IBM360-40 kost 3V2 miljoen Weer een overval op bank X SERVICE A 1 eovanieriand Onder water van Lobith naar Rotterdam Spoed achter aanleg industrieterreinen Making van zeelieden geëindigd Gewonde zeeman krijgt hulp vanuit de lucht GS: veiligheid wordt nu steeds verder vergroot fff» AAN DCUJN JA ..■a" ■.•s^ggE Bankoverval Amersfoort: vrouw in arrest "'Aa-KSS-^aI; - SE ssarja *iuja »"r- Ben W. over Maasvlakte Ir. H. Kapsenberg manager van Essoraffinaderij Jfjgtë- WOENSDAG- 29 JUNI 1966 M ■8 IVOOR UW AANKOOP I TIJDENS AANKOOP I NA UW AANKOOP EIK horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vlbrograph type 1968. LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM I Schrijfmachines küNDEN De Britse zeciie- 01 bekken vandaag* han staking, ie 45 dagen heeft geduurd, fce- adigd. Natuurrijkdom... ontelbare dieren... en ontspanning vindt u in Diergaarde Blijdorp.een oase midden in een wereldstad. Met een voordelig abonnement is de Diergaarde het gehele jaar uw tuin! Pagina 3 voor (van een onzer verslaggevers) Jlers I laatste BOTTERDAM Zijn bedrijf is meegegroeid met de immense iütwikkeling van de computer-administratie. A. van Mil (46) gat straks met zijn Instituut voor Electronische Administratie !en nieuw pand van vier verdiepingen betrekken en werken met een computer van 3% miljoen gulden. Van Mil: „Zo'n ding in Nederland staat zoiets alleen nog maar in de universiteit van Nij megen betaal ik contant. Het is een IBM 360-40 met ongekende mogelijkheden". de computer waren verbonden. De uitslagen gingen via deze stations naar de computer, die na enkele se conden op dezelfde schrijfmachine rangordes, puntentellingen e.d. spui de. Van Mil nu wil voor scheepvaart en haven iets dergelijks gaan doen. „De scheepvaart", zegt hij, „heeft vele facetten en alle informaties kunnen centraal worden verzameld. In een mum van tijd kunnen ton- nenstatistieken, ladingslijsten, cog nossementen, loontabeilen en noem maar op door de computer worden gegeven. Niet in het kantoor van De markt voor dat voor leken het bedrijf, maar op de plaats waar onbegrijpelijk brein ligt open. De men dat wil."' ïcacht is alleen op klanten. IEA-di- Eenvoudig gezegd kan men het rekteur Van Mil en zijn secondan- zich aldus voorstellen: De computer willen met die super-computer heeft 279 lijnen en aan elke lijn in maart de gezamenlijke admi- kunnen 31 terminals worden aan- nistratie voor bedrijven die met de gesloten. Die terminals zijn de haven hebben te maken, aanpakken, schrijfmachines, die de gegevens Vooralsnog hebben slechts heel en- aan de computer geven, die ze op keiehavenbedrijven aangebodentzijn beurt „opslaat" op een schijf zich te wagen aan computerbedie- (7% miljoen). Via die schrijfmachi- ntog op afstand oftewel tele-proces- ne (daar moet dus een typist achter sing. zitten) kunnen dan op elk gewenst „Kennelijk zijn ze nog met compu- moment die gegevens weer worden r-minded", oppert^ Van MiL „We opgevraagd. Iggen hier zeker tien jaar achter. Zo'n terminal kost tussen de Als ik je echter vertel wat we m lO.OOO en 20.000 gulden, afhankelijk het verleden hebben bereikt, aan van het type (geluid, beeld of ben ik ervan overtuigd dat ook dit schrijfschrift. En daarbij komt dan plan een succes wordt En dat zon- huur voor een speciaal omgezette der acquisitie-apparaat. Ze somen telefoonlijn als verbinding met de tehwel". computer. Bij elkaar komt men dan De achterstand als het om compu-" fn séeepsbouwer op dezelfde. ,dag de nodig hetft opdracht krijgen voor de bouw van n eenzelfde schip, dan zal de. Japanse tO2raniïtlBUVS wrl drie maanden-vroeger, de kiel w „^1 leggen dan zijn- Nederlandse* collega. w Alrwe een Nederlands scheepsbouw- L v ket compu- .Jiljl