Muzikale show trok veel bekijks Pad^indersbands lieten zich geducht horen Stlart voorweek op 'twater AGENDA in Geleen van Zaal met dak en toren om te w Opmerkelijke kerk van Cli ristengemeenscliap WASAUTOMATEN nuele-hoover etc. Openluchtzwembad met instructiebad 88 l Hii 1ÏS Taptoe 12 bands einde geslaagd Th. F. Wouters opvolger concours Alle 31 MMS-ers Groen geslaagd Inbrekers sloegen vijfmaal hun slag FELLE BRAND IN MOSTERDpIfRjiii m herleeft Drukke receptie bij mej.Feitsma ifm' ter meulen Ver. Touwfabrieken winnaar competitie bedrijfsvoetbal Bromfietser gewond na aanrijding Henk van der Horst exposeert lino's Politiemannen koeioneerden. AND RÉ VOOGT - MEENT 19-21 - TEL136817 -uit- DE ROTTERDAMMER P-agina 4 MAANDAG 27 JUNI OU bteduicSend goedkoper «n peren een rportleva ri. bezigheid, het is toch heel nor- mail, dat Jong en oud etsen stelt ain de nachtrust en het heerlijk luieren. en nlets-doen overdag f Met dexe.gédacht* kochten wij een grote, partij Camping ma. .trassen«h camping-platen (dia Ideailzljii onder da slaapza k), voorwijzen, beduiden lager dan' normaal. Camping matrassen ven 100% polyaether, In fleurige creton ne uitvoering. 6-dellg. Camping-platen van Polyaether «It één stuk, gerold, voor tién tallen doeleinden Campïngmatxassen SSx180x2 cm 6-delig Campingplaten 60*180x2 cm 1-deHg.geroW Morgen begint de verkoop van de»Polyaether campingma trassen en platen, op onze Camping-afdeling, 2e etage, een genot en een comfort voor Uw camping. VLAARDINGEN Zaterdag middag en -^avond heeft Vlaardin- gen gedaverd van de marsmuziek van twaalf padvindersbands, die uit alle delen van het land waren gekomen om op het Zeventiende Nationale Bandconcours uit te maken wie de beste was. Honderden mensen hebben 's middags op het VFC-terrein genoten van. de muziek en de show van dë diverse, korpsen. De tribune was stampvol ëp ook rond het veld stonden veel mensen. TpEN muzikale show van de drum- band NPV Groningen, maakte bij het publiek veal indruk. 'iSÊêmÊ Uitslagen Vandaag, Stadhuis: Gemeenteraad, 20. en morgen Van onze correspondent ROZENBURG De industri alisatie mag Rozenburg dan mog slechts enkele tientallen koeien hebben overgelaten, zaterdag nacht dwaalden er twintig in de omgeving van de radarpost. De dieren waren ontsnapt uit een vjjf kilometer vender gelegen weiland in het Europoortgebied, Twee Rozenburgse politie mannen trotseerden de nachte lijke plensbuien en wisten, in eendrachtige samenwerking met de van bed gehaalde eigenaar, het vrijheidminnende vee naar zijn basis terug te koeieneren. SCHIEDAM De afscheidsreceptie vöor de heer en mevrouw Ballijns, die met ingang van 1 juli het beheer van het zalencomplex van het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen gaan beëindigen, is zaterdag een éclatant succes geworden. Cadeaus SCHIEDAMIn. de-Caïa nils traaf raakten zondagmiddag tweë opslag plaatsen van de mosterd- ënLvj^rijnfa-. briek van de firma H. Breder ln-brand; De loodsen waren voorzién vaiijiiëtohï platen en afgedekt met etemiet.' ...Dé..gehele voorraad kartonnen hallage en veertigduizend, lege glazeii potjes gingen door de brand verloren;- Se -brandweer heeft onder leidlngrVfihi brandmeester Rademaker het vuur met twee nevel- en twee lagedruk stralen geblust. Ook een. aangrenzende Toöds -1 van de grqssierdérij Van Alphen -liep'' brandschade op. Tw-ee jongens hebben zich bij „déze dapper geweerd. Dat waren de yljfifenJ' jarige Joban Karsscn uit het wobriWa-v genkainp .eii'.'de zestienjarige raditemppj teur Gerrit van Oordt uit de Boerhaa- velaan. Deze jongens hadden de bkand tinto dekt en zijn toen.2elf tot actié(ovérgér gaan. Zij sleepten een" aantal kratrep weg-en-sloegen vervolgens-een rujt'van de fabriek in om .te rien ofbinnen blusmateriaal - aanwezig -was. Toen.