Procedure op Hinderwet duurt schandelijk lang ka Uw privé 1 „meubel rally" naar Waddinxveen jFQRMüUE formule KOELKASTEN HOOGERWERF Wilhelmina kleuterschool heeft eigen onderkomen AGENDA rrm Apparatuur stoplièliteii iu werking gesteld AAN DEIUN ZentrA Vlaardingen moet nu beslissen op aanvraag van Delta-Chemie N.V. P. MERKES MACHINES GEVRAAGD ikuxdé^ic Mr. Snoep: Verouderd onderdak DEKLERK&ZN Nieuwe Damlaan-Van Haarenlaan Verdronken Duitse matroos gevonden 't huis met de zolder incapelle moet ook u gezien hebben LIGHT-WEIGHTS 12V2 JAAR BINNENWEG: DE KLERK JUBILEERT VOOR U FEESTELIJK VOORDEEL Morgen om 6.50 uur Kytliera-start van Ylaardingen-Opst .VRIJDAG-10 le aoTTERDAMMER f nubedluiclehd s! goedkoper ROTTERDAM Burgemees ter en wethouders van Vlaardin- gen zullen op korte termijn een beslissing moeten nemen op de aanvragen om Hinderwetsver gunningen die de N.V.. Delta- Chemie op 1 februari 1963 en 13 april 1964 heeft ingediend. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland het gemeentebestuur een termijn stellen waarbinnen het op deze aanvragen moet beschikken. (Van een onzer verslaggevers) is hei geschenk voor Uw leven! va. 44<75 SYSTEMEN Centraal in de Randstad Holland - 3 km van de gróte weg naar Utrecht Rotterdam en Den Haag iigt Waddinxveen. Rijd er eens heen, en laat uw vrouw maar kaartlezen. De simpelste rally die u ooit reed, met één van de aardigste bestemmingen: de unieke toonzalen van Formule Meubelen Slaapkamers, eetkamers, salons en nog veel meer. Zoals: de kastenwanden, die Formule (wensmaat!) tot op de mi!-li-me-ter precies voor u construeert. Laat u daar alles over vertellen. Ook op zaterdag bent u de hele dag welkom Showroom Amsterdam: Oudeschans 73-77 Showroom Weert: Maaspoort 26 Showroom Waddinxveen: Schielandstraat 1 Kolder MEESTERWERKEN VAN 1 TOT A HAVÉ ZENTRA horloges Goud- en Zilverhandd NIEUWE BINNENWEG 74 TELEFOON 250440 v,a f 298.- 12 inrtd. ze/iSeóï&J CREDIET CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN kantoorinstallaties voorn modern wam/// - modelwoning (duidelijk zichtbaar vanaf de provinciale weg) geopend: dagelijks van 14.00 -21.00 uur en zaterdags van 10.30 -17.00 uur. 'n boekje, reportage in kleur van dit fascinerend huis, wordt u gaarne verstrekt door de rotterdamse vestiging van het bouwfonds nederiandse gemeenten, westblaak 22, telefoon 12 59 31 -12 93 69 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder grote be langstelling is woensdagavond de Koningin Wilhelmina-kleuter- school aan de Leliestraat 10 in Schiedam-Zuid officieel in ge bruik genomen. Het is de oude „Alida"-Openbare kleuterschool. Achter het filiaal van de Ge meentelijke Openbare Bibliotheek loopt parallel met de straat een lange gang, waarop de twee lo kalen van de kleuterschool uit komen. Tussen beide lokalen is een flinke open ruimte met een zandbak. De school wordt op het ogenblik door 76 kleuters bezocht. De hoofdleidster van de school, toonde zich blij met haar school. COSTUUMS modehuis Vrijdag Zaterdag en dagelijks „Jubilee" tapijt van 100°/o zuivere scheerwol, spe ciaal voor ons gemaakt bij de bekende Desso-fabrieken. Uitsluitend in één, een bijzonder mooie bronsgeie kleur. KING SIZE kamerbreedte 380 cm. QQ gQ Nu tientallen guldens voordeel, perm. wOa „Chantilly" Axminster salonkarpetten in charmant bloemdessin op naturel fond. Een „Bergoss"-karpet van zuiver wol, 190x130 cm. Normaal QQ 145,-, nu als j'ubiieum-aanbieding. «jOi" maandag gesloten nubeduidend goedkoper Wees niet krenterig als het op de aanschaf van kam peerspullen aankomt... het welslagen van Uw kostbare vacantie hangt er voor; een groot deel yan af! Maar met zo'n moderne slaap- waarin U slaapt als In Uw