en percentages geven inzicht Verkiezing in diverse opzichten merkwaardig slechts één dag SlSlb§ Herdruk Groot UedkdëÉ Brederode verschenen 1 I rrm Succesvolle opvoering van „Die Zauberflöte Raadslieden vinden straf veel te hoog eis" na ruzie I 3P WW 52 BW J 0 Driedelig jongenscostuum Stg. 1* mm Ahoy speelt op Schouwburgplein Brand aan boord bulkcarrier Thimotheus laat gondels varen Honden bijten schapen dood Rozenburger (19) mishandelt weduwe ter meuten Nu. Kassa uit winkel gestolen 121/2 JAAR BINNENWEG: DE KLERK JUBILEERT VOOR U FEESTELIJK VOORDEEL Het zingende Woord in moderne vorm Kruimeldiefstallen in wijk Kethel Man (60) keek om en botste tegen paal 1' Opnieuw bekeuringen op Yan Haarenlaan Tentoonstelling ovèr ,rDuitsers tegen Hitier? -uit- pp.'rotterdammer Pagina 3 YRIJDAC 3 JDNI UITERSTEN met gevoerde en korte broek WIJKEN van alle maten VOORKEURSTEMMEN 99 Vechtpartij Veel te hoog n uv.beef uidertd goedkoper 50-55 60-65 70-75 80-85 voor 2-12 jaar XFABr*tQ*£uam Qs&sstsm (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De gemeente raadsverkiezing van woensdag is voor Rotterdam in diverse op- ziciücn een merkwaardige ge weest: een ferme afstraffing voor de Partij van de Arbeid (hoewel de socialisten met 37,4 procent van de stemmen nog al tijd een stevig bolwerk vormen) een vreemde, eigenlijk uitzonder lijke fraktie van de Boerenpartij in een wereldhavenstad en een rekord wat betreft het aantal niet opgekomen kiezers. Om met dat laatste te begin nen. Er kwamen 405.437 mensen (stemmen althans, want daar zit ten ook de volmachtstemmen by) naar de stembureaus, maar er bleven er 49.776 thuis. Dat is maar liefst 10,6 procent van het totale aantal kiesgerechtigden in de Maasstad. Het bureau verkie zingen van het stadhuis schryft deze slechte opkomst voor een irjoot deel op rekening van de vakanties en voor een geringer deel (hoe groot?) op lauwheid by de bevolking. Het aantal wegblijvers is zelfs nog gro ter dan bij de Rijnmondverkiezingen van vorig jaar juni, dia toen helemaal niet in" was bij de mensen. Toen waren er jn Rotterdam 47.342 absenten (10,5 pro cent). Opvallend was dat er in maart bij de verkiezing voor de Provinciale Staten slechts" 35.253 mensen oftewel 7,5 pro cent thuisbleef. Hoe het ook zij, de gang naar de stembus zat er deze week niet in, vooral als men kijkt dat er in 1962 slechts 7.7 procent (34.988 mensen) niet stemde. Een rekord zat er voor 1986 ook in door de hoeveelheid ongeldig uitgebrach te stemmen. Na zeven uur kwamen uit de geopende stembussen 7054 foutieve stembiljetten <op alle mogelijke manie ren fout behandeld) en 9903 biljetten die lender meer in de bus waren gedepo neerd. Het aantal ongeldige biljetten was Mjna tweemaal zo hoog als dat van de raadsverkeizing van '62. En dan die twee uitersten: Partij van de Arbeid en Boerenpartij. Een socia listische nederlaag: van 23 naar 18 zetels (waarvan dan nog twee restzetels zijn: als grootste partij krijgt enen allereerst de overgebleven stemmen, zoals de 1890 ..weggegooide" van het G.P.V. en de 1470 idem dito van de Partij voor Volkswil en Referendum). Ten opzichte van 1962 ver loor de P.v.d.A, in Rotterdam bijna een- vijfde(l) van haar aanhang. Men is onge veer weer terug op het percentage van de raadsverkiezing van 1946. Toen echter gingen veel stemmen