DEKLERK&ZN Geheim meesterwapenvan Zivitserse ingenieur i aktie voor DWL Rotterdam KING SIZE TAPIJT uizen NORMALE PRIJS Rotterdam ontsnapte aan stankramp Rotte visafval gaat diep rond in Botlek Overleg voor toekomst met ministerie tussen Noord ssagiersdienst R'dain oorwegen uitgebreid Gouden O.N. voor J. C. Boeré Natuur kwam Rotterdam te hulp Ripi levert hele jaar ivater van goede kwaliteit Invasie" van 800 studenten uit Noors zeeman afgetuigd Venus éénmaal per iveek v.v. Delia ÜeriUtmmer Tour van Drie uit Kruinijigergors iveer van start Val op sportveld Noodsituatie Slakken Nieuwe opslagloods voor Vrij-Entrepöt ROTTERDAMMER Pagina.3 DINSDAG. 5 JULI 1966 DIT BEDOELT DE KLERK MET EEN SPECIALE AANBIEDING: Tapijt van 100% zuivere scheerwol, speciaal voor ons gemaakt bij de be kende Desso-fabrieken. Uitsluitend in één, bijzonder mooie goudbronzen kleur. KING SIZE kamerbr. 380 cm. Nu tientallen guldens voordeel. Per strekkende meter slechts (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Weinig men sen zullen in staat zijn de waterleidingbuizen van binnen te bekijken. De directie van de Rot terdamse Drinkwaterleiding stelt een dergelijke interesse overigens niet'op prijs. Niemand zou meer een druppel van het koele door gaans heldere vocht durven drin ken. Want in de loop der jaren vormen algen en roest een woest en grillig landschap in het bin nenste van de waterleidingbuizen. ROTTERDAM „Er is een noodoplossing gevonden voor de stagnatie, die is ontstaan in de afvoer van de visafval in Rotter dam. In elk geval met ingang van morgen wordt het afval voor zo ver het niet elders ka worden ver werkt worden begraven op eert (Van een onzer verslaggevers) terrein in het Botlekgebied. Er zal afval worden verwerkt in de Velzen. Door het warme weer werd oe destructor van de Gekro in Schie- toestand te Rotterdam al gauw een on- Goede verwachting fSggf (Van een ónzer verslaggevers) ROTTERDAM"Vanuit het recreatie centrum Kruininger Gors in Oostvoorne gaat op 25-juii de „Tour van Drie" weer van start. Zoals de naam aangeeft, zal dit evenement voor 'de wiélerenthousias- ten uit de jeugdige bewoners van dit „Rotterdamse dorp" drie dagen duren. Op de ochtend van de eerste dag geeft wethouder R. Langerak (sport en recrea tie) het startschot. De eerste dag rijdt de karavaan via Hellevoetsluis, waar wordt overgevaren, naar Goeree-Overfiakkee en Schouwen- Duiveland, waar in Renesse wordt over nacht. De tweede daggaat de rit via Zierikzee (officiële ontvangst in het stad huis) en voetbalwedstrijd en weer terug naar Renesse. De laatste dag rijdt men weer over Schouwen, de Grevelingendam, naar Goeree en terug naar Oostvoorne, waar langs het raadhuis wordt gedefi leerd. De staf van Kruiningergors organiseert zoals gebruikelijk weer deze rit, waarbij het gaat om de sportiviteit. Directeur van de „Tour" is de heer I. van Hennik, direc teur van het centrum. Onderweg zijn vele attracties gepland. Diverse onderne mingen adopteerden de teams, die dus als echte „fabrieksploegen" met de bij behorende reclame zullen rijden. Wanneer bet drinkwaterleidingbedrijf RS dergelijke /Jachten van het publiek EL' krijgt te horen laat men de buizen schoonmaken. Dit werk wordt uitbesteed BB* aan specialisten. Sinds kort heeft Rotter- Mf dam dit werk uitbesteed aan een BB' Zwitserse riVma. die de buizen op een Sn unieke wijze van het aangekoekte vuilaB» bevrijdt. Een mobiele ploeg van dit bui- §2K tenlandse bedrijf, bestaande uit Zwitsers friB en Italianen, is momenteel in Poortugaaï §Sr1 bezig de buizen van het waterleidingnet ral te reinigen. ppfl Het schoonmaakbedrijf ontleent zijn Mm naam aan Je Zwitserse ir. A. J Reinharl. ding, die alle tot nu toe gebruikte m-tho- f||| den In de schaduw stelt. De Rotterdamse Sm Drinkwaterleiding fs enthoosiat over liet;.'