N. G. de Kruif in nieuwe zaak fris inde mond Grote werkgelegenheid rayon Nieuwe Waterweg Schiedams Stedelijk behoort nu tot de grootste musea AGENDA ens trokken weer aandacht op Aardgas meetor f NIEUW! TIP JURGENS ottekd AMMEk I Afkoelingin Lange Haven de voordeligste v is van J f A. KLEINGELD ANDRÉ ÏÖOGT WITTER Fa. Gebr. Den Drijver Fa. C. Verhoef! en Zn. Minister Vrolijk opende gerestaureerd St. Jacobs-Gasthuis Geslaagden Wie is deze vrouw? Kind viel acht meter van balkon in heg raezrsma Inschrijven voor Avondvierdaagse Bij „slok" en schutters Pagina 3 WOENSDAG 8 JUNI 3966 m 'V* - -m 581 Een frisse en aangename adem maakt aantrekkelijk. Doublemint helpt mond en" adem fris te houden, want Doublemint is j fris en zuiver van smaak. Doublemint is ge- j maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten j en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor i twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet.' (Van onze kunstredactie) SCHIEDAM Het St. Jacobs- Gasthuis, de in 1789 voltooide schepping tot weldadigheid van architect Jan Giudici, is na tien tallen jaren van confereren en twijfelen en na een zeer tijdroVen- de restauratie thans gereed om de stad van geestrijk vocht nieu- Iwe faam te geven/Zesentwintig jaar nadat op 5 oktober 194Ü de rechtervleugel van het ge bouw als stedelijk museum toe gankelijk werd gestéld, heeft de minister van cult., mr. Maarten Vrolijk vandaag het geheel geres taureerde gasthuis geopend. Schiedams „Stedelijk" behoort nu qua ruimte tot de grootste mu sea van ons land. en dagelijks Veel te zien Dominoj10.000 Kcal juf f595.- -wat- <iss&assssm E. M. JAARSMA o.a. VERKRIJGBAAR: WED. BOSMAN'S IJZERHANDEL FIRMA v- d. BURG ZN. Rotterdam Meent 19-21 - Tel. 136817 Rotterdam: Jonker Fransstraat 91-93 Telefoon 123462 E. ML JAARSMA- GASHAARDEN een nieuwe stijl van roken elk sigaartje zijn eigen mondstuk BOKHORST HAAS DE VEER FA. J. A. VOGEL voor historie en cultuur SCHIEDAM Onder grote belangstel ling heeft de heer N. G. de Kruif niet een sfeervolle receptie dinsdagavond zijn nieuwe kapperszaak annex sigarenmaga zijn aan de Groenelaan 93 geopend. De heer De Kruif heeft in het pand. dat hij in februari 1965 kocht, een geheel nieuwe winkelpui laten aanbrengen, waarbij een sigarettenautomaat op func tionele wijze is ingebouwd. De bedrijfsruimte is tien meter diep en ten minste vijf meter breed. Het voorste gedeelte is ingeriecht voor de verkoop van rookartikelen, die op overzichtelijke wijze zijn uitgestald. Achter het sigarenmagazijn ligt de mo dern-geoutilleerde kapperszaak met een accommodatie voor een flink aantal klan ten. Vroeger was in dit pand een magazijn voor diepvriesartikelen gevestigd, dat niet bepaald het aspect van dit gedeelte van de Groenelaan (vanouds de winkelstraat van Schiedam-Zuid) als koopcentrum verhoogde. Dit is wel het geval met de kapperszaak van de heer De Kruif. Deze oude. bekende familiezaak „van vader op zoon" was tweeënveertig jaar lang gevestigd in de Willem Brouwer straat. Eerst heeft de vader, de heer N. de Kruif erin gezeten en daarna, dertig jaar lang de huidige eigenaar, de heer N. G. de Kruif, wiens zoon Albert (18) thans zijn rechterhand is en waarschijnlijk zijn opvolger wordt. Dochter Nelly (17) gaat de klanten in de sigarenwinkel helpen. i K-i.i VLA.AHDETGEN Maandag slaagden voor het ulodiploma-A de dames: C. L. Boel; D. van Dalen; W. J. Kapeüe. (Hoek van Holland: J*. P. van Buren en T. M. Dijkshoorn (Maasland); A. M. den Harder en A. M. v. d. Vlies (Maassluis) en de heren: W. J. H. Gevoke, C. A. Bruija, G. C. de Groot, R. van Marsbergen, en F. Nobel (Schiedam). M. Boon (Hoek van Holland), C. Buitelaar (Maasland), J. v. d. Have (Maassluis) en G. H. van Meurs (Hoek van Holland). Voor het ulo B-diploma slaagden: mejuf frouw J. J. Torn, G. Verboan (Vlaardingen) M. Struljk, L. v. d. Berg, A. Borstlap en P. Brouwer (Schiedam). Er werden tien kandi daten afgewezen. Zowel de Schiedammers die erfstukken vit de plaatselijke historie goed geconser veerd en levendig getoond willen zien, »b de mtisenmvrienden mogen trots zijn. Dal ktmnea trouwens ook de liefhebbers van het Schledamse nat zijn, want de col lectie uit de voormalige Oudheidkamer, de verzameling moderne kunst en het Nltionaal Gedistilleerd Museum zijn on der één dak gebracht. En ze bijten elkaar biet,. Integendeel, het „trio" lijkt dank zij voortreffelijke restauratie en inrichting, fèljjkelljk te delen in dé teruggeroepen «eer van „weldadigheid". fa de keldergewelven vooral is het kos. «Ujk toeven. Slechts in een deel van de ruimte waren de muren, gewelven en dragers nog zo gaaf en solide, dat de oude Pleisterlagen konden worden verwijderd, f De zorgvuldig afgebikte, warmrode i steentjes geven de juiste sfeer aan de s interessante attributen van het Gedistil- f ieerd Muséum. Aan de overige kelderruimten is in de loop der jaren zoveel met moderne mate rialen gedokterd, dat een nieuwe bepleis tering wel noodzakelijk was om een gaaf geheel te krijgen. Hier komen de talrijke oudheidkundige voorwerpen en dierbare erfstukken van het verleden charmant tot aan recht. Menig piekje, o.a. de oude scuken, dwingt tot langdurig toeven. In oe martiaal uitgedoste, schutters van de Joris Doelen zullen oude Schiedam- ®ers nog wel enige roemruchte figuren «erkennen. De Rotterdammer: Lange ^straat 28, uitsluitend redactiezaken, $19) 954 ih S-S- °W - 115588 en 01898 - J- v. Gpgh, Dr. Zamenhof- «h 139. teL 152400. jhten bezorgen: Agentschap zie bo- ven, dag. van 18.30-39.30. «..rfrigrljke telefoonnummers: Afarra !ah e 264656; Alarm brandweer 269123; 'W5' en GD. 269280. IgjJgg* Jansen, Swammerdamsingel J. PAALMAN een directeur die trots mag zijn. - De door de dienst Gemeentewerken, onder leiding van de heer J. C. Putter uitgevoerde restauratie van de linker vleugel, heeft museumdirecteur J. Paal man een aantal prachtige zalen bezorgd, die zich voortreffelijk lenen voor het exposeren van de groeiende collectie mo derne kunst. Het verzamelen en tonen van hedendaagse stromingen, waartoe zijn voorgangers D. Schwageimann en Pierre Janssen de basis rebben gelegd, kan de heer Paalman thans met royale armslag voortzetten-. Minder royaal is het gesteld met het aankoop-budget Vóór 1955 bedroeg het slechts 3000,— 's> jaars. Het schamele budget werd sindsdien verhoogd tot 7000,en kwam dit jaar op 12,00,—. Voor een museum dat reeds in binnen- en buitenland een goede naam heeft, is echter ook dit bedrag nog aan de lage kant. Althans, in de ogen van degenen die stellig menen, dat het hedendaagse het geld waard blijft Dat zou in de nabije toekomst wel eens anders uit kunnen pak ken, maar daarover zullen we het op dit feest voor Schiedam niet hebben. Bij de presentatie van het gerestaureer de complex is de (griezelig kleine) mu seumstaf (twaalf man, terwijl andere musea over honderd en meer mensen be schikken) zeer gevarieerd voor den dag gekomen. Naast de reeds genoemde afdelingen van het Nationaal Museum Gedistilleerd, de historische afdeling en de zalen met moderne kunst, wordt de bezoekers een expositie geboden van oudere kunst uit eigen bezit, een kleine tentoonstelling van stillevens van de kleine Schiedamse ze- ventiende-eeuwer Gerrit van Vught en van de achttiende-eeuwse plateelbakker Arent Klos en voorts verzamelingen van moderne grafische kunst en beeldhouw kunst. De laatstgenoemde groep op de binnenplaats geëtaleerd is de minste en bevat weinig dat de moeite van het bekijken waard is. Bewonderaars van oude inferieurs at tenderen wij nog op de weer in stijl uit gevoerde regentenkamer en op de aula met het sierlijke, uit 1773 daterende orgel van de Goudse bouwer H. Hess.en de ge