Flakkeese kerken: interesse recreatie Strandpastoraat goed op gang in Ouddorp Animo hij jongeren is groot Rotterdammer won in Europese fotowedstrijd m Duizenden Perzen op de Lijnbaan GonAUnd, RUIMT OP Beeldje de trommelaar opnieuw omgegooid MORGEN START HET MET SNELDIENST A Kabeltreintje stort neeréén dode Grieken en Turken in gevecht op Katendrecht AAN m if bouwt twee onderzeeboten Heide-koningin brengt bezoek aan Rotterdam Beschadigingen niet ernstig Lijn 57 geen ringlijh meer Rotterdam De ret gaat Toeristen hingen boven afgrond Inbreker stak zich in compleet pak Tegen elkaar botsen aanleiding Yragen Rotterdams havenplan aan Rijmnondbestuur Activiteiten op andere plaatsen 0P6AYE VAKANTIEADRES Nederlandse stort in 200 m diep ravijn Incasseerder GEB verduistert 1000 Overleden als gevolg van ongeluk If. ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 11 JULI l1966 (Van een onzer verslaggevers) /"YUDDORP „De hervormde gemeenten op Goeree enOver- flakkee zien dat zij een taak heb ben ten opzichte van de recreatie. De toeristen komen niet alleen om hun geld kwijt te raken. In de be nadering van deze groep mensen zoeken wij het echter niet alleen 140 cm. breed in dienstverlening. Wij willen graag woord en daad samen laten gaan". Ds. T. van 't Veld, her- Tirmd predikant in Den Bommel, die ons iets vertelde eve"" het strandpastoraat in Ouddorp, is van mening dat er in de hervorm de (gereformeerde bonds) ge meenten' op Flakkee steeds meer belangstelling komt voor het ker kelijke recreatiewerk. Kiosken Samenwerking Het Oosters Tapijthuis Con Yerdonck lijnbaan 55 ROTTERDAM AMSTERDAM-DEN HAAG-EINDHOVEN-ARNHEM <fe opruiming begint 14 juli via de uit de krant geknipte bon minstens een week van tevoren ui (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) haast maken met de verbe tering van het openbaar vervoer van en naar de Prins Alexander- polder. Morgen (dinsdag) zal voor het eerst de sneldienst wor den uitgevoerd. Dan zal tevens de bestaande lijn 57 van ringlijn in een normale buslijn met vast eindpunt worden gewijzigd. Twee besluiten die de bewoners van deze wijk met vreugde zullen be groeten. CHAMONIX Een persoon werd gedood en negentien gewond, onder wie kinderen, toen zaterdag in het Mont Blanc Massief een uit drie cabines bestaand kabeltrein tje 35 meter omlaag stortte. Het ongeluk gebeurde op korte afstand van het Helbronnersta- Tarief D OTTERDAM De 35-jarige J. van Leersum uit de Ferdinand Huijckstraat heeft zaterdagmiddag de vierjarige Dirk Jan Breeweg van de Karwijstraat het leven gered. S flOTTERDAM °p d8 werf van de Untterdamse Droogdok Maatschappij Srdt donderdagmiddag de kiel gelegd J"r {Wee nieuwe onderzeeboten voor de lïïnkliike marine. De voornaamste S van deze twee nieuwe mannesche- ïïi zat het bestrijden zijn van vijande- fl Kjke schepen, Be boten zijn ontworpen door de mari- jelt Er is evenwel gebruik gemaakt ran de ervaringen, die de Amerikaanse marine ®et de bouw vsn hun onderzee- Sten van de „Barbel-klasse" hebben op- redsan. Alles is gedaan om de schepen reruisloos mogelijk te laten varen, i Galen hun taak zullen ze lang en diep jnder water moeten kunnen blijven. Daarom is ook speciale aandacht Weed aan de accommodatie. Deze is Wim opgezet voor de 68 bemanningsle den. De boten worden 66 meter lang, Wi acht meter breed. Ze hebben een cletigang van zeven meter en een stan- Sardverplaatsing van 2300 ton boven wa lg. Het