miffiM ..ME* iigmMUxffJcJ BLAMAGE Studenten f vieren een I lustrum 1 Begaan met lot ran minderbedeelden Tolbrug over Waal Tiet: kost 30 imljo^ Buurt wordt bewoners al Overijssel vraagt achtste medische faculteit Engelse voetballeider plotseling overleden Geen prediker ^xi Perfectionisme j .WOND OUDE KU.NST- EN ANTIEKBEURS HET PRINSENHOF - DELFT 23 juni t/m 13 juli 1966 REMEMBER, HOED ZORGELOOS kan een knappe, kop zyni.maar 2*n kerkzalvhoogstwaarsch^öfükivnSè® ujtpuilen-iyan de' faoof&oimpisriëst M -' ->Wv V.r*^-aC'tV Bovendien; 'een politicus is geert predikheer, behoort het althans-niet te zijn. En 't is juist 'de fout van veel parlementariërs dat ze het we l trachten te wezen, niet in hun voor dracht maar in hun aanpak. Nu is deze onbewuste voorliefde voor het dumineesachtige iets wat bijna elke Nederlander typeert. De ■dominee heeft eeuwenlang ons geestesleven beheerst'en is ook na het-verdwijnen van de dominocratie z"n stempel' op onze volksaard blijven drukken. g£>e statigheid zit ons volk in het bloei, en' nog wordt een rechtgeaard^,,Ne derlander met de witte das grit dë. starre nek geboren. Gematigdheid en deftigheid staan aan weerskanten regehna-tig onze aangeboren schil derachtigheid met geredeneer door te zagen" (Gerard Brom in zijn boek „De dominee in onze litteratuur"). Vandaar onze neiging tot dogmatis me, onze hang naar lering,, onder wijzing, vermaning en moralisering. In dat opzicht is ons parlement inderdaad een echte volksvertegen woordiging. Nederlandse Kamerle den disscussiëren. niet graag want ze hebben naar hun gevoel iets _te zegT gen wat eigenlijk niet voor discussie vatbaar is. Ze verkondigen iets, ze brengen een boodschap en daarin zijn ze christelijk of onchristelijk levensgrote dominees. Vandaar hun voorkeur voor de monoloog, de preek, de toespraak. Het brengen van een boodschap is een bar se- rieuze zaak. Daar kan 'je je niét sprekend van aantekeningen.en pun- ten, laat staan improviserend van] afmaken. Dat zet je op papier, want het is voor de eeuwigheid. Hier komt een andere vaderlandse trek om de hoek kijken: de neiging 5 tot perfectionisme. Geen cijfer, punt of komma mag worden' vergeten. Kamerleden die uit het hoofd pra- ten wekken de indruk het met de- perfectie niet zo nauw te nemen, 't Is net of ze zich niet goed hebben voorbereid. Hen treft al gauw het verwijt' van oppervlakkigheid: Het vreselijkste kwaad waaraan Neder landers (en Duitsers, van wie we. minder verafstaan dan we zouden willen) zich kunnen bezondigen. Discussies en dialogen scherpen de gedachten. Monologen 'veróndër- stelen een gedwee luisterend, vooral niet tegensprekend gehoor (in de kérk mag je niet interrumperen). •Vandaar dat het Nederlandse 'parle ment vaak zo vervelend is. Tot een. echte discussie komt het daar meest al pas bij de' replieken. Maar dan ..- wordt-.- ookniet .'van papier géspro- ken. Dan blijkt de meest monotone opdreuner plotseling een redelijk: tot goed.improvisator. Hoe.' kan hét ooteY. andersa Al die voorlezers hébben,] voordat ze Het Binnenhof betraden;1' soms jarenlang voor kiésverenigin- gen gesproken. Sin dat deden ze heus niét per uitgeschreven speech. Het }can. 'dus ook anders. Maar waarom San' toch dat véto over het voorlées- yerbod? De meeste Kamerleden WrSchóléïèiziSi.'tiÖitèi^. het' fdnnatis- tische argument dat zo"n. bepaling geen zaak van orde is en dus niet in een reglement van orde'.-thuis- hoort. Waarin -.- het. dan wel thuis- hoort maakte- niemand duidelijk.?r] Juist in een tijd dat iedereen, zich zorgen maakt over de toenemende verwijdering tussen parlement en" volk "heeft de Tweede Kamer wel-r' bewast de kans gemist om het parle ment minder perfectionistisch, tnib-i der zwaartillend, speelser 'en 'dasi; aantrekkelijker voor het publiek-te maken. Voorlopig zal het wel blij ven wat het is:een kruising tussen- een wetenschappelijk congres en ëèn synode... .