RADIO Commentaar CONNY'VAN DEN BOS- op eenzame hoogte chansonnière van Scooter kreeg lekke band: vrouw gedood IRuzzelhoek MAILCLUB EBEBCBüEl f au ^00?' Dag tante Hannie Ongelukken op de weg Voorkeur-KVP'er werd geweigerd Nederlandse film van Rademakers Echtpaar promoveert opwalvisbaleinen Mevrouw Amoldi overleden 4 Vanavond op tv SSidfA«MÏS?fe,"SM x° Verolme-werf in Zuid-Afrika? HM» VANAVOND TE ZIEN VANAVOND TE HOREN MAAJfBAG 4 JtTT.T n>e.- ?Éli-'üi.'! p .'frjgB (Van een onzer verslaggevers) 4MERSFOORT Conny van de Bos heeft de eenzame hoogte van chansonnière bereikt. Mèt Corry Brokken heeft zij zich een reper toire eigen gemaakt, dat gelukkig) elke rage -weerstaat. Het betere chanson" is van alle tijden, maar het vindt in ons land slechts weinig goede vertolksters. Sterren komen, sterren gaan, Bliksemcarrières worden aan de lopende band gemaakt, maar uit sluitend dank zij de steeds wisse lende muzlekmode De tijd leert, dat werkelijk jong talent zeldzaam is. Zes jaar heeft Conny van den Bos nodig gehad, voordat zij zich tot de groten mocht rekenen. Dat alleen al is het bewijs, dat zij artieste pur sang is! Kritisch 1 WAARDENBURG Op rijks weg 26 nabq Waardenburg is gis teren een ongeluk gebeurd dat aan de 62-jarige mevrouw G. J. de Jong uit Overschie het leven heeffgekost. Kruiswoordpuzzel Oplossing vorige puzzel Max Tailleur VINGER PLUKJE RAAR HET WEER IN EUROPA Wordt vervolgd wat ben os weAwrovEfSLJ P*ui5e*\tjc ■iwAA^S I SCWsrressAfj&jims scwp~. MORGEN; XEIJEWSIK :iVAIVAiVOI«»> tslMORGlÈ® Pagina Met veel égards heeft de KRO het afscheid van mewnoww Hannie Schol ten—Lips als televisie-omroepster omgeven. In de krinig van KRO-tele- vistemedeio erkers en. oudere radio mensen die haar al lang hennen Werd in eigen huis een kleine receptie gehouden, waarbij ook geschenken werden overhandigd en zaterdagavond teas „tante Hannie" de bijnaam die het ganse land haar gaf nadat ze, nu el mefer dan tien jaren geleden eens een heer in de kin-de,-uitzending naar haar eigen nichtje -wuifde en juist door dat -wuiven zich een eigen „image" schiep het middelpunt van het spel „Het gulden schot." Zelfs de twee andere omroepsters, Anneke en Yvonne, stater als pala dijnen naast haar om voor het scherm afscheid te nemen. Hannie Lips kreeg gelegenheid een hartelijk woordje te spréken tegen kijkers groot en klein, kortom., het was een afscheid zoetls we zelden aien en in dit geval zeer te pas. Immers -vertegenwoordigde Hannie Lips tot 't einde toe nog de ongedwon gen gezelligheid van de oude televisie. Twaalf jaar omroepen is een Iccnge tijd en zij was een heel vertrouwd ge zicht in de huiskamers. Vele van de kinderen die zij in de beginperiode toewuif-de, die haar talloze brieven, kaarten, tekeningen en plakseltjes zondenzyn m zelf al vader of moe der en zo- beschouwd is 12 jaar toch wel een heel lange tijd. Overigens verliep hét Gulden Schot in de burgerlijke gemoedelijkheid die op zichzelf al herinnert asm de knusse begintijd van de televisie en we toeten alvast, dat het spel op 22 oktober te rugkomt op het scherm. Bij de AVRO probeerden toö te kij ken naar de -tweede aflevering van de tv-spelreaks „Love story". Was de eerste aflevering