Hek van voor n staat wijd open is er voor Mensen moeten kwijtraken IS gebouw voor Chr. Soc. Bel. na veel Schiedam AGENDA SG studeert op Passage Goede Hollandse ondernemingszin 9 Prins liet nieuw dok 8 vollopen met water Diadema Shell vulde dok slechts voor helft Of ul m KOELKASTEN Dubbeldok in Europoort tot 300.000 ton •f ROLEX mm Successen voor twee Schiedamse bands Kettingbotsing op de Rroekweg Zaterdag afscheidsreceptie SB-systeèm bracht beslissing Snelheidsbeperking ChurchiUweg FORTEX Ook hij denkt aan zijn toekomst mêm SMEDING HL y^üli 1 heettnetn^ ftglSlfj mr. ROTTERDAMMER DINSDAG 21 JUNI 1966 Hekken open en dagelijks MAN Fortei lieeft een geheel eigen stijl voor de sneden» math die weet waf hij wil. Fortei herenkleding rerkrijgDasr tij (Van een onzer verslaggevers) CCHIEDAM Met een simpel *3. gebaar een druk op de knop heeft prins Bernhard vanmorgen op de werf van Wil ton-Fijenoord in Schiedam glo baal 150.000 m3 water aan de Nieuwe Waterweg onttrokken. Al dat water goed drabbig water stroomde in een uur tijds het nieuwe reparatiedok dat het num mer 8 draagt, binnen. Het was een gebeurtenis, die door meer dan duizend mensen werd gade geslagen. Behalve ongeveer ze venhonderd genodigden was ook een groot deel van het personeel van de Schiedamse werf bij de openingsplechtigheid aanwezig. AANWINST PIET MEIDAM Klaas Katerstraat 34 - Schiedam Heeft ook Uw zoon meer aanleg voor techniek v.a. f 298.- 12 mrtcf. CRED1ET pagina (Van een onzer yerlaggevers) SCHIEDAM De Rijnmond-Band on der leiding van tambour-maitre B. de Breeijen is zaterdag op concours geweest naar Numansdorp. Ondanks de regen werd dit concours een groot succes. Men behaalde drie prijzen, namelijk de eerste „rijs in de afdeling superieuren en te vens de wisselbeker als derde beker. De- re prijs was beschikbaar gesteld voor bet défilé, dat werd afgenomen door de nlaatselijke autoriteiten en de jury. y De puntenverdeling was als volgt: Lo nend gedeelte 132% punten, staande ge' deelte 130 punten, tambour-maitre 51/7 nuDten en défilé 25/8 punten. Dank zij 3it succes was de stemming bijzonder ongewekt. Na afloop was er nog een samenzijn in Sursum Corda. De drumband van Wilton-Fijenoord was eveneens aanwezig op dit concours. 2jj behaalde; in de ere-afdeling een eerste prijs onder de prima leiding van tambour-maitre H. Meijer. Haar punten verdeling was: lopend en staand 243 pun ten, tambour-maitre 45/4 en défilé 25 punten. VLAARDINGEN Op de Broekweg ter hoogte van het Kolpabad gebeurde maandagmiddag een kettingbotsing waar bij vier personenauto's en een vrachtauto betrokken waren. Toen de bestuurder van de eerste auto van een file remde voor een aanrijding die voor hem gebeurde, konden de vier achter hem'rijdende auto's niet tijdig stoppen met het vermelde gevolg. Er was alleen materiële schade. SCHIEDAM Het beeld „Dier" van Jan Munster (1983), dat de Vereniging „Vrienden van het Stedelijk Museum schonk, is een van de ruim twintig beeld houwwerken, die achter hct: monumenta le hekwerk op het ruime voorplein van het vemiewde Stedelijk Museum zijn ten toongesteld. Deze fraaie sculpturele ex positie bevat werken van. de Schiedam mer Piet van Stuivenberg, Jan van Munster, Perry Abramsen, Mevrouw Noorlander, Guus Komijn, Kor Dekker, Huib Noorlander, Rob Mangay, Leendert Janzee en Gerrit den Brecms. Het zal velen vreemd te moede zijn, als zij deze hoofdzakelijk abstracte beeld houwwerken aanschouwen. Beeldende kunst hangt ten nauwste samen met een eigentijds godsdienstig en cultureel be wustzijn. Het is ten enenmale verkeerd om beelden onder de