s Burg. Spaans over besluit: Rockanje moet de „parel" blijven 5 Deining om aansluiting telefoon in Capelle têmkt* Aantal inzendingen is tegengevallen Blijdorp gaat niet door met aquarium-prijsvraag Giro-aktie redelijk s m r Auto reed door: vrouw en kind gewond Mr. J. C. Panthaleon baron van Eek politierechter Geboorten in Blijdorp D. Boogerd wordt direkteur GAB Middelburg heetman Jj Prijswinnaars Toén maar een pepermuntje CPC-persoueel weer elders aan het werk SS ter meulen V* ÏB 0, rotterdammer DINSDAG 7 JUNI 1965 55^ d/rï 7J.fi SB« Sa Kj ejl ïs :.a. en u t Ds. J. Pronk wordt geen gevangenispredikant j nubeduidend goedkoper i NIEMANDSLAND VERANTWOORDELIJK BELANG PALEN GRAMMOFOONPLAAT MGR. W. M. BEKKERS PAREL Mijn liefste ring kocht ik zelf Schip wordt 1800 schapen langer «ska is. l/jï Pagina 3 «MJ. «BH l W uh» sen tjj «ia PM ?*«p i." K jtd. Blijj. SIS abt L®- tiial lïji. Jan, B«S mi-jj •'.«it Pant fit. to a, va. K«- BsS sotiti UT. kwjp BCJt, spon speo, t*. 14*. Swo- Ot. BU ïjwa at« ttri* ea otn. IW| BA tx Iwt te, VEILIGHEID GAAT RAAD VOOR ALLES ROTTERDAM Ds, J. Pronk (herv.), die was aangezocht voor de benoeming tot gevangeis-predikant in de Maasstad, heeft voor deze funktie bedankt Hij' zou ds. D, Westerveld zijn opgevolgd, die enige tijd geleden deze funktie heeft neergelegd. (Van een onzer redacteuren) ROCKANJE Op 5 maart van dit jaar viel voor Rockanje's raad de druppel die de emmer deed overlopen. Die-dag verongelukte op het strand een automobilist dodelijk, een naast hem zittende dame werd gewond. Een ooggetuige vertelde: „Hij reed in een DS 19 met een snelheid van naar schatting honderd- kilometer per uur, pas seerde rakelings drie vissers, kwam vermoedelijk in een mui, ver loor de macht over het stuur en sloeg'enkele malen over de kop". Het was niet het eerste ongeluk met dodelijke afloop. Op 31 juli 1962 werd een tienjarig meisje dat op het strand fietste door een auto geschept. Zij kreeg een schedelbasisfractuur en overleed aan de gevolgen. De raad joeg op de eerstvolgende raadvergadering, 16 maart, de kogel door de kerk. Met meerderheid van stemmen werd besloten Rockanje's strand te verbieden voor elk motorisch verkeer; auto's, motoren en brom fietsen. Burgemeester J. Spaans verantwoordlljkheid BOTTERDAM Op' de'kruising Olde- gaarde-Zuiderparkweg raakte maandag- Middag de 31-jarige mevrouw H. Heijnen- Les ven de Leliënstraat gewond, toen zij op haar bromfiets werd aangereden door een bestelauto. Een- personenauto was voor haar gestopt, maar de bestelauto reed de stilstaande auto voorbij. Met een nvare hersenschudding en schaafwonden aan de benen is zij naar het Zuiderzieken huis gebracht Haar driejarig dochtertje kreeg een scheurwond boven het rechter oog. fit Als U denkt dat U aan nieuwe gordijnen toe bent of en nieuwe woning gaat betrekken, dan it deze aanbieding uniek voor Ui Want dan koopt U gezellige, fleurige overgordijnstoffen lil verschillende dessins en kieuren „.voor het hele huis, per meter voor nog géén twee gulden. i-.m- Morgen begint de verkoop van deze bedrukte overgordijnstof fen, voor huls- of slaapkamer, keuken of kinderkamer, in veie dessins en kieuren, 120 cm breed, per meter voor rkamer, in veie w 1 Giin tel. of tchtlft. heit. Het raadsbesluit kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Al ja renlang was de noodzakelijkheid er van onder ogen gezien en ook be pleit. Burgemeester J. Spaans: „Het aantal auto's, motoren en brom fietsen dat over het strand rijdt neemt met het jaar toe. Zijn het er nu een paar honderd, alia, het strand is breed genoeg, maar het aantal loopt op het ogenblik al in de paar duizend en zij hinderen de re creanten, de mensen die naar Roc kanje komen om op het strand te spelen, rustig