-_?. ../.J. feestneuzen van (Van een onzer verslaggevers) NEW WALKER CITY Die avond vrtshet ai een laaiend, loeiend feest nog voordat de klok het middernach telijk nor had aangegeven. De „Fa bulous Twenties" begonnen te herle- ÏEnt in al bun glorie. De band vulde het rokerig zaaltje met wilde klan ten die zich vermengden met het ge- me van de bezoekers, van wie er reien de. wijs niet meer kónden hou den. Een meisje vroeg me fluisterend: fflll you love me in December, as you did in May?, de song, die New Yorks beroemdste, ook beruchtste, maar ze ker vrolijkste burgemeester Jimmy Walker eens voor Broadway schreef. En eèn man bleef zeuren: Toe broe dertje, laten we er nog eentje nemen, eentje maar, straks staan we weer voor rijfjaar droog De Maskerade Commissie 1966 van het Utrëchtsch Studenten Corps heeft {dijk gekregen twee weken lang is Utrecht een droomstad, een Dorado voor feestneuzen eu een Kurort voor lohbers. blaar het is dat pas in de avonduren. Eerst nadat de duisternis is gevallen spoeden de feestneuzen en de tobbers zich naar de lokalen waar alleen maar plaats is voor vrolijkheid, voor muziek en zang, naar de met lichtreclames, schreeu wende en soons gedurfde aanplakbiljetten en vele vlaggetjes versierde keldertjes laags het water aan de Oude Gracht. Zo moet bet ook in New York zijn ge weest in de jaren twintig, maar dan in het groot. In -het New York van de po pulaire Jimmy Walker, de pretmaker, wiens raam eens over de gehele wereld is gegaan. „Jimmy Walker" heette het spel, dat uit vijftien inzendingen door het Utrëchtsch Studenten Corps werd waardig gekeurd om de viering van het 66ste lustrum gestalte te geven, limmy Walker, die meer geschikt was voor de showbusiness danvoor het burgemeestersambt, zou veertien dagen in de Domstad centraal staan, hij en rijn tijd. IN HET MUSEUM Wmkdifea van 10-17.30 uur Zondagen van 13-17.30 uttr Dirudi{- an donderdagavond vm 19-22 uur Xrnnmy Walker, op de voorgrond in lichte pantalon, neemt bezit van juichend New Walker City: lidhte muze zetten. Wat een tijd voor tobbers en voor feestneuzen. Ongemerkt tikte de klok de tijd weg. Kiss all the girls for me, speelde de band, ook een song, die de echte Jimmy eens schreef. Het meisje zei: Ach, waarom ook niet? En de man zeurde: Toe broedertje, noer eentje dan, hens de allerlaatste, straks is het afgelopen, dan moeten we weer vijf jaar wachten. Het was half drie in de morgen. LONDEN Jo Mears, een van de bekendste Engelse voetbalofficials die een zeer groot'; aandeel had in de organi satie van het wereldkampioenschap, is vrijdag plotseling overleden. Mears, die vice-president van-de Football Associa tion was, werd tijdens, een verblijf in Oslo op straat door een. hartaanval ge troffen. premier How sweet were the Twenties, mij merde de man, -die er nog eentje wilde pakken. Ach ja, die .Roaring Twenties", vooral in New York, de meest interna tionale stad ter wereM, waar alle volken waren te vinden. De „Roaring Twenties", de jaren, van de korte rokken, de pot hoeden, de drooglegging en de drank- smofckeL Die wilde jaren, waarin nie mand iets te dol was, waarin Al Capone tn zijn -bende de toon aangaven, Charley Chaplin opgang maakte met The Kid, Charles Lindbergh in zijn eentje over de Atlantische Oceaanvloog, bet gevecht tussen Jack Demp-sey en Georges Car- pentóer de aandacfat -van de wereld ge spannen hield, de jaren van de -grote ar- sesten, van de jazz, van die -pin-up. de sportprestaties, de grote jaren van Mar iene Dietrich adh, How sweet were rie gay Twenties, en hoe abrupt eindig den zij met de beursfcradht van 1929, toen Walistreet moest erkennen dat aan eïke macht een einde 'kotnt. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAGOp 5 juli hoopt de oud-nn- nister-president, dr. W. Drees, 80 jaar te wor den. Een gebeurtenis die waard is dat men er een ogenblik bij stil staat. Bij velen leeft hij in de herinnering als „Vader Drees", de man die in 1946 met zijn Noodwet Ouderdoms voorziening de grondslag legde voor de latere AO W-wetgeving. Van 1948 tot 1958 leidde hij drie kabinetten. In deze funktie is; hij uitgegroeid tot een na tionale figuur. Zijn persoonlijkheid, droeg daar in belangrijke mate toe bij. Als politicus was hij meer een samenbindende figuur dan een doctrinaire strijder. Toen de SDAP na de oor log haar program wijzigde en haar naam in PvdA veranderde, werd dr. Drees de verper soonlijking van dit nieuwe socialisme. De heer Drees heeft zich zijn leven lang het lot van de minder bedeelden aangetrokken. Zijn ver langen iets voor hen te. doen bracht hem in de po litiek. Hij kwam uit een orthodox-hervormd mi lieu maar zijn belangstelling ging reeds op jeug dige leeftijd uit naar het socialisme. Toen hij nau welijks 18 jaar oud was sloot hij zich aan bij de SDAP.: Vijftienhonderd studenten vieren het lustrum van hun corps. Ze zijn voor het merendeel te herkennen aan het strohoed) e, voorzien vaneen gekleurd Knt en' strikje, dat zij joyeus dragen, de een een tikkeltje nonchalant achterover, de ander een. tikkeltje schirin. Een' sneeuwwit stro-hoedje,, dat op hun hoofd schijnt gekleefd. Zij ver-schijnen, er? mee hij ;aHe feestelijkheden die rond het .lus trum zijn opgebouwd,? voor zover het dragen? van 'een'goed gesneden jacquet niet verphcht 'is gesteld. Het. is veertien dagen feest in New Walker City en dh een grote verschei denheid. Om zo maar eens- een greep te doen: The United States Tfribd Air Force Band, een voortzetting van het fameuze Wat boeide de studenten: de zorgeloze tijd?