V. wilde met buit naar buitenland Kocht wapens in Texas - Volledige Ring voor reaktorvat knapte bij RDM 'Jiiiimnh bekentenis Haal heerlijke ZWANENBERG bierworst in huis! Deel Rijnmondraad tegen verhoging jaarwedden 't Hart in bespreking iengaan over sai l met gratis poppenpatronen Prachtige opvoering van Belliniopera ALCOA CONCERN BOUWT IN EUROPOORT-OOST Exmngmi Drie weken voor dronken kantonrechter Stuurman gedood van Engelina Broere Gerard Kerkum nam afscheid Liberaal met wat vuurwerk Apart klein bedrijf is luxe55 I Capuleti e i Montecchi Middelgrote chemische fabriek Veel kritiek op Smallenbroek Volgend jaar nieuw gebouw yoor Nic. Witsenschool as^OLAM ggagjpgar 'n Lekkerpilsje in de koelkast? ZWAN Handelsavondschool wil experiment met splitsing klassen VADER GAF ZOON JAARNA GEBOORTE AAN metlmiolhie Voetgangers tunnel onder Weena werd aanbesteed Ernstige fout Twee kijven Tramtunnel aanbesteed GRATIS KANOVAREN IN dagje uit? fijn... naar ïTK=5ll Voor de nozems Zorgvuldig? 'cm Intt ROTTERDAMMER DONDERDAG 30?JÜNTïï96f i - (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam Er is geen tweede man betrokken ge weest bij de roofoverval van maandag 13 juni op het bijkantoor van de Nederlandse Midden- "standsbank aan het Jacob van Campeoplein (Prins Alexander- polder). De dader René V., die een volledige bekentenis heeft af gelegd, heeft dit de politie mee gedeeld. REIZEN S38W: h&m Stemming Pagina 3 GEEN TWEEDE MAN BIJ BANKOVERVAL (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM liet ronden van de terste z.g. ring voor een kernreactorvat bij de Rolterdamsche Droogdok Maat schappij is gisteravond met helemaal volgens wens verlopen. De as waarmee het enorme brok staal werd rond ge draaid, knapte op een gegeven moment, waardoor ring en as wegzakten. Inmid dels is een andere as ingebracht. De xmg is er een van de 10 die de RDM maakt voor het grootste gesmede reactorvat ter wereld, dat geplaatst zal worden in de Nucleor-centrale nabij de Spaanse plaats Santa Maria de Garona aan de Ebro. Het vat wordt 19 meter hoog en krijgt een-diameter van bijna .5% meter. Het AMSTERDAM De Amsterdamse rechtbank heeft vandaag de 51-jarige ex-kantonrechter mr. J. Z. uit de hoofdstad terzake van het rijden onder invloed van sterke drank, conform de eis, bij verstek veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf plus een jaar ontzegging der rijbevoegdheid met fftrek van de tijd van inhouding van het rijbewijs. Nadat tegen hem terzake '■'an het rijden onder invloed proces verbaal was opgemaakt had mr. Z. de minister van justitie zijn ontslag aan- feboden, dat hem werd verleend. Mr. - is oud-president van het hof der -Nederlandse Antillen. INTE R NATIONAL scorch Typische T nurnph-elegance: Jolly Scotch TRt-set Foundations en iingene in een snit, met een en hetzelfde dessin. Perfekt over elkaar heen passend. Elk deel uit de TRl-set is ook los verkrijgbaar. Beha Onderjurk Jupon Slipje Gordeltje in alle filialen van 11.90 - 15.90 10.50 - 5.90 en van gewicht van de h-k-ud water reactor zal 375 ton bedragen. De oorzaak van het knappen der as is onbekend. Men denkt in de richting van een te grote hitte of een scheurtje m het materiaal. Gewicht van de ring tijdens het knappen bedroeg 66 ton. