Politierechter A. Heynsius ti afscheidsrede in rechtzaal: meer KJPM-scliepen overnaar Oranje Lijn Gróte steden betalen tol voor verzuim roofoverval Man dodelijk verongelukt Aantal dronken rijders steeg reeds tot 308 in lialÉ jaar Boeiend concert van Feike Asma Dronken man zet café op stelten Gem ruimte voor de jeugd - Noodgebouw voor jeugd: wens in Hordijkerveld Buit slechts 6,50 Bejaarde man Brand in zwavel ''ld a/b Bevesier DE ROTTERDAMMER MAANDAG '27.-JUMv!i9iS53 Tenslotte zei hij: „Ik ben dank baar' dat ik dit heb mogen doen. Ik ben trots dat ik mocht recht spreken namens de .Koningin". -. schoenenzak - voor 6 paar schoenen OPGAVE VAKANTIEADRES directie; Pagina 3 (Van een -onzer verslaggevers) ROTTERDAM De slechtziende en dóve heer P. van Klaveren (83) is zaterdagnacht het slachtoffer géworden van een laffe overval. Vla de tuin drong óm ongeveer twee uur en tot nu onbekende man zijn woning aan de Zivecdsestraat binnen. De man kon kennelijk naar zijn zin niet genoeg geld vinden en wekte de slapende be jaarde man met enkele .klappen op diens hoofd. Toén dezë - de man zei geèn geld in huis te hebban, bond de man hem met een van zijn sokken de armen op de rug. pe Indringer "nam vervolgens de benen, met slechts 6,60 als buit "(uit dé porte- mónnaie van de heer Van Klaveren). Hét hele huis had hij overhoop gehaaid. Omdat dé slechtziende oude;; man de rover niet goed heeft gezien, beschikt de politie niet over. een signalement. Een. dicht hij kem: in 'dé buurt wonende zoon (37), de heer Jac. van Klaveren, vojhd zijn ..vader.,. Hij .moest zaterdagmor gen vroeg" naar. .zijn werk en'.tcen hij langsde woning liep, zag hij in'een kier. tussen. 'dedichtgeschoven gordijnen (wat dé-:ihdrmgeri 'heeft gedaan) 'zijh .vader mét het hoofd tegen de ruit bonzen. De zoén éendë zijn woning 'in, haalde een sleutel op en. maakte zo snel, mogelijk zijh vader los. Diens handen waren stevig vastgebonden en zijn polsen ontveld. Ver der had de bejaarde man een buil op zijn hoofd én' bebloede lippen. Het slachtoffer vertelde na het vertrek van de rover nog 20 minuten geboeid op bed te hebben gelegen voordat hij durfde opstaan. Mét zijn mondschoof hij de gordijnen iets open en-.moet enkele uren voor hét raam hebben gestaanvoordat zijn zoon hem - zag. Op het ogenblik komt de heer Van Klaveren hij een van zijn dochters in Vlaardingen bij van de schrik en de yèrwondingen. TK moet nodig verleden week schrijven over schoolreisjes eni dan vertellen dat schoolklassen mij: geen kaarten noeven te sturen.1 Wacht even, zei de Paul Kru- gerschool uit de Zwéderstraat, we; zullen hem krijgen. En prompt ont-- vang ik van een groep leerlingen- van deze school een kaart'van het natuurbad „Mooi Zeist", waar ze! kennelijk een dag geweest zijn. Be- dankt hoor, meisjes en jongens, fijn dat jullie hét er niet bij- hebben laten zitten. Wie weet hoeveel schoolklassen jullievoorbeeld nog; gaan volgen. Was'het koud in. het zwembad? En nu natuurlijk'de namen van de meisjes en jongens die de kaart tekenden. Hier komen ze: Jels Won- dergem, Paul Hoogerwérf, Ineke Meeder, Joke van Woerkom, Marjan Vermeulen, -Leo Hoogerwerf, Christien Szadkowski, Wilma Kasi- us, Ineke Boon, Theo Schuiling, Ma rian Rozendaal, Arie van der Wel,; Lia de Jonge, Bennie Houweling, Evert Sonneveld, Ton Rietersma. Van .de familie' P. Bëulselman ;uit Rotterdam kreeg" ik een- kaart niet oude rotswoningen in de omgeving van Meerssen. De familieBeukel- man bedankt mij