ons matig bevallen, deze tweede vermocht in het geheel niet, ons op enigerlei wijze te boeien. Een naar verhaaltje, waar niemand wijzer van wordt. i Zaterdagmiddag konden sportlief hebbers volop geniesten van uitsteken de beeldreportages van Wimbledon, waar schitterend tennis werd gespeeld bij hoge temperaturen. In haar comfortabele flat, die met veel smaak is ingericht, vertelt zij: „Ik ben bUj, dat ik niet op zestienjarige leeftijd ben ontdekt als 'n ster. Dat kun je later nooit waarmaken. Ais je te gemakkelijk successen krijgt, ver geet je, dat je ervoor moet werken". Conny van den Bos, 29 jaar geleden in Den Haag geboren, heeft niets ca deau gekregen. Toen zij na de HBS serieuze plannen had, van het zingen haar beroep te maken, moest zij om een auditie bedelen. „Tegenwoordig kost dat geen enkele moeite meer, want de televisie zit om mensen te schreeuwen". Dezelfde televisie kan iemand ma ken of breken. Het miljoenenpubliek oordeelt snel en genadeloos. De eerste de beste amateur breekt over èèn lied je zijn nek of hij is dadelijk een ge vierd artiest. Utt eigen ervaring weet zij: „Je bent er lang niet met èèn succesvol liedje. Vooral als je jong bent, moet je de tijd hebben om je te ontplooien. De jaren moeten je vor men. Maar dat schijnt er tegenwoor dig niet meer bij te zijn. Daarom heb ik ,er in de afgelopen zes jaar zovelen zien komen en zien gaan". Bewust heeft zij voor het chanson gekozen, omdat dit genre haar het beste ligt Zij is kritisch op de teksten. „Be zoek steeds naar de harmonie tus sen muziek en tekst Slechte teksten weiger ik te zingen. Ik moet er hele- maal achter kunnen staan". Zij zegt, geen concessies te doen aan de smaak van het publiek, „Maar af en toe moet je wel 'n uitschieter hebben". Conny van den Bos had die onlangs met de plaat „Ik ben gelukkig zonder jou1- die, voor Nederlandse begrippen, goed is verkocht Zij voelt zich la de eerste plaats h&bne-axtieste. „Het theater ia de werk plaats voor artiesten. Daarom Is het zo jammer, dat er veel te weinig thea ter-mogelijkheden in Nederland zijn. Ons land wordt te klein voor 'n artiest, die zich verder wil ontplooien". Na een paar shows op de Neder landse televisie probeert Conny van den Bos op de Duitse en Belgische schermen te komen. In de eerste plaats bereikt zij daarmee een veel groter pu bliek en in de tweede plaats is de aanpak van tv-producttes daar, vol gens haar, veel vakkundiger en grootser. „Bij ons is de productie van een show het werk van één artiest, of I 2 3- i 5 6 7 0 9 2 3 4 S. 8 7 0 9 d Horizontaal: 1. plaats in Overijssel - scheikundig element (afk.), 2. deel van de dag - profeet, 3. verstand - voor zetsel - onbep. voornaamw., 4. gil - landschap op de oostkust van Sumatra, 5. boom - jongensnaam, 6. priem - gek heid - meisjesnaam, 7. jongensnaam - meisjesnaam - telwoord (Fr.), 8. kubieke meter - top in de Glamer Alpen, 9. kip penloop - leed <ZN) - water in Friesland. Vertikaal: I. zonnescherm - de oudste '(afk.), 2. nakomeling - keur of kern. 5. ontgonnen land - naschrift (afk. Lat.) - onbep, voornaamw, 4, neep - plaats of piek, 5. uitgave - ontkenning, 6. benedendeel van de rug - tegenstel ling van vroege, 7. vette vloeistof - zangstem, 8, plaats in Gelderland - mu- ■ziekoefening, 9. bastaarduitgang - bedek te spot. Horizontaal: 1. kant, 5. stil, 9. rio, 10. a- ga, 11. ode, 12. anti, 14. poon, 15. ane moon, 19. Trier, 21. kreet, 22. staal, 23. gelei, 20. Benares, 29. Oder, 31. rite, 33. eis, 34, den, 35. Noë, 36. tets, 37. deel. Vertifcwh 1 kram, 2. Ain. 3. nota, 4. a- gami 6. toon, 7. ido, 8. lens, 13. integer, 14. pórtier. 