Burgemeester papieren uit oma's voor 1 I2SBB w mi E 2 SEE: Politie kreeg davérend applaus Aardgasverwanning voor nieuwbouw Groenoord Man zonder rijbewijs maakte met personeelsbus brokken ROTTERDAM Voet- en korfballerS bestrijden elkaar F. G. v. 't Groenewout is 40 jaar bij Kühn en Zn. jeugdige mannelijke administratieve krachten fBurgemeester van flfesland ontstemd over grenskwestie jGeen sportweek in Rozenburg SROG-tarief voor heel Schiedam Man sticht brand om aandacht te trekken Dierenbescherming protesteert tegen duivenrampvlucht Opnieuw overtreders maximum snelheid voor kantonrechter Voor kantonrechter Schiedam Match HBSS-ODI op Harga Meisje werd onwel en viel van trap Huldiging tijdens receptie Nog twee jaarS reclameborden?! Chemisch middel in vijvers Rozenburg Mobiele installatie verkeerslichten Uitleg j4uto reed links: jongen gewond Herlevend verleden in volksdans van Joegoslavisch Fmld99 OPGAVE VAKANTIEADRES I jjOTTERBAMMEB Pagina 5 DONDERDAG 23 JUNI I960 LOVABLE 6.95 SCHIEDAM In gebouw Mu sis Sacrum was het vanmorgen, feest. Feest voor jongens en meis jes van alle lagere scholen, die de zaal tot in de nok van de ga lerij vulde om enkele uren later als gediplomeerde verkeersdeel nemers weer de Schiedamse stra ten op te gaan. 1 Opzet oliestook Op circuit Schiedam" GEMEENTE SCHIEDAM 7 via de uit de krant geknipte ben, (Van onze torrespondent) IWaASLAND Aan het slot van de Kravand gehouden gemeenteraads- IvSdering heeft burgemeester F. J. ivSt Enzerink de grenswijziging Maas- IStoassluis-paardingTO, diel sep- PZ~r van kracht wordt betreurd. Hij Eidat dat het einde betekent van een Ifcienlarige strijd, die begon met het Ispuiten yan een gedeelte van de Zuid- fe heer Groot Enzerink uitte zich *ral ontstemd over de wijze waarop I je Tweede als de Eerste Kamei renswijziging heeft behandeld.. Hi het een wonderlijke en onbegnjpc |ïe zaak. <Van onze correspondent) sOZENBURG De Sportraad heel', "'doten dat de jaarlijkse sportweek in fg tengevolge van organisatorische ,iMiüjkhedcn achterwege zal blijven, rffe! zal óp 5 juli de jaarlijkse wieier- We worden verreden. Deze ronde is, ivenala de afgelopen twee jaar, opgeno- in de avondzesdaagse voor ama- Zie de uitgebreide collectie strech beha's. Ze zullen U verrassen door uit voering en pasvorm. Vriendelijk geprijsd v.a. Draagt ongelooflijk prettig I in alle filialen van s en van Met andere woorden: het was diplo ma-uitreiking voor de verkeerscursisten en het is duidelijk dat de stemming In de volle zaal niets ie wensen overliet. Totaal zijn 1122 jongens en meisjes voor het examen geslaagd. Voor het schrifte lijk gedeelte werden 75 kinderen afgewe zen en-voor;;het praktische gedeelte hon derd. Deze laatste aantallen Jagen verle den jaar wat hoger, namelijk 89 en 188. Het totaal aantal geslaagden was verle den jaar 1037. Burgemeester H. Roelfsema heeft de di ploma's uitgereikt, maar voor het zo ver was sprak hoofdinspecteur van po litie J. J. Knook, die secretaris van de afdeling Schiedam van het Verbond voor Veilig Verkeer is, een welkomst woord. Ook werden enkele fraaie kleu rendia's vertoond van het laatste prak- (Van onze correspondent) De gemeentelijke plantsoenendienst zal op vrijdag in de waterpartij Gladiolen- laan - Clematislaan - Konlnginnelaau en Schanslaan een chemisch middel aanbren gen ter bestrijding van onkruidvegetatie in deze vijvers. Het toe te passen middel is niet- schadelijk voor mens en dier maar wel voor de meeste gewassen. In verband hiermede