OTTERDAM Hukle kfoor pölitie-apparaat én EHBO Ruim 2000 wandelaars sMriten fris inde mond Kostenstijging oorzaak van concentratie Excelsior ramt twee wagens, inzittende naar café Failliete ioedel CPC Aardgas? convector de zuinigste is van: JURGENS AAN Of (UK m JA J A. KLEINGELD ANDRÉV00GT WITTER Fa. Gebr. Den Drijver FORTEX Fa. C Verhoef! en Zn. SPORTHAL- MARGRIET mm Lj Organisatoren toonden zich tevreden Auto botste op RET-bus 41 Btirgerlijke stand Koninldijk goud voor C. J. Kok Burgerlijke stand Honderd woningen gereed in mei Korte Hoogstraat 11a Tel. 6151 - Vlaardingen HEREN PYAMA m m Nadrük Wéhaté 66: op voorlichting Bromfiets reed Jdnd aan dat overstak SCHIEDAM BEZORGERS Schiedam ontevreden met nieuwe dienstregeling NS BOTSINGEN BIJ ZWAANSHALS Scheepvaartcongres in De Doelen Ferte* herenkleding verkrijgbaar it Nu WOENSDAG 15 JUNf 1966 P w Uit 6 DESSINS (Van een medewerker) SCHIEDAM De eerste Schiedamse gezamenlijke Avond vierdaagse had dinsdag een voor treffelijke start, door het bijzon der fraaie wandelweer en de gro te deelname. Noteerden de orga nisatoren reeds 1500 deelnemers bij de voorinschrijving, toen om ongeveer zeven uur vanaf de Sporthal Margriet werd gestart had men het officieuze cijfer van 2218 genoteerd. De organisatoren waren zeer tevreden, vooral de heren J. Bakkeren en J. Bras, die maandenlang, voorbereidingen hebben getroöén om dit wandel festijn zo perfect mogelijk op te zetten. Helaas was er dinsdagavond geen muziekkorps aanwezig. Dit zou een te kostbare geschiedenis worden, zodat' men. maar beslo-, ten heeft te. wachten tot dé slot- avond op vrijdag. Dan zal er mu ziek klinken wanneer de deelne mers zich bij de St. Anna Zuster straat opstellen om de laatste kilometer met bloemen feestelijk af te leggen. Een frisse ca aangename adem maakt a aantrekkelijk. Doublemint helpt mond ea- adem fris te houden, want Doublemint is fris en zuiver van smaak. Donbiennht is ge maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet Vandaag en dagelijks Andorraló.000 KcaI/uJ535. E. M. JAARSMA o.a, VERKRIJGBAAR: WED. BOSNIAN'S IJZERHANDEL FIRMA v. d. BURG ZN. Rotterdam: Meent 19-2! - Tel. 136817 Rotterdam: Jonker Fransstraat 91 - 93 Telefoon 123462 E. M. JAARSMA- GASHAARDEN BOKHORST HAAS Forten fieefi een tie moderne man, dis «eet vat bi] wil, DE VEER FA. J. A. VOGEL kO'ITEK DAM AIRE Voor waarschijnlijk meer dan een half Êljoen gulden heeft, lie N.V. Globus fbeepvanrt-, expeditie- en controle-maat [bappij in dc loop der jaren de Deutsche i ijnipffarht Geselischaft Bremen, de Hansa, tnsdeeld. Met het vervalsen van lijsten, ntciip de werkzaamheden die dc Globus trrichtte voor de Hansa (liet bewaken en nairoleren van lading en vracht) stonden jnietekend, werd in deze jaren van 538 tot begin van dit jaar het formida de bedrag binnengehaald. Degenen die [t directe vervalsingswerk moesten uitvoe- b, waren bewakers;, of wachtslieden, en yit zij, die dag in dag uit voor hun rdrijf malversaties 'pleegden. Hebben geen skele cent meer ontvangen, integendeel, mr dan eens werd hun gezegd dat zij, als ij niet met de vervalsingen doorgingen, „B ontslag konden krijgen. Gistermorgen, #g geen twee maanden na de ontdekking ai de fraude en de arrestatie, kwamen de t mte twee verdachten voor de Rotterdamse ichlbank: dc 64-jarige chef bewaking. C, j en de 58-jarige wachtsmnn A. C. J. M. llkcerst B. Hij, die vanaf 1958 al bij de j.V. Globus werkte, stond als bet ware lader pressie van zijn directeur. B. was een l nd-politiek-delinquenf (hij zou na de oor- jg zijn veroordeeld wegens meewerken aan i wegvoering van de joden) en