Boeren en PSP met twee zetels in raad voor .Gescheiden optrekken van protestanten geen enkele zin S AGENDA PTT-ambtenaar Bel feestelijk ^gehuldigd Boerenpret in Schiedam O r MN DE III als SGP-lijst kost PCG een zetel VfftKADE verbouwing korting JONGEDAMES tadsgehoorzaa! Geslaagden ^IToümVxmmrr Velen toonden belangstelling Burgerlijke stand MP pi j)E BOTTKRDAMMER Pagina5 DONDERDAG 2. JUNI J966 Uit deze zetelverdeling blijkt dat de sinds de raadsverkiezingen van 1962 toegenomen bevolking de thans zittende partijen geen of wei nig stemmenwinst heeft opgele verd. Het totaal uitgebrachte stem men was 45898 tegen 44177 in 1962. Zetelverlies PCG Schiedammer kreeg vrijspraak: dochter was wel ingeënt COSTUUMS LIGHT-WEIGHTS hpREHKLEDIHG 'iiiï- mere© mm&Bmm Vandaag...... en dagelijks Samenstelling Jeugdorkest Van Dijk maakte geslaagde muzikale rondreis WILTON-FIJENOORP N.V. REGELMATIG ADVERTEREN verstevigt de band met Uw relaties GEMEENTEBIBLIOTHEEK VLAARDINGEN Wij verhuizen op maandag 6 juni naar het nieuwe bibliotheekgebouw FRANSENSTRAAT 6 in verband hiermede zijn wij tot vrijdag 17 juni gesloten. Dagelijks 8 uur 5 juni - 3.30 en 8 uur. de verrukkelijkste film aller tijden. MY FAIR LADY Kaartverkoop dagelijks van 10—1 uur. 5 juni vanaf 2 uyr. Toegang alle leeftijden. Verlaagde prijzen! SCHIEDAM In gebouw Irene was woensdagavond de Protes tants-Christelijke Groep bijeen. De stemming was rustig. Er was na tuuriijk geen reden tot uitbundige vreugde, want men had een zetel verloren, maar allen deelden de realiteitszin van de heer K. de Baat, voorzitter van de CHU-kies- vereniging, die zei niets anders verwacht te hebben na het uittre den van de SGP. Hoojds tembureau ae 71 EZ O, alle (Van een onzer redacteuren) SCHIEDAM Met uitzonde- de Volkspartij voor van Vrijheid en Democratie hebben I alle grote partijen bij de gisteren i ,ehouden gemeenteraadsverkie- jin^en een oC meer zetels verlo ren. De groeperingen die voor het eerst in de Schiedamse raad ver tegenwoordigd zullen worden zijn de Pacifistisch Socialistische Par tij en de Boerenpartij, die elk met twee zetels uit de stembusstrijd kwamen. De WD klom van twee tot drie zetels. De PvdA zag drie zetels verloren gaan en kwam van 14 op 17. De KVP liep terug van IÖ tot 9 en de Protestants Chris telijke Groep van 7 tot 6. De CPN handhaafde zich op één zetel ea de SGP is met 708 stemmen niet aan bod gekomen. Ondanks dit hogere a en tal stommen liep het aantal PvdA-kiezers terug van 18712 tot 15393 en dat van de KVP van 1232 tot 10720. De grote stemmenwinst ten opzichte van 19S2 was voor de WD die 38S2 kiezers kreeg tegen 3261 vier jaar geleden. Opvallend grte stemmen winst kreeg ook de CPN, die van 1656 lot 2096 steeg, maar toch een onvoldoen de aantal kiezers behaalve voor een tweede zeteL De in de Potestants Christelijke Groep samenwerkende CHU en ARP behaalden santen 7119, eenn achteruitgang van 584 stemmen ten opzichte van 1962 toen ook de SGP in PCG-verband samenwerkte. De nu zelfstandig aan de verkiezingen deelnemende SGP kreeg 708 stemmen maar behaalde daarmee geen zetel. Het is duidelijk dat het verlies van een PCG-zetel tenminste voorkomen had kun nen worden wanneer de SGP de samen- (Van een medewerker) SCHIEDAM Vrijspraak verkreeg de Schiedammer J. F. M. v. O die woensdag voor de kantonrechter moest verschijnen omdat hij de