wordt ten sterkste ontraden dit water na vrijdag te gebruiken voor sproeien of gieten van tuin- en kamerplanten. Aangezien het hier een geïsoleerd wa ter betreft geldt deze waarschuwing al leen voor genoemde waterpartijen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Groenoord krijgt blok- verwarming door middel van aardgas, B. [en W. hebben besloten de nog af te bouwen woningen en alle volgende wo ningwetwoningen in Groenoord door mid- del van aardgas te doen verwarmen. De gemeenteraad stelde namelijk op .prijs dat in Schiedam het aardgas tegen «et SROG-tarief zou worden geleverd, j. Dit is alleen mogelijk, als er een belartg- j rijke penetratie van aardgas plaats vindt De raad besloot -p 23 maart 1964 in i-principe de bouw vain 1253 woningen in [-Groenoord te bevorderen. Oorspronkelijk 'zouden van deze woningen er 861 in de j;woningwetsektor worden gebouwd. De overige 392 zouden op basis van de pre- mieregeling I960 tot stand komen. - Later werden met toestemming van de -nunister 154 van de 392 premie woningen [[omgezet in woningwetwoningen. Thans [bouwt men in Groenoord 861 plus 154 is •1015 woningwetwoningen en 161 premie- woningen, tezamen 1176 woningen. s Voor ,al deze woningen, die worden gebouwd uit contingenten van 1965 en ;1966, zijn ministeriële beschikkingen tot gunning verleend. De 77 overige worun- gen moeten nog worden gebouwd. Omdat bij de aanvraag van kredieten a?n de gemeenteraad en bij het in uit voe ring nemen van de verschillende bouw blokken nog niet bekend was, wanneer ia Groenoord-midden aardgas zou kun- ,aen Worden geleverd, werden alle com plexen opgezet met centrale oliestook .verwarming. Toen in de afgelopen zes maanden - bleek; dat in Groenoord-midden in de zomer van 1966 op aardgas zou worden aangesloten hebben B. en W. gemeend «'«hts die blokken van oliestook te moe- «O ïoorzien, waarsan in het stoolssei zoen 1965/1966 de Installaties in gebruik zouden worden gesteld. Dit betreft drie blokken, bevattende in totaal 105 woningen. De overschakeling op aardgas betekent ook een bijdrage in de bestrijding van de luchtverontreini ging. B. en W. hebben gemeend de geringe prijsverhoging, die volgens voorlopige be rekening 0,27 per week zal bedragen te moeten aanvaarden. Overigens kan men hier alleen van enig nadeel spreken, in dien de gemeente ook in de toekomst bij de oliemaatschappijen de zeer lage in koopsprijs van het afgelopen seizoen kan bedingen. Het vermoedelijke nadeel van 027 per week worfft waarschijnlijk ruim schoots gecompenseerd, omdat aan alle inwoners van deze complexen en ook aan alle overige inwoners van Schiedam het SROG tarief kan worden berekend. Dit dank zij de belangrijke penetratie, die op deze wijze is bereikt. Overigens zullen de bedragen, die de huurders Voor de verwarming voorlopig in rekening zijn gebracht en de voorlopi ge huurprijs geen verhoging ondergaan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B. en W. vragen de gemeenteraa-d een krediet van ƒ4000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf fing van een verplaatsbare verkeersinstal- latie, die zowel overdag als 's nachts gebruikt kan worden bij wegbrekingen in druk bereden straten. Aangezien deze installatie uit drie af zonderlijke lichtmasten bestaat, is het te vens mogelijk haar in voorkomende ge vallen te plaatseA "bij door wegomleggin- gea ontstane gevaarlijke T-kruisingen, tische verkeersexamen dat in het oosten van de stad werd afgenomen. Bij deze aardige plaatjes gaf