-rij dit hadden .geyonden zijn. zij méteen' met twee brandslangen aan bet blussen gegaan. Toén - dé braridweer "arriveerdë vond zij de jongens daarmee bezig. INDIEN GEWENST OOK OP HUURKOOP (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Binnenkort zal een kerk in gebruik worden genomen, die men gerust een op merkelijk bouwsel mag noemen! Zij is gebouwd in opdracht van „De Christengemeenschap", die in Rotterdam een honderdtal le den telt. Naast de kerkzaal en een bijgebouw bestaat het kleine complex uit een toren, die tevens woontoren is. Naar ontwerp van de Rotterdamse architect M. TV. Hupkes vérrees het kerkje met rijn merkwaardige vorm aan de Schepenflat. Mede door, bijna pal tegen de bijgebouwen van de Star tenflaé. Mede door de vorm van dit MAASSLUIS De bestaande zweminrichting aan de Burge meester de Jonghkade, nabij de overzetplaats naar Rozenburg, zal naar verwachting moeten ver dwijnen als gevolg van de aan leg van de langs de Nieuwe Wa terweg aan te leggen Deltadijk. Bovendien voldoet dit zwembad niet aan de moderne opvattingen inzake zwembaden. Onder deze omstandigheden is de houw van een vervangende zweminrichting uiw 'st urgent. Dit geven B. en W. als toelichting op hun voorstel aan de gemeenteraad over te gaan tot de bouw van een open lucht zwembad met overdekt in structiebad in de Sluispolder- Oost. MAASLAND Na 36 jaar aan de Hervormde school te Maasland verbon' den te zijn geweest heeft mejuffrouw Feitsma zaterdagmiddag met een. druk bezochte receptie afscheid van haar werk genomen. Velen kwamen de onder wijzeres, die de pensioengerechtigde leef tijd heeft bereikt de hand drukken en haar het beste voor de toekomst wensen. Verseheidenen lieten hun goede wensen vergezeld gaan van blijvende herinnerin gen. Géén *cf. of schrift. b*ft. De voorzitter van de Landelijke Band commissie onbaas 3. Heemann opende het tournoot. Hij hoopte dat het een sportieve strijd zou worden en die hoop is niet beschaamd.Enthousiast hebbende muzikanten gestreden om de prijzen. Het weer was precies goed, niet te warm want dat is niet dat trommelen en blazen ook niet alles. Naast de muziek werd ook de stijl van de korpsen aan een kritisch onder zoek onderworpen. Er waren mini mumeisen gesteld, de zogenaamde bandstandaard, waaraan de bands moesten voldoen wilden ze in aaamer- •Jkiag komen voor een prijs. Op twee na haalden alle bands de standaard. Dat SWÈSÉ dit niet zo maar ging.' bewijst wel het feit dat de twee die de standaard niet haalden op muziekgebied een eerste en een derde prijs behaald zouden hebben als de stijl beter was geweest Tot besluit van het concours trokken tegen zeven uur uit alle délen van de stad de bands naar de Mozartlaan, waar men zich opstelde voor een défilé. Op het bordes van het stadhuis nam namens de gemeente -wethouder E. P. van der Veen dit défilé af. Hij werd geflankeerd door padvindersautoriteiten, onder wie de hoofdcommissaris van de Padvinderij in Nederland, de heer E. H. J. Volk- maars, en de districtscommissaris, de heer D. Heijting. Verder waren aanwezig de gemeentesecretaris de heer A Kranen burg en de ambtenaar Jeugdzaken de heer P. Boschman. Na het défilé begaf het gezelschap zich naar het Vearplein waar de bands zich inmiddels hadden opgesteld. Hier reikte de heer Voitmaars de prijzen voor muziek en stijl uit. Wethouder Van der Veen overhandig de de hoofdprijzen die in iedere afdeling wafSV'gevallen en de ereprijs die door de gemeente