KOELKASTEN Tweede lustrum werd groots gevierd Jarig zwembad gaf Miss Groenoord een slaanzak hotte ®om Dubbel afscheid op perrófts Tweede werkgróej» vooi: Kythera vèrtróffién I Inbrekers sloegen him slag werden ook gehuldigd Man redt meisje (7) uit Nieuwe Haven Noodweer bracht veel ongemak j\v v.a. (298.- 112 mnd. CREDIET Luidruchtig SCHIEDAM Zaterdagmor gen tussen elf en twaalf uur werd in Bad Groenoord de zestien-jari ge Hilda Dickhoff (negen jaar lid) gekozen tot Miss Groenoord/ Zij ontving een fraaie slaapzak en een boeket. Hilda is ponstypiste bij Van Berkei's Patent. De tweede prijs kreeg de 16-jarige Vera Mol en de derde Sanny Jan sen, eveneens 16 jaar. Jubilarissen via de uit de krant geknipte bon minstens een week van tevoren en morgen en dagelijks BEUKEL3DIJK21 ROTTERDAM TEL.254945 (Van een medewerker) VLAARDINGEN Vrolijk ge stemd wat de jongelui die zich zaterdagmorgen op het station Vlaardingen-Oost bevonden. Zij bruisten toen al van het enthousias me om enkele weken te mogen taan werken op het eiland Ky thera in Griekenland waar zij de eerste werkkampers zullen gaan aflossen,. Omstreeks 6.45 uur riep ds. J. E. van Veen bedrijvig zijn schapen' bijeen om toch maar het liefst voltallig te vertrek ken. De -leden van de GJV „Phoenix" en ds. Hoh. Lever bevonden zich ook op het perron waar zij Ineke Muys uitgeleide deden. Preases K. A. Maat hield een gloed volle toespraak tot haar en gaf een houweeltje met inhoud mee,' dat zij eerst op Kythera magopenen. Ook werd het Phoenix-lied" in alle vroegte gezongen. Op het Centraal Station te Rotter dam waar men drie kwartier had om over té stappen' heerste toch wel een tamelijk nerveuze spanning; Verschei dene mensen 'die op het Vlaardingse perron reeds afscheid hadden genomen konde het toch niet laten om haast-jè-repje naar Rotterdam te gaan (per trein, bromfiets én auto) om daar nog eens een afscheid te beleven. Om acht uur werd het toch nog een gehaast afscheid met veel hartelijkheid gepaard gaande. Uit één van de coupé's wapperde het een en ander, er werd luid getoeterd en met dat al bereidden de deelnemers aan dit tweede werk kamp zich nog meer voor om daar te mogen helpen aan dé aanleg'van een waterleiding op Kythera. Natuurlijk brandde deze groep van nieuwsgierigheid hoe het eiland er uit zal zien en .niet, minder hoe de ontmoe ting zal zijn met andere Schiedammers en Vlaardingers die de eerste spaden in de Griekse grond aldaar hebben gesto ken. Verwacht wordt dat Kythera woensdagnacht bereikt wordt, waarna de eerste groep onder leiding van ds. L. R. Krol de thuisreis zal beginnen. Bij de groep die zaterdagmiddag op reis ging bevinden zich ook de heer M. Bovenberg, leraar lichamelijke oefenin gen aan het Groen van Prinstererly- ccum en zijn echtgenote, de befaamde „Miss Kythera". SCHIEDAM. Vrijdagmorgen bleek dat uit de hut van de kapitein .P. A van de motortanker Tacoma, liggend bij Tan ker Cleaning aan de Havenstraat, uit de geldkluis een bedrag van f4975 was ontvreemd. Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De 71-jarige V. B. uit de Hoflaan deed vrijdagmiddag boodschappen in een levensmiddelenbedrijf aan de Broersvest. Toen hü thuis kwam merkte hij dat hij zijn portefeuille met twee biljetten van honderd gulden erin op de toonbank had laten liggen. Hij ging onmiddellijk terug naar de winkel, maar deportefeuille was inmiddels verdwenen. Vrijdagnacht verschaften onbevoeg den zich toegang tot café-restaurant De Gouwe Geit aan de 's-Gravelandseweg. In.de bar-braken zij een geldkistje open en haalden er honderd gulden uit. Ook twee flessen jenever worden vermist. 