."] resultaat van deze vinding. Het bleek verantwoord een ploeg helemaal uit SS] Zwitserland te laten komen om In totaal Mij een twintig kilometer waterleiding afga schoon te maken. Het werk. dat In Voor-SSm tugaal, Heyplaat, Rhoon, Hoogvliet en i /H een deel van Rotterdam wordt uiige- wS voerd, zal enige maanden vergen. Bafe Het systeem va ir. Reinhart is gehcun. fiB Dit „mees'?r wapen", een soort kruipen- v de vleermuis, is ook het waterleidingbe- - drijf niet bekend. De nieuwe vinuing heeft twee grote voordelen. Het appa- §fe; raat is :n staat ap eigen kracht zich voort te bewegen door buizen van mfëi, soms een kilometer lengte. In het verle- jgg den maakte men gebruik van een appa- raat, dat aan een kabel van ten ||S| hoogste tweehonderd meter was be- vestigd. Om de zoveel meters moest smm dan de straat wordzn opgebroken. Vooral in drukke stadsgedeelten was dit »§p een groot 'wzwaar, Een ander voordeel jjlgj» van het nieuwe apparaat is. dat de beschermende laag van. de buis nietgK» wordt aangatast, maar wel wordt alhet gagi aanzetsel afgesneden. g|pj Warneer het mogelijk zon zijn ecu treurde te houden in het waterleiding net vtn Rotterdam, met zijn buizen ran- sf ongeveer honderd millimeter ln" doorsnee, wamt men zich beurtelings tus sen de staiagmicten en stalaktieten van minla tu u r- dr u ipsteengrotten en in Iindsriisppcn van roestbruine enbijna ro de «arde. ROTTERDAM De heer J. C. Boeré, administr:.'. :r van de Nederlandse Zee manscentrale, heeft tijdens de 73e alge mene jaarvergadering van de centrale de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Voorzitter W. M. Swellengrebel reikte deze namens de burgemeester van Haar lem, in welke stad de heer Boeiwoont, uit. De heer Boeré heeft de Nederlandse Zeemanscentrale na een loopbaan van 36 'jaar, verlaten. Door zijn vertrek is het bureau van de centrale van zijn wo ning naar het Tehuis voor Zeelieden aan de Veerhaven verhuisd. COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM/OEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN/DEVENTER/HOOFIN maandag gesloten 'De mobiele colonne van de firma mÉÈ? Reinhart reist heel Europa at Niet al- ggBjSKj leen in Rotterdam baart de watervoorzie- BSBgjpp ning zorgen. Ook Frankrijk, Zwitser'and, CISSï-i België, Italië en in het bijzonder Duitsland hebben met het probleem va het dichtsliouen te kampen. In Duitsland !-,• heeft de Zwitserse ploeg ondervonden dat het drinkwaternet veel weg had van een riool. Na de oorlog had men de kapotgeschoten buizen zo snel mogeiijk j - gerepareerd en zich niet bekommerd om Zoals elders in dit blad vermeld, was het gisteren plotseling niet meer mogelijk-, de afval van de Rotterdamse viswinkels af te voeren en te verwerken. Dat ge- schiedde vroeger via de Gekro, maar na dat wetbouderlijk optreden daaraan naar aanleiding vah stankklachten uit de noor delijke Rotterdamse woonwijken een eind had gemaakt, via De Toekomst in IJmui- den- 'Tot ook het IJmuidense bedrijf in- narigheid geraakte en in opdracht van- het Velzense gemeentebestuur de 'ver werking van rottende visafval moest staken .verse visafval mocht wèl wor den verwerkt was, nu door het warme weer de visafval héél snel begon te rot ten en te stinken. Leiden, of liever Rot terdam, in last. r Ongeveer vijftig ton visafval waren bij de Gekro en ook elders