r in Si duizendpoot Jongen pleegde lange serie van diefstallen Prachtig licht in dynamische taferelen Strenge straffen geëist tegen twee inbrekers ONTSNAPT GAS BRANDT: TWEE MANNEN GEWOND Sé Speciaal commando tegen bankovervallen „He hoop dat de visput nooit wordt Spanning tussen artsen en directeur GG en GD Vier doden op rondweg bii Borne Boeiende visie van kundig cineast Adj.-directeur Globus NV voor off. van justitie Ernstig ongeluk bij Shell iteHottoiïmtttttfr Zoutzuur op weg james Bond en Constantine-droom „Dit is slechts een bloemlezing R'dam in luchtnet KLM opnemen? Samenwerking Nederlandse en Belgische politie Slechts veiligheidsklep België verlost Rotterdam van stankdreiging Pres. Bonrguiba brengt bezoek aan RVlam Coördinatie knellende hand Bespreking hij wethouder Vier maanden voor twee oplichtingen 5? 55 Herinneringsdrank OPGAVE VAKANTIEADRES -uit- WOENSDAG 6 JULI 1966 via de uit de krant geknipte bon minstens een week van tevoren T> Tweeledig V ruchtbaar fmnrui® >3&&ï2. ax&sssmxr „r AftTTERDAMMER jgina 3 JAN SCHAPER BOTTERDAM Dinsdagmorgen is op Schiedamseweg bij de. Span- ijaristraat zoutzuur op de straat iestroomd, afkomstig van een onbekend Steven vrachtauto. Het zoutzuur lag Xer een afstand van 20 meter over het weedek. Enkele voorbijgangers werden nnwel van de zoutzuuraampen, maar poli- tonersoneel leidde hen zo snel mogelijk ~7<r De brandweer spoelde de, straat Soon. Het verkeer werd ongeveer 15 minuten opgehouden. BOTTERDAM - Maandagmiddag werd aangifte gedaan dat door het force ren van twee deuren is ingebroken bij Ha auto- en bandentiandel firma Mabo 1 de -s-Gravenweg. Een tachtigtal auto- ;,„j.n 'vaH' diverse maten en 'merken ter vaarde van ongeveer 1400 werden gestolen, SCHIEDAM Cineast Jan Scha per heeft in opdracht van Schie dams gemeentebestuur een film vervaardigd, waarmee de stad fier voor de dag kan komen. Wie nog moppert dat deze do cumentaire al in juli 1963 ge reed had moeten zijn, beseft niet dat de vertraging pure winst heeft opgeleverd. Zo boeiend van beeld en ritme als nu in „Schiedam kiest voor het water" zou Schaper de stad drie jaar geleden niet hebben kunnen tonen. Stad en kunste naar hadden deze „groeiperio de" nodig. De vroede vaderen die in 1961/'62 spra ken over de wenselijkheid van een film over Schiedam, bedachten wel een onmogelijke opgaaf voor de 'ma ker. Zijn product van nog 'geen half uur zo werd geredeneerd zou een document voor later moeten zijn, diende voor oudere Schiedammers dierbare herinneringen op te roepen, zou nieuwkomers met de stad ver- (V&n ren onzer verslaggevers) BOTTERDAM Twee jaar en negen Baanden gevangenisstraf heeft dinsdag de officier van justitie, mr. A. Bos, geëist teren de 37-jarige kantoorbediende A J. jH. EL Hein werd een lange rij delicten ten laste gelegd zoals een Inbraak In een «jnvelierszaak aan het Jacob van Camnen- nlein waarbij hi j voor 1500 aan juwelen, torloges en sieraden wegnam, diefstal van een horloge van een man en diefstal nil de krantcnhal van Van Hit mar aan de Binnenweg waarbij hij toen hij werd betrapt, de beheerster, mejuffrouw P- Aaldijk, sloeg om te kunnen vluchten. President mr. A. R. Jolles somde nog een serie diefstallen op. Hij zei: „Te veel om op te noemen". Uit een psyehiat-tsch rapport bleak dat .de jongen ,niet hele maal toerekeningsvatbaar is". De ver dachte beweerde bij hoog en bij laag riet te hebben geslagen. Mejuffrouw Aal- dijk had center diverse blauwe plekken es ontvellingen. Mr. Bos zei dat de jongen ook bij de icbraak verzet heeft gepleegd en dat er toon zelfs een schot is afgegaan. De jon