Ir. Posthuma: hechte onderlinge samenwerking Zorgen vóór gunstig klimaat ontwïkkelin Differentiatie onderwijs m Bij verven tank booreiland Explosie bij RDM schilder sredood Vorktruckrijders streden Teleurstellend concert Marie Thérèse Miehaud JEUGDDAG: 1500 EXTRA IN „TUIN" Man schoot kat uit boom boete van 50 W ethouder door drukte te laat op vergadering Elfjarig meisje valt uit raam Cafébezoeker bijt politie-agent dr Rotterdammer wt I tig ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 13rIUNI ,1Ö66; (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Men kan met. recht spreken van Nederland-Wereld haven. In de toekomst zal langs onze kust, van Delfzijl tot Terneuzen, een reeks van haven- en industriegebieden ontstaan die geleidelijk naar een hechte onderlinge samenwerking groeien en streven naar een zekere taakverdeling voor zover dat nuttig en nodig is. Havens met exploitatiesystemen die onderling vergelijkbaar zijn en voortdurend worden aangepast èn aan de internationale concurrentie èn aan de nationale belangen die zij dienen. Steun Nationaal Sameniverking Subsidie OPGAVE VAKANTIEADRES via de uit de krant geknipte bon Verkeer Beukelsbrug zit .voorlopig nog „vast" in spitsuur ROTTERDAM De Rotter damse psycholoog, dr. F. Bernard, is vanmiddag aan de r.k. universiteit van Nijmegen gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen. Dit ge beurde op een proefschrift, ge titeld „De Havenvakschool te Rotterdam een vergelijkend onderzoek tussen de havenvak school en de lagere technische school". Chr. gerei, jongeren besloten seizoen Meisje verdronken Rotterdam Het meisje, dat don- Voorstel om huizen aan Buitendijk te onteigenen Vlie genvangers m raar ROTTERDAM Gerekend naar de diploma's, eerste prijzen en andere onderscheidingen, als mede de „talloze concerten in binnen- en buitenland" waarvan het programma breedvoerig ge wag maakte, heeft het concert van de Franse organiste Marie Thérèse Miehaud in de Gerefor meerde kerk aan de Simonstraat fm ons zaterdagavond wel eniger mate teleurgesteld. De muzikale en' technische prestaties lagen beslist niet boven die van de gemiddelde Neder landse concertorganist; op som-., mige momenten bleven ze zelfs daar beneden. NEDERIAND-WERELDHAVEN Ir. F. Posthuma, directeur van het «meenfelijk hal enbedrijf van Rotter dam, maakte deze opmerking vanmiddag tijdens een lezing fn de Ridderzaal op «in bijeenkomst georganiseerd door het comité „1666 Nederland ter zee 1966". Er zuilen er zijn, vervolgde hij, die zich afvragen oi bij een ontwikkeling Nederland-Wereldhaven de leefbaarheid niet te veel in het gedrang komt. Maar wie zich dat afvraagt heeft onvoldoende inzicht in de toekomstige problemen op het gebied van de werkgelegenheid en gebondenheid van die werkgelegenheid aan onze havens. In het jaar 2000 zal de bevolking van ons land met meer dan 80 procent zijn toegenomen, maar in datzelfde jaar zal voor de huidige industriële capaciteit het aantal werknemers met meer dan 60 procent zijn gedaald, gevolg van de thans nog maar sinds kort resultaten opleve rende automatisering van fabricageme thoden. In andere Europese landen en in de Verenigde Staten wordt dit laatste terde ge ingezien, hetgeen blijkt uit de enorme kapitalen die daar a fonds perdu ten behoeve van de ontwikkeling ran de nationale havens en mede daardoor aan de vestiging van redhavertin-dustrieën ter beschikking worden gesteld. In een EEG-land werd onlangs aan een chemisch concern 400 ha uitgegeven te ren i per ha. Die lage prijs was mogelijk omdat de regering het gereed maken van het terrein en het havenbek ken met spoor- en wegverbindingen voor baar rekening nam. Zouden deze facili teiten voor rekening van dat havenbe drijf rijn gekomen, dan ion een dergelijk terrein, naar Nederlandse maatstaven 24 tot 3d per w2 kosten. De betrokken industrie had dus, vergeleken bij een vestiging In Nederland, een kostenvoor deel alleen al ten aanzien van het bouwterrein van 80 miljoen. Een ander verschil in benadering van de