Vondeling op scherm is anti-reclame Provo's Vrije noodzakelijk zee is voor ons Expositie in Rotterdam Driehonderd jaVrije ARTSEN ZIEN OP TEGEN KOSTEN zijn provi's .Vondeling (2) Prins opent maritieme week CHU naar Muiden Douane vist rum Probleem afspraakspreekuur Handtekeningen tegen politie Koekoek en, geen' partij VUEGRËGLEMENT ALS VANOUDS I9fj nV. ROTTERDAMMER A ZATERDAG- II JUNI 1965 *1 't Is de eerste juni. In de „Rode Leeuw" te Amsterdam vieren de Boeren hun overwinning. Een besloten bijeenkomst Supporters en tegenstanders wachten op de voorganger der ontevredenen bij de in* gang. Maar boer Koekoek laat zich niet zien. Hij heeft geen behoefte san huldiging of verguizing. Via een zij-uitgang weet hij naar „Bel- levue" te ontsnappen. Voor een t.v.-opname, waaraan hij zich niet Ijian onttrekken, moet hij de straat wel op. 't Gaat allemaal een beetje gewild geheimzinnig. Gevraagd naar het „waarom", krijgt de ver bouwereerde verslaggevers tehoren: „Och, ik ben nu eenmaal iets aparts!" „De hoeren zijn slim", zegt de voor het eerst bij het politieke feest betrokken echtgenote van onze populairste politicus. Ja, de boeren zijn slim. En boer Koe koek is een heel slimme. „De s baas is handig, ze vangen hem: "nooit, hij weet overal een ant iwoord op", zegt Kamerlid Voogd in Den Haag als hij zijn leider ®op het scherm ziet. Glunderend viert deze „eenzame" in Den Haag het boerenfeest met een cola-tic. „Koekoek is gerefor meerd van huis-uit", zegt hij, „ik hervormd en Harmsen is een gereformeerde bonder". -De drie Bóeren-Kamerleden waren vroe- ;ger protestants-politiek georga- ïniseerd. Nu hebben ze hun eigen party, waarin het boeren-elenient niet meer zo dominerend is. Op I een stembureau in het hartje van if Rotterdam kreeg deze' party meer stemmen dan ARP/, en jCHU gezamenlijk.. Een wobder- lijke ontwikkeling. P.v.d.A. GEEN 'MENING - STRAKS 25 MAN Waardevol Platen Handel hij had gemaakt over de gebeurte nissen ter zee tussen 11 en 14 juni 1666 bij Nieuw- Voorland. Afweer Havens taal van de voorpagina's ver dringen. Geen wonder dat de jongens-van-de-tv daar hun „items" zoeken en niet in het mausoleum Den Haag of het laboratorium Rotterdam. AMSTERD AM Het overgaan op afspraakspreekuren is beslist geen wondermiddel voor een veel dieper liggende problematiek van het ontstaan van gevoelens van on vrede ia de ziekenfonds- en de artsenwereld beide. Slechts een open gesprek, dat niet gemakkelijk zal zijn, kan tot een oplossing lei den. Het is intussen verstandig voor ogen te houden dat snelle re sultaten van zo'n gesprek niet ver wacht kunnen worden. pagina KOEKOEK: ,EIEN KIND KAN DE WAS DOEN' Middenstanders, caféhouders, huis vrouwen en arbeiders stemmen op 1 Koekoek zonder ooit maar iets gelezen te hebben van zijn program. Is het de geraffineerdheid, waarmee hij het de bat omzeild, die de massa aanspreekt Of zegt de massa: „Eindelijk een politi cus, die er ook niets van begrijpt. Die l moeten we hebben". Er zijn natuurlijk diverse oorzaken b te noemen voor de plotselinge groei der Boerenpartij, die in feite natuur lijk geen partij is. Boer Koekoek doet wel of hij helemaal niet verbaasd ls over zijn populariteit, maar dat is na tuurlijk grootspraak» omdat bij het stellen van kandidaten voor de ge meenteraden duidelijk is gebleken, dat de boerenleiders gewoon door hun suc ces waren overrompeld. Daardoor konden in tal van plaatsen politieke avonturiers zich van de naam van de Boerenpartij bedienen om eigen politieke ambities uit te le- ven. We moeten nog maar afwachten, of boer Koekoek in staat is het alle gaartje van ontevredenen bijeen te houden. *t Zou de eerste keer niet zijn, dat er ruzie ontstaat in de boerenclub, Trouwens, -wie garandeert de boeren leider,' dat hij voldoende gezag beeft om het leiderschap te behouden. Pouja- 1 de in Frankrijk was ook erg populair, maar rijn beweging is als een pudding elkaar gezakt Koekoek wordt nu door Jan en alleman gebruikt voor «en politiek karretje, dat niets inet politiek te maken heeft Hij bangt de gewiekste debater uit zonder in debat i te gaan. Houdt redevoeringen, die «geen inhoud hebben, profiteert van de «ondeskundigheid van de gemiddelde .kiezer en de onduidelijkheid van het beleid. De regeringspartijen mogen dan jam- Meren over het verlies van de P.V.