Betonnen bak voor 150.000 tons schepen r m Kipo's interview stoelde niet op waarheid VOOR VADERDAG lil ii runolt Rijnmond: oècologisch onderzoek verrichten Amerikaans ylootbezoek Kort geding aangehouden Schoolhoofd (34) in zwembad verdronken 68.- DEKLERK&ZN Weer werknemer van Globus voorgeleid Bankovervaller voor Zwitserse Horloges 44.75 Salaris bestuurders omhoog r Man (23) verdacht van ontucht mm WSÈmiiÈË mm Jeugdhavendag: 1400 leerlingen -uit- 'VacSerdag. T Ipgv ■rQTTEKDAMMEB Pagina 3 VHIJDAC 17'JTINI Ï965 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Steeds groter wordende schepen hebben, steeds grotere dokken nodig. Om de snelle ontwikkeling in de scheep- vaart te kunnen bijhouden, moeten scheepswerven eigenlijk voort- durend hun dokcapaciteit uitbreiden. Wilton-Fijenoord N.V. heeft dat na de oorlog duidelijk ingezien en er zijn de laatste jaren dan ook op het werfterrein diverse grote dokken gereedgekomen. Vol- gende week dinsdag vindt die uitbreiding (voorlopig?) haar be kroning in de opening van Dok 8, een gigantische betonnen bak voor schepen met een draagvermogen tot ongeveer 150.000 ton. Op i die dag zal Prins Bernhard de inlaatschuiven van het grootste dok van Nederland openen. Na een uur zal het dok dan gevuld zijn met 150.000 kubieke meter water. nubeduidend goedkoper lakens 1 -pers 150x220 cm lakens 2-pers. 180x230 cm lakens 1-pers 150x220 cm lakens 2-pers. 180 x230 cm Nu Wilton naast het drijvende droogdok 4 (voor schepen tob 86.000 ton draagvermogen) over dit gigantische reparatiedok be schikt (bouwkosten totaal 51 miljoen gulden, d.w.z. anderhalf maal het eigen kapitaal)ver wacht de werf een zeer belang rijk aandeel te hebben in het dok ken en repareren van zeer grote schepen in het Rijnmondgebied. Deze fraai-donkergetinte Oudhollandse! schommelstoel is een wonder op zichzelf. Een wonder van ontspannend zit-schommelcomfort,eenwondervanweê!de.Miraculeus is ook de prijs: nog geen zeventig gulden bij De Klerk. Toch is hét een K-3 meubel, dus: Vaste Collectie (altijd voorradig), Vaste Kwaliteit (De Klerk: staat er immers achter) en Geselecteerd Model,(de keus yah de. vakman). En nu het 3e wonder: dé stoel is iéég! Profiteer ervan - thuis krijgt u waarschijnlijk dé kans niet ...%n£du*njnu*K. ik Zondag Vier 30 cm langspeelplaten in cassette 1940f 1944 17000 torr draagvamogen - 1S55 van I960 1965/ 1963 50000 ton draagvermogen 100000 ton draagvermogen 150000 ion draagvermogen 300000 ton draagvermogen 1963 Geruime tijd voor de gereedkoming van het dok was echter al bekend dat iet voor een aantal schepen te klein ïou zijn. Er zijn namelijk momenteel reeds 27 tankers van meer dan 150.000 Ion besteld, waarvan zelfs zes van 300.000 ton! Toen de ontwikkeling in de tanker- bouw aan het eind van de jaren vijftig bijzonder hard ging, besloot Wilton een enorm dok te gaan bouwen. In I960 werd de bouwopdracht verleend. Tijdens de ontwerpperiode groeiderKde afmetingen. nog zodanig mee dat bij bet begin van de bouw (mei 1962) het dok voor 130.000 tons schepen geschikt zou zijn. Lengte en breedte waren ech ter zo ruim gekozen, dat tijdens de bouw nog tot een verdere aanpassing werd besloten. Door de invaartopening wijder te maken, werd het dok gemak kelijk tot 150.000 tons dok getransfor- tneerd, Een zeer moeilijk probleem bij het i graven van het dok is de onttrekking van water aan de bodem tot in de wijde omgeving geweest. De bodem gesteldheid ter