opgetast en sinds gisteren kon er bij de vishandelaren niets meer worden opgehaald. De wethouder van sociale zaken en volksgezondheid, de heer G. Z. de Vos, die uiteraard in deze affaire de centrale figuur werd, moest de vergadering ten stadhuize vanmorgen vroeg verlaten, om dat hij in Den Haag enige besprekingen moest voeren. De heer Dc Vos maakte van de nood een deugd: aan deze besprekingen werd gekoppeld een bezoek aan het ministe rie van sociale zaken en volksgezond heid om de mogelijkheden na te gaan voor een goede organisatie ter voor koming van dergelijke mogelijkheden in dc toekomst. Mogelijk kan ook een destructiebedrijf in België uitkomst bieden. Omtrent de uitslag van het gesprek van wethouder De Vos ten departemente kan uiiteraard vandaag nog niets wordem gezegd, maar in ieder geval is het over leg geopend en dat; is hoopgevend. Tn/tifl.jivi -welriekende zaak. Vanmorgen is in het broek. Intussen is net overschot stadhuis een spoedvergadering gehouden bij de Gekro naar elders ter ver- van leden van het college van B. en w. ■K/orHntr afrnvnurH" met een aantal deskundigen. Er werden werking axgevoera verschillende noodmaatregelen overwogen „De overlast ontstond toen,de Gekro de zoals afvoer per schip naar.zee en het be- visafval niet langer ter verwerking kon graven van de afval In de.grond. De laat- aanbieden aan een vismeelfabriek te ste oplossing leek het meest practiseh. In het Botlekgebied, waar het terrein is ge reserveerd voor de vuilverbranding zal een diepe knU worden gegraven waar eventueel het afval wordt gedeponeerd en waar het vervolgens met grond wordt overdekt." A AN de Kruistdijk in Poortu- gaal hebben Italiaanse en Zwitserse specialisten een werk pret gegraven waar de druipen de vleermuis" weer boven de grond komt. 0 Maandagavond is op het sport terrein van RFC aan het, Aelbredits- plein tydens een voetbalwedstrijd de 23-jarige kantoorbediende J. G. Mid dendorp van de Schieweg door on bekende oorzaak gevallen. Met een rechterschouderfractuur werd hij naar het Dijkzigtziekenhuïs vervoerd. Heet Rotterdamse gemeentebestuur gat vanmorgen dit officiële communiqué uit en daarmee was een eind gekomen aan een in hoge mate spannende middag, avond en ochtend. Rotterdam was gevrij waard voor een stankramp. TfEN doorsnee van' een water- leidingbuis toont het vuil, dat de buis aan de binnenkant voor meer dan zeventig proeent bedekt.Dergelijke buizen wor den ithans door de kruipende vleermuis" van het Zwitserse bedrijf „gecleand". ROTTERDAM Dat de gemeente Ui Rotterdam (nog) niet beschikt over de-wsfp financiële middelen om de koppelleiding t ;i tussen de nieuwe drinkwaterfabriek op -V "h de Berenplaat en het oude waterwerk y»»? aan de Honlngerdijk in vlot tempo ge- Ejflfc,. reed te maken, betekent niet, dat men UZaBfe maar rustig afwacht tot het geld er is. Sfc-.t*" Enige tijd geleden reeds werd bij het PP® Maliegat de zinker in de Nieuwe Maas gelegd. Van deze zinker steken nu de H afgesloten uiteinden boven water (foto ztj links). Verder legt de dienst van gemeen- m te werken reeds stukken van de leiding I op de plaatsen, waar het werk het minst IgfÉjfl kostbaar Is. Op de bovenste foto is het fês&aK werk aan de Oost-Varkenoordsewegte ilmüS|i zien. Overigens is de natuur Rotterdam op $g bijzondere wijze te hulp gekomen. Ver wacht werd en die verwachting houdt de drinkwatcrdirectie nog steeds staande dat de koppelleiding volgend jaar. in SS!! bedrijf kan zijn en dat dus het voorzie- ningsgebied ten noorden van de Nieuwe Maas één jaar nadat de Berenplaat in bedrijf kwam