Ö.A, vergeten mag niet worden, dat de P v.d.A. zelf het meest aan dit verlies »en aan de opkomst van de hoeren heeft bijgedragen. De P.v.d.A, heeft geen figuren meer, die het grote publiek herkent Een S Droes, een Vorrink en een Vermeer spraken de arbeiders aan. Nu stemt ?een groot deel nog -wel uit traditie op «de P.v.dA., maar naarmate de Tansen de Nederhorsten, die niets met de arbeidersbeweging te maken hebben, het partijschip in de koers moeten hou den, zal het animo democratisch-socia- "üstiseh te stemmen, minder worden. De handige Koekoek vindt zo de grond «braak liggen, waarop hij met veel lis- .ugheid de ontevredenheid zaait, i „Vondeling op het scherm is tegen woordig anti-reclame", zei een socia- Jhtisch Tweede Kamerlid ons deze s»eek. En dat is juist de minister van financiën heeft in een paar weken tijds hans gezien bijna heel Nederland te- zich in het harnas te jagen. De yuan, die als oppositieleider ministers voldoendes en onvoldoendes uitdeelde, fis zelf door het Nederlandse volk als onbekwaam afgewezen. Natuurlijk De Chinese premier Tsjoe en Lai zal deze maand een bezoek brengen aan Roemenië. Hij zal een commu- nistische partij- en regeringsdelega- ne leiden. Er is nog geen datum Vastgesteld, Vondeling is te steil om de socia listische kiezers aan te spreken, maar dat is niet de enige achtergrond van zijn verguizing. Hij heeft enkele ma len uitspraken gedaan, die de politicus niet mag doen. Men denke maar aan zijn opmerkingen over de bouwarbei ders, die terecht bf niet terecht niet de indruk wekten het publiek en de publieke opinie te doorgronden. Koekoek maakt zulke fouten niet. Hij heeft over de meeste werkelijke belangrijke zaken geen mening en leeft van een aantal gemeenplaatsen die het meestal wel doen en die wor den gebracht met een mimiek en een onnozelheid, die gespeeld of niet gespeeld, altijd inslaan. Vondelinga grootspraak toen hij nog oppositieleider was, is destijds bij het publiek wel ingeslagen. Èijn rappór- ten-uitdelerïj wasvoorpagina-nieuws. Toen hij zelf minister werd verwacht te het publiek iets van hem. De massa heeft voorlopig nég slechts een be lastingverhoging en een steeds groter wordend tekort op de begroting gezien, alsmede een -aantal beperkingsmaatre gelen en eep loonpauze. De boerenlef der maakt daarvan gébruik met de opmerking: „Wij hebben in Ede een wethouder voor de halve prijs aangeboden". Een opmerking, die iedereen aan het la chen maakt, maar die natuurlijk volko men zinloos is. Minister-president Cals voelt het wel goed aan, als hij op merkt, dat men de boeren de gelegen heid moet geven wethouders te leve ren. Maar als wij de heer Koekoek goed aan voelen, zal hij alles doen om de verantwoordelijkheid van zijn par tij voor de bestuursfuncties af te wij zen. Dat zou hem alleen maar van zijn voetstuk kunnen halen De vraag is echter, of hij de gehele club van ontevredenen, die nu dank zij hem in een groot aantal gemeenten beschikt over raadszetels, in toom heeft Tot voor kort was de Boerenpar tij een onderonsje van agrariërs. Maar nu is zij dat liet meer. Hoe meer zielen, hoe meer zinnen. Het Is onmo gelijk, dat het geheel bij elkaar blijft, als de andere partijen de juiste midde len weten te vinden om het eigen ge zicht