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De directeur van de Nicolaas Witsen school, de heer J. Eijke- naar. wees er woensdagavond in gebouw 't Slag, de geslaagde leerlingen' op. dat het station wat zij nu hebben gereikt, geen eindpunt is. Het is het toegangsbe wijs voor de maatschappij. Hij wees er tevens op dat ook m de fabriek of werk plaats de karaktervorming een belang, rijke rol speelt. Hij deelde verder mee, dat volgend jaar een begin zal worden gemaakt met de bouw van een. nieuwe school aan de Oost-Varken oordseweg. Nadat de geslaagden hun diploma in ontvangst hadden genomen en de ge meentelijk inspecteur van het onderwijs de heer J. J. van El-dik de ereprijzen had uitgereikt, werd er een feestelijk pro gramma afgewerkt dat de leerlingen, waarvan er vijftien zich verder zullen bekwamen op de UTS, zelf hadden sa mengesteld en dat door de (trotse) ou ders met veel waardering werd' bekeken. Voordat de avond begon herdacht de di recteur, zijn voorganger de heer P. Klap wijk, die omangs overleed. Het proces tegen den leider tan den Ierschen opstand. Het proces tegen den leider van den lerjchen opstand, Sir Roger Casement, is geëindigd met de ter dood veroorde ling van deze romantische fignur, zooals Bernard Shaw hem gekenschetst heelt. Dit is 't slot der Iersche tragedie, die 'n episode vormt nit den wereldkrijg. Grootsch en stoutmoedig waren de plan nen van Casement; jammergen-oeg was de mislukking er van. En het is van Engelsch standpunt verklaarbaar, dat de leider der Sinn-Fein-bewegdng wegens hoogverraad zal worden opgeknoopt. Want Casement toog naar Duitschland om daar met goedkeuring der autoritei ten de Iersche gevangenen tegen Enge land op te zetten en de revolutie voot te bereiden, die in Ierland zou worden uitgelokt. In nauwe samenwerking met de Ant werpse politie verzamelde de Rotter damse recherche zoveel bewijsmateriaal dat V. hierdoor tenslotte door de knieën ging en op zijn aanvankelijke verklaring terugkwam. Het verhaal van een tweede dader heeft hij verzonnen om zijn aandeel in de overval te verzachten. Op die tweede dader was hij eigenlijk gekomen toen burgers hem bij zijn aanhouding hadden gevraagd waar zijn mede-dader was. Behalve de drie pistolen, dolkmessen en spaarbankboekjes werden bij hem thuis nog aangetroffen een aantal blanco legitimatiebewijzen volgens eigen ont werp van het ministerie van defensie, valse stempels en valse monsterboekjes. Deze bescheiden waren gemaakt door een 30-jarige Antwerpenaar, die inmid dels door de politie te Antwerpen is aangehouden. Met zijn manipulaties heeft V. totaal ongeveer 15.000 gulden vergaard. Van dit geld is hij in maart naar Cairo gereisd en in april naar New York, van waaruit hij onder andere naar Texas ging. Daar kocht hij drie pistolen, de andere wapens schafte hij in België aan. Van het geld is niets meer over. Tegenover de politie heeft hij ver klaard dat de grond hem m Nederland langzamerhand te heet onder de voeten was geworden en dat hij zich met één klap veilig had willen stellen met de overval op de Middenstandsbank. Met de buit had hij naar het buitenland willen gaan en daar onbezorgd verder leven. V. vertelde tot zijn daden te zijn geïnspireerd door diverse perspublicaties over bankovervallen en falsificaties. Bij hem thnis werden vier cahiers gevonden met krantenknipsels over dit soort delic ten. ROTTERDAM Aan boord van het Nederlandse schip Engelina Broere is woensdagavond de 21-jarige tweede stuurman A. O. J. Weessing (21) uit Zeist dodelijk verongelukt. Bij het losmaken van het schip vanaf het terrein van de DOW in de Botlek stond Weessing op het achterschip met het bovenlichaam hangende over het pot deksel om een tros aan te pakken die door roeiers werd losgemaakt. Bij het wegvaren schuurde het achterschip langs een ducdalf, waardoor hij over het pot deksel heen werd getrokken en tussen schip en ducdalf bekneld raakte. Met ernstige verwondingen werd hij naar het Holyziekenhuis in Vlaardingen gebracht, waar de dood werd vastgesteld. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Vereniging .Mid delbare Handelsavondschool Mercurius" heeft zich met een verzoek tot het mi nisterie van onderwijs en wetenschappen gewend om te mogen experimenteren m vier van haar tien avondscholen met splitsing van de 4e en Se klas in een comptabele en taalkundige afdeling. De kosten zullen, zeker voor het eerste jaar, minder bedragen dan nu het geval is. Hoewel de handelsavondscholen in haar huidige vorm volgens de over gangswet tot 1975 mogen blijven werken, acht het bestuur van genoemde vereni ging het noodzakelijk om tijdig lering en ervaring op te doen met mogelijkheden, die de komende uitvoering van de Mam moetwet voor dit soort handelsavond- opleiding zal brengen. De splitsing van de heide genoemde klassen brengt mede, dat in vergelijking met de huidige toestand op de avondschool, in iedere afdeling het aan tal leervakken iets wordt versmald, waar tegenover staat, dat voor de hoofdvakken de leerling tot een niveau van een prak tijkdiploma wordt gebracht. De ervaring van vele jaren heeft geleerd, dat dit èn voor het bedrijfsleven èn voor de jonge handels- en kantoorbediende van grote betekenis kan worden geacht. Bij het ingezonden verzoek is gevoegd een lesurentabel voor iedere afdeling, een leerplan en een ontwerp van een mogelijke regeling van de examens. Aan het ingezonden verzoek is adhesie be tuigd door de afdeling Rotterdam van de Algemene Bond „Mercurius", Be- dnjfsbond van Werknemers in de Han del, 1 et Bank- en Verzekeringswezen en de Vrije Beroepen, alsmede door de N.V.V-Bestuurdersbond Rotterdam voor de kantoorbedienden, die in de daarbij aangesloten bedrijfsbonden zijn georga niseerd. ROTTERDAM Gerard Kerkum heeft woensdagavond afscheid genomen als actief voetballer bij Feyenoond. Dit gebeurde op een receptie die hem door zijn vereniging was aangeboden. Voorzit ter C. Eieboom prees Kerkum om zijn karakter en goede inzet in de wedstrij den en noemde hem een voorbeeld voor alle spelers. Kerkum is een man van al lure. Namens Feyenocrd bood de heer C. Kieboom hém en zijn vrouw een zeer kostbaar horloge aan. Tevens voerden het woord de heer J. Bijloo, voorzitter van de afdeling Rotterdam, Eddy Pieters Graafland, de huidige aanvoerder, A. Jansen, secretaris van de Vereniging van contractspelers en een supporter. Er wa ren telegrammen van de ICNVB en ande re officiële instanties. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De jaarwedden der zes gecommitteerden van Rijnmond zullen van 30.000 tot 32.650 mogen stijgen. Althans de Rijnmondraad zal Ged. Staten melden dat daartegen geen bezwaar is. Een geringe minderheid bleek echter tegen: liberalen, pacifisten en communisten. Het was mr. A. Geurtsen (lib) die woensdagmiddag enig vuurwerk in een rustige afhandeling van een korte agen da bracht. Hij meende dat de wedden, zoals die vorig jaar zijn vastgesteld, aan de normen voldoen voor dit jaar. Bovendien dienen politieke functiona rissen zich naar zijn oordeel te mati gen op dit gebied. Het gaat hierbij om het psychologisch effect van deze stij ging, naar buiten uit. Bij dit standpunt sloot zich de heer R. G. Suurendonk (psp) aan. Namens de CPN-fractie kam de heer S. Groenen dijk verklaren dat ook hij voor matiging is. Drs. B. J. Udink, fractievoorzitter van de Prol Chr. Groep, wees er echter op dat de raad door het aanvaarden van de nota, die de voorzitter heeft inge diend, de consequente lijn doortrekt. Op 11 november 1965 heeft men immers de wedden vastgesteld en zich akkoord ver klaard met het feit dat deze bij de trend der salarissen zouden volgen. Nu kan men de vraag stellen, zei de heer Tidink, of taak en inhoud van de functie der gecommitteerden op dit mo ment al een financiële stijging waard is. Maar dit is een andere zaak, die bij dit voorstel niet aan de orde is. De heer H. van Es, woordvoerder van de