OTTERDAM Te weinig personeel bij onderwijs Huizentekort en stank sollicitanten weren Permanente verkeerslichten in Rhoon Verbreding GK-weg R'dam- Hoogvliet gaat verder AGENDA Staatssecretaris keurt bouwplan scholen goed AAN Roeiwedstrijd in zinken teilen I Burgerlijke stand In augustus start werk vierbaansweg Hoog bezoek ook in Maassluis Zendingscentnim Geref. Gemeenten aan Hogelaan Geslaagden Inbraak in kantoor transportbedrijf H. G. de Monchy overleden (84) Aan gevolgen val met brommer overleden Noorse bootsman valt van trap Loop der bevolking W.G.F.v.&Kuijl 40 jaar bij Van Gend&Loos Havenwerker bij ongeluk gewond Dcjioiterilammrr Teveel ongeschikte leerlingen volgen uloschool Vele inschrijvingen Avondvierdaagse Rempedaal ijzeren hond werkte niet VANDALISME Burgemeester reikte prijzen uit aan winnaars sehietstrijd g ftOTTEflPAgniER Pagiaa 5 DONDERDAG 7 JULI 1965 VLAARDINGEN „Het is uiterst moeilijk om geschikte sol licitanten te krijgen voor het on derwijs. Vlaardingen staat letter- (Van een onzer verslaggevers) lijk in een kwade reuk, dat schijnt in het land bekend te zijn". Deze verzuchting slaakt de heer C. Baan, gemeentelijk inspecteur van het onderwijs, in zijn verslag over de toestand bij het openbaar onderwijs in het jaar 1964/65. Percentages Vandaag en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks p Oud-firmant van Pakhuismeester en uit Kwner van Koophandel riet op dit moment geen mogeigkheid een koop- .3 ju te rtdlec, zelfs niet bg vrgse van t peie mening aal Korden meegedeeld *™n v»n Rotterdam, die otn advies JWa jwrMgd. De brief, die het Rotter- Li» «idsbeetmir krijgt. i» bet resultaat -> dinsdagmorgen gehouden langdurige liictwaie over iat* twe,,ie Daarbg zag de tfflsr sich geconfronteerd met twee uit lopende standpunten. De eonjmlwie voor oi orfddca- en kleinbedrijf bracht de ver» Maf een afwijzend advies uit. Zjj riet Tdlt moment en onder de huidige «ra» Legheden te veel problemen, die het «teBett van een koopavond in de weg Min. Met name nu de vijfdaagse werkweek i iütefoercl zouden de ondernemers vele -dra kosten moeten maken. Extra personeel ut moeten worden «ongetrokken om open- -JHne mogelijk te maken, vooral omdat smonsel beneden 18 jaar 's avonds niet mi weiken. DU brengt hoge laateit door {Ttr#«ktoc*l*gen met zich mee. Bovendien ssoetMi maaltijden worden verstrekt en zul- ka de uitgaven voor verwarming en veiv iirhting aanzienlijk stijgen. Daartegenover good de mening der commissie voor plaat- jtJijko belangen. Zij vindt een' koopavond na belang, gezien de Ieefbaariieid der stad ea de kansen tot verhoging van de attractie ja winkelcentra. Na enige discussie con- gtetrde de voorzitter J. v. d. Berg dat de „jsrierBeid der Kamer eigenlijk wel voor fe, Bü Melde voor geen advies uit te brei»- {19, maar B. en W. de standpunten in de Knuer mee te delen. •De moeilijkheid geschikte sollicitanten te vinden wordt nog vergroot door de krappe huizenmarkt. „Het is zonder meer duidelijk", aldus de heer Baan, „dat men Kever ingaat op advertenties is beschikbaar waarin een huis wordt C. BAAN 't stinkt teveel gesteld dan cp die waar beloofd wordt dat medewerking zal worden veleend". Dat er in Vlaardingea inderdaad mede werking wordt verleend kan de sollici tant niet weten. Jammer genoeg kan ech ter niet altijd onmiddellijk aan alte wensen worden voldaan. In Schiedam en Maassluis schijnt dit probleem kennelijk minder te spelen. Door de mutaties en het slechts met moeite weer opvullen van de opengeval len plaatsen wordt de continuïteit van het onderwijs niet bevorderd, aldus het verslag. Niettemin worden over het alge