aantrekkelijker te maken en de politiek te verduidelijken. Want het verschijnsel-Koekoek is een gevaarlijk verschijnsel als het doorzet Wannéér bij de komende Ka merverkiezingen de boeren met 25 man in de Kamer zouden koiüen, zou het regeren van ons land, wat gezien de politieke verdeeldheid toch al niet gemakkelijk is, vrijwel onmogelijk worden. Het is nu al niet meer zo, dat we kannen spreken van de vijf grote partijen, maar dat we naast de KV? en de PvdA vijf middenpartijen heb ben. En als de P.v.dA. niet oppast verliest zij zoveel aanhang, dat zij ook niet meer tot de grote partijen gere kend behoeft- te worden. De KAT zou dan op eenzame" hoogte blijven staan. 'Het Koekóekisme moet bestreden worden, omdat het chaotisch werkt. Misschien zal het zichzelf vernietigen, aan verdeeldheid ten onder gaan. Maar boer Koekoek heeft wel zo veel verstand, dat hij zich door zijn te genstanders geen andere politiek zal laten opdringen. Hij heeft geleerd, dat het heel eenvoudig is de kiezers mee te krijgen en hij weet ook, dat hij niet te veel moet zeggen. „Het Nederlandse volk moet wakker geschud worden", zij onze Curacaose Nederlander Meifort. Hij heeft he laas gelijk. Er is voor de andere partijen veel werk aan de winkel. „Koekoek is nu eenmaal iets aparts." rcooool 9 TV-kijkers, radioluisteraars en lezers van de grote dag- en weekbladen moeten langza merhand wel het gevoel krij gen, dat er op geestelijk, cul tureel en politiek gebied buiten Amsterdam weinig of niets te beleven valt. De publiciteitsme dia zijn eenzijdig Amsterdams georiënteerd en dagelijks bezig met het scheppen van de mythe, dat de Nederlandse cultuur bij de stadsgrenzen van Amsterdam ophoudt. Daarbuiten ligt de provincie: een bolwerk van geborneerdheid, benepenheid, kleinburgerdom en conserva tisme. In Amsterdam klopt de hartslag van het Volle Leven. Daar bloeit een weergaloze creativiteit en staan de genieën in de rij om de honing van hun scheppingsdrift aan De Bezige Bij af te dragen. Daar worden politieke filosofieën uitgebrou- wen, die de Binnenhof se war- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Ter informatie van de Navo-attadhe van'Hare Ma jesteit de Koningin van Engeland: Ik heb zojuist gezegd dat wij, Ne derlanders, voor ons de eer op eisen de Vierdaagse Zeeslag te hebben gewonnen." Onder grote hilariteit van de zeer vele gen«KÜgdea, Dnder wie tal van ministers, liet prins Bernhardt gisteren (in? het Engels) deze zin volgen op enkele opmerkingen die (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Het accent van de maritieme expositie „De vrije zee" georganiseerd door het co mité „1666 Nederland ter zee 1966" en tot en met 14 augustus te bezichtigen in het Gemeente museum, ligt niet zózeer op dei Vierdaagse Zeeslag die vandaag driehonderd jaar geleden begon, dan wel op de bescherming van handel en visserij door 's lands vloot in het verleden en nu. Maar de Vierdaagse Zeeslag werd onder meer wel de aanleiding tot het Inrichten van de expositie en op deze slag, zonder twijfel de grootste uit on ze geschiedenis, wordt ook sterk de aandacht gevestigd. De bedoeling, die bij de organisatoren vooral heeft voor gezeten was de bezoekers de ïiöop is er dat dit aantal groot zal zijn (nog eens) duidelijk te wijzen op de relatie, die tussen Nederland en de zee bestaat, daarnaast hoezeer marine, koopvaardij en visserij van elkaar af hankelijk zijn.' Men kan zeggen, dat zij daarin zijn geslaagd. Op de expositie zijn waardevolle stukken bijeengebracht Men ziet de portretten van de beroemde zeventien de eeuwse admiraals, natuurlijk dat van Michiel Adriaensz. de Ruyter, in drukwekkende tekeningen en schil derstukken van zeeslagen, vervaardigd door Willem van de Velde de Oude en diens zoon (Willem van de Velde de