loep der kritiek te IJET beeldhouwwerk „Het Dier" van Jan van Munster dat de „ereniging Vrienden van het Stedelijk Museum" schonk ter gelegenheid van het gereed komen der restauratie. Het staat op het open voorplein van het gebouw. (Van een onzer verslaggevers) nemen op louter esthetische gronden. Kunst betekent vormgeving van de ge. •dachte en vormverval is een ernstig symptoom van cultuurverval. De moder ne abstracte kunst, (die 'men wel eens als snobistisch wil kenschetsen, is wellicht nog meer tragisch. De echte kunstenaar is nu eenmaal de graadmeter van een algemene zielsgesteldheid van een cul tuurperiode. Wellicht grijpt de heden daagse abstracte kunstenaar naar de toe komst door onbewust het oude met zijn artistiek expressievermogen te versto ren. Het oude, dat niet meer past in het huidige tijdsgewricht, althans volgens hem. Een verdere abstrahering in de kunst kan evenwel leiden tot een intellectuali- sering, waarbij het gevaar van le- vensverschraling niet denkbeeldig is. WiS' selbouw van abstracte en realistische kunst is dan ook wellicht gewenst. De zintuigen nemen het voorbijgaande waar, maar de geest het blijvende, aldus Pla to, wiens wijsgerige visie tijdloos is. Overdag staan de hekken open. Daar door kunnen de mensen, dikwijls argelo ze voorbijgangers, winkelende dames en AOW-wandelaars, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk over de drempel van het museum kcanen. Meestal gaat het wel erg schoorvoetend. Met het hootd vooruit gluren ze eerst nieuwsgierig naar al die vreemde beelden. Dan gaan zc aarzelend stap voor stap verder en wandelen ze met een blik van verwondering rondom elk beeld houwwerk. Wat is dat mi?" vragen ze, als ze met verbijsterde ogen de lange paal, -vuurrood van boven, pikzwart van onder, een kunstgewrocht van Guus Komijn bekijken. Wat moeten we antwoorden? De twee creaties van Kor Bekker, waarvan de een lijkt op een soort bïerpomp en de andere op een benzinepomp, beide van blinkend metaal, werden door twee jo chies, ook als zodanig aangeduid. Vrij veel mensen lopen overdag het plein op maar een groter aantal blijft, vanuit de vertedéze voor hen zo onbekende en daarom wonderlijke wereld bestuderen, 's Avonds baadt alles in het licht der schijnwerpers. Ja,'de mensen'moeten geleidelijk hun drempelvrees kwijtraken:' Het vernieuw de museum, is voor- iedereen.- Het genie ten van kunst betekent voor elk mens immers levensverrijking. Wie .eenmaal zaal voor zaal heeftdoorwandeld,' geno ten heeft yan de serene stilte dieer. heerst, die komt zeker terug. .Hét bezoeken yan een .museiim moet men-leren eh dat kan men alleen door herhaling. De moderne, neurotische mens weèt meestal niét eens hoe dikwijls tot het Uiterste gespannen' hij- leeft: Elke dag maakt hij zich druk óver de velerlei kleinigheden van het menselijk bestaan. Kier komt hij tot rust. De schoonheid der dingen, van kleur, vorm en lijnenspel, even zovele zinne beelden van een diepere en geestelijke werkelijkheid, kan men misschien het best leren zien in een museum omze later terug te vinden in het alledaagse leven. SCHIEDAM Terwijl hij bezig was met het inzetten van glas op de derde etage' van de Vitaflat aan de Burge meester Van Haarenlaan, stak dinsdag de 25-jarige glaszetter J. Onlangs per onge luk -zijn Imker arm door de ruit, waar door hij een grote wond aan de linker pols kreeg. De GGD bracht de man ter behande ling naar het Gemeenteziekenhuis. - -*A (Van een medewerker) SCHIEDAM Het Sonnebom-Ber- jer-systeem heeft de beslissing moeten brengen in de strijd om het schaakkampi oenschap van