beeldhouwde kansel. ROTTERDAM In de nacht van maan dag op dinsdag troffen surveillerende po litieagenten in de Burgemeester Bau- mannlaan in Overschie een tot nu toe on bekende vrouw, die daar liep te dwalen. Zij weigerde te antwoorden op vragen van de politiemensen en omdat zij een snij wond had aan haar linkerpols en een verwarde - indruk maakte is zij naar het Dijkzigtziekenhüis gebracht. De recherche van het politiebureau Oostervantstraat, tel. 143.144, toestel 5182, verzoekt degene die omtrent deze vrouw inlichtingen kan verschaffen, zich met dit bureau in. verbinding: te stellen. De vrouw is ongeveer veertig jaar oud, zij is: 1,65 m. lang, heeft donker haar, blauwgrijze ogen, een rechte neus en een smal ovaal gelaat Verder heeft zü puk keltjes op haar wang hij de neus, op het voorhoofd en'op de Én. Zij was gekleed in een zwarte rok, een groen met witte trui, bruine nylons en bruin lederen instapschoenen. VLAARDINGEN Aan de achterzijde van de Verheystraat viel dinsdagmiddag het zevenjarige meisje J. L. van een acht meter hoog balkon. Het kind kwam in een pas geknipte heg terecht. Door stokken die in de heg stonden werd. zij ernstig aan de bovenbenen ge wond. Het kind probeerde buitenom van het ene balkon op het andere te klimmen. Ze is naar het Holyziekenhuis gebracht. T~\EZE foto demonstreert de J viervoudigheid nan het Ste delijk Musevim van Schiedam, zoals het nu eindelijk een wel dadig aandoend onderdak heeft gekregen in het geheel geres taureerde, historisch zo belang rijke St. Jacobs-Gasthuis aan de Hoogstraat. Liniks: erfstukken van een oud en roemrijk verleden, o.a. prehistorische voorwerpen en herinneringen aan demartiale Schutterij. Tegen de achtergrond van het kolossale gevelwapen uit 3726 van de Vlaardinger Poort) ziet men enige attributen van het Nationaal Gedistilleerd Mu seumdat met -de Mstorie in de kelder gewelven is onderge bracht. Aan de andere zijde zijn enige representanten gehangen van de voor oorlogse collectie, van boven neer beneden: Ma.tth.ijs Maris, Jozef Israels en Jan Sluiters. Geheel rechts op de fotg: voorbeelden uit de afdelingen hedendaagse kunst, i.w. schilderijen van Appel, Constant, en Córneitle en sculpturen van Jacobson en Zadkine. SCHIEDAM Een kleine tweehonderd jongelui, afkomstig nit Rotterdam, Schie dam en Vlaardingen hebben dinsdag avond op het Broersvest ophieuw getracht aandacht te trekken. In dwaas en clown achtige kleren gaven zij een soort pan toffelparade, nadat eerst enige beatel- achtlge knapen b|j de Koemarktbrng ge kleed en wel in de Lange Haven waren gesprongen. Toen ze weer op de wal kwa men toonden zjj spandoeken met de tekst: „Schiedam wil meer ontspanning". Voor het overige hebben de jongelui de gehele avond niets anders gedaan dan rondhangen tegen de struiken van het Broersvest en wat op en neer flaneren. Het optreden had -weinig te maken met de „originele" Provo-happenings, want na de afkoelingsmanoeuvre in de Lange Haven „happende" er niets meer. Niet temin kregen de jongelui.enorm veel be kijks van het Schiedamse publiek. De politie, die haar rechercheurs to grote getalen had ingeschakeld, hield een oogje' in het zeil maar greep niet in. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —Het rayon van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe "VVa- terweg-Noord heeft het op een na grootste aantal openstaande aanvragen voor werk In ons land, alleen het bureau Rotterdam tomt met een nog hoger aan tal uit de bus. Het aantal aanvragen bedroeg in mei 3.619 tegen 3.263 in de maand daarvoor. De vraag naar vrouwe lijk personeel steeg van april tot mei met 45 tot 934. De toename van de aanvragen bij de mannen is voornamelijk toe te schrijven aan de grote vraag naar jeugdigen, voor al metaalbewerkers en houtbewerkers. Deze toename hangt samen met het ten einde lopen van de