havenproblematiek is dat in Neder land in principe een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen de ontwikkeling van de infrastructuur, waarvoor de over heid verantwoordelijk is, en die van de suprastructuur, waarvoor de verantwoor delijkheid ligt bij de particuliere onder nemingen. In de regel zijn in het buiten land alle aktiviteiten voorbehouden aan de overheid. Dit alles heeft met de toekomstige ont- nl dat deze regelingssubsidies slechts van wikkeling van onze havens te maken om dat na de tweede wereldoorlog in die ha vens structurele wijzigingen zijn opgetre- IR. F. POSTHUMA wereldhaven v derland ais in andere EEG-landen aan- den. De hoofdfunctie is niet meer het ver- lakkeiijker aanbiedingen met behulp van lenen van diensten aan het transitover- regeringssubsidies worden gedaan. Het keer. maar aan de nationale handel en heeft geen zin kostbare havencomplexen industrie, in Nederland te ontwikkelen als er niet tegelijk voor een gunstig klimaat voor „Het Is de industrie geweest, die Ne- die ontwikkeling wordt gezorgd, derland de grootste geheel geïntegreerde haven van de wereld heeft gegeven en R/jnnri-in ct daardoor tevens de grondslag heeft ge- 'cl'VlnllIg iegd voor de vestiging van talloze moder- ne Industrieën buiten de kuststreek. De Andere factoren die de ontwikkeling elndprodukten van de primaire Indus- van de havens beperken zijn, aldus ir. trieën in de Nederlandse zeehavens zijn Posthuma, de hoge Ionen die Nederland grondstoffen voor de Industrieën in ove- rijn naam als goedkoop investeringsge- rig Nederland, die als zij hun grondstor- bied hebben doen verliezen, en de ont- fen uit andere landen moesten importe- stellende gecompliceerde en ten dele ren, als gevolg van de hoge kosten, geheel verouderde procedures op tech- vermoedelijk geen reden van bestaan nisch, administratief, financieel en eco- meer zouden hebben. nomisch gebied, die de zo nodige besluit vaardigheid bij het beheer van de Ne- Zo ziet men hoe gevaarlijk het is poor deriandse zeehavens in hoge mate ver- de toekomstige werkgelegenheid in Ne- lammen. De natuur heeft de Nederlandse zeeha vens een bevoorrechte positie gegeven en wij zullen hiervan een goed gebruik dienen te maken. Nederland-Wereldha ven ligt centraal ten opzichte van het EEG-gebied met onj, f eer 200 miljoen mensen, onze havens zijn toegankelijk voor schepen tot 300.000 ton toe. In het vervolg van zijn rede pleitte de heer Posth ..ia voor een goede samen werking tussen de Nedrlandse havens. Het is een belang van de eerste orde. Daarom is het zo belangrijk dat tot (officiële) samenwerking is besloten tus sen Zeeland en de Maasstad, twee haven gebieden die elkaar aanvullen. Maar die samenwerking moet tot andere gebieden worden uitgebreid. Tot het gehele Delta gebied, omdat dit een natuurlijke een heid vormt. Voor de aanleg van stuk- goedhavens, massagoed- en industrieha vens is er langs de gehele Noordwest- europese kust geen gebied met dezellfde mogelijkheden als het Deltagebied. De vele miljoenen waarmee de bevolking van Nederland zal toenemen, moeten werk vinden in handel en industrie. De zeehavens hebben hierbij een belangrijke taak. mede als gangmakers. Daarom moe ten de potentiële mogelijkheden van de grote zeeh l.-engebieden volledig worden benut. (Van een onzer verslaggeefsters) Voor z«ver ik dit kan beoordelen, vervolgde de heer Posthuma. is een dergelijke subsidiepolitiek in strijd met de regelingen binnen de EEG. Ik meen ai dat deze regeringssubsidies slechts van toepassing zijn op onderontwikkelde ge bieden. Een nader onderzoek naar een subsidiepolitiek van deze omvang, lijkt mij voor Nederland bepaald noodzakelijk willen wij Nederland-Wereldhaven kun nen realiseren. ROTTERDAM „Er zat een kat in de boom, hè. en dat beest dat keek naar de vogeltjes: dat kan je dat stomme dier niet kwalijk nemen". De politierechter, mr. A. Heynsius. was maandagmorgen nie te spreken over de gedragingen van de achttienjarige landbouwer J. A. P.. in wiens boom op 5 maar: de kat bad