Schiedam, welke strijd men vorige week bij de Schaakvereni ging Schiedam heeft besloten en waar van maandagavond in het clublokaal van Wilton Fyenoord de prijzen zijn uitge reikt. Zowel de heer L. Reitsma als de kampioen van vorig jaar, de jeugdige C. landsbergen, eindigden met ieder 5,5 punt, maar het SB-systeem bepaalde Reitsma tot winnaar. Ook in diverse andere klassen moest dit systeem de winnaar aanwijzen, waaruit wel blijkt hoe spannend deze schaakpartijen zijn geweest. Voorzitter H. W. Boele memoreerde dit in zijn openingstoespraak, waarin hij met ge noegen constateerde dat de deelnemers enthousiast en sportief hebben gestre den. Hij bracht veel dank aan -de wedstrijd leiders (algeheel leider was de heer C. X. Harmanny, die direct na de prijsuitrei king al weer een snelschaakwedstrijd „uit dokterde") en -deelde voorts -de .volgende prijzen uit. De heer Reitsma kreeg een fraaie beker en een 'boekenbom Verder gingen boekenbonnen en andere prijzen naar nuncner twee in de hoofdklasse. C. kampioen van de RSB-promotieklasse was geworden). H. Bogers (le prijs klas se IA), F. v.d. Heuvel (2de prijs IA), G. den Uyl (le prijs IB), J. Huyzer (2de prijs IB), C. v. Noordennen (le prijs 2A), W. Versloot (2de prijs 2A), P, v.d. Horst (le prijs 3de klas) en J. Fiolet (2de prijs 3ae klas). Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken 283954 (b.g.g. 010 115538 en 01338-6619). - Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- nofstr. 139, tel. 52400. i Klachten bezorgen: Agentschap zie bo- i ven, dag. van 18.30-19.30. J Belangrijke telefoonnummers: Alarm 3 Politie 264656; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. f: Apotheek: Westerdorp, Parkweg 207, tel,207674. De beer v.d. Horst deed dit jaar voor de eerste keer mee, terwijl niet onver meld mag blijven dat in klas 2a de heer A. Maljus met een gelijk aantal punten (5) eindigde als de twee deelne. mers, die na loting hun prijzen won nen, want volgens het SB-systeem ston. den deze drie schakers gelijk. Een verrassing was dat de nestor van de Schaakvereniging Schiedam, de heer J. R. Kok plotseling het woord vroeg om bestuur en wedstrijdleiders dank te brengen voor de nergieke en magnifie ke wijze, waarop men deze wedstrij den om het schaakkampioenschap van Schiedam had georganiseerd. Het dank woord werd met een luid applaus on derstreept. De thans 53 leden tellende s.v. Schie dam houdt in september een nederlaagse rie, waaraan onder meer zal deelnemen „Het Zwarte Paard" welke vereniging de beker in het bezit heeft. Volgend seizoen zal de s.v. Schiedam voor de competitie uitkomen in de hoogste klasse van de RSB. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - In antwoord op vragen van het gemeenteraadslid J. Scheffers, (soc.) over de verkeerssituatie op de ChurchiUweg tussen de Sporthal en de Laan van Bol'Es, die ernstig 'gevaar voor de voetgangers en wielrijders zou opleve ren, schrijven B. en W.: „Langs het betrokken weggedeelte moest en moet nog worden gewerkt aan kabels en leidingen, waardoor een defini tief of zelfs een nood-voetpad niet kon ■worden aangelegd. In. verband met de werkzaamheden aan het wegprofiel ter plaatse (aanleg asfaltbaan. opbreken van klinkerbestrating, maken van zandpalen, aanbrengen van zadophogige i de ou de baan) kon ook in de toekomstige mid denberm tot voor kort geen noodvoetpad worden gerealiseerd. Op 27 mei jl. onmid dellijk na het gereedkomen van de zand- ophoging is met de aanleg van een nood- voetpad in de toekomstige middenberm begonnen. Zonodig zal zolang dit voetpad nog niet klaar is, het snelverkeer een snelheidsbeperking worden opgelegd". Zeer chic herenhorloge met officiële chronometer. Automatische opwinding - datumaanwijzing-26 sleens. edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.