naar de' commu nisten (20 procent van het totaal). De Boerenpartij heeft zijn zeer zware stempel op deze MaasstedeUjke raadsver kiezing gedrukt. Met drie zetels (geen restzetels, de partij had na de uitslag van ruim 100 distrikten die drie zetels'al stevig in handen) kan men in Rotterdam heus wei iets gaan doen. Vraag blijft evenwel of de Boeren het kunnen. Als men het stemmen op de Boerenpar tij beschouwt (en insiders doen dat) als een kwestie van opstandigheid, ontevre denheid en balorigheid, dan is het begrij pelijk dat de meeste Koekoek-stemmen tn Rotterdam uit de oudere, veelal arbei derswijken komen. Nu deze coshjums met twee broeken Z9?5 Katendreeht spant daarbij de kroon met bijna 17 procent. De beide Ka- tendrechtse stembureaus aan de Recht huis- en de Tolhuisstraat hadden van heel Rotterdam de meeste Bocren-stem- raers, resp. 152 en 161 (op een totaal van resp. 958 en 879). In percentages kwamen daarna het oude deel van Crooswijk, Ter- bregge, het Oude Westen en het Noor dereiland. Opvallend is ook dat het. stembureau stadhuis (nr. 1) 74 kiezers op de Boeren partij registreerde. Het bureau, met de minste Boeren-stemmers was dat aan de De Waghemakerestraat in de Prins Alexanderpolder (slechts 11 van de 471 stemmen). Weinig aanhangers op de partij van Boer Koekoek zitten er in Heijplaat, de Wielewaal, Vreewijk, Pendrecht, Blij- dorp en de Prins Alexanderpolder. Het percentage A-RJP.-stemmen In Rot terdam bedroeg ditmaal 8,1. Afwijkend naar boven (naar verhouding veel stem, men dus) boekten de wijken Chariots, Vreewijk, Groot-IJsselmonde, Pernis en Hoogvliet Weinig A.R.P.-stemmen kwa men er uit het Witte Dorp en Katen dreeht. Dit laatste geldt eveneens voor de CHU. (stadspercentage 7,1). Naar ver houding veel stemmen op lijst 5 boekten de wijken Oversell!e, Schiebroek, Hi 11e- gersberg, Molenlaanfcwartier, Charlois, Vreewijk, Pernis en Hoogvliet. Naar ver houding zat de S.GJP. (percentage 2) goed in het Liskwartier, Kralingen, Ter- bregge, de Tarwewijk, Charloü, Vree wijk en Grooi-Lfsselmonde; slecht daar entegen in BiiJdorp en in Katendreeht, Het GP.V. en de Partij voor Volkswil en Referendum behaalden in enige tien tallen wijken helemaal geen stemmen. En om deze terugblik met' cijfers en verhoudingen af te sluiten tenslotte de voorkeurstemmen. Geen enkel raadslid is gekozen met voorkeurstemmen, want daarvoor zou men de kiesdeler (die 9009 stemmen bedroeg) moeten hebben be haald. Wethouder mej. mr. J. Zeelenberg Van de P.v.dA. zat daar met haar 4457 stem men het dichtst van alle kandidaten bij, op de tweede plaats gevolgd door me vrouw Haya van Someren-Downer, die als 20e op de V-V-D.-lljst stond en niette min 3540 van de totaal 41290 liberale stemmen binnenhaalde. Uiteraard haalden alle lijsttrekkers het merendeel van de stemmen binnen. Van de 151.523 P.v.d.A.-stemmen gingen er 139229 naar R. Langerak (tweede dus mej. Zeelenberg); van de 52866 K.VP.-stemmen werden er 49079 op G. Z. de Vos uitgebracht, gevolgd door mr. L. A. Struik met 731 stemmen; Mr. K. Staab kreeg van de 41290 V.VD.-stemmen er 32243, gevolgd dus doormevrouw Van Someren-Downer; Mr. H. Bavinck .(ar) kreeg 30519 van de 32974 stemmen, ge volgd door J. Worst met 552; C.H.U.