10. erten, 17. Oeser, 18. ara, 20. pan, 24. Laren, 25. voet, 26. Best, 27. ïïne, 28. Peel, 30. die, 32. toe. Zij zat achter op de scooter die werd bestuurd door haar man. De scooter kreeg een lekke band en begon te slinge ren. Daardoor viel mevrouw De Jong van de duo af en kwam met het achter hoofd tegen de middenbenn-beveii.ring terecht. In het ziekenhuis in Zaltbommri is zij later aan de verwondingen overle den. APELDOORN Gisteren is in het Juliana ziekenhuis in Apeldoorn de 54-ja- rige mevrouw J. Ganzevles-Grutten over leden. Zij werd aangereden door een vrachtauto waarvan de chauffeur plotse ling moest ui-wijken voor een zogenaam de kruipauto, die zonder voorrang te ver lenen de weg opreed. BOXTEL In het Sint Liduinaziejten. huis hier is gisteren het 3-jarige meisje Jolande Stand overleden. Het kind werd vrijdag door een auto aangereden toen het onverhoeds de weg overstak MuNCHEN De 33-jarige mevrouw Rengeling-Pübnan uit Zevenaar is nabij München .reroBgelukt, toen de auto waar mee zij met haar man en twee kinderen voor vakanae op weg was naar Oosten rijk, in botsing kwam met een Duitse auto. Haar men. en twee kinderen bleven ongedeerd. JISP *h het Noordhollands kanaal te Jisp is gistermiddag het 4-jarige jonge tje Cor Nap uit Umuiden verdronken. Het kind !s m een onbewaakt ogenblik uit het boo*je gevallen, waarmee het met zijn ouders een pleziertochtje maakte. •WINTERSWIJK Na de Leldschen- damse heeft nu ook de Winterswijkse KVP problemen met de zetelverdeling m de gemeenteraad, in deze raad rekende de KVP op drie zetels en die heeft ze ook gekregen, maar dan met als derde man nummer vier In plaats van nummer drie op haar lijst. Deze vier, de heer W. II. Bekker '33), werd met voorkeurstem men gekozen. De avond voor de verkiezingen is een brief verspreid, waarin werd opgeroepen op deze vierde man te stemmen. Zo kwam de leer Bekker in de raad, want hij verenigde bijna 600 voorkeurstemmen op zijn naam. Zelf zegt hij niets van de brief te weten. De KVP wenste de heer Bekker niet te accepteren: de betrokkene-zelf echter stond op zijn recht. Toen werd hij als lid geroyeerd en het voorlopige etade is au, dat de heer Bekker als eenmansfractie zal gaan optreden. Dit heeft nog meer consequenties/want nu de KVP-fractie tot twee leden is gere duceerd verliest zij haar aanspraken, op een wethouders ze tel {Vut onze radio- en te-reductie) BTTSSUM Het gebeurt niet ai te vaak, dat de NTS ons vergast op een Nederlandse film, maar vanavond is het toch co. We sullen nog eens kunnen kij ken naar „Als twee druppels water" van Fom Bademakers, een film naar de ro man van W. F. Hermans „De donkere kamer van Damocles". Een nogal schril varhaal, dat niet bedoeld is voor kindero gen. Niettemin is het boeiend genoeg, ook al door de