te zitten of een wande ling te maken." Rockanjes gemeentebestuur nam nu vier jaar geleden kontakt op met de Rotterdamse officier van justitie, die begrip toonde voor het stand punt en er zich volledig achter schaarde. Toch weifelde men aanvan kelijk een zo ingrijpend besluit als het afsluiten van het-strand te ne men. <JT Hi de Dit ide jgB JOT lêig 301 TO, ROTTERDAM Na het vertrek van poutierechter mr. A, Heynsius, aan wie «U.v. 1 september a.s. eerval ontslag is I. mr- J- C. Panthaleon baron :a?,. ck (vice-president) optreden ais Politierechter. "ice-president mr. A. R, Jolles, die Jbons eenmaal per week de poHtierech- Jwattmg leidt, zal dat in de toekomst w eraaal per week doen, terwijl mr. ranthaleon baron van Eek eenmaal in de week zal optreden. Maar het was het enige middel om de recreanten te beschermen tegen de onveiligheid, die langzamerhand be gon te komen. Burgemeester Spaans: „Het strand is een soort nie mandsland. Je kunt er doen en laten wat je wilt. De verkeerswetgeving is er niet van toepassing. Je kunt met een auto over het strand rijden zon der een rijbewijs te bezitten, de wa gen kan alle gebreken vertonen, je kunt zo hard rijden als je zin hebt er is niemand die je er over kan onderhouden. Het motorisch verkeer heeft op het strand gewoon vrij spel En dat is het beangstigende, nogmaals, beangstigend voor de re creanten. Om die te beschermen heb ben we tenslotte het besluit geno men. Op dit' ogenblik; nu binnenkort het volle seizoen begint en de vakan tiegangers in groten getale bezit van het strand gaan nemen." „De raad heeft gezegdr Wij zijn verant woordelijk-voor de veiligheid op het strand, en die verantwoordelijkheid kunnen we alleen, dragen als we'elk motorisch verkeer verbieden. Ver geet niet, je hoort' op het strand een auto of een motor niet naderen. Wat je hoort is het geruis van de zee, de 'drukte van de mensen. Daar zit het gevaar." Rockanjes gemeentebestuur zond het besluit in feite niet meer dan een wijziging van de Algemene Politie verordening naar Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Burgemeester Spaans: „Normaal had den we binnen de veertien dagen een bericht van ontvangst kunnen verwachten. Dat bericht bleef uit. Toen het lang uitbleef zijn we gaan telefoneren. Het hielp niet. Maar de tijd drong, want het seizoen was aanstaande. Tenslotte hebben we, tien dagen voor Pinksteren, telegra fisch om het bericht van ontvangst verzocht." Het bericht van ontvangst ücwam niet, Wat wel kwam was een mededeling van Gedeputeerde Staten, dat zij het raadsbesluit ter vernietiging aan de Kroon zouden voordragen, zijnde in strijd met het algemeen belang. Op 2 juni hield Rockanjes raad haar periodieke vergadering. Bij de rond vraag stelde een der raadsleden voor het op 16 maart genomen besluit spoedeisend af te kondigen. Alle fracties voerden daarover het woord. Het voorstel werd aangeno men.' Burgemeester Spaans: „Die afkondi ging is de volgende dag, op vrijdag 3 juni, geschied, des morgens om half negen. Van maandag 6 juni af zou het strand taboe zijn voor het motorisch verkeer. Daar houden we ons aan. We zullen afwachten wat de beslissing van de Kroon is. De gemeenteraad van Rockanje heeft in elk geval bewezen, dat zij haar ver antwoordelijkheid kent." Geen auto's, motoren en bromfietsen meer op Rockanjes strand. Met bor den zal dit worden aangegeven. Bur gemeester Spaans: „We hoeven die borden niet eens te plaatsen, want iedereen wordt geacht de wet te ken nen, maar ze zullen er komen." De palen staan reeds in de grond. Op een lange rij tussen de voet van de duinen en de grens tussen strand en water. Bij het bord dat aangeeft dat op dat punt Rockanjes grondgebied begint. Dezen dagen zullen de waarschuwingen aan de palen wor den bevestigd. Zal het helpen? Burgemeester Spaans: „We hebben alle hoop, dat men er zich aan houdt. Er moet toch begrip voor ons raadsbesluit zijn? Wij ko men de automobilisten zo veel moge lijk tegemoet. Vorig jaar hebben we een belangrijk bedrag geitnvesteerd in de aanleg van een parkeerplaats voor 300 a 900 autos. 