Door truc met belasting gratis door Europa In nieuwe en goedkope wegen Vier Tsjechen gevlucht Recreatiecentrum werd vandaag al geopend Visserij in EEG stagneert Proevevoor vier gulden Kabinetscrisis lijkt onwaarschijnlijk Op Oplossing voor bouwresearch SCHIP BEHOUDT ZIJN WAARDE Altijd toekomst voor de Rijn- en binnenvaart Europese conferentie over veiligheid Tienduizenden Amerikanen kopen hier vakantieanto en verdienen 1000 gulden UW EXTRA ClUNDERfi Hevige brand in haven van New York Gevangenen vroegen Prinses om gratie Van Harte"; nood is zeer groot kaartleesrit verongelukt Weer arrestaties in Amsterdam Rederijen springen nog om vooral jonge krachten T PLAKBAND DAT KLEEFT! DtJiiiL 2A ZATERDAG 9 JULI; I960 In sportvliegtuig O WBÊm mm** rdelen Esso Extra Motor Oil houdt uw mo tor zó schoon, zó actief dat het is alsof u rijdt met een extra cilinder 1 MET ESSO BENT U BETER UIT 0 Wasbeurt SAMEN UIT... UITGAVENNIVEAU Crisis Recepten bewaren? ■feesa plakband gebruiken! is het halve werk! Steekproef Vormen WONINGBOUW" DEKKING f;i M VIS' i< Fug in a 3 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Door een be lastingteehnisch trucje kunnen elk jaar enkele tienduizenden Amerikaanse toeristen een vrij wel gratis in ieder geval zeer goedkope vakantiereis door Europa maken. Een slordige zes jaar terug kwamen handige re kenaars op het idee en thans heb ben enkele tientallen reisbureaus er een winstgevende nevenactivi teit van gemaakt: de transport verzorging van door Amerikanen in Europa gekochte auto's. De truc is vrij eenvoudig. De toerist koopt hier of elders in Europa be lastingvrij een gloednieuwe wa gen, rijdt er zijn hele vakantie mee rond, laat hem daarna naar de States verschepen en kan hem daar door de lage invoerrechten met een slordige 200 dollar winst vlot verkopen Elk jaar gaat het aantal van deze wagens opnieuw omhoog. Dit jaar zui len het er naar schatting enkele tien- ïljiftiïS® «J WENEN Vier Tsjechen zijn giste ren in een sportvliegtuigje naar Oosten rijk gevlucht. Het toestel werd bestuurd door een 26-jarige ingenieur. Zijn 24-jarlgc vrouw, zesjarig dochter tje en een dertigjarige arts waren zijn passagiers. Het vliegtuig vertrok van het militai re vliegveld hij Pardubice. De inge nieur, die lid was van de plaatselijke luchtvaartclub, had ervoor gezorgd, dat de tank vol was. Toen het toestel de grens met Oosten rijk passeerde, opende een Tsjechische grenswacht met een machinegeweer het vuur. Hij raakte het vliegtuig ech ter niet. In de buurt van Wenen zette de sportvlieger het toestel aan de grond. De spannende vlucht over tweehon derd kilometer had toen vijftig minu ten geduurd. De Tsjechen 'lebben politiek asiel ge-1 vraagd. De arts vertelde, dat hij zijn familie heeft moeten achterlaten, om dat er geen plaats meer was in het vliegtuig. Het toestel zal aan Tsjechoslowakije worden teruggegeven. wordt deze manier niet ver- duizenden zijn, die door een zestigtal, organisaties naar de „overkant" wor- PlM*t r.ijn auto op de plaats van bin den getransporteerd. Het grootste deel nenkomst weer al te leveren. Als hij in na de auto's bestaat uil Volkswagensj Rome aankomt' kan hl> gemakkelijk m een merk dat in Amerika zeer geliefd j Amsterdam weer vertrekken. Hu zei is ais tweede wagen naast tic „presti- ?ljn ,°F Schiphol ine. de i e- - tenschap, dat het transport ervan is se" geregeld én stapt zelf op het vliegtuig. Zegt de neer A. Zegwaard var. de ,.car-shipping-service" van Iniraned, een van de grootste bureaus, die er zich mee bezig houden: „dit