ï.a. LIJNBAAN 92 -tel.116670 rotterdam «Date. just" vanaf f 550,- fiilaal: oostzeedijk 155-157 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Gemeenschap heeft al veel reacties op haar oproep naar aanleiding van de dreigende sluiting van het Passage theater ontvangen. Velen hebben behartigenswaardige suggesties gedaan om tot een oplossing te komen. Het bestuur bestndeert nu de binnengekomen voorstellen. In_het huidige stadium kunnen hierover nog geen concrete mededelingen worden gedaan. Wel wil het bestuur der Schiedamse Gemeenschap duidelijk stellen, dat de actie bepaald niet is gericht op het behoud van het Passage theater, omdat de outillage van het theater in het geheel niet meer .overeen stemt met de eisen, die zowel het publiek; als: de toneelgezelschappen in deze tijd stellen. SCHIEDAM De heer en mevrouw BaUijns zullen met ingang van 1 juli heti beheer njan het zalencomplex van het gebouw voor Christelijke Sociale Belan-j gen aan de Lange Haven 73 beëindigen. I De heer BaUijns zal namelijk op 1 juli l de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het echtpaar heeft gedurende bijna elf jaar het gebouw beheerd. In die periode hebben zij van een-betrekkelijk sombere vergaderlokaliteit een fris en fleurig oand gemaakt. De heer en mevrouw BaUijns beho ren beide tot een klasse mensen voor wie niets te veel is. Zij hebben veel werk verricht, te veel soms, maar toch hamen ze er af en toe noig wat bij om anderen voort te helpen of om bepaal- de acties te steunen. De heer Ballijns heeft vanaf 1929 bijna Kie«dr Mant btttrl Korte Hoogstraat 11a Tel. 6151, Vlaardingen 'c-n kwart eeuw lang de voorzittersha mer van de Chr. Slagersorganisatie op voorbeeldige wijze gehanteerd. In de iaren 1929 tot 1939' was hij de motor -ran een aantal- slagersvaktentoon- tellingen, waarvan men vandaag de dag nog spreekt. Bijzondere, prijzen verden hem toegekend voor zijn inzen- lingen. Zijn kennis en vakmanschap is hem goed van pas gekomen. Menig feestmaal, door hem bereid en opge diend, leeft bij velen in dankbare he rinnering. Vele organisatoren van inzamelingen en collectes vonden in hem een goede steun. Bijzondere- werkkracht notwik- kelde hij bij de inzameling van gelden voor een nieuw instrumentarium voor de Chr. Harmonievereniging „Harpe Davids" in de jaren 1960/1961. Aan al deze dingen komt nu een einde.- Zaterdagmiddag 25 juni 's middags van 3 tot 5 uur zal in de grote zaal van het Gebouw voor Chr. Soc. Belangen een afscheidsreceptie worden gegeven. Ie der die wil kan daar .de.heersen roe- - vrpuw Ballijns -de afscheidshand' druk ken, al of niet vergzeld van een afscheidswoord. (Ingezonden mededeling In een korie toespraak die vooraf ging aan het officiële ingebruik stel len van het dok, zei prins Bernhard dat de investering van Wilton-Fjjenoord In het gigantische project getuigde v»n goede Hollandse ondernemingszin. Temeer omdat het, volgens hem, geen gebruik was dat Hollandse ondernemers hun geld in het water gooien zoals van morgen letterlijk en figuurlijk op de werf gebeurde. Hoewel hij het niet aardig vond om anderen schade toe te wensen, meende prins Bernhard toch wel dat, wanneer er averij zou zijn, elke re dér zou weten waar hij terecht zou kunnen. Naderhand noemde minister Den Uyl van economische zaken het nieuwe dok een aanwinst voor het Rijnmondgebied. „Wil het Rijnmondgebied de