voordat moil ES onfniAnerl Vi^irri n.Tf f0 üSr^6H SI3S31 Q3R VOOfSl Op il€l> „00— S een vS de Saïse scherps- waren" van de tientallen miljoenen bouwkundige bureaus in Londen op, gegevens en cijfers in de computer, hu wft mm >q avonds het ge- firvQ?.r deskundige programmeurs nodig zijn, mensen die daarvoor een langdurige, speciale scholing hebben moeten ondergaan. Omdat direkteur Van Mil ook in die sektor veel ziet zitten, zal hij met zijn IEA deelne- De voorsprong die Japan genomen men in een opleidingsinstituut, heeft op het gebied van tele-proces- Daarin zitten ook het Koninklijk iing is te danken aan de Olym- Technicum PBNA en de Stichting pische Spelen van 1964. Alle uitsla- Studiecentrum voor Administratieve gen van alle wedstrijden werden ge- Automatisering. Van Mil: „We den- iegistreerd en verwerkt in één groot ken aan een hotel op de Veluwe of tekencentrum, dat op flinke afstand zo, een soort Nijenrode voor de oom- van de meeste stadions stond. ïn'puter". Hij is er zeker van dat er alle stadions waren invoerstations toeloop zal komen, temeer omdat uiterlijk een soort schrijf- ons land de komende vijf jaar één machines, die via telefoonlijnen met miljoen leseenheden tekort komt. En er worden de komende vijf jaar 400 computers verwacht. Nu heeft Nederland er 300, in 1970 al 700. Bang dat deze programmeurs-op leiding dezelfde weg zal opgaan sds die van het failliet gegane Compu ter Programming College is Van Mil niet. „CPC-direkteur H. H. Bor had misschien wel goede ideeën, maar hij leefde er niet naar", meent Van Mil. „Hij deed groter dan-ie was. Je kunt 't gewoon wanbeheer noemen en ik zeg dat echt niet uit concurren- iie-overwegingen, want wij zitten op een heel ander terrein". Zes jaar geleden begon Van Mil („ik had nog nooit een ponskaart gezien") met computers. Met zijn va der had hij een stucadoorsonderne- ming, met ISO man in dienst. Van Mil: „We hadden altijd gemier met die mensen, altijd moeilijkheden met cijfers en zo. We hebben op een keer alles aan kant gedaan omdat we veel zagen in de computers, die toen nog erg eenvoudig waren. Van lieverlee hebben we de zaak opge bouwd. Straks gaan .we verhuizen. Met 60 mensen zitten we hier aan de Glashaven veel te krap." Over de toekomst die hij steeds weer onderschat, zoals hij toegeeft zegt Van Mil: „Heus, geloof me, we moeten toe naar bediening op afstand. De tijd is aan de real-ti- me-information". Zijn visie op de havenadministratie zal dat volgend jaar dienen te bewijzen. (Vervolg van pag. 1) ten maakten. De mannen reden met de auto weg in de richting van Grave. De heer Verstegen heeft daarop on middellijk de politie van Grave ge waarschuwd, terwijl zijn vrouw met het toestel in zijn woning de plaatse lijke politie belde. Van de daders ontbreekt tot dusver ieder spoor. Het signalement, dat de politie kreeg, is vrij vaag: de mannen zijn ongeveer 25 jaar oud en hun pos tuur is normaal. De ene was gekleed in een blauwe overall, de ander droeg een grijze regenjas. De boerenleenbank, waar de overval werd gepleegd, is gevestigd aan de Kolonel Silvertoplaan. De andere boe renleenbank in deze plaats staat aan de Dorpsstraat in het gehucht Lede- acker. Nader wordt nog vernomen, dat de ge stolen auto vanmiddag om een uur in de omgeving van Helmond is aangetroffen. 3 -1 1 n afgeregeld. I Fabrieksfouten uitgesloten. deskundig advies. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven vrij I Bijzondere garanlie ennazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 9 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuur uitgerust atelier w [fan heeft men 's I wenste antwoord. ROTTERDAM De gemeente blijft haast zetten achter de ontwikkeling van het nieuwe ha vengebied, de Maasvlakte. Nu de eerste stukken grond zijn droog gevallen willen B. en W. zo snel mogelijk met de aanleg van in dustrieterreinen beginnen. Voors hands willen zij daar 89 miljoen gulden voor uittrekken. In een voorstel aan de gemeenteraad schrijven zij, dat de voorbereidende li™ (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met ingang van 1 juli 1966 is ir. H. Kapsenberg benoemd tot manager van de Esso Raffinaderij Rotterdam en tot algemeen procuratie houder van Esso Nederland N.V. De hui dige manager, ir. H. P, Kelder, die te vens directeur van Esso Nederland N.V. is, zal blijven optreden als contact-direc teur van de raffinaderij. De heer Kapsenberg heeft de Neder landse nationaliteit en is in 1922 te Nij megen geboren. In 1948 studeerde hij in Delft af ais chemisch ingenieur. Nog in hetzelfde jaar begon hij zijn loopbaan bij de Stanvac in Indonesië, een maatschappij waarin de Standard Oil Company (New Jersey) belangen heeft. Na enige tijd buiten het Esso-concern werkzaam te zijn geweest, trad de heer Kapsenberg in 1957 in dienst ven Esso Nederland N.V. Op dat tijdstip was met de bouw van de raffinaderij die in 1960 in bedrijf werd genomen nog geen aan vang gemaakt De heer Kapsenberg, die dus een raffi naderijmedewerker van het eerste uur kan worden genoemd, werd na verschil lende functies te hebben bekleed in 1963 benoemd tot assistent-manager van de Esso Raffinaderij Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND Een ernstig gewonde machinist aan boord van het Liberiaanse schip Universal Pride, dat vanmorgen op de rede van Hoek van Holland met nog veertig andere schepen op een loods wachtte, kon geen medische hulp krijgen. De enige mogelijkheid voor doktershulp was het schip door de pieren van de Hoek te krijgen. De loodsdienst is echter we gens het stormweer gestaakt. Van Valkenburg is een helikopter van de marine opgestegen met een zie kenverpleger aan boord, die op zee instructies van een arts ontvangt. De ziekenevrpleger is om kwart over twaalf aan boord van de Liberiaan neer gelaten. Het schip had per radio doktershulp gevraagd voor haar derde machinist, die bij een ongelnk zijn kaak had gebroken en een hevig bloe dende hoofdwond had opgelopen. werkzaamheden voor de uitbreiding van de Europoort op de Maasvlakte met de afsluiting van het Brielse Gat zo goed als voltooid zijn, althans wat de gemeente aangaat. Het wachten is op de bouw van de Zulderdam, die de begrenzing van de Maasvlakte zal vormen. B. en W. reke nen erop, dat Rijkswaterstaat binnenkort zal beginnen. Tegelijk zal de gemeente kunnen begin nen met het opspuiten van het zuidelijke gedeelte van de Maasvlakte. Zowel voor de opbouw van de dam als het opspuiten zal zand uit het Brielse Gat worden ge bruikt. Op het ogenblik al worden onder handelingen gevoerd over de uitgifte van tweehonderd hectare op de Maasvlakte. Van het bedrag van 89 miljoen gulden zal dit jaar nog twaalf miljoen gulden worden -verwerkt. Voor Ide uitvoering van het Europoortproject is nog voldoe de krediet beschikbaar, zodat een ki dietregeling thans niet nodig is, aldus B. en W. (Van een onzer verslaggevers) HAARLEM Akwanout Jan Vos (29) gaat zaterdag 16 juli in een stalen kooi, die aan twee bo men achter een sleepboot hangt, een onder-watertocht maken van Lobith naar Rotterdam. Hij denkt voor deze spectaculaire onder neming tien a twaalf uur nodig te hébben, 's Morgens om vijf uur klimt hij in de haven van Lobith in de akwamaster, 's avonds tegen een uur of acht komt hij voor de Parkkade in Rotterdam boven water na een tocht van ongeveer 150 kilometer. Het is zo goed als zeker, dat de Haarlemse duiker (twaalf jaar on der-waterervaring, directeur van de verleden jaar