inentingswet nad overtreden, door zijn dochtertje niet te laten inenten. Ik heb haar wel laten inenten, verweerde O. zich, maar de dok ter heeft vergeten het briefje in te stu ren, U bent niet eens verschenen, zei mr. W. E. van Vloten, hoe kunt u dan uw dochtertje hebben laten inenten. Ze is wel ingeënt, hield O. staande. Het bleek dat O. met de dokter iemand anders bedoelde dan de opstellers van het proces-verbaal en waar deze laatsten, de arts van de GG en GD bedoelden sprak O. van zijn huisarts, die inderdaad zijn kinderen had ingeënt. En die, besloot O. heeft tegen mij gezegd, dat hij de briefjes wel zou opsturen naar de GGD. De officier van justitie zei in zijn re kwisitoor zich wel te kunnen- voorstellen, dat O. een beetje in de war was geraakt door de veelheid van papieren die de bescherming van Neerlands bloem pleegt te begeleiden en aangezien O.'s kinderen wel waren ingeënt en de overtreding alleen maar het niet insturen van. de briefjes betrof eiste hij tegen O. de sym bolische boete wan een gulden. Mr. W. E. van Vloten maakte hier tenslotte een schuldig verklaring zonder toepassing van straf van. SCHIEDAM Alle A-kandidaten van het Stedelijk Gymnasium zijn geslaagd voor het eindexamen. Het 2ijn: J. R. Braat, Barendrecht; R. A. L. Halvax, Schiedam: M. Hemmes, Schiedam, M. Hoenderkamp, Schiedam; E. de Jong, Schiedam; L.,Quispel, Schiedam: E. A. R. Switters. Rotterdam; D, J. W. Teding van Berkhout. Vlaardingen. Geslaagd voor diploma B: J. W. Blan- kert, Schiedam; W. Boldingh, Vlaardin gen; F. A. G. den Butter, Schiedam; H. Elffers, Schiedam; C. F, Frieling, Schie dam; J. P, de Kluijver, Schiedam; C. van Nievelt, Schiedam; H. v. Rademaker, Schiedam; M. E. Vos, Vlaardingen; W. D. van West, Vlaardingen. Afgewezen: twee. Prachtige import-kwaliteiten uit zuiver wollen kamgarens in sprekende dessins, ƒ209,— - ƒ219,— - 249,— in terlenka, diolen en trevira vanaf179, modehuis schiadamseweg 61 Vlaardingen tel.3202 k Oil Engeland. Tengevolge van sehaarsch- le aan mannelyke werkkrachten heeft Wch in Engeland een rupsenplang in de fruitbomen ontwikkeld, die inzonder heid de appel-oogst grootendeels zal doen mislukken. Engeland heeft nagenoeg niets aan be- hossching gedaan en is nu, door dc be hoeften van den ooi/k»L( verplicht tal prachtige staatsbossuicn van New- forest en Windsor, alsmede particuliere hosschen om te hakken. Het gevolg zal «n ramp zyn, zegt de „New Statesman", fils er niet bytyds voor hebosseliing ^ordt gezorgd. Gelukkig heeft de regec- "flg daaromtrent plannen bekend ge maakt. ^Sursum Corda, N.C.G.O.V., vergadering, jByfcuit. De Rotterdammer; Lange t»i o?raa* uitsluitend redactiezaken, 6619? <b g"S' 010 115588 6n 01898 ,A?en'schap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhof- str-139, tel, 512400. «lachten bezorgen: Agentschap zie bo- 3ën, dag. van 18.30-19.30. "^langrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656; Alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G D. 269280. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Didui- Eastraat 58a, tel. 268364; werking met de CHU en de ARP niet had opgezegd. Van de partijen die tot nu toe niet in de Schiedamse raad vertegenwoordigd zijn kreeg de Boerenpartij het hoogste aantal stemmen, namelijk 3228, waarmee deze partij aanspraak kan maken op twee zetels. Op grond van de uitslag van de twee maanden geleden Statenverkie zingen kon de BP slechts op één zetel rekenen, zodat de Boeren ondanks het feit dat zij praktisch geen plaatselijke propaganda hebben gemaakt in zeer kor te tijd veel aan invloed schijnen te heb ben gewonnen. Een belangrijke vooruitgang maakten tenslotte de pacifistische socialisten die in 1962 totaal 936 Schiedamse stemmen behaalden maar nu niet minder dan 2748 kiezers op hun hand kregen. De PSP komt door dit resultaat met twee zetels in de nieuwe gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraad van Schie dam zal er in september als volgt uit- ZIEN: Partij van de Arbeid: mr. P. van Bo- chove, mevrouw W. R. Drukker-Brink, P. Meijer, J. J. Bieze, ir. C. Boerman, J. Scheffers, mevrouw J. Krikke-Hein, J. Dijkstra, dis. J. H. Simons. A. van Eos- sum, P. Boschman, mej. G. D. de Graaf, J. J. Hoogcarspel, H. M. Stolte. Niet te rug in de P.v.d.A.-fraetie komen: wet houder H, Sabel, mej, G, Burger, A. Aar- doom, L. Kessenich, H. C. van Ruiven, W. de Vries, M. van Harmeien. Nieuwe PvdA raadsleden zijn: mejuffr. G. D, de Graaff, J. J, Hoogkarspel, H. M. Stolte. Kath. Volks Partij: mr. M. J. M. van Kinderen, mr. J. B. Schueler, J. Alijk, H. W. Metaal, mevrouw A. C. Taver ne-van Can lp en, P, J. Beekman. C. P. M, Lansbergen, H. A. D. Campman, W. J, C. Willemse. Niet terug in de KVP-fractie komen de heren A. A. J. van Dijck, N. J. J. v.d. Water en H. M. Willemse, Nieuwe KVP-raadsleden: H. A. D. Campman en W. J. C. Willemse. Prol. Chr, Groep: S. Kuiper, M. Eijke- naar, A. Sonneveld, J. van Katwijk, K. de Baat, S .J. Rosman. Niet terug komen: wethouder W. van Schooneveld ende raadsleden P. Brouwer, ir. K. J. J. Domi- nicus, G. Westerveld. Nieuwe PCG-raadsleden zijn K. de Baat, J. van Katwijk en S. J. van Rosman. Volkspartij voor Vrijheid en Democra tie: drs. J. Houtman, G. P. Verhulsdonk en het nieuwe raadslid H. W. G. Hoek. Communistische Partij Nederland: B. Pac. Sco. Partij: mevrouw A. C. M. Blaauw-Rieu, mevrouw J. H. H. Ger- ding-Eggink, beiden nieuwe raadsleden. Boerenpartij: C. Miujs, A. Roede. Bei de nieuwe raadsleden. T)IT zijn de mannen die met in- gang van september de Protestants-Christelijke fractie in de Schiedamse gemeenteraad vormen. V.l.n.r. S. Kuiper (CM), M. Eijkenaar (AR)t A. Sonne veld (CH). Tweede rij: J. van Katwijk (AR), K. de Baat (CH) en S. J. Rosman (AR). (Van een medewerker) VLAARDINGEN De jaarlijkse uit voering van Van Dijks Jeugdorkest, gisteravond in gebouw Muzanda gehou den, had meer belangstelling verdiend dan het geval was. Blijkbaarwas er meer interesse-voor de verkiezingsuitsla gen. Toch .was het aan de jeugdige accor deonisten- nauwelijks merkbaar dat zij voor, zo veel lege plaatsen speelden. Zij, waren enthousiast genoeg om zich ten vol le te geven en de ouders en andere be langstellenden in de zaal waardeerden him optreden meteen even enthousiast applaus. Ditmaal traden verscheidene orkestle den voor het eerst op en ook dat viel allemaal erg mee. Met „Morgen kom ik weder" begon de uitvoering om te vervol gen met „Séhöne blauwe Donau", Met „Flaisir d'Amour" kwam wat sfeer los in de zaal en toen het orkest zich eenmaal goed had ingespeeld ging het steeds soe peler. Na een goed gespeelde Polonaise werd het progrqmma besloten met „Zo zongen wij-vroeger op school". Na de pauze maakten de bezoekers met het