Vi&axdingen beschikbaar was gesteld. De heer*Van der Veen merk te op dat het gemeentebestuur blij was, dat dit concours in Vlaardingen was ge houden. „Op het gebied van de cultuur is veel activiteit nodig. Juist in onze steeds meer industrialiserende gemeente". De wethouder vond het daarom fijn dat dit concours op zo'n prettige manier ver lopen was en dat Vlaardingen hieraan had kunnen meewerken. Hierna volgde een grootscheepse taptoe waaraan alle twaalf bands deelnamen. Het gebeuren viel zeer :n de smaak bij het vrij tal rijke publiek. De prijzen gingen naar: Aid. 1, muziek: 1. Districtsband NPV Den Haag, twee ttwéede prijzen voor Drumband NPV Groningen en Districhtsband NPV Rot terdam, 3. NPB Marsband Amsterdam. Afd. 1 stijl: 1. NPG Mafsband Amster dam, 3. Districtsband NPV Den Haag, 3. Drumband NPV Groningen. Hoofd prijs afd. 1: NPG Marsband Amster dam. Afd. 2:'le prijs muziek en te prijs stijl: Utrecht BPG-NPV, 2e prijs mu ziek en 2e prijs stijl Haagse Padvin dersband NPG. Hoofdprijs afd. 2, te- -BOTTERDAM Zo werden van morgen, maandag, veie van de 72 patiënten uit Rotterdam en omgeving, op de J. Henry Dunant gebracht. Dankzy de goede zorgen van het Rode Kruis vertrokken zij omstreeks half elf met hét fraaie hospitaalschip yoor een week op het water. Dokter M. Dura uit* Rotterdam fungeert weder- om als scheepsarts, een uitgebreide staf -verpleegsters, verplegers, help sters en helpers is aan boord. Het zal de 48 dames en 24 heren aan niets ontbreken. De tocht gaat via Jutfaas, Beverwijk, Den Helder, Amsterdam eh Oud-Beijerland terug naar de Maasstad, waar de boot zaterdagoch tend weer afmeert. (Van *en onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmiddag rfjn alle 31 Kandidaten voor het eindexa men MMS -an het Groen van Pricsterer- lyceum geslaagd. Voor de tweede maal dit jaar kon dus de vlag uit. Van de totaal 134 eindexamenkandidaten van het Groen zijn er 131 geslaagd. Een resultaat waar de school terecht trots op Is. De 39 HBS-A kandidaten behaalden allemaal het diploma. Twintig van de 21 gymnasi um X- en B-kandidaten slaagden en 41 van de 43 HBS-B kandidaten behaalden het diploma. De 31 meisjes die zaterdag met hun MMS-diploma naar huisgingen waren: W. Bakkes, M. E. Bakkes, A. E. Blom. W. H. de Boer. I. G. Clement. M. D. van Dijk, M. v. d. End, M. A Fritz, C. Galsn- dorp, N. v. d. Ham. A J. Heerema. G. G. H. Hoogerhuis, M. van Keulen, L H. van Noortwijk, A R. Oostlng, P. Verduyr, P. M. Aalbersoerg, T. A. Boot, N. v. d. Bos, H. 3. Doeven. N. A Essebaggers, A Fa ling. N. van-'t Hof. F. Kleynjan, M. A v. <1 Kooij, T. H. Nleuwenhuijs M. J. C van Ouweriterk, Y. van Rij, C. 3. Soe- ters. M. J.van Tongeren, R. M. P. War. naar. Evenals alle anderen geslaagden ice- gen de meisjes als cadeau van bet bestuur een boek mee, „Doe open dat luik" yan ds. H. Silleris Smit Musis Car rum: Scfiied. Jeugduitwisse ling, bijeenkomst 19.30. EN DAGELIJKS Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken S 263954 (b.g.g. 010115588 en 01898-6619). -'Agentschap: J- v. Gogh, Dr. Zanoen- hofctr. 139, teL 52400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. var 13.301920. Belangrijke telefoonnummers: Alarm tvvatie 264656; alarm brandweer 269123; Sar» OGTen <333. 