jaar verschepen wij zeker een kleine dui tend auto's. Eik jaar zit er een stijging in het aantal van 25 procent. We ma ken er in Anvlka een flinke reclame mee". Voor de -v arise toerist is het «ïnzienüjk ^rekkelijker geworden in Europa een auto te kopen dan er eer» te huren. Het is goedkoper en- gemakkelijker. De financiële voordelen zijn in bet oog springend. Een VW-tje kan door de toerist belastingvrij (omdat hij bui tenlander is) voor ruim 1200 dollar wor den gekocht, voor het transport betaalt hij al naar gelang hij naar de oost- of de westkust moet 150 tot 200 dollar en voor de invoerrechten slechts rond de 100 dollar (omdat het inmid dels een tweedehands wagen Is gewor den èn omdat de invoerrechten in Ame rika aanzienlijk lager liggen dan in Nederland). Alles bij elkaar heeft de auto hem dan, sb Uj er in Amerika weer instapt, een slordige 1500 dollar gekost. En dat betekent, dat hij op dat moment ruim 200 dollar verdient, want de nieuwprijs van een VW in Amerika ligt tussen de 1700 en 1800 dollar. Voor de wagen wordt verscheept (meestal via de Rotterdamse Wallerd- us-Lines, die enkele tientallen speciaal voor autovervoer ingerichte schepen laat varen), krijgt de wagen een uitge breide wasbeurt. Dat is noodzakelijk omdat een cleaning-certificate van de Amerikaanse douane verplicht is om te kunnen invoeren. Alle modder gaat er af en daarna wordt de auto bestreken met zeewaardige was, die hem tijdens de reis moet beschermen. Nog als nieuw zien ze e.™ meestal uit, als ze aan boord gaan. Ze zijn overigens ook wij- wel nieuw. De meeste toeristen hebben er maar enkele duizenden kilemeters mee gereden. De op zijn comfort gestelde Ameri kaan heeft van de hele procedure wei nig ongemak. Alles wordt voor hem geregeld; zélf hoeft hij vrijwel niets te doen. Al direct bij aankomst kan hij op Schiphol een auto bestellen. Binnen twee dagen wordt die bij zijn hotel, compleet met GN-nummerbard, voorge reden. Hij kan zo instappen en wegrij den. En na afloop van zijn vakantiereis gaat het al even gemakkelijk. Hij belt maar op naar de organisatie, die bij de aankoop bemiddelde, zegt waar hij rijn wagen heeft achtergelaten en terwijl hijzelf op het vliegtuig stapt, wordt rijn auto afgehaald. Of per trailer, of (als het om een uithoek van het land gaat) door een chauffeur. Tienduizenden Amerikanen „doen" op deze manier de laat ste jaren Europa. Wat zes jaar terug aarzelend begon, is nu een industrie geworden. Mede dank zij de reclame, die er in Amerika voor wordt gevoerd. Reizen door de oude wereld, wordt voor steeds mèèr toeristen een winstgevende zaak NEW YORK In de haven van New ïork heeft gisteren urenlang een hevige brand gewoed in een opslagplaats van tasen met oplosmiddelen. Tientallen arums met een inhoud van tweehonderd Jter vlogen de licht in. vlammen reikten tot een hoogte van zestig meter en maak ten geruime tijd scheepvaartverkeer on mogelijk. Een complex van veertig grote olie mate, dat naast de opslagplaats ligt, Woef gespaard. Vier personen wedden gewond, van vieeen ernstig. PARAMARIBO Bij de Lands-peni- tenuaire inrichting in de Santa Boma- polaer en de strafgevangenis in Nieuw Amsterdam in Suriname kregen enkele gedetineerden de gelegenheid, geschen en aan te bieden aan prinses Beatrix ,en Prins Claus. De woordvoerder, „Koe lman" bijgenaamd, greep bij de gevan genis de gelegenheid aan om de Prin ses viif jaar gratie te vragen. Tijdens een vier uur durende tocht ®or het landbouwdistrict Suriname werd het paar overal hartelijk toege juicht. DEN IIAAG De