kon, on- i iets pogingen, nergens anders werken. Daarom ook was hij dankbaar voor zijn nrk bij de Globus, en daarom ook ging ■t ij door met vervalsen, hoewel hij wel wide dat er „wel iets mis zat". Zijn handelingen bestonden hierin, dat ij op loods-wol-lijsten en op stuurman»- ijsten, die later werden doorgestuurd nar de Hansa in Bremen, per dag zo'n jeertig uiir werk meer opschreef dan er hi verricht Dat was niet zijn eigen initia- iet geweest, want, aldus de woorden van ie verdachte: „Ik heb het niet van mezelf, Je procuratie-houder gaf opdracht". „Dus, im met dubbel krijt te schrijven", vulde de iietident van de rechtbank, inr. R. J. Bn:n- wr, aan. Toen B. op een goede dag besloot och iets te zeggen van dit dubbele krijt rerd hem door de directeur persoonlijk htcgedeeld: „Als dtat niet gaat zoals wij iet willen, dan hebben wij meneer B. ook iét meer nodig". Voor de rechtbank maak- it 5. die sinds een jaar met ziekte heeft te lampen, een terneergeslagen indruk. Op de traag vin de president, of hij niet in de aten had gehad dat er sprake was van bisdaad zei hij: „Ik zal u eerlijk vertellen, jat ik in het begin niet ervan doordrongen ras dat dit misdaad was. Wel merkte ik, 1st dit een niet gezonde zaak was." Had hij, na het gesprek met de directeur, lie hem desnoods zijn ontslag in het voor- lilzicht stelde, nog steeds de overtuiging lat hier geen misdaad werd gepleegd? Ach, je staat in dienstbetrekking...." zei B. ftlzeggend. Nadat de rivierpolitie de fraa ie had ontdekt, ging zij met ictlêre werkne- itt die eraan had meegewerkt, Langs voor ontrolc, zo ook bij B. Daarbij merkte men lat B. één dag 42 werkuren te veel had lerekend. „Maar ik ben er niets wijzer van 'worden", zei de chef bewaking nog eens. )e tweede verdachte, de wachtsman DL, ui dezelfde vervalsingen gepleegd. Geen tonder overigens, want toen B. ziek werd o met vakantie ging moést bij hem vervon- mi, en bij dat vervangen diende hij nutuur- ijk ook de „kneepjes" te weten. Had hij net in de gaten gehad dat er iets fout zat? ife, aldus M.: „Ik vond het. wel raar, nar ik had er voor mijn eigen geen Jorstelling van boe het moest" (M. had noren dit werk nog niet verricht). Pas «ti hij werd gearresteerd begon hem dui- lelijk te worden dat behalve natuurlijk de lama ook hij het kind van de rekening geworden. Ook hier was het de proenra- iebouder, die hem aanzette tot de vér- mlsing. „Hij belde op en zei, dat er wat neeraren op de lijsten moesten koenen te taan". Die kwamen er ook, er waren dagen tij dat er zo'n 75 tot honderd extra uren «rden berekend. „Met de behandeling van iete zaken wordt een begin gemaakt met If hele zaak tegen de N.V. Globus", zei de dfiuer van justitie, mr. F. Meeter, die tfrigens ook de „voorganger" van deze raade, de Osto-affaire, onder zijn hoede ld gehad. „Jaren lang zijn er malversaties •fpleegd. Bij de bewaking is er voor zo'n 186.000 gulden benadeeld, bij de contro- "■werkzaamheden een nog veel groter be trag. Samen komt dat neer op een bedrag as meer dan 500.000 gulden. En: de hele aak is,van bovenaf geleid. Tot 1961 is er aot ongeveer 12(4 procent benadeeld, van %2 tot 1964 zo'n tien procent, een illegale icade penning dus". Een vergelijking met de Osto-affaire kon ft- Meeter niet trekken, er Waren hier «n steekpenningen gegeven en er was 'echts met één firma - geknoeid. Over de (fe verdachten zei hij: „Béide mannen 'ju kleine, maar onmisbare radertjes ge lest in het goed geoliede rad van avon- uur. „Tegen B, eiste hij veetticn weken icvangenisstaf, waarvan acht voorwaarde- 'ik met een proeftijd van twee jaar, en fsca M. tien weken, waarvan vier voonvaar- f'ijk, eveneens met twee jaar proeftijd, 'e heide raadslieden pleitten voor een con- wine veroordeling, want dat betekende dat tide mannen vrij zouden komen, na zes 'eken preventieve hechtenis. "r. Brunner deed direct uitspraak:- B. 