plaatse en de eisen dié de gemeente Schiedam stelde ten aan zien van de maximale toelaatbare ver laging van het grondwaterpeil, hebben grote invloed géhad op de gekozen constriiktie en de wijzee van uitvoering van het dok. Speciale voorzieningen eisten enkele miljoenen guldens meer. De uitrusting van het dok is vooral bepaald door het streven om de tijd van de schepen in het dok zo kort mogelijk te houden (een dag niet va ren van een 100.000 tons tanker bijv. kost de reder zo'n 30.000 gulden). Voorbeelden: het dok kan in een uur worden ge vuld en in twee uur worden leegge pompt; de dokdeuren (op de werf ge bouwd) kunnen in 12 minuten worden geopend en gesloten, e De bouw werd verzorgd door een aannemerscombinatie bestaande uit de N.V. Nederlandse Beton Maatschappij Bato en de HBM Nederland N.V., naar een ontwerp van het Architecten- en Ingenieursbureau Ir. F. C. d eWeger te Rotterdam. Voor de dokvloer werden 2534 palen geslagen en 52.500 kubieke meter onderwaterbeton gestort. Op de 3 meter dikke ondervloer werd vervol gens nogmaals een dokvloer van 3 m ter dikte gestort Totaal werd bij de bouw 145,000 kubieke meter beton ver werkt Iri mei jï. werd de dokdeur ge plaatst, vier jaar na het begin van de werkzaamheden Dok 8 is ruim 300 meter lang, 49 Voor die huismoeders, die trots zijn op hun linnengoed en te recht ook voldoende lakens en slopen willen hebben... is deze aanbieding bedoeld. Graslinnen lakens en slopen, in gladde of geborduurde uit voering, van een uitstekende kwaliteit, het borduursel in smaakvolle dessins. Morgen begint de verkoop van dit fraaie en oerdegelijke linnen goed, om Uw linnenkast eens flink bij te vullen, yoor prijzen, die voor zich zelf spreken. Géén tel. of schrift, test. meter breed en ongeveer 10 meter diep. De dokdeur is 50 meter lang, 15 meter hoog en 5 meter breed en weegt 843 ton. Om bij reparaties aan een schip de mogelijkheid te hebben grote, zware sekties te verwerken (in de toekomst mogelijk ook scheepskemreactors) over het dok een brugkraan geplaatst met twee takels van elk 100 ton (is ton hefvermogen totaal dus.) De onge veer 80 meter lange ligger van deze kraan is op zeer hoge poten geplaatst teneinde bij het verrijden contakt met scheepsmasten te voorkomen. Onder aan de ligger hangt een verrijdbare zwenk kraan met een hefvermogen van. 15 ton. Tevens zijn enkele lichtere rij dende kranen langs het dok op gesteld. (Van een onzer verslaggevers) BERK-EL, De heer, E. Kuilema, hoofd van is openbare lagere school te Berkel, is vanmorgen bij het zwem men met een" klas van zijn school in het zwembad Berkel en Rodenrijs ver dronken. V De heer Kuilema is vermoedelijk di rect nadat hij in het water was gedo ken onwel geworden.' In afwachting van vervoer naar het Bergweg-zieken huis te Rotterdam, werd mond- op-mond-beademing toegepast, maar bij aankomst in het ziekenhuis bleek het slachtoffer te zijn overleden. De heer Kuilema was 34 jaar. Hij .weid drie jaar geleden bij de inge bruikneming van de school tot hoofd benoemd en.,he,eft deze in korte,, tijd een uitstekende haam bezorgd.' Het ongeluk' heeft in geheel Berkel en Rodenrijs grote 'ontsteltenisteweeg gebracht. '- Tl. 