P.v.dLA. merkte op dat alle fracties konden weten welke" richtlijnen alge meen aanvaard zijn ten aanzien van deze jaarwedden. Hij vond het vreemd dat er nu bezwaren komen. Namens de KVP sloot de heer G. Z. de Vos zich hierbij aan. Unaniem heeft vorig jaar de raad aanpassing der wedden gevraagd aan de trend, zei voorzitter mr. V. G. M. Marij- nen in zijn antwoord. Dit is gemeld aan Ged. Staten. De minister opperde for meel bezwaren. Materieel is echter van hogerhand te kennen gegeven dat de wedden de trend zouden kunn-en blijven volgen. Bij het begin der vergadering uitte de voorzitter zijn spijt over het ontslag dat de heer J. Nederlof als gecommitteerde heeft gevraagd. Hij sprak waarderende woorden over de wijze, waarop de aftre dende dagelijkse bestuurder zich in de problematiek heeft verdiept. De raad benoemde drs. E. D. J. Kruijt- bosch uit Den Haag tot staffunctionaris voor sociaal-economische aangelegenhe den. In de commissie van advies voor de recreatie werden de volgende raadsleden benoemd: J. P. v. Bergen, C. Duinkerke, mr. J. A. v. Gorkum, J. de Jong, dr, C. F. Karsten, J. de Meer, J. Smit, F. Streef kerk, R. Suurendonk, mevrouw A. Tm- hout-V.d. Vlerk, G. Z. de Vos. Het raadslid A. Steenbeek (soc) heeft ontslag genomen in verband met vertrek naar het buitenland. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Rotterdammer J. B. moest woensdag voor de kantonrechter verschijnen omdat hij zijn zoontje een jaar na de geboorte had aangegeven bij de burgerlijke stand. Dat is niet zo best, begon mr. W. E. van Vloten. B. schudde het hoofd. Nee, zei hij, maar deed er verder het zwijgen toe. Hier staat, zei de officier van justi tie, dat u het kind op een zaterdag hebt willen opgeven, wat onmogelijk was en dat het toen door uw hoofd is gegaan. Ja, zei B., dat is ook zo. Maar tussen het tijdstip van die eerste, mislukte aan gifte en de werkelijke aangifte ligt een heel jaar, vervolgde de officier. Ik weet het, zei B. De officier noemde het nalten van de aangifte een hijzonder ernstige zaak. Het kan voor de betrokken kinderen later een enorme hoop last met zich meebren gen, zei hij, die we hun liever willen besparen. Hij eiste tegen B, een boete- van 100 gulden of 20 dagen. Mr. W. E, van Vloten vonniste conform. 1> OTTERDAM Commissarissen en directie van W. C. 't Hart Instru menten- en Apparatenfabriek voeren op het ogenblik besprekingen over samengeaan met zeer krachtige on dernemingen. „We kunnen ons de luxe van een apart klein bedrijf niet veroorloven, zo heeft de president- De heer Geurtsen bleef echter bij zijn voorstel, dat hij ook officieel indiende. Zijn partijgenoten J. A. Beukers en J. Leenheer en de heer Suurendonk werden mede-ondertekenaars. Na nog enige discussie, waarin de komische noot af en toe niet ontbrak, werd dit voorstel in stemming gebracht. Het resultaat was ais boven vermeld. t 20 ZACHT ZO ZACHT ZO ZACHT ZO ZACHT' ZO ZACHT ZO ZACHT Lodaline groen J ZO ZACHT. VOOR UW HANDEN Q N X J.HU.VZ OZ 1HOVZ OZ 1HOVZOZ 1H3VZ OZ 1HOVZ. ÖZ 1HOVZ OZ i ROTTERDAM Na in Den Haag en Amsterdam triomfen gevierd te hebben, beeft de presentatie van Bellini's opera 4 Capuleti e i Montecchi" woensdag avond ook de operaliefhebbers van onze stad In verrukking gebracht. Het vreemde feit deed zich alleen voor, dat de Rotterdamse Schouwburg verscheidene lege plekken vertoonde, ter wijl de voorstelling van Don Carlos ver leden week geheel uitverkocht was. Geldt voor het opera-publiek van onze stad soms: „onbekend maakt onbe mind?" Ook de eerder vertoonde Haydn- opera genoot immers maar een matige belangstelling. De aanwezigen hebben j (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM Het Amerikaanse Alcoa-concern (Aluminium