visserijproduktie van de Europese Economische ge meenschap stagneert, terwijl elders fn de wereld de vangsten steeds toenemen. In een rapport van de EEG-commissie wordt dan ook gepleit voor een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid. De tra ditionele visgronden verarmen en niet-EEG-landen breiden hun voor ei gen vissers gereserveerde wateren uit. De EEG-vissers moeten verder wegvaren en dat vereist ingrijpende wijzigingen in de vissersvloten. Alleen Nederland heeft nog maar een uitvoeroversehot. Gepleit wordt voor gemeenschappe lijke actie voor het vissen in de territori ale en gereserveerde wateren van d>> lidstaten vrije aanvoer en handel zondei discriminatie in de EEG, afschaffing van concurrentie-vervalsende maatregelen, ge meenschappelijke kwaliteitseisen, mini mumprijzen en interventiestelsels, alsmede verbetering van sociale omstandigheden. DEN HAAG Dezer dagen is de aan gekondigde onverkorte editie van de „Proeve van een nieuwe grondwet" ver schenen. De oorspronkelijke gebonden uitgave was binnen zeer korte tijd uit verkocht. De „Proeve" wordt uitgegeven door het Staatsdrukkerij- en uitgevers bedrijf in Den Haag. De prijs voor de oorspronkelijke editie was negen gulden, die van de goedkope editie is vier gulden. LONDEN Edward Bletchley-, een 47-jarige Engelsman, is vandaag tot twee jaar veroordeeld omdat hij de wereld- voetbalbeker gestolen had. Een diefstal die in de gehele voetbalwereld veel beroering verwekte. Om deze beker, de Jules Rünet-beker, zal door 16 elftallen gestreden worden in de wereldkampioen schappen voetbal die maandag beginnen en 30 juli eindigen. Vervol® van pag. i I ambtgenoot van financiën op de knieën te krijgen. Lukt dat niet, dan is nog een tweede paardemiddel beschikbaar: het laten uitlekken van de moeilijkhe den naar geestverwante bladen, die be reid zijn van buitenaf druk uit te oefe nen. Er zijn altijd wel kranten genegen de onderhandelingspositie van deze of gene bevriende bewindsman op te vijze len. Als deze methode na is gevoigd, ty peert dat natuurlijk de ietwat gespan nen atmosfeer in het kabinet, maar het relativeert tegelijk de waarde, die aan al die verhalen over aftredende mi nisters moet worden toegekend. Voor het kahinet-Cals geldt het de vies: „Samen uil, samen thuis". Als de ministers De Jong en Bog? :rs die van alle kabinetsleden het mccsi reden tot ontevredenheid schijnen te hebben zouden aftreden door verschil van me ning met minister Vondeling en de rest van de ploeg, kan het hele kabinet wel opstappen. Want het is ondenkbaar dat voor de resterende regeerperiode van negen maanden nog ministeriafocle kan didaten bereid zouden zijn zulke zware posten als Defensie en Volkshuivesting te gaan beheren, posten die een inwerk- tijd van een half jaar vergen. Dat versterkt natuurlijk de onderhandelings positie van de heren De Jong en Bo- gaers. Daar staat tegenover, dat als rij „nee" blijven zeggen tegen de bezuini gingen die minister Vondeling in hun begroting- aangebracht wil zien en aan hun weigering de portefeuii lekwestie zouden verbinden, dit politiek niet te „verkopen" is, zeker niet aan htm ei gen partij, de KVP, die van de drie regeringspartijen het sterkst op bezuini gingen heeft aangedrongen. Met name waame- om die reden zijn politiek mers geneigd niet al te zwaar te tillen aan .dreigementen van de 'heren De Jong en Bogaers. Mocht tegen de verwachtingen in het kabinet als geheel niet tot overeenstem ming komen en een crisis onvermijde lijk worden, dan zou tenzij de Ko ningin het ontslag