P P ei:h *!>cma p p p p BRIML U i EHGilIIlW®; 11161 f Zeg het aan wie u op de bon wilt zetten c i ef verkoop glas MEES HOPE iigy 50 gpsfflffi"; F li >T OUDDO IP a/ZEE Glasindustrie eterman N.V. JULI a. Assistenten (mni. of vrü b. Ac eve medewerkers HOLY-23EKENHUIS VLAARDINGEN 1AS van der HEIJDEN CHEF-SLAGER iw aTi E 1 LEIDST R een hoo dzuster V E:iPLESENDER twee assis lentes OPSLAGRUIMTE ZIJ ME DEZE WEEK ABONNEE WORDEN ONTVANGEN WF KRANT TOT GRATIS I.C.I. (HOLLAND) N.V. ï@S€liaafdi juffrouw jongste bediende GLASINDUSTRIE PIETERMAN -N.V. JONGE MENSEN filiailhoudsftrs verkoopsiers HUDIG& PIETERS C.Y. mnnei k personeel R. MEES&ZOONEN ASSURANTIËN TELEFONISTE MEDEWERKSTER fli te) een jongeman Levensmiddelenbedrijf DE ROTTERDAMMER Pari»» 4 VRIJDAG 24 JUNI Nïeuwpoortweg 12 - Schiedam N.V. VEREENIGDE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAARTMAATSCHAPPIJ ADMINISTRATIE PASSAGE Sollicitaties aan de afd. A.Z. van de V.N.S. Postbus 547, Rotterdam De oude stad op it poorten voor mensen die in een mooi recreatie» gebiet willen wonen, op een afstand van 30 km van Den Haag en Rotterdam. De oude geuzenstac s nu een van de modernste woongebieden van de Europoort. In het plan Rugge zijn nog enkele :e koop. Voor- en achtertuin. Grote woonkamer en 4 slaap kamers. Prijzen v.a. 45.700.- k.k. of een aanbetaling van ca, 4,900.- en 318.- p.m. Voor inüchtinge kunt u zich wenden tot Nijbouw N.V., Nassau- plein J, Den Haag, tel. 601281. (te allen tijde bereikbaar) (DE BON STAAT ELDERS IN DEZE KRANT) Wijnhaven 107 Rotterdam-1 BANKIERS Amsterdam - Rotterdam OOK U KUNT BINNEN ENKELE WEKEN HAMMOND ORGEL SPELEN! vde Heer VA- p/a KAN- straafc- ADRES Telex tp»*" bOTI j0sibusl573 N.V. DE ROTTERDAMSCHE MELKINRICHTING Cargadoors Reders Expediteurs a) een ervaren kracht c) een medewerker WIJK (bij Heusden) N.-Br. Introductie-cursus ter voorbereiding y00r het diploma B, in het bezit van het diploma A. Camping De Klepperstee voor de huishouding J rit Voor de nieuw te stichten afdeling industriële apparatuur op het gebied van pH-meting, -registratie in -regeling roeken wij n jong medewerker die enerzijds kontakten met de in- du zal moeten leggen en anderzijds de uitwerking van projekten zelfstandig zal moeten realiseren. WIE WIJ ZOEKEN: De betreffende medewerker zal de militairs dienstplicht vervuld moeten hebben, terwijl wij als leeftijdsgrens ca. 25 jaar stellen. Daar de funktie techniseh-kommercieel is, menen wij een opleiding op H.B.S.-B-niveau of gelijk waardig als eis te moeten stellen. Desondanks nodigen wij ook kcmmercieel ge oriënteerde personer m een technische voor opleiding op minstens U.T.S.-niveau of gelijk waardig uit te reflekteren. FUNKTIE-OMSCHBIJVING Het ligt in de bedoeling de reeds bestaande- ver koop van Metrohm fysisch-chemische laboratorium- apparatuur Co.a. mtomatisch werkende titreer- eenheden) uit te breiden met industriële appara tuur met in principe dezelfde funkties. De potentiële afnemers hiervoor zullen voor een groot gedeelte reeds bestaande relaties zijn. Bij het oplossen van problemen kan dus op kennis uit de laboratoriumsektor gesteend worden. OVERIGE INFORMATIES Zullen wij V gaarne verstrekken indien U meent, gezien Uw kennis en ervaring, belangstelling voor genoemde vakature te hebben. U kunt schriftelijk kontakt opnemen met: WESTPLEIN 2 ROTTERDAM TEL. 114600 Op de afdelingen: CARGADOORS is plaats voor assistenten leeftijd tot 25 jaar. Opleiding minstens Ulo. Op de afdelingen is plaats voor een ervaren assistent leeftijd tot 30 jaar. i «- Uitknippen en'óp briefkaart plakken a.u.b. IK WERK MEE aan de verdere groei van da krant. Uw nieuwe abonnee heeti Naam* Adres t Woonplaats i betaling per. WEEK/MAAND/KWARTAAI Deze nieuwe abonnee werd opgegeven door uw abonnee Naam Adres i Woonplaat* Ik ontvang als geschenk „DE 0OKTER ZEGT* t TIP-PARADE-TWEE Q .DE DOK IER ZEGT* II lalt daal i> aar teedert gshss!) streep door wat u niet wenst. s vraagt voor spoedige indiensttreding op het kantoor in het centrum van