de heer Knook op een grappige manier instructie ve uitleg, waarbij hij herhaaldelijk de vinger legde op schoonheidsfoutjes van de jeugdige verkeersdeelnemers. Zonder zich te bedenken gaf de volle zaai spontaan gehoor aan het verzoek van de heer H, W. G. Hoek, voorzitter van Veilig Verkeer om een hoera nlt te brengen op de politie voor haar gulle medewerking bij het gebonden examen. Hoogtepunt van het feest was natuur-, lijk-de komst .van de burgemeester, die de waardevolle documenten kwam uitrei ken, Naast de openbare hebben dit jaar twaalf lagere scholen van het christe lijke en het gereformeerd gewoon lager onderwijs aan het verkeersexamen mee gedaan. - 5 VLAARDINGEN De 25-jarige vrach tautobestuurder D. O. veroorzaakte woensdagmiddag een aanrijding met een bromfieis op het kruispunt Burgemeester Pruissingel-Menadostraat. De vrachtauto reed te links de bocht door, waardoor de 16-jarige H. W. H. werd aangereden. H. moest met een gebroken linker pols naar het Holyziekenhuis owrden ge bracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Onder verdenking van opzettelijke brandstichting heeft de re cherche in bewaring gesteld de 40-jari- 'ge schilder M. "W., zonder vaste woon plaats. W. had in de portiek van een naar de leegstaande 2de etage leidende trap van. een pand in de Jerusalemstraat, waar zijn moeder had gewoond,, een partij oude kranten in brand gestoken en was daarna weggelopeo. De verf van de trap was door het vuur-gebla kerd. De buren hadden het vuur uiige- trapt. w. verklaarde dat hij de brand had gesticht om de aandacht van de autori teiten op zich te vestigen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren afdeling Vlaardingen, de Stichting Vo- gel-olieslachtoffers en de Stichting Vlaar- dings Dierentehuis hebben met elkaar een protesttelegram gezonden aan de mi nister van landbouw mr. B. W. Biesheu vel. De drie organisaties protesteren bij de bewindsman tegen de „duivenramp vlucht" die vrijdag 17 juni vanuit St. Vincennes werd gehouden. Bij deze vlucht, waaraan duizenden Ne derlandse duiven deelnamen zijn zeer veel vogels omgekomen. De Vlaardingse organisaties vragen de minister een gron dig onderzoek in te stellen naar deze vlucht en zo mogelijk maatregelen te nemen tegen herhaling van dergelijke wedstrijden. (Van onze verslaggever) VLAARDINGEN Woensdagavond heeft de Jeugdgemeenteraad gedebat teerd over de vraag-of de democratie in Nederland in gevaar is. Alle fracties had den over dit vraagstuk iets te zeggen. De meeste zochten het in het optreden van politie en justitie in Amsterdam. Zij za gen daarin een aantasting van de rechten van de burgeTs. Vooral de aan de provo's gegeven straffen wilde een aantal leden veranderd zien. De heer Van der Ven van de KVP vond het politiebeleid in Vlaardingen in zake het afgeven van dansvergunningen vreemd. Er zijn al drie verschillende voorwaarden genoemd waaraan onen moet voldoen om zo'n vergunning te krij gen, zei hij. Erg democratisch kon hij dat niet vinden. De heer Maarleveld van de PvdA zag in de Boerenpartij een minder prettige kant. Toch wilde hij deze partij niet vergelijken met fascistische organisaties. Dat dit gebeurt is de schuld van de Boeren zelf, omdat zij zich zo ongelukkig uitlaten, aldus de heer Maarleveld. (Van een medewerker) SCHIEDAM Tijdens de woensdag ge houden zitting van het Schiedamse kan tongerecht moest een groot aantal men sen zich verantwoorden voor het feit, dat zij de maximum snelheid hadden over treden. De