Corp of America) heeft besloten een chemische fabriek van middelgrote om vang op Rozenburg te bouwen. Besprekingen hierover met het Havenbedrijf verkeren in een ver gevorderd stadium. Verwacht wordt, dat de onderhan delingen over enkele weken zuilen worden afgesloten. De Alcoa-vestiging zol in Europoort-Oost verrijzen, op een 8 ha groot terrein naast de cement fabriek Robur. Met de bouw van het gehele project is enkele miljoenen guldens gemoeid. Hoewei ook andere landen, met name België en Duitsland, gepoogd heb ben deze chemische fabriek binnen hun grenzen te krijgen, hebben de Ame rikanen zeer bewust de keus op Rotterdam laten vallen. Hierbij heeft vooral de overweging een rol gespeeld, dat er regeunatige verschepingen zullen zijn vanuit het Surinaamse dochterbedrijf Suraico naar de nieuwe onderneming. Gezien de banden, die Nederland met Suriname onderhoudt, liet het trans portprobleem zich bet gemakkelijkst oplossen bij vestiging in Roterdam. Uiteraard is de gunstige ligging van Europoort tevens van betekenis geweest. evenwel een onvergetelijke avond be leefd, hetgeen ook duidelijk uit de ova- tionale bijvalsbetuigingen bleek. Hmder- ijk was evenals vorige week bij Ver di's opera dat het publiek vaak met de „open doekjes" voor de solistische pres taties niet wachtte, tot het orkestrale na spel was beëindigd, waardoor de conti nuïteit van de voorstelling helaas in de war werd gebracht. De muzikale leiding berustte bij de Italiaan Claudio Abbado, die hiermee zijn meesterschap op overtuigende wijze heeft gedemonstreerd. Met» dient de naam van deze geboren dirigent, die let terlijk alles aangaf en het geheel roet zijn warme ten-jerament inspireerde, te onthouden! Het Residentie-orkest speelde weergaloos onder zijn leiding, terwijl er een perfecte samenwerking tussen toneel en „bak" bestond. Over de zang-solisten niets dan lof: Margherita Rmaldi (Giulietta), Giacomo Aragall, hier al bekend door zijn presta tie in Haydn's „Pescatrici" (Romeo), Wal ter Monachesi (Lorenzo), Luciano Pava- rotti (Tebaldo) en Mario Petri (Capellio) zongen met volledige overgave en enorm technisch gemak, de Italianen eigen, zo dat er vrijwel niets te wensen overbleef. Prachtig was ook het koor van het Teatro Communale uit Bologna (dirigent Gaetano Riccittelli). Voor de sobere re gie tekende Marcello Aliprandi en decors (Ezio Frigerio) met costuums waren ont leend aan de entousiast ohtvangen opvoe ringen van deze opera eerder dit seizoen in de Milanese Scala. - T. Veenstra (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gemeentewerken heeft namens B. en W. aanbesteed bestek 873: het verrichten van diverse werk zaamheden voor de bouw van een voet gangerstunnel onder het Weena, tegeno ver de Lijnbaan. Hiervoor waren 35 inschrijvers. Laagste Fa. de Lange Vlieg, Woerden, met risicoregeling 576 686 zonder 596.686; opvolger N.V. L H. Vriecs, Breda, met 716.000 voor beide. Tevens werd aanbesteed bestek 877 het bouwen van. een vergaderruimte tussen de percelen Matbenesserlaan 313 en 315 ten behoeve van het Gemeente Archief. Van de 13 inschrijvers was laagste H. v. d. Kraan, Schiedam, met 53.785 en op volger F. W. Verhaar, Rotterdam, met 70.285. (Vervolg van pag. X) Op een dergelijk onderzoek heeft 'op 16 juni al de ar-fractieleider -aan gedrongen. Van het resultaat van dit onderzoek moet de Kamer -op de hoogte worden gesteld. Alleen dan kunnen we uitmaken of het beleid van minister Smallenbroek in deze zaak al of niet juist is ge weest, aldus mr. Geertsema, Hy noemde het een ernstige fout van de minister, dat deze over het verleende ontslag aan de heer Van der Molen niet een voorafgaand ad vies van een "commissie van wijze mannen heeft ingewonnen. Met enkele