meen goede resultaten bereikt. Irt de eerste vijf klassen van het lager onder wijs bewoog in het verslagjaar het ge middeld aantal zittenblijvers zich tussen 2,9 en 11,7 procent. Voor de eerste klas waren deze percentages 4,4 tot 1813 procent Van de eerlingen die de zesde klas hadden doorlopen vertrok het grootste deel naar ret nijverheidsonderwijs, zo wel jongens als meisjes, namelijk 42,3 procent Naar de ulo ging 26,7 procent en 18$ procent ging het lyceum bezoekt». Viereneenhalf procent ging naar het vgto en vier procent verliet de school leer» plichtvrij. Een klein deel van de leerlingen ging andere vormen van voortgezet on derwijs .olgen Het aantal leerlingen dat op de ulo blijft ritten is groter dan het aantal zit tenblijvers bij het lager onderwijs. De heer Baan meent dat te veel kinderen ulo gaan mlgen, die daarvoor in feite niet de capaciteiten bezitten. Een derge lijke verschijnsel doet zich ook landelijk voor. Het godsdienstonderwijs op de openba re scholen wordt door tochtig procent van de leerlingen gevolgd. Op de uloscho len ligt dit percentage Iets lfgfr- «et godsdienstonderwijs Is facnUatiefen wordt gegeven doer godsdienstonderwij zers. De invoer'ng van handenarbeid op de lagere school acht de inspecteur een be- langrijke zaak. Er wordt zowel aoor on derwijzers als leerlingen met plezier aan dit vak gewerkt - Het komt ce inspecteur wenselijk voor dat op de lagere school iets meer aan dacht aan excursies wordt besteed. Visse rij museum, beroepententoonstellingen en een expositie als „Onderdrukking v"- zet" moeten meer door de schol den bezocht BOTTERDAM Be financiële machti i dag voor de verbreding van de Groene s Kmlzwtg tussen Ketterdam en Hoogvliet I k er at Zmte bekend, had de provincie fiuadednfsmoeUiJkbeden met betrek- i tint tot tie verdere uitvoering van dit project Die problemen zijn nu opgelost. Ah at!et normaal verloopt begint men in angaria* met de werkzaamheden. De mg ni dan geheel vierbaans worden op au traject Voor de gemeente Rhoon betekent dit werk dat «r spoedig een einde zal komen tin de viiuntrustende situatie op het kruispunt Dorpsdijk—Groene Kruisweg, 1 waar het oversteken bijzonder gevaarlijk is. Boor de verbreding van de Groene Ernizweg tot vierbaansweg wordt de gemeente Rhoon ook verlost van zijn verplaatsbare verkeerslichten, die al leen tUdeas de spitsuren In werking dj». Het is nu zeker dat er op de kruising Groene Kruisweg—Dorpsdijk binnen afzienbare tijd permanente ver- keendichten komen. De veel te smalle VLAARDINGEN Ondertrouwd: Cornells W B van Pelt IS. Broekwei 131 en Nelleke A M van der Val 19, Kievltlaan 38: Frederik J Vink 31, Leeuwenhoe tcsir 77 en Jospehlna Werlotte 13. KoUerdamaeweg 43: Willem A van der Valk 23. Zeist en Maria C Leerdam 33. Bomeostr IS; Leopold Zandwijk 27, Cal- hnhirgitr 8 en Yvonne Meijer, 20, Rotter- 86; Marius van Weerkom 23. Ke en Johanna E van dar Hoest, 23, str 26: Herman Dekker 35. R'dam en Ely Zwaanswijk 24. Mendclssohnplein 15d; Vinzenz A Bruin velds 27, Spoors in gel 62 en Wlihelmina L de Bniijn 34. Patrlmont- timitr 10: Adrianus P de Jcmg 45, Bahliastr 4 en Catharina Paalvast 38. Dahliastr 4; Cerrlt Each 24. Markgraaflaan 47 en Leuntje A Boone 18, Sweelinckstr 165. Maarten Klein 27, Peperatr 15 en Johanna A Bakker 22. Voorburg. Getrouwd: Willem Soest 27 en Hendrika M Vink 20. Geboren: Rijndert S z v C J de Bruin en M Tol, Falekstr 26: Esther A d v A van der well en A van der Pijl, Geert Grootelaan 213. Paulus z v J Moerman en J van der Linden. Schiedamseweg 81. Pieter z v P Ommcring en M van der Weijden, v TUe- beekestr B; Jacobus Sir A schilder en G de Ketjzer Wm Beukebïnstr 52b. 