-lijst- trekker dr. F. J.Krop haalde 26746 van de 28976 stemmen, tweede werd drs. F. L. Burger met 695; C. N. van Dis (sg) kreeg 8053 van de 8313 stemmen, T. Buur- veld als tweede 60; L ,C. J. "Slaager kreeg van de 34422 P.S.P.-stemmen er 30746. en mevr. M, E. Göbel 733; de com munist S. Groenendijk 20756 van de 22333 en mevr. H. de Vos-Krul 678; J. Meertens van Volkswil enz. 1279 van de 1470 en H. W. Prins 136; E. Baas van het G.P.V. verzamelde 1737 van de 1890 stem men en J. B. Otten 48; Boerenpartijleider A. J. Swaep kreeg 24611 van het totaal van 29380, gevolgd door A. Snoek met 1482. ROTTERDAM Op het Schouwburg plein. op het dak van de ondergrondse garage, wordt zaterdag al een manifesta tie gehouden die het plein het karakter van een „ontspanningsplaats" geeft. Dan staat daar namelijk, om half vijf 's mid dags, het tienjarige Tamboers- en Trom petterkorps Ahoy aangetreden voor een jubileum-show. In deze show kan men de verrichtin gen van het korps gadeslaan op het ge bied van een dansende foxtrott, een stille fjguurmars, een passo-doble, langzame en versnelde marsen en ook nog de „gewo ne" marsmuziek. De muzikale Ieider/icstrukteur W. Har- denbol heeft de show ingestudeerd, het hele programma wordt zaterdag zonder commando's of tamboer-maitre uitge voerd. Voor Rotterdam heeft Ridderkerk de gelegenheid (om half drie 's middags) het korps te zien, op het grasveld' bij de Groen van Prinstcrerweg, nd.Rotterdam is Capelle a. d. Ussel aan de beurt, vol gende week zaterdag H juni, wanneer „Ahoy" na een mars de show brengt in De Koperwiek". Dit jaar heeft de groep trouwens nog heel wat voor de boeg: bezoeken aan Parijs, Charleroi, Zwolle, Ede, Gronin gen, Rotterdam-Zuid, Oostvoorne en Roc- kanje staan op het programma. ROTTERDAM Vannacht is ingebro ken in de schoenenwinkel van de fa. Kalkman aan De Slinge. Een kasregister met ƒ50 isselgeld werd ontvreemd. Het kasregister is vanmorgen zonder geld gevonden in het struikgewas in de omgeving. Haarbouclé tapijt "Excelsior",'n tapijt van eerste kwaliteit haargaren, verzet geweven. Uitsluitend in mooie donker groene kleur. KING SIZE kamerbreedte 380 cm. Nu 20% voordeel, als jubileum- oU aanbieding, per m. WT"« Hotel-tapijt, ons bekende structuur-gewevan bouclé tapijt ':.V -ij (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het Historisch Museum werd gisteravond een bijeen komst gehouden ter gelegeneld van het verschijnen van een herdruk van het Groot Liedboek van Brederode, naar de oorspronkeljkie uitgave van 1622. De heer Rob Nieuwenhuys (bekend on der de schrijversnaam Breton de Nijs) hield een inleiding en Ton Lutz droeg voor uit het werk van Brederode. De wethouder van kunstzaken, mej. mr. J. Zeelenberg, overhandigde het eerste exemplaar van het boek aan de voordrachtskunstenaar Jac. van Elsacker, als eerbetoon voor het vele schoons dat van geselecteerde haargarens,130 cm. 29.50 breed, nu ais jubileum-aanbieding per m. Bouclé tapijt "Arizona", bij uitstek geschikt voor intensief gebruik. Een origineel K.V.T, tapijt in fraaie kleuren, 130 cm. breed. Waarde 32.50 per meter, Qf]| nu ais jubiieumaanbieding, per m. jfcfc» maandag gesloten «OrTE«OAU/DeN HAAQAm^CHr/VUSSWGÖVOEVEMTÖVHOORN ROTTERDAM De brandweer is don derdagmiddag uitgerukt voor een brand aan boord van de bulkcarrier Aubade (14 861 ton), bij de werf van Verolme op Rozenburg. Ongeveer een half uur heeft een