van Cals c.s. weigert een interim- kabinet moeten worden geformeerd met als voornaamste pro grampunten: het indienen van een zui ver technisch- administratieve begro ting en het uitschrijven van vervroeg de Kamerverkiezingen. Die kunnen op z'n vroegst eind dit jaar worden gehou den, dus nauwelijks een half jaar voor de reeds vastgestelde verkiezingsda tum. In doorgaans goed geïnformeerde po litieke kring werpt men echter dit soort speculaties ver van zich. Er zijn tekenen die erop wijzen, dat het kabi net met een compromis uit de bu3 zal komen. De ministers zelf zijn in meer derheid optimistisch gestemd. Of het resultaat van het kabinetsberaad bij de begrotingsbehandeling in net najaar ook door de Tweede Kamer zal worden aanvaard, Is een andere zaak. De kans daarop zou wel eens kleiner kunuen zijn dan de kans op overeenstemming binnen het kabinet nu. In parlementaire kringen kan men echter de mening horen verkondigen dat het kablnet-Cals, zo het toch moet aftreden, beter straks door de Kamer kan worden getorpedeerd dan zelf uit elkaar te spatten zonder parlementaire tussenkomst (naar het voorbeeld van het kabinet-Marijnen). De behoefte van 3e parlementariërs aan een rustige vakantie zal aan deze overweging wel niet vreemd zijn. Het gevecht in .de ministerraad con centreert zich op twee punten, dia ach tereenvolgens in het strijdperk, zullen DEN HAAG Het recreatie centrum ten behoeve van geeste lijk gehandicapten en hun ouders, waarvoor het radioprogramma „Van Harte" vorig jaar een actie begon, werd vandaag in gebruik genomen, al is het dan nog voor lopig ingericht. DlEMEN De 73-jarige heer J. van ■Jer Fluit uit Leiden, die deelnam aan een kaartleesrit voor fietsers, is giste ren op de weg Diemen-Hilversum bij net oversteken doop een quto aangere- n- Hij overleed ter plaatse. DEN HAAG Minister Bogaers hoopt dat er binnenkort een oplossing gevonden zal worden voor de moeilijk heden met de financiering Van het Eco nomisch instituut voor de bouwnijver heid en de Stichting Bouwresearch. Hij deelt dit mee in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Vis ser (lib.). Overigens meent hij dat de research van het bedrijfsleven en van de door het bedrijfsleven opgerichte instituten voortgaat en zich uitbreidt. (In een uitvoerig artikel hebben wij onlangs over deze moeilijkheden geschreven - Red.) AMSTERDAM Bij een demonstratie tegen de Amerikaanse politiek in Viet nam. waarvoor geen vergunning was aan gevraagd, zijn gisteravond in Amsterdam weer veertig jongeren aangehouden De naar schatting tweehonderd de monstranten hadden zich voor het Beursgebouw erzameld en waren van daar in groepjes naar het Amerikaanse consulaat getrokken. Bij 'net Museum plein werden ze „opgevangen" door mare chaussee en wagens van de mobiele een heid van de politie. De arrestanten (onder wie vier vrou wen) werden op het hoofdbureau ver hoord. Óm kwart voor elf was hel weer rustig in de stad. De demonstratie werd gehouden op ini tiatief van „Socialistische Jeugd', PSP-jongeren, Politeia en Provo. Men heeft het landgoed Kolthoven In Epe voor vier tw aangekocht. DU jaar zullen vermoedelijk honderd gezinnen er een week vakantie honden. Men heeft niet langer willen wachten, daar de nood zeer groot is. De federatie van ouderverenigingen „Helpt elkander", „Philadelphia" en „Voor het zorgenkind" werd begin juni het voormalige Ambone zenkamp in Ruinen aangeboden. In vier dagen tijd moest worden beslist. In die tijd kwamen meer dan vijfhonderd aan vragen van gezinnen binnen, terwijl er slechts