9 Bij de N.V. Stalenbuizensteigers aan de Hoopstraat werden donderdagnacht uit een bureaula een bedrag van 57,32 en een transistorradio gestolen. Men had een ruit stukgeslagen en was'op deze wijze iiet kantoor binnengedrongen. Tot haar schrik ontdekte mevrouw B. C. B.-H. zondagmorgen dat van haar personenauto die aan de Warande stond geparkeerd, de kap was stukgesneden. Ook bleek de autoradio te zijn verdwe- enen. SCHIEDAM Het zevenjarige meisje A. J. Olree, wonend aan de Mathenesser- dijk te Rotterdam, dat zondagmiddag met haar ouders op bezoek was bij een familie aan de Westvest, raakte spelen derwijs in de Nieuwe Haven. De 29- jarige. electrisch-lasser J. Wenink, wo nend in de Steenstraat 3, zag het kind onder water verdwijnen. Hij trok onmid dellijk zijn jas uit en begaf zich te water waarna hij de drenkeling op het. droge bracht. Het kind kwam er' met de schrik af. „EEN VERZOEK.... aan de bewo ners van Afrikaanderwijk, Katen- drecht, Peijenoord, Hillesluis en Bloemhof' is het opschrift op een enveloppe die, naar schatting, 28.500 brievenbussen in de genoemde wij ken in de komende dagen zal bin nenglijden. De brief, Jan Krant heeft hem al, is verzonden doorde RET-directie, en hoogst persoonlijk ondertekend door drs. C. G. van Leeuwen, de directeur. Het iseen zeer persoonlijke brief. Jan Krant,is zo vrij het schrijven volledig in „Aan de lijn" op te nemen omdat hij de inhoud bijzonder belangrijk vindt- Er staat dan: Geachte lezer Het is om een bijzondere reden, dat ik op deze voor een tramdirec-, teur misschien wat ongebruikelijke wijze de. aandacht vraag voor een zaak. die rechtstreeks verband houdt met het gereedkomen vande eerste metro-installaties in uw om geving. Naar u ongetwijfeld uit eigen aanschpuwing bekend is hebben de werkzaamheden aan het metro-em placement1 Hilledijk het eindstadium bereikt. De spooraanleg is zover ger vorderd dat de eerst metrotrein, die ons dezer dagen werd geleverd, bin nenkort mét een reeks proefritten lean beginnen.x/h De stroomtoevoer aan de metro- treinen heeft niet?plaats op de roa- .nier die u kent .van onze trams (via .een bovenleiding),' maar döorj? een zogenaamde „derde rail" Dit is'een zware stalen staaf, die zich enige decimeters.boven-de, grond bevindt. De spanning is 750 vólt. U begrijpt dat hier voor niet-inge- wijden,maar vooral voor kinderen groot gevaar, dreigt.Het metroter rein aan de Hilledijk is weliswaar van een sterke, nieuwe omheining voorzien, er, worden vele bordjes met de waarschuwing: „Hoogspan ning, levensgevaarlijk" aangebracht en bovendien worden de stroomrails met kunststofkappen aan drie zij den afgeschermd, maar dat alles® neemt niet weg dat een bijzondere waarschuwing op haar plaats is. Kinderen beschouwen een omhei ning dikwijls als .een uitdaging. Hun nieuwsgierigheid doet hen de on persoonlijke waarschuwingen, zoals die voorkomen op bordjes en affi ches, nogal eens in de wind slaan. Daarbij' komt dat de derde rail-constructie voor ons land nieuw is. Het is; daarom dat ik u vriende lijk verzoek om, in het geval u kinderen heeft, een ogenblik met hen te praten en hen te wijzen op de gevaren die verbonden zijn aan het beklimmen, doorbreken of on dergraven van de omheining aan de Hilledijk: De RET zegt u van haar kant gaarne toe geen preventieve maatregel ongedaan te zullen laten. Hoogachtend, drs