aantal lanceerbuizen bedraagt zes. ROTTERDAM De negen- tienjarige J. C. Huyssen uit de Korenbloemstraat 6, is een van de hoofdpryswinnaars ge worden in de tweede grote Europese Jeugd Foto- en Film- wedstryd. Hij won de nationale prijs voor Nederland in een wedstrijd waarvoor vele tien duizenden foto's, dia's en films werden ingestuurd. Momenteel maakt de heer Huyssen, samen met de win naars uit Belgie, Frankrijk, Duitsland, Italië, Turkije en Griekenland, een rondreis door Europa. Op 18 en 19 juli zuilen zy ons land bezoeken. De Stich ting ter Bevordering van de Amateurfotografie treedt op als gastheer. Op het programma staan Amsterdam, Volendam en Marken, de Afsluitdijk en de Noordhollandse kust bij Petten en Bergen. Uit de ingezonden werkstuk ken is een tentoonstelling sa mengesteld, die op de aanstaan de Photokina in Keulen te zien zal zijn. In 1967 komt de expo sitie naar Nederland. Een goede zomer is er voor speld, maar of 'c waar is of nier... toch zuilen er weer drommen naar zee en strand gaan en de warme stad ontvluchten. En voor deze stranddagen... voor strandtenten, voor wind en zonneschermen, heeft U tentlinnen nodig in frisse, fleurige streepdessins. *«A' •n onze camping-afdeling, twee de verdieping, verkopen wij dit tentlinnen, 140 cm breed, per meter voor «pen wij uit* fff (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Twee paöfistisch-so- cialistische leden van de Bijnmondraad, mevrouw J. H H. Gerding-Egglnk en de heer A. v. d. Veer, bebben het dagelijks bestuur van Rijnmond vragen gesteld over het havenplan van Botterdam voor Hoek van Holland. Zij willen'weten of het al of met tot stand komen van dit nieuwe havencomplex in de eerste plaats een zaak van belang is voor het gèhele Rijnmondgebied. Deelt het dagelijks bestuur de opvatting dat 'nu "reeds dit havenplan op zijn eventuele merites, maar meer nog op zijn eventuele geva ren ernstig moet worden onderzocht? Ook vragen de PSP-ers of het bestuur op de hoogte is van de in deskundige technische kringen levende ongerustheid over de bodernbeïnvloeding, die deze ha- venaanleg zou kunnen hebben omdat de waterfrontüjn zodanig zal worden ver lengd dat er een nog veel grotere bodem- doordrenkmg met zout water zou komen dan nu reeds het geval is: omdat de vergroting van eb en vloed een zodanige landinwaartse invloed zou hebben dat zelfs geveesd zou moeten worden voor een veridltmg van de uitmonding van de Hollandse IJssel; omdat er bij dit lang □iet denkbeeldige gevaar een directe sto ring zou ontstaan in de zoetwaterhuishou ding in het hoogheemraadschap vaa Rijn land en omdat daarmee indirect gepaard zou gaan een storing der zoetwaterhuis houding in het hoogheemraadschap van Delfland. Dan wordt gevraagd of het dagelijks bestuur vreest als deze bezrwaren reëel blijken, dat er schade wordt toege bracht aan agrarische belangen, natuur bescherming en recreatie en alle voorzie ningen waarbij zoet water nodig is. De vragenstellers willen weten of dit onder werp prioriteit verdient bij de komende planning van het Rijnmondgebied en of het dagelijks bestuur bereid is dit gehele plan zeer grondig onder de loupe te, ne men en op zo kort mogelijke termijn de Rijnmondraad de nodige mededelingen te doen. De hervormde classicale evangeli satie commissie voor Goeree Overflak kee werd drie jaar geleden opgericht. Zij kreeg twee taken: de evangelisatie binnen de eigen gemeenten en het