'erd veroordeeld tot twaalf weken, waar- en zes voorwaardelijk, met drie jaar proef- jd en M. tot tien weken, waarvan vier «orwaardelijk met eveneens drie jaar 'oertijd, zodat de twee „vervalsers" toch nog op vrije voeten (bleven) staan. sn kleuren kunt U kiezen als U VADER 19 JUNi wilt verrassen met een -écht mooie poplin pyama, waar hij heel lang plezier van heeft. Deze "past" heieméé! b,J hem. Normaal 13.50 «Is vaderdagverrassing slechts 3 dagen in alle filialen van -5 -w-Sfjiv e'N*-— *ew w,-«Gr- f/: *V.' (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De voorzitter van het Produktschap vooriGroenten en Fruit, de heer D. J, A, M. van Arcken, zal op dinsdagmorgen 5 juli om tien uur de opening verrichten van de Internationale Technische Tuinbouwbeurs „WéHaTé 66", die van 5 tot'en met 9 juli in de Houtrusthalien wordt gehouden. Op het bultenterrein van Houtrust is een kas van bijna duizend vierkante me ter gebouwd, die tijdens de tentoonstel ling volledig in bedrijf is te bezichti gen. Het voörlichtingselement zal een grote rol spelen. De Wageningse tuinbouwinstl- tuten en de rijksvoorlichtingsdiensten zullen met Inzendingen zijn vertegen woordigd, teneinde de vakman vaa deskundig advies te kunnen dienen. 1 verband hiermee zullen op de beurs aan wezig zijn het Proefstation voor Groen ten-en Fruitteelt onder Glas te Naald wijk, het Proefstation voor de Bloemiste rij te Aalsmeer, het Rijkstuinbouwconsu- ninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde te Den Haag en de Dienst voor het Stoomwezen te Den Haag. SCHIEDAM Omdat hij geen. voor rang verleende botste dinsdag op' de kruising Warande-Schoolstraat een perso nenauto, bestuurd doorde Vlaardinger D. tegen een RET-autobus van lijn 41, bestuurd door de 38-jarige chauffeur R. J. uit Rotterdam. Niet alleen werd de personenauto ernstig beschadigd, maar ook een Inzit tende, mevrouw A, J. J. uit Vlaardingen liep letsel op aan hoofd en linkerbeen, zodat zij naar hét Gemeenteziekenhuis moest worden vervoerd SCHIEDAM Geboren: Maria- A* d v J H M Smuldess en J MAT Kanters. Jacobus, zv S J Jansen en M"W Pasztje- rik. Nancy, d v R.W Barten, en A Admi raal, Marcel, z v A A Boele en W van Rijswijk. Jacob G, z v J E Monté en A J van Boven. Wilhelm JD, J van der Ree en J J -Koens, Pieter W, zv J, H VanDalen--en J J Kombrink. Maria, d v A Slisgerland en G van Geijl. Harmanna G, d v J T Easing en C W Andriessen. Overleden: A Dijkshoorn 75. J van den Berg 61, echtg Wöhler. J M Ox 81. De organisatoren zijn daarin voortreffe lijk geslaagd, hoewel er,enkele dissonan ten te bespeuren 'waren tijdens deze eerste avond. Ook dit jaar kruisten de parcoursen van de Schiedamse en Vlaar- dingse Avondvierdaagsen-elkaar, hetgeen hinderlijk was. Verder betreurde men de nieuwe regel, dat geen pijlen meer op de straten mochten -'orden gekalkt, waar door men zich van-houten pijlen moest voorzien, waarvan er dinsdagavond reed® een werd gestolen. Maar verder waren de organisatoren die bijgestaan werden door twintig dames en heren die-in de sporthal dienst deden bij de inschrijvingen en tien man, die op het parcours hun opdrachten uit voerden meer dan tevreden over- het verloop van deze avond. Van., buiten Schiedam waren ook veelwandelaars naar deze Avondvierdaagse gekomen, zo als uit Vlaardingen en Rotterdam. .iteVolflof' was men over de medewerking van het politie-apparaat, alsmede over de medische verzorging, die dit keer in han den waslvan de samenwerkende vereni gingen Het Nederlandsche Roodë' Kruis, de Koninklijke EHBO te Kethel, de r.k.