vragen, die worden opengela ten. We brengen de grote lijnen nog eens in uw herinnering: een nogal onbenulli ge jonge sigarenwikelier uit Voorscho en komt plotseling (in de Tweede We reldoorlog) tot opzienbarende verzetsda den. Hij wordt door de SD gevangen tonomen en verhoord, maar weet te ont komen naar het bevrijde zuiden van ons land, waar hij weer beschuldigd wordt van landverraad, omdat hij dikwijls bij de Duitsers is gezien. Dan komt hij met zijn verhaal: op een nacht daalde er in zijn tuintje in Voorschoten een Britse parachutist, in wie hij tot zijn verbazing zijn dubbelgan ger herkende. Deze Brit nu zou hem de ene gevaarlijke opdracht na de andere hebhen doen uitvoeren*, maar nu is bij spoorloos verdwenen. De Brit noemde zichzelf Dorbeek en de winkelier heet ln het boek Osewoudt, maar in de film Dncker, Deze dubbelrol Dorheek-Ducker wordt gespeeld door Lex SchooreL Hoe het voor hem afloopt, zal de film u laten zien. maar de vraag blijft: heeft Dorbeek echt bestaan, at doolde hij alleen rond in de verbeelding van Ducker? Het is allang geen geheim meer, dat de film, die het 400 pagina's tellende boek niet in alle details kon volgen, niet de kracht van de roman heeft weergegeven, maar dat was ook een zware opgave. De film heeft niet zo'n heel lang leven gehad in Nederland. Hij ig echter in Franse versie nagespeeld en kwam toen in ons land met ondertiteling terug on der de naam „Onbekend bij de geheime dienst". Vanavond echter ziet u de oorspronke lijke rolprent met oa. Mla Gaossen, Elise Hoomans, Ko Arnold!, Jules Royaards en Ina yan der Molen. AMSTERDAM Vorige week is in de aula van de universiteit van Amster dam een echtpaar gepromoveerd op walvisbalelnen. Zijn vrouw legde haar doctoraal exa men parasitologie in 1955 aan de uni versiteit van Amsterdam at Zij was eveneens werkzaam bij de werkgroep walvisonderzoek van TNO en voorts in de dienst van ZWO. Op walvisbaleinen komen tekenen voor van periodiek versnelde groei A3 vaak heeft men geprobeerd, om hieruit gegevens te krijgen omtrent de leeftijd van de walvis. De heer W. L. van Utrecht uit Badhoevedorp heeft in zijn proefschrift de wijze onderzocht, waar op de balein groeit. Daartoe onderzocht hij speciaal het in het tandvlees gele gen gedeeltevan de balein. Uitgaande" van de resultaten in het proefschriften van haar man kon me vrouw C. N. van Utrecht-Cock de leef tijdsanalyse van de gewone walvis be handelen. Door middel van het door haar man aangetoonde verschijnsel kon zij de baleindikteeurven in groeipe rioden verdelen. De heer Van Utrecht behaalde ln 1952 het doctoraal examen met hoofd vak dierkunde te Utrecht Sindsdien was hij werkzaam bij de werkgroep walvisonderzoek van TNO en aan de universiteit van Amsterdam, waar hij nu wetenschappelijk hoofdmedewerker is van het zoölogisch laboratorium. Promotor van het echtpaar was prof. dr. E. J. Slijper. van hooguit een klein team. Om het goed te doen is er 'n speciale organisa tie nodig". Op de „schnabbel-toer" komt zij, vaak met haar man Gert Faber, bassist-lol broek bij het onverwoestbare Leedy Trio, in alle uithoeken van het land. Met „theater-werk", zoals het haar voor ogen staat, heeft dat echter niets