269280. Apotheek: Rembrandt; Eonbrandtlaaa SCHIEDAM Vrijdagnacht is er op de Gustoweg ingebroken in drie kanto ren. Bij de N.V. Machinefabriek Voor waarts werd uit een bureau een porte feuille met f 400 en uit een geldkistje 39 ontvreemd. Bij de N.V. Technisch Bureau Rogas werd een kast geforceerd, maar er.werd niets gemist. In het kan toor van de N.V. Bronswerk-Fijenoord werd een droogkabel van de elektrische schaar doorgesneden en de aan- drijfschaar van een boormachine bescha digd. In de kantine van de sportvereniging HBSS in hét Hargapark zijn zaterdag nacht onbevoegden aan de achterzijde na het inslaan van een ruit binnengedron gen ec hebben uit een zich daar bevin dend trekspel een onbekend aantal dub beltjes meegenomen. Ook in de nabij gelegen kantine van de sportvereniging Schiedamse Boys is men binnengedron gen. Daar werd uit een geldkistje onge veer twee gulden ontvreemd. GELEEN In Geleen is het het afee topen weekeinde onrustig geweest nadat een groep Jongeren had getracht toegang te krtjgen tot de jeugdsociëteit van de rooms-katholieke jongerenvereniging K '59", die veel wordt bezocht door In Geleen woonachtige Ambonezen. Giste ren werden by de relletjes twee politie, mannen licht gewond. Zaterdag ontstond een vechtpartij toen aan een aantal jongeren de toegang tot de sociëteit was ontzegd. De politie slaa<rde er toen in de menigte, die tot en kele honderden Jongeren was uitge- gf* ld, te -verspreiden en het bestuur van de sociëteit besloot tot voorlopige slui ting over te gaan om verdere ongeregeld- edf en te voorkomen. Gisteravond poogden enkele jongelui de toegang van de sociëteit met breek ijzers te forceren. Toen leden van de vereniging hun dit trachtten te beletten ontstond opnieuw een vechtpartij. De te hulp geroepen politie hield drie onrust stokers aan. Tegen elf uur in de avond trok de inmiddels tot honderden jonge ren en andere nieuwsgierigen aange groeide menigte in de richting van Ge- een-Zuid waar de Ambonezen wonen. Jongelui die op de rijweg gingen zitten werden met politie-auto's verdreven. De situatie dreigde ernstiger te worden toen bleek dal de menigte bij de Arobonese buurt werd opgewacht door van schop pen, messen en andere wapens voorzie ne Ambonezen. Twee politiemannen die zich tussen de groepen hadden opgesteld, werden licht gewond door straatstenen en flessen die vanuit de menigte werden geworpen. Dank zij het tactisch optreden van de po litie werd echter ernstig handgemeen voorkomen. Na een dringende oproep van de politie verspreidden de Jongelui zich. (Van onze correspondent). MAASSLUIS Zaterdag is op het sportpark van VDL de finale gehouden van de bedrijfsvoetbalcbinpetitie. Nadat de elftallen in de morgenuren hadden gestreden om 'een plaats in de finale bleek al spoedig dat de Verenigde Touw fabrieken A en de Bouwcombinatie A zich ais finalisten zouden meiden. Beide combinaties behaalden namelijk grote overwinningen. De finale bracht echter geen felle strijd. Af en toe probeerde men goed voetbal te tonen maar het bleek al gauw dat een voetbaltoernooi Iets anders is dan het spelen van een gewone wedstrijd, want de vermoeidheid kon men duidelijk constateren. De uitslag 1—1 gaf een juiste weergave van de wedstrijd. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen en het was de Verenigde Touwfabrieken die zo doende eerste werd, gevolgd door de Bouwcombinatie. De strijd om de derde en vierde plaats ging tussen De Haas en Dirkzwager. De Haas zegevierde met 2—4), In de morgenuren werden de volgende wedstrijden gespeeld: Moennan/Koffe- man—Bouw Combinatie A 0—6, De Haas—VTA 1—3, Dirkzwager—Moer- man/Koffeman 1—0, VTAv. d. Lely 5—0, Bouw Combinatie ADirkzwager 20, v. d. Lely—De Haas 16. De wethouder van sportzaken, de heer J. Smit, heeft 's avonds in de kantine van VDL de prijzen uitgereikt. Het elftal van „Merwede-De Ploeg" kwam in het bezit van de sportiviteitsprijs. ,vens ereorijs Vlaardingen, Utrecht NPG-NFV. Afd. 3: Geen eerste prijs muziek toege kend. 2e prijs