- vereniging St. Christoforus én dé'r'.It-ver eniging St. Ludulna te Kethel.'Ook leden van de Schiedamse Reddingsbrigade (SRB) hielden een oogje ia het zeik Er werden dan ook geen ongevallen van ernstige ;aard gemeld op deze stralende dinsdagavond, die was voorafgegaan door de eigenlijke eerste avond op maandag, deze week een bepaalde avond verhinder toen diegenen reeds van start gingen die zijn. FRAAI PARCOURS Men had gisteren een fraai parcours uitgezet, dat via Kethel en omgeving leid de naar. „De Kandelaar", waar men moest overvaren. Daarna wandelde men in de richting Oversehie en via de Over- schieseweg en'de Striekledeweg arriveer de men weer via Nieuwland bij de sport hal, waar tot ongeveer tien uur een ge zellige drukte heerste en nog tijd vol doende over bleef om voor verfrissing te zorgen. De route voor vanavond leidt via het Beatrixpark en de Joppelaan en Kerk- weg naar een boerderij, óm daarna via de Sehiedamseweg en de Prinses Beatrix- laan weer bij de sporthal aan te komen. SCHIEDAM Bij het oversteken van de rijbaan werd dinsdag op de Burge meester Honnerlage Grethelaan vlakbij de Opstandings kerk de vijfjarige Fred dy van der Spoel aangereden door een bromfiets, bestuurd door -de 25-jarige metselaar R.O. uit Vlaardingen. De GGD bracht het kind dat een hersenschudding kreeg naar het Gemee- neziekenhuis. "'ir.'- Door onbekende oorzaak viel dinsdag in de Beijerlandselaan de berij der van èeh scooter, de 25-jarïge,' S. R. uit Schiedam. De scooter kwam tegen de geparkeerde personenauto van J. van H. terecht. Met verwondingen aan beide voe ten werd de scooterbestuurder naar de Dr. Noletstichting gebracht. IbTEER DAN tweeduizend .wandelaars nemen deel aan de Schiedamse Avondvierdaagse. De start voor het eerste parcours gaf. gisteravond bij de Sporthal Margriet een enorme drukte te zien. Voor direct en tijdens de zomer maanden enkele flinke GEVRAAGD Aanmelden: Mevrouw Van Gogh, Dr. Zamenhofstr. 139a - Tel. 153400' SCHIEDAM De heer C. J. Kok. hoofdbaas bij de afdeling scheepsbouw van de N.V. Werf Gusto is koninklijk onderscheiden met de ere-medaille in goud verbonden aan de orde van Oran- je-Nassau. Burgemeester H. Roelfsema heeft hem vanmorgen in het stadhuis het eremetaal uitgereikt. De heer Kok vierde verleden week zijn veertigjarig dicnstjubileum bij Gusto. De jubilaris, die aan de Nieuwe Damlaan 709 woont, werd op 3 december 1903 geboren te Werkendam. SCHIEDAM Het College van B. en W. heeft in een brief aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht zijn teleurstelling uitgesproken over de dienstregeling 1966/'67, die voor Schie dam in vergelijking met de regeling 1965/66 nog nadeliger is gewordeft; het aantal haltes van sneltreinen is o.a. ver der verminderd. Een afschrift van de brief is ter ken nisgeving toegezonden aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas te Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAMOndanks een om zetstijging van zestien procent zijn la- kostenstijgingen voor de Metaslbuizen- fabriek Excelsior N.V. de aanleiding geweest tot het besluit de productie middelen te Schiedam te concentreren In het bedrijf te Oosterhout. Dit wordt meegedeeld in hét dezef dagen verschenen jaarverslag van de metaal- buizenfabriek. Gelijktijdig met de verkoop van het Dreesmann werd met de nieuwe eige- waarbij werd overeengekomen dat. de beide grote