cursussen op de tech nische scholen. De afgelopen maand kwamen ongeveer 700 leerlingen met het einddiploma van de technische school op de arbeidsmarkt. Over het algemeen kunne nzij gemakke lijk worden geplaatst. Enige moeite ge ven de timmerlui, fijn-bankwerkers en bouwvakkers. Voornamelijk in de bouw wereld zijn vele kleine aanenemers nog wat huiverig voor het leerlingenstelsel, zodat de jongelui daar moeilijk kunnen worden geplaatst. In de afgelopen maand werden 70 Tur ken, dat door de praktijken van een ronselaar op de arbeidsmarkt verscheen, werd over de grens gezet. Doordat de Turkse regering alleen nog maar uit reisvisa geeft aan mensen die door be middeling werk hebben gekregen en ver der volstaat met toeristenvisa treden er nog wel eens complicaties op. Een aantal van deze mensen met een toeristenvisa probeert toch aan werk te komen maar zij krijgen geen verblijfsvergunning, zo dat zij na afloop van het visum weer over de grens worden gezet. Het aantal werkloze mannen in Schie dam bedroeg ultimo mei 77, het.aantal openstaande aanvragen 2.504. In Vlaardin gen waren deze getallen 27 en 689. In Schiedam werden 409 vrouwelijke perso neelsleden gevraagd tegen Vlaardingen 363. Het aantal werkloze vrouwen be droeg in Schiedam 13 en in Vlaardingen 7. De directeur van het GAB Nieuwe Wa terweg Noord heeft goede hoop dat met de bouw van het noodgebouw aan de Van Hogendorplaan voor de winter kan worden begonnen. Er moet nog een aan tal formaliteiten worden vervuld. De bouw had al veel eerder moeten begin nen maar door allerlei oorzaken is dit steeds uitgesteld. Een definitieve. huisvesting voor het GAB in dit rayon.-' moet te zijner tijd aan de Van Leyden Gaelstraat komen als deze straat gesa neerd is. Lord Kitchener met rijn staf veronge lukt. Londen, 6 Juni. De Admiraliteit maakt officieel bekend: De bevelhebber van de groote vloot rapporteert met diep leedwezen dat de kruiser „Hampshire", met Lord Kitche- mer en zijn staf aan boord op weg naar Rusland, gisteravond ten Westen van de Orkneyeilandeu door een mijn of wellicht door een torpedo tot zinken is gebracht. Er stond een hooge zee en ofschoon al het mogelijke is gedaan om onverwijld htilp te bieden, is er, naar men vreest, weinig hoop dot er iemand gered kon worden. O (Van e-n onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandag 13 juni wordt de Avondvierdaagse weer gehou den. Dit jaar is het de twintigste maal dat de politie deze wandeltocht orga niseert. De inschrijving is al sinds 1 juni open gesteld en tot nu toe hebben zich al enige honderden wandelaars opgegeven. Vrijdag 10 juni om 18 uur sluit de voor inschrijving aan het bureau van politie. Iedereen die aan de vierdaagse mee wil doen wordt aangeraden voor die datum in te schrijven in verband met een goed lopende organisatie. Maandag kan aan de start op het Hol- landiaanterrein in het Nieuwlantpark nog worden ingeschreven, maar de kosten zullen niets hoger zijn. ROTTERDAM GrondberendUk 61-S3 Telefoon 273781 Bovenstraat 27 Telefoon 19 0169 1 ROTTERDAM - IJSSELMONDE ROTTERDAM-(Z) Hordijk 22 Telefoon l» is n voor advies en levering 1 AGIO junior TIP 11 ct.' AGIO TIP 18 ct. AGIO MEENT 104, ROTTERDAM, TELEF. 117435. FIL. ROTTERDAMSEDIJK 445/447, SCHIEDAM» TELEFOON 267538-269548 BARENDRECHT Dorpsstraat 77 Telefoon 01808 3308 BOLNES Landelijk erkend gasfitter Ben. Rijweg 607, Tel. 01895-2857 of 016*194323 CAPELLE 3. d. 1JSSEL KANAAL1VEG 11 Telefoon 01804-2529 Ridderkerk, Geerlaan 15 Telef. 01896—4972 Bolnes, Pretorlastraat 31 Telef. 01898—2080 fjsselraonde, Bovenste. 31-33, TeL 010-191912 SCHIEDAM t HOOSSfRAAI 117 TELEFOON 26 66 03 HOOFDSTRAAT 189 TELEFOON 26 83 87 landelijk erkend gastechnisch bureau VLAARDINGEN:: Eendrachtstraat 21-23 Liesveld 14 TeL 01898—ÏS7S Tel. 018583550

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1