gezeten. Deze P. was bil het aanschou wen van het „stomme dier" zo kwaad Dringend verzo«k, uw vêkintie-»drei die wij rtg*lm«tig op d« advertentie- peg ine plee tien, MINSTENS EEN WEEK VAN TEVOREN op te gaven. Indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE. geworden dat hij zijn windbuks had gegrepen en had geschoten. Het dier was onder de ogen geraakt en moest later door een veearts worden afgemaakt. P. was niet komen opdagen, de eige naar van de kat, als getuige wel. Hij hoorde dat de officier van justitie, mr. A. C. van der Spek, een geldboete van vijftig gulden vroeg voor P.. en een toewijzing van de vordering van 7,50 (de kosten van de afmaking) en besloot terloops te vragen of de! verdachte niet ook nog de kosten van het castreren f een half jaar geleden gebeurd) op zijn reke ning kon krijgen. Glimlachend maakte mr. Heynsius hem echter duidelijk dat zulks zeker niet kon, en zo bleef het bij- de eis van de officier. ROTTERDAM Na de openstelling van de Horvathweg en Beukelsweg is er op kruisingen van de Beukelsdijk met Henegouwerlaan en Centraal Station- Kruisplein een grotere drukte dan vroe- ger ontstaan. In antwoord op desbetref fende vragen van het gemeenteraadslid S. Groenendijk antwoorden B. en W., dat inderdaad deze beide kruisingen met meer vertragingen hebben te werken, dat echter slechts een bescheiden verbe tering, tegen het einde van dit jaar, voor de kruising Beukelsdijk-Henegouwer- laan mogelijk is, dat de verbetering van het kruispunt CS-Kruisplein. (eventueel door een tweede tunnel onder het Weena) bij de betrokken diensten in studie is. De verkeersverbeterirrg bij het Kruis- plein-Statentunnel zal, aldus B. en W., vrijwel gelijktijdig klaar zijn met de heraanleg van het Hofplein, maar de wijzigingen bij het Stationsplein zullen langere tijd in beslag nemen. Een vlotte afwikkeling van het verkeer in de spits uren zal. door deze langdurige wijziging, dan ook niet altijd kunnen worden ge garandeerd. Op de vraag of nu al iets kan worden gedaan voor een grotere veiligheid op het Stationsplein antwoorden B. en W. dat hier niet meer ongelukken gebeuren dan ergens anders en dat men. temeer daar de politie het verkeer regelt, voor lopig nog geen aanleiding vindt voor het treffen van bijzondere maatregelen op dit kruispunt. OOSTVOORNE De drukte op de Groene Kruisweg is er de oorzaak van feweest dat wethouder R. Langerak van port en Recreatie bijna een half uur te laat kwam op de vergadering van het Recreatiecentrum ..Kruininger Gors" waarvan hij voorzitter is. In zijn openingswoord ging de wethouder nog even in op de verkeersmoeilijkheden. Het bestuur beantwoordde enkele vra gen van leden. Daaruit bleek dat sinds Pinksteren de parkeerverboden reeds van kracht zijn. De parkeergelden zijn met ingang van het nieuwe seizoen iets verhoogd. De voorlopige rekening over 1964 sluit met een nadelig slot van 61.000. Het dagelijks bestuur werd machtiging verleend tot het aangaan van huur en pachtovereenkomsten. De directeur van het centrum, de heer I. van Hennik, deelde nog mee dat er een opbergruimte voor fietsen zal worden gebouwd bij de camping. Ook zullen enkele wegen worden geasfalteerd. Volgens de heer Langerak is de aan vraag voor een plaatsje in het centrum veel groter dat de beschikbare ruimte. Ook voor de watersport is grote belang stelling. Er wordt dan ook aan vergroting van de jachthaven gedacht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het elfjarige meisje Antonia van den Bogert uit de Taander- straat is vannacht uit een raam van de tweede etage gevallen. Zij is met ruglet sel naar het Dijkzigtziekenhuis gebrach. Vermoed wordt, dat het meisje, dat lijdt aan slaapwandelen, het raam heeft opengeschoven, waarna ze eruit is geval len. In zijn studie geeft de heer Bernard, Ale als psycholoog verbonden is aan de Scheepvaart Vereeniging Zuid, een gede tailleerde beschrijving van een psycholo- thch en sociologisch onderzoek onder de leerlingen van de Rotterdamse havenvak school, de HVS. Eén van de