voor de regelmati- ge toezending van „Dé Rotterdam- 'I mer" in haar Limburgs vakantiever blijf. Ik zal deze dank doorgeven; aan de mensen van onze abonnement tenafdeling,' want zelf heb ik* part noch deel aan deze verzorging. j ROTTERDAM Het aantal .dronken rijders dat in de eerste zés 'maanden van dit jaar is veroordeëlct door ,de politie rechter, is 308. In 1905warén héter zin dezelfde periode i2„6l en. in 1960 slechts honderd. Dronken bromfietsers waren'ér 97 (1965: 54) en dronken fietsers 40' (vorig halfjaar 37). Het aantal mensen dat ha een' aanrijding :is doorgereden bedroeg' 141 Avorig half jaar 97.) Dit zijn'wel dé'twee belang rijkste getallen dieidr'. A.-Heynsius van morgen tijdens zijn; afscheidswoorden meedeelde. Over de havehdiéfstailen wilde hij-niets zeggen. Het aantal" winkeldiefstallenis niet een gestegen tot 133..in een half 'jaar. Wat, dé dronken rijders betreft (onder 'wie vijf motor- enytweéécootérrijders), twaalf kregen vrijspraken, twee voor waardelijke veroordelingen én twee geldboeten. Alle gevangenisstraffen. gingen gepaard -met ontzeggingen van j dé rijbevoegdheid, In totaal -hebben .dé pölitférëchters in dit half jaar 1311 zaken moeten behande- len! tegen 1547 in 1965- verteld van meneer De Jpngëj. uit; Feijenoord, dié balipennën yer^v. 'kocht voor het protestants Kinder-1 - huis in Genk. Nou, -op pagina-twee van deze krant kunt u lezen hoe dit huis zaterdag feestelijk; en dankbaar wérd geopend. En. bij de zeer velen 'uit onze lezerskring was - daardook'- meneer De, Jonge, hoor! De Rotter- damse scheepsmakelaar vertelde 'inv'; zes weken tijd voor precies 3938 - aan bailpennen te hebben verkocht. Hij had nog zes pennen over en wilde proberen daarmee alsnog de vier mille vol te maken. Daverend applaus natuurlijk en de zes pennen- was hij zo kwij t. De voorzitter van het Kinderhuis, ds. Lukasse, maakte dfftopmerking: „de ouwetjes doen het rog best" en» daarmee schoot hij echt in de roos, want meneer De Jonge heeft veer-" tien mei zijn 79 ste verjaardag" ge- vierd en was, zoals u zich zult herin-.; .neren,;, die dag. precies veertig!:jaar?^ werkzaam in dé scheepvaart. Zoals ik al zei waren er in Genk veel' lezersj.- van deze"; krantdvHét vreemdeGenk is steeds gewéésfe,; dat "de; mensen die er naar toe.gin-" gen om, wat te brengen, er .altijd •rijker vandaan kwamen omdat ze;ec-; meer ontvingen danrzé er 'brachtdiïSp 1 De* tactiek van de mensen van Genfefr* is dan ook altijd geweest iedereen - 1 die dat wilde de gelegenheid te ven maar eens te komen kijken. En dit heeft beslist aan twee kanten zé-ij genrijk gewerkt want wie „ereen- maal waren werden propagandisten. Het is een projefct dat ook in de toekomst nog veel -steun uit Neder- land nodig; zal hebben en ik weet. zeker, dat wie; daaraan .wil gaan mee- in werken vast geen spijt krijgt. - "W(ie "t hét werk nog. niet kende heeft zater-- dagavond op de televisie een indruk ervan kunnen krijgen en als. u het-., met eigen ogen wilt zien dan moet u. 'J er maar eens gaan "kijken. Het is dankbaar .geven1 aan'een .stuk Zen- dingswerk, want- dat is het irï feite' waarvan men zelf ,de vruchten kan zien groeien! 1 ROTTERDAM Drie KPM-schë- pén de Schouten, de Van Waerwijck en de Roggeveen, zullen in eigendom overgaan naar de Oranje'Lijn. Over de aankoop hebben beide maatschappijen overeenstemming bereikt. 