Jonge). Willem van de Velde de Oude ls in feite de eerste oorlogscorrespondent ge weest. In een eigen galjoot voer hij tussen de vechtende schepen door en hij schetste wat hij zag. Later, als hij daartoe opdracht kreeg, werkte hij de schetsen uit. Tijdens de Vierdaagse Zeeslag werd de Britse admiraal Ayscue gevangen genomen en naar Holland gevoerd. Zijn persoonlijke bezittingen werden verbeurd verklaard. Daartoe behoorde fraai zilverwerk zoals twee kande laars, twee beschuittrommels en een suikerpot (zonder deksel). Het Scheep vaartmuseum te Amsterdam heeft de ze kostbaarheden voor de expositie af gestaan. De Atlas van Stolk te Rotterdam, heeft zeldzame kaarten en plaatwer ken (ook van Blaeu) in bruikleen ge geven. De heer H. C. N. Munnig Schmidt, een tandarts uit Kortenhoef, die zeventiende eeuwse seheepstypen heeft vervaardigd, stond er drie voor de expositie af. Er valt een gouden zg. admiraalsketting, te bewonderen, ook De Prins zonder bril; Nederland zal eraan moeten wennen. Gisteren droeg hij bij de opening van de manifestatie Nederland ter zeein de Ridderzaal contactlenzen in plaats van de vertrouwde bril. Toen hij de opening ging verrichten, verruilde hij de contactlenzen voor een moderne leesbril met halve glazen. (Ook koning Boudewijn verscheen onlangs in het openbaar met contactlenzen; de Prins had het trouwens vroeger ook al eens geprobeerd). een model van Trompa Aemalia. dat in 1647 naar Frankrijk werd verkocht en voor de kaapvaart werd ingezet, de aandacht wordt, in woord en beeld, gevestigd op de zeeroverij, en op de handel op de Oostzeelanden en Rusland, die in de zeventiende eeuw belangrijker was dan die op Indië en de West. Bijzondere vermelding verdient de inzending van de Koninklijke marine, die een duidelijk overzicht geeft van de taak van de vloot nu zij in een internationale organisatie is opgeno men, en van haar sterkte. Het instituut voor scheepvaart en luchtvaart te Rotterdam belicht, met modellen, tekeningen en foto's, de han delsvaart Het beeldt zeer suggestief uit wat een schip is en wat het kan vervoeren. Een voorbeeld; Uitgere kend werd, dat een bulkcarrier als de Amsteldiep in één keer een lading graan kan vervoeren, waaruit 35V* mil joen broden kunnen worden gebakken in één dag door 240.000 bakkers en dat dit aantal broden voldoende is om een stad als Den Briel veertig dagen van brood te voorzien. Tenslotte: De havens zijn niet verge ten (Nederland is in feite een grote haven), en ook de beroemde zeesle pers niet, die Nederlands naam over alle wereldzeeën hebben gebracht. Wie ervan houdt Nederlands geschie denis ter zee te bestuderen, zal op deze tentoonstelling uren kunnen doorbrengen. Het is een hulde, die toe valt aan de organisatoren en de inrich ters. DEN HAAG Een delegatie van de Christelijk Historische Unie heeft van daag een bezoek gebracht aan Muiden. Deze leden van de Tweede Ka mer-fractie wilden zich op de hoogte stellen van de omvang van de aange richte schade. De delegatie bestond uit mr. H. K. J. Beemink, jonkvrouwe mr. C. W. I. Wttewaal van Stoetwegen, mr. J. W. van Gelder, mr. W. Scholten en mr. C. A. Bos. Zij werden vanmorgen ontvan gen door de burgemeester. De Prins opende in de Ridderzaal de maritieme week {georganiseerd door het comité „1666 Nederland ter zee 1966") waarvan het doel is het Neder landse volk te wijzen op het belang dat de scheepvaart voor ons land heeft. Die scheepvaart, zei de Prins, be leeft geen gemakkelijke tijd. Binnen de nationale economie is net vooral het kostenaspect dat zorgen haart. Ook de scheepsbouwiïidustrie~heeft zorgen. In een bloeiperiode van het bedrijfsle ven beleven we thans voor de scheepsbouwindustrie een ernstige cri sis. De Prins betoogde persoonlijk voordelen te zien in een nauwe vorm van