conclusies vin de heer Bernard is, dat het gemid delde intelligentiequotiënt van de HVS- leerling nauwelijks afwijkt van dat van de LTS-er. Maar ook valt in de studie te_ lezen, dat de grote spreiding van de intelli gentiequotiënten in de afzonderlijke klassen het onderwijs op de havenvak school bemoeilijkt, zowel voor de leer krachten als voor de leerlingen zelf. De inmiddels ingestelde „C-stroom" voor minder begaafden heeft dat probleem niet afdoende kunnen oplos sen, De heer Bernard geeft dan ook in overweging om meer „stromen" in te stellen, bijvoorbeeld vier. Deze inde. ling van „stromen" zal volgens de heer Bernard gebaseerd moeten zijn op een Psychologisch onderzoek. Nadrukkelijk stelt hij in zijn studie, dat bij dit meer-stromenstelse) iedere discriminatie zoveel mogelijk voorko men moet worden. Het enige, dat de heer Bernard m«-t d°ze „mcii-stromen" wil bereiken is, dat oe leerlingen van de meer-inteliigentie-stromen een wat zwaardere opleiding kunnen krijgen, mogelijk gericht op functies in de haven, die wat meer opleiding eisen. De herkomst van de leerlingen, zo olijkt verder, hangt nauw samen met het milieu. Ruim tachtig procent komt uit arbeidersgezinnen. Dit percentage ligt bij de HVS hoger dan bij de LTS. In de studie staat verder nog, dat de haven vakschool in korte tijd een interna tionale faam heeft gekregen. Het wordt een gelukkige omstandigheid genoemd, dat de resultaten van dit wetenschappe- bik onderzoek onder een groep toekom stige havenarbeiders verscnijnen op het moment, dat de tweede havenvakschool aan boord van een zeeschip met een vaste ligplaats in de Parkhaven geopend tal worden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het bondsdistrict Rotterdam en Omstreken van de Chr. Ger. Jongelingsvereniging heeft zaterdag in de Rehobothkerk het seizoen besloten, 's Middags liet de oud-zending -ds. A. Bikker, dia's zien die opgenomen zijn in het Zuidafrikaanse Vendaland. Na de broodmaaltijd kwam ds. J. sprak over onze Christelijke levenshou- Brons uit Nunspeet aan het woord die ding. Hij zei o.a.,_Niemand heeft de keus over de tijd, behalve Jezus Christus. We moeten onze tijd niet alleen verdoen in de dingen van alledag. Voor God moet er een plaats op de eerste rang zijn. Wij moeten van Hem vervuld zijn. Daarop moet ook het oog van de jongeren zijn gericht". Na. de pauze werden er schriftelijke vragen gesteld. De vergadering stond onder leiding van voorzitter C. A. van Doodewaard en secretaris M. Geleijnse. Vrijdagnacht is ingebroken in het kantoor van de N.V. Rotterdamse Blik Industrie, Westerkade 2. Men had zich toegang verschaft door vernieling van een ruit. Er werden een geldkistje met 10 en een vererhhomd koffieapparaat vermist. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdagmiddag heeft een explosie op de KBM-werf bet 'even geëist van de 36-jarige verfspuiter C. M. Teriouw uit de Schoonderloostraat in de Maasstad. In dienst van de fa. Schale- kamp uit Pernis was hij bezig een verflaag aan te brengen op een platform van bet booreiland SEDCO. De ontploffing ontstond omstreeks 13-30 uur. Een enorme luchtdruk was het gevolg. De huizen in Heyplaat stonden te trillen. Terlouw verfde een drinkwater tank in de top van een der poten van het eiland. De 18-jarige H. v. Haperen uit Breda werkte boven op de poot. De luchtdruk slingerde hem enkele meters weg. Hij kwam met de schrik vrij. Van Haperen heeft later verklaard dat de verfpomp, die hij voor zijn collega "ij het spelen in het water van Delfshavense Schae is geraakt, is i„™r,°nken. Zondagmiddag werd het Jwlfelijk overschot in de Schie gn.'sn- °«a, ter hoogte van, de Adrichemweg. ROTTERDAM Dr. F. Ber nard, die vanmiddag aan de r.k. universiteit van Nijmegen is ge- promoveer op een proefschrift over de Rotterda-mse havenvak school, is sedert 1959 als psy choloog in dienst van de Scheepvaart Vereeniging Zuid Hij heeft diverse functies binnen deze vereniging. De heer Bernard is geboren op 28 augustus 1920 te Rotter dam. In de oorlogsjaren studeer