fabriekshallen per ultimo 1966 en het overige gedeelte van het complex per ultimo 1967 leeg zullen worden opgeleverd. In dit laatste ge deelte zijn de afdeling elektrische installatie-buizen en de trékkerij on dergebracht. Het jaarverslag meldt voortst dat in nauw overleg met de vakorganisaties werd getroffen ten behoeve van de werknemers die ten gevolge van de uiteindelijke stillegging van het Schie damse bedrijf "genoodzaaktzullen zijn in de naaste toekomst een andere werkkring te aanvaarden. Meer in het bijzonder werd bij deze regeling aandacht besteed aan het wel- «ijn van de werknemers die op een langdurig dienstverband kunnen bo gen. De directie hoopt erin te kunnen slagen door. het nemen van extra maat regelen tot het moment der definitieve beëindiging der activiteiten te Schie dam. nog een zekere minimumbezet ting te handhaven. De afdelingen zijn daar namelijk ruim van orders voor zien. OTTERDAM Op de kruising Zwaanshals-Noordsingel heeft dins dagavond een personenwagen een aan rijding veroorzaakt waarbij in totaal drie auto's -werden beschadigd en twee mensen werden gewond. De wagen was allereerst bij de Zaagmolenstraat- Zwaanshals in botsing gekomen met een andere auto, daarna botste hij op een Volkswagen (waarvan de inzitten de rij-instructeur C. van der Wiel met hoofdwonden naar het Bergwegzieken huis moest worden gebracht), en tot slot kwam hij tot stilstand tegen 'een lichtmast op het Noordplein, vlak voor een café. De achttienjarige mevrouw Th. A, S., die in de wagen zat, besloot van deze toevallige confrontatie gebruik te maken en liep, met wonden aan het hoofd, het café in. Later is zij naar het Bergwegzie kenhuis gebracht. Met twee verbrijzelde benen moest gistermiddag de 29-jarige P. de Vos naar het St. Francescusgasthuis worden ge bracht. Hij raakte op het terrein aan de Vlaskade bekneld tussen een vrachtwa gen, (hijstond op de treeplank) en een vorkheftruck. Door het niet verlenen van voorrang botsten op de kruising Smeetlandsedijk Molenvliet gisteren twee personenauto's SCHIEDAM Geboren: Quirlnius A zv A W A Beerta tn M E Koza; Herman H zv H H van der Linden' en A M Hogenboom; Tom zv T G M de Vette en A Zuidgeest; Maria J P dv A J Melissen en M J P van Schijnde; Erwln zv E J Wijburg en N Havelaar; Antonius J zv A Verver en J T van Loosbroek: Etienne zv G van den Engel en D P van den Berg. Overleden; G W Wesselman, 87; G Tintel, 81. wed van den Ham: J Veenman, 91; P Verlir.de, 52, wed Sterenburg: K A van der Pol, 80, wed Marcus; K DE Rone, 84. (Van een onzer verstaggevere) ROTTERDAM; Vandaag en gisteren is (na twee kijkdagen) de boedel ge veild van het Computer Programming College (CPC) ."dat,'zoals békend, onlangs failliet Is verklaard.. De prijzen van alle mogelijke voorwerpen lagen vrij hoog, een enkele maal zelfs zeer hoog. De nachtclub Cascade werd eigenaar van de vloerbedekking en enkele andere vaste voorzieningen van het pand aan de 's-Gravendijkwal. De mogelijkheid bestaat dat deze nachtclub het pand Sursnm Corda, Reisver., Onder Ons", vergadering, 20.00. Bijkant. De Rotterdammer: Langt Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken tel. 263954 b.g.g. 010 115588 en 01898 6619). Agentschap: J. v. Gogh. Dr. Zamenhoi- str. 139, tel. -52400. Klachten bezorgen: Agentschap zie br ven, dag. van 18.30-i8.30. Belangrijke telefoonnummers: Alam politie 264656; alarm brand,weer 269123. alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Gouka. Groenelaan 127. tel 268035 gaat betrekken. Een ander gerucht dat de ronde doet is het feit dat er plannen zouden bestaan om het computercentrum