C. G. van Leeuwen, Direc teur. TJILDA DICKHOFF als Miss Groenoord", geflankeerd door de winnaressen van de tweede en derde prijzen, links Vera Mol en rechts Sanny Jansen, tal bezitters van tien abonnemente van Bad Groenoord 1957-1966 toe. De oudste houder van een zwemdiplo ma was de zevenenzeventigjarige me vrouw M. Companus, die'op 11 septem ber 1926 in Schiedam haar diploma be haalde. Zij ontving van de heer Sluyters een vaantje. De volgende „oud-gediende" was mevrouw J. Verwey-Bron (62), die in 1927 in Botterdam het diploma behaal de. De overige vier waren de heer J. Oosterman (56), mevrouw J. Balkhoven (68), mevrouw J. Onderdelinde (59) en mejuffrouw Betsy Leis (50), die achte reenvolgens in 1928, 1928, 1933 en 1934 'in Schiedam hun diploma's behaalden. De. vijf zwemlustigen die tien jaarabon nementskaarten konden overleggen wa ren de dames A: Kramers, H. Groenen- daal, B. Brok, C.' Huiskens en Rie Huiskens. Bad Groenoord lag op deze feestelijke morgen te baden in het gouden zonlicht. Er heerste een heerlijke, Rivièra-achtige temperatuur. Het bad. was dan ook vol bezoekers. Vooral de jeugd was in groten getale aanwezig. De huldigingsfestiviteiten werdén ge houden in het kader van de viering van het 10-jairg bestaan vah'het, bad én alles werkte mee om ze te doen slagen. Mén zag dan ook overal blijde, opgewekte gezichten.. - -.. Een welvoorziene linnenkast met bad- en keukendoeken te kust er» te keur.., hoeft heüs geen handen vol geld te kosten... Dat kunt U morgen zelf zien', als U een paar prachtige baddoeken of keukendoeken komt uitzoe ken... per stuk vóór nog géén gulden. Bad- en keukendoeken van 100% volle badstof, prachtige doeken, die in de was nog voller worden, en omdat er piepkleine foutjes inzitten... nu voor een bespottelijke prijs. De jury bestond uit de dames J. Krik- kc-Ilein (sco. raadslid) en Van Zijdcr veldt en de heren A. Sluijters, bestuurslid van de Stichting Bad Groe noord, Frans Hofman, administrateur, G. Westerveld (Prot.-Chr. raadslid) en het bestuurslid Nic Kolmeijer, die dfc prijzen uitreikte. *-• V; Administrateur. Hofman' huldigde de veertienjarige Jacobus -Heijdra, Kerkweg 96, oud-Kethei, die de tweemiljoenste be zoeker van Bad Groenoord was sinds de opening. In klasseverband was hij tij dens het schoolzwemmen met veertien leerlingen onder leiding van de gym nastiekleraar J. Krebbers van de "r.k. Technische School op het juiste ogenblik in het had. Hij ontving een prachtig gouden horloge met inscriptie. De 'gelukkig prijswinnaar was een van de vijftien kinderen van het Kethelde echtpaar Heijdra, dat bij de huldiging aanwezig was. Zijn moeder kreeg bloe men en het gele gezin kan deze zomer gratis zwemmen, dank zij een gezinsabon- nement dat de administrateur als geschenk aanbood. Tenslotte gaf de restaurateur van Bad Groenoord, de heer R. van der Most nog een boekenbon. Zes broertjes en zusjes waren de glunderen de getuigen van de huldiging van hun broer Jacob. Namens de Stichting Bad Groenoord sprak de heer A: Sluijters nog een zestal oudste zwemgediplomeerden en een vijf- Een goede zomer is er voor speld, maar of 't waar is of niet... toch zullen er weer drommen naar zee en strand gaan én de warme stad ontvluchten. Tentlinnen, 120 cm breed, in bijzonder fris, fleurig streep» dessln, voor wind- of zonne scherm, strandtenten enz., koopt U nu voor iets meer dan anderhalve gulden per meter. SCHIEDAM De zeventienjarige za ger J. M. R., kwam zondag op zijn, fiets in botsing