'Overleden: Francis W Jennings. 43, echtg van E j Jennings, Belfast. SCHIEDAM Geboren: HEelena M d v A Sonneveld en S C van Dokkuic* Lidulna C ALdvEBAB Dijkman en L C A Schellere. Overleden: C Visser 78 ir. en Ver- ilen woi- VLAARDINGEN Rode Kruisgebouw, Enanastraat 38: Henv. Ger. Comité, ds. J. Catsbung, 20 Stadhuis: Markt, Gemeente raadsvergadering, 1930. Bijkant. De Rotterdammer, VJaardin- g<®, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 w-gg. 010 - 115588). Uitsluitend voor re dactiezaken 9593 (b.g g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H. verheij, Wagnerstraat 24 B, tel. 3345, maandag t/m vrijdag 13.00-19.30. zaterdag 1730-19.00 uur, Vlaardingen: brand 4444; GGD 2541. Apotheek: Walrave, Hoflaan 49, tel. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel 263954 (b.g.g. 010 - 115088 en 01898 - 6619) Agentschap: J. v Gogh, Dr. Zamen- hoistr 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm Pphtie 264656; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Evers. Lange Haven 81, tel. *68242, en Apotheek Kethel, Schiedamse* Veg 41, tel. 269927. (Va® een onzer verslaggevers) Groene Kruisweg die de gemeente Rhoon doorsnijdt, is voor die gemeente de laatste jaren angstaanjagend gewor den, Het toenemende verkeer maakte die oversteek steeds gevaarlijker. Het jaar 1988 staat als een zwarte bladzij in de gesihledenls van de gemeente Rhoon gegrift. MAASSLUIS De Tunesische presi dent Ha bib Bourguiba. die zoals gemeld in het kader van zij» bezoek aan ons land vrijdag met prinses Margriet de Rotterdamse havens gaat bezichtigen, zal na afloop Van deze toch met het hls. Pieter Caland" om 14.15 uur aan het Havenhoofd te Maassluis debarkeren voor een autotocht door het Wesüand. Na een begroeting door burgemeester W. JJ). van Dijck zal het gezelschap zich aan het Havenhoofd in auto's begeven, om via de Laan 1940-45 door het West- land naar het Paleis Huis ten Bosch te Den Haag te vertrekken. Het ligt m de bedoeling Maassluis een feestelijke aanblik te doen vertonen. De bewoners worden verzocht aan de ge beurtenis luister bij te zetten door langs de route de Nederlandse driekleur uit te steken. Om de debarkatie vlot te doen verlo pen sullen zowel de aan- en afvoerwegen naar en van de veersteigers als de te volgen route enige tijd worden afgeslo ten. Hun die de gebeurtenissen willen gadeslaan wordt aangeraden voor 13.45 uur langs de route plaats te nemen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Zendmgscen- trum van de Gereformeerde Gemeenten in ons land zal over enige weken Jn Vlaardingen worden gevestigd aan de Ho gelaan 10 De zending van de Gerefor meerde Gemeenten heeft het pand, dat tot voor kort bewoond werd door com missaris van uolitie dr. C. N. Peyster, aangekocht Momenteel is het zendingscentrum ia het huis van de administrateur de heer D P, Polder in Rotterdam gevestigd. De woning van de heer Polder werd langza merhand echter veel te klein voor de archieven en andere administratieve bescheiden van de zending. Na enig zoe ken von-d men. m Vlaardingen een nieuw onderdak. De heer Polder zal zelf in het nieuwe pand gaan wonen, maar een gedeelte van de woning zal speciaal worden ingericht voor de centrale administratie yan de 'Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De voor inschrijving voor de VW-avondvierdaag- se, die op 4, 5, 9 en 7 augustus in Hoek van Holland wordt gehouden, verloopt bijzonder goed. Aan de hand van het aantal voorinschrijvingen mag worden verwacht dat de deelname bij deze vier de wandeltocht opnieuw belangrijk zal stijgen. Het comité heeft