St. Joris Boskoop KV, le prijs stijl en hoofdprijs afd. 3, St. Joris Boskoop KV; De prijs voor de beste tambour-maitre was voor de Dis trictsband NPV Den Haag. De prijs voor de beste tambour-maitre onder de zeventien jaar was voor St. Joris (Boskoop KV. De „Drunars" NBG Rotterdam, deden mee buiten mededinging. SCHIEDAM Zaterdagmiddag botste op de hoek van de Lange Kerkstraat en het Broersveld een personenauto, bestuurd door de 47-jarige H. B. M. te gen een bromfiets, bestuurd door de 17-jarige A. F. J. Laatstgenoemde had geen voorrang verleend. Hij viel en werd met e?n hersenschudding, een wond aan het voorhoofd en diepe snti- wonden aan de rechterhand door de GGD naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. De bromfiets werd ernstig en dé auto licht beschadigd. 9 Onder het marsen kwam zaterdag middag op een van de volkstuincom plexen de 14-jarige J. y. d. ?Tuin, Schaep- mansingel 65, en lid van dé wandelsport vereniging West, te vallen, waardoor haar linkerknie uit de kom geraakte. De GGD bracht haar naar het Gemeentezie kenhuis. "(Van een'medewerker) .-'y VLAARDINGEN In de galerie Vlaar dingen 65 heeft ir. A L. Backer zaterdag middag een tentoonstelling van lino's van Henk van der Horst geopend. De heer Backer, die voorzitter is van de Commissie van Beeldende 'kunsten zag het als een bewijs van goede verstand houding tussen de gemeente en'de gale rie, dat men hem had -uitgenodigd de tentoonstelling in te lelden. Hij zei dat het in de bedoeling ligt om voortaan eens per jaar een tentoonstel ling van Vlaardingse kunstenaars te doen houden, waarbij hij de wens uitsprak dat men daarvoor de gelegen heid zal krijgen in het Reedershuys, dit omdat de Visbank te klein zou rijn als expositiezaal. Ir. Backer zag het als een taak van de (nog niet bestaande) Culturele Dienst om daarin coördinerend op te treden en dat dan doublures zouden wórden voor komen. In de lino's van de Amsterdammer Henk vaii der Horst had ir. Backer een grote eerlijkheid ontdekt. Overigens beschouwde hij de eenmanstentoonstel- ling als een feestelijke gebeurtenis voor de exposant, die met zijn echtgenote aan wezig was. V': De vele tientallen werken rijn alle voorzien van een passend opschrift, het geen wel prettig aandoet. Bij exposities komt het meermalen voor dat men zich afvraagt wat "mén voor ogen heeft maar daar heeft men in de Galerie VL 65 geen last van. De tentoonstelling is tot en met 17 juli geopend op werkdagen van 19 tot 21 en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 unr. De toegang is gratis. Visserljfoericht Schevenlngen DEN HAAG, 25 juni Vanmorgen waren aan de markt de irawlioggezs sch-60 met 5.Ö80, de seh-248 met 6,300, seh-195 met 4.600, sch-323 met 4.670, sch-19 met 4.740 en voorts kwamen aan de markt negen kustvissers met tezamen 52.650 aan verse vis. Notering per kg: tong gr 5.7Ï tot 6.07, gr midd 5.G0 Mt 5.95, ki mldd 5 tot 5X3, tong-1 5.20 tot 2.40, -2 1.74 tot 1X8, tarbot-1 4 tot 4X0, -2 320 tot 3.®, -3 2X5 tot 2.50, -4 1.7S tot 2, griet-1 2X0 tot 2.40, -2 1.60 tot 1.80, heilbed 4 tot 4X0. - Vertegenwoordigers van een vijftigtal or ganisaties. haidden aan de uitnodiging gehoor gegeven en. vulden de grote zaai tot de laat ste plaats. De secretaris van' hét Comité „Afscheid Echtpaar Ballijns", de heer P. J, Drenth, trad op als ceremoniemeester. Als eersten voerden het woord, de voor zitter van de commissie „Eigen Gebouw", de heer H. G. van Gameren en de tweede voorzitter van de Chr. Besturen Bond, de heer P. v.'d. Spek. De lieer P, J. Stam, die jarenlangvooirttter van -de „Chr,Besturen; Bond is geweest, en nu-het woord