Gaat metro naar Zuidwijk/Pendrecht Tempo werk Europoort Maasvlakte te laag op de beddenafdeling rrm lil Situatie arbeidsmarkt in haven onveranderd Grootste mobiele kraan Europa in stankstrijd Dr. Burema over tbc in Zuidwij k: maar enkelen 39.80 69.80 DEKLERK&ZN Fokker schrijft in op satelliet fabricage PLATINA ■MHMBi ASF' krijgt hoge schoorsteen Metro-viaduct m cijfers Verslag Kamer van Koophandel: Rotterdam moet voorzien van meer middelen heetman j| Uit linnenkast ƒ4000 gestolen stormloop 24.S0 Juwelendief aangehouden iMilpMm "uit- Mijn liefste ring kocht ik zelf Groep van vijf mÊÊÊÊÊmmmÊimmi mm* Onderwijzers en leerlingen onderzocht ROTTERDAMMER DINSDAG 12 JULI I960 8 Arbeidsprestatie .4 fjffeu jfttrr Pagina 3 Doortrekken is goedkoper (Van een onzer verslaggevers) Rotterdamwordt de bouw van het metro-viaduct voort- - gezet van het Zuidplein naar Zuid- Ï'wijk-Pendrecht, clan kan op dat laaderhalve kilometer lange stuk jgjjderftalf mihoen gulden worden besnaard ten opzichte van het via- duet zoals het tot nu toe is ge- bouwd. Want metro-bouwheer ir. Plantema vertelde vanmorgen, dat men bij de bouw van het '^metro-viaduct drie balken méér heeft gebruikt dan de 375, die er nódig waren voor de bouw van het viaduct door Rotterdam-Zuid. Die drie extra-balken werden „ge taakt" bij proeven, omdat de metro- bouwers met bun extra-grote over- «rèumingen een eis van schoonheid, hetviaduct moest zo luchtig mogelijk worden uitgingen boven hetgeen officieel voor wat betreft de beton- techniek is toegestaan. Bij die proeven is niet alleen gebleken, dat de veilig heid ook bij deze enurme overspannin gen ten volle is gegarandeerd, maar Klfs, dat drie balkliggers per overspan ning inplaats van de tot nu toe toe gepaste vijf ruimschoots voldoende zijn. Dat betekent dat bij doortrekken men twee balken per overspanning zal kun nen besparen en dat er tot Zuidwijk- ïendrecht Slechts iSO balkliggers nodig «(jn. De heer Plantema vertelde dat allemaal vanmorgen nadat de laatste balkligger van het metro-viaduct, voorzover het nu mocht worden gemaakt, is gelegd. Zo n balkligger weegt 66 ton en is 33 meter lang. Een speciale fabriek van de aan- nanerscombinatie Albouw-Kondor heeft daarvan in twee en een half jaar tijd 378 gemaakt Deze laatste balk ligt in de Zuiderparkweg, aan het einde van de lijn bij het Zuidplein. Het transportbedrijf Stoof fe Breda heeft voor het transport van deze liggers speciaal materieel ontworpen en gecon strueerd. Dat transport was een specta culaire zaak: iedere dag moest tenminste één balkligger met dat speciale materieel door de drukke straten van Rotterdam- Zuid manoeuvreren. De balken zijn gebouwd in een fabriek, die ook al speciaal voor dit doel is ge sticht in Zuidwijk-Pendrecht, vlak bij de plaats waar het viaduct, als daartoe als nog toestemming wordt gegeven, straks zal eindigen. Voor die toestemming is nog tof sep tember de tfjd. Want'de betonfabriek van Albouw-Kondor moet nu nog 3S balken naken, die in het viaduct voor de naar Schlebroek doorgetrokken lijn 5 komen. Als dat werk gereed is en er Is nèg geen toestemming om het metro-viaduct naar Zuidwijk-Pendrecht door te trekken, pakken de aannemers hun spullen In. „Dan zal bet heel wat duurder worden om dat stukje viaduct at te maken dan als men in september eenvoudig zou kunnen doorbouwen", merkte de heer Plantema op. Voor een eventuele doortrekking naar Hoogvliet en Spijkenisse .is de betonbalkenfabriek niet nodig. Want voorbij Pendrecht kan de metro op een aarden spoordijk rijden met slechts kleinere kunstwerken, zoals viaducten bij wegkruislngen en een tunneltje bij de gerestaureerde hervormde kerk in Poortugaal, die volkomen zou worden ontluisterd, als de metro over een via duct daarlangs zou suizen. Een interessante zaak wordt van de romer het transport van de balkliggers fan de Albouw-Kondorfabriek in Pen- ■g-tV-P' «CV*5* ROTTERDAM Het ia in teressant, nu vanmorgen de laatste balkligger in 'het metro viaduct is geplaatst, de rekening op te maken. Er is in het uiaduct van de Parallelweg tot de Zuiderpark weg verwerkt 3.500.000 kg ce ment, 6.000.000 kg zand, 13.000.000 kg zand, 1.000.000 kg betonstaal. Het hoogwaardige spanstaal dat in de