jeugdorkest een muzikale ron dreis waarbij een bezoek werd' gebracht aan Parijs, aan Oostenrijk (met Gerrie van Dijk als soliste) vandaar via Perzië naar Spanje (waar Johnnie van Leeuwen zich liét horen) om uiteindelijk toch maar tot de conclusie te komen dat er maar één Holland is, hetgeen eenTeuk en geslaagd slotsymbool was. Deze reis werd in revuevorm gebracht door de eigen leden van het orkest. De teksten waren geschreven door de Vlaar- dingse conferencier Ge Borden, die alle programmanunvmers aan elkaar praatte. Dirigent was Leen van Dijk. MAASLAND Burgemeester F. J. Groot Enzermk is verhinderd om op woensdag 8 juni zijn spreekuur te houden, jr., wedBoer; J Coenradïe. 58 je. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer B. J. Bel, - ambtenaar bij ,de PTT, is woensdag in zijn woning aan de Jan van Zutp- henstraat 37 op grootse wijze gehuldigd. De heer Bel vierde namelijk het feit, dat hij veertig jaar geleden bij de PTT in dienst is getreden. Enige tijd geleden is hem een ernstig verkeersongeluk overko men,. zodat hij sedert, die tijd niet meer heeft kunnen werken. Vandaag de huldi ging bij hem thuis. 's Morgens kwamen ongeveer zeven tig 'collega's de jubilaris gélukwensen. Ook dé héren J. H. Kuiper, voormalig directeur wan het postkantoor te.Schie dam, H. Bakker, waarnemend direc teur, en de chef personeeldienst, 'de heer B.oas, gaven blijk van hun be langstelling. SCHIEDAM Geboren: Dehors dv H Kic- la en.-M A Dame, Corneals zv B Folkersma en D Baaröa. Johannes zv J Stouthandel en J van Leeuwen, Debra S M dv E E Brouvm en J E Damme, J zv G A Slavenburg en H J F de Ruiter 27/3, Robert zv RLoen- dersïoot en E Genesis. Egbert-zv M - van Apeldoorn, en J W de Gcaaff, Paulus J M zv P J A Verschuren en W M Kortland, Step- han J W zv "W J Zegërs en GHdeReuver, Michel zv R Simonis eaWIC Timmerman, Martinus J zv A J van Geloven en E J L van Scheijndel, Randolph H G zv A D. Nuis en L N van SehuylenburchPatrick W zv P W K Biesheuvel én C Seen, Helga TivWA Hartog en P J Buijtenhek, Renatus B F zv B T van der Kraan, an M C H Klelnekoort, Ronald H J zv J H van- Gils en M F Plune, Henck-iek K zv H K paauw en A M Klop, Richard A zv J J Feelders. en' A Dubbeldam, Wilhelmina dv T P A van der Kooij en H F Langendoen. Overleden: E S Herlaar, 85 wed: van den Berg: A Blom. 48 jr: C Boender, 93 jr., wed: Landman: H J Markx, 81 jr.: Cvan Laren, 75 jr.: C P M Blom. 46 jr.. echtge: Speetmei- jer; E van Meurs, 89 jr., wed: Jordaans; P D den Outer, 68 jr.; A Tolicld, 71 jr., wed: Eijsbach; A Dekker. 83 jr: M J de Gier, 75 SCHIEDAM vraagt voor spoedige Indiensttreding voor typewerk en/of administratieve werk zaamheden. ULO-opleiding strekt tot aanbeveling. Ook ïndienU nog weinig ervaring mocht hebben gelieve U te solliciteren, Leeftijd 16 tot 20 jaar. Sol I icitaties te richten aan bovengenoemde maa 1- schappij: Postbus 22, Schiedam, Voor het maken van een afspraak voor een per soonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen, tel. 26 92 00 (toestel 3072). Namens het gezamenlijke personeel over handigde de heer H. Verver de heer Bel een gouden armbandhorloge. Het was de eerste maal, dat een jubilaris in Schiedam een gouden horloge ontving. Met een woord van waardering gaf de heer Bakker het .gebruikelijke geschenk onder couvert Voorts ont ving de jubilaris, die verleden week