te maken. Daarom is zij zo Ingenomen met de uitnodiging van Max Tailleur, in zijn programma voor en na de pauze twee „tour de chants" te geven, één van Hollandse en één van Franse lied jes. (Van een nzer verslaggevers) DEN HAAG Omdat zij geen tienerzangeres is, heeft Conny van den Bos geen fanclub, maar een maildub. Er zijn trouwens nog meer din gen, die toet verschil onderstrepen. De club heeft geen leden, maar abonnees, die één keer in de twee maanden een gestencild blad ont vangen. De mailclub heeft ook geen bestuur, maar een redactie, gevoerd door oprichter Kek Welle (17) uit Den Haag en Harry Klooster (19) uit ZwoUe. De mailclub wil de abonnees op de hoogte houden van de activitei ten van Conny van den Bos. .Fin van andere artiesten, want anders wordt het zo eentonig.' Rick Welie is een enthousiaste bewonderaar van Conny van den Bos. Waarom jut3t van Conny? „Omdat haar repertoire mij zo goed ligt Op één na heb ik ai haar platen, dat zijn e" dertien veer tien." Conny van den Bos heeft een grote vinger in de pap van de mail- dub. De redactie mag niets doen zonder haar toestemming. Daarom hebben Kick Welle en Rarry Koster regelmatig contact met haar. En met elkaar. Rick Welle: „We voeren soms urenlange tele foongesprekken om de inhoud van het volgende nummer te bespre ken." Tegenover zijn klasgenoten moet Rick Welle zich dikwijls verdedi gen ais fan van Conny. Vaak ook steken rijn leraren er de gek mee. Maar hij zegt, dat hij rich daarvan niets aantrekt: „Zc kunnen ceggen wat ze willen, het kan me niets schelen." Behalve met de redactie van bet Wad „Zég maar Conny" heeft Rick Welle het ook druk met de fan mail. De gekste vragen krijgt hij te beantwoorden en aan de vreemdste wensen moet hij vol doen. Van een niet-abonnee kreeg hij het verzoek om een fo- to-plus-handtekening van Conny en een plukje van haar haar. De foto was geen probleem. Voor het plukje haar zorgde zijn zus, die de volgende dag toch naar de kapper moest.. AMSTERDAM Naar eerst thans is bekendgemaakt, is donderdag op 86-jari ge leeftijd overleden de actrice lise Ser- vaes (pseudoniem van Elisabeth Wafel- Mevrouw Arnoldi-Wafelman wa3 van 1934 tot 1842 verbonden aan de toneel groep „Het Masker" en trad ia de jaren 1952/53 aan het Rotterdams toneeL Zij vervulde rollen ia o.a. „Gaslicht" van Hamilton, ..De tweede kans" van Barrie raham ~a:iler waarW wij leven" van en Graham Greene. De teraardebestelling geschiedt dinsdag op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. JOHANNESBURG Scheepsbouwer Cornells Verolme heeft plannen om in de Zuldafrlkaanse haven Kaapstad een scheepswerf te bouwen. Deze nieuw bouw- en reparafewerf zal schepen van 10.009 tot 50.000 ton moeten kunnen bou wen en repareren. De kosten zouden 11.2 miljoen dollar bedragen. De werf zou Zuid-Afrika onafhankelijk kunnen maken voor de bouw van zowel koopvaardij- als oorlogsschepen. De Ver olme-werf zou de tweede van het land zijn. Kcpech. Londen Amsterdam Brussel Luxemburl Parijs Nice Frankfort München Ztlrlcb Genève Locamo Wenen tnnsbrück Rome Madrid Mallorca weer maz.t. oeewj ïieht bew. 21 0 licht bew. 25 0 halt bew. 23 0 geh. bew. 0 mist 5 mist 30 0 onbew. 