gen leeft !n James Bond- en EddyCon- sönüne-dromen. zei hij. Mr. Bos stelde vist dat ook zijn broers met de justitie a aanraking zijn gekomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mei de veroorde ling van de eerste verdachten is de geruchtmakende Globus-af faire, het tweede grote fraudeschandaal binnen zeer korte tijd in de Rotterdamse ha ren, nog lang niet ten einde, Vandaag is J. E. uit Hendrik-Ido- Ambacht, 34 jaar, adjunct-directeur van het Scheepvaart-, Expedltiie- en Controlebedrijf Globus N.V. voor de officier van justitie geleid. Zoals men weet, zijn twee bij dit havenschandaal betrokkenenreeds veroordeeld. Twee .anderen bevinden zich nog in voorarrest. De directeur J. P. T. uit Groesbeek, 68 jaar, die se dert 13 mei in voorlopige hechtenis was, is in verband met zijn gezond heidstoestand op vrije voeten gesteld. Er worden nog meer ontwikkelingen en eventueel arrestaties verwacht. Nog steeds zijn de recherche van de Botterdamse rivierpolitie en de rijks- accountantsdienst bezig met het on derzoek, dat zeer omvangrijk en in hoge mate tijdrovend is. Zoals men weet heeft de rivierpolitie in april, toen de Globus-affaire aan het rollen ging, de gehele administratie van het bedrijf in beslag genomen. ROTTERDAM Dr. F. W. Rutten, chef van de hoofdafdeling parlementaire en unande]e zaken van het ministerie van economische zaken is met ingang van 1 september benoemd tot gewoon hoog- ieraAr.V00r de staathuishoudkunde aan m Nederlandse Economische Hogeschool, nil zal in het bijzonder behandelen de «gemene leer der economie en de econo touche organisatievorm. De heer Rutten is in 1935 geboren en studeerde economie aan de R.K. Econo- totsche Hogeschool in Tilburg, waar hij w 1958 het doctoraal examen aflegde, vervolgens trad hij In dienst van het Ministerie van economische zaken. Hij Ptomoveerde in 1965 cum laude aan de -"dfrgse hogeschool op een proefschrift getiteld „Prijsvorming in de industrie". HIJ gaf Indirect vader en moeder de schuld. .„Aan de buitenkant U het netjes, maar binnen heerst onmin en disharmo nie." De advocaat, mr. J. Beets, achtt» de geweldpleging niet bewezen. De verdich te tenslotte zei dat men zijn familie er buiten moest laten. „Ik ben zelf schuld", zei hij. Uitspraak over veertien dagen. trouwd moeten maken, moest een imposant visitekaartje worden voor bezoekers uit binnen- en buitenland en zou ten ilests .goodwill snoeten kweken voor een. Schiedam dat .meer ds dan „stad van het 'gedistilleerd". Dit horende voordat wij dinsdag avond in het Monopoletheater de eerste pre sentatie van de tot een uur uitgelo pen film te zien kregen, dachten we: „wie aan al deze eisen weet te vol doen, is een artistieke duizendpoot". Nog tijdens de. vertoning was ihet dui delijk: Schaper is zo'n duizendpoot! Hij leverde een voortreffelijk fiim- documient; een stuk geschiedschrij ving op celluloid. En je 'behoeft warempel geen oude Schiedammer te zijn om de drank der herinnering mee te proeven. Het weet-je-nog-wel-element spoelt kos telijk door de film heen in beelden van geprolongeerde glorie en schil- deraahtigiheid, van in molens gema len en in branderijen „gedistilleer de" economische hoogbloei. In haast branderig geladen scènes ver- haait Schaper van Schiedams" neer gang, toen rond de eeuwwisseling 400 van de 428 handwerkende brande- rijen stuk liepen op industrialisatie en wetenschappelijke aanpak omdat de branders het zo lang mogeüj'k bij het oude wilden houden. Voor de dui zenden import-Schiedammers zit er deze 'les in. dat zij beter dan voor gaande generaties dit deden, zich zul len moeten aanpassen aan de eisen die de tijd stelt en ook dat zij bakens (Van een-onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Dit is Slechts'een bloemlezing.