voort te zet ten. In dit' verband worden de hamen genoemd van de Computer Academie, Inter Punch International en de SPRO, die alle drie voortgekomen schijnen te zijn uit de CPC. Het plaatje iaat zien hoe het er toe ging: veilingmeester H. v. d. Wolf in actie voor een geïnteresseerd publiek dat met de „uitverkooplijst" in de hand zijn slag wil slaan. belastingkaart op elkaar. De wagens moesten met takel wagens worden weggesleept. Ean van de bestuurders, de 22-jarige G. S. had geen rijbewijs, kentekenbewijs, en verzekeringspapierén. Op een oversteekplaats aan'de Groene Kruisweg werd gistermiddag de elfjarige Ina Steegman aangereden door eèn per sonenauto, die stilstaande auto's ;ntet gro te snelheid passeerde. Het meisje is met een hersenschudding en schaafwonden naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Bij een inhaalmanoeuvre reed dins dag een personenauto de veertienjarige Maria Hekelaar op haar fiets aan. Het meisje is in bewusteloze toestand en met een hersenschudding naar het Dijkzigtzie- kenhuis vervoerd. Op de Lavasweg reed dinsdagmiddag een personenauto de plotseling overste kende zesjarige Peter Jansen aan. Met een hersenschudding en fractuur is de jongen naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. SCHIEDAM In mei werden 99 wo ningen opgeleverd, alle eigendom van de gemeente. Begonnen werd met de opleve ring van Je eerste woningen van de in aanbouw zijnde fiats gelegen aan de Délf- landseweg 36 stuks In Groenoord werden 28 Elementum-woningen en 35 Muwi-woningen uitgegeven. 'De stand van de opgeleverde woningen vanaf 1 januari 1966 tot en met 31 mei 1966 bedraagt 455. Hetzelfde aantal wo ningen werd in 1965 bereikt op 30 novem ber. Per 1 juni zijn in uitvoering 1541 woningen, waarvan 1042 inopdracht van de gemeente en 499 in opdracht van -par ticulieren. In de periode van 1 januari t/m SO april 1968 werden 38 woningen aan de bestemming onttrokken en/of gesloopt.' ROTTERDAM In „De Doelen" wordt op het ogenblik een congres gehouden dat Rotterdam als het ware op het lijf geschreven. Het is het Congres van de Permanent International Association of Navigational Congresses/International Oil Tankers Comittee. De vergadering staat onder voorzitter schap van de heer C. W. Niel McGowan en wordt bijgewoond door 42 deelnemers uit dertien landen, o.a. België, Denmar ken, Frankrijk, W. Duitsland, Japan, En geland, Verenigde Staten én Rusland. Het congres is gisteren begonnen; het loopt morgen af. ROTTERDAM Grondberenéjjk «1-13 Telefoon 27 37 SI Bovenstraat 27 Telefoon 19 ot «9 ROTTERDAM - IJSSELMONDE ROTTERDAM-(Z) HORDIJK 22 TELEFOON 19 15 44 voor advies en levering MEENT 104, ROTTERDAM, TELEfOON 117435. RL ROITERDAMSEDiJK445/447, SCHIEDAM, TELEFOON 26753B-26S546 BABENDHECHT DORPSSTRAAT 77 Telefoon 01808 - 3308 BOLNES LandelUk erkend gasfitter Ben. KUweg «97, Tel. MS96-2357 of 010 -19 43 23 Kl««4t u Altijd tin kleit* b«t*rl CAPELLE SUIL IJSSEL KANAALWEG 11 Telefoon 01804 -2529 Ridderkerk. Geerlaan IS Telef. 01890—4972 Bolnes, pretoriastraat 31 Telef. 01891—2980 tjsselmonde, Bovenstr. 