korte, maar hevige brand gewoed in de machinekamer. Het vuur is ontstaan na het springen van een olieleiding. Nie mand van de bemanning, hoofdzakelijk Italianen, werd gewond. De brandweer besloot het vuur te verstikken met co2. De machinekamer werd hermetisch afgesloten en na onge veer een half uur bleek deze methode succes te hebben. Het is nog niet bekend of het schip, dat na een reparatie op het punt stond te vertrekken, vertraging zal oplopen. De bulkcarrier is in 1961 gebouwd op de Verolmewerf in Alblasserdam. (Van de kunstredactie) Het initiatief tot het Lente Opera Festi val is uitgegaan van de Nederlandse Ope rastichting. Ieder jaar wil men in ons land een centrum scheppen, waar Neder landse en buitenlandse kunstenaars kun nen samenwerken om tot een verant woorde interpretatie te komen van een bepaalde opera. Dit jaar-heeft het Lente Opera Festival een dertig jonge zangers samengebracht van het Studietheater van het Conservatorium te Sofia, van de Opera-Studio van de Kon. Muntschouw burg te Brussel eri van de Opera-Studio van de Ned." Operastichting. Voor de ge zamenlijke uitvoering is dit jaar de keu ze gevallen op 'Mozarts laatste opera „Die Zauberflöte", waarvan negen voorstellingen In verschillende steden van ons land worden gegeven. Onder de muzikale leiding van Nicho las Goldsolimidt heeft het gezélschap don derdagavond in de Rotterdamse Schouw burg een bepaald succesvolle opvoering gegeven van Mozarts nooit geëvenaarde SingspieL Uit alles bleek een zorgvuldige voorbereiding. De goede vocale bezetting bestond o.a. uit Simon van der Geest (Tamino), 'aanvankelijk wat .zwak van stem maar later veel beter, Claude Mansy (Papsgeno), Christine. Deutekom (een voortreffelijke Koningin van de Nacht met onberispelijke coloraturen in „de" beruchte aria), Rina Comelissens (Fami- na>, Jacques Urbaia (Monostatos) en "Ste fan Elénkov, die de aria's van Sarastro met een sonoor ea imponerend basgeluid ten gehore bracht. Ook de kleinere rol len waren uitstekend bezet. Het Nederlands Begeleidingsorkest bleek ten. voHe voor zijn taak berekend. Er werd met grote accuratesse (vooral door de blazersgroep) gemusiceerd en de klank van net orhestspel was steeds fraai en genuanceerd. Grote zorg was ook besteed aan de eenvoudige decors en de zeer smaakvolle costuums (Thierry Bosquet). De prestaties van het Ned. Operakoor lagen dankzij koordirigent Oor Olthuis op hoog niveau.' Het-weglaten 'van 'een aantal geijkte grapjes (die op de duui vervelend wor den).* en het inkorten van het gesproken woord kwamen deze uitstekende maar slechts matig bezochte operavoorstelling slechts ten goede. W.H.W. MAASSLUIS Zondagavond houdt de Gereformeerde Jeugdraad zijn laatste Brugontmoeting voor jongeren en be langstellenden van dit seizoen in de lm manuëlkerk. De avond draagt een bijzonder karat ter door het accent dat zal vallen op het nieuwe oecumenische Üied in een moder ne vorm. De Jeugdzanggroep „Akkoord" zal optreden, waarbij medewerking wordt verleend door de combo van de MarlnierskapeL Hans Stehouwer bespeelt het orgel. De algehele muzikale leiding is In handen van Koos Bons. Het thema van de avond luidt: „Het zingende Woord". 