--" merkte dinsdag de presi dent van de rechtbank, mr. A. R. Jolles tegen twee verdachten op die terecht stonden voor drie Inbraken maar leder een hele lange lijst mei diefstallen. Inbra ken, enz. achter de rug hebben. Qè offi cier van justitie, mr. A. C. v. 'd. Spek, eiste tegen de 34-jarige betonwerker P. v. E. uit Xieuwerkerlc a. d- IJssel twee jaar en zes maanden en tegen de 24-jarI- ge schipper D. H. uit Gouda drie jaar met aftrek. Het aantal delicten van H. bedraagt negentien, dat van Van E. twaalf volgens mr. Jolles, maar vijftien volgens: verdach te zelf wat mr. Jolles deed opmerken: ,Wie daar op ziet is een kniesoor". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de vergadering der Kamer van Koophandel is dinsdag meegedeeld da: bij de KIM met kracht is aangedrongen op liet inschakelen van Rotterdam in het binnenlandse luchtnet, waarmee de nationale luchtvaartmaat schappij vermoedelijk binnenkort een proef gaat nemen. Met grote belangstel ling worden ,1e plannen der KLM nu afgewacht. Ten aanzien van de kwestie-station Noord werd meegedeeld, dat bij de NS is aangedrongen op verbetering van dit sta tion. Men meent namelijk dat er een goedkoper oplossing is voor het beter geschikt maken van de accomodatie. Vol gens de betrokken Kamercommissie moet de naam van het station Schiedam „nieuwe stijl" (als de internationale trei nen daar stoppen - rad.) worden „Rotter- dam-W/Schledam". Wat hij van de mannen oplas was een trieste staat van delicten, van straffen, van inrichtingen en .gevangenissen. Mr. v. d. Spek noemde de twee een ongelukkige combinatie. Zij .hadden sa men een inbraak in Rotterdam dn de Nijverheidsstraat gepleegd en daar ƒ740 buitgemaakt,, bij de- NVt. - Spoorwegop» bouw in Gouda -118,74 en in nog een kantoor in Gouda ƒ500. De officier vond ingrijpen met forse hand nodig. Hij eiste tegen H. een iets .hogere straf omdat deze „zwaardere antecedenten heeft". Beide verdedigers drongen aan op kor te onvoorwaardelijke straffen met grote voorwaardelijke gedeelten. Uitspraak over veertien dagen. 9 Ook kwam nog voor de 24-jarige be tonwerker C. F. T. uit Gouda die samen met eerdergenoemde H. op pad was ge weest. Hem kon slechts een poging tot diefstal ten laste worden gelegd. Hij noemde het „stom". De officier eiste tien maanden waarvan drie voorwaardelijk. Zijn raadsvrouwe, mevrouw H. M. de Kat-Presser, drong aan op een lichtere straf. Uitspraak over veertien dagen. Dringend verzoek, uw vakantieadres die wij regelmatig op de advertentie pagina plaatsen, op te geven. Indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dinsdagmorgen heb- Jton de 35-jarige operator A. II. Jona- «■ans uit Vlaardingen en de 48-jarige schoonmaker F. van Dijk uit de Djam- oistraat bij werkzaamheden op het w-ÏÏi rein 13,1 Re Vondeiingenweg «nstige-brandwonden opgelopen. oen de operator een aftapkraan van een z.g. re-boiler opende om eventueel aanwezig condenswater te laten wegvloei en, ontsnapte uit de kraan een hoevee- •Jtod gas. De re-boiier is verbonden met «ea propaaatoren, die na een reparatie ll/fET spoed was het Aanne- mingsbedrijf v.h. H. Troost N.V. te Pemis vandaag in het Botlekgebied bezig met graven van een enorme put voor het overschot aan rottende visafval dat Rotterdam bedreigde. De pui, die vanavond reeds gereed was om de eerste stinkende la ding te ontvangen, dient slechts als veiligheidsklep. De direc tie van de ROTEB hoopt dat die „klep" nooit