inmiddels reeds alle voorbereidingen getroffen. Met de politie van Hoek van Holland en 's-Gravenzan- de en met het Hoogheemraadschap Delf land is overeenstemming bereikt over de te volgen route. Het GEB zal zorgdragen voor een betere verlichting op het start en finishpunt aan de Rondgang in het gemeentelijk sportpark. De routes zijn dit jaar bijzonder aantrekkelijk gemaakt en ze voeren door de mooiste gedeelten van Hoek van Holland en 's-Gravenzan- de De voorinschrijving is nog geopend tot en met 30 juli tegen 1,00 voor de jeugd tot 14 jaar en f 1.25 voor ouderen Na die datum wordt de inschrijving met 25 cent verhoogd. Uiteraard zullen alle wande laars weer een medaille of cijfer ontvan gen, terwijl er speciale prijzen zijn xoor deelnemende groepen. In dat jaar kwamen zes mensen door verkeersongevallen om het leven. Reeds vanaf 1951 beeft de gemeente Rhoon rich steeds beijverd cm de oversteekplaats door verkeerlichlen te •beveiligen. Het ziet er nu naar uit. dat binnen afzienbare tijd de vele onder- handelinge succes gaan boeken. VLAARDINGEN- Aan de Kweekschool voor kleuterleidsters „De Christelijke Vormschool" slaagden de volgende dames; voor de akte hoofdleister: L Q van Aperen S E Td Boogert. W A vd Hoek. L van Leeuwen, J C de Ruyter, M Smit, AM^C wan Teyllngen, allen Vlaardingen, M van. Boon. Maassluis, S Verkalk, Schiedam, H T Troote. Zuldland, E A van Heukelingen, Melissant, Voor de akte kleuterleidster slaagden de volgende dames: H C v d Berg. J Bredlus, A de Bruyn, N Buurmeester, Y J A de Gee, M E Eerstel. E C P J de Ligt, M C J Biel, H - Quak, R C Rake man. Stam, L de Jong, M allen Vlaardingen, J W Eeuwljfc. A A Hoog- ÏJC Voorbsch, D van teyllng, N Tromer, Wterlngen, R van Wierlngen, M A v d Knaap, W Koppenol P E Ligthart, M Nagte- Kaai, allen Schiedam, A Prins Kethel, J J E Veenman, Berkel, D L van Heyst, Naldwlj, PFHDvi Burg en D M Kant. Maassluus. C van Buuren en M Moerman, Maasland, M M v d Poel BrieUe, I Croeneweg, F Griep, D C Heusdens, P J v d Kooy, A J G Maissan. A van Noordwijk. A Vuyk," alleen Rotterdam en A C Kunz Delft. HOEK VAN HOLLAND Aan de HTS te Den Haag slaagde de heer R. P. Becqué voor de afdeling "Weg- en Water bouwkunde. SCHIEDAM Doordat de startfaandle onder het rempedaal -viel botste woens dag in de Gahleistraat de driewielige ijzeren hond, bestuurd door de achttien jarige Schiedammer M. J. de K., bü het nemen van een bocht naar rechts tegen de achterkant van een geparkeerde vrachtauto. Daarna reed de ijzeren hond het voetpad op en kwam tot stilstand tegen het pand 44. Beide voertuigen werden licht bescha digd. SCHIEÖlAM Woensdagnacht is inge broken in het kantoor van het transport bedrijf Van de Water aan de Haven straat. Alle bureaus werden doorzocht en uit één van de Iaden werd een bedrag van 140 meegenomen. Bovendien werd een transistorradio ontvreemd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het orga niseren van evenementen voor de vakantie-houdende jeugd is geen overbodige luxe. In de nog maar enkele dagen dat de scholen gesloten z«n heeft de jeugd uit de Zomerstraat en omgeving de voormalige Erica- school danig vernield!. Van dit gebouw werden niet minder dan 152 ruiten stuk gesmeten, ter wijl in de lokalen tal van op zettelijke vernielingen aan de inrichting werden toegebracht. Gemeentewerken heeft inmid dels al een groot deel van de schade hersteld, want het comité Jeugd-vakantievreugd wil de Ericaschool over enkele weken gebruiken voor éen „Stuif-in- stuif-uit-programma". (Van onze correspc6ent, MAASLAND De leden van ce Maaslandse Schietvereniging hebben dinsdag avond tijdens ces