1 Het is de bedoeling de schepen in te zettën op de lijndiensten tussenEuropa enerzijds en Canada en de Amerikaans Grote Meren .anderzijds. .De Oranje Lijn onderhoudt deze lijndiensten samen met de Noorse Fjell Line. Voordat de: schepen in de vaart komen, zullen ze belangrijk verbouwd worden om. ze aan ;te passen aan.de eisen,' die de vaart op de Grote Meren stelt. De sche pen zullen deze herfst en winter van eigenaar vérwisselen: - Overwogen wordt om - de drie schepen te noemen naar de oudste drie dóchters van Prins Willem: van Oranje:Prinses Maria," Prinses Anna en Prinses Emilia. MAASSLUIS Van de symfonieën die .de componist Charles Marie Widor schreef, behoort de vijfde tot de meest bekende, althans de meest geliefde symfo nie. Feike Asma had de gehele symfonie zaterdagavond in de Gróte Kerk op-zijn programma staan en dit was'er, -kenhé-; lijk de oorzaak van dat het: aantal bezoé-- kers 275 bedroeg, hétgeen voor een derge lijk orgelconcert toch wel meer-is dan men zal verwachten. - Niet minder dan 35 minuten lang hield Asma.. zijn publiek gevangen door zijn geboe'd en zeer groots spel, dat vooral zijn hoogtepunt- kreeg in de geweldig gespeelde toccata waarbij .de begaafde, organist alle troeven' kon uitspelen op het prachtige, monumentale orgel niet het fraai uitziende front. Ia feite éven' geliefd,en daardoor graag gehoord bracht de organist van Joh. Seb.: Bachde bc-kende Toccata en Fuga ten gehore; altijd, .nog een1; groots werk dat indruk maakt op iedere orgelliefhebber. Verder speelde Asma de Sonata no, 2. eveneens: van Bach. De delen Vivace, largo en allegro kregen een fraaie vertol king. Het programma dat was geopend met net koraal „O Heil'ge Geest, daal op ons neer van jan Zwart, werd besloten met het koraal van Feike Asma zelf dat zich ontspon in een machtig klinkende finale over psalm 42. Onder de bezoekers bevonden" zich; verscheidene Schiedamse en Vlaardingse orgelliefhebbers.. Op woensdag, '6 'juli speelt Feike Asma in hetzelfde kerkge bouw werken van Bach, Reger,Elgar, Liszt, Jan Zwart en van zichzelf. - ft De politie in Montreal in Canada heeft gisternacht vijf uur nodig-gehad om enkele honderden dolle - jongens van de straat te krijgen. De jongelui waren kwaad,omdat de muziek tijdens een openluchtbal in: het park even ging rusten. Vooral winkels en auto's werden een prooi van de jeugdige straatschen ders. ROTTERDAM- -Een dronken fa brieksarbeider heeft zaterdagavopd een"café aan de Hudsonstraat.op stel-, tén. gezet. Hij dreigde, dé héle zaak in. elkaar té slaan en was daar ook hard mee- bezig tóen de politie -aankwam. De man is ter ontnuchtering en kal mering opgesloten in het bureau Mar- coniplein. Hij zal zich later 'hebben te verantwoorden voor vernieling en ook mishandeling, lri zijn dróhkëmanswoe-- de beet hij een bezoekster van het café 'in de hand. ■-* 1"; ROTTERDAM Door onbekende oor zaak' ontstond zaterdagavondop de Nieu we Waterweg brand,ih een van de rui men van het met zwavei'geladen 400 ton metende -Nederlandse kustvaartuig Be vesier. Na iafgemeerd té zijn in Hoek van ■Holland,hield de gealarmeerde brand weer de buitenwand en de luiken van' de ruimen nat. - In de loop van de nacht besloot de -kapitein terug te kéren, naar Frans Swarttouw in de Botlek, voor een nauw keurig onderzoek. Achteraf bleek alles nogal mee te vallen. Zondagmorgen om half elf koos de Bevesier weer zee. O P£HN1.S-'Het Fanfarecorps „Oefening Baart .