'A-' mm 3 BUBBEL maandag gnlolin I narrssMM/tsH HMa/im^TmjssMEti/oevanEmHcicm- (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Het korte geding dat de firma H. H. de Klerk en Zoon bad aangespannen legen de NV Kipo. is niet doorgegaan; beide partijen zijn „in der minne" tot een schikking gekomen. De Klerk had de aanklacht tegen Kipo, een inkoopbureau voor overheidspersoneel, ingediend, omdat de directeur Knoops tijdens een Interview in het blad „Boule vard" pertinent onjuiste feiten over een stoel van De Klerk had verteld. Deze stoeL die bij De Klerk 225 had gekost zou Kipo verkopen voor 118, De Klerk zou op de stoel een winst van maar liefst 133 pet. hebben gemaakt, ter wijl Kipo met 18 pet. genoegen nam. Tegen .deze beweringen trok de direc tie van De Klerk ten strijde. Er kon geen vergelijking worden getrokken tus sen 'de beide winstmarges, omdat De Klerk deze 'stoel rechtstreeks van de fa brikant kocht (waardoor er yoor „tussen- ROTTERDAM Vandaag is voor de officier van justitie geleid de 41-jarige J. d. R., buitenbaas bij de N.V. Scheep vaart-, Expeditie- en Controlebedrijf Glo bus en wonende te Schiedam. De R. wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan valsheid in geschrif te bij berekeningen van controle-werk zaamheden ten nadele van de Hansa re derij. Van dit bedrijf zijn op 22 april voorgeleid de 64-jarige chef-bewaking C. B., de 30-jarige procuratiehouder C. B. R. en de 58-jarige wachtsman A. C. J. M. Op 13 mei is .voorgeleid als verdacht van uitlokking tot valsheid in geschrifte de 68-jarige direkteur J. P. T. uit Groesbeek. Bij deze verdachten ging het om mal versaties bij het in rekening brengen van wachtslieden aan de Hansa. Naar het zich laat aanzien zal het hier om grotere bedragen gaan dan bij de reeds vermelde bewakingsposten. Het omvangrijke en tijdrovende onder zoek dat door de recherche van de rivier politie in samenwerking met de Rijks Accountants Dienst geschiedt in de in- beslaggenomen administratie van dit be drijf wordt voortgezet. ROTTERDAM De 18-jarige R. V. uit Rotterdam, die maandag een gewapende overval pleegde op een bijkantoor van de Nederlandse Middenstandsbank in de Prins Alexanderpolder, is vandaag voor de officiervan justitie geleid. SCHIEDAM De 67-jarige brom fietser C. W. Gommers uit Rotterdam die donderdag 9 juni gewond werd bij een aanrijding op de Rotterdamsedijk, is gisteren in het Gemeenteziekenhuis over leden. Het ongeluk ontstond toen een aangelijnde hond plotseling losschoot eo tegen twee bromfietsers opsprong die van het fietspad raakten en door een passerende auto wérden aangereden. De heer Gommers was ei- het ergst aan toe. ROTTERDAM De Deli-maatschap- pij te Amsterdam, en de handel maatschappij Van "Rees, Bur,cksèn en Bosman te Rotterdam gaan samen 'in', de handel in thee en' koffie. Het Rotter damse bedrijf zal .wórden, opgenomen in het concern van. de Deiimaatschappij, maar zal op dezelfde voet voortgaan on der eigen naam en de huidige directie. fasen" veel 'meer geld nodig was) er Kipo hem kocht via anderen, en boven dien,, dat was het belangrijkste kon er geen vergelijking tussen de beide prijzen worden gemaakt omdat niet beide partij en het haddenover dezelfde stoei. Die van De Klerk namelijk was veel beter van kwaliteit, en daardoor ook veel duur der. J In de 'dagvaarding had De Klerk een rectificatie van de berichten gevraagd, en een som van 100,000 wannéér er weer iets-dergelijks zou gebeuren. In tussen heeft echter Kipo een brief gestuurd-naar Dé Klerk, waarin de NV toegeeft dat de .feiten onjuist waren, en waarin; wordt gesteld dat Kipozich verbindt' dergelijke inlichtingen biet' •meer; 'te' 'verstrekken.:,De, Klerk' heeft inmiddels 'bok' - geen schadevergoeding gevraagd. ■Zo; werd het; kort geding, dat voor de president van de Rotterdamse rechtban, mr. G. L. Reud,ér, zou, dienen, „voor onber paalde tijd aangehouden", dat wil zeg gen: wanneer Kipo weer onjuiste uitla tingen doet, zal-het geding-worden voort gezet. 