behoeft te worden gebruikt. weten te verzetten zodra het 'getij ■veiflwopt. Als visitekaartje is de film het ane.est imposant in de uitbeelding van Schie dams overschakelen van „vuurwa ter" op „vaarwater". Hier maakt Schaper de titel „Schiedam Ikiest voor het water" tot indrukwekkende wer kelijkheid. De filmkijker voelt zich opgenomen en gefascineerd door de intense bedrijlvigheid op een aan dè Waterweg, waar nieuwe bestaans- bronnen met internationaal succes worden geëxploiteerd. Prachtig van Aidht, ritme en actie zijn de taferelen van een,dynamisch 'barsten om stad met een toekomst te zijn. Kunstig wendde Schaper film trucage aan voor zijn symbolieken. Het stille binnenwater krijgt een golfslag waardoor het spiegelbeeld van de oude stad wordt opgerold, ten téken dat de keuze voor hot water-veel van het verleden, zal dam verdwijnen. Schaper heeft ook kans gezien, zijn zeer .persoonlijke ideologie te verweven. In beelden en commentaar illustreert hy bijzonder levendig en soms met vrijmoedige charme dat meer nodig is dan bedrijvigheid, jn de stad van de toekomst moet een nieuwe mens aich volledig kunnen ontplooien. Hij moet htuis, in het bedrijf en op ont moetingsplaatsen heiemaar mens kunnen zijn. genk -ij Ais vibrerend -kunstenaar die bezeten is van wat voor hem een heilige zaak betekent, greep Schaper naar de stel ling dat de kracht van de- reclame schuilt ih herhaling. Hy maakte er iets te veel gebruik van, maar het zij hem onmiddellijk vergeven, want in de zaak waar het om gast, heeft hij ■gelijk. Ben stad moet, hoé dan ook, mettertijd een ontmoetingsplaats zijn en de mens zal daar hoger .grijpen indien hij wordt geïnspireerd, als hij in die stad oog in oog kan staan met iets groots. Wanneer de verdere uitbouw en het „leefbaar" maken van Schiedam wordt .gedragen door deze visie, kweekt de stad zelf effectief dë good will, diie het gemeentebestuur van Schaper heeft verlangd en op fi-imband heeft gekregen. De ongekleurde film „Schiedam kiest voor het water", waarvan een aan tal 16 msmcopieën in omloop zullen worden gebracht, is het op alle pun ten van de opdracht en ook fümtech nisdh en qua visie dubbel en dwars waard, door velen te worden beke ken en bewonderd. TON HYDRA. derland en België zijn ervan over tuigd, dat de leider van de behdè op een gegeven moment een fout zai maken, die hem zal verraden. ROTTERDAM Toen de 41-jarige me vrouw Rein a-van Vliet uit de Lisbloemstraat dinsdagmiddag langs een groentenkar met een daarvoor gespannen paard, op het Bergpoldetplein liep, beet het dier haar plotseling ia de rechter heup. Volgens de groentenman had hij zo iets nog nooit met zijn paard meege maakt. Indien nodig zou de vrouw zich onder behandeling van haar huisarts stel len. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Neder landse en Belgische politie heb ben in overleg met Interpol een speciaal commando ingesteld voor het onderzoek naar de over vallen op banken en postkanto ren, die de laatste maanden in Nederland en België zijn ge pleegd. Gisteren nog werd in Molen beek bij Brussel een spoorweg kantoor overvallen, waarbij drie miljoen Belgische francs werden buitgemaakt. In Antwerpen werd dit weekeinde een inbraak ge pleegd, waarbij niet minder dan acht miljoen verdween. De politie tast in het duister. Men is ervan overtuigd, dat er een inter nationale bende aan het werk is.' Ook in Molenbeek dook weer een Citroen op, die eerder op de dag el ders gestolen bleek te zijn. Mén vermoedt bij Interpol, dat er een genie aan het werk is, die de overvallen tot in de finesses voor bereidt en die telkens