feestelijke bijeenkomst in het Trefpunt oet feit gevierd, dat de ve -ed ging twintig jaar geleder, werd opgericht Na het opemoïswoord van voorzitter A. Kor- pel kreeg mevrouw Groot Enzertok bloemen aangeboden. Vervolgens reikte burgemeester F. J. Groot Lnzerlnk aan de winnaars van de vrije baan en de korpswedstrijden prij zen uit. De heer G. Dekker ontving de wliselbeker. cle vorig jaar werd gewonnen door de heer K P. Hanemaaijer De uitslagen van. de vrije baan waren als volgt: 1. Fr van Staalduinen Wzn SO, 2. M P Hanemaaijer S0, 3. J J van. Buuren 90, 4. J Kleiwegt 90, S. C Klein Hesseiink 89. 6. A Korpel 69. 7. J van Zwieren 39 3. G Dekker 8», 9 J W Groenewege 86, 10, Fr van Staal duinen Pan 68 11. H Korpel 87, 12. M C VerpMegh 87. 13, P Boekestijn 87. 14. W van Roon 87. 15. A Poot 87. 16. A v d Berg 86, L7. G Poot 8S, „3 J Hanemaaijer jr 65. 19 C Poot Dzn 35; 20. P v d Pol 84. 21. P Kalkman 34, 22. C J Poot 83, 23 A den Toom 82, 24. W Sonneveld 60 punten De uitslagen van de korpswedstrijden Is als volgt, lussen haakjes is het gemiddelde aantal punten vermeld: l. G Dekker 160S (48 16), 2 M P Hanemaaijer S93 (45 3), 3. H Iorpel 948 (44.16). A J J var. Buuren 963 (43J7), S J kleiwegt 962 (43 16), O A Koipel 959 (43 13). 7. Fr van Staalduinen Wzn 953 (43.7). 8 J W Groenewegen, 945 2.21), S. C Klem hesseiink (4321). 10 A H van Dorp 944 (4220). 11. M C Vc-rploegh 939 (42.15). 12 P Kalkman OÏS (42.12), 13 W van Roon 933 (42S), :1A G Poot 930 (42 6), 15. A V d Berg 928 (424). 16. A Poot 328 (422); 17. G Poot Dm 924 (42). IA A P Zeelenberg 910 (41.16), 19 C J Poot 917 (4115). 20 Fr vin Staaldui nen Pzn 913 (41,13). 2. J Hanemaaijer Ir 904 (402), 23 A een Toom 902 (41), 33 J van Zwlenen 891 isO.tl), 24. J A Kingma 873 (3315). 25 Boekestijn 868 (3812), 36. Ad van Staalduinen 868 (39.8), 27. IJ Boekestijn 843 33 12) .*8. M J van Buuren 822 (37-), 29. W Sonneveld 620 (37A), 30 P v d Pol '85 (35 15). SI A J tan der Pol 780 35 10). 32 KI van Roon 774 1 35 4), 53 J Stolze 738 (M.iO), 34 G Bakker 751 (34 3), 35. N Poot ',40 (3314). 36 J Klem Hesseiink jr 730 (33 4) en 37 H van Woerden T16 (32.12) punten. (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de leeftijd van 84 jaar overleed zaterdag de beer H. G. J. de Monchy. een bekende figuur, die zich jarenlang voor de Maasstod zeer ver dienstelijk beeft gemaakt. De beer De Monchy was reeds enige tijd ziek. De begrafenis Is inmiddels in alle stilte geschied. Henri Gerard Jean de Monchy werd 12 april 1882 in Rotterdam geboren, waar hij de HBS doorliep. Omstreeks de eeuw wisseling werd hij bediende bij Fak- huismeesteren. Per 1 april werd hij daar benoemd tot procuratiehouder. Toen had de jeugdige De Monchy al een groot deel van de wereld gezien. Hij genoot zijn handelsopïeiding in Hamburg, Londen, de VS en in het toenmalige ïadlë. Op 1 januari 1910 werd de heer De Monchy als firmant in de firma Pak- huismeesteren opgenomen. Deze func tie heeft hij tientallen jaren vervuld Hij leidde het bekende bedrijf op bij zondere wijze. Zelf een voorbeeldige werkkracht ontplooiend trad hij situa ties waarin hulp wenselijk of geboden was in de beste betekenis van het woord „menselijk" tegemoet. Hij boog nooit het hoofd voor de grootste zake lijke moeilijkheden. Deze eigenschap pen maakten de heer De Monchy tot een geziene persoonlijkheid. Nadat hij in 1950 zijn functie van fir mant neerlegde bleef de heer De Monchy nog gevolmachtigde der firma. Op maatschappelijk en cultureel gebied is de overledene evenzeer werkzaam ge weest. Hij was bestuurslid der Rotter damse Kunststichting, viee-voorzitter der Stichting