balkliggers is gespan nen, heeft in totaal een lengte van 2.200.000 meter, de balken zouden als zij achter elkander zouden worden gelegd, een balk van dertien kilometer opleveren. Het transportbedrijf Stoof te Breda heeft 24.000.000 kg van de fabriek naar de bouwplaats gereden, Ook aan het thans wat eigenaardig af gebrokkelde uiteinde van de Zuider parkweg zal iets moeten gebeuren. Het is erg lelijk als dat zo blijft liggen tot de metrobouwers hun viaduct zouden moeten doortrekken. Een grote betonnen bloemenbak zou hier een noodzakelijke afsluiting zijn. de stroppen van de kraan hangt de laatste betonbalk van het viaduct. Evenals alle by het van de fabriek naar de bouwplaats brengen van deze balkliggers gebruikte materieel is deze kraan speciaal ontwor pen en gebottwd voor het trans port van de balken. Voor de vakantie, reistassen in viotté Schotse ruiten met zwart afgezet. Grote reistassen, lummels van tassen, Ideaal voor 't weekend maar evengoed voor een rits boodschappen. Reistassen met een bodem lengte van meer dan een halve meter, met ronde, stevige heng sels, solide rits met slot en brede riem. a'JrSrW'.pjC'b- In onze lederwarenafdellng ver kopen wij deze solide, grote reistassen, van een hoogwaar dige kwaliteit waterdicht linnen. In prachtige rode en blauwe Schotse ruiten voer 6P O «AAS oa&BStSm Ierland. Londen, 11 Juli. In. den loop J*" een debat in het Hoogcrhuis over de lersche kwestie heeft Lansdowne meegedeeld, dat er in de tijdruimte, die veratrjjken zal vóór de inrichting van een nieuwe regeering, een minister voor Ierland zal zijn, die verantwoordelijk is tegenover het parlement. Hij zal door een bekwaam militair worden bijgestaan, kr zal geen amnestie aan opstandelingen gorden verleend en van morgen af zal het dragen van wapenen verboden zijn. Os. A. S. Talma. Men seint ons uit HaarlemDe krachten van Ds. Talma »emen zienderwiyze af. ^VS^^eyvvw^vvyvVWWVW drecht naar het uiterste noorden van Rotterdam. Ook dén wordt ten minste één balk per dag opgeleverd. Dat trans port zal des nachts geschieden, waar schijnlijk via de Maastunnel. De verkeers politie moet dat nog even bekijken. De balken zouden evengoed In de open luebt kunnen worden gebouwd, maar de eis was de oplevering van Iedere dag ten minste één balk, ongeacht de weers omstandigheden. En die els maakte een gesloten fabriek noodzakelijk. Het gehele werk, het bouwen van een viaduct van twee en een halve kilometer In twee en een half Jaar tijd, was slechts mogelijk indien alles In systeembouw zou zijn uit gevoerd. Een „orthodoxe" bouwmethode zou de tijd heel wat hebben verlengd en het werk ook veel duurder hebben ge maakt. Er is aan het viaduct, zo stelde ir. Plan tema, 1,8 miljoen gulden extra besteed aan verfraaiing: zo groot mogelijke overspanningen en afdekken met sier beton. Daarmee is men er nóg niet: de afdeling plantsoenen zal enkele pijlers bij wijze van proef met klimplanten laten begroeien. Slaagt die proef, dan zal het gehele viaduct klimplanten krijgen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het verslag der Ka mer van Koophandel over 1965 legt de vinger bij een wonde: De uitvoering der werken in Europoort en op de Maasvlak te, Weliswaar is begonnen, zo wordt ge zegd, maar de te geringe financierings middelen van Rotterdam maakte, dat het tempo, waarin deze noodzakelijke uitbrei dingen en verbeteringen doorgang von den, te laag was. Waarom te laag? Daarop geeft het verslag antwoord: „omdat allereerst aan de zeezijde de groei wat het ver keer en het vervoer betreft in versneld tempo doorgaat. De tijdelijke toegang tot Europoort kon wel tijdig genoeg op diepte zijn om op 27 augustus het eerste schip van meer dan 100.000 ton te ontvangen. Maar de ontwikkeling aan de zeezijde, zo schetst het verslag, heeft ook gevol gen voor de voorzieningen „binnen waarts". De situatie op aan- en afvoer- wegen wordt steeds moeilijker. De Van Brienenoordbrug bracht verlichting voor het rivierkruisende verkeer. Aan het einde van het jaar waren de files op de toegangswegen tot de oeverver bindingen weer even lang. Het vervoer per spoor, waarin evenals voor de andere vervoertakken het ra zend snel vorderende containerverkeer een rol gaat