gebruik maakt van andere handlangers, waardoor het voor de politie bijzonder moei lijk wordt de overvallen op te hel deren. De politieautoriteiten in Ne- In totaal moet de bende nu al voor ongeveer 2.5 miljoen gulden hebben buitgemaakt. Er zijn weliswaar enkele daders van overvallen direkt ingere kend, maar men neemt aan, dat deze overvallen zelfstandig en niet door de bende werden georganiseerd. De overval in Rotterdam op de Mid- denstandsbank in de Alexanderpolder is daarvan een typisch voorbeeld. De politie spreekt hier van amateurisme. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Ik hoop dat die put nooit 'zal worden gebruikt. Voor lopig moet die alleen dienen, als vei ligheidsklep, als de Gekro-bufferkel- ders de zaak niet meer aankunnen'" ROTTERDAM Op 64-jarige leeftijd is plotseling overleden de heer Samuel Oudkerk, in leven firmant van het carga doors- en expeditiebedrijf S. Oudkerk en Zoon. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot is inmiddels in alle stilte ge schied op de begraafplaats Oud-Kralin gen. ifOMAAR een karakteristiek beeld van Schiedam: de Lange Haven Een plekje dat Jan Schaper, in zijn. film vele malen laat zien. :y ROTTERDAM In het kader van zijn staatsbezoek aan Nederland brengt de president van Tunesië, Habib Bourguiba. vrijdag vergezeld door prinses Margriet, een bezoek, aan Rotterdam. De stoet komt om 11.10 uur aan bij de Doenkade en rijdt via Rijksweg 13, Stad- houdersweg, Statenweg, Henegouwer- laan, 's-Gravendijkwal, Droogleever Fcrr- tuynplein, Westzeedijk Van Vcllenho- venstraat, naar de Veerkade (aankomst om 11.20 uur). Mejuffrouw Gerarda J. James, toe komstige schoondochter van de consul van Tunesië, drs. W. van Enst, biedt daar prinses Margriet bloemen aan. Bij de Koninklijke Roei- en Zeüveree- niging „De Maas" begeeft het gezelschap zich aan boord van de .JPièter Calahd" voor een rondvaart door de Rotterdamse havens, die om 14.15 uur in Maassluis zal eindigen. Gehoopt wordt dat de Rotterdammers langs.ide routeidie: de stoet zal volgen, zullen vlaggen. c: - i i- •- - P OTTERDAM - Ernstige spanningen TI- tusse - - - weer in gebruik zou worden gesteld. Nor maal zou in deze toren geen gas aanwe zig zijn geweest. Maar, vermoedelijk door een lekkende klep van een afslui ter, bleek er wel gas in te zitten. De wind dreef het ontsnapte gas naar een op enige afstand staande hete oven. Door de hitte kwam het gas met een steek vlam tot ontbranding. Jonathans liep tweede graads verbran dingen op aan armen, handen, schouders en hoofd. De bij de oven staande_ Van Dijk kreeg derde graads verbrandingen san rechterhand, hoofd en hals. Beiden zijn naar het Havenziekenhuis gebracht. aldus vanmorgen ir, R. Dijkshoorn, di recteur van de KOTEB, de gemeente lijke dienst die belast is met de ver werking van de vijftig ton visafval, die Rotterdam enkele dagen geleden in een noodsituatie dreigde te bren gen. Sedert de Gekro wegens de daarmee gepaard gaande stank geen vismeel meer mag produceren is het enige be drijf in Nederland dat visafval ver werkt De Toekomst in IJmuiden. Maar door het warme weer was de afval van de Rotterdamse viswinkeliers gaan rot ten en tegen verwerking van rotte vis afval had de gemeente Velsen, waartoe IJmuiden behoort, bezwaren. Dus zat Rotterdam ineens met vijftig ton stin kende rommel. Om uit de noodsituatie te geraken werd aan het Aannemingsbedrijf v.h. H, Troost N.V. te Pernis een spoedopdracht gegeven tot het graven van een grote put on het tenein aan de Cheroiehaven in het Botlekgebied. Dat terrein is bestemd voor de vestiging van een