praktisch werkzaam zijn in het strand pastoraat. Sindsdien is in Ouddorp, in overleg en samenwerking met de evan- gelisaiiecomxnissie van de gerefor meerde kerk in die plaats, veel werk verzet In de maanden juli en augustus werken op de campings en stranden ten zuiden van Ouddorp teams vrijwilligers die de commissie zelf aantrekt Dat gebeurt door het plaatsen van advertenties. Da. Van 't Veli die voorzitter is van de classicale commissie, noemde het verheugend dat de animo vooral van jongeren om hier daadwerkelijk aan mee te helpen nog steeds toeneemt Dit jaar kreeg men meer aanmeldingen dan er mensen nodig waren. Het materiaal dat nodig is voor dit werk wordt zowel voor de hervormde als de gereformeerde commissie beschik baar gesteld en door de Bijbel Kiosk Ver eniging, die een sectie kerk en recreatie heeft ingesteld. Belde groepen beschik ken over een grote tent Dit is het cen trale punt van waaruit gewerkt wordt Bij de Vrijheid aan de Oostweg staan twee kiosken. Hier kunnen de vakantie gangers boeken lenen, kranten en tijd schriften en andere artikelen kopen. De teamleden bezoeken-de huisjes en tenten. Da toeristen krijgen een welkomstfolder ROTTERDAM "Woensdag zal de Maasstad koninklijk bezoek ontvangen. Dan arriveert hier de heide-koningin, Calluna. uit Ede, die met een wagen, ouder dan zijzelf (een Caddillac uit het begin van deze eeuw) een rondrit zal maken en op het stadhais zal worden ontvangen. Omstreeks kwart over vier vertrekt de heide-koningin vanaf De Doelen, zijde Kruiskade. Zij rijdt dan, vergezeld van twee hofdames, en vooropgegaan door het tamboer- en pijperkorps Irene uit Ede, via de Karei Doormanstraat en de Aert van Nesstraat naar de Coolsmgel. Om half vijf wordt zij daar begroet door loco-burgemeester mej. mr. J. Zeelen- berg. Tijdens haar bezoek op het stadhuis zal de koningin mejuffrouw Zeelenberg, namens de Edese burgemeester, dr. P. J. Plattee!, uitnodigen om op 6 augustus in Ede de expositie Rotterdam in Klein Bestek te openen. Bovendien zal HM. Calluna, samen met de voorzitter van de VW in Ede, de heer G. W. Bos, de contacten tussen Rotterdam en Ede be lichten. Deze bestaan onder andere In. een Rot terdamse dag" tijdens 'de Edese heide week. alsmede een evangelisatieblad. Daarnaast worden iedere dag kinderspelen georga niseerd en is er iedere morgen in de tent aan de Oosterweg een gezamenlijke mor genwijding. „Dit werk wordt niet gepresenteerd door een bepaalde kerk. De mensen wor den benaderd door de kerk. Alleen als men het vraagt wordt gezegd van welk kerkgenootschap dit uitgaat. De commissie, die bestaat uit kerke- raads- en gemeenteleden van het gehe le eüand, draagt de verantwoordelijk heid voor het strandpastoraat Het be nodigde geld wordt voor het grootste deel bijeengebracht door de hervormde gemeenten op het eiland. De Bond voor Inwendige Zending geeft een beschei den subsidie. Mevrouw Tanis uit Ouddorp, secreta- sesse van de Evangelisatiecommissie van de gereformeerde kerk, vertelt ons dat dit kerkgenootschap nu voor het zevende jaar werkzaam is in het strandpastoraat Zij is vol lof over de goede samenwer king tussen de hervormde en gerefor-, meerde kerk. „Een algeheel samengaan i van beide commissies stuit op praktische bezwaren. De uitgestrektheid van de ge meente en de verspreide ligging van campings en zomerwoningenterreinen maken dit onmogelijk". Wel worden re gelmatig besprekingen gehouden tussen