't MERCEDES ANKER waterdicht schokvrij v,a, eit andere beroemde merken PRISMA - UNIVERSAL - CERTINA ETERNA - ZENITH - MIDO enz. v.a. 47.50 - 1500.- Alle met: schriftelijke sanmtie Ba 2 jaar verzekerd WINKELCENTRUM - BINNENWEG 45' TELEFÖ0N 11.66.15 ROTTERDAM (Van een ónzer verslaggevers) ROTTERDAM Rijnmond zal een oè cologisch onderzoeklaten verrichten. Dit is nodig vóór n<-i beoordelen dér diverse aspecten van he't planologisch werk, zo al de geschlkheid van terreinen voor industrievestigingen, .woningbouw,, recrea tie en agrarische bedrijfsvoering én hét fcehoud van terreinen als natuurweten schappelijk /gebied: Biologische onderzoe kingen, v'Tricht, in het kader van een nog betrekkelijk nieuwe' takder biolo gie, de oecologie, kunnen 'dergelijke: gege vens verschaffen, Het Rijnmondbóstuur-höèff contact opgenomen met het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek 'ten behoeve van Natuurbehoud (RÏVON). Deze instelling beek .bereid een dergelijk onderzoek te doen verrichten: De heer J. G. v. d.!M'ade, eén tijdelijk-medewer- ker buiten dienstverband van het insti- tuut, zal daarvoor worden ingescha keld. In dit onderzoek wordt nagegaan wel ke biologische gegevens- binnen Rijn mond zijn.verzameld, die zich lenen, voor een vergelijking met de gegevens van 1966. Een eigen inventarisatiéonderzoek zal worden opgezet, zo goed mogelijk verspreid over het gebied. Getracht zal worden met behulp van deze -en. vroege- ROTTERDAM Het Amerikaanse vliegdekschlp Randolph en de torpedo- bootjager Furse zijn vanochtend in Bot terdam aangekomen voor een bezoek dat tot volgende week donderdag, «tuurt: Bei-, de schepen maken deel uit" van de Atlan tische yloot van de Verenigde Staten. De 42.000 ton metende Randolph, 'die voor-de bestrijding van. onderzeeboten is uitgerust met ongeveer 40 vliegtuigen en 15 helikopters, is tegenover de Sehieha- ven afgemeerd. De Furse heeft ligplaats gekozen aan de Parkkade. De oorlogsschepen maken deel uit yan de onderzeebootbestrijdingsgroep 4, ondr commando staat vai van schout-bh'-nacht Paul E. Hartmann, De Randolph, aan boord waarvan schout-bij-nacht Hartmann zich bevindt, heeft een bemanning van meer dan 2800 koppen. re gegevens" conclusies te- trékken over de mate, waarop,' de' menselijke samenle ving-hét milieu, in de terreinen heeft beïntvloed,. Aan, de hand van de verander de gegevens wordt' eén kleurenkaart met de gewenste bestemming, der.' gebieden gemaakt. -- - - - Ai\. Hét onderzoek zal ruim anderhalf jaar Vergen.'Hét RÏVON stelt zich yoor op 1 januari 1967 veen interimrapport uit te brengen en. op 7 februari 1968 bet eind rapport. Het instituut zal het op prils stellen'dat Rijnmond een'bijdrage'in dé kosten van ƒ3500 verleent. Het dagelijks bestuur verzoekt de Rijnmondraad hier toe te besluiten Als gevolg der ontwikkeling, die heeft geleid tot een herziening in.'de overhelds- salarissen per 1 januari 1966 hebben Ged. Staten onlangs het dagelijks bestuur van Rijnmond meegedeeld geen 'bezwaar te hebben tegen een verhoging van'de jaar wedden dér: gecommitteerden van 30.000 tot .