met een personenauto bestuurd door de 18-jarige B. F. van der M.; las ser, uit Bergschenhoek. De fietser kwam uit .de Boylestraat en schrok toen hij op de hoek van de Hogenbanweg de perso nenauto zag naderen. Hij remde en viel op straat. Het linker wiel van de auto ging over zijn rechter knie, die daardoor werd verwond. De GGD bracht de jongen naar de Dr. Noletstichting. Vries, Verschoor, Klein, Van' den Berg, Seharioo, Hassing, Mensinga en Lou'we rens in de wacht. Tenslotte verzamelden allen zich rondom het voetbalveld, .waar een wedstrijd tussen twee leerlingelftallen werd gevolgd door „de" wedstrijd tussen de leerlingen uit dé hoogste klassen en de leraren. Zoals de traditie wil, werd deze wedstrijd gewonnendoor de eersten, Ndat .allen waren teruggekeerd naar de school aan de Nieuwe Damlaan, reik te dé directeur, de heér.H, van der Waal de prijzen en de eerder behaalde zwemdi ploma's uit. De dag werd besloten met de uitreiking van de rapporten. SCHIEDAM pok dit jaar was de Schoolsport dag 'vah de Chr. Teehn. School weer eeneclatant succes. Onder een stralende zon werd de dag begonnen met spannende zwemwedstrijden in Bad Groenenoord. Eerste prijzen behaalden de leerlingen Verschoor, Wolst, Munnik, Westerveld, Prook en Haddeman. Tweede prijzen krijgen Wolst, Feel- ders. De Bruin, Lissenberg, Schouten en Van Eyk. 's Middags trokken allen naar de sport velden op het Harga-complex. Daar wer den wedstrijden gehouden' in balwerpen, korfbaldoelen, hardlopen en zuiver schie ten. Hier toonden zich.de beste spelers: De Vries, Van der Poel, Van Rij, Sehar ioo, Dierx, Klein, Van dér Vaart, Berg kamp en Van Waas. Tweede prijzen sleepten de leerlingen Héllenthal, De Morgen begint de verkoop van deze bad- en keukendoeken, de, keukendoeken ook in prac- tische donkere kleurstellingen, door elkaar A dfÊk per stuk AtmÊTM 'voor mJmjfr.'-, Morgenvroeg om 9 uur begint in onze Camping-afdeling 2e etage de verkoop van dit tent! inner», In de nieuwste streepdessins, 120 cm breed, per meter ma ah voor Mjr Gètn teh of schrift, bett. Dringend verzoek, uw vakantieadres die wij regelmatig op de advertentie pagina plaatsen, op te geven. Indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig wórden 'vertraagd. DIRECTIE. Ligstoellopers, 40 em breed, effen groen, met kleine foutjes per meter At\ voor 1.49 SCHIEDAM De 46-jarige F, van Jt die zondagmiddag zfjn personenauto op het Stationsplein had geparkeerd, zag. iemand met zijn auto wegrijden. Hg waar schuwde onmiddellijk de politie. Deze ontdekte de dader, de 18-jarige matroos J. B., uit de Burgemeester Knappertlaan, die in de richting Viaardingen wegreed maar later weer terugkwam. Toen hü de politieauto zag naderen op de Vlaardingerdijk ter hoogte van de oude Ingang, van WlHoii-Fijenoord, reed hij de stenen trap af die naar de Koningin Wilhclminaflat ieldt, waarna hü de auto in de steek liet en vluchtte. In een laan achter het slachthuis kreeg de politie de matroos te pakken. Hü werd meegenomen naar het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat. De mede werking van de burgers was bijzonder goed. SCHIEDAM Het noodweer heeft «ffldagavond veel schade en ongemak aangericht. Het- regenwater gollde als een wilde bergstroom het hoofdbureau t'an politie aan de. Lange Nieuwstraat binnen. Nadat de waterafvoerbuis in de straat was doorgetrokken liep het water .weg. - telefoon op het hoofdbureau van Politie stond de gehele avond rood- gloeiend. Overal in de stad werd om