voorbeelden staafde de heer Geertsema zijn vermoeden dat niet de hoofdcommissaris maar burge- meestr Van Hall dixekt verantwoor delijk is voor het wisselvallige poli tiebeleid in de hoofdstad. Een van de belangrijkste verwijten aan het adres van de heer Van der Molen is juist, dat hij de aanwijzin gen van de burgemeester juist wel heeft uitgevoerd. ROTTERDAM Gemeentewerken heeft een der kunstwerken voor de bouw van het nieuwe tracee van lijn 2 door Zuid aanbesteed: het maken van een tramtunnel -net halte in het traject Hiiie- vlie. Randweg ter plaatse van de kruising Öeijerlandselaan-Groene Hille- dijk Van de 30 inschrijvers was laagste A_ Faas Aann Mij. N.V., Amsterdam, met risicoregeling ƒ2.412.000 en zonder ƒ2457.000; opvolger E. Blok NV., Rotter dam, van 2.470.000 en 2 525 000. volganda week nl 11 tegen Inlevering van deze bon Geldig van 1 t/m 7 full, behalve zondag 3 /uli. WASSENAAR 1 000 000 m2 recrfl.tlecflntrum be. *n duin speeltuin trampoline. midgut golf kano'. bowling «te. cale-reit. „O. Schaapskooi". Na mr. Geertsema hield de heer Kolfschoten (Kath, V.) een vrij kri tische rede. Hij stelde voorop dat er openheid in deze zaak moest komen. De K.V.P.-afgevaardigde spraik de hoop uit dat minister Smallenbroek duidelijker op de gestelde vragen zal antwoorden dan hij tot nu toe gedaan heeft. Mr. Kolfschoten vroeg de bewinds man of het ontslag van hoofdcommis saris Van der Molen iiïhield dat hn het politiebeleid van mr. Van Hail goedkeurt. „Waar twee kijven hebben twee schuld", betoogde deze afgevaar digde en hij voegde hier aan toe: „Mr. Van Hall heeft nagenoeg historische verdiensten op andere gebieden dan het politiebeleid." Vervolgens wilde de heer Kolfscho ten weten of commissaris Van der Molen wel tijdig van zijn ontslag op de hoogte is gesteld. Tenslotte ver zocht hy de bewindsman mee te delen of het gezag van de Amsterdamse po litie niet is aangetast nu de tweede man hier na de burgemeester het veld heeft moeten .ruimen. Ch-fractieleider mr. Beemink zei, dat deze trieste geschiedenis van een opschrift zou moeten worden voor zien, dit zou moeten luiden: „Hoofd commissaris voor de nozems gegooid". Hij vroeg zich af hoe het mogelijk is, dat de man van uitvoering wel, maar de man van het beleid niet de woes tijn in wordt gestuurd. Waarom blijft de man, die zelf heeft gezegd geen politieman te zijn, maar die wel verantwoordelijk is voor het politiebeleid, zitten? De indruk is nu ontstaan, dat de burgemeester geen fouten heeft gemaakt, de hoofdcom missaris wel, aldus mr. Beemink. Met andere sprekers drong de heer Beer- nink met klem aan op een grondig onderzoek (op korte termijn) naar de leiding van de politie in Amsterdam, Hij vond het bijzonder vreemd dat de leiding van de politie in Am sterdam bijna tien jaar lang in han den is geweest van twee mannen, die elkaar niet lagen en niet aan voelden, voor wie elk persoonlijk contact een bron van ergernis was. Het is een ernstige zaak, dat nu pas is ingegrepen. commissaris de heer W. A. van der Velden woensdag meegedeeld in de vergadering van aandeelhouders. De directie is meer en meer tot de con clusie gekomen dat het voor een zaak - van deze omvang niet mogelijk is om zelf aan ontwikkelingswerk te doen. De leiding van 't Hart acht het moge- lijk dat de dividendbetaling in. 1967 wordt hervat en wel op grond van de resultaten die tot dusver in 1965 zijn - behaald. Dit jaar passeerde 't Hart het dividend in verband met extra afschrij- vingen. Er komt namelijk een. wijzi ging in de structuur van het produktie- Êrogramma, die bedoeld is om de loon- osten in de fijnmechanische sector te drukken. De .structuurwijziging brengt met zich mee dat machines vroeger moeten worden afgeschreven, dan-Was» voorzien. Hét-bedrijf is rèeds begonnen- met diepte-investeringen in. deze sec-;, tor. - i 1 i De omzet was in de verstreken periode 7v van dit jaar tien procengt hoger dan -""7 vorig jaar, maar de resultaten bleven. j iets achter, aldus directeur A. C. 