drinkwater kan krijgen van dezelfde voortreffelijke kwaliteit alt het voorzieningsgebied ten zuiden van de Nieuwe Maas. Het noordelijke gebied t If 'v' moet het dus een jaar langer doen n het oude water, waarover zoveel klach ten waren. Ifs'plf Maar door de hevige regenval in dit voorjaar in West-Europa en de hore temperaturen met nog steeds regens m de Alpen, zodat er veel smeltwater de rivieren afkomt, is de waterstand van de Rijn zeer h-oog voor de tijd Van het jaa- Juni deed daar nog een schepje bovenop, tfppi door een groot aantal zware buien, die maakte dat, hoeweihet aantal regenda- Imlisf gen niet zo heel groot was, de maand ISlill I juni van dit jaar als een natte maand de I geschiedenis ingaat. j Allemaal factoren die het Rotterdamse plfiiÉ drinkwaterleidingsbedrijf een opvallend goede kwaliteit „grondstof" opleverden: het Rijnwater, waaruit het bedrijf drink- water moet maken. Met als gevolg, dat de kwaliteit van het aan Noord geleverde drinkwater vrijwel even goed. is als die van. het water dat de Rotterdamse zuiderlingen drinken! Er is ook een. prettige bijkomende gSKSj omstandigheid: de grond in het gehele stroomgebied van de Rijn heeft zoveel |Bra water opgenomen, dat er dit gehele jaar .sjrjg geen lage waterstandenmeer worden iB|H verwacht. Integendeel: wetenschappelijke lieden hebben de prognose gesteld, dat ér Bfl meer dan vijftig procent kans is, dat de jHM waterafvoer van de Rijn het gehele jaar ;-W ruim boven het gemiddelde zal blijven, S^wH! ook als er geen regen meer zou vallen! ÊËiïl JfEN tekening van de „vleer- muis" die met een snelheid va.n een meter per seconde door het Rotterdamse waterleidingnet kruipt. 1. is de propeller, die het apparaat doet voortbewegen, 2. en 3. zijn de twee koppen met messen, 4. is de zender die door middel van seinen de plaats van het apparaat aangeeft, 5. zijn wieltjes die het apparatuur over oneffenheden sturen en 6. is het drukveremysteem. Ten slotte de mogelijkheden die Rot terdam zelf ten dienste zouden staan: er is immers niet zo heel lang geleden aan de Brielselaan in Rotterdam-Zuid een zeer moderne vuilverbrandingsoven in- dienst gesteld, die in staat is allerlei- kwalijke zaken zonder een spoor van stank te doen verdwijnen. Van de zijde der afdeling sociale zaken en volksgezondheid van de Rot terdamse gemeentesecretarie vernamen wij echter, dat deze oven bij de ver werking van de beruchte visafval niet* kan worden; ingeschakeld. Want de vis afvalvijftig ton is op zichzelf niet eens zo'n heel grote hoeveelheid zou moeten worden vermengd met het huis vuil en het zou een onmogelijkheid zijn. dat mengsel zodanig te verwerken dat- er geen slakken zouden ontstaan. Die slakken rieken zeer kwalijk en zij eisen bovendien voorzieningen om de' oven telkens schoon te maken ROTTBEDAM Achthonderd Amerikaanse studenten zullen vrijdag 8 juli met de Groote Beer aankomen in ,de haven van Rotterdam, waarna zij zullen uitzwermen over alle delen van Europa. De „Groote Beer" ls gecharterd door de stichting Atlantisch Studenten Programma, die ln 1963 werd opgericht door het toen malige ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen en het Nederlandse Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen (NBBS). Het NBBS zal zelf 200 studenten door Nederland rondleiden, voor welk doel stu denten als gidsen zijn aangetrokken. Aan boord van het schip dat de retourreis voor de stichting deze zomer vier maal zai maken voert de NBBS een oriëntatie programma uit. waaraan medewerking wordt verleend door hoogleraren, politici, journa listen en