overtredingen waren voor het grootste deel begaan op het „circuit van Schiedam": de Burgemeester van Haaren- laan. Het overgrote deel van de verschenen verdachten excuseerde zich met de be wering dat ze niet wisten, dat je daar „slechts" 50 kilometer mocht rijden, dat ze borden niet hadden gezien of dat ze ia Rotterdam op de weg waren gekomen en in de mening verkeerden dat ze 70 kilometer mochten toeren. Een enkeling kwam ook met een ander, de laatste tijd veel gehoord excuus, dat hij naast een-andere; wagen over de ka bels van de gatsometer was gegaans het geen volgens hem een verkeerdé telling had moeten opleveren tengevolge waar- ,van zijn schuld nooit kon worden aange toond. Nee, zei mr. G. G. Abeln, dat wat u zegt is onmogelijk. Wanneer twee auto's tege lijkertijd over de kabels gaan is de telling ondeugdelijk. De voorwielen van de auto gaan over, de kabel, de gatsometer slaat aan. De. achterwielen van de auto gaan over de kabels en de gatsometer. slaat af. Maar wanneer er tweemaal twee - wiel- stellen 'vlak naast elkaar over de kabels gaan slaat het hele ding op hol en kan je uit de cijfers niet eens. meer een.telling maken. JS' Slechts-een; weggebruiker, eerr vrouwe lijke, kwam met een excuus, dat van bo vengenoemd schema afweek. Zij kwam er rond voor uit dat zij, hoewel ze wist dat er maar 50 kilometer mocht worden gere den, harder was gegaan. Ais reden gaf ze op dat haar dochtertje, die ze in de auto had, wagenzïek was geworden en dat ze daarom het gaspedaal wat dieper had ingetrapt De boetes die voor dergelijke overtre dingen werden gegeven lagen rond de 60 gulden terwijl aan de „derde maal" streng de hand werd gehouden. Iedere automobilist die voor de derde maal voor snelheidsovertreding terecht stond, kreeg een kortere of langere voorwaar delijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Op de Afdeling „Bevolking" van de Secretarie van boyengenoemöe Gemeente kan een tweetal worden geplaatst. Het bezit van een M.U.L.O.-diploma is vereist Zij, die dit jaar nog aan het M.U.L.O.-examen zui len deelnemen, kunnen medesolliciteren. De bezoldiging bedraagt: a. voor een 16-jaiige 285,— per maand b- ,i 17- 310,— c. 18- 340,— d. 19- 385,— e. 20- 429,— Vakantietoeslag 6% per jaar. Gunstige regeling inzake toekenning van tegemoet koming in studiekosten. Deelname aan gepremiëerde spaarregeling is moge lijk. Premiën A.O.W. voor rekening der Gemeente. Sollicitaties dienen binnen 8 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de Chef van de Afdeling „Personeelszaken" der Ge meente-Secretarie, Nieuwstraat 26 te Schiedam. VLAARDINGEN Van 15 juli tot 26 augustus zullen op de vrijdagavonden ,van 20 tot 21 uur weer zomeravondcon certen worden gehouden op: het Oranje- carrillon van de Grote Kerk. De serie zal op 15 juli worden geopend met een con cert door de stadsbeiaardier de heer Cor Don. (Van een medewerker) SCHIEDAM Woensdagmorgen moest de Vlaardinger M. J. W. v, d. B. zich voor het Schiedamse kantongerecht ver antwoorden voor een ernstige zaak. Zon der rijbewijs had hij een personeelsbnsje bestaard, waarmee hij twee verkeerazijl- tjes had geramd, waarna de wagen tegen een boom lot stilstand was gekomen. Dat is een rare vertoning geweest, be gon de kantonrechter. B. knikte. Eerst zonder rijbewijs gereden, ver volgde de kantonrechter, en dan nog die. vreemde capriolen. Was het een personeelsbusje, U-et hij er onmiddeiijk ■op volgen. B. kniikte bevestigend. De officier van justitie, mr. G. G. Abeln, noemde