opgerichte Eerste Haarlemse Onderwatendienst) dan een waterkampioenschap op zijn naam heeft gebracht, dat moeilijk zal zijn te evenaren. Overigens is het hem daar niet inde eerste plaats om begonnen. Met de onder-water- reis die een half jaar aan voorbe reiding heeft gekost, wil de akwa nout de kwaliteiten van het door hem geconstrueerde duikerspak de monstreren. ROTTERDAM „Door de regelmatige voortgang van de versterking der koog- waterkeringen langs de kust, de Rotter damse Waterweg en de daarmee in open verbinding staande wateren wordt de Teiligheid van d. diverse gebieden steeds verder vergroot". Dit zeggen Gedeputeerde Staten in het verslag over de toestand der water kering© 1965, dat zij Provinciale Staten aanbieden. Zo is de gereedgekomen versterking van Delflands zeewering tussen Kijkduin en Hoek van Holland een belangrijke stap in de vergroting der veiligheid van het Zuidhollandse vasteland. Voortgang in de uitvoering der versterking van de rivierwaterke ring van dit hoogheemraadschap is nu voor bet betrokken gebied van bijzon der belang. De bescherming van het achter de Maasboulevard in Rotterdam gelegen stadsgebied is door de aanleg van deze op deltahoogte gemaakte waterkering aanzienlijk verbeterd. De steeds voort gaande amovering en de ter plaatse van afgebroken bebouwing aangebracht, voor het toekomstige profiel nodige aanvullin gen, dragen bij tot profielverbetering en dus versterking van Schielands Hoge Zee dijk beneden de in de Hollandse Dssel gemaakte stormvloedkering. Ook hier door wordt de veiligheid van Zuidhol lands vasteland als enigermate vergroot. Behoudens de nog te versterken duin- kust van Voorne en enige dijkvakken in het Rotterdamse havengebied in de ligging waarvan als gevolg der uitvoe ring van havenplannen van Rotterdam nog wijziging zal komen, zijn in het gebied van de Brielse Dijkring nu alle in het kader der deltawerken te verbe teren dijkvakken gereed, waardoor de bescherming van dit gebied aanmerke lijk is verbeterd. Hoewel door de tot nu toe uitgevoerde versterking volgens deltanonnen van de langs de noordwest- en zuidzijde van IJsseimonde gelegen waterkeringen de veiligheid van dit gebied al enigermate is vergroot, zal het In verband met de tijdrovende voorbereidende werkzaamhe den en de samenhang van dijksverbete- ringen met diverse door derden uit te voeren werken nog een aantal jaren do ren voordat de met de deltawet beoogde veiligheid zal zijn verkregen. Verwacht v.,rdt, zeggen GS, dat in 1966 alle daarvoor in aanmerking komen de waterkeringen van de Dijkring Hoekse "Waard volgens deltanormen zul len zijn versterkt, zodat dan de voor dit gebied tot het afsluiten van Haringvliet en Volkerak bereikbare veiligheid is ver kregen. AMERSFOORT De Amersfoortse politie heeft in verband met de overval op het bijkantoor van de Nutsspaarbank in Amersfoort vorige week de 34-jarige Yvette M. A. B. aangehouden. Zij is een zakenvrouw die in Craienhem bij Brus sel woont. Zij is degene die een van de auto's waarin de overvallers na de bankover val hebben gereden, namelijk de groene Taunus 17 M, in Brussel heeft gehuurd. Zij heeft tot nu toe geen aannemelijke verklaring kunnen geven, voor het feit hoe de overvallers in het bezit van haar auto zijn gekomen. Zij vertelde de politie dat zij zelf geen auto kan besturen. De wagen heeft zij voor een periode van verschillende weken gehuurd in Brussel. Het is gebleken dat de vrouw gedu rende de maanden mei en juni in een zomerhuisje in Vierhouten heeft gewoond. De Utrechtse sufostituiut-öffieder van justi tie, mr. G. H. C. van Dijken, acht het mogelijk dat dit zomerhuisje ais contact adres hi Iers. De eeft gefungeerd voor de overval- gearresteerde vrouw, die