'Indien* nodig laten we er meer aanleggen." V ij moeten zich op Rockanje's strand veilig weten. Hun kinde ren moeten geen gevaar lopen. Rockanje moet de parel van de Noordzeebadplaatsen blijven. Ondervindt Oostvoome ook last van auto's? Dit bord zou er op kunnen wijzen: Het strand is geen verkeersweg. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE a.d. IJSSEL - Voor de vele winkeliers en particuliere bewoners van de nieuwe woonstad Capelle aan den IJssel die nog al tijd op telefoonaansluiting wach ten bestaat thans een mogelijkheid om vervroegd aansluiting te krij gen. De directie van het Telefoon district Rotterdam heeft de wach tenden laten weten dat door het treffen van een bijzondere maat regel aansluiting op de centrale Terbregge kan worden verkregen, waarvoor een extra betaling van 75 per maand is verschuldigd. Zoals bekend is de telefooncentrale van Capelle aan den IJssel reeds ge ruime tijd overbezet. Men werkt thans aan de totstandkoming van een vervangende centrale in Capelle- Schenkel, waarmee de capaciteit aanzienlijk zal worden uitgebreid. Verwacht, wordt dat deze centrale medio 1967 gereed zal zijn. De wachtenden m Capelle behoeven echter niet tot zo lang te wachten. in dien zij ermee -akkoord gaat dat hun wo ningen of wiükels tijdelijk worden aan gesloten op Ide nieuwe centrale Terbreg ge, die gevestigd is aan de Koperstraat in Het Lage Land. Deze centrale, die in mei 1965 in ge bruik werd genomen, heeft een ruime ca paciteit die groot genoeg is voor belang rijk meer aansluitingen dan Krans voor dit net bestaan. De uiteindelijke capa citeit bedraagt zelfs 20.000 aansluitingen. Omstreeks de jaren 1972—1975 zal dit aantal berikt zijn. Voor tijdelijke aansluiting op een na burige centrale berekent de Telefoon dienst een zogenaamde reglementaire extra vergoeding ten bedrage van 75 per maan. Deze medus 'wordto.a, toe gepast voor grote en middelgrote be drijven die in kleinere gemeenteen zijn gevestigd en aansluiting op het'.net van de naburige grote stad wensen. 1 Hoewel deze mogelijkheid dus niets nieuws is heeft de circulaire van de Te lefoondienst, in Capelle nogal wat deinlg veroorzaakt. Het mag dan voor de aan trekkelijk zijn reeds nu een Botterdam- se telefoonlijn te krijgen, In, het alge meen vinden de toekomstige abonnees het extra maandtarief van 15 nogal aan de gortige kant. gedeelten nlt zijn brandpunt T.V. toespraken, het Interview aoor Mies Bouwman en gezangen nlt de uitvaart dienst. Uit voorraad leverbaar 12,50 Cooisingel bij Metrostation Stadhuis In hef boekje dat de VW over Rockanje heeft uitgegeven, wordt gesproken van de „Parel van de Noordzeebadplaatsen' Deze parel heeft een strand van negen kilometer, op topdagen bezocht en bezet door een 20.000 mensen, die aan strand en water hun vreugde beleven. Mensen, veelal uit de stad, die ongestoord willen genieten, het drukke ver keer van alle dag voor langere of kortere tijd zijn ontvloden. Voor hen heeft Rockanje's raad het besluit genomen. Zij (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Diergaarde Blijdorp stopt met de prijsvraag ten behoeve van de bouw van een aquarium. Uit het geringe aantal inzendingen 'heeft de directie moeten concluderen dat de' be volking kennelijk een belangrijke weerstand moet' overwinnen om aan iets dergelijks mee te* doen. Ook van de verkochte hoeveel heid kant-en-klaar.