samenwerking of fusies. Sprekende over de strijdkrachten ter zee zei de Prins dat, gezien de vloot van het oostelijk blok met zijn enorme kern van onderzeeboten, waar van een deel door atoomkracht wordt voortbewogen en bewapend is met bal listische en gelelde projektielen, het een ieder duidelijk zal zijn, dat ade quate afweer een dringende noodzake lijkheid is, willen de Atlantische lan den het vrije gebruik van hun oceaan behouden. DJt vrije gebruik van oceanen en zeeën is voor ons, Nederlanders, en onze Atlantische bondgenoten een kwestie van leven of dood. Over zee komen ons land binnen: 65 procent van de grondstoffen voor de industrie, 80 procent van de ertsen, 65 procent van de granen, 80 procent van de olie, 25 procent van de steenkool en het grootste gedeelte van kunstmest, vee voeder en hout. Daarom dient de vloot van onze ma rine voor vele taken uitgerust te zijn overeenkomstig het ons toebedachte aandeel en de financiële draagkracht van ons volk. Tenslotte bepaalde de Prins zich tot onze havens, waarbij hij opmerkte, dat niet mag worden veronachtzaamd wat er op havengebied is en wordt gepresteerd in Delfzijl, Den Helder, Vlissingen en Temeuzen. „Hiermee zijn we er echter niet Het streven naar steeds groter, steeds sneller en steeds vlotter laden de en lossende schepen zal slechts dan tot zijn recht komen, indien de havens voor deze schepen makkelijk toeganke lijk zijn. Za moeten ruimschoots goed geoutilleerde ligplaatsen kunnen bie den en een vlotte verwerking van de vracht waarborgen, opdat handel en scheepvaart straks niet onze neus voor bij gaan." KOPENHAGEN Een douanebe ambte die gisteren in de haven van Kopenhagen het Spaanse vrachtschip Virgine de Valme inspecteerde, zag een vissnoer over de reling hangen. Hij haalde het op en bleek beet te hebben ook: het snoer was verbonden met een dikker touw, waaraan een ny lon net met 150 flessen Spaanse rum en cognac bevestigd was. De buit is in beslag genomen, de eigenaar heeft zich wijselij.kjiiet-gemeld. Merkwaardig genoeg zijn het geen échte Amsterdammers die de toon aangeven in het hoofdstede lijke wereldje van pseudo-cultuur, politiek-van-de-zelfkant en would be-radicalistische journalistiek. Dat is voorbehouden aan de provinciale immigranten, die de roepstem van het Mekka der Vrijheid hebben ge volgd en via een al of niet voltooi de studie aan de GU of VU htm voorlopige bestemming als priester en profeet hebben gevonden. Wat de provincie in de grond stampt komt in Amsterdam boven. Al die Amsterdamse Hagenaars, Rotter dammers, Culemborgers en Delfzij- lers voelen zich één in hun dweep zuchtige liefde voor Amsterdam en hun ziekelijke afkeer van de ge boortegrond. Schaakgrootmeester Jan Hein Donner: „Ik kom uit Den Haag, daar blijft niemand. Het is er altijd herfst, stiekeme zinnelijk heid, majesteit in verval". Me vrouw Irène Donner, provo-raads- kandidaat nr. 2: „Ik kom uit JDen Haag.... Die stad heeft zo'n af stotende verkrampende werking. Je hebt daar de meest krankzinni ge, overwonnen standpunten. Bijna iedereen die hier toonaangevend is, is uit Den Haag en in Amsterdam tot ontwikkeling gekomen", Amsterdam is de vrijplaats voor geestelijk opgejaagde provincialen. Daar woedt hun opstand tegen de provincie Daar trappen de meer of minder volwassen pubers tegen het vader-imago aan. Soms komen ze gelouterd uit het moeizame "proces van zelfbevrijding tevoorschijn: sterker, beter en... beroemder. Lukt dat niet, dan ontstaat een nieuw soort provincialisme: dat van de buitenman in de grote stad, die uit opwinding over al dat vreemde z'n hoofd en z'n geld kwijtraakt. De provo-beweging is een ty pisch symptoom van Amsterdams provincialisme. De provo's zijn pro- vi's. Los van het begrip Amster dam, los van het tragikomische ge worstel