Spaarbank te Rotterdam, voOi- zitter der Nederlandse Vereniging tot Gestnjding van Lupus, voorzitter der Kon. Nationale "Vereniging tot steun aan Miliciens. Ook bekleedde hij lange tijd het voorzitterschap der afdeling Rotter dam van de Mij. tot Bevordering der Toonkunst, waar hij bij zijn aftreden tot erelid werd benoemd. De heer De Mon- chy was Ridder iti. de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Kroonorde van België. In verband met dit overlijden is de eerste paal voor het kantoorgebouw van Pakhuismeesteren aan de Boompjes, van daag, donderdag, zonder plechtigheden geslagen. ZWOLLE In het - Sof iaziekenhuis te Zwolle is de 17-jarige J. M. Bart en uit Rotterdam overleden aan de gen- volgen van een ongeval, waarbij hij op 26 juni ernstig werd gewond. De jongeman die toen op zijn bromfiets terugkeerde van de TT-races te As sen, raakte in Meppel de macht over zijn brommer kwijt, kwam ten val en sloeg met zijn hoofd tegen een lan taarnpaal. ROTTERDAM De vijftigjarig. Noorse bootsman H. C. Borge is gis teravond in een hotel aan de West zeedijk van een trap gevallen. In bewusteloze toestand en met hoofd wonden is hij naar het Djjkzigtzieken- huis gebracht. VLAARDINGEN De bouw van scho len voor lager onderwijs, kleuterscholen ea turnzalen Is voor de komende tijd verzekerd. Na overleg tussen de betrok ken Instanties Is In een gedocumenteerd schrijven aan de staatssecretaris van on derwijs verzocht medewerking te verle nen aan de bouw van dit soort scholen. De staatssecretaris heeft bericht dat hij akkoord gaat met de bouw van zes zesklassige scholen voor l.odrie tweeklassige kleuterscholen en een gymnastieklokaal. De staatssecretaris heeft echter het voorbehoud gemaakt dat de betrokken schoolbesturen ak koord gaan met -de bouw van sys- teemscholen. Overeengekomen is om het Simplexsysteem voor de toegestane scholen te nemen. Inmiddels zijn de voorbereidingen om tot uitvoering van deze plannen te ko men ter hand genomen. De staatssecre taris heeft rich ook verdiept in de bouw van een gemeentelijke nijver heidsschool voor meisjes. Met het voor lopige ontwerp voor deze school kan Bij zich verenigen. Het gemeentebestuur heeft daarom het architectenbureau Van der Laan, Her mans - Van der Eerden - Kirch ie Leiden opdracht gegeven een bestekte kening te maken. De staatssecretaris gaat bovendien ak koord met de aanwijzing van adviseurs voor de centrale verwarming, de elec- trische installatie en de beton- en staal constructies, zending. Men is reeds enige weken aan het verbouwen. Over een paar weker, zal bet pand voor het gestelde doel geschikt zijn. De activiteiten van de plaatselijke zendingscommissies zullen in landelijk verband te Vlaardingen worden gebun deld. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De totale bevolking van Schiedam bedroeg op 31 mei 81912 personen d.wz. iveertien meer dan op 30 april. Er werden m mei 96 kinderen geboren, terwijl er 53 mensen overleden. Van elders kwamen 297 mensen zich in Schiedam vestigen. Daarnaast vertrok ken er 326 Schiedammers naar andere gemeenten. Zesenzestig inwoners van Schiedam traden in het huwelijk, maar er waren ook vier echtscheidingen. Het aantal gezinnen, dat in mei bmnen de gemeente verhuisde, was 117. Hierbij 427 mensen, waren betrokken? 8 SCHIEDAM Vier zusters slaagden aan het Gemeente Ziekenhuis voor de aantekening kraamverpleging. Het zijn de dames M. C. Leerdam, M. M. Koster, J. J. Brunner en M. Lagcher. ROTTERDAM De 53-jarige ha venewerker D. C. den Braber uit St. Philipsland is gistermiddag bij zijn werk in de Merwedehaven, op het terrein van Muller-Progress, gewond geraakt. Hy raakte beklemd tussen een container van twintig ton en een scheepswand. Met heupklachten is de heer Den Braber naar het Havenzie kenhuis gebracht. 