ƒ32.650. De voorzitter van Rijnmond stelt de Rijnmondraad voor hiermee akkoord te gaan. - V - Gecommitteerden stellen voor in vaste dienst te benoemen als staffunctionaris voor sociaal-economische aangelegenhe den in het bijzonder te belasten met de ontwikkelingsprogrammertng, drs. J. E, Kroijtboscb (40) uit Den Haag. Ook stelt het dagelijks bestuur voor een commissie van advies voor de recrea tie in te stellen. Deze commissie zou uitsluitend kunnen bestaan uit leden van de Rijnmondraad, totaal elf: Van de zijde van gecommitteerden zullen mr. H. B. Engelsman en'ör. J. Alers, achtereenvol gens als voorzitter en ondervoorzitter voorgedragen Wórden .óm .te benoemen.- RIDDERKERK De politie heeft de 23-jarige ijscoman T, G, uit Ridderkerk aangehouden. De man - wordt er van ver dacht ontucht te hebben' gepleegd met jongetjes van vijf tot zes jaar. De man zou kinderen een ijsje in het vooruitzicht hebben gesteld, waarna hij de jongetjes naar stille straten zou heb ben gelokt om met verseheidenen van hen to ontuchtige handelingen over te «aan. - De ijscoman wordt een dezer dagen voor de Rotterdamse officer van justitie geleid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vandaag is in Rotter dam weer de jaarlijkse Jeugdhavendag gehouden. Er namen 1400 leerlingen van het voortgezet en middelbaar onderwijs aan deel. De Jeugdhavendag (georganiseerd door de Stichting ContaJktcentrum Bedrijfsle ven-Onderwijs) werd in de grote zaal van De Doelen geopend door mr. A. Blussé van Oud-Alblas voorzitter van de stichting Havenbelangen, die wees op het grote belang van de Rotterdamse haven. Na een muzikale onderbreking van het korps Dockyard van de RDM bezochten de leerlingen de haven. De Jeugdhavendag werd ditmaal niet, zoals gebruikelijk, op de verjaardag van Prins Bernhard gehouden i.v.m. de va- kantiesprelding. Niettemin handhaafde men de traditie door de Prins een geluk wens te zenden. Hoog uxUer; De gevolgen van den'hoo- gen waterstand, zijn in <le_omtrek van Zevenaar reeds van dien aard, daf,dë .laag gelegen -weilanden grootendeels blank-staan. Van het' reeds' weidende rundvee zijn talrijke hoeveelheden ver- schaard;het hooigras heelt veel gele- den, tenvijl.het'gémaaide gras zo al niet hedorveii. dan veelal, weggedreven is. Ook hebben van de té veld sïaandéjwar- moeéérijgewassen! enkele sóórten.' veel van.de.natheid te lijden-gêba'd; ó.a.*zijjjt er. verbazend veel boenen totaiiri bédor- ven. Nieuwe aardappelen ziet mén-bier bijkans nog niet. J-, i! De ware liefhebber van klas-' sieke muziek neemt slechts ge- V - noejen met de allermooiste vertolking eir-de beste geiulds- w;:; weergave... dat is voldoende be- kendreyena!s de gèpeperdé prij-r zen van een werkelijk goede én Si -' mooie langspeelplaat. Eh daarom !s deze aanbieding' van een cassette met liefst 4 klassieke langspeelplaten... voor nog géén tientje een aan bieding zonder weerga voor -sv muzlekmlnnende vaders! Vier 3d cm langspeelplaten, met o,a. Pianoconcert van Tchalkowskf," walsen, noctur nes en polonaises van Chopin, Hongaarse Rhapsodle van Llszc, de Moldauyan Smetana, dé vijfde van Beethoven, onvoltooide van Schubert enz. gevat In een fraaie r cassette, compleet voor nog 1 géén tien gulden. -f - SI' ;f Morgen begint In oreze Disco- hoek de verkoop van deze Cas settes met vier spiksplinter nieuwe klassieke langspeelpla ten/met een sublieme geluids weergave, per cassette met 4 platen voor Gfta tcf» of schrift, bot.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1