de gedragingen van B. zeer kwalijk. Bent u een pendelaar, vroeg hij aan B. B. schudde het hoofd. Nee, zei hij, dat niet, maar dit komt wel op hetzelfde neer. Ik moest personeel wegbrengen omdat de eigenlijke chauf feur van het busje lag te slapen. Ik ben nog bij hem geweest, maar hij was niet wakker te krijgen en toen dacht ik: „Ik zal het zelf maar even doen." Er moest snel een karwei worden opge knapt, begrijpt u. Het is toch geen manier dat u, wan neer de chauffeur niet rijden kan of wil, zelf maar achter het stuur gaat zitten. Het is ontstellend, vervolgde de officier zijn rekwisitoor, wanneer je bedenkt dat in dis busje ook mensen hadden kunnen zitten. Bovendien is het niet de eerste maal dat hij zonder rijbewijs heeft gere den. Hij eiste tegen B. boetes van 150 gul den, of 30 dagen, 100 gulden of 20 dagen, een onvoorwaardelijke hechtenisstraf van zeven dagen en vier maanden ontzeg ging van de rijbevoegdheid. Mr. W. E. Vloten maakte hier tenslotte 100 gulden of 20 dagen, 75 gulden of .vijftien dagen en een hechtenisstraf yan zev.en dagen yan. Voor ongeveer eenzelfde geval stand de Vïaar dinger V. <L S. terecht. S. had zijn wagen, die bij eveneens-(bestuurde zonder rijbewijs, zo slecht onder controle gehouden dat hij bij het remmen van de bocht was gaan slippen en recht op een vrouw was aangereden, die nog maar ternauwernood door een sprong het vege lijf kon redden. „Dat was niet best, niet waar, begon mr, W. E. van Vloten. Nee, zei S. Er staat hier, dat u het ongeluk weet aan het gladde wegdek, maar ik geloof dat het eerder te wijten was aan de onbekendheid met het besturen van een auto. Hebt u uw rijbewijs al, infor meerde de kantonrechter. S. knikte en haalde het papier uit zijn zak. Het bleek te zijn afgegeven vlak na-dat S. zijn rare capriolen had uitgehaald. Hm. zei mr. W. E. van Vloten nadat hij het papier had doorgelezen, iets zal het misschien toch wel aan het gladde weg dek hebben gelegen.Mr. G. G.' Abeln noemde het een bijzonder ernstige 2aak. U hebt zich daar zeer gevaarlijk gedragen, zei hij tegen S. Zonder rijbe wijs onvoorzichtig de bocht doorgere den terwijl verschillende getuigen heb ben verklaard dat u veel te hard reed. Ik heb er hier overigens drie, zei de officier van justitie, die iets heel an ders verklaren en dat wat zij zeggen komt overeen met de toeren die u hebt Uitgehaald. Hij eiste tegen S. twee boe tes van 75 gulden elk. Veel, zei S, toen de officier zijn rekwisitoor had beëndigd. En ik heb niemand geraakt. Ik begrijp niet, antwoordde mr. W. E. van Vloten, dat u nog excuses tracht te vinden. Bovendien, als u iemand ge raakt zou hebben zou u nog iets heel anders dan deze twee boetes aan de neus zijn gehangen. S. werd veroor deelt tot twee boetes van 70 gulden elk. D USTIGE, en waardige keuvelende vron* wen hebben gistermiddag omatreeks een uur de omgeving van het gebouw;; van de Algemene Nederlandse BonWbe-S drijfsbond aan de Van Volleithove.nstraat 35 behéérst. Wanneer het aan het. OVB, het Onafhankelijk Verbond van Bedrijls- organisaties, had gelegen dan was het beeld van deze Rotterdamse straat vinmid-." dsg bepaald geworden door honderden demonstrerende Rotterdamse bouwvakar beiders. Vorige week vrijdag riep deze bond alle bouwvakkers op om vandaag massaal naar de Van VoUóihovenstraai te komen om te protesteren tegen het inhou den van de gewraakte twee procent van het vakantiegeld van de ongeorganiseerde bouw vakkers. Deze protestdemonstratie is even wel op niets