assistentie gevraagd. Er waren verzak- ™,5ln van het wegdek o.a. op de Burge meester Knappertlaan, Gerard Reinders- «raat en Nieuwe Waterwegstraat, een gat j® 'de rijbaaan van de Nieuwe Maas- Jfaat en veel .overlast van water in de Jt elders, souterrains en huiskamers o.a. j u® burgemeester Knappertlaan, Een- «rachtstraat en Nieuwe Maasstraat. SCHIEDAM Geslaagd aan de Tech nische School SchiedamConstructiebank werkers ITO; B P Bosman; JHBrauder- burg, \Y J de Graaf, C de .Groot, M Hulsman. J M v d „Kraan. M J U 'Mackay, J J v d Lee. W G Martijnse, J' H Meijdam. W H Royers. Bankwerkers:, A van den Berg, J J de nBoer. V F Butteling. J van Dijk. A P M Elshof, N C Eijsbergcn. R v d Genugten, F Ketelaar, F Noordzij,. R A Oosthof, F J van Pelt. J Poot, A J Rebers, A Hoelofs. R A Scheepe, A van Steénnis, D Westendorp, Chr H van der Wel, E Zwanenburg. Timmer lieden: Th Batenburg, E A J Brugman, E Bijt, P Bijl, W van Doom, J H Hamakers, H J Molenaar, J van der Noordt, J Pappers, D Post. F J N van Rijwsijk, J v d Giessen. Meubelmakers: A Kraan (timmeren), W P Moree, G L Offerman, M L Oranje, J cien Ouden, J H Paerels, H van der Reel P Stadhouders. J C van der V'een, J Wiegel. I Schilderen: J T F Bakker, J'M van Domme- le. R H de Geus, J Kloos, J M V Loopik, G Majoor. J W Pot, D Rijpsma, J Sc.ieepma- ker, 'J Scholten. N v d Ven. C' M Woarrr.ei- jer. Automonteurs: J J Bakker, G H van Bergem, A Blommesteljn, G Bouwman. Th Burgerhoudt, L J Carsten. G van Dicjen. D Driel, J J H Hagman. G A J den Hertog. M J van der Hoeven, J M Kievit. A J Koster, J Krommenhoek, G de Mik. J w Nesse, M van Opijnen, Prletstap, C J Schilperoord, ABW Spruit, L A van Tricht. H Vermeer, B van der Well, T Winkelman, Th W Zantboer. Eiectrlciëns: J van Dijk, Gvd Kurüt, A P Kulik, H C v d Lee, W Oostrom, M J W de Reuver, H K de Ridder, A Roggeveen. E Simonis. C P v Soest, B A Stip. J "M P V.' Verwaal. A Visser. P H G vandor Wolf, E Zwambom. Fljnmetaalbewerters: G v dl Berg. J A G v Bezooyen, J D van Dongen, Fj Klaassen, R Niessink, J P Ouwencel, A A van Put, G de Rutter. H H van Sehagen, J J Siwers, J G Timmermans. N Tulling. P J in •t Veld. Parttlmecurssucen: Metaal 2 A: T H Bal- lijns, J M A Breedveld, L F Eeuwijk, G de Groot. W P v dHoeven, J J Meure. R v d Meijden, RCA Steijen. J Suisse, L J Visser, GAM Vriens. C A Wisslnk, M G P Groen. H de Hey, E J Krabbendam, CAM Loom- atis. Hout: C Alleman, H F van Beek, A G Breuer, A H W de Bruiyn. P A v d Geissen. L C Goudappel, C J Matla, C Mattijs, P Meijer, (LA B van Mil. H C Ossewaarde, H P Schei tens. H J Sla, H J C Slee, J v d Sloot, H Speijer, J W Toutijn, K FKM Vermeulen, A M Zebel, I de Zeeuw. Motor- voert.: Th M Bakhuizen, C Boer, W S R Burnet, A C Franke, C v Gulst, E Harreman, B Kerssemeljer. M Levering. G J J P Mol. A G Roelofs. M C Roozendal. M v Splunter. H M G Vellinger. G F A Verspuy, J v d Wijk, H Deurloo. 2e Monteur: F Boomert, H Brons, G II Dumont. J H Franken. A v 't Hoff, A J van Hal, C M van Kleeff. C W Krohne, M Lankers, G Lupker, J A Noote- boom, G J Schoolenberg, J H Valk, W in 't Veld. W Voog.d T van Wijk. Erediploma: W H Royers (Met.). Erediploma met prijs: H J Molenaar (Tim.). Namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken werd aan J M Kieivit een boek werk uitgereikt. En meneer Van Leeuwen heeft het niet bij woorden gelaten, want de RET heeft een suggestie die werd gedaan tijdens een voorlich tingsvergadering over dit onder werp aan leerkrachten en jeugdlei