de hij economie, naderhand psy chologie aan de gemeentelijke universiteit van Amsterdam. Zijn doctoraal examen legde hij af in 1950. Gedurende enige jaren is de heer Bernard in het buitenland geweest, in Spanje, India en Pakistan. Vanaf 1954 tot 1959 had hij een particuliere advies praktijk in Den Haag. Van zijn hand verscheen een reeks publicaties op het gebied van de klinischejuridische, pe dagogische en bedrijfspsycholo gie in binnen- en buitenland. De heer Bernard is onder meer lid van het Nederlands instituut van praktizerende psychologen en van The Japanese Psychologi cal Association University of Tokio, Japan". Verder werkt hij mee aan The Indian Psycholo gical Bulletin" in New Delhi en „Renista de psicologia Generaal y Aplicada" te Madrid. ROTTERDAM Aan de Buitendijk, zo stellen B en W de gemeenteraad voor, zullen langs de oostzijde enkele percelen (31 huizen) moeten worden onteigend. Dit is noodzakelijk, omdat deze dijk in verband met het plan voor het 'Indu strieterrein Buitendijk" en in verband met het feit dat de weg binnenkort gaat fungeren als ontsluitingsweg voor Lom bard ij en. moet worden afgegraven en verbreed. Er zouden, aldus het voorstel, twee gescheiden rijbanen komen van 6,5 meter en een vrijliggend fietspad van drie meter. Ook zal de toekomstige tramlijn 2, die Usse'monde en Lombar- dijen aansluit op de metro, over de dijk gaan rijden, en bovendien zullen enkele toegangswegen naar het industrieterrein moeten worden aangelegd. De onteige ning zal ongeveer 550.000 kosten. moest bedienen tot het laatste moment weikte. Daaruit kan worden afgeleid dat de explosie zou zijn onstaan door verf- nevel. Zekerheid is er echter niet De toegepaste verfsoort is niet explosief Misschien heeft de hitte een rol gespeeld Leden van de bedrijfsbrandweer heb ben samen met mannen van de gemeente lijke brandweer het stoffelijk overschot van Teriouw, die op siag moet zijn gedood, geborgen. Om koelte te geven werd gespoten in de drinkwatertank. Met luchtdrukmaskers op ging men naar bin nen. De onvoorstelbare hitte dwong Hen tot terugkeren. Sommige brandweerlie den kregen bedweimingsverschijnseien. Zij werden weer op hun verhaal gebracht. Het duurde nog enige tijd voordat men het slachtoffer met een touw naar boven Ron krijgen. Uiteraard bracht de explosie in en om Heyplaat grote schrik te weeg. Men, nam een lichtflits waar, vervolgens een harde kl"\ een luchtdrukgolf. een vuurstoot. Na enkele minuten kwam een wolk zwarte rook uit de poot van de SEDCO. Vermoedelijk zal de bouw van het boor eiland, een der grootste ter wereld, geen zertraging ondervinden. MET behulp van een grote wal- kraan werd het slachtoffer van de explosie bij cle RDM af gevoerd per 'brancard: De- pijl geeft ongeveer de plaats aan waar het ongeluk -gebeurde. ROTTERDAM Tot onze spijt is in de „Rijnmondrevue" van zaterdag een storende fout geslopen. In .het maande lijkse vogelverhaal van de heer A. de Jong staat bij een der foto's vermeld „hongerige spreeuwen". Het ging hier echter om een nest met grauwe vliegen vangers (die niet minder hongerig zijn), zoals de oplettende lezers zullen hebben begrepen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM1 De Rotterdamse poli tie heeft zaterdagnacht, de handen vol gehad om een vechtende café bezoeker tot kaimte te dwingen., Eén van de agenten liep .daarbij een forse beet in zijn hand op.' - De man. die .meerdart, dronken was. werd opgehaald, uit- een. café aaü de Strevelsweg, waar- hij 'slaande ruzie Had gekregen met andere bezoekers. Omhem' uit het café te krijgen .moest de politie gebruik maken van de: waf enstok. Tij dens het overbrengen naarhet bureau Sandelingpiein beet hij een va de agenv ten. ëïft Ook in de „cel bleef de woesteling tekeer gaan.- De handboeienkwamen er aan te pas on: hem iets in te tomen. tnuchtering is de man overgege- de recherche. - J Na ontnuchter: ven aan ten eerlijk pachter. Te Heusden ver voegde zich bij hel college .van regen ten der godshuizen een man, die 9 ja ren geleden een perceel hooiland had gekocht en toen niet bij machte was' te betalen; Hij kwam - nu.