Belangrijkste voordeel van zijn overdruk-pak is, dat de duiker im- muum blijft voor de waterdruk, onge acht de afstand die hij onder de op pervlakte is. Hij hoeft zich ook niet extra warm te kleden, want met de afgewerkte lucht wordt het lichaam op behaaglijke temperatuur gehou den. Een op de helm geconstrueerde tank met glucosesuiker bevat de voed selvoorraad, die de duiker urenlang in een goede conditie moet houden. Tot de accessoires van het pak be hoort verder een. ingebouwd urinoir, net zoals in de pakken van astronau ten. Jan Vos: „Nederlandse duikers hebben overal in de wereld een uit stekende naam. Voor de moeilijkste karweien worden Nederlanders erbij gehaald. Maar voor hun uitrusting moeten onze duikers naar het buiten land, omdat er in ons land nog niets op dit gebied wordt vervaardigd. De uitrustingen zijn daarom bijzon der kostbaar. Een pak van Neder lands fabrikaat kan de helft goedko per zijn. Myn duikerspak kost com pleet ƒ1200; eenzelfde pak uit het buitenland komt op meer dan twee mille." De Zweedse marine heeft al grote belangstelling getoond voor de uit vinding van de Haarlemmer. Bjj de berging van een schip in de haven van Stockholm zijn er geslaagde proe ven mee genomen. Ook de Koninklijke Marine is geïnteresseerd. Enkele of ficieren zullen aan boord van de sleepboot de verrichtingen van de akwanout van nabij volgen. De langste tijd, die Jan Vos onder water is geweest, is zeven a acht uur. Op zijn onder-watertocht door de Rijn komt hij dus pas na de helft van de afstand in de gevarenzone, waarin duikers spoken gaan zien en schrik reacties krijgen. Hierop voorbereid traint hij er zich voor, deze moeilijk ste periode het hoofd te bieden in zijn kooi, die twee meter onder het water oppervlak hangt en ruim een meter van de achterkant van de sleper. Ge durende de hele tocht staat hjj in tele fonisch contact met zijn assistent Be né Dech, die hem geregeld opdrach ten zal geven, bepaalde handelingen te verrichten, zoals het monteren van bouten en moeren. Op deze manier wil Jan Vos zijn mentale en lichamelijke gesteldheid voortdurend laten contro leren. Hij zal de karwijtjes in het vol strekte duister moeten, opknappen, maar dat is geen bezwaar want de handen zijn de ogen van een duiker. Af en toe zal hij gezelschap krijgen van een van zijn assistenten. Vertrek en aankomst van de akwanout zijn zo vastgesteld, dat de sleepboot steeds het meeste pro fijt van de stroom heeft. Bij het ver trek kan de sleper een snelheid ma ken van tien a twaalf kilometer per uur. Als de tocht lukt, wil Jan Vos nog deze zomer op dezelfde manier het Kanaal oversteken, in Dover een ge schenk aanbieden namens de burge meester van Haarlem en zich daarna in zijn kooi naar de andere oever laten terngslepen. Frans als Nederlands spreekt, heeft zelf zaterdag jongstleden aangifte gedaan van de diefstal van haar auto. Zij deed dit In Apeldoorn. Zij is toen al gearresteerd en naar Amersfoort overgebracht. In samenwerking met de Belgische po litie wordt thans een onderzoek inge steld naar de antecedenten van de Bel gische. Bij de Amersfoortse politie zijn overi gens talrijke tips binnengekomen naar aanleiding van de gepubliceerde pas foto's. die men in Deventer heeft aange- zowel troffen. 1.cfiLV 'ÜgiSi'rt-rl: 9>rijratt en Hoordelen tan mo êboeifmtnt Vanaf 15 J.MZS3 p4.Van4tfra141: het1»en 2a kind elk 7.» pj. an elk kind meer 5.