ders uit dit stadsdeel, overgenomen. Toen werd gesteld „U kunt nu wel een mooi hek maken, ze graven er gewoon onderdoor. U moet dus het hek enkele decimeters in de grond graven." Probleem is dan dat het doorroest en niet meer goed afsluit. De RET heeft echter besloten het het rond het metro-emplacement over een totale lengte van 650 meter met betonplanken te „onderstop pen". Deze platen zijn veertig centi meter hoog, vijf centimeter dik en twee meter lang. Ze zullen nog voor 1 augustus, de dag waarop het em placement onder stroom komt, wor den aangebracht. Het geldt voor dat deel van de omheining dat grenst aan de openbare straat, dus de Hille dijk. Aan dé kant van het NS- eraplacement heeft men deze ex tra-voorziening niet nodig geacht. U ziet het een mens kan niet alles weten en ook een direktie niet. Bij de RET is men graag bereid naar suggesties van anderen te luisteren. En in dit geval heeft het tot resulta ten geleid. Laten we hopen dat er op dat emplacement nooit ongeluk ken zullen gebeuren met de elektri citeit. Kom, als u eens daar rond loopt en u ziet kinderen op of bij het; hek, misschien kunt zé, dan waarschuwen of een politieman of een RET-functionaris „op die kinde ren attent maken? r (Van een medewerker) SCHIEDAM De organisatoren van de 22ste Koningin Wilhelminatnars (waarvan het verslag op een onzer sport pagina's staat) zijn tevreden over hun succes. Vooral met de waardevolle mede werking van de politie en de met 25 man aanwezige EHBO waren zij bijzonder, ge lukkig. De vereniging met het groot ste aantal deelnemer was DOK. Een meewandelend bruidje uit Overschie, Wil van Brink, kreeg van marsleider Ph. van Oordt, die gesecondeerd door zijn Oranje Garde-le den de touwtjes goed in handen had, een boeket namens d e organisatoren. Ten aanschouwen van duizenden kijkers zag hij deze geste onder grote hilariteit be loond met een zoen van de bruid. De vereniging met het grootste aantal drumbands deden het Plantagepodium op zijn grondvesten trillen en het op het podium spelende bandje van The Flying Dutchmen wist zelfs van geen' ophouden als een muziekgroep de finish naderde, waardoor soms horen en zien verging. Overigens was dit de enige dissonant Geref. Jeugdhuis: Comité tot behoud .statenvertaling,.lezing ds, P. J. Dorsman, dlerv. pred. fe Staphorst, 20. Areade: Aquarium- terr. ver. „Natuur- v? huis", kohtaktavond, 19.30. Monopole Theater: Gemeente Schie- tÏ' ï1'm ^an Schaper. Genodigden 19.45 Belangstellenden 21. Bijkant. De Rotterdammer: Lange t f„?trsat 28uitsluitend redactiezaken, 6619) 954 '(b'g'g' 010 115588 en 01898 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstr. 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30—-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656; alarm brandweer 269123; «larm G.G. en G.D. 269280. ,.*»Pp'heek; Evers, Lange Haven 81, tel. ^68242, en Apotheek-Kethel, Schiedamse- Weg 41,.tel. 269827. Op de foto: DOK trekt voorbij het raadhuis. SCHIEDAM Geboren: Edwin z.v. C. Schop en E. A. J. Slavenburg. Sonja d.v. M. van Tricht en P. Magereij. Joseph F. W. z.v. J, Hoogland en G. M. de Boer, Brunhilde W. ,d. v. J. R. G. II. Bergkotte en D. 'E. Punso- iie. Jan z.v. J. Heinsius en B. M. Herzig, Petronella J. M. d.v. J. M. Klute en P. E. J. van Koetsveld Rebecca d.v. C. M W Lange- veld en D. de Koster. Rudy z.v. A; van der Velden en N. Padmos, Elisabeth M, d.v, J. yan Noortwijk en E, M. Petri.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1