beide commissies. De gereformeerde kerk in Ouddorp, die ongeveer 130 zielen telt brengt grote financiële offers om het strand pastoraat te laten functioneren. Daar naast worden subsidies verleend door de generale deputaten voor de evange lisatie en de classis van. de gerefor meerde kerken. Deze zomer rallen voor het eerst een aantal filmvoorstellingen worden georga niseerd. In de tent aan de Oosterweg worden dan culturele films vertoond. Voor het overige Is de opzet van dit werk hetzelfde als dat bij de hervormden. De gereformeerde kerk werkt ten noorden van Ouddorp. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Hoewel we nu speciaal het strandpastoraat in Ouddorp hebben belicht, wordt dit werk ook in tal van andere plaatsen in Zeeland en. Zuid-Holland verricht. Met uit zondering van Ouddorp zijn al le andere commissies voor dit werk interkerkelijk. In onder staande plaatsen wordt met me dewerking van de Bijbel Kiosk Vereniging, strandpastoraat be dreven. Koudekerke, Zoutelan- de, Vrouwenpolder, Kamper land, Cadzand, Westerschou- wen, Oostvoome, Rozenburg en Rockanje en Nieuw Helvoet. "D OTTERDAM Opnieuw hebben vandalen zich in de nacht van zaterdag op zondag vergrepen aan het beeldje de „Trommelaar", dat in de Lijnbaan staat. Politieagenten vonden het beeldje van de sokkel losgescheurd «p het trottoir liggen. Zij hebben zich er over ontfermd en de trommelaar zonder veel tam-tam naar het politie bureau gebracht. Naar de daders wordt nog gezocht. De beschadigingen zijn in ieder geval minder ernstig dan de vorige keer toen het beeldje boven de voet afbrak. Het beeldje ïs terug gegeven aan de Rotterdamse Kunst stichting. Dringend verzoek, uw vakantieadres die wij regelmatig op de advertentie pagina plaatsen, op te geven, indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE SSH INTERLAKEN Een 34-jarige Amsterdamse onderwijzeres, wier naam door AFP wordt opgegeven als Rosa Denneboom-Van Gelder, is in het Benier Oberland bij Wengen in een 200 meter diep ravijn gevallen. Zjj maakte met haar man een wan deling. Even voordat zjj dodelijk ver ongelukte was haar echtgenoot uit gegleden, waarbij hij werd gewond maar de tocht kon voortzetten. Met grote moeite wist hij Wengen te be reiken, waar hij de politie waarschuw de, die het stoffelijk overschot heeft geborgen. ROTTERDAM J. A„ een dertigjari ge Incasseerder van het GEB heeft in dienstbetrekking duizend gulden ver duisterd. Hij heeft zich gisteravond bij de politie gemeld. De sneldienst zal worden onderhon den met bussen die op twee plaatsen het opschrift „Sneldienst" hebben. De wagens voeren geen lynnummer, maar de letter A. De koersaandniding is: „Het Lage Land". De dienst wordt voorlopig alleen tijdens de spitsuren in morgen en avond gereden van maandag tot en met vrijdag. De route is als volgt: CENTRAAL STA TION, Weena, Hofplein, Pompenburg, Goudsesingel, jonker Fransstr., Van Al kemadestraat, Warande, Ammanplein, Jjv'f* -TV-b-,*15 In het Mont-Blanc massief stortten zaterdag, als gevolg van een kabel- breuk, drie cabines van een kabeltreintje een 35 meter omlaag. Bij avt ongeluk, dat deskundigen voor een raadsel heeft geplaatst, werden trnn- tien mensen gewond, van trie enkelen ernstig. Een van de gewonden ts later in het ziekenhuis overleden. tion op de Col du Géant, vlak te gen de Italiaanse grens. Het kabelspoor voert vandaar naar de vijf kilometer verder gelegen Ai guille du midi. De