Selecta geeft moed niet op Goentunnel (onze modernste) open Ook NW moet zich bezinnen Uiteenlopende vullen elkaar visies aan Hunter King Size? Hunter filter? 11 Miljoen werknemers wachten nog... Onrust over uitblijven goedkeuring van cao s u- Veel bedenkingen tegen Amerikaanse politiek Gratis hulp in Italië voor automobilisten Vijftien jaar voor moord Betalingsbalans half miljard tekort a GEEN ONRUST BIJ ADM V Vrouw maakte langste solovlucht Symposium over bevolkingsgroei Vluchtstroken niet gebruiken bij versmalling Bommenwerper stort op badplaats Duitsland zoekt lustmoordenaar Voor landbouw buschauffeurs en textiel Dubbelganger voor Castro Teach-in over Vietnamese crisis voor Tom Okker Jong Oranje tegen Deense jeugdploeg De Nieuwe Linie in moeilijkheden door Teixeira de Mattos ft* Militaire happeningw rond beeld van Bartje Export IN eerste" ronde Gemakkelijke winst DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DINSDAG 21 JUNI loa De tunnel isca1,2km!ang. Laagste purf- 22m-N AP. Amsterdam Voorzitter NKV Mertens: ÜELIGGINGVD. COENTUNNEL AMSTERDAM In de hoofd stad is gisteren en vandaag een symposium, gehouden over de groei van de bevolking in en bui ten ons land en de problemen die hiermee verband houden. Een groot aantal deskundigen behan delde de vele aspecten die dit vraagstuk heeft, waarbij vooral veel aandacht werd besteed aan de al dan niet gewenste geboor- tenregeling. De minister van on derwijs en wetenschappen, prof. Diepenhorst, heeft het sympo sium gistermorgen met een korte rede geopend. COMBINEREN V ijfetappemvedstrijd RINGWEG dan hebt u de lekkerste grote Amerikaan by u die er is dan proeft u niet het filter, maar alleen geurige tabak KING SIZE AMERICAN"* Helaas mag u naar het buitenland maar 1 slof per persoon boren 16j. meenemen. Westduits krediet voor Indonesië TRECHT De voorzitter van de Ned. Kath. Bond van Ver voerpersoneel, de heer W. Spit, heeft gisteren meegedeeld dat er onder de werknemers in de ver voersbedrijven grote onrust be gint te ontstaan over het feit dat het College van Rijksbemidde laars nog steeds geen beslissing heeft genomen over de nieuwe cao's voor de spoorwegen en de particuliere busondernemingen. (Van onze soc.-econ. redactie) DEN HAAG De Amerikaan se politiek inzake Vietnam heeft het gisteravond in de Dierentuin op een teach-in georganiseerd door een Haags comité Vietnam hard te verduren gehad. Slechts weinigen van het forum en de ruim 200 aanwezigen had den niet min of meer grote beden kingen tegen de Amerikaanse in terventie. Oorzaken Onvrij DEN HAAG De Nederlandse betalingsbalans vertoont over het eerste kwartaal van dit jaar een tekort van 487 miljoen gulden op de zg. lopende rekening. Dat steekt schril af tegen het over schotje van 8 miljoen dat over het eerste kwartaal 1965 werd ge haald. it'■§ay»j£v r-iï ROTTKRB AM De verzekerings ka herverzekeringsmaatschappij Selecta tracht »-•»• steeds de dreigende ondergang van het bedrijf af te wenden. Die drel- ffag*s wbu zy haar wettelijke toelating awytraakt ala verzekeraar van automo- hiUsten tegen wettelijke aansprakelijk heid. Onderhandeld wordt met een Engelse maatschappij. Dit gesprek zou op het ogenblik „aardig lopen", zegt men bij fa electa, maar over de uitslag is nog niets definitiefs mee te delen. Hangende deze besprekingen heelt Se lecta de 900 agenten in den lande opnieuw yerzcrcht, voorlopig hun verzekeringspor- teieuilles niet aan andere maatschappijen over te doen. ^AMSTERDAM Bij de