Rotterdam voor de cantine. Haar werkzaamheden zullen bestaan nit da koffie-en theevoor- ziening voor het kantoorpersoneel, de verzorging van lunches, enz. Vereist: 4) Leeftijd ongeveer 27 jaar. Enige jaren ervaring in een horecabedrijf strekt tot aanbeveling. Voor buiten Rotterdam wonend personeel, bestaat een gunstige regeling voor reiskostenvergoeding. voor het verrichten van diverse servicewerkzaamheden, ten behoeve van alle verkoop- en overige kantoorafdelingen. Verdere taak afhankelijk van gebleken geschiktheid. Vereistleeftijd ten minste 17 jaar. Enige jaren M.U.L.O. strekt tot aanbeveling. Geboden: gunstige regeling voor reiskostenvergoeding. aantrekkelijke studiekostenregeling. Schriftelijke sollicitatiesmet vermelding van de letters RD aan de afdeling Personeelszaken van I.C.I. (HOLLAND) N.V., postbus 551, Rotterdam, (telefonische inlichtingen 010-140122, toestel 159). Voor ons hoofdkantoor Schiedam zoeken wij een Tot zijn taak zai behoren: het ontwikkelen van da verkoop voor binnen- en buitenland van de produkten: gehard glas voor bouw en industrie, bewerkt glas voor vele industriële toepassingen; het leiding geven aan een groep vertegenwoordigers; de daadwerkelijke verkoop; verkoopbevordering en reklame. De verkoopadministrati zai niet tot deze taak behoren. Wij denken aen iemand van 35 jaar, bij voorkeur met H.T.S.- opleiding, afdeling bouwkunde, of H.8.S.-E en behoorlijke talen kennis. Goede teamgeest en prettige samenwerking stellan wij zeer op prijs. Deze funktie staat direkt onder de direktie. Het is een veelomvattende taak, die aiiean vervuld kan worden door iemand, die er zich geheel aan vvïl geven. - .i i Wanneer U meent dat U die aan zoudt kunnen, wilt U ons dan een met de hand geschreven brief zenden, waarin U ons iéts legt over Uw werkzaamheden, opleiding, leeftijd en godsdienst. Nïeuwpoortweg 12, Schiedam. Fabrieken te ihiedam - Zoetermeer - Oosterwolde (Fr.) die een functie zoeken in het bankvak, die een goede opleiding hebben genoten, vinden bij ons afwisselend en verantwoor delijk werk In een levendige sfeer. Ambitieuse Jongelui kunnen bij ons alle kanten'uit; zij kunnen zich ontplooien in de administratieve of commerciële sector. Wanneer zij bereid zijn om zich voor hun functie volledig in te zetten, kunnen zij rekenen op persoonlijke aandacht bij het verder opbouwen van een toekomst in het bankvak. Kom nu reeds met ons praten. Maak voor een oriënterend ;esprek eerst een tele fonische afspraak met de personeelschef van Keizersgracht 579 020-220250 Blaak 10 010-114120 of met onze vestigingen in 's-Gravenhage, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Botlek, Euro poort of Alblasserdam. U a*loo)t hst M«wollik» maar fiat l« waar! Binnen enkele we ken kunt ook ït'flêiollia en ent- «pennen Hemmend org el speten, bewonderd stoer inden en feenntaM»! Joh. do Heer levert u O* moderne eychologtsehe cursus voor zelfstudie op gram mofoonplaten. Iedere orgellhsf- hebhisr, sok al kent hij geen noot minlek, leert Warmes haast zon de 'kotten perfect en spelender wijs «oelsn. Hebt u reeds esn geschikte grammofoon en de Juists koptelefoon, dan kost d# «omplete cursus nclutlel het' volledige lesboek slechts 1210.- Het 1$ maar een Meina moe/fa toor a m ten pr\net te nemen. Vzti' dsn constats/ »n, hi ten- nudlg en gemekkelljl lies In lijn werkgeel Tijdens die proef leert u ei ten eenvoudige melo die ipelen met s klentrtn en pedeel. Het rerpllchl a tot niets! De grots meg mttkt de nering A- «rit Stel uw bezoek dus n/et te leng tilt. Behalve lammond verkoopt Joh. de Heer ook andere elec- h :he orgels in de populaire irljikl vanaf f 1495.