-Bet zou kunnen, want het is het tccat van de jeugd het zorgeloze aan te ™gen, Cf was het de'figuur van Jimmy walker,,de joviale, scholen en .gebou wen openende, handtekeningen uitdelen-, Se en veel handen drukkende burge meester? TIEL De mogelijkheid bestaat dat over vijf tot tien jaar twee kilometer ten oosten van de uit monding van het Amsterdam- Rijnkanaal in de Waal een tolbrug gebouwd wordt die 30 miljoen moet gaan kosten. Het zal een brug worden met vier rijbanen voor het snelverkeer en twee voor het langzame" verkeer. De' brug zal een belangrijke schakel-betekenen- in het interprovinciale verkeer, namelijk 1 van Utrecht over Wijk- bij.'Duurstede tot'aan" de Waal en /vervolgens via Megen naar de Peel. Ook voor de scheepvaart zou het een oplossing betekenen. Het wordt steeds drukker op de Waal en de schepen kun nen steeds maar sneller varen, riu al is, het zo dat een snelvarende tanker-reeds op anderhalve kilometer afstand een obstakel moet waarnemen om het te kun nen ontwijken. Uit de tolgelden kan men een behoor lijke winst maken. Wanneer, aflossingen op de leningen zijn afbetaald en onder-" houds. en personeelskosten betaald zijn, 2a! men nog een bedrag over houden. Het is nog onderwerp van studie of del tolgelden dan omlaag zullen gaan of dat; men deze winst zal reserveren voor mo dernisering en verbreding van de -brug voor het gedurend toenemende verkeer. DEN HAAG Het provinciaal? bestuur van Overijssel heeft van de minister van onderwijs en wetenschap pen bijzondere aandacht gevraagd voor vestiging van een achtste me dische faculteit in de provincie Overijs sel De gemeentebesturen van Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle steunen het provinciaal bestuur hier bij. Gezamenlijk Is het beraad geopend: over verdere stappen In deze aangele genheid. - Het provinciaal bestuur vindt dat er voor een achtste medische faculteit' in Overijssel aantrekkelijke .mogelijkhe den zijn. Daarnaast oordeelt het dat het zeer gewenst en noodzakelijk ia dat het oosten van het land meer dan tot nu toe het geval was, deel heeft aan de spreiding van het hoger onderwijs .en - aan de wetenschappelijke, maatschap- pelijke en culturele uitstraling die daar-' van uitgaat. Of een, medische faculteit verbonüen- moet worden aan een reeds bestaande instelling van hoger onderwijs óf "dat zo'n 'faculteit onafhankelijk daarvan' zou kunnen worden opgericht; Overijs sel kan en wil in beide mogeüjkhedé'n; voorzien. -ij- 'ki'i ,Gay Twenties" zijn voor veer tien dagen teruggekeerd. UTRECHT De bewoners van de Hopakker, de Bellamystraat en de Koekoekstraat in Utrecht hebben gisteren op verschillende manieren geprotesteerd tegen de volgens hen onrustbarende toeneming van het aantal souteneurs, tippelaarsters, en in auto's rondrijdende „klanten"-"in hun buurt. Een groep van de buurtbewoners toot gisteren naar het hoofdbureau van politie, waar waarnemend hoofd commissaris C. S. van Doesburg een soort ultimatum kreeg voorgelegd: Of de politie maakt er een einde aan of we doen het zelf. De heer Van Doesburg verzekerde de delegatie, dat de politie de zaak zou aanpakken en dat gebeurde gisteravond om negen uur dan ook, hetgeen in de buurt nogal wat beroe ring teweeg bracht Tien dames kre gen een bekeuring wegens overtre ding van het tippel verbod, een man en een vrouw zijn wegens schennis van de openbare eerbaarheid naar het bureau gebracht en tientallen ver ontwaardigde bewoners van de tegen hun wil steeds rosser wordende buurt moesten tot kalmte worden ge maand. Om twaalf uur kwamen weer hon derd mensen naar buiten, maar ook zij zijn, zoals de politie het uitdrukte „met zachte drang weer in hun hui zen gewerkt".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1