Amsterdamse Droogdokmaatschappij, waar 150 menden wegens werkweigenng e.d. ontslagen -wa ren, wordt sinds gistermiddag weer normaal gewerkt. is volgens de directie van enige onrust niets meer te bespeuren. Zij meent trouwens dat er ook 's morgens met werd gestaakt maar dat groepjes arbei ders de situatie bespraken. De ontslagenen meldden zich vanmor gen bij de poort van de ADM. Hun namen werden genoteerd maar ze wer den niet toegelaten. Een aantal heeft te legrafisch gevraagd, weer in dienst te mogen komen. DWARSDOORSNEDE VD. TUNNEL •CapociteitvdvenHiahxen ly5miijoen oplucht per uur. VriWiegetaiw Lichtschermen In-en uitgang Venhlahegeboöw schermen NOOMKEEKANAA COENHAVEN Hellende mijderiwond beven de lichtschermen LONDEN De 3S-jarige Sheila Scott, een gewezen fotomodel, heeft de langste solovlucht rond Se wereld met succes besloten. Maandagavond landde zij met haar Piper op London Airport, na in 33 dagen 45,800 kilometer te hebben gevlo gen (gemiddeld 36 mijl per sur). .Het toestel was op de stoel van de pilote na, geheel leeg om plaats te ma ken voor brandstofreservoirs, zuurstofci- lïnders e.d. Ze vloog via Rome, Athene, Damascus, Karachi, India, Birma en Sin gapore naar Australië. Eenmaal moest ze voor een moesson een noodlanding ma ken. Het gevaarlijkste stuk was de lange ruk over de Stille Oceaan, waarbij ze 16 -uur achtereen in de lucht was. Via Lissa bon keerde Sheila naar Londen terug. Da enige andere vrouw die een wereld vlucht maakte, was de overleden Joan Smoth, De Amerikaanse Amelia Ear- heart, die voor 1940 iets dergelijks pro beerde stortte in de Stille Oceaan, (Van onze soc.-econ. redactie) UTRECHT Het Nederlands Katho liek Vakverbond is op eigen initiatief bezig aan het zelfonderzoek waartoe de voorzitter van het NW, de heer A. H. Kloos, de confessionele vakcentrales heeft uitgenodigd. Dit heeft de voorzitter van het NKV, de heer P. 3. 3. Mertens, gisteren verklaard in de verbondsraads- vergaderlng van deze vakcentrale. Zoals bekend heeft de heer Kloos in zijn recente congresrede gezegd, dat de beslissing waarvoor de christen-werkne mers staan, is, of zij hun christen-zijn in maatschappelijke vragen moeten, en willen beielven in een afzonderlijke con fessionele organisatie of juist in de ont moeting met de andersdenkenden bmnen een orgamsatieverband. De heer Mer tens verklaarde wel eens de indruk te hebben dat bij het NVV en elders het op zichzelf preferabel zijn van de een heidsformule als een soort exioma wordt beschouwd, dat geen verder bewijs no dig heeft. Daardoor wordt de bewijslast eenzijdig gelegd op degenen die door een andere formule van dit vermeende axio ma afwijken. Maar, aldus de heer Mer tens, ook de eenheidsformule vraagt om een expliciete verantwoording. Het zou z.i. voor het NW wellicht interessant zijn zich hierover ook in eigen kring te bezinnen. MAN DAM AchhtrsSutspr nOORDZEF cenrralë haven. AMSTERDAM SLOT&tm'C Cbenhjnnel Hoofdweg Een van de belangrijkste bijdragen was die van prof. dr. J. A. Ponsioen uit Zangeres Maria Callas (links) en balletdanseres Dame Margot Fon- teyn, samen geportretteerd op het internationale muziekfestival m Athene. DEN HAAG? Minis', r J. G. Suur- hoff, mede sprekend namens de mi nisters Samkalden en SmaUenbroek ziet weinig heil in het gebruiken van vluchtstroken voor het verkeer bij weg- versmallingen, omdat de vluchtstroken (vooral voor vrachtauto's) daarvoor te «ngl zijn. dit anlwoord op schrifte lijke vragen van het Tweede-Kamerlid ^jgvrouw Van Someren-Downer (hb.) caar aanleiding .van de .verkeersopslop- Uingen op de rijksweg Den Haag TT tr echt. Den Haag, die met name de sociaal- ethische aspecten belichtte. Hij behandel de achtereenvolgens de volgende vier uit gangspunten: De r.k. ethiek benadert het vraagstuk op individuele basis en van de kant van de sexualiteit. Men beweert dat sexuali- telt moet functioneren om het voort bestaan van het leven te waarborgen en om als basis te dienen voor echtelijke liefde. Ongebreidelde sexualiteit, die hand in hand gaat met kinderbeperking, Is mens-onwaardig. Daarom bestaat er een vrij grote aarzeling ten aanzien van het gebruik van voorbehoedsmiddelen De protestanten nemen als gezinse- thisch bepaald uitgangspunt het kinder, tal dat het beste is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouders zo. wel als kinderen. De meeste Amerikanen bekijken het probleem van de maatschappelijke kant: de vrede wordt in gevaar gebracht door de steeds diepere kloof tussen de arme landen, daar de groei van het nationaal inkomen in de arme landen onder steeds meer jnensen moet worden verdeeld. Daarbij komt dat de rechtvaardigheid gelijke kansen eist voor ieder, hetgeen onmogelijk :s wanneer de geboortecijfers da economische en culturele moeilijkhe den overschrijden. Men kan niet spreken van welzijnsetbiek. Evenals oij de Russen, die zich evenzo houden aan de maatschappelijke visie, wanneer zij beweren dat de organisato rische macht en volledige controle over de bronnen van inkomsten het mogelijk maken om de produktiviteit van ieder mens te waarborgen, zodat de beperking van het mensdom immoreel is Deze gezichtspunten, zo zei prof. Pensioen, spreken elkaar niet tegen doch vullen elkaar aan. De moeilijkheid be staat daarin dat de ethische wetenschap niet weet hoe ze met elkaar te combine ren. Voorgesteld wordt dat de sociaal-eco nomische dtuatie die combinatie zou moeten bepalen. In een aantal ontwikke lingslanden waar de bevolking zo snel groeit dat het onverantwoord is meer kinderen te doen geboren worden dan onder omstandigheden daar leven kun nen wordt net algemeen welzijn een de terminant voor de gezins- en pcrsoonlljk- heidsethlek. Dan is geboortenregeilng noodzakelijk. Een van de consequenties is, aldus prof. Pensioen dat dan ook de overheid haar rol te spelen krijgt. Zijns inziens zijn principieel ais haar middelen uitgesloten: abortus, omdat dit tegen de eerbied voor het leven indruist. Die vorm van castratie die de sexualiteit zelf wegneemt, en het uiteenrukken van het gezm, umdat dit essentiële rechten van de mens zou vernietigen. Voor de rest kan de overheid de werkelijk nood zakelijke middelen toepassen, mits ze al le burgers als gelijken behandelt. Prof, Muntendam, onder meer lid van de ullvoerende raad van de wereld gezondheidsorganisatie, deed een drin gend beroep op de Nederlandse overheid om ook ons land zijn bijdrage te laten leveren in de uitvoering van de program ma's tot beperking van de bevol kingsgroei in de ontwikkelingslanden. „Nederland heeft daartoe de „know how", de mankracht en het geld het heeft ook de plicht". MARIENBERG Eddy Beugels is maandag winnaar geworden van de eerste rit van een internationale vijf-e- tappenwedst-jjd in Rheinland De renner uit Sittard had voor de 185,9 km van St Goa naar Marienberg 4 uur 54 min 6 sec nodig en zegevierde met grote voorsprong. Ruim twee minuten later ging de Duitser Adler als tweede over de eindstreep. Diens landgenoot