1 Ds. C. M. Boerma, evangelisatiepre- dikant te Rotterdam-Zuid, zal de liede ren verbinden en een korte toespraak houden over „Het is niet te geloven". Na de ontmoeting in de kerk is er gelegen heid van gedachten te wisselen met de predikant en enkele uitvoerenden over het onderwerp en de vormgeving, yan het programma. Aanvang 19.45 uur. MAlASSLULS De Minister de ViS- s ei-school heeft het schoolvoetbaitoemooi in da klasse der lagere scholen gewonnen door van de negen gespeelde wedstrijden ln. twee dagen 17 punten te behalen. Hierdoor kwam deze sotrool evenals het vorige jaar in het bezit van de prachtige wlsselheker an een beker als le prijs, terwijl iedere speler ais blijvend aandenken ean' herinnerlngsspeidje ontving van de K.N.V.B, afdeling Rotterdam. Tweede'weid de'Str Antoniussehool en 3e de Pr. Bemhardschoól. Voor de Mulo en L.TA. was en aparte afdeling. Hier werd Mamix Mulo nummer. 1 en Calar.d L.TA. X. SCHIEDAM Op twee plaatsen is woensdagnacht in Kethel ingebroken. Bij de familie Meerwaldt in de Kievitslaan 70 werd de spaarpot van de kinderen met 4 ontvreemd en bij de familie Meyer in de Kerklaan 40 nam men een bankbiljet van 100, een aantal pakjes sigaretten en een voorzetapparaat van het televisietoestel mee. Bij beide inbraken had men zich aan de achterkant van de woning toegang verschaft SCHIEDAM Omdat de zestigjarige loods J. C. van N. uit Maassluis donder dag op de Horvathweg tijdens het rijden iets van de achterbank van zijn personen auto wilde halen en daarbij omkeek, botste de wagen tegen een lantaarnpaal, die geheel werd omgebogen, terwijl de auto zelf zware schade kreeg. De man werd met een gebroken rech terknie naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht ROTTERDAM De honderdjarige CJMV Thimotheus gaat zaterdag een be gin maken met de viering van het eeuw feest. Dan zullen door de singels van het Zuiderpark feestelijk gepavolseerde gon dels glijden,-en vanaf de kant zal vro lijke muziek weerklinken uit de instru menten van het tamboer- en pijperkorps Excelsior. Iedereen kan een tocht met een gondel (een door de plantsoenendienst afgestane boot) maken, uiteraard tegen betaling van 1,25 per persoon. De afvaart van de boten is bij de Molen aan de Kromme Zandweg, aan het eind van de Boer- goensevliet. Om twee uur zaterdagmid dag gaan de eerste boten de singels rond, tot negen uur 's avonds kan iedereen van deze vaargelegenheid gebruik maken. Mórgenochtend 9 uur begint de ver koop. Géén telefonische of schriftelijke, orders. ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM VIAARDINGEN IEIDEN ZEIST ARNHEM t VftiUXrvhVad* 1 Korfo Haoe»lraol j Maant t Kaltnrfr. lepaiJijk 2 WinWcentrma t Hocgitraat Winkelcentrum Ifaivalil t Haarldmroerilraai t Slotiocm t Vfiflleleeolnm PmtMioaf (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Na een onbenullig ruzietje had de 15-jarige Willem B. de deur van zijn onderlijk huls ln Nijmegen achter zich dichtgetrokken om met een kwade kop naar Rotterdam te reizen. Het was kermis in de Maasstad; op de St. Jaeobsplaats was een lunapark Inge richt en daar, bij de rupsbaan, vond' de Jongeman werk en vrienden ln de'19-jari ge Jacob S. uit Enschede en de 4(hjarige Leo Cb., uit Den Haag, die eveneens bij deze kermlsattraktle waren gestatio neerd. De vriendschap was blijkbaar niet zo erg hecht, want voor de rechtbank gistermiddag mompelde één van hen: „We waren geen vrienden". Maar het oudere' tweetal