't Hart éJ Hij verwachtte dat het exploitatiesaldo* «p dat van 1965 848.579} zal benaderen, als de reorganisatiemaatregelen gunstig t uitwerken: Op aandrang van aandeelhouders om de extra afschrijvingen over twee jaar te verdelen en toch een dividend van 4 procent (vj. 8 proeent) uit te betalen, deelde.de president-commissaris mee, dat in overleg met bet accountantskantoor was besloten de extra-afschrijving in één jaar te doen. Ook voorstellen om vier,, procent dividend uit te keren uitde sgtoreserve dit zou 90,090 vergen van de reserve, die ruim ƒ126.000 groot Is heeft de president-commissaris ten sterkste ontraden. Gezien de liquid! teits- positie zou het niet verantwoord zijn om geld aan de agioreserve te onttrek ken, aldus de heer Van der Velden. De directie deelde mee dat de activiteit ten in de gassector gunstig verlopen, monteurs van 't Hart zijn ingeschakeld, bij de omschakeling op aardgas in tal van gemeenten. Het bedrijf is tot midden 1967 van opdrachten voorzien en er zijn contacten over vervolgopdrachten. - *t Hart wil proberen cm ook in Duitsland op dit terrein actief te zijn. Er is nog niets definitiefs te zeggen over inschakeling van 't Hart, samen met anderen, bij de produktie van appara tuur voor militaire vliegtuigen (een even tuele voortzetting van de samenwerking bij het Starüghter-project). Er is een aanvraag binnengekomen voor toeleve ring aan een civiel amerikaans vliegtuig, aldus de heer 't Hart. „Een poging om zelfstandig te opereren c? de Ameri kaanse markt (Hart Engineering) is" zo> zei hij „een volledige mislukking gewor- den". De directie deelde op vragen verder mee, dat er in 1965 een bedrag van ƒ760.000 is geïnvesteerd in bedrijfsuit- rusting. De personeelskosten waren f4.8 miljoen, dat is 54 procent van de omzet. De toelevering van onderdelen van gashaarden aan Inventum is met naar wens verlopen. De produktie moest terug lopen ook in verband met de grote aarze ling om gashaarden te kopen. Winst wordt er op dit project niet behaald, zo deelde de directie mee. De aandeelhoudersvergadering heeft de jaarstukken goedgekeurd en is ak- i koord gegaan met het passeren van het - i dividend. i Mr. Beemmk noemde het een fout van minister Smallenbroek, dat bij nadat hem op 9 maart was gebleken dat er ern stige spanningen heersten niet meteen heeft toegetast maar nog drie maanden heeft gewacht. Hij had dirëkt moeten ingrijpen dor aan de commissaris van de Koningin in Noord-Holland en (via de minister van justitie) de procureur generaal in Amsterdam een rapport over de leiding van het Amsterdamse politie apparaat een rapport moeten vragen. Spreker vroeg zich af of ten aanzien van de heer Van der Molen wel de no dige zorgvuldigheid in acht Is genomen, heeft de hc. zijn ontslag via de radio moeten vernemen? Tevoren had de heer» Geertsema er al op gewezen dat de hoofdcommissaris de benoeming van de „drie sterke mannen" in Amsterdam'ook van het ANP had moeten horen. De heer Geertsema wees er op dat de hoofdcommissaris noch. nimmer in de gelegenheid is geweest tot het voe- ren van een gesprek onder vier ogen met burgemeester Van Hall. Steeds was daarbij aanwezig aan ambtenaar van de gemeentesecretarie. De. heer Geertsema sprak zijn verwondering daarover uit en kwam tot de conclusie dat ook de toekomstige hoofdccmmis- saris over die ambtenaar „altijd zyn nek zal moeten breken". V'v' L K f - A.&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1