-briefk'aarten (die men- alleen maar behoefde in te zenden) is een, groot deel niet geretourneerd: Twee maanden heeft de .prijsvraag ge lopen. Zoals te verwachten was, gaf de maand april een bescheiden aanloop te zien. De diergaarde-direktie- verwachtte voor roei aanzienlijk meer inzendingen, maar de ruim 3000 oplossingen vielen'in aantal tegen. Niettemin sprak uit de inge zonden rijmpjes en slagzinnen, dat velen enthousiast zijn voor het aquarium. Me de omdat, de .kosten aan de prijsvraag noga! hoog zijn, heeft de dir'ektie beslo ten met dit middel om aan geld te ko men niet door te gaan. De giro-aktie daarentegen verloopt tot dusver gunstig. Het uiteindelijke resul taat is nog niet bekend, omdat de zaak nog loopt Deze aktie wordt gevoerd on der 5.00!) van de 60.000 Rotterdamse giro- rekeninghouders. Zij ontvingen enkele we ken geleden een opwekking om „aquari umbouwer" te worden door het storten van een bijdrage van j 240 ineens of 10 maandelijks twee jaar lang. Velen hebben direkt gereageerd door een storting ineens of door het afgeven van een machtiging. Het zijn er enkele honderden. Daarnaast hebben ook ande ren geld overgemaakt, mensen die uit het maandblad „Blijdorp Geluiden" of op een andere manier van de aktie hebben gehoord, merendeels nlt Botterdam, maar ook uit allerlei andere plaatsen in Neder land. Dagelijks fkOmen er nog- bijdragen binnen. De direktie van Blijdorp heeft nog een plan in petto om het „grote bedrijfsle ven" aan te sporen iets te doen'. Daar over is echter nog weinig te zeggen. Ondanks de tegenslag van de prijsvraag is de diergaarde-direktie hoop vol gestemd ten aanzien van de verwe zenlijking van het aquarium-projekt. Men 2É1 financiële steun krijgen van de gemeente, maar eerst dient men zelf met een bedrag te komen. De gemeentelijke hulp is evenwél afhankelijk van de alge mene financiële toestand, die momenteel niet best is. - (Machtigingsformulieren voor automa tische afschrijving van bedragen voor de aktie kunnen worden aangevraagd: gif ten kunnen worden gestort op giroreke ning .2459 van de Spaarbank te Botter dam, t.g.v. Aquariumaktie Diergaarde Blijdorp). Het schetsplan voor het ondergrondse, aquarium is al enige tijd gereed. Waarschijnlijk komt het nabij het roof- dierenverblijf, hoewel er nog een alterna tief mogelijk is. Het aquarium zal onge veer 1089 vierkante.meter beslaan. - De publieke ruimte wordt In grootte ongeveer gelijk aan die van het aquari um in Artls; de technische ruimte kan belangrijk kleiner worden door moderne re installaties e.d. Diergaarde Blijdorp ia van plan het zeewater zelf te gaan ma ken. Het Aquarium zal plaats, bieden aan zoetwater-, zoutwater-, kcudwater- en. warmwatervissen. Daarnaast dénkt de di rektie aan een landschap met half water en half land. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het' dierental van Diergaarde Blijdorp is door enkele ge boorten weer uitgebreid. De laatste da gen zagen zij bisons en één Wapiti-hert het levenslicht. Door de bison-geboorte is de kudde na op 14 dieren gebracht, In quarantaine verblijft momenteel nog een paartje dat afkomstig is uit de dierentuin van De troit, waarvan men vorig jaar ook een vrouwtjes-bison heeft betrokken.' Dit in verband met bloedverversing. De kudde Wapiti-herten is door de ge boorte op 'acht gekomen. Deze diersoort is, evenals de bisons, afkomstig snit Noord-Amerika. In de loop van het volgend jaar, hoopt Blijdorp een nieuwe, quarantainein- richting in gebruik te kunnen nemen. Deze zal werden-gebouwd op.de plaata waas tot voor kort de knoes waren onder-s gebracht. Deze dieren zijn, naar- een nieuw onderkomen overgeplaatst en- op' de plaats van hun oude -stal- komt .de quarantaine-inrichting, met de bouw waarvan men dit najaar hoopt te begin nen. 0 Het bezoekcijfer aan dê~ diergaarde staat op het ogenblik op rekerdhoogte. EIndmei had men reeds 80.000 bezoekers maar genoteerd dan vorig jaar op dat tijdstip. Totaal is men nu aan ongeveer 250.000 mensen. ROTTERDAM.