had de knaap .niettemin geholpen bij het hardhandigoplossen van een geschil, waarvan de 18-jarige P. J. S. hét slachtoffer werd. Het drietal had op de avon,d .van 5 mei vrijaf gekregen omdat de rupsbaan geslo ten werd. Willem ging het terrein op, zocht vergeefs „Anstihlusz", waardoor zijn toch al niet zo beste bui' nog verslechterde. Hij stuitte op een gegeven moment op een troepje-jongens- en meisjes die het blijkbaar uitstekend met elkaar konden vinden. Waarschijnlijk jaloers, zocht hij Tuzie met een tot dit gezelschapje behorende jongeman en daagde hem uit tot. een gevecht.De knaap ging daar niet'op in, waarop Willem, zijn twee collegaTker- misknechtet: opzicht ea hun 'verzocht hem een handj te helpen. Het duo ging mee en er ontstond,.on der grote belangstelling van 'hét .toestro mende publiek,-een fikse'vechtpartij. Wil lem strafte een zekere F.' af, terwijl de beide anderenzich onledig hielden met het buiten gevecht stellen van de 18-jari ge S.-Deze jongen'belandde,-na een paar stompen in zijn maag, op de grond, waar hij roerloos bleef liggen. Willem liep op hem toe, pakte hem bij de schouders, tilde hem op en liet hem daarna plompverloren uit rijn handen vallen. S, kwam met zijn horfd op de straatstenen terecht; De dokter consta teerde* later dat hij een bloedende wond aan zijn achterhoofd en een kneuzing aan de kaakstreek had opgelopen. „Ik wilde hem op de been helpen, maar ik schrok zo, toen ik zijn gezicht zag, dat ik hem liet vallen", verontschul digde Willem zich, maar de officier van justitie, mr. P. A. Bos, geloofde daar niet in. „In eerste instantie heeft hij iets heel anders gezegd", aldus mr. Bos, die Wil- leiaa verklaring (kort na zijn arrestatie afgelegd) citeerde: „Ik had behoefte om hem nog eens te pakken, ik liet hem opzettelijk op straat vallen om mijn gram nog eens te halen". Willem heeft les gehad in karate en weet ook het een en ander van judo, sporten die door som mige jongens op gruwelijke manier wor den misbruikt". Mr. Bos was van oordeel dat openlijke geweldpleging, lichamelijk letsel ten ge volge hebbend, bewezen was en eiste tegen Willem de maximumstraf: 6 maan den tuchtschool met aftrek en onder toe- zichtsteliing. Tegen Jacob S., die al eer der voor mishandeling is veroordeeld, vorderde hij 8 maanden met aftrek, te gen Leo Ch. eveneens 8 maanden, maar daarvan' drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar („een Rotter damse eis blijkbaar", ironiseerde diens raadsman). De drie raadslieden waren eensgezind ln hun opinie, dat de eisen veel te hoog lagen. Mr. A. Duiveman, die Willem ver dedigde, sprak van een „exorbitante els": „Ik heb bij zittingen van de kinderrech ter nog nooit meegemaakt dat tegen ie mand met een blanco strafregister zo"n lange onvoorwaardelijke straf werd ge vorderd". Mr. Bos stelde in zijn repliek, dat hij het bij nader inzien ook beter had ge acht, dat de jeugdige Willem voor de (Arnhemse) kinderrechter was versche nen, maar dat was toen niet meer moge lijk. Bovendien zou hij dan zeker vijf maanden in observatie doorgebracht moe ten hebben, zodat de tijd, waarin hij zijn vrijheid kwijt was, zeker niet korter zou zijn geweest. De twee andere raadslieden waren van oordeel dat hun cliënten Willem direkt waren gevolgd, omdat zij dachten dat hun jonge collega werkelijk