der verdoolde provincialen om een eigen identiteit, is hun op treden niet te begrijpen. Wie Amsterdam en het daar broeiende sfeertje kent, begrijpt de provo's en snapt niet dat het provotoriaat pas vorig jaar kwam opduiken. De Rot terdamse provo-beweging heeft geen eigen karakter. Ze is vanuit Amsterdam geïnspireerd en ge coacht. Een Rotterdams provotori- aat bestaat niet. Wel een bromno- zemdom met semi-axtlslieke pre tenties; dat de happenings en de provo-filosofie heeft gevulgariseerd. Wat die filosofie inhoudt weten we zo langzamerhand wel, maar provo Duco van Weerlee tracht het allemaal nog eens duidelijk te ma ken in het kwadraadpamflet „Wat de provo's willen" (Uitgave De Be zige Bij, A'dam, 39 blz., 3.50). Van Weerlee is de Karl Marx van een spontaan opgekomen beweging, die het achteraf toch maar beter vond zich een filosofische basis aan te meten. Die opgave heeft de schrijver in twee dagen vervuld. Zn boekje vertoont sporen van haastwerk. *t Is nogal verward en hier en daar gewoon zwetserig. De stijl zweeft tussen gewild-origineel en pompeus-geleerddoenerïg. De du re woorden zijn niet van de lucht Als de provo's de ingedommelde burgers van de welvaartsstaat wil len opschrikken, zullen ze hun witte plannen moeten toelichten in een voudiger en meer aansprekende taal dan waarvan taalstudent Van Weerlee zich bediend. Toch is „Wat de provo's willen" belangwekkend; en in ieder geval sympathieker dan het in dezelfde reeks verschenen „De Boerenpartij" van ir. Stam. De provo's willen fungeren als wekker in een ingeslagen wereld. Van Weerlee gebruikt het beeld van de stukadoor. „Wat doet een stukadoor die bij een gedeelte lijk gescheurd plafond geroepen wordt? Hij geeft er een harde klap tegen en kijkt wat er dan naar beneden komt". De provoce rende stukadoors van de wel vaartsstaat trappen tegen de vadsigheid van het „kloot jesvolk", dat de meest wezenlijke elementen van het menszijn heeft ingeruild voor stinkende auto's, luchtverpestende fabrieken, vrije zaterdagen en kijkkasten. De pro vo's willen de klootjes hun werke lijke vrijheid hergeven: een zo groot mogelijke persoonlijke vrij heid om zich individueel-creatief uit te leven, maar tegelijk een zo groot mogelijke sociale verant woordelijkheid voor de vrijheid van de ander. Het provo-anar- chisme is geen nihilistische ont kenning van het gezag, maar een vorm van democratie, die zich richt tegen de vrijheidbeperken- de, ondemocratische mentaliteit van het autoritaire gezag. „Het anarchisme is tegen het autoritai re gezag van bovenaf. Het streeft naar een organisatie van onder op". Er klink in de provo-filosofie een boeteprofetische toon door, die her inneringen opwekt aan de aristo cratische maatschappijkritiek van Huizinga's „In de schaduwen van morgen" en Ortega y Gasset's ;,De opstand der horden". Die denkers zijn door „links" altijd voor rechts-reactionalr uitgemaakt. De provo's noemen zich links-radicaal, maar zijn ze dat ook? Niet iedereen is daarvan overtuigd. Dr. Bruins Slot schreef hen vorige week in Trouw een rechts-liberaal vrij heids begrip toe; anderen kwalïfice- re hen zonder meer als reactionair omdat ze de klok van de technische en maatschappelijke ontwikkeling op allerlei punten willen terugdraai en: geen autoverkeer in de bin nenstad, liefst helemaal geen ver keer, geen Mobil OOvestiging bij Amsterdam, geen industrialisatie enz... „Rechts" wordt ook de verach ting genoemd waarmee de provo's op het „klootjesvolk" plegen neer te zien. Van Weerlee verweert zich daartegen in de beste alinea van z'n hele boekje. Een elite die zich ver boven de massa verheven acht, schrijft hij, zou zich opsluiten in een ivoren toren. „Wij gaan daaren tegen de straat op (de cel in) om dat we dat klootjesvolk willen wak ker makerr. Het