gemeenschap pelijke vuilverwerkingsinstallatie van de Gekro en de gemeente Rotterdam. Die put moest vanavond gereed zijn. Daar zou de zaak worden begraven, ais de Gekro. die met bufferkelders zou bijspringen, de vieze boel niet meer zou kunnen bergen. Inmiddels heeft de gemeente Rotterdam hulp gekregen van een destructiebedrijf in België en zo snel mogelijk wordt nu de in de Gekro-kelders verzamelde vis afval naar België afgevoerd. „Maar als dit stokt, moet de boel de put in", vertelde ir. Dijkshoorn. Over de mogelijke gevolgen van zo'n begraving kon de heer Dijkshoorn des vertéllen: „Als er iemand last van zon hebben, zon ik het zelf zijn, want de put, die Tandaag wordt gegraven, ligt op mQn eigen terrein. Maar dat terrein is flink opgespoten en de rommel komt behoorlijk boven het grondwater. Dat heeft tot gevolg, dat de hele boel bin nen de kortst mogelijke tijd verteert. Binnen een jaar is er niets meer van over dan een verkleuring in de grond, v en die grond zal ten hoogste er wat vruchtbaarder van zijn geworden. Als je er dan In zou gaan graven zou jc niets meer ruiken." tussen dr. I*. Burema, directeur van de gemeentelijke geneeskundige- en ge zondheidsdienst, en een aantal bedrijfs artsen van verschillende Rotterdamse gemeentelijke instellingen hebben er toe geleid, dat wethouder G. Z. de-Vos van sociale zaken en volksgezondheid daar over vanmiddag mei dr. Burema een gesprek had, Deze spanningen hébben reeds eerder de aandacht van de afdeling sociale zaken en volksgezondheid ter Rotterdamse ge meentesecretarie. Het ongenoegen zou reeds dateren sedert dr. Burema vier jaar geleden in zijn functie is aangesteld. Na het gesprek tussen de wethouder en dr. Burema is ons meegedeeld, dat er van een werkelijk serieus conflict geen sprake is, wel van nogal diepgaande verschillen van mening. Het gesprek heeft dan ook, aldus werd ons gezegd, geen nieuwe ge zichtspunten opgeleverd. De oorzaak van de moeilijkheden is tweeledig. Gezien de omvang van het be- drijfsmedische apparaat in dienst der ge meente Rotterdam en het strakke finan ciële beleid dat,iedere overheid dient te voeren acht het gemeentebestuur een goede coördinatie, een regelmatig onder- Eto over de bestemming van dit stuk van het terrein deelde ir. Dijkshoorn ons mee: „De put wordt gegraven in wat op de tekeningen een lege hoek is. Er ko men wat bomen te staan op een grasveld naast de weg die naar de installaties zal leiden. Die bomen zullen er wat krach tiger van gaan groeien, maar noch de bouwers van de installatie noch degenen die de wegen zullen aanleggen, zullen last hebben van de In de grond begraven rommel. Al dat werk gaat buiten de plaats om waar de put is geprojecteerd." Maar als de situatie in Rotterdam niet verergert zal de put niet worden ge- Ibruikt. En dat laatste acht de heer Dijks hoorn toch nog de plezierigste mogelijk- heid. (Van c-n onzer verslaggevers) ROTTERDAM De twintigjarige ver koper H. 6e J. stond dinsdag terecht omdat hij een collega voor ƒ125 bad opgelicht (hij zou geen geld genoeg bij zich hebben gehad om de reparatiekosten van zijn auto te betalen) en een kennis zeventig gulden (hij zou voor de man een boodschap doen waarvoor hij het geld meekreeg). De officier van justitie, mr. W. D. Mee- ter, eiste vier maanden met aftrek en vxoeg geen ten uitvoerlerging van een voorwaardelijke straf van twee maan den. De J. beging de feiten tussen een zit ting van het Gerechtshof in Den Haag en de uitspraak van dat Hof in. Hij werd veroordeeld tot drie maanden waarvan twee voorwaardelijk. Maar door de 10 meart-clementie behoeft hij maar