in. moeilijk heden was geraakt, Uitspraak in deze zaak op 16 juni. SCHIEDAM De politie gaf donder dag op de Burgemeester Van Haarenlaan twaalf automobilisten een proces-verbaal wegens overtreding van de maximum snelheid. Sommige hadden 70 80 km gereden. HOEK VAN HOLLAND De vee houder J. P. uit Hoek van Holland meld de bij de politie dat loslopende honden de afgelopen dagen drie schapen hebben doodgebeten. Tenminste twee honden werden in het weiland gesignaleerd, maar zij konden niet worden gevan gen. De honden zijn er ook de oorzaak van dat de schapen meerdere malen de af rastering hebben doorbroken, waardoor zij ondermeer op de spoorbaan terecht kwamen. (Van onze correspondent) ROZENBURG In de nacht van woensdaf op donderdag is de 62-jarige weduwe A. de B.- M„ die alleen woont in een woning in de De Ruiterstraat, in haar huis overvallen en bedreigd. Zij liep daarbij diverse kwetsuren op aan hoofd en nek. Door haar overvaller die met een dolk mes dreigde, zoveel mogelijk van zich af te houden en door te gillen, kon zij de dader uiteindelijk het huls uit krijgen. Zij wist de politie een duidelijk sig nalement te verschaffen, zodat deze vrij spoedig de hand op de dader kon leggen. Dit bleek de 19-jarige Rozenburger R. L. te zijn die een volledige bekentenis afleg de. waarbij geen duidelijke motieven aan het licht kwamen. Hij werd ingeslo ten en zal worden voorgeleid voor de officier van justitie. Al dragen ze zo'n badpak maar een of cwee jaar... U zult Uw kleine meid toch niet het plezier willen onthouden óók met een mooi pak rond te spartelen In bad of aan het strand En daarom morgen een één malige aanbieding prachtige He- lanca badcostuums voor de klei ne Eva's Van 2 tot 12 jaar, maar nu niet voor tien gulden of méér ...maar guldens voordeliger dan normaal. Prachtige kwaliteit Helanca Kinderbadcostuums, in prima model en in veel gezellige kleu ren, voor meisjes van 2 toe 12 Jaar. Morgen begint ln de Bad-afde- ling Parterre de ééndaagse aan bieding van ailerieukste kinder- badcostuums, voor prijzen, vèr onder de normale! Géén te/, of schrift, best. Van Elsacker op literair gebied -heeft vertolkt. - j-a De tekstverzorging en de fnlefdteg inn het Groot Liedboek zijn van dr. A1A. van Rijnbaoh; het werd uitgegeven door Uitgeverij Ad. Donker. ROTTERDAM In het Martin Be- haim Haus zal van 11 tot 21 juni een tentoonstelling „Duitsers tegen Hitter" worden gehouden, die is georganiseerd door het Duitse consulaat in samenwer king met de afdelingen Rotterdam van de Vereniging van Ex-politieke Gevange nen en Voormalig Verzet Zuid-Holland. In deze periode zullen ook twee film avonden en twee forumdiscussies worden gehouden. Mej. mr. J. Zeelenberg, wethouder van kunstzaken, opent de expositie op 10 juni 's avonds een acht uur. Op deze avond zal S. D. Hubertus Prinz zu Löwenstein een lezing houden over het Duitse verzet tegen het nationaal-socialisme. Aan een forumdiscussie op 14 juni nemen o-in. deel Wilfried von Kleist en Joachim Fe- reis; 16 juni spreken deheren K. A. Mayer. Karl Ibach, Alfred Moser en Pa ter N. G. Apeldoorn. m Groote zeeslag bij het Skagerrah Berljjn, 1 Juni. (Officieel). .De Dnitscb vloot is b|j een naar het .Noorden g« richte onderneming op den 31stétt Mé in geivecht gekomen met het overmad rige grootste deel van de Engelsch vloot. 