uitgelopen: Een enkele; bouwvakarbeider die de indruk-wékte, ver dwaald te zijn, zocht tevergeefs naai* zijn mede-demonstrerende kameraden. Ook eën agent per bromfiets die een paar maat'dei Van Vollenbovenstraat op en neer sput-r terde, zocht bet tevergeefs. Het ia een: mislukking geworden, zo zei een teneerge» slagen voorzitter van de plaatselijke afde ling van het OVB, de heer C. Oostenrijk,. Maar, zo voegde h(j eraan toe, toch zijn de Rotterdamse bouwvakarbeiders ook onte vreden maar ze brengen het niet tot ui ting. Het klonk niet erg overtuigend. De vrouwen, verloofden en buurvrouwen van de bouwvakarbeiders met tussen hen - in een enkele man maakten niet de indruk uit te zjjn op welk verzet dan ook tegen de inhouding van de twee percent. TN, Oversehie wórdt hard gewerkt aan-de stichtingvan eén; dicnatverleningscen- tram. In de stichting zullenvertegenwoor digd zijn de roomekatholieke, de hervormde en de gereformeerde diaconie», het UVT, de vereniging Humanitas, dó" commissie Bejaardenzorg uit de wijkraad van Over- schie en Patrimonium. Het initiatief voor dit dienstverteningccentrum is uitgegaan van de woningbouwvereniging Patrimoni um. Zij heeft nu reeds ruimte voor liet centrum gereserveerd in de bejaardenflat, die gebouwd wordt'aan de AJbtsvreg.1 Er zijn twee commissies gevormd. Een daar van zal zich bezinnen op de toekomstige - werkingssfeer van' het centrum, de ander zal meer aandacht besteden "aan.:.org*nisa- torische 'vraagstukken. Het'; voorlopig se cretariaat van.hes'dienstyerleningsc entrum is gevestigd aan de Ovërschieseweg 21, het adres van de heer D. van den Berg. (Van een medewerker) gespeeld zal worden; Belangstellenden jzijn welkom bij dit duel, dat gratis toe- SCHIEDAMVanavond (donderdag) gaukelijk is S2c.ïeTen ,nn£ S**. de voetballers van I Vrijdagavond volgt in de kantine van HBSS en de korfballers van. ODI eikaar HBSS de prijsuitreiking van de neder- op hun terrein op Harg» bestrijden. Niet laagserie (aanvang acht uur) en zaterdag. in een terrein op Ui vergadering, maar compleet in VLAARDINGEN De vijftienjarige scholiere J. R. werd woensdagmorgen op de Markt onwel. Op weg naar huls ging het meisje op een stenen trap van een woning aan de Broekweg zitten, waar van ze van de zevende tree naar bene den -viel. Met een hoofdwond is het meisje door de GGD naar het Holyzie kenhuis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vanmiddag, donder- dag, bield In Restaurant „Europoort" aan de Maasboulevard te Schiedam, de direc teur van de N.V. Kühn en Zn's Lithogra fie en Handelsdrukkerij, Sonneme- restraat 1 te Rotterdam, de heer F. G. van 't Groenewout, een drukbezochte re ceptie wegens het „feit, dat hij veertig jaar verbonden was aan dit bekende en bijna honderd jaar oude Rotterdamse drukkersbedrijf. Be bedrijfsleider, de heer jr. S. t Hart, overhandigde de jubila ris namens het gezamenlijke personeel een Zeiss-verrekijker. Morgen, vrijdag, maakt de heer Van 't Groenewout met zijn gehele perso neel een feestelijke autobustocht naar de Kager plassen. De oprichter van het bedrijf, de heer Kühn, was van Duitse afkomst. Aan de vooravond van de Frans-Duitse oorlog van 1870 kwam hij naar het rustige Holland. Waarschijn lijk voelde hij er niet veel voor om als soldaat aan de.krijgsverrichtingen deel te nemen. Hij was een bekwame vak man. In Rotterdam begon hij met een voudige middelen een kleine drukke rij, die hij geleidelijk opwerkte. Zijn dochter trouwde met de vader van de huidige directeur. Deze