kunstenaars uit Europese tanden. De ontscheping zal vrijdag met er.ige luister worden omgeven. Zo zal de Douane Harmo nie Nederland de studenten met een mu zikaal welkom ontvangen. ROTTERDAM Drie mannen, twee uit Rotterdam en cén uit Delft, hebben maandagavond een jonge Noorse zeeman het ziekenhuis ingeslagen. Bij een vecht partij in de Hudsonstraat werd hij zo zwaar mishandeld, dat hij zich voor een lichte hersenschudding, bloeduitstortin gen aan het hoofd en andere verwondin gen in het Dijkzigtziekenhuïs moest laten behandelen. De ruzie was ontstaan in een bar aan de Hudsonstraat en zette zich op straat verder, toen de zeeman naar buiten vluchtte. Hij werd nagezeten door de drie mannen die hem ook te pakken kregen. Ze sloegen de zeeman tegen de straat en schopten en stompten hem tegen het hoofd en lichaam. De politie heeft de drie naderhand opgesloten. Het zijn de 21-jarige bijwer ker J. F. M. van der K„ de 35-jarige koienwerker H. R„ beiden uit Rotterdam en de 20-jarige verkoper W.A. P. uit Delft. Zij worden beschuldigd van open lijke geweldpleging. ROTTERDAM Op het terrein van het Vrij-Entrepöt zal een nieuwe opslag loods worden gebouwd. Dit is hard nodig, zo schrijven B. en W. aan de gemeente raad, omdat er op het ogenblik gekampt wordt met een tekort aan opslagruimte. De bouwkosten van de loods worden ge raamd op bijna negen miljoen gulden. Het plan voorziet in de bouw van een loods met een verdieping. De capaciteit ervan bedraagt 13.600 vierkante meter. De bouw zal uitgevoerd worden met ge prefabriceerde betonelementen. De nieu we loods dient ter vervanging van een bestaande kleine loods. I ii.gezet vanwege de toenemende belang stelling in het zomerseizoen voor over tocht naar Noorwegen. Maandagavond vertrok de Venus voor de eerste maal uit de Maasstade bijna geheel volgeboekt (80 procent Nederlandse passagiers). De Venus vaart alleen in het zomer seizoen, terwijl de Astrea van dezelfde rederij de dienst het gehele jaar onder houdt. Dit laatste schip kan echter slechts 160 passagiers vervoeren. De Venus vertrekt elke maandagavond (vanuit de IJsselhaven) om 18 uur, arri veert dinsdag om 22 uur in Stavanger, woensdagnacht om 01.30 uur in Hauge- sund en 4% uur later in Bergen. Zater dagavond vertrekt het schip om 23 uur ROTTERDAM De voorzitter van het betrokken stembureau heeft ln de vaka- ture, ontstaan door het ontslag van de heèr A. Steenbeek uit Rotterdam, be noemd tot lid van de Rijnmondraad de heer M.' Frenk (51 jaar, soc.) uit Rot- t-rdam. ROTTERDAM Tijdens een bijeen komst op jcasdag 6 juli om 20.45 uur in de kapel der Prinsekerk, Schepen straat 71, zal mevrouw M. C. Spaarga renSchouwenburg afscheid nemen van de Gacpard - de Colignyschool, waarvan zij ongeveer 20 jaar les heeft gegeven. De bestolen oudjes hebben het geld weer terug. Te Amersfoort is gearres»; teerd de dader van den diefstal, de- vorige week gepleegd bij den bejaarden landbouwer in den omtrek, waar uil een kabinetskast het spaarduitje van 250 was ontvreemd. De dader was nog in het bezit van *t gestolene; hg was vroeger. bij den landbouwer in dienstbetrekking! geweest. owwvwvwvwvwwvs/ww uit Berge.,, waarna het via Stavanger (zondag 08.15 uur) 's maandags om 11 uur weer in Rotterdam aankomt. Het schip heeft ruimte voor 135 eerste klasse passagiers en 278 toeristenklase passagiers (158 in 2-persoons- en 120 in 4-, 5- en 6-persoom hutten). Verder is er aan boord plaats voor 40 auto's. Agent van "deze dienst, die al sedert. 1858 wordt gevaren is D. Burger en Zoon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1