-Kunst" ion-der iefding ;vah: dirigent 'AS oen- Arend heeft op het Nationaal -concours dat In Doornen-burg bij Nijmegen werd ge- houdpn.,in .de". vaandeUfdeUng'een eerste' prijs -behaald met ;107 ',puntien.' X)e 'dnjmband van ;C/BK 'nani- voor, het eerst..aan het con- cours dee! er. behaalde in '<le tierde afdeling eveneens een eerste prijs met S3 punten, Morgen koopt U zo'n handige schoenenzak voor 6 paar schoe nen waarmee U in Uw kasten enorm veel' ruimte, en orde schept. Van solide plastic^ keurig af gewerkt met.meulen ophang- strlp met haak voor in de kast of tegeti de kastdeur. Gisteren nog 3.50 ...als speciale aanbieding koopt U hem morgen voor iets sneer dan anderhalve gulden. -V bedraagtbij, „elkaar '440 miljoen gul dén! Feitelijke opdrachtgeefsteris Uni ted States National Bulk Carriers Corp,, 'die',de tankers zal'vér charte ren aan Gulf Oil. De schepen zullen ruwe olie gaan vervoeren van Kuwait .in-de,Perzische Golf, naar Whiddy Island, waar de grootste oliehaven ter wereld in aanleg is (Ierland). De eerste tanker 'moet eind 1968 in de vaart komen. f. i Dé .schépen worden 351 meter lang en* 54 meter breed. Twee turbine- in stallaties, van elk 18,700 pk zullen -voor ,eén' snelheid van. bijna 15 knoop zórgen: De bemanning zal 77 koppen teilen. Ookaan Nederlandse kant zal ér over enige jaren eèn' verandering ko men wat de Harwich-dienst .aangaat, hoewel het -stellig langer gaat duren dan in Harwich, Het plan is namelijk zoals bekend, dat de boten over vele (hoeveel?) jaren zullen gaan. afmeren in de nieuwe zeehaven tussen Hoek Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op initiatief van de jeugd is'in de 'wijk Hordijkerveld een comité gevormd, dat zich zal beijveren voor de stichting van een algemeen noodwijkgebouw,-waar de jongeren kun nen worden bezig gehouden met sporten, hobbyclubs, "films, dansen en andere vor men van ontspanning. De eerste stap was een petitionements- actie onder de bewoners, die 1802 handtekeningen opleverde. Vervolgens werd1 tijdens een vergadering, waarvoor jeugdorganisaties, kerkelijke vertegen woordigers. en politieke partijen waren uitgenodigd, besloten de lijst met handte keningen op korte termijn aan te bieden aan" de wijkraad met het verzoek deze met eejl hegeleidend schrijven aan bur gemeester en wethouders van Rotterdam te overhandigen. De bewoners van de wijk Hordijker veld worden via een mededelingenblad op de" hoogte' gebracht van de verdere activiteiten van het comité. Zo gaat de Parkeston Quay in Har wich er straks uitzien. Links de aanlegplaats voor containerschepen (met kranen op de kade) en rechts die voor de boten van en naar Hoek van Holland, Bremerhaven en Esbjerg. ïn de toren (midden) komen kantoren en daarachter een douaneloods voor auto's. Morgen begint de verkoop van deze luxe en zeer practische schoenenzakken.voor dames- en herenschoenen', ftgLófVl (6 paso voor «W. Giin iet. .of schrift,; iet, Dringend verzoek,, uw vakantieadres vla de uit de krant geknipte bon, die wij regelmatig op de advertentie pagina plaatsen, MINSTENS EEN WEEK VAN TEVOREN ,op te geven. Indien deze .schriftelijke opgave „niet tijdigia ons bezit, is, kan de toezen- diag ernstig .worden, vertraagd. ft Vier mensen zijn in Farma in Italië om hët leven gekomen, nadat zij één voor één afdaalden in een diepe irrigatie- punt om een gebroken waterpomp te repareren. Zij stikten, ftEen eenmotorjg particulier vliegtuig je is.gisteren neergestort toen het zou gaan landen op het vliegveld Hyan- nisport (VS), De zes inzittenden kwamen om het' léven.' -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1