kwam in 1926 in de zaak. Hij had glansrijk de H.B.S. doorlopen en was toen 21 jaar. Hij ontwikkelde zich op en top tot een zakenman, die daarnaast een warm so ciaal gevoel toont en een grote dosis humor bezit Deze drie voortreffelijke eigenschappen kwamen ook zijn zaak ten goede. In 1897 betrok de firma Kühn en Zn. voor de eerste maal een flink pand aan de Crooswijksesingel, dat in 1919 met een verdieping werd uitgebreid. De derti ger jaren en de oorlogsjaren betekenden voor de firma Kühn dieptepunten. Na 1946 ontwikkelde het bedrijf zich derma te dynainisch, dat het oude gebouw aan de Crooswijksesingel te klein werd en men in augustus 1955 in een geheel nieuw gebouw met veel ruimte en licht aan de Sonnemerestraat 1 de eerste ma chine liet draaien. De N.V. Kühn en Zn's Lithografie en Handelsdrukkerij is een sterk gespecia liseerd bedrijf met een produktie van hoog kwalitatief karakter. Dit maakt haar in bedrijfseconomisch opzicht min- der kwetsbaar dan een prijsgevoelige on derneming, vooral wat betreft de export. Naar Duitsland en België exporteert de firma veel. Ondanks zijn drukke dage lijkse werkzaamheden, die nog steeds de inzet van zijn gehele persoonlijkheid vra gen, heeft de heer Van 't Groenewout altijd tijd gevonden voor velerlei hob by's o.a. zeilen. De jubilaris heeft één zoon, die de volgende maand 18 jaar wordt. Het ziet er wel naar uit, dat deze zijn vader zal opvolgen. Als dat gebeurt, gaat er een hartewens van de heer Van 't Groene wout in vervulling. De huidige directeur van Kühn woont in Den Haag. Hij vindt het wel een fraaie stad, maar een Hage naar wordt hij nooit. Daarvoor is hij te veel echt-Rotterdams, tenue op bet groene veld. De besturen van HBSS-en ODI besloten hiertoe, om dat de saasnwerking tuisen deze belden op Harga „wonende" en spetende vereni gingen voortreffelijk Is, hetgeen mei met het spelen van deze wedstrijd wil onderstrepen. HBSS komt met de volgende opstelling in het veld: Th. Korporaal; J. Aleman en J. de Hoop; A_ W. den Hoed. "W. Nieuwstraten en A. Bierhuizen; B. Land heer. J. Meuldijk, G. de Jager, Leen Bijl en G. Fukkink, G. Maan en A. Storm zijn reserves. Scheidsrechter is de heer A. den Her tog, hoewei het clubblad van ODI de heer A. Rademaker als arbiter aanwijst. Dat zoekt men straks wel uit, wanneer ODI met net volgende elftal in het veld uitkomt: D. Toussaint; J. Verhey, G. Bos, R. Brinkman en J. van Otterloo; G. Sie- mans en H. Verhey; C. Toussaint, A. van 't Hcff, J. Versteeg en T. Spruyt; H. Berman, L. Gringhuis en P. Bastiaans zijn reserve, B. Sleeuwenhoek is coach, H. Roozenbeek manager en D. en Th. Sluimer verzorgsters. Zoals men ziet neemt ODI deze wedstrijd heel serieus en men omschrijft zelfs het 4-2-4-systeem, dat vanavond (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Ih het openluchtthea ter Dijkzigt is woensdagavond even het verleden herleefd: het verleden waarin op het dorpsplein de dorpelingen 's avonds dansten, de knappe jongens met de schuchtere meisjes en de oudere man nen met hun. vrouwen. Dit volksdansen werd woensdagavond wcergebracht, door het Joegoslavisch Nationaal dans- en zangtheater Fruia. Nu kan men van een be roeps-dansgroep natuurlijk nooit die spontanieteit verwachten die er oorspron kelijk bij het dansen moet zijn geweest: de aandacht valt nu meer op de vervol making van de passen dan op het pure dansen. Maar toch: Frula bracht nog iets mee van de sfeer die er vroeger in de provincies van Yoegoslavië moet hebben