honderd in Ruinen terecht kon den. Kolthoven" zou eerst worden ver bouwd, maar dat zal later geschieden. De voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer J. P. van den Bent, vertelde ons dat .Kolthoven" een centrum wordt waar de gehandicapten kunnen worden verzorgd, ïn de omgeving zullen zes bungalows verrijzen, ook omdat veel ouders dik wijls nog moeten leren dat hun kind eveneens door anderen dan de ouders goed verzorgd kunnen worden. Hiermee hoopt men te bereiken dat later de ou ders alleen of eventueel met him valide kinderen op vakantie gaan. De radioactie leverde een ton op, voor 25.000 kwam nog aan goederen e.d. bin nen en men denkt nog acties te gaan ondernemen om het restant binnen te krijgen. Voor verbouwing en nieuwbouw is ongeveer twee ton nodig. Een nieuw recreatiecentrum in Twente wordt voorbereid. Daarvoor hoopt men de medewerking te krijgen van andere instellingen, wier bezit alleen maar gro ter wordt: volgens de heer Van den Bent zijn er nog vele belangrijke „slapende kapitalen". (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De toeloop naar de dagnijverheidsscholen van de stichting Koninklijk On derwijsfonds voor de Scheepvaart (KOF) begint minder te worden. Jaren achtereen moesten tiental len gegadigden voor een opleiding in de Rijn- en binnenvaart wegens plaatsgebrek op een wachtlijst worden gezet, op het ogenblik zijn de scholen net vol. In kringen van het binnenscheepvaartonderwijs wijt men de gedaalde belangstel ling aan de ook bij schippers bestaande vrees, dat de Rijn en binnenvaart geen toekomst meer heeft. De heer IV. Lodder, dirc:teur van het KOF: „Deze vrees is beslist onge grond, maar hij is ontstaan door aller lei factoren, Vo-vtvloeiend uit dc struc turele veranderingen, die zich vooral in de Rijnvaart aan het voltrekken zijn. Het praktisch wegvallen van het ko- len(erts)vervoer, ook de aanleg van pijp leidingen, heeft een gevoel van onze kerheid gebracht, en daarnaast is de mededeling van enkele rederijen, dat zij een gedeelte van hun vloot hebben opgelegd, verkeerd uitgelegd". Het opleggen van vloten heeft de in druk gewekt, dat er in de Rijn- en binnenvaart een crisis aanstaande is. b esa (Q) Maar de rederijen hebben geen man ontslagen en zij springen, als voorheen, nog om jeugdige krachten. Het oplei den van personeel blijft daarom ver eist Desondanks is er, en niet alleen bij buitenstaanders, het idee gaan le ven dat het met die Rijn- en binnen vaart een verkeerde kant opgaat. Dit alles heeft een terughoudendheid ten aanzien van de opleidingen doen ontstaan. En dat dit ook zo is bij vele schippers blijkt ten dele uit het feit dat de dagnijverheidsscholen de laatste jaren voor ongeveer vijftig procent worden bezocht door jongens uit niet-schippersgezinnen. De heer Lodder: „Eveneens speelt een rol dat de jeugd „gemakkelijker" is geworden, dat rij de zin voor het avontuur heeft verloren, zij grijpt snel ler andere mogelijkheden aan". Intussen is vastgesteld dat wie een maal op een van de scholen van het KOF een opleiding heeft ontvangen, niet gauw een betrekking aan de wal zoekt. Elke vijf jaar neemt het KOF steekproeven en gaat het na wat er van de leerlingen is geworden. De sta- pro- tistieken wijzen uit, dat negentig cent „het water" trouw is gebleven, De heer Lodder: „Als iedereen de toekomstmogelijkheden van de Rijn en binnenvaart zag en op de hoogte was van de mogelijkheden die onze scholen bieden, kreeg ik zeker een tweeduizend leerlingen. Want het is de onbekendheid, die ouders bewegen hun