- pi, - Onbe perkt toegang - Grade abonnement op "Sljdorp Geluiden.1 Het jaarabonnement kan elke vriila- keutise datum Ingaan en Is dan 365dagen geldig. T\E POST bracht me de „Gids *L' 1966 voor Lombardijen en Smeetsland". Niets bijzonders, ogenschijnlijk, ware het niet dat dit de eerste gids is voor deze wijken» En nietwaar, een wijk die zichzelf respecteert, moet een gids hebben. Als er dan een stichting wijkop- bouw bestaat en die is er voor Lom bardijen dan neemt die instantie zo'n uitgave ter hand. Zo gebeurde het Het is een aardig boekje gewor- den, bedoeld en nu ga ik citeren „om gevestigde en toekomstige bewoners van onze wijk zoveel nu> gelijk op de hoogte te stellen van wetenswaardigheden, welke tot onze ■wijk behoren. Een vraagbaak dus, waarin bestuurlijke, sociale, culture le, religieuze, pedagogische en zake lijke facetten van de samenleving worden behandeld. De redactie heeft zich bewust moeten, beperken. - De verleiding is groot om In bepaal- de gevallen te veel gegevens over- wetenswaardigheden, buiten de wijk - op te nemen." Nou, ik moet eerlijk zeggen: er staat enorm veel in het boekje- Wie de burgemeester van Rotterdam is, het bestuur der stichting" wijkop- bouw, postkantoren; kerkeih polder-' besturen, scholen, dokters, ik zou niet weten wat eraan ontbreekt. Met deze uitgave, in een oplaag van, 8000 verschenen, is beslist de bewo ners van deze' zuidelijke Rotter damse wijken een dienst gedaan. Het boekje wordt dankbaar in de redactionele „boekenwand" gezet, want ook wij van de krant kunnen wel eens iets of iemand in Lombar dijen of Smeetsland nodig hebben! Zelfs is een luchtfoto van Lombar dijen en Smeetsland opgenomen, precies middenin. Dan zijn er nog - andere, foto's, die een beeld geven van de winkelcentra, waarover de- Lombardijers beschikken. De mid denstand komt toch aan zijn trek, want alle zaken zijn in een lijst alfabetisch gerangschikt Het boekje' sluit met een plattegrond, waar een stratenregister bij hoort Dan ver- méld ik nog een kort historisch over zicht Daaruit blijkt 'dat vijf en een kwart' eeuw geleden op de plaats waar Lombardijen nu ligt een strijd tegen het water is begonnen. Men ging inpolderen onder, leiding van Dirk Smeets en Arend v. d. Wou den, namen die dm voortleven. De naam Lombardijen komt, zo lees ik ook nog, van het voormalige ge hucht „Lombardye". T*)E EHBO is een nuttige veran- ging. Dat weten we allemaat Helaas moet ik vandaag een beetje mopperen, over de Rotterdamse afde ling der Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Die hield name lijk dezer dagen een vergadering. En aangezien men ons een medede lingenblaadje had gestuurd waren wij dus nieuwsgierig. Het ging om de contributie. Financiële moeilijk heden enzo, u kent het, net als elke vereniging. Een verslaggever van on ze krant informeerde dus prompt wat er gebeurd was op de vergade ring. Maar hij stuitte op vraagte kens. Het was niet de bedoeling dat er iets in de krant kwam, kreeg hij te horen. En nu vraag ik me af: Hoe nu EHBO? Eerst stuurt u de krant een blaadje en dan wilt u niets zeggen. Dat klopt ergens niet, dacht ik. Als u dan geen pers wilt hebben op uw vergadering, goed, dat is zo erg niet. Maar dan kunt u na afloop toch wel van voorlichting dienen? Dat is hele maal niet vreemd, het gebeurt in vele gevallen. De verslaggever van onze krant kreeg te horen dat men zich wel zou beraden op een eventu eel communiqué. Dat is al een paar dagen geleden en het moet nog ko men.» Daarom neem ik de vrijheid te zeggen dat ik dit een merkwaardige gang van zaken vind. Jammer dat. de EHBO Rotterdam niets begrijpt van voorlichting. Het belangrijkste voorstel op de vergadering was dat over de noodzakelijke contributie verhoging. De leden zouden 12,50 moeten gaan betalen. Misschien was er verder niets belangrijks, ik weet het niet Er is toch wel iets te mel den over een dergélijke nuttige vere niging? Voorlopig neem ik in ieder geval maar aan dat de EHBO-ers nu 12,50 moeten betalen...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1