eigen bed... fs kamperen een vorstelijke bezigheid. |n onze Campingafdeling op de tweede etage, verkopen wij deze prachtige slaapzakken, ge vuld met 1200.gram aeryl- vulling. Imht als een veertje, warm als een donzendek, uit de serie van f 29.75. practisehe slaapzakken, uit- ricsbaar, zelf te wassen, over trokken met gebloemd overtrek Iciest U nu uit voor Iets meer dan 2 tientjes.' Morgen begint de verkoop van deze luxe moderne slaapzakken ('s winters een extra dek op Uw bed) met fleurig overtrek, snljmaat 1é0x190em, voor Geert t*l, of Échrift» beit. Dit hebben G.S. op 6 april jl. geant woord aan het bestuur van de „Vereni ging ter Bestrijding van de Luchtveront reiniging in en om het Waterweggebied", dat hiervan mededeling doet in. het zo* Juist verschenen kwartaalblad „Reine Lucht". Het provinciebestuur scheet dat B. en VV. van Vlaardingen niet eerder een beslissing konden nemen omdat zij moesten wachten op een advies van de Arbeidsinspectie, dat inmiddels op 3 fe bruari werd uitgebracht. Het bestuur van de Vereniging tegen Luchtverontreiniging meent dat uit deze brief van Gedeputeerde Staten weer eens duidelijk blijkt hoe schandelijk lang de door de staatssecretaris voorgeschreven adviesprocedure duurt. Bij de beant woording van schriftelijke vragen die Vlaarcüngse gemeenteraadsleden hebben gesteld is gebleken, dat de vertraging in de behandeling van de aanvragen vooral ontstond door de aanbeveling van de re gering in soortgelijke zaken de Ar beidsinspectie in te schakelen. Het verenigingsbestuur constateert dat deze aanbeveling kennelijk geschiedde op een tijdstip waarop de Arbeidsinspec tie en de haar adviserende instanties nog geheel onvoldoende voor deze taak wa ren toegerust. Het bestuur vindt dit des te merkwaardiger omdat krachtens de Hinderwet toch al reeds vele jaren ieder verzoek om vergunning aan de Ar beidsinspectie moest worden voorgelegd en deze tot de haar nu namens de rege ring opgelegde taak reeds al die jaren door de wet geroepen was. HÈT MERCEDES ANKER HORLOGE! 15-steeris Anker, anti- magnetisch, met co zonder datum, reeds v.a. 38.75 Idem water- en shockproof WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 ROTTERDAM Verder alte bekende merken o.a.: PRISMA - MIDO - CERTINA-ZENiTH «IUNGHANS - ZENTRA - UNIVERSAL, etc. ielef. <0i698>3697 AMSTERDAM HAARLEM LEIDEN UTRECHT VCftAVtN'HAGE WADDINXVEEN ROTTERDAM Kent u de prachtige (gratis!) kleuren brochure van Formule al? Vraag hem anders vandaag per brief kaan aan. VEILING WESTERLEE DE LIEK Aardappelen 70—83: andijvie 2217, 15000 kg; dubb, bonen 330—4,60 kg; snijbonen 210—270, 1700 kg; komkom (krom) 19—22. 23500 kg: alicante 510.—, 40 kg; postelein 55—61; pruimen 70—345: spina zie 55—60, 900 kg: spitskool 1988, 11750 kg; bospeen -17—38, 1250 bos: peterselie 21. 000 bos; radijs U—12, 1500 bos; selderij 13—17. 2000 bos; tomaten A .1050—0,110; extra C 860—890, 33801 export: tomaten A 840—340. 2400 bin; B 860—900, 36204 totaal: I C 830—900; CC 760—640; komkom AA 25, 2600 stuks extra; A 21-25, 112.000 V, I A 17—21, 13.000 bin; C 15—20 151.000 totaal; D 13—15; netmeloen 125—ISO; 8 125—55, 6200 stuks; 89 80—120: paprika 17—39; pruimen 5—21; sla I 13li17li. a25.000 krop; II 7—15; bloemkool 6 65—89, 110.010 stuks; 8 53—65; 10 4551; 12 4856; 15 40—13. MAASLAND Geboren: Rlharöus Adria- nus tvC J Vermeulen en E S M van der Enden. Burg. v. d. Lelykade 6a; Tornar johannus Petrus zv J P van Essen ,tn J S Schuiling Huis te VeldeUin 68 Onder trouwd: H. 