verbinding wordt door in totaal 12 treintjes verzorgd. Elf daarvan hingen op het ogenblik van het onge luk boven het dttL Ongeveer zestig toeristen in andere treintjes van het zelfde spoor brachten, hangend boven de afgrond, enkele afschuwelijke uren door, voordat hun cabines behoed zaam langs de kabelbaan voortgescho- ven waren binnengebracht. De gewonden Fransen, Duitsers en Italianen zijn per wentelwiek vervoerd naar ziekenhuizen in Charao- nix en Aosto (Italië). De Westduitser Richard Kleinschnitz overleed gister ochtend in een ziekenhuis te Chamonix aan de verwondingen. Over de oorzaak van het ongeluk tast men nog in het duister. Men ver moedt echter dat enkele kabelschoenen waaraan de cabines hingen zijn losge raakt. Vijf jaar geleden, in augustus 1961, kostte een ernstig ongeluk met het zelfde kabelspoor zes mensen het leven. Een militair straalvliegtuig raakte toen een kabel, waardoor deze knapte en drie cabines omlaag stort ten. Boezemsingel, Boezemstraat, Nw. Boe zemstraat, Bosdreef, Boszoom, Prinsen- laan, Jacob van. Campenweg, Jacobvan Campenplein, Hendrick Staetsweg, Dui kerstraat, Berlagestraat, Michelangelo- straat, BRAMANTEPLEIN. De ruote van de Prins Alexanderpol- der naar het centrum is bijna gelijk, maar er wordt niet via .Van Alkema destraat en Jonker Fransstraat, maar ko mende van de Warande over de Vondel- weg naar de Goudsesingel gereden. De autobussen vertrekken 's morgéns van het Brainanteplein om 7.00, 7.15, 730, 7.45, 8.00, 8.15; 8.30 en 8.45 uur, en van het Centraal Station can 7.30, 7.45, 8.00 en 8.15 uur. De vertrektijden in de namiddag zijn van het Centraal Station: 1630, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.46, 18.00, 18.15 en 18.30 uur, en van het Bramanteplein om 17.00,17.15,17.30,17.45 en 17.55 uur. De halten richting Prins Alexanderpol- der: CENTRAAL' STATION, Pompen burg (voorbij het Haagseveer), Van Alke madestraat (voor de Vondélweg), Am manplein (bij de Boezemsingel), Prinsen laan Cbij de Boszoom), Jacob van Cam penweg (bij de Philip Vingboonsstraat), Jacob van Campenplein, Duikerstraat voorbij de Koningslaan), Berlagestraat (bij de Duikerstraat), Berlagestraat (bij de Van Heukelomstraat), BRAMANTE- PLEIN. De halten richting Centraal Station: BRAMANTEPLEIN, Berlagestraat (voor bij de Van Heukelomstraat Berla gestraat voor de Duikerstraat), Dui kerstraat (voor de Koningslaan), Jacob van Campenplein - Jacob van Campen weg (voor de Philip Vingboonstraat), Prinsenlaan (bij de Boszoom). Boezemsin gel (voor het Ammanplein). Vondelweg - Pompenburg (voor het Hofplein), CENTRAAL STATION. In verband met het bijzonder karakter van de dienst zal op lijn A het overstap- tarief van twee kwartjes gelden (of de overstapkaart van vijf ritten voor 1,75), de overstapbevoegdheid blijft van kracht. Kinderen van vier tot en maar kunnen ook de kinderkaart van een gulden geven. De chauffeur zet er dan twee stempeltjes op Omdat er op de stempels nog geen letter A staat, zal hij stempelen met nummer 59. Verder zijn geldig de week- toonkaarten van 2.50, maand, en jaara bonnementen die zijn uitgegeven voor alle lijnen o( de Ujncombinaties 57-16, 57-17, abonnementen voer scholieren be doeld om te Worden gebruikt op dezefe Combinaties. ROTTERDAM5 W* InSrekV heeft gestoken. Met, een straattegel vernielde Mi de etalageruit en maakte vervolgens rijn keus - een colbert; een sporthemd, een .zelfbinder en een paar