's Middags en V nachts ontwikkeld zich tusschen het Skagerrak en HoritsY ter hoogte van Blaavands-hoek, opd Zuidwestkust van Denemarken) ee reeks zware, voor ons succesvolle vechten. Wij vernietigden voorzoóv# ons bekend is, het - groote dagschj „Warspite", de slagkruisers „Quee Mary" en de „Indefatigable", tw« pantserkruisers, blijkbaar van de Achi les-klasse, een.kleinen kruiser, de nier wc torpedoboot-vernielers „Turbulent „Nestori* en „Alcastar" en een duikboo CEDERT IK de heer C. v. d. Broek, Crooswijksekade 5a, Rotterdam, op bezoek heb gehad weet ik wat de ODIO Kontakt- dienst is. U zult het nog niet weten, daarom ga ik er wat over vertellen. ODIO betekent gewoon: Ontspan ning door Inspanning. Dat zegt nog niets. Maar u moet dan weten dat de ODIO-mensen zich het lot aan trekken van langdurig zieken en beja'arden. ODIO is te vergelijken met een ziekenomroep. Alleen, de ziekenom roep blijft binnen het ziekenhuis, maar ODIO bezoekt de mensen, die thuis liggen. Zij geeft dus ontspan ning door geluid. Met een bandre corder komt men aan het ziekbed om de patiënt te laten horen wat zij of hij graag wil horen. Dit wérk is zeer klein begonnen eri het groeit vrij hard. Nu gaat het echter hier om. De heer "V. -d.-Broek staat er in zijn eentje voor. Hij is enthousiast ge noeg,-besteedt zowat zijn hele dag er aan (hij is ook lid der Neder landse Vereniging van Geluidsja gers), maar het wordt hem toch te veeL Er zouden meer mensen nodig zijn die, gewapend met bandrecor ders, er op uit gaan.,Vooral in.Bot- terdam en directe omgeving. IS HET afdraaien der ban den maar één ding. Voor je zo'n band vol hebt is het nodig een opname te maken. Gelukkig is "ei een centrale studio (in Hilversuffi)f waar men hard werkt, aar. de pro- gramma-produktie. I medewer kers in het land krijgen 'die handei: en kopiëren ze dan- vaak weer' om maar zo groot, mogelijke versprei ding mogelijk te maken. Ik heb zo'n band horen afdraai en. Het werk van ODIO-werd daar. op uiteengezet. Daar kwam ik echi» xvel van onder deindruk.Mei bescheiden middelen doet deze "kon. taktdienst al zeer veel. In 1965 gin gen alleen al 450 z.g. brief bandje? uit. Ook veel geschreven briever gingen in alle richtingen, ook naai het buitenland (de heer V. d. Broek heeft trouwens, ze ifper band kon- takt met Hollanders in Australië) Het' is met ODIO al net -als ine» vele soortgelijke zaken. Als mer eenmaaal begonnen is blijkt de be hoefte zeer groot. Dan groeien d« financiële moeilijkheden soms noj harder dan het aantal dergenen, di< men van dienst is. Het komt er-dm op aan meer medewerkers'te-vin- den, liefst natuurlijk mensen, mei recorders. Zij moeten'echt liefheb berij hebben voor geluidsopnamen En het moeten mensen zijn, dié weten wat lang ziek zijn o£ bedlege- righeid is. Zoals de heer V. d Broek, die patient was en zo kenni- maakte met het ODIO-werk. Hij if er niet meer van los gekomen, Yi ging mee doen. Maar nu zou hij a graag een groep oprichten, waa/ van de leden samen-bijv. óók 1 een studio goede banden kunna' samenstellen. Mensen, die ook grote gebeurtenissen (zoals de ope ning van De Doelen) een; opnam) kunnen verzorgen.- Zodat zieken la ter weer precies kunnen horen w* zich in de voor hen zo vreemd buitenwereld afspeelt! -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1