-— De heer D. Boogerd, chef van de sectie bijzondere bemiddeling van het Gewestelijk Arbeidsbureau, is met ingang van 1 augustus benoemd'tot direk teur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Middelburg. De Heer Boogerd (51) trad in 1941 -in dienst van de toenmalige Rotterdamse gemeentelijke arbeidsbeurs. Te Rotterdam heeft de heer Boogerd zich altijd in het bijzonder ingezet voor de misdeelde mens. Zijn werkterrein betrof voornamelijk de lichamelijk en geestelijk gehandicapten! Metéén toen ik die ring in'de etalage zag liQgen - een vonkenschietend sterretje Jh wit goud gevat - wist ik: dit is hem! °e ring van mijn dromen, sierlijk, gracieus, met een echte briilanb Nog nooit heb ik •ets gekocht waar ik zó blij mee was.!... 1/4 karaat in wit of sa# geel goud vanaf 380.- edelsteenkundfge f.g.a. diamantexpert g.i.a. 1MNBAAH 82 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam IRC bouwde ponton (Van een onzer verslaggevers) De N.V. Industrieele Handelscombinatie Holland (IHC) Heeft een unieke opdracht uitgevoerd: de bouw van een hef- „v mj eiland dat zal worden gebruikt bij de aanleg van een autotunnel dat een diepgang heeft van 1,30 meter, va- ongeveer 2% kllomcte, jengte, die dertig meter „der het .d™* ia he* lüken. Bovendien moet rekening wor den gehouden met een getijverschil van een meter. - De afmetingen van het gevaarte zijn 33,6 bij 39 bij 3 meter. Het hefeiland, wateroppervlak van de Rio Parana- de twee Argentijnse steden tot negentien meter boven het water- Parana en Santa Fé met elkaar gaat verbinden. Binnenkort °FPervlak kan worden opgevijzeld. - VOOr het Tv^)r) ennrt van Ha wn wordt net eiland naar zqn plaats van bestemming versleept. .Voor, de eerste maal wordt voor de wen besloten 'omdat in de Rio Parana aanleg van een tunnel van een hef- sterke stromingen voorkomen, die het eiland gebruik gemaakt. Men heeft in neerlaten, van de geprefabriceerde Argentinië tot deze methode van bou- tunnelsegmenten ten zeerste bemoei- transport van de werf naar Argentinië-worden acht paalde- len van ongeveer tien meter op het dek gestuwd. Ben stuk van ongeveer 44 meter blijft gedurende de overtocht in het ponton. Op het dek van het eiland staan'tien «lts afzonderlijk te bedienen lieren. Elke lier wordt aangedreven door de 18- pk-elektromotor. Gevangen tussen de poten van het hefeiland en in toom gehouden door deze tien Heren zullen de 65 meter lange .tunnelstukken in het water worden neergelaten en zo danig in lang- entdwarsrichting ver haald, dat een nauwkeurige bevesti ging aan een Teeds gereedgekomen tunneldeel mogelijk is. Bij Wilton-Fijenoord in Schiedam is dezer dagen het Deense veet- transportschip Diana Clausen van de rederij Clausen uit Kopenhagen aan gekomen. Het schip zal 10% meter langer worden gemaakt. De Diana Clausen is een zusterschip van' de Al Kuwait, die vorig jaar bij Wilton werd gerepareerd, nadat het schip met ruim 5000 schapen aan boord, in de Perzische Golf was omgeslagen en gezonken. Het werd toen weer boven water gebracht op een geheel nieuwe en spectaculaire wijze, n.L door stijg- kracht ap te wekken door middel van kogeltjes van sehuimplastic, die, sa men met water en lucht, in het schip werden gepompt. De opdracht tot reparatie werd aan Wilton-r'ijenoord gegeven en de rede rij maakte toen van de gelegenheid gebruik, het schip tevens 10% meter te laten verlengen. De Deense rederij is nu zo ingenomen met de resultaten van deze geslaagde operatie vergro ting van de vervoerscapaciteit, vrij wel dezelfde