-dat- bedrag nog' voldoen. Niemand der thans fungeërên-- de regenten wist er iels van. Uit de dierenwereld. Men meldt ons: B(j W. W. «e Montfoort bewonen kat en hond het zelfde nést en nu' poes haar jong niet meer wil zoogen, vervult de hond deze taak. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Voor de tiende ach tereenvolgende maal zijn zaterdag de Europoort vortruckwedstrijden gehouden. De wedstrijden, die uilgeen van de stichting Vakopleidingen Havenbedrijf, werden gehouden op een zonovergoten Parkkade. Na een langdurig „gekronkel" van de zware vortrucks over de wedstrijdbaan bleven tenslotte drie rijders over. Zij bekampten elkaar in de middaguren de wisseiprijs een zilveren beker, be schikbaar besteld door de havenvereni ging „Rotterdam". Een jury oordeelde, dat de heer N.T. dr. A. D. J. Brantenaar. Bovendien kreeg hij een gereedschapkist. Ook de tweede en derde prijswin naar, de heren P. de Jong van Quick Dispatch Stevedore Company N.V. en C. M. F. Jansen van de N.V. Presto Stuwa doorsmaatschappij kregen een gereed schapkist. De wedstrijden werden opgeluisterd door de drumband van de Havenvak- schoot onder leiding van de tamboer- maitre M. Van Zundert, zelf leerling van de schooi. ROTTERDAM Diergaarde Bij dorp had zaterdag niet aan be langstelling te klagen. Behalve hei normale aantal bezoekers voegde zich daar op die dag ook nog een 'groot aantal kinderen bij, leden van buurt verenigingen. Zij waren naar de ,eoo" gekomen om de Jeugddag van de Rot terdamse Centrale voor het Buurt- verenigingswerk mee te ma-ken, die een afsluiting betekende van het ver enigingsseizoen, maar ook een begin van het kampwerk der verenigingen. In twee groepen verdeeld puzzel den de kinderen eerst „in het groot" door de dierentuin (waarbij de apen natuurlijk de Grote Bekenden ble ken), daarna trokken ze naar de Ri- vièrahal waar hun een cabaret werd aangeboden. Gezamenlijk werd later op de middag samengezangen met de Boerenkapel en de driemaand Ruim Baan zorgde voor het nodige trom geroffel. Na de sluiting trokken de groepen in optocht naar huis. We willen geen aanmerking maken op enige mistastingen die de beste organis ten op een vreemd orgel kunnen overko- men, maar wei op technische gebreken als ongelijkheid tussen manuaal- en pe daalpartij, onduidelijk spel en ongemoti veerd, aanmerkelijk opvoeren van het tempo („jagen"). Veel te snel was het alla breve-gedeel te van het praeludum in D van J. S. Bach (IV-3). waardoor de duidelijkheid, in het gedrang kwam. In het verloop van en daaropvolgende Fuga sloeg de orga niste letterlijk op hoi. De registraties bij „Noël varié" van Le Bègue waren soms grof en ook hier misten we vaak de duidelijkheid, die een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de ze charmante kerstmuziek. Aardig wist daarentegen de organiste mede door haar registratie het musette- aehtige karakter van Dandrieu's „Noël" naar voren te brengen. Bepaald verveeld hebben wij ons,,bij de vertolking van 'de -zeer-lange en ook zeer weinig gespeelde Bach-be- werking van Vivaldi's Concerto in.C (VIÏI-3), een werk, dat uitermate ge schikt is om Bach bij het pubhek' impopulair te maken, aangezien men zich meestal niet realiseert dat we hier te doen hebben niet door Bach voor orgel bewerkte vioolmuziek. Ook met „Apparition de' TEglise eter- nelle" van Messiflen zal-dè organiste het - merendeel van het publiek geen genoe gen hebben gedaan;-Beter was in dit opzicht de keuze van Alain's „Litanies" waarmee het programma werd besloten en dat een goede vertolking kreeg. Met een eveneens goede (hoewel niet opzienbarende), weergave van Buxtehu- de's Praeludium. und Fuge in g was Marie Thérèse Miehaud haar concert' begonnen. Ongeveer zeventig mensen warén naar het orgelconcert, dat onderauspiciën van, het Nationaal centrum voor kerk- en orgelconcerten stond, komen luisteren. .W. P. VERHEUL.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1