Unterkirch- ner werd in 501.16 derde. Gombert, Ebert en Müncke (allen West-Dultsland) eindigden in dezelfde tijd als resp. vier de, vijfde en zesde. De wegwedstrijd ein digt vrijdag in Mainz. HAMPTON - Twee straalbocnmenwer- pers van het Amerikaanse Korps Mari niers zijn gisteravond tijdens een oefen- vlucht op zeshonderd meter hoogte met elkaar in botsing gekomen, waarna een der toestellen brandend neerstortte op een rij huizen in de badplaats Buckroe Beach, dicht bij Hampton in Virginia. Minstens acht mensen, die zich in de getroffen huizen bevonden, kwamen om het leven. Vijfenveertig mensen kregen verwondingen. Het andere vliegtuig is neergestort m de nabijgelegen Chesapea- ke-baai. De in totaal vier bemanningsle den van beide toestellen konden er tijdig uitspringen en rijn uit de baai opgepikt. In Buekroe Beach had de brandweer twee uur nodig om het vuur te blussen op de plaats waar de botomenwerp'er was neergekomen. Vier huizen werden volledig verwoest. KARLSRUHE De politie van de Duitse deelstaten Beiren, Baden-Wurten- berg en. Rijn-Palts zoekt naar een lustmoordenaar van wie vast staat dat hij de afgeiopen twee jaar zeker vijf vrouwen heeft vermoord. Het wordt ech ter waarschijnlijk geacht dat „de vam pier van de Autobahn", zoals hij wordt genoemd (omdat de slachtoffers altijd langs de verkeersweg Munchen - Karlsru he - Bazel zijn gevonden), veel meer slachtoffers heeft gemaakt. De dader heeft de vreemde gewoonte de onderkle- ding van rijn slachtoffers mee te nemen. De politie heeft besloten het speur werk te coördineren en heeft vrouwen en meisjes gewaarschuwd langs de ver- keerwegen niet te stoppen en geen man nelijke lifters mee te nemen. Het jongste slachtoffer van de vampier werd zondag langs de verkeersweg Karlsruhe-Bazel gevonden. Het was een 33-jange vrouw. De politie beschikt over geen enkel signalement van de lustmoordenaar. AMSTERDAM Het rooms-katholie- ke weekblad De Nieuwe Linie maakt bekend, dat het waarschijnlijk van voorbijgaande aard - in financiële moei lijkheden is geraakt door de surséan ce-kwestie van Teixeira de Mattos, zijn bankrelatie. De hoofdredacteur schrijft alle hoop te hebben op de uitslag van besprekingen, maar mochten deze teveel tijd vereisen, dan zal De Nieuwe Linie overwegen een beroep te doen op alle lezers om door een bescheiden gift en/of lening het voortbestaan van het blad te verzekeren. Intussen ontving De Nieuwe Linie al een aantal giften. 'Zaandam T)E KONINGIN opende van daag de derde tunnel van ons land: Maastunnel, V eiser tunnel, nu de Coentunnel er bij. Weer een doorbraak in de barrière tussen noord en zu-id, ge vormd door IJ en Noordzeekanaal. Voor 45 mil joen gulden ts hier een tweeledig belang gediend: de Amsterdamse stadsdelen be noorden en ten zuiden van het IJ hebben er een schakel bij én de tunnel dient het verkeer dat Amsterdam pas seert zonder er te willen zijn, Nederlands modernste tunnel is in vijf jaar tijd door S00 mensen ge bov/vod, nadat met name in de Zaan streek een actie was gevoerd. De hel ling van de rijbanen komt' overeen met die van Maas- en Velsertunnel. Lengte is 1^2 km, waarvan 587 meter overdekt. Laagste punt: 22 meter on der NAP. Capaciteit: 60.000 auto's per dag. Ventilatiegebouwen ondersteu nen de natuurlijke ventilatie door de stroming van de lucht en het verkeer. Er is van alles gedaan om geluidte absorberen. Er is een geleidelijke overgang van dag- naar kunstlicht. Van 1957 dateren de Velsertunnel in en de Sohellmgw-ouderbrug