onkosten en praktisch geen snelheidsverlies dat zij besloot, thans ook het zusterschip van de Al Kuwait bij Wilton 10% meter langer te laten maken. Deze schepen worden vrijwel uitsluitend gebruikt voor het vervoer van koeien en schapen. Bij de oude lengte konden 625 koeien of 6000 scha pen tegelijk worden vervoerd; na ver lenging van de schepen kunnen er 800 koeien of 7800 schapen in. (Bij aankomst van de Diana Clausen in Schiedam stond de tussen te voe gen nieuwe stalen sektie van 10% me ter lengte al klaar, zodat het karwei in de kortst mogelijke tijd gereed kan zijn. Op 20 juni wordt met de „chirur gische" behandeling van Diana een aanvang gemaakt, want dan zal het ongeveer 100 meter lange 'schip bij Wilton *n één der dokken door mid den worden gesneden. ROTTERDAM „Vele klein tjes maken een groot aquarivap.". Met deze slagzin'Heeft mevrouw' C. M. Zwart -uit Rotterdam de hoofdprijs' gewpnnen, fan het tweede aquariumspel, dat'31 mei werd gesloten. De, .twee andere hoofdprijzen vielen ten deel aan dé/heer W. A. Prins uit Rotterdam met de zin Snuit tegen snuit, daartussen de ruit" en de kinderen Janny en Pieter Klijn uit Rotterdam met het rijmpje Vu geen kauw gom of tum-tum, maar geld voor het aquarium". Enkele- andere niet bekroon de inzendingen'(een greep uit. de vele): - - iyAQuarium gereed, Blijdorp compleet". Rotterdammers geef allen wat, voor het bouwen van een vissen- bad". ,Jn de Diergaarde hebben ze verdriet, wat ze willen hebben ze niet". jrAl krijg ik geen honorarium, ik rijm voor het aquarium". „Ai ben ik dan geen aap met rode billen, ik zou "best in Blij dorp wonen willen Ast un vis is, ih un akwarium bewarium". Tenslotte van een Amsterdam- mer: Wie in Rotterdam in een aquarium voor Blijdorp gelooft, heeft een kronkel in-z'n hoofd". i (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM„En toén nam. u*voor de schrik maar een pepermuntje", be-> greep mr. R. J. Brunner, president van* de rechtbank, die vanmorgen een mis lukte inbraak in de Lijnbaan behandelde.' Voor het hekje stond.de 26-jarige clas- sificeerder A. de N., die na een kroegen- tocht op 3 april in dit winkelcentrum* belandde, tegen de gevel van een parfu meriezaak opklauterde, een ruit intrap- - te en zich naar binnen Het zakken. Tot - zijn teleursteHing bevatte de kas geen rooie cent. Wel vond hij op de toonbank een doos met rollen pepermunt en over een daarvan ontfermde hH zich. Verder kwam hq niet; de poHtie kwam de win kel biïmen en arresteerde de man, die, gehurkt achter de toonbank, aan Herman- dads wrekende hand dacht te ontsnappen, Tien maanden met aftrek eiste de oïfi- cfer van justitie, mr. J. van Leeuwen, te gen de man, die al meer veroordelingen achter de rug heeft. Weliswaar bedroeg 'smans buit slechts een onnozele hoeveel heid pepermunt, „maar hij is doelbewust naar binnen geklommen om zich geld te verschaffen, wellicht voor een volgend borreltje". Drank speelt een grote rol in het leven van deze man, vond de officier, die de verdachte anderzijds kenschetste als eeno ngelooflijk harde werker. De raadsman, mr. P. Houtman, pleitte voor - een gedeelteUjk voorwaardeHjke straf. Uitspraak over veertien dagen. ROTTERDAM De affaire rond het" failissement wm het Computer Program- - ming College heeft voor wat betreft de afvloeiing van het personeel een slot- stadium bereikt. Van de 140 CPC-leden, die door dit failissement op straat kwamen te staan, zijn er nu nog slechts enkelen bij het Gewestelijk Arbeidsbureau ingeschreven, het overgrote deel van deze gedupeerden is elders, dn het bedrijfsleven onderge- bracht Een aantal hunner is in hetzelfde be- roep gebleven, anderen zijn in' geheel andere beroepen terechtgekomen. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1