-. Stuk imor stuk orsi Ie van prime kwe- telt. waarbij 66 lo cursus kunt gebruiken. Uw bezoek san «sbïe toonzalsn Is d moeite .lubbot en dwsrs waard. Cs rs- lutstli n service ven 1oh.de Haar zijn n begrlp.Stel uw ba- zoek n Isuit, doe t it nu of vraig schriftelijk om inllehtlngon. Muziekinstr, handel rtv. O iti - Jijk 330, Tel. 115255 Rotterdièm Abonnee: - Straat: Plaats: die het ab -geld betaalt per week 'maand/kwartaal verzoekt „DE ROTTERDAMMER" te zenden: Plaats: van dag, de 1966 tot en metdag, de1956 het niet-toepasselijke ».v.p. doorbalen. Deie opjave, geplakt op briefkaart (lt et.) of in envelop (24 et), minstens één week voordat n met vtkantin gaat inzenden ten ROTTERDAMMER", Afd. Abonnementen, Witte de WHMnat 25,1 v -is" vraagt voor enkele van haar winkelt Liefst met ervsrinj in het beheer van een levensmiddelen winkel. Geboden wordt een prettige, zelfstandige werkkring met oede verdiensten. Het vakdiploma Zuivel is vereist. Cursussen ter verkrijging van deze vakbekwaamheid kunnen gratis worden gevolgd. Bovendien zijn er enige vacatures voor ervaren tn aan komend» Inlichtingen over deze funkties worden gaarne verstrekt door de afdeling Personeelsdienst, Persoonsdam 18 te Rotterdam-Zuid, tel. 272640. j] HUW, vraagt voor spoedige indiensttreding: Leeftijd 16-18 jaar. voor diverse afdelingen, met MULO-diploma. Leeftijd 18-22 jaa (MULO-opleidtag' voorde afdelingen: geregelde lijnen en boekhouding. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan de Af deling Personeelszaken, Halandstraa 49, Rotterdam. Telefoon 111500. toestel 60- e Gevraagd wordt voor de interne transportdienst Sollicitaties te richten aan de Chef Technische Dienst, Hoiysingel 3. vraagt een ervaren voor zijn Supermarkten. Interessante, zelfstandige werkkring. Sollicitaties: Aelbrechtskolk 15. Stadhuisplein 9 - Rotterdam vraagc voor de afdeling TRANSPORT- SCHADE voor spoedige indiensttreding op het gebied van behandeling van transportschaden die belangstelling heeft op het gebied van verzekeringen en na een inwerk- periode zelfstandig transportschade rekeningen kan behandelen; die o.m. belast zal worden met de controle op de eindafwikkeling van behandelde claims en met lichte ad ministratieve werkzaamheden. Ook ouderen kunnen naar deze functie solliciteren. Eigenhandig geschreven, uitvoerige sollici taties met vermelding van de gewenste functie worden tegemoet gezien door de ifdefing Personeelzaken, telefoon 010- 114120, toestel 240. Op ons hoofdkantoor is plaats voor een en een voor do afdofing LconadmlnHtratlo Schriftelijke sollicitaties to richten aan do afdaling personeel!- xakon, Willebrordosplein 19 to Rotterdam. Tol. 010 - 28 2Ó8D. Het Bestuur van de Ned Herv. Kleuterschool te "WIJK vraagt voor haar 2-klassige school aan de Bergstraat 21 zo spoedig mogelijk net akte A. Van positief chr beginse.en. Woensdagmiddag en zaterdags vrij. Soil, aan de hoofdleidster, Mej. H. Bax; of aan de voorzitter, ds. J. den Hoed, Bergstraat 2, telefoon 04164 -115. Het DIACONUS SENHTJIS „DE WIJK", te Gouda, vraagt per 15 augustus of per 1 september as. VOOR ZIJN KRAAMKLINIEK Het gaat hier om een zeer .zelfstandige functie. Salaris en sociale voorzieningen waaronder &egxe- per 6 vakantietoeslag volgens rijksregeling voor particuliere inrichtingen. Opname in het Pensioenfonds is mogelijk. Met evt vak.afïpr. kan rekening gehouden worden. Sollicitaties te richten aan de Besturend Zuster, Westhaven 11, Gouda, ,ZON en SCHILD" en „HEBRON", Ned. Herv. psvch,-, risch ziekenhuis te Amersfoort vraagt voor gende te beginnen In- of extern Gegadigden behouden gedurende de opleiding het saiari. dat als A.-verplegende werd genoten. Sollicitaties trichten san de (eneesheer-directeir Utrechtseweg 266 te Amersfoort, telefoon (03490) - 2 6046 OP 1 JULI 1966 WORDT DE NIEUWE GROOT 6% HECTARE, OPENGESTELD. Prachtig beschutte ligging tussen de schurve- lingen, op ongeveer 1 km afstand van de zee. Postbus 5, Ouddorp. Voorl telefoonnr. 01878 - 503. HUIZE „HET SCHILD" (tehuis voor alleenstaande blinden) te Wolfheie vraagt Prettige werkkring. Goede verbinding met hriia of bus met Arnhem of Utrecht Zij, die belangstelling hebben vooi deze vacature, gelieven zich schrifteiijk in verbinding te steil® met de directeur. zoekt een VAN ONGEVEER 1500 M2 Brieven onder nummer 4243 bureau van dit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2