't Hart 20 j en E A Wiedmnn 20 joverleden: jannetje Hanemaljer 85 echtge note van H. Nouwt, Westgaag 7a. Niettemin is het bestuur verheugd dat G.S. nu bereid blijken B. en W. van Vlaardingen een termijn voor te schrij ven indien zij niet snel genoeg (GjS. schreven op 6 april „binnen enkele maan den") beslissen. In hetzelfde nummer van „Reine Lucht" gaat de redactie in tegen een verklaring van burgemeester Thomassen van Rotterdam, die gezegd heeft dat voor waarden voor een Hinderwetsvergunning pas kunnen worden geformuleerd als eerst het desbetreffende bedrijf in wer king is, omdat men in de aanloopperiode de gebreken leert kennen. De redactie kwalificeert deze uitspraak HOR LOGES Bergweg 282. Xelef. 286554, Rotterdam. W« beschikken over de .volledige, collectie BEUKELSDIJK-21 ROTTERDAM TEL 254945 VEILING WESTERLEE DE LIER Komkom AA 1322, 6800 sts exlra; A 16—21, 61.00 rt I; B 14—19, 10.600 st bin: C 12—16. 78400 totaal; netmeloen 6 ICS—210; 6 100—175. 7000; 10 80—143; paprika 2P—12; pruimen 1320; sla 1 911—13, 53.060: bloemkool 6: 63—70; 8 59—62; 10 43—52, 52.000: 12: 40—46; 15: 26; tomaten A 730—750; C 770—790; tomaten A 7—740, 29.273 export; B 770—800, 2036 bin; I C 700—740, 31374; CC 670—650; aardbeien 260—310; aardappelen 55—71, 1000 kg; andijvie 8—23, 9000 kg; dubb. bonen 275345, 100 kg; snijbonen 160—215, 700; tuinbonen 80; Alicante 500; Komkom <krom) 16—17, 11.500 kg: pepers 480; prui men 70265; rabarber 40; spitskool 9—26; bospeen 4674. 12500 bos; peterselie 14—15; radijs S—12, 900 bs; selderij 6—16, 2500 bs. als „kolder": „Ten eerste kan men, de voortreffelijke raffinaderij van de BP In Dinslsken als voorbeeld, dit als mini min» els stellen, dat bet bij Rotterdam op zijn minst nèt zo schoon moet zijn. En ten tweede: wat is een „aanloopperi ode"? Voor de Gulf twee'jaar, voor de Shell nu ai vijftien jaar dag in dag uit stinken en overlast bezorgen". „Schitterend" noemt het blad de ver klaring van de Rotterdamse wethouder De Vos, die zei dat de voorwaarden van de BP-raffinaderij in Dinslaken bestu deerd zijn, maar voor Rotterdam niet te gebruiken bleken". De BP heeft zelf ver klaard dat voor de nieuwe raffinaderij in de Botlek wel met de Dinslaken-erva- ring rekening zal worden gehouden! Waar U mensen en handen te kon komt kunnen machines U helpen. Prof teer - Mechaniseer! Schrijven, optellen, aftrekken, fak- turnen... ja zelfs Uw gehele boekhouding kunt Umechaniseren. Maak het nieuwe U eigen! Bel 9063 of kom en overtuig U in onze showroom. Dn ILLLFl f jrCLIHL m I VUJfiRPINGEK ROTTERDAM De rivierpolitie heelt donderdag het lijkgeborgen van de Duitse matroos. G. J.: Ëugster uit Jülich, 25 jaar, die sedert vorige week woensdag vermist was. De man was opvarende van het in de Waalhaven liggende Duitse sleepschip Krupp 30. Hij .is woensdagavond de wal opgegaan. Vermoedelijk is hij toen te water geraakt en verdronken. De voorzitter van de Vereniging tot bevordering van Christelijk onderwijs te Schiedam, mr. H. Snoep, opende de bijeenkomst met een woord van wel kom. Hij zei verheugd te zijn, dat de Koningin Wilhelmina kleuterschool na enkele jaren zwerven voorlopig weer een eigen onderdak heeft gevonden. Vervolgens zei hjj: „We vergeten hier bij niet, dat we bijeen zijn in een gebouw, dat enige maanden geleden, bij de ope ning van de openbare school aan de Dwarsstraat door de wethouder van on derwijs werd gekenschetst als een ver- ouderd onderdak, waar men met goed fatsoen de kinderen ntet naar toe kon storen. Laten we hier nu op dit ogenblik niet te Prachtige import-kwaliteiten uit zuiver wollen kamgarens in sprekende dessins. 209,— - 219,249,— In terlenka;. diolen en trevira yanaf 119, •ehledamteweo «1 vlaardingen I&I.3202 VLAARDINGEN Delftseveerweg: In gebruikneming Dr. Albert Schwaitzer- sohool door wethouder E. P. van der Veen, 20. VLAARDINGEN Grote Kerk: Kom zing met ons. 11. Triangel: Filmvoorstel lingen 15, 18.30 en 20.45. Bethelkerk: Avondgebed, 20. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin gen, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 (b.g.g. 010 - 115588). Uitsluitend voor redactiezaken P'"" tg. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H. Verhey, Wagnerstr. 24b, tel. 3345, maandag t/m vrijdag 18-19.30. zaterdag 17.30-19.00 uur. Vlaardlnecri' hrand 4444; G.G.D. 254'. Apotheek: Van de Corput, Schiedam- seweg 83, tel. 3224. diep op ingaan. Welzijn niet vergeten dat reeds tien jaar geleden de ge-j meenteraad een nieuwe school heeft oegezegd. We zullen de 'herinnering hieraan levend houden, totdat deze be lofte is verwezenlijkt. I COMPLETE WONINGINRICHTING WnEflOAM/DS^HAAG/UTRECHTAfUSSNGEN/DEVEHTEH/HOORN Tot dat moment hopen we onze school hier gevestigd te kunnen houden. O! het zou moeten zijn, dat we over zo'n dertig jaar de dan afgedankte openbare kleuterschool aan de Dwarsstraat mo gen betrekken. We benijden de kinderen die daar op school gaan niet, want wij weten, dat onze kinderen hier meer krijgen. ,Toen de kerken waren van hout, waren de christenen van goud." Dat geldt ook yoor onder scholen. We willen deze re gel echter niet omkeren en zeggen, dat onze scholen dus maar blijvend met een tweede-rangs voorziening genoegen zouden moeten nemen! Na de toespraak van mr. Snoep spraken de hervormde wijkpredikant ds. Wis- zink en de heer S. Kuiper, voorheen ihoofd van de lagere school. Mevrouw Van der Touw sprak nog een extra woord van dank tot het bestuurslid, de heer B. M. Koppenol, die zich veel moeite heeft getroost het gebouw góed in orde te krijgen. Hij ontving een boe- kenbön en het bestuur kreeg sigaren. w 3:1 SCH1EDA MDonderdagmiddag is op de kruising Nieuwe Dam laanBurg. van Haarenlaan de apparatuur voor de auto matisering der verkeerslichten in wer king gesteld. De stoplichten op deze kruising bètekenen de eerste stap op weg naar een Burg. van Haarenlaan, die op alle gevaarlijke oversteekplaatsen en kruisingen zal worden voorzien van gesynchroniseerd apparatuur. De hoofdinspecteur van verkeerspoli tie, de heer H. Willems van Beveren, adjunct-inspecteur P. A. J. Broeders en verkeersbrigadier C. van Luyk, volg den met belangstelling de technische uiteenzetting, die de heer D. C. van Oort van de Gem Techn. Bedrijven naar aanleiding van de schakelkast gaf. Over enige tijd zal er een „moeder-appa raat" voor de gehele Burg. van Haa renlaan op het Plein '40-'45 worden ge plaatst. In vlot tempo wil men het beveiligingsproject langs de drukke verkeersweg in orde maken. Ook de zelfbedienings-apparatuur óp de verschillende oversteekplaatsen .zal dan Worden aangebracht. Voor deze geautomatiseerde verkeerslich ten kan men een doeltreffend program ma selecteren voor 's-morgens, 's-mid- dags en 's-avonds en eventueel ook bij noodgevallen. De verkeersfrequentie op het Nieuwlandplein, waar de Nieu we Damlaan en de Burg. van Haaren laan elkaar kruisen, is bijzonder hoog. De agent die tot dusver op het kruispunt stond om het verkeer te re gelen had geen gemakkelijke taak. „We zijn met dit kruispunt begonnen, aldus de heer Willems van Beveren, omdat dit de drukste en gevaarlijkste kruising is van de gehele Burg. van Haarenlaan. AMSTERDAM De rechtbank be val vandaag de gevangenhouding van de gearresteerde beherend vennoot van het bankiershuis Teixeira de Mattos, drs. J. M. F. Het bevel is dertig dagen van kracht. In het ziekenhuis gaf. F. tegenover de officier van justitie mr. JF. Hartsuiker toe, effecten van cliënten te hebben ver- pand ter verkrijging van kredieten. j™ ATANDAAG het woord aan de heer J. van Kleeff, gepensio neerd adjudant van politie uit Rot terdam. Het is een reactie