24 0 regen 28 0,2 half bew. 28 0 regen 29 5 onbew. 29 0 licht bew. 27 0 onbew. 27 0 half bew. 2» 0 onbew. 27 0 licht bew. 31 a onbew. 34 0 Ned. 1 NTS 7.05 uur (CVK/IKOR) Kenmerk, kerkelijke informatieru briek. 7.35 uur avontuur van Flipper, die alweer enige vrienden van hem van de verdrinkingsdood redt 8.20 uur documentaire over Tunesië en zijn president. 8.40 uur film van Fons Rademakers „Als twee druppels water", over oorlog en verzet. 10.30 uur tweede deel van het op 14 juni jl. gegeven openingsconcert van het Iloltsnd Festival. U hoort het Rotterdams Philharmoaisch Orkest on der leiding van Franz-Paul Decker. 11.10 uur sport. Ned. 2 KRO 8.01 uur gedanste hitparade Waauw. 8J0 uur Duitse reportage over Indonesië .Decor van een revolutie". 9.15 uur Italiaans ballet naar de novelle Cavaleria Rusiica- na. 9.45 uur wetenswaardigheden uit Parijs. Hilversum I VARA 7.30 uur sport. 8.05 uur vakantie-amusement in het Troelstra-oord in Beekbergen. 9.05 uur Dr. W. Drees vertelt over zijn werk ter gelegen heid van zijn 80ste verjaardag. 9.35 uur chansonprogramma. 10.00 uur optreden van het ensemble Benedetto Marcello (stereo). 11.00 uur jazzmagazlne. 11.35 uur gedichten van Hugo Claus, voorgedragen door Juli en Schoenaerts. Hilversum II NCRV 7AO uur geestelijke liederen, 8.09 uur Piet van Egmond speelt populaire orgelwerkjes. 0.30 uur .Fondant bij de koffie", een verhaal yan Herman Heijennans wordt opgevoerd. 9.00 uur de Marinierskapel speelt 9-2® uur gevraagde klassieke muziek. 10.15 uur avondoverdenking, daarna weer serieuze muziek en, nieuws. Juffrouw Jones, kon u goed met notaris Bmnv. opschieten? Hoe bedoelt u...? vroeg zij een tikje argwanend en tikje bedwongen verontwaardigd. Niets bijzonders, juffrouw Jones. Had u een voortreft lijke commensaal aan hem ea.. hoe was volgens u tiT karakter? MJa Een man zonger weerga, commissaris, in elk oozicto En hij was de hoogste hier in huis. Zijn medebewoner respecteerden hem diep, Was u dan de hoogste niet, juffrouw Jones? Commissaris Fenwick glimlachte en zijn glimlach breedde zich tot een lach en toen moest ook juffrouw Jobm lachen en Fenwick zag, verbijsterd, een geheel andere i»r frouw Jones voor zich, een vrouw zonder dat onvreuwT lijke, een onschone vrouw die door de lach, welke hsar gezicht veroverde, waarlijk aantrekkelijk werd en wier grauwe ogen konden schitteren, schitteren™! Ze lachten allebei steeds luid op, juffrouw Jones m hoofdcommssaris Fenwick. Juffrouw Jones* lachen klater de door de kamer en inspecteur Griffith grinnikte in zijn hoek. En toen lachte juffrouw Jones opeens niet meer Haa? gezicht werd het gezicht van voorheen en daardoor hield ook het lachen van de commissaris op, zo, alsof hij ontstel de. Zinloos trommelde hij met de vingertoppen op het te felblad, blikte op die vingertoppen neer en in zijn denk™ was een plotselinge leegte. Dan kuchte hij, keek naar juffrouw Jones zonder haar aan te zien en zei Notaris Brooks is vermoord en wij zoeken zijn moorde naar. Voor rover wij het hebben kunnen nagaan, is er geen sprake van roofmoord, in de portefeuille van de dode troffen we een niet onaanzienlijk bedrag in bankbiljetten aan en. wij ontdekten in de onafgesloten lade van