klootjesvolk wekt onze woede op omdat het een ge makzuchtig conglomeraat is dat zijn principiële menselijke vrijhe den verraadt, dat zijn huis meubi leert met roomkloppers (éléktriek met verzilverd handvat) en tee vees, zich laat vergiftigen door uit laatgassen, zich laat tuchtigen 'docti een autoritair machtsapparaat, zich yrijwillig ïn slaafse aanbidding-van geld en luxe laat leiden naar de volgende beperking van de mense lijke vrijheid. De cynici hebben gelijk gekregen: in wezen zijn alle mensen kapita listen. Alleen hebben sommige het geld en andere (nog) niet". „Ik vraag me wel eens af wat een man als Herman Gorter zou voelen wan neer hij uit zijn graf opstond om de Nieuwe Maatschappij te inspecte ren. De zelfbewuste zingende arbei der zou hij waarschijnlijk niet aan treffen (die zijn baas onbevreesd in de ogen blikt). Wel een legioen te levisie-slapers en wijf-zeur-niet-aan me-kop-tirannen". Het provotariaat is de vlees geworden onburgerlijkheid. Tenminste, zo lijkt het. Maar Van Weerlee draagt zonder een greintje scherts zijn pamflet in kleinburgerlijke onderdanigheid op aan „Zijne Excellentie de heer C. Egas, Staatssecretaris voor Maatschappelijk Werk» in de hoop dat hij het geschenk zal willen aanvaardenElders spreekt hij trots over de contac ten die provo-raadslid De Vries in de „hoogste kringen" heeft Is Van Weerlee in de grond van de zaak een hoge-pietenaanbldder' Zo ja, dan zien we 'm nog wel eens in de Kamer. Zonder wit pak en voor de PvdA. AMSTERDAM Acht Amsterdam mers zijn een handtekeningenactie be gonnen tegen het politiebeleid. Zij zijn van mening dat het gewelddadig optre den van de politie verwerpelijk is. Hoewel erkend wordt dat de overheid gerechtigd is tegen ordeverstoring op te treden, wordt gezegd dat tegen ge weldloze acties slechts een geweldloos optreden op zijn plaats kan zijn. De Amsterdammers willen vooral protesteren tegen het zonder waarschu wing inrijden met paarden op menig ten, en het trappen en slaan van zit tende demonstranten zoals in de nacht van 4 op 5 juni heeft plaatsgevonden. In Oost-Pakistsn hebben sabo teurs een posttrein met duizend pas sagiers laten ontsporen. Vier mensen werden gedood en 69 gewond. De ontsporing was een wraakneming op de regering die het vuur liet openen op betogers tijdens een staking. Dat staat in een artikel in hei blad Medisch Contact. Zoals bekend is er onlangs een rapport over do afspraakspreeknren uitgebracht. M< disch Contact schrijft na dat do artsen lente of hulp in de praktijk een grote rol. In ziekenhuizen kan men vaak de- opinie horen verkondigen dat de rieJ kenfondsverzekerde eigenlijk In be-» paalde gevallen een grondige: onder zoek en behandeling ten deel valt dan de niet bij een ziekenfond.» aangeslote nen om de sim polo reden, dat men terugschrikt voor de economisch volkomen verantwoorde hoge kosten die het ziekenhuis de patient in rekening moet brengen. S WASHINGTON Het Amerikaanse ureau voor luchtvaart beeft met instemming van Canada en Engeland bepaald niet verweten kan worden dat besloten bet reglement te herstallen zij geen begrip zouden hebben voor dedat voor vliegtuigen die op grote hoog- onlustgevoelens en niet bereid zonden zijn de moeilijkheden uit de weg té ruimen. Het is gebleken dat veel artsen bereid zouden zijn over te gaan op afspraakspreeknren als zij daar technisch, en financieel toe In staat zou den zijn. Bij dit alles spelen de beschikbare ruimte en de dure assis- te de Oceaan overstaken san afstand van tenminste 183 km geldt In februa ri was deze afstand tot 144 ka terugge bracht Wel werd IBS ka aangehouden voor vliegen op geringer* hoogt* Tal rijke piloten verkozen om veilig heidsredenen op gerings hoogta te vlia* gen*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1