voerde als voorzitter van bet .Afsehéids-eomité, zei ondemieer: dat wa thans in een tijd leven waarin het wérk vande vatóbewering niet meer zo aahspréekt ais een halve -eeuw ge leden, Het iaalles zo gewoon geworden, Spreker wilde voorzichtig zijn met te spre ken over „welvaart"..Niettemin, is, het 20, dat in verhouding, tot het .verleden van be- langrijke .verbeteringen fan -.worden gespro ken. Vanzelf is dat niet gekomen. Het kwam tot stand mede door dé, arbeid'van, de vak- bcweging. J „In dit gebouwi is; doór dë. „macn<mbroe ders" uit dle dagen, daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. De konterfeitsels van hen zf|n van de muren verdwenen, maar hnn geest waart nog rond." De heer Stajn richtte zich daarna tot de-heer Ballings en zei met nadruk: „Het is deze geest/ die vu heeft be zield uw werk ais beheerder op zulk een voortreffelijke wijze te doen". r Achtereenvolgensspraken nog de heren Gabriëis. namens de koren van Wilton- Fijenoord, de heer J. van "Keulen, voorzit ter van de Chr.•Muziekvereniging „Harpe Davids",. J.de -Vaal, riainens de. IfTed. Chr, Bond van Voedlngs» en .Genotmiddelen, G Rosman, tweede voorzitter, van de Stichting Viering -Nationale Feest- :'en Gedenfaagen (v.m. Oranjevereniging),;'J. C; Koopman schap namens de ^hiedamffe'- Reddmgs Bri gade, M. Monden,-, administrateur van het nabijgelegen gebouw (Arcade;- Joh. van (Ros malen, voorzitter van de Volkstuindersver- enirtng •„Klein-Babberspolder"^, die eraan herinnerde, dat het echtpaarBallijns zijn huiskamer beschikbaar-stelde voor bestuurs vergaderingen, als ér verder, geen ruimte- in het gebouw was om te vergaderen en B. M: Koppend, voorzitter van de Ned; Chr. Bouw. Beirijfsbond. die een naslagwerk over tui nieren overhandigde en'voór mevrouw Bal lijns een grote doos bonbons had meege bracht. .7 schenken en bloemstukken had ontvangen een dankwoord tot alien, -doorspektmet eriv kele kwinkslagen aan -het adres der ver schillende sprekers, waarna ër gelegenheid was pereoonlijCc van hem en zijn echtgenote afscheid te namen, Onder de talrijke, vertegenwoordigers va. het verenigingsleven, van wie velen met hun dames, waren aanwezig de heren mr J Knape, voorzitter van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel J. Sandewe, pen ningmeester van deze bond, P. van M* voorzitter van de Bond van Oud-strijde» en W. F. Verniers, secretaris van de Chr. Be sturen Bond. De nieuwe beheerder van Chr. Sociale Be langen is de heer Th. F. Wouters (S3) ge boren in Rotterdam, maar reeds dertig jaar in Schiedam wonend. Hij is lidmaat van de Hervormde Gemeente en heeft jarenlang Jeugdwerk verricht. De, laatste tijd was hS werkzaam bij het aannemingsbedrijf'D.'Bal rom ...-■ Tot slot sprak de heer Ballans, die behal ve een cadeau ondesr couvert veie andere ge- - At-V -. - ,vVvV ,t.v; ■MOSKOU De Russische Prawda heeft gisteren voor het eerst uitgebreid verslag gedaan van de zuiveringen in het China van hla Tse toeng. Deze zuivering, aldus de Frawda, wordt aangegrepen om de aanvallen op de Sowjetunle te hervat ten. Het artikel bevat geen rechtstreeks commentaar op de gebeurtenissen in Chi na." Voor de oudere Sowjetburgers zal'de toon van het verslag niet onbekend zijn. Vele frasen doen denken aan de Sta- lin-periode'" teen zuiveringen aan de orde van de dag waren. Kreten als „de grote proletarische culturele revolutie onder rechtstreeks toezicht van voorzitter Ma- o", staatslieden, geleerden en kunste naars die voor -;,anti-partij-kliek" worden uitgemaakt en dienaren van het revisio nisme." ZWEMBADPIAMM EINDELIJK IN RAAD Thans is voor de bouw van de zwemin