vrijdag de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, vele bloemstukken en ook de bekende jubileum-kalender van de PTT, De heer Bel is zijn werk bij de PTT begonnen als nachttelefonist. Hij heeft nog gewerkt in het oude postkantoor, dat op de plaats van de Amro-hank heeft gestaan. Het waren toen lange werktijden met een karige verdienste; De heer Bei stond toen reeds bekend als een man, die altijd opgewekt was en klaar stond: om zijn medemensen met raad en daad bij te staan, zodat hij jjeknipt" was .voor de buitendienst. De PTT-ambtenaar. heeft reeds van jongsaf aan het schrijnwerkersvak als zinvolle vrijetijdsbesteding beoefend. In zijn woning staat veel kunstzinnig houtsnijwerk, dat hij in de loop der jaren heeft gesneden. VLAARDINGEN Tijdens een voet balwedstrijd tussen HVO 4 en Zwaluwen 7 ontstond woensdagavond op het sport park Zuidbüurt een botsing tussen de 27-jarige D. J. Jansen en de 29-jarige A. Verduyn. Jansen liep hierbij een vermoe delijke hersenschudding op en moest in het Holyziekenhuis worden opgeno men. (Van een onzer verslaggevers) „We komen nn als een twee-parttfen- groep, AR en CH, in de raad. Zo bezien zijn we niet teruggelopen", zei PCG-frak tievoorzitter S. Kuiper optimistisch. De voorzitter van het FCG-comlté, de heer L. van Veelen verklaarde ronduit, dat het verlies van deze ene zetel te wijten was aan het uittreden van de SGP. „Wat de SGP'ers hebben willen tegengaan, hebben ze juist bevorderd. De cijfers van deze verkiezing tonen duide lijk aan, dat gescheiden optrekken geen enkele zin heeft." Het nieuwe raadslid J. van Katwijk constateerde, dat de nieuwe raad er veel genuanceerder zal uitzien. Hij achtte het een winstpunt, dat de twee grote partij en een veer hebben moeten laten. Dit zal gunstig werken ten aanzien van de klei ne partijen, waarvan de nieuwe inder daad een eerlijke kans moeten krijgen, want ze zijn legaal gekozen. Vooral tege nover hen was de heer Van Katwijk geporteerd voor een PCG-beleid van meer openheid. De heer M. Eijkenaar stelde, dat de stemplicht moet worden afgeschaft. „Dit zou het kwaliteitsgehalte van het kie zerskorps ongetwijfeld ten goede komen. Een principiële groepering als de PCG met haar beginselvaste kiezers zou geen stemmenverlies behoeven te duchten, maar de grote partijen zullen hiervan wel niets willen weten". In de raadzaal van het stadhuis, waar de officiële cijfers bekend werden ge maakt, heerste de gehele woensdagavond grote bedrijvigheid en meer spanning dan bij de gemeenteraadsverkiezing van vier jaar geleden. Men kon er het algemeen landelijk beeld en dezelfde tendenzen als overal elders uit de bekendgemaakte cijfers le zen. Burgemeester H. Roelfsma volgd eveneens de bekendmaking van de ver kiezingsuitslagen met belangstelling. Op straat was het op deze verkie zingsavond buitengewoon stil. Ieder zat ongetwijfeld bij zijn televisietoestel. Overdag vonden in de vijfenveertig stem lokalen geen spectaculaire gebeurtenis sen plaats. Alleen kwam in een van de stemlokalen tegen twaalf uur een man, die zijn stembiljet niet in de bus wilde stoppen en het ook niet wilde afgeven. Ondanks de waarschuwingen van de voorzitter van het stembureau ging de recalcitrante kiesplichtige. burger weer weg met het stembiljet in zijn hand. Men sloeg er gauw de kieswet op na: Het bleek, dat het de man driehonderd