8 In het Huis van Bewaring te Maas tricht is dezer dagen Ingesloten de 24- jarige chauffeur K. E. uit Kerkrade, die begin mei bij het expeditiebedrijf A. Ouwerling aan de Overschieseweg 135 te Schiedam een kist met gereedschappen en een boormachine had ontvreemd. W. G. F. v. d. KUIJL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Op dinsdag 19 juli zal de beer W. G. F. van der Kniji, wonend aan de Burg. Van H&arenlaan 2479, direc teur van de vestiging Schiedam van de N.V, Algemene Transport- en Expeditie Onderneming Van Gend en Loos, de dag herdenken, dat bij veertig jaar geleden In dienst van deze bekende onderneming trad. Ter gelegenheid van dit jubileum is er deze dag een receptie in Café-Restau rant Europoort aan de Maasboulevard 7 van 1517 uur. De heer Van der Kuijl werd op 8 juli 1910 te Dordrecht geboren. Hij is gehuwd en heeft een kind, een zoon van 20 jaar. Op 19 juni 1926 werd de jubilaris te IJmuiden aangesteld. Daarna bekleedde hij verschillende functies o.a. te Haar lem. Op 1 augustus 1953 -werd de heer Van der Kuijl bettommd tot directeur te Heerenveen. Dezelfde functie bekleedde hij nadien ook te Doetmchem en sinds 1 september 1063 te Schiedam. De heer Van der Kuijl is lidmaat van de Doopsgezinde Gemeente, die in Schie dam geen eigen kerkgebouw heeft Hij gaat daarom m Rotterdam naar de kerk In het vlak van de vrijetijdsbesteding heeft hij als liefhebberijen filmen en het verzamelen van postzegels (Van onze correspondent) MAASSLUIS De evenementen van de CIV-Jeugd week zijn woensdagavond voortgezet met watersportwedstrijden die grote belangstelling hebben getrok ken. Acht dames en 23 heren maten in de Zuidvliet (Groen van Frinstererkade) hun roeiprestaties in zinken teilen die door een autoband drijvend werden ge houden. Verder waren er boegsprietwedstrij den waaraan 31 heren en vier dames hebben deelgenomen en tenstotte heb ben vijftien heren ondervonden wat „watervechtïn" inhoudt. De dinsdagavond gehouden voetbal wedstrijd CJVMW '27 was in de eefste helft een gelljkopgaande strijd, wat tot uitdrukking kwam in de stand 11 bij de rust, In de tweede speel- helft gaf MW volledig' de toon aan en bleken de CJV'ers niet meer over vol doende „stoom" te beschikken. Geleide lijk aan wist MVV "27 haar meerder heid uit te drukken door doelpunten te maken en zo behaalden de Maaslan- ders een 15 overwinning in deze leu ke sportieve wedstrijd. Dezelfde dag werd een puzzelrit gehou den die een al even groot succes werd: 35 fietsers en vijf bromfietsers namen er aan deel. De eerste prijzen gingen naar Hans (15) en Peter (10) van Kempen. Connie Quak (14), en Ana xan der Hout ■I m (12) wonnen de tweede prijs en de derde prijs werd toegekend aan de 12-jarige Kees Oosterlee, Intussen is ook het eerste kaartje Kan de 2300 baionuen die maandagavond wer den opgelaten teruggekomen. Het kaartje kwam uit Groningen. Het Jeugdweekprogramma wordt Kan avond voortgezet met hardloopwedstrij den op 100, 200, 400 en 1000 meter. De start is aan dé Fenacoliuslaaa bij het CJV-gebouw „Sursum Corda". TAN KRANT heeft een Oplos. J sing voor het provo-probleem, als ik tenminste van een probleem mag spreken. Er rijn mensen die menen dat het provotariaax hele maal geen probleem is. Goed, laat ik dan de, en dan moet ik me weer hee'l voorzichtig uitlaten, wanorde lijkheden of zogenaamde happe nings, protestmarsen, kortom dat he te complex van dingen waardoor de provo's (die niet eais zelf die naam