over het Noordzeekanaal. Daar komt dus nu de Coentunnel bij, tussen Petroleumha ven en Coenhaven in West. Er -wordt thans aan de IJ-tunnel gewerkt. Dat vraagt om aansluitende wegen. De aanleg en verbetering daarvan zal nog eens tientallen miljoenen kosten. Voorlopig zal de gebruiker van de Coentunnel zijn weg zoeken door het bestaande Amsterdamse wegen pa troon. Om van de tunnelroute op de weg Amsterdam-Haarlem, te komen, zal men bijv. het Bos en Lommer plein kiezen. Pas als de 30 kilometer lange ring weg rondom Amsterdam gereed is, zal de nieuwe tunnel helemaal aan zijn doel beantwoorden. Dat zal nog wel een jaar of tien duren. Er moeten 1400 huizen voor worden gesloopt. In beginsel ligt dit nieuwe tracé tussen de Prins Hendrikkade in de binnenstad en het toekomstige grote knooppunt van wegen direct ten wes ten van Sloterdijk. Daar kruist op het ogenblik nog de spoorbaan Amster dam-Haarlem de Coentunnel. Daar mee hangt samen de bouw van een nieuw en zeer belangrijk spoor wegstation Sloterdijk, de aanleg van havens en industriegebieden en de bouw van talloze viaducten en inge wikkelde kruispunten. UTRECHT Een goedercnlocomotief is in de afgelopen nacht op een met auto matische knipperlichten bevailgde over weg in de Boxtelsebaan bij Oisterwijk tegen een kort daarvoor verongelukte auto gebost. De auto lag op zijn kop op de overweg. De bestuurder, de 22-jarige J, A. P. M. Sinkels, was eruit geslingerd en was reeds overleden. Vermoedelijk is de wagen na een botsing met de sohrik- hekken of een ander obstakel over de fat neeii; umee op vakantie? m "tl'G'A- R.E T T E 5 kop geslagen. ASSEN Tussen de 30 en 50 militai ren, die gelegerd zijn in de Johan Wil lem Frisokazerne hebben zondagavond rond een uur of tien een (zo de politie het kenschetst) goedmoedige demonstra tie gehouden bij Tiet beeld van Bartje op de Brink, bij het Assense gemeente huis. De jongelui wilden daarmee tot uit drukking brengen, dat ze niet zo bijster ingenomen waren met het ministeriele besluit waardoor ze geconsigneerd waren gedurende het weekeinde. Zoals bekend, werd ook in Assen een paraat onderdeel geconsigneerd in verband met eventuele moeilijkheden die rich in Amsterdam konden voordoen. Het optreden van de militairen werd gadegeslagen door de politie, die echter geen aanleiding zag om op te treden. Ook de militaire autoriteiten vatten de zaak nogal kalm op. BONN Maandag zijn In de West- duitse hoofdstad handelsbesprekingen tus- sen de Bondsregering en een Indone- sisehe delegatie Besloten met de toezeg ging van een onmiddellijk krediet van 30 miljoen Mark aan Indonesië. De onder handelingen hebben een week ge duurd. Het is geen twistpunt! MARYNEN aan de top door moderne vorm, veel keuze, lage prijs. Koop een MARYNEN koelkast vanaf f 299.- De heer Spit sprak in de verbonds- raadsvergadering van het Nederlands Katholiek Vakverbond. In deze bijeen komst te veel kritiek geleverd op bet lange uitblijven van de beslissingen van R1 jksb emid delaars over een groot aantal cao's, waaronder ook die voor de landbouw, de textielindustrie en de confectie-industrie. Zoals bekend wach ten momenteel zo'n 1 miljoen werkne- in de NKV-vergjdering, van de industriële bond MIAMI Een Cubaanse ballingenorga- nisatie in de Verenigde Staten h 'ft ver klaard uit Cuba te hebben vernomen dat Fidel Castro in de Sowjet-Unie of Tsje- choslowakije een medische behandeling ondergaat en dat een dubbelganger hem in Havanna vervangt. Het burgereomité voor