manchetknopen.Kat alles ter waarde van driehonderd gulden, V Uit de auto van een 27-jarige Bel gische student werd zaterdagnacht een filmcamera van twaalfhonderd gulden gestolen. Van de auto-, die op de Nieuwe Binnenweg stond, werd het tochiraampje opengebroken. In de nacht van zaterdag op zon lag is eveneens ingebroken in een be drijfspand aan de Nassauhaven en in een woning aan de Valkeniersweg. In het bedrijfspand werden grote vernielingen aangericht. verder is tijdens het weekeinde inge broken in de boekhandel van H W. Blok aan de Scniedamsevest. Een geldkis'je met daarin ongeveer honderd gulden is verdwenen. Enkele honderden guldens zijn gestolen uit het reisbureau Lind bergh Touringcars aan de Kruiskade. Een bedrag van ongeveer 649 gulden is ontvreemd uit een textielzaak in de Franselaan. Het geld zat in de kassa. Toen de heer Van Leersum op de Venkeiweg naar zijn zoontje liep te zoeken, zag hij een ander jongetje, naar later bleek Dirk Jan, in het wa ter liggen. Hij sprong in het water en haalde de jongen op droge. Daar pas te hij kunstmatige ademhaling toe. Dirk Jan is in het Zuideziekenhuis op genomen. De nieuwe route van lijn 57, die eind- de Berlagestraat. punt krijgt op het Bramanteplein, is: Voorschoterstraat, Avenue Concordia, Ou- dedijk, 's-Gravenweg, Kralingse Zoom, Boszoom, Prinsenlaan. Jacob van Cam penweg, Jacob van Campenplein, Hen drick Staetsweg, Duikerstraat, Berla gestraat, Michelangelo straat, BRA MANTEPLEIN. manteplein. Halten vindt men in de navolgende straten: LUSTHOFSTRAAT, Avenue Con cordia, *s-G raven weg (bij de Hoflaan), 's-Gravenweg (bij de Kralingse Dreef), Kralingse Zoom (bij de Kralingseweg), Prinselaan (bij de Boszoom), Jacob van Campenweg (bij de Philip Ving boonstraat), Jacob van Campenplein, Dui kerstraat (bij de Koningslaan), Berla gestraat (bij de Duikerstraat), Berla gestraat (bij de Van Heukelomstraat), BRAMANTEPLEIN. Dit betekent dat in de Prinselaan drie balten rallen worden opgeheven, te we ten de stopplaatsen bij de Jacob van Campenweg, bij. de Koningslaan en bij ROTTERDAM De wederzijdse legendarische afkeer van Grieken en Turken heeft zich nu ook in de Maasstad geopenbaard. In de Veerlaan op Katendrecht is zaterdag namelijk een grote vechtpartij ontstaan tussen twin tig Grieken en Turken. De oorzaak was dat een van de Turken tegen een Griek was opgelopen. Tijdens de vechtpartij had een andere Turk, de 33-ja- rige fabrieksarbeider N. E., nset een mes gestoken waarbij de dertigjarige Griekse machinist N. Pablo in de horst was geraakt. De Griek kon na behan deling naar zijn schip, de Turk werd naar het politiebureau Saadelingplein gebracht. m TA, ds. De Tombe,, u hebt nog- al enige tijd moeten wachten. Maar nu bent u aan de beurt. Ook Jan Krant is wel eens vergeetachtig en daarom bleef uw brief liggen in „de map". Zo af en toe spit ik- die - map om. Dan komt er iets te voorschijn, waarvoor ik me moet schamen, omdat ik er al eerder aan dacht aan had moeten besteden. Zo-- als de brief van ds. J. de Tombe uit Leiden. Hij schrijft over Spanje, Het is eigenlijk een vervolg op zijn brief over de evangelieverkondiging aan de Spaanse werkers in Rotter- dam. Die, zoals u weet, de mensen van de „Communidad" met liefde bedrijven. Ds. De Tombe dan schrijft over een bejaardentehuis in Madrid. (In een begeleidende brief zegt hij mij wèl persoonlijk te kennen. Dat kan niet, dominee, u bent in de war met mijn