gulden boete zou kunnen kosten. Enige tijd later kwam de echtgenote van deze wel heel zonderlinge "fciezei in MAASSLUIS Woensdagmorgen omstreeks 1130 uur ontstond brand in het gebouw van Trouw Co aan de Taanstraat. De brandweer constateerde een begin van brand tussen de vloer van de bovenste verdieping en het plafond van de 2e verdieping. Hier sloegen op nieuw de vlammen uit nadat het perso neel met de ter plaatse aanwezige snel- blussers aanvankelijk het vuur had we ten te doven. Door snel ingrijpen van de brandweer kon erger worden voorkomen en bleef het kapitale pnad behouden. Vermoedelijk is de brand ontstaan door het gebruik van een snijbrander bij het demonstreren van machines. De nieuwe eigenaar van het pand, de garagehouder Wijnands, haastte zich om zijn in het gebouw gestalde auto's er uit te rijden. MAASLAND De SV Maasland heelt onderlinge schietwedstrijden gehouden. De uitslag is als vo-lgt.' Korpswedstrijd op basis van 50 punten: G. Poot 50. W. van Roou 49, G. M. Dekker 48, J. Hanem3aijer 47. M. P. Hanemaaijer 46. A. Korpel 44, C. J, Poot 40, P. Boekestijn 39. Fr, van Staalduinen Pzn 39, N. Poot 38. P. v. d. Pol 37 en A. v.d. Pol 37 punten. Vrije baan op basis van 30 punten: M. P. Hanemaaijer 30, P. Boekestijn 30, FV. van Staalduinen Pzn 29. J. Hanemaaijer 28, A. Korpel 27. G. Poot 27. P. v.d. Pol 27 en G. M. Dekker 25 punten. MAASLAND Het nieuwe school bestuur van de Hervormde school ts thans als volgt samengesteldds H. J. J. Keijzcr, voorzitter: J. Bot. Kon. Wilhehnmalaan 21, vice-voorzitter; B. v. d. Lely, Lange taam 9, secretaris: M. A. Allewijn, Vrouwe Lide- weijsingel 28, Penningmeester; mevrouw H. L. J. van den Berg-Vos Huis. Te Veldelaan 11: P. Boekestijn, Duifpolder 7 en P. Sonne veld, Kocte Buurt 15. W' I Ir&yxi s;: mm ~t V' Dit Rijnmondiale Boerenkwartet ver keerde gisteravond, tegen de achter grond van de Schiedamse stembusuit slagen en de Koekoeksklok op haar partijbiljet, in een zeer opgewekte stemming. Het zijn de Vlaardingse Boerin mevrouw J. Jungerius-Mulder en links van haar de heren C. Muijs en A. Roede en rechts de Rotterdamse Boerenfractieleider A. J. Swaep. In de respectieve gemeenteraden zullen ze tels voor hen worden geruimd. het stemlokaal cn de voorzitter vertelde waarschuwing van de driehonderd gul den boete erbij. De man is niet lang daarna Inderdaad toch teruggekomen met zijn stembiljet, dat hij netjes in de bus deed. ,Jk kom mijn driehonderd gul den terugbrengen", zei hij tegen de voor zitter. m A-l V.-.4 dat hebben we weer ge had! Een stralende verkie zingsdag, vond u ook niet? Wat de mensen bezielde weet ik niet, maar het was bar druk in de stad gister middag. Iedereen liep gezellig te winkelen of zat lekker op een ter rasje van de welvaart en het mooie weer te genieten. En het spitsuur begon veel vroeger dan anders. Vóór half vijf al kilometers-lange files bij de bruggen en de tunnel. Allemaal eerder naar huis gegaan om te kunnen stemmen? Kijk, dat vind ik nou flauwekul. AJie stem bureaus waren tot zeven uur open en de meeste mensen komen lang voor die tijd naar huis. Tja. en nou vraagt u natuurlijk wat ik van de verkiezingsuitslagen vind. Laat ik u dan zeggen dat ik het nogal moeilijk vind daarover iets te zeggen, want mjjn „Aan de Lijn" komt in alle middagedities van deze krant en die verschijnen zo ongeveer in vijfentwintig