op een artikel uit onze rubriek, „Rijnmond revue" van enkele weken geleden.' Over de agenten van 100 jaar gele den, die bepaald geen lieverdjes wa ren. De heer Van Kleeff las het verhaal met meer dan gewone be langstelling. Hij schrijft het volgen de: „Neen, niet omdat ik tot die zg.; lieverdjes heb behoord, dan zou ik immers inmiddels de leeftijd van honderd jaar ruimschoots overschre den hebben en daar kom ik nog een kwart-eeuw aan te kort, maar omdat in 1913, hét jaar dat ik mijn intrede deed in het Rotterdamse po litiecorps, deze door u beschreven toestanden gelukkig reeds tot het verleden behoorden. Dit was voor namelijk te danken aan de toenma lige hoofdcommissaris, wijlen mr. Roest van Limburg, die enkele ja ren te voren de leiding van. het corps op zich had genomen. Hij zorgde voor een goede theoretische en praktische opleiding en liet een grondig onderzoek instellen naar de antecedenten van het aan te wer ven personeel; ook de salariëring onderging een verbetering, al liet deze ook daarna nog veel te wensen over. Ik heb nog meerdere oude agenten gekend die tegen de tijd van hun pensionering aanlie pen en ik weet dat het met de algemene ontwikkeling van velen van hen droevig gesteld was. De foto van de bereden agent dateert echter niet uit de negenti ger jaren doch moet genomen zijn omstreeks 19M- Omdat ik zelf in die tijd bij de bereden brigade ge diend heb ken. ik deze man heel goed. Het is wijlen de agent Ba rend Deichman en het paard dat hij berijdt had de naam Adocia. Ik heb verschillende malen met hem patrouille gereden. Barend, een op-, geruimde kerel, wiens luide lach' altijd aanstekelijk werkte op da omstanders, was zeer verknocht-1 aan zijn paard. Op zekere dag was hij vrij van dienst en moest .zijn.', paard door een ander bereden wor-' den. Het had die dag geregend eri op het (oude) Beursplein gekomen gleed Adocia uit over de gladde' asfaltbestrating en brak een beep. Het moest daarna door die agent met een pistoolschot uit 'zijn lijden" verlost worden. Toen. .Barend,„de. volgende dag weer in dienst kwant' en hem het noodlottig einde van Adocia werd verteld was hij woest op zijn collega en beweerde hij dat dit ongeval bij hem niet zou zijn gebeurd. Deichman, een prettige collega, en zoals al de bereden agenten in die tijd een oud-huzaar,, heeft het nog tot de rang van brigadier ge-, bracht en werd daarna overge-;. plaatst naar het bureau Galerij waar ik eveneens nog enkele jaren met hem gediend heb. Ik ben nog in het bezit van twee foto's, één' van de gehele bereden brigade en: één van het personeel van het bu-, reau Galerij, respectievelijk in 1914; en 1916 genomen. Van al de man- .nen die op'de'beide foto's'voorko men, ben ik naar ik meen nóg de enige die in leven is." Morgen verkopen wij U een cimpietespuitset, niet alleen voor de bloementuin, maar ook bijzonder praktisch voor het wassen van de auto, de ramen en de pui. 15 meter plastic tuinslang, compleet met waterdiefje, spuit- stuk en slangklemmen, normale prijs 7.95, koopt U morgen voor nog géén 5 gutden. Morgenvroeg om 9 uur'begint de verkoop van deze complete spuitset. Jk fiS» 15 meter tuinslang Wr 7/t) met* alles wat er aan hoort voor Wq dén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers); Vlaardingen Morgenochtend (zater dag) vertrekt de eerste groep „werkkain pers'' naar Kythera. Onder leiding van ds. L. R. Krol en de familie Horostra stapt men om 6.50 uur op de trein op station Viaardingen-Oost. Om half acht vertrekt men uit Rotterdam. Wegbrengers moeten wel op het vroe ge tijdstip letten, daar eerdér door een misverstand als. tijd van (vertrek half achtwas genoemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1