31-33 Tel. 010-191912 SCHIEDAM HOOGSTRAAT 117 TELEFOON 266603 HOOFDSTRAAT 189 TELEFOON 26 83 87 Landelijk erkend gastechnisch bureau VLAARDINGEN Eendrachtrwer 21 - 23 Liesveld U Tel. 01898—2575 Tel. 01898—3650 VANAVOND behandel' -ik de „ingekomen stukken" weer eens. Ik begin met .een brief dié ik i kreeg van mejuffrouw C. Groenen dijk uit de Ta borstraat 45. Juffrouw. Groenendijk schrijft mij naar aan leiding van de „briefwisseling" die ik had met mevrouw Leyten, u weet wel, die mevrouw van de Be- jaardensociëteit van dominee Kraan. Zij wist mij bijzonderheden over de geschiedenis van onze krant te vertéllen die bij mij en mijn re- dactiercollega's niet eens bekend waren. En nou komt juffrouw Groe nendijk ook een duit in het zakje doen. Zij, was destijds ook een van de velen die altijd de raadsels uit de kinderrubriek oplosten. Eén keer won zij een boek. Dat heette'„De Spaanse, broeders," maar .zo schrijft zij mij „het is bij'het bombarde ment verbrand." Juffrouw Groenendijk herinnert zich dat zij haar eerste oplossingen naar het kantoor; yéh'.deze krant op de Hoogstraat bracht. Dat was te- - genover de Oosterkerk in een win kelhuis.Later verhuisde .De Rotter dammer naar' de Hoofdsteeg, waar; zij gevestigd was boven een haarr den- en kachelzaak. Nou juffrouw Groenendijk, u weet ,het allemaal nog precies hoor! Mijn briefschrijfster vertelt mij dat de prijzen alleen-bestemd'.wa- ren voor kinderen onder de -vijftien jaar. Als je eenmaal dié leeftijd had bereikt viel er niets meer te verdie nen, maar wel kwam dan je' naam „schuin gedrukt" in'.de krant Juf frouw Groenendijk is nu dé 77 ge passeerd, maar ze lost. nog graag puzzeltjes op. 'Hebt u al gevonden wat het laatste zoekplaatje in onze rubriek Rijnmondrevue voorstelt, juffrouw Groenendijk?" 70, en nu de kaarten: Van mé-; vrouw. I. Snijders-Van Zwol uit Charlois kreeg ik een fotokaart uit Opijnen, die in Naarden werd; ge post. Dank u wel! Er is ook een kaart binnengekomen uit het CNV-Vacantie-oord in Putten. Tja, ik dacht ai, waar blijft Putten? Nou, daar was het dan! Een stemmi ge kleurenkaart van het Solse Gat van de familie J. van Capellen. De ze familie groet Jan Krant en„de gehele staf van De Rotterdammer." Geachte'familie, namens de gehele staf van deze krant hartelijk be dankt en de groeten terug aan de. „gehele CNV-familie" in Putten. Uit het buitenland heb ik twee kaarten te verantwoorden. De eerste kwam uit Luxemburg (ville des roses, schijnt deze mooie stad te wórden genoemd) en was afkomstig van de dames Bouman uit Rotter dam-Zuid. Een' „Motiv bei St. Jo- hann in Tirol met Wildem Kaiser" kreeg ik van mejuffrouw A. Noorde- graaf uit Kralingen. Ik zie op deze kaart noch Johannes, noch een wil de keizer, maar dat zal wel komen omdat ik het niet snap. Dat er, zoals mejuffrouw Noordegraaf mij schreef, veel moois te zien is, neem ik echter onmiddellijk aan. 4- h NOG even terug naar de historie: Honderd jaar geleden werd. in Rotterdam-Oost (toen heet te het daar misschien Kralingen) de Chr. Jonge mannen Vereniging „Onesimus" opgericht. Dat feest wordt in september gevierd, want een eeuw is natuurlijk de moeite waard. Namens Onesimus schrijft men me dat „een en ander" gepaard zal gaan met allerlei bijeenkomsten een feestelijkheden. Als een vereni ging zo lang bestaat wil dit echter zeggen dat vele mensen in die perio de korter of langer lid zijn geweest. Het aantal oud-leden loopt in de duizenden. Nu gaat men Iets orga niseren om het jubileum ook voor de oud-leden niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Maar dan moe ten die oud-leden dat weten. „Onesi mus" heeft natuurlijk niet meer al le adressen. Maar, dachten de volij verige organisatoren, als we Jan Krant vragen er wat over te schrij ven dan komt het vast onder ogen van vele oud-leden. Nou, dat wil ik niet tegenspreken! Oud-leden kom op, hier is het adres waar u uw adres kunt geven. Dan hoort u er meer van: C. Wolthoom, Binnenrot te 110, Rotterdam-1, tel. 128815. Hef wordt natuurlijk op prijs gesteld als u ook adressen van andere oud-leden kunt geven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1