hebben uitgevonden maar die heb ben overgenomen van een Leidse doctor, nu professor Buikhulzen) in het nieuws zijn gekomen. Ik meen een oplossing te hebben hiervoor, Nee, geen werkkampen zoals la geopperd. Niet alleen protesteren, demon streren en praten, maar gewoon doen Er is xn deze stad namelijk zo ontzaglijk veel te doen er ligt zo ontzettend veel werk op alle terrei nen. Ais de provo's die niet werken en hun tijd verdoen met happe nings, demonstraties en wat ik aj genoemd heb nu eens niet alleen met woorden, maar daadwerkelijk willen helpen deze wereld en deze maatschappij waarop ze naar hun eigen zeggen zijn „afgeknapt* te verbeteren ze het zo dnik zouden krijgen dat er voor „lastig zijn" enzo geen tijd meer zou overschie ten. Als ze zich eens onderling zou den verbinden in een „witte kring" wit is de favoriete kleur om de medemens te helpen die hulp no dig heeft. Het zou-- een soort „loye war" een „lieve revolutie" (beide aanhalingen uit een brief van Dèfe- perado-Rotterdam) kunnen zijn. Ik zou een hele lange lijst kunnen samenstellen van te ontwikkelen jac tiviteiten op het gebied van hulpver lening. Ik zal me beperken >eö slechts enkele dingen noemen. La ten we bij de bejaarden en vooral zij die slecht ter been zijn, begin nen: bondschappen doen, vuilnisbak buiten zetten, andere karweitjes doen. Datzelfde geldt voor vrouwen die in verwachting zijn en allerlei werkzaamheden niet kunnen doen en van wie de man buiten de stad werkt of zelfs in het buitenland Is om zijn brood te verdienen. Een be langrijke groep mensen die voortdu rend hulp nodig heeft, heb ik nog niet genoemd, het zijn de minder validen of invaliden. En dan zijn er nog veel van die kleine klusjes dis op zichzelf weinig betekenen maar voor sommige mensen een grote be lasting kunnen zijn, zoals kinderen naar school brengen en halen. Maai iedereen wees wel wat er om hetr heen te doen is. TK BEN hierop gekomen na eer 1 nogal verontrustende uitlating van de voorzitter van het Anjer fonds Rotterdam, de heer J. van Til burg die zijn nood klaagde over hei zeer geringe aantal collectanten, da< ieder jaar terugloopt, voor de jaar- Lijkse Anjercollecte. Bij andere instanties die collectes houden schijnt het, in iets mindere mate ook zo te zijn. Kijk hier ligt al eer terrein braak voor de goed georga niseerde (getuige allerlei marsen er happenings) provo's. Laat mijr verhaaltje maar een uitdaging zijn laat de provo's maar eens bewijzer dat alles wat ze zeggen ook word gemeend, want in dat geval nemer ze deze uitdaging aan. Zo niet, dai kunnen we er verzekerd van zijr dat, wat heel veel mensen al den» ken, de provo's alleen maar nietsnut ten zijn die veel praten maar niet* wezenlijks aan hun woorden toevoe gen. Kom provo's van wie hoor ib wat? Het zou jullie imago, dat m „Amsterdam" een flinke knauw heeft gegeven, aanmerkelijk kunftei verbeteren Ceen annexatie-plannen te onsen na -tecle. Reuler seinl uit Londen: „Hei AI :emeer) Handelsblad" maakte in zijl avondblad ian 27 Juni melding van he bestaan van een propaganda ten gunst van de inlijving van Nederlandsch gelde bij België, die door de Belgische rege» ring zooal niet gesteund dan tóch vrijs lijlt toegelaten zou worden. Renter's agentschap is officieel ge maclnigd te verklaren, dat bovengenoea Ie mededeeling totaal ongegrond is. Non de Belgische regeering, noch de Enge' sehe of Fransche regeeringen, ten behoi ve van de Belgische, hebben ooit ee propaganda of plannen om van Neder land een afstand van grondgebied te vei langen of af te dwingen gesteund of aai gemoedigd."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1