een vrij Cuba zegt over uitstekende diplomatieke en ondergrondse zegslieden in Cuba te beschikken. Het heeft vernomen dat de premier een week geleden uit Cuba is vertrokken. Daarvoor zou hij reeds drie weken lang een elaktro-shockbehandeiing hebben ondergaan voor een geestelijke storing. De inleiding van prof. dr. J. W. van Hulst (cii. Eerste-Karaerlid) werd soms door hoongelach onderbroken. „De Ame rikanen hebben alles in het werk gesteld om onvoorwaardelijk te onderhandelen over wapenstiltand en vrede, maar de tegenstander eist eerst volledige capitu latie. De Nederlandse regering moet "alles proberen om tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen," zei iiij. Prof. Van Hulst memoreerde de motie- Ruygers (mei 1965), hetgeen later op de avond aanleiding gaf tot enige felle kre ten uit de zaal, toen de heer Ruygers zelf aan het woord was. De verklaring van de beer Ruygers (soc.) dat hij de brief van het bestuur van de Partij van de Arbid geheel onderschrijft, kon velen slechts gedeeltelijk overtuigen. Prof. dr. J. Verknyl, secretaris van de Nederlandse Zendingsraad, hield een uit gebreide en geëmotioneerde verhandeling over de fouten die de Amerikaanse re gering in haar denkwijze maakt. „De op lossing voor dit probleem in Zuidoosi- Azië moet niet worden gezocht door men sen uit het Westen maar door de Aziati sche diplomatie zelf." In de discussies die na de pauze volg den, vielen soms harde woorden, waarbij gespreksleider Leo Brugsma veel keer moest ingrijpen. Het verzet van de Zuid- vietnamezen werd vergeleken met het Nederlandse verzet in de Tweede We reldoorlog, en minister McNamsra heette „munster van agressie". mers nog op goedkeuring van hun cao's, waarvan diverse contracten al op 1 januari jl. van kracht hadden moeten worden. De regering heeft het College van Rijksbemiddelaars begin juni opdracht gegeven de cao's te toetsen op de toelaat bare loonstijgingsgrens van 7 procent, waarbij onder bepaalde voorwaarden ook het inhalen van loonachterstand werd toegestaan, maar het college heeft zich sindsdien nog over geen enkele cao uitgesproken. Eén van de oorzaken daarvan is, dat Rijksbemiddelaars op grond van het Bui tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen verplicht zijn eerst advies van de Stich ting van de Arbeid in te winnen alvo rens over een cao te kunnen beslissen. En daarmee wordt kennelijk geen haast gemaakt, voornamelijk omdat de werkge vers en werknemers in het stich tingsbestuur nogal verschillend denken over wat wel en wat niet als loonach terstand kan (mag) worden aangemerkt. Ook het College van Rijksbemiddelaars schijnt daarop nog geen duidelijke visie te hebben kunnen formuleren aan de hand van de „aanwijzing" van de mi nister van sociale zaken. dr. G. M. J. Veldkamp. De secretaris „St Willebror» dus", de heer J. M. Nooy, verklaarde zelfs dat de Nederlandse vakbeweging «pr weg is de meest onvrije vakbeweging" van alle democratische landen ter wereld te worden. „Zij wordt achtervolgd door, loonmaatregelen eh toetsende Instanties;; „zit" met het BBA en heeft nauwelijks enige stakmgsviljheid meer", aldus de heer Nooy. Ook andere vakbondsbestuur ders spraken, in velerlei bewoordingen, hun misnoegen hierover uit Er werd bij het verbondsbestutir op aangedrottóeB „zoiets" voor 1967 onder geen enkele voorwaarde meer te slikken. De gedachte van de invoering van spaarloon kreeg in fle NKV-vergaaertug weinig weerstand. Alleen de h«er A. W. Janssen, voorzitter van