richting, waarover tijdens raadsvergade ringen al veel is gesproken, reeds een definitief schetsplan gemaakt. Bij de op zet van net plan heeft men rekening gehouden met hei feit, dat de gemeente Maassluis tot 1980 zal uitgroeien tot een stad van 40X00 inwoners. Voorts zal het openlucht «wembad met overdekt instruc tiebad in zekere zin een streekverzor- gend karakter verkrijgen. De zweminrichting zal worden ge bouwd 'n een recreatiecomplex in de Sluispolder-Oost, dat als randvoorzie- ning van Maassluis Is gedacht In het bad zad -jemengd zwemmen mogelijk zijn. Van even vitaal belang voor de exploitatie is het feit, dat de zwemin richting ook op zondag zal zijn geo pend. Het instructiebad zal een wateropper vlakte krijgen van ongeveer 275 m2. Het bad zal een diepteverloop hebben van zeventig centimeter tot twee meter. Het openlucht zwembad zal bestaan uit een kleuterbad, een ondiep bad, een haUdiep bad en een diep bad. De grootte van de baden zal volgens het schetsplan rijn: het kleuternad tien bij dertig meter; het ondiepe bad twintig bij yijftig meter; het half diep bad 21 bij 25 meter en het diepe bad 21 bij 50 meter. Het voorstel tot de bouw van de zweminrichting zal op maandagavond 4 juli om half acht In de gemeenteraads vergadering worden behandeld. Het voorstel .-ermeldt niet het bedrag, dat met het uitvoeren van de zwembouw- plannen zal zijn gemoeid. Tevens zal fa de raadsvergadering wor den behandeld het voorstel tot het bonw- rijpmaken van een terrein bij de P. C. Hooftlaan boek Zul-dvMet voor de bouw van een bejaardencentrum, ten behoeve van dé huil zesting van partieel gehandi capte bejaarden. B. en W. stellen de raad voor het bouwrijpmaken van het terrein onderhands aan te besteden aan drie aan. nemers. stukje grond kreeg liét bedehuis rijn omhooggeriebt streven. 7 De kosten van' de bouw bedragen bijna vier ton.' Voor de grond heeft meèn an derhalve ton' móeten neertellen. Het aan nemersbedrijf L. Dingelhoff voerde de bouw uit, In de. kerkzaal staan twee - schuin "óp" elkaar'lopende vaWcen met- banken, totaai'110 plaatseni Dwe ruhnte-:. is zevenhoekig en de- muren' zijn wit Bijzonder'is■ookhét-tentBeilachtige aak ij, op de kerkruimte,'dat inet koperen platen'M is bekleed; Onder- e kerk is een souster- raiii, waarin o.a. een jeugzaal zyh er kleme uimten voor o.a." garderobe sacristie eri.-. - Het bijzondere lijnenspel van dit com- plex krijgt nog meer accent door de to- ren, dié bijna 29 meter hoog is en waarin - dient namelijk als woonruimte voor het echtpaar Haas. -De heer 3. A. Haas dient samen met de heer J. Nijkerk dé Chris- de klokken moeten komen. Deze toren téngemeenschap. Voor de heer Nijkerk, ts een studeerkamer in de toren gepro- jecteerd. Van de Christengemeenschap zijn voor al intellektuelen lid. Het is een religieu- - 2e beweging, die na de eerste wereld- y oorlog ontstond. Zij wil de .mensen op- v<; nieuw samenbinden, maar niet z<»« de geïnstitueerde andere kerken. De' Chris- tengemeensohap kent geen predikanten, -r maar priesters, die niet als dommee wor- den aangeduid. .,vl Westelijk oorlogstooneel. Parijs, 27 Ju* ni. (Reuter.) Officieel. Matige imscbie- ting op de beide Maasoevers. Vannu»* j dag om 2 uur hebben de Duitscbcrs een aanval gedaan op bet door ons bezen» - deel van het dorp Fleury, doch zijn vol»„p komen teruggeslagen. '7 Lloyd George Minister van Oorlog. politieke medewerker van de Daily meldt, dat nu alle bezwaren de benoe» ining van Lloyd George tot minister ran oorlog uit den weg zijn geruimd en zijo - benoeming birmenkort kan worden Ter' 7 wacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2