zestien dagen uit te zhten. Het levensverhaal van de jongen is triest. Zijn vader mocht hem niei en toen hij ach tien was, gingen zijn ouders naar Nieuw-Zeeland hem achterlatend met een meisje van zeventien waa-rnee hij maar moest trouwen. Dit huwelijk ging stuk. Bovenopen pleegde hij diverse overtredingen waar door hij' in militaire dienst in het ,uaf- kamp Nieuwersluis terecht kwam. Met zijn ouders is geen contact' De officier stelde vast dat de iongen ulo-B eo de handelsavondschool heeft doorlopen en dus niet dom is. Zijn raadsman, mr. J. van Rossum wees er op dat het met "de jongen, mede door de eenzaamheid, steeds meer op een hellend vlak ging. In juli 1965 een Jaar na de sluiting ervan, kwam er een eind aan het huwelijk na een steekpartij. Hij hoopte dat de rechtbank de eis van de officier als straf zou overnemen. Uitspraak wer veertien dagen ling contact en bet in deze coördinatie - die in handen is gelegd .van de'directie van, de. GG en GDafleggen van ver-,, antwoording met betrekking tót hef xrtë- 2 dische beleid van de bedrijfcartsèriT' noodzakelijk. ..vBhg'ii'ï Vele bedrijfsartsen ervaren dei» rege ling als een knellende band te meer alsc zfj htm positie vergelijken'met die'van een aan een groot particulier bedrijf ver-* bonden arts. •- Daategenóver staat dè dynamischër- zeer actieve maar volgens sommigen, ook autoritaire en wel eens ,wat dictatoriale i figuur van dr. Burema, die met krachtige hand zijn dienst en ook de coördinatie met de bedrijfsartsen leidt, .er daarbij,., van uitgaande dat voor een grote haven stad als Rotterdam een zo doelmatig mo-' gelijk werkend medisch apparaat een noodzaak is. ri:,: Waarbij bovendien komt, dat het voor. Roterdam heel moeilijk is aan voldoende bekwame bedrijfsartsen te komen. BORNE Vanmorgen om streeks acht uur is op de rondweg bij Borne (O.) een verkeersonge luk gebeurd, dat drie personen het leven kostte. Een bestelauto, bestuurd door- een inwoner van Hengelo kwam frontaal in botsing met een busje waarin twee mannen uit Leeu warden zaten.* Een uit Leeuwarden komende be stelauto kwam door nog niet opgehel derde oorzaak op de linker weghelft terecht en botste vervolgens tegen een uit de richting Hengelo komende be stelwagen.. De twee inzittenden van de eerste wagen, de 22-jarige ongehuwde J. B. van Aken. beroep onbekend, en de 35- jarige timmerman J. W. M. Munten dam, beiden uit Leeuwarden, alsmede de enige inzittende van de tweede be stelauto, de 40-jarige marktkoopman IL J. Averdijk uit Hengelo, .werden bij de botsing op slag gedood. De slachtoffers zaten zodanig in de wagens bekneld, dat de gemeentepoli tie eerst met hydraulische hulpmidde len de wrakken uit elkaar moest.trek ken. Gisteravond is eveneens op de rond weg feü Borne de 39-jarige Turk S. Kèles bij een verkeersongeval om bet leven gekomen. De man stak per rij wiel de rondweg over en werd aange reden door een personenauto. Hij was op slag dood. ROTTERDAM Tot lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rot terdam is benoemd mr. J. A. Willinge, directeur yan de N.V. Rotterdamsche Scheepshypotheekbank. Hij vervult de vakature ontstaan door het bedanken van i dr. C. F. Karsten. Lloyd George minister van oorlog. Lon» den, 6 juli. (Officieel.) Lloyd George is tot minister van oorlog benoemd, graaf Derby tot onderstaatssecretaris van oor- log. Hij wilde eens fuiven. Te Aalst (N.-B.) heeft een zekere koopman zijn huis, dat in nog goeden staat verkeerde, verkocht voor slechts 100. De reden hiervoor waj alleen, dat hij eens wilde fuiven. (V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1