de Kath, Bend van werknemers in het bank- en verzeke ringsbedrijf, vroeg zich af of bet spaar loonsysteem wel effectief zal zijn. Bij verwachtte dat de ondernemers ook tijde lijk geblokkeerd loon in de prijzen zul len doorberekenen. De werknemers raken uitermate ver bolgen over deze gang van zaken, zo bleek gisteren nog eens ten overvloede AMSTERDAM In de Hilversumse moordzaak (december 1065) zijn de vonnissen vandaag gevallen: 15 jsar met aftrek voor «e 37-jarige beroepsmilitair S. P. en zijn minnares, de 35-jarige J, T. En wel wegens het medeplegen van moord op de echtgenoot van J. T„ Adri- aan Valk. De eis was eveneens 15 jaar, doch wegens moord met voorbedachten -rade. Valk werd m zijn slaap om het leven gebracht Deze achteruitgang heeft minister Von deling aan de Tweede Kamer meegedeeld. Zij is te wijten zowel aan een groot te kort op de buitenlandse handel als aan een vermindering van de opbrengst van het dienstenverkeer. Ook kapitaal in het buitenland leverde ons minder op. De Invoer ging met 11 pet. omhoog, maar de uitvoerstflglng was slechts 9% procent groot. De mond- en klauwzeer- epidemie laat zich in deze cijfer- gelden. Daardoor groeide het tekort in de bui tenlandse handel met ƒ169 min aan tot ƒ794 min De ontvangsten in het dienstenverkeer daalden met 143 min tot 268 min. Hier speelt het reisverkeer (toeneming van uitgaven met 25 procent) een roL De vermindering van de opbrengst van kapitaal in het buitenland met liefst 183 miljoen tot ƒ39 miljoen wordt door het miuisterie van financiën aan toevallige factoren toegeschreven. ROME Met ingang van vandaag krijgen buitenlandse automobilisten die In Italië moeilijkheden met hun wagen hebben gratis hulp. Deze bestaat, uit het uitvoeren van de dringendst noodzake lijke reparaties en, indien n< slepen van de auto naar de i de garage. Op verzoek van list kan de wagen ook naar de garage van een officiële dealer van het bewuste merk worden gebracht LOKDEN De Australische titelverde diger in het herenenKelspel, Boy Emerson, heeft het In de maaiidagmio- op het Centrecourt van de maandagmid dag begonnen Wimbledon-kamploeB- schappen kort gemaakt. Hij versloeg in slechts 43 minuten de 23-jarige Cana dees Harry Fauqier met 6—0 6—1 f 6—3. Ook onze nationale kampioen Tors Okker bad met zijn eerste tegenstanden die Brit Mills, weinig moeite. Okker zegt" vierde met 6—4 6—16—1 De resterende voornaamste uitslag® van de eerste ronde heren-enkelspel Wi den: Fred Stolle (Austr)-Ingo Buctóg (Did) 6-2 6-2 4-6 6-2; Thomas K<» (Braz)-Nastase (Roem) 6-2 6-0 8-0: Chff Drysdale (Zd-Afr)-Jan Kodes (Ju-S» 6-4 6-4 7-5; Kelt Diepraam (Zd-Aft)-Mi chel Leelercq (Frk) 6-8 6-2 6-2 6-2r Jose AriUa (Sp)-Rodriguez (Chili) 20-22 4-6 6-2 6-2 6-2; Ronald Barnes <Braz)-BiU Alvarez (Col) 0-1 6-3 6-2; Torben UWcK (Den)-Giuseppe di Maso (ït) 9-7 5-7 6-3 6-4; Wilh Bungert (Dl^-Montrenaua (Frk) 1-6 6-4 8-6; (wegens invallen™ duisternis afgebroken). DEN HAAG Het elftal van Jong Oranje, dat dinsdag 21 juni te Itendöi tegen het leense jeugdelftal (onder ai 23) uitkomt, is als volgt samengesteic. Doel: Thie (ADO); achter: Suurbia (Ajax) Warnas (Go Ahead), Vriens <«u- lem n) en Duivenbode (Ajax) nua»®1 Van der VaJl (Feijenoord) en De (ADO); voor: Rensenbrink tDWS), V® neker (Feijenoord). Jansen CFeljenoore en Graaumans (NAC). Ln. ir,, rfflfj. Reseryes: Van Straaten (NOA^-Gp^* man (Blauw Wit), Kleinjan CDFGt 10 Vrauwdeunt (Feijenoord), i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2