door haar verworven plaats in de Westeuropese eco nomie kunnen behouden dan zal het over alle faciliteiten moeten beschikken waar op de poort van Europa aanspraak mag maken", aldus de minister. Het was volgens hem een vereiste dat het scheepsverkeer voor onderhoud en iierstel van de schepen goed en snel te recht kan in Nederland opdat de reputa tie van de Nederlandse scheepsbouwon- dememingen in de wereld wordt gehand haafd. Ter Illustratie van het belang van de reparatie-activiteiten in de Nederlandse scheepsbouw noemde minister Den Uyl enkele cijfers. Van de zeven grote werven met totaal 22.000 man personeel is thans de helft rechtstreeks bij reparatie-activi teiten betrokken. De bewindvoerder zei dat tién tot vijftien procent van de we- reldreparatic-activiteit voor rekening van de Nederlandse scheepsbouw komt. Ook mr. J. J. Oyevaar, president-com missaris van de werf Wilton-Fijenoord- Bronswerk, twijfelde er niet aan of er was nog steeds een grote toekomst in het reparatievak en in de bouw van ge specialiseerde schepen. Kort nadat het dok nummer 8 was volgelopen is het eerste schip opgenomen. Omstreeks één uur lag de grote Shell- tanker Diadema binnen de wanden van het 300 meter lange, 49 meter brede en ongeveer 10 meter diepe dok. Het schip met zijn 65.000 ton vulde het dok nog niet voor de helft. Dok 8 is namelijk bere kend op schepen van 150.000 ton maxi maal. Aanvankelijk had men gedacht aan een dok voor schepen van 85.000 ton, zo me moreerde drs. J. E. Woltjer. lid van de directie van Wilton-Fijenoord. In vier jaar tijds, vanaf het begin dat de plan nen werden gemaakt, is de capaciteit van het dok vergroot van 85.000 tot 150.000 ton. De opening van het dok 8 werd o.a, bijgewoond door dc commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland mr. J. Klaasesz, de burgemeester van Schiedam de heer Roelfsema en mr. V. G. AL Marjjnen, voorzitter van de Rijn- mondraad. Plet Meidam heeft na een jaar mulo-cpleidlng de Wilton-Fijenoord Bedrl jfsscliool gekozen óm via het Voorbereidend Leerjaar te worden op geleid tot Bemetol-gediplomeerd plaatwerker. Hij gaat in september over naar het derde leerjaar en verdient dan circa 52.- per week. Kom dan donderdag 23 juni of vrijdag 24 juni tussen. S en 5 uur of Ts avonds tussen 7 en 9 uur naar de Bedrijfsschool Wilton-Fijonoord te Schiedam, waar U alle inlichtingen over cursussen e.d. krijgt of bel (010) 23 92 00 voor de cursus, die in. september begint. m „TylE WINT de dagtocht en wie gaat er een avond uit op kosten van de directie?" Deze uitdaging lees ik in Element, het perso neelsblad van de Industriële Bouw maatschappij Elementum N.V. té Maassluis, dat in een bijzondere uit gave is verschenen ter gelegenheid van het feit dat mr. Van Aartsen, destijds 'minister van volkshuisvesting enzovoort, vijf jaar geleden deze huizenfabriek offi cieel opende. De Elemèntum-sys- teemflats zijn sindsdien in" grote aantallen in verscheidene gemeen ten in het Waterweggebied ge bouwd, maar niet in Rotterdam. U vindt ze wel in Schiedam, Vlaardin gen, Spijkenisse en natuurlijk volop in'.Maassluis zelf. De heer W. J. D. van Dijck, burge meester van Maassluis, schrijft in dat mooie boekje dat het gezicht van de oude Maassluizer versom bert als je hem vraagt hoe hij over1 de „elementen" denkt De burge meester schrijft: „Hij zal daarbij na melijk stellig denken aan storm en regen waarmee de oude generatie van Maassluis, als met de zee ver trouwd volk,beroepsmatig kennis maakte. Hij zal u vertellen over de gevaren welke hij in vroeger jaren heeft gelopen wanneer hij