ge meenten. En u verwacht toch zeker niet van mij dat ik hier de politieke verschuivingen in vijfentwintig ge meenten aan een diepgaande be schouwing ga onderwerpen? Ik dank u de Koekoek, die drietal van zijn trawanten op de Rotterdamse zetels krijgt Wilt u wel geloven dat ik stik-benieuwd bén wat'^die drie boeren daar gaan klaarmaken? LTET meest heb ik moeten lachen -1"1 om de boeren in Bergschen-, hoek, die twéé zetels in die raad haalden, maar omdat er maar één kandidaat was de andeTe'moéstëa. .afstaan aan de ARP. Iets merk-' waardigs zag ik ook in de uitslagen 'van Barendrecht. Door de 'bevol-: kingsgroei vermeerderde daar. het aantal totaal beschikbare zetels van dertien tot vijftien en laten'nou die- twee zetels mcér uitgerekend bij dé" ARP en de SGP terecht komen. Staat u van te kijken hè? Ja, laten we nou maar eerlijk zijn, de grote, protestants-christelijke partij en vin den nou wel dat ze zich aardig heb ben weten te handhaven en in de meeste gemeenten hébben ze dat' ook, maar als je nou eens kijkt naar de bevolkingsgroei sinds.de vorige raadsverkiezingen dan had er voor de ARP en de CHU toch hier en daar echt wel wat meer uit de bus mogen komen. Waar of niet? Wat me ook van het hart moet is dat de kleine christelijke partij en die niet aan combinatie met ARP en CHU hebben willen mee doen ook nu weer in veel gemeen ten helemaal niet aan bod gekomen zijn. In de afgelopen maanden is daarover al genoeg gemeierd, zodat ik er nou echt niet diep op wil in gaan, maar u mag gerust weten dat ik dat erg jammer vind. Wie gaan er tenslotte met deze kansloze'" stemmen strijken? T)E Partij van de Arbeid heeft bïj- na overal grote verliezen ge leden. De schoenen van wethouder Langerak in Rotterdam hebben dat niet tegen kunnen houden en het huisbezoek waarmee wethouder meester Van Bochove zich in Schie dam persoonlijk heeft beziggehou den al evenmin. In Berkel en Ro denrijs verloor deze partij zelfs haar enige zetel omdat er daarvoor precies één stem tekort was. U ziet hoe belangrijk één stem kan zijn. In dezelfde gemeente kostte een in terne ruzie in de rooms-katholieke gelederen de KVP twee van de zes zetels, die naar de lijst Van Rijn gingen. Ik kan zo wel blijven doorgaan, maar ik schei er mee uit. Ais u zich nog verder in de politieke ver schuivingen wilt verdiepen, dan stort u zich maar op de uitslagen die elders in deze krant staan ver meld. Wat uw eigen gemeente be treft weet u aan wie u de komende vier jaar bent overgeleverd en met die mensen zult u het moeten doen. In ieder geval zullen de scherpe kantjes, die in bijna alle gemeen ten de laatste maanden nogal eens een keer staken, wel niet meer zo erg gevoeld worden. De raden lo pen in hun huidige samenstelling op hun laatste benen en de erva ring heeft mij geleerd dat de frak- ties straks in september poeslief- tegen-elkaar zullen beginnen. Gis teravond heb ik al felle tegenstan ders elkaar met hartelijke hand drukken zien feliciteren. Zo gaat dat in de politiek! P.S. Welke kolenboer heeft gis termiddag op de Spinozaweg in Lombardijen een zak van die lek kere gezellige „leefwarmte" verlo ren? Hij wordt bedankt! De kolen sprongen de voorbij rijdende auto's fijn tegen het lakwerk. Er waarom is er niet gezorgd dat; het wegdek direkt behoorlijk werd schoonge veegd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1