zoons niet naar dagnijverheidsscholen te zenden. Op twaalf plaatsen in ons land hebben we onze instructievaartui gen een paar dagen afgemeerd voor het geven van voorlichting. Om één voorbeeld te noemen: In Leiden boek ten we op één avond negen leerlingen. Zij waren zogenaamde „wal"-kinderert- Die jongen van de wal voldoet echter uitstekend. Na twee jaar varen is er vaartechnisch gezien geen verschil meer tussen hem en een schip- moeten worden geholpen. De binnenvaart groeit naar andere vormen. Gevestigde gewoonten zijn aan het veranderen. De geslotenheid die de categorie Rijn- en binnenvaar ders decennia lang heeft gekenmerkt, is aan het verdwijnen. Maar Rijn- en binnenvaart zullen al tijd nodig zijn. Het schip kan in de totaliteit van het vervoer nooit worden gemist. De „weg" raakt vol en het „spoor" kan het alleen niet aan. Hoe veel vrachtauto's en hoeveel spoorwa gons zijn er niet nodig om de lading te vervoeren, die een schip van 1.000 ton in één keer vervoert? BOEKAREST De zeven landen van het Warschau-pact zijn voorstan ders van een Europese conferentie over de veiligheid in de Oude Wereld. Zij zijn in principe bereid, ook Amerika uit te nodigen, alhoewel zij de politiek van de VS als een directe bedreiging van de vrede in Europa beschouwen. In het slotcommuniqué worden alle Europese staten aangespoord, vreedza me coëxistentie na te streven. De landen van het oostblok willen het Warschau-pact opheffen, als tege lijkertijd de NAVO wordt ontbonden. Zolang de NAVO bestaat zullen de lan den van het pact krachtig en waak zaam blijven. De communistische landen in Europa willen er verder naar streven, de strijd krachten in de beide Duitslanden te verminderen. Zij doen een beroep op de Europese staten, erop toe te zien, dat West-Duitsland niet de beschik king over atoomwapens krijgt. Voorts dringen zij aan op erkenning van de vooroorlogse Oder-Neisse grens tussen Duitsland en Polen. Op de Gouwzee is weer het tra ditionele Admiraaizeilen gehou den. Een fraaie opnamevan enkele schepen met volle zeilen voor de wind. komen:het niveau van de rijksuitga ven in 1967 en de dekking van het te verwachten begrotingstekort over dat jaar. Pas als over het eerste over eenstemming is bereikt, kan over het tweede worden gepraat. De centrale figuur in het hele spel is minister Vondeling. Deze socia listische bewindsman, die vorig jaar optrad als pleitbezorger van uitgaven verhoging ten behoeve van vitale ge meenschapsvoorzieningen (her pro grampunt van de PvdA), speelt nu in het kabinet de rol die elke schatkist bewaker vroeg of laat moet vervul len: die van bootafhouder, van kam pioen voor uitgavenverlaging. De departementale ontwerpbe grotingen die de verschillende mi nisters hem hebben voorgelegd zijn zo hoog, dat ze tezamen een uitga venstijging van ca. ƒ3 miljard tot* gevolg zouden hebben. Dat kan na tuurlijk niet. Het begrotingstekort over 1967 zou het gat van bijna ƒ2 miljard dat in de begroting van dit jaar is ontstaan, in breedte en diepte verre gaan overtreffen. Vandaar dat minister Vondeling, in enkele collegiale claims nogal fors het mes heeft gezet. De ministers De Jong en Bogaers nebben daar de meeste pijn aan. Van zijn militaire ambtgenoot' ver langt minister Vondeling een offer .van ongeveer ƒ200 miljoen (op een ontwerp begroting van 3 miljard..), wat gedeeltelijk ten koste zou moeten gaan van het plan om met ingang van 1 januari a.s. een wedde voor dienstplich tige militairen in te voeren. Da soldij zou worden verhoogd van ƒ2,10 per dag tot ƒ3,50 4. De