aan de elementen was overgeleverd en wanneer de elementen in benarde ogenblikken vrij spel hadden. De jongere generatie denkt bij „elemen ten" niet in de eerste plaats aan de natuurkrachten, doch veeleer aan. de bouwelementen die in onze tijd meer en meer een uitkomstgevend verschijnsel gaan vormen". Nou, dat vind ik mooi gevonden. Alleen is het te hopen dat de „ele menten" waaraan de oud-Maasslui- zers denken niet al te veel invloed zullen hebben op die andere „ele menten" waaruit de moderne sys teemhuizen worden opgebouwd. Na zo'n fors regenbuitje van het soort dat we de laatste dagen nogal eens hadden, hoor ik namelijk wel eens klachten. Nee ik praat nou niet al leen over de huizen van. de Maassluise fabriek, er zijn nog- meer systemen! Maar goed, voor de onderneming in Maassluis is het een beetje feest, dus ik wil van avond niet vervelend zijn. O ja, ik had het over- die uitda ging, hè? Nou, dat betreft een lustrumpuzzel ,die net eender in el kaar zit als de vragenformulieren van het schriftelijk rij-examen. Kijk, dat gaat zo; „De werknemer is verplicht op objecten waar ge bruik gemaakt wordt var. bouwkra- nen of andere hijsinstallaties een witte helm te dragen... a) volgens de C.A.O.; b) volgens de Veilig heidswet; c),de werknemer, is niet verplicht een witte helm te dra gen"! Achter a,"'b en c staan hokjes waarvan er één aangekruist moet wordeg„..r. Zin "om mee" ;té"puzzelen?, 't Spijt me voor u, maar dat kan alleen als u op 10 mei 1966 fn dienstbetrek king bij de N.V. Elementum Was. FVEN EEN DUIK in de post. Tri'; de Rijnmond-revue van zater-' dag werd é'eji vraagtekéh gezet bij de herkomst van de naam „Nooit Volmaakt" voor het pand Ha venstraat 172a in Rotterdam-Delfs- haven. U weet misschien nog dat op de gevel van dit gebouw de koppen van Piet Hein en Desiderius Erasmus zitten. Beiden dienden als onderwerp voor een foto-raadsel on der het motto „Waar... en Wat?" Die naam was onze redactie .dus verder ook een raadsel. Geen van de puzzelaars wist er een antwoord op. Maar nu krijg ik een brief van de heer N. J. de Witte, Spari- jaardstraat 96b, Rotterdam-7. En hij komt met een zeer aannemelijke verklaring. Leest u maar Die naam staat in betrekking tot de. voorge vel. Nadat de fundering een eindje/, was gevorderd kwam- men tot i conclusie datdeze gevel niet zuiver.-;, op de rooilijn stónd.' Die moest er j dus uit, maar met de tweede ging het ook mis, die stond ook niet goed op de rooilijn. Toen werd goedge vonden, het zo maar .te laten. De volmaaktheid werd dus niet be reikt." Aldus de heer De Witte. Ik dank hem zeer voor zijn toelichting. Hier mee is dan het raadsel de wereld uit. Mevrouw M. A. de Vries-Meul- dijk, Blijvenburgstraat 199,. Rotter dam, stond ook voor een raadsel. In een stukje over de jaarlijkse rond rit voor gehandicapten in Overschie haar telefoonnummer verkeerd ge plaatst. Er stond 151087, maar de werkelijkheid luidt 151078. Excuses, mevrouw De Vries, het zal een tik- of zetfout zijn geweest! 'B.EUKELSDIJK 21 ROTTERDAM TEL, 254945 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op het ogenblik worden besprekingen gevoerd tus sen de directie van de werf Wilton- Feijenoord en de directie van het Rotterdamse Havenbedrijf over de mogelijkheid om in Europoort een dubbeldok te bouwen voor tankers van 250.000 of zelfs 300.000 ton. Aan de besprekingen neemt ook deel de Rotterdamsche Droogdok Maat schappij. Dit deelde vanmorgen mr. J. J. Oyevaar, commissaris van van Wilton-Fcjjenoord mee b(j de opening van het nieuwe dok 8.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1