gehangen. Dansen uit Kroatië, Servië of Macedo nië hadden nu eens een rustig, evenwich tig karakter, dan weer werden ze opge zweept door de muziek. Een bijzondere volksdans was die. waarin de eeuwenlange partisanenstrijd tegen de Turken werd uitgebeeld, met als enige instrument een trommel. Het geheel kreeg, dankzij de intensiviteit van de dansers, een beklemmend karakter. De trommel vervulde overigens een bij zonder belangrijke rol, bijna bij alle dansen werd het instrument gebruikt. Bij de Bunjevci, een vrolijke en leven dige dans, werden belletjes aan de laar zen bevestigd, zodat de aandacht werd gericht op de vaak ingewikkelde détails van het „voetenwerk". Het publiek toon de zich bijzonder enthousiast. Op het kruispunt Burgemeester Pruissingel-Billitonlaan reed de 15-jarlge wielrijdster L. v. d. K. tegen een vracht auto. Zij liep een gekneusde elleboog en een vleeswond op. Zij is in het Holyzie- 6 ROTTERDAM De UW deelt mee dat gedurende de maanden juli en au gustus bij de kledingbeurs „Zo goed als nieuw" geen kleding wordt aangenomen. De verkoop gaat gewoon door op iedere eerste en derde donderdag van de maand in het souterrain van de Blindeninrich- ting, ingang 2e Goudsewagenhot morgen om elf uur speelt een combinatie van lagere elftallen van HBSS 'een wedstrijd tegen de Vegia. ODI neemt zaterdag deel aan de afdelingsmiddag van Zuid-Holland Zuid, die in Papen* drecht gehouden zal worden. Ten slotte nog een K.W.-mars-bericht: vanavond zal tijdens de uitzending: ,/t Clubhuis" van de NCRV. (aanvang 17.50 uur) een uitzending worden gegeven van een kort interview, dat onze sportredak* teur Meindert Leerling gisteren had met de K.W.-mars-lelder Ph. van Oordt en waarin bijzonderheden over de op.2 juli te houden 22ste Koningin "Wtlhelmi- na-mars zullen worden yerteld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeenteraad zal aan de N.V. Publex te Amsterdam, )}ij wijze van verlenging per 1 juli aj. voor. de duur van twee jaar het recht verle nen tot het hebben en exploiteren van reklameborden in de gemeente Schie dam. Op 8 september 1961 ging de ge meente met deze reclame-onderneming voor de duur van vijf jaar een overeen* komst aan. De N.V. Publex mocht vijfentwintig borden plaatsen, omvattende tweehon derdtien vakken voor de aanplakking van reclame-affiches e.d. Hierdoor ont vangt de gemeente een vergoeding van 4200 per jaar. Dit komt neer op 20 per vak. B. en W. hebben verhoging van deze vergoeding overwogen, maar aan 'de hand van de overgelegde exploitatie-uit komsten bleek het niet redelijk thans tot verhoging over te gaan. Bovendien bestaat- er op het ogenblik onzekerheid over de manier van reklame maken door middel van affiches, nu reklame via de televisie in het vooruitzicht -wordt gesteld. Het zal volgens B. en "W. de vraag zijn of de N.V. Publex op den" duur met de affichering zal doorgaan. Dé bedrijfsresultaten blijven in ieder geval onzeker. V Overigens blijkt de vergoeding aan [de gemeente nu nog gunstig te zijn, wat uit vergelijkingsmateriaal is gebleken. B. en W, willen evenwel, al deze faktoren ,in aanmerking genomen, de overeenkomst thans niet voor vijf, maar voor twee jaar verlengen. Dringend verzoek, uw vakantieadres i die wü regelmat^op de advertentiepagina S plaatsen, t MINSTINS EEN WEEK VAN TE VOREN op te geven. Indien deze schriftelijke opgave ij niet tijdig in ons bezit is, kan dé; toezending ernstig worden ver- tlaagd' DIRECTIE,. S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1