bezoldiging van de overige dienstplichtige rangen .zou een navenante verhoging ondergaan. Dit alles kost rond ƒ100 min. per jaar extra. Minister Vondeling wil de verho ging pas ,op 1 juli 1967 doen Ingaan, wat ca. 50 min. zou bespareiLsDe ovenge beperkingen die bij in minister De Jongs begrotingsschets wil aan brengen, liggen in het vlak vandé maten eelvoorzieningen. I Ook in minister Bogaers' ontwerp begroting is Vondelings rode potlood tekeer gegaan, tot grote ontstemming van de voortvarende bewindsman van volkshuisvesting, die geen wezenlijke beknotting van rijn wohingbouwpro- gram kan aanvaarden omdat dan het streven naar 'opheffing van de woning nood in 1970 :n gevaar zou komen. Gezien de grote moeilijkheden met'de kapitaalvoorziening in de andere wo- ningbouwsectoren schijnt minis eer Bo gaers een niet onbelangrijke opvoering van liet aantal in 1967 te bouwen wo ningwetwoningen (waarvan de financie ring met Rijksgeldenis gegarandeerd) te hebben geclaimd, hetgeen echter een verhoging van de Rijksuitgaven met honderden miljoenen zou betekenen. De heer Bogaers blijft ook hardnek kig vasthouden aan invoering van de (tweede) huurverhoging van gemiddeld 10 pet. per 1 januari 1967. In het kabi net wordt al maanden gespeeld met de gedachte deze verhoging uit te stellen om de minister van financiën ruimte te geven voor lastenverzwaringen in ande re sectoren, maar minister Bogaers acht de huurronde een essentieel onder deel van zijn beleid. Soortgelijke moeilijkheden heeft mi nister Vondeling ook met minister Veld kamp, die bijzonder weinig voelt voor de gedachte de twee nieuwe volksverze keringen (voor zware geneeskundige risico's en voor arbeidsongeschiktheid) niet op I januari a.s., zoals in de bedoe ling lag, maar op een later tijdstip in 1967 in te voeren. Van de beslissingen over het uitgaven- 5^5?" 7f! het mede afhangen welke maatregelen worden genomen om het voor 1967 te verwachten begrotingstekort te dekken. Een beroep op de overspan nen kapitaalmarkt is slechts in zeer bescheiden mate mogelijk. Daarom gaan de gedachten uit naar uistei van de tweede tranche van de beloofde, op X januari a.s. in te voeren belastingveria- ging met enkele maanden (bijv. tot aan de Kamerverkiezingen,.....). Dat dou onge veer ƒ250 min. opleveren. Blijkt dat niet voldoende, dan is een van de alternatie ven: uitstel van de volksverzekeringen en de huurverhoging, gepaard gaande met een verhoging van bepaalde belastin gen. Het kabinet overweegt een verhoging van de omzetbelasting over de hele Unie met 1 pet. Dat leidt tot een stijging van de kosten van levensonderhoud en daar tegen heeft de PvdA overwegende bezwa ren. De socialistische fractieleider drs. Nederhorst heeft eind mei een verdere verhoging van de indirecte belastingen onverteerbaar genoemd. De voorkeur van de socialisten gaat.uit naar hogere directe belastingen (in de vermogenssfeer). Maar dat levert heel weinig op. Bovendien wil de' KVP niet weten van een verdere verzwaring van de toch al te sterke directe belasting druk, waardoor bestedingen en besparin gen in gevaar komen en de kapitaal- vlucht naar het buitenland wordt aange wakkerd. Met enig uitstel van de belastingverla ging zullen PvdA en AR wel akkoord gaan, maar of de KVP (welker rechter vleugel de laatste weken via perspublika- ties een guerrilla tegen het kabinet-Cals heeft gevoerd) zoveel bereidheid zal op brengen. is nog de vraag. Conclusie: aan elke oplossing ritten politiek bijzonder moeilijke kanten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1