voorganger, Bert van Leuve, die u inderdaad bij de „Communi dad" in Rotterdam hebt ontmoet Maar dit terzijde.) Hier gaat het om: Sedert 1959 bestaat in de Spaanse hoofdstad esn tehuis voor.'" de verzorging van arme Spaanse protestantse weduwen, die van el ders geen steun genieten. Dit Is het enige protestantse be jaardentehuis van die aard, dat men in,Spanje met zijn 30 miljoen inwo- ners aantreft zegt ds. De Tombe. Vooral omdat het-protestants, is, krijgt het geen overheidssubsidie." De voorgeschiedenis der stichting is ongeveer zo: Een jong Spaans predi kant, die jia zijn huwelijk in het buitenland, terugkeerde, bezocht een arme, zieke protestantse weduwe, die dringend verzorging en verple ging nodig had. Haar nood was zo groot dat deze dominee de Vrouw opnam in zijn toch al te kleine huis,- 'waar zij met liefde werd omringd. .Deze predikant vatte toen; h«t~ plan op een tehuis të" istlcKten. Met giften, die hij in het buitenland (ook in Nederland) kreeg ,en met behulp van andere Spanjaarden kocht hij in Madrid een huis voor, 36.000/ Daartoe moest" ook nog een flinke lening onder hypotheek worden gesloten. TN DITgebouw worden nu een vijftiental bijzonder arme al leenstaande vrouwen .verpleegd. Het staat onder leiding van een bijzon der sympathieke en ijverige directri ce. Buitenlandse meisjes,.die belan geloos werken, staan haar bij. Regel- matig worden in dit gebouw gods dienstoefeningen gehouden. Aan staande Spaanse predikanten houden er vergaderingen. Het te huis is zodoende waarlijk een evan- 1 gelisch centrum in de wereldstad Madrid geworden. Maar u voelt het al de mid delen, waarmee dit alles draaiende moet worden gehouden, zijn schaars. Men moet het in hoofdzaak hebben van giften uit het buiten land, dus ook uit Nederland, /daar", schrijft mij ds. De Tombe, „God, die de harten neigt, maakt het zo wel, dat er tot op heden net genoeg is binnengekomen om dit protestantse liefdadigheidswerk te kunnen blij ven voortzetten. Ja men wU zelfs uitbreiden. Meerdere arme .pro testantse vrouwen willen worden op genomen. Nu heeft men ook het plan opgevat om in het zuiden van Spanje, in Cadiz, ook zo'n tehuis te stichten." Ds. De Tombe besluit: „Hier moet een plicht tot hulpverlening voor ons, die in welstand leven, worden vervuld! De heer J. C. Brokking, Hoofdstraat 60b, Hillegom ziet'dan ook gaarne en in grote dankbaar heid uw gift voor dit mooie pro testantse werk in Spanje tegemoet (giro 691155). En daaraan heeft Jan Krant weinig meer toe te voegen dan de woorden: gaarne aanbevo len! In Engeland is een nieuw hijstoestel voor Scheepsioodsen ont wikkeld. De loods hoeft met dit toestel nog siechts op de onderste trede van een touwladder te gaan staan en wordt dan met een snel heid van 30 centimeter per seconde omhoog getrokken. Aan de ladder zitten kleine nylon wielen, die langs de romp „rijden". De ladder wordt opgetrokken voor een zich op het dek bevindende haspel. Een aantal schepen heeft deze ladder reeds aan boord. ROTTERDAM Zaterdagavond 1» in het St. Jozefziekenhuis te Eindhoven overleden de 68-jarige J. Hello uit Rotter dam. De heer Hello werd op 18 juni zwaar gewond, toen hij op' de Biltho- venseweg met zijn auto in botsing kwam met een hem tegemoet komende auto, die door de middenberm reed. De echtge note van het slachtoffer was reeds kort na de botsing aan haar verwondingen bezweken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1