een kastje een gouden herenhorloge plus dito ketting, en enke le vrouwensieraden, dingen die een roofmoordenaar niet zouden zijn ontgaan. Ben u, Juffrouw Jones, enigermate en de hoogte met de bezittingen van de overledene? Die vrouwensieraden, zoals u ze noemt, stammen van zijn gestorven vrouw. Twee gouden armbanden, een paar ringen, drie gou den broches, als ik me wél herinner. Ja, zei juffrouw Jones. En dan was er nog een zilveren met goud beleade sigarenkoker. U wist het? Mooi Kijk, hier is een door Griffith opgemaakt lijstje van de voornaamste waardevolle voorwerpen. Leest u het vanavond na. Mogelijk komt u op iets wat door ons niet werd aangetroffen. Men kan nooit weten. Doch nogmaals, wij geloven niet aan een roofmoord. Er moet een ander motief achter gescholen hebben. Het is ons bekend, dat notaris Brooks een zeer vermogend man was. Wist u dat? Dat hij rijk was wèl, maar „zeer", dat zou ik niet kunnen zeggen. Heeft u wel eens een som gelds van hem geleend? Welnee, hoe komt u erbij, commissaris! Weet u of anderen geld van hem geleend hebben? Jenkins. Meneer Jenkins heeft het me opgetogen ver teld. Vijftienhonderd gulden. Voor een motorfiets. De jonge- man was verrot op een motor. Juist, juffrouw Jones. Wij weten, dat Jenkins die som aan de notaris verschuldigd is. En, juffrouw Jones: meneer Harper. Heeft meneer Harper nooit geld van de notaris geleend? Meneer Brooks zou het hem niet gegeven hebben, al had hij ervoor op de knieën gelegen. Boterde het slecht tussen hem en notaris Brooks? Ja. Hoe kwam dat? «■gerriuna. k Aowr; tuoqja" aATvoggB.sarosKuoorob moe ■CEMEggwega MIUWTER TSCTOS WbS bCHSUPSU VOOg&WflTu£j£lSM MANPtAN, VVILfJE CAT we "IOTA'S? ttC LAAT HET VHS?. I NeTOejPffTCXSSSfJeiHL V£3P. Ij SUteSSNtSi ZEUSMdSM UJTHUMS5AAW. We 3 kTB LAAT,^--—-arf 8 T— 11 .1— *xi* y v y y.-. Hilversum I, 402 m. VARA: 18.00 Nieuws. 18.15 Actualitei ten. 1825 Dansorkest en zangso listen, 19.00 stereo: Promena de-orkest en zangsolisten. 18.30 Nabeschouwing van de Ronde van Frankrijk. 19.40 Lichte grammofoonmuziek. 1950 Parle mentair overzicht. 20.00 Nieuws. 20 05 Muzikaal vakan tieprogramma. 21.05 Interview met dr. Drees. 21.SS Chansons. 32.00 Stereo: Instrumentaal ensemble. 22.30 Nieuws. 22.40 Eventueel SOS-berichten, 22.43 Aktuallteiten. 23.00 Jazzmagazi- ne, 2325 Voordracht van ge dichten. 23.53-24C0 Nieuws. Hilversum ff, 298 m. NCRV- 19.00 Nieuws en weerpraatle. 19.10 Radiokrant. 1930 Gewijde muziek. 20.00 Populair or gelspel. 20.30 Voordracht. 20.43 21.0O Marinierekapel der Ko- ninklijke Marine. 21.20 Klassie- ke grammofoon muziek. 22.15 A- vondoverdenking. 22 30 Nieuws en SOS-berichten. 22.40 Boek bespreking. 22.50 Klassiek strijkkwintet (opn,), 23.35 Cis- veclmbelrecital (gr,), 23.40 E- vangelie in Esperanto 2355- 24.00 Nieuws. GRAMMOFOONPLATEN- PROGRAMMA DRAAD OMROEP VANAVOND VAN 18—20 Utm wolfgang Amadeus Mozart. I. Serenata nottuma KV 239; 1 ris keet ar. 9 in Es KV 231, Gtiio- mar Novaes. piano; UI. Serena de nr. 9 in D KV 320 (Post- boom-serenade); IV. Concert voor piano en orkest nr. 13 in C KV 415, Ingrid Haebler, pda. .if -Ut Hilversum I. 402 m. AVRO: 74)0 Nws en ochtendgym, 7.20 Lichte granunofoonmuzlek. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte grammofoonmuz. (Om 8.30-8 32 De groenteman), 8.50 Morgen wijding. 9.00 Stereo: Fragmen ten uit Duits-Romantische ope ra's uit de 19e eeuw (gr). S35 Waterstanden. 9.40 Stereo: Be roemde operakoren (gr). 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Ar beidsvitaminen (gram. pi.) (ll.ttbll.02 Nws). 12.00 Johan Willem Friso Kapel. 12 27 Med. t.b.v, land- en tuinbouw. 12 30 Overheidsvoorl, 12.40 Orgelspel. 13X10 Nws. 33.10 Journ. en beursber. 13.30 t Muzikanten- uur: l. Gitaarspel n. Omroep koor, m. Strijkkwartet. 14 30 Voor de kinderen. 1520 Voor de vrouw. 16.00 Nieuws. 16 02 Lichte grammofoonmuz. Tussen 15.30-17.00 Event, onderbreking voor rechtstreekse rep. van de Ronde van Frankrijk. 17.15 New York calling. 1720 Lichte grasnsnofoonmuziek voor de lUgd. Hilversum 11. 298 m. KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord. 7.1S Lichte grammofoon muz. (720-722 Nws.) 725 Over weging. 8X30 Nws. 8.10 Voor de jeugd. 820 Nws. 823 Lichte grammofoonmuz. 1020 Klassie ke en mod. kacnermui. (gr.). 11.00 Voor de vrouw. 1120 Lich te orkestmuz. (gr.). 11.50 Vo- laanvooruit, praatje. 12 00 Angelus. 12 03 Lichte Weense muz. (gr.). 1220 Voor de boe ren. 1227 Land- en tuinoouw- med. 1220 Nws. 12,40 Act. 12,50 Lichte grammofoonmuz. 1325 Voor de plattelandsvrouwen. 13.45 Lichte grammofoonmuz. 15.30 Lichtbaken, lezing, (herh. van zaterdag jl.). 1520 Varia ties op het thema show (hern, van zaterdag jl.), 18.09 Voor de zieken, 18,40 Voor oudere luisteraars. 17.00 Voor de jeugd. 1720 Lichte orkestmuz, en zangsoïisten. 1730 Over heidsvoorlichting. 18,00 Metro- pole orkest en zangsollste. 1820 Ned. en Duitse cabaret liedjes. 1830 Actualiteitenpro gramma voor en over het mid den- en kleinbedrijf. Hilversum Hl, 240 m. '«n FM-kanalen. NRU/NCRV: 9 00 Nws. 9 02 Instrumentaal aller lei (gr.). 10 00 Nws. 10.02 Gev. muziekprogr. (Om 11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.02 Volksliedjes. 1220 Rond Frank Sinatra. 13.00 Nws, eventueel act. 13.02 Elek- ttonenparade, 13.30 Llehte grammofoonmuz. 14,00 Nws. 14X12 Lichte vocale muziekjes. 15 00 Nws. 15.02 Licht platen- programma. 16 00 Nws. 10-02 Gevarieerd muziekprogramma (gr.). 16.30 De Top Tien van deze week (gr.). NRÜ/VARA: 17.00 Nws- 17X*2-18.00 Verzoek- platenprogr. iisjssisasisess^ssssssussa^ Nederland 1. NTS: 19.00 Nieuws in het kort. 1901 Klaas Vaak. CVK/JKOR/RKK: 1903 Kenmerk: de veertiendaags» informatierubriek van de ker ken. NTS: 1925 Flipper, TV-film voor de jeugd. 20.00 Journaal en weeroveracht. 20.20 Documentaire film over Tunesië. 20.40 Als twee dDto- pels water, speelfilm. (Rijks keuring 14 jaar; KFC: 18 jr.) 2220 Openingsconcert Hol land Festival (dl, n): Rotter dams Filharmonisch orkest. 23 08 Journaal. 23.10-23.20 ïïlm- yerslag van de Ronde van Frankrijk. Nederland HU NTS: «M# Nieuws in het kort. KRO: 20.01 Waauw, gedanste hitparade. 2020 Filmreportage over Indo nesië. NTS: 21.15 CavaUerU Rustlcana, balletfilm. KJJS- 21.45 Onze man in Parijs. NTS: 22.10-2a.15 Journ. Nederland I. NTS: Vim. 10.00—1625 Eurovisie: Directe reportage van de Ronde van Frankrijk.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2