spelen, kan nog zonder op onthoud worden afgewikkeld, maar ook hier zullen de kruisingen met Oude en Nieuwe Maas een rol gaan spelen, zeker nu steeds grotere en snellere schepen worden ingezet. De binnenvaartwegen moeten dan ook worden verbreed en van zeer kostbare sluizen worden voorzien, terwijl de eveneens noodzakelijke aanleg van kanalen weer gvolgen oproept voor wat betreft de aanleg van tunnels of üe bouw van bruggen. Het verslag vat de situatie zo samen: „Aan de zeezijde melden de reders zich in snelle opeenvolging met meer, snelle re en grotere schepen en daardoor vra gen aan de landzijde vooral de oost-west verbindingen en de rivierkruisingen drin gend om uitbreiding en vernieuwing. Men mag nooit vergeten dat de investe ringen in de haven niet alleen staan, maar dat die gecompleteerd moeten wor den met aanzienlijke voorzieningen in het achterland en in de stad die bij de haven ligt." De Kamer van Koophandel vindt het ook juist om reeds nu te denken, over het nut van een verbinding tussen Rot terdam en een eventuele tunnel onder het Kanaal. Maar op dit moment die nen alle krachten ingezet om de toene mende goederen- en mensenstromen die door en dicht langs Rotterdam gaan te verwerken. Een verbinding met Calais is immers niet meer nodig als de Rotterdamse haven op korte ter mijn niet meer in staat zou zijn de functie van snelle en goedkope draaischijf in het wereldverkeer te ver. vullen. Gesteld wordt dat voor de verbindin. gen met het achterland meer middelen beschikbaar moeten komen dan in 1S65 het geval was. „In een tijd, waarin de consumptieve besteding zo groot is dat er onvoldoende middelen voor de struc turele, dikwijls collectieve voorzienin gen overblijven is het mogelijk dat aan een van de zeer belangrijke wel vaartsbronnen van ons land niet tijdig alle middelen ter beschikking kannen worden gesteld die nodig zijn om die bronnen te laten vloeien. Juist voor de Rotterdamse haven, die zoveel kapitaal nodig heeft, is dit een zeer gevaarlijke ontwikkeling, zo waarschuwt het verslag. ROTTERDAM: De heer L. de Blois, chef bedrijfsbureau bij de Machinefa briek Hensen N.V., vierde dinsdag zijn zilveren jubileum bij het bedrijf. De di rectie heeft hém bij deze gelegenheid gehuldigd en hem enkele cadeaus over handigd. Metéén toen ik die ring in' de eialage zag liggen - een vonkenschietend sterretje in wit goud gevat - wist ik: dit is hem! De ring van mijn dromen, sierlijk, gracieus, met een echte brlllant Nog nooit heb ik iets gekocht waar ik zó blij mee was..... 1/4 karaat in wit of geel goud vanaf 380.- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UJN8AAH 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157 rotterdam TAB laatste balkligger van het metro-viaduct in de strop pen van de kraan. Evenals alle bij het van de fabriek naar de bouwplaats brengen van de be tonnen liggers gebruikte mate rieel is deze kraan speciaal voor het transport van de liggers ont worpen en gebouwd. ROTTERDAM 8 Een pensionhoudster van de Mathenesserlaan kwam maandag aangifte doen van een diefstal van 4000. Het geld lag in een linnenkast. Zij verdenkt de 26-jarige Spanjaard S.A.R.T. die 10 juli haar pension verliet en waarschijnlijk inmiddels naar het bui tenland is vertrokken» Bij de Fa. W, Bree en Zn. Automobiel bedrijf is zondagnacht ingebroken. Uit een kast en een geldkistje werd 700 gestolen. 14 JULI T/M 4 AUGUSTUS Een beperkte partij POLYETHER MATRASSEN, 6 cm hoog, over trokken met restanten betere damasten, nu bij'zonder voordelig, 1-persoons 80x190 nu "PARAMOUNT" BINNENVERINGSMATRASSEN met het binnenwerk van conische, electrisch geharde stalen veren, laag interieur en over trokken met multi-streep damast nu 30% beneden de waarde. 1 - persoons 80 x 190 nu 2-persoons 120x190 nu 'S MAANDAGS GESLOTEN: 100% service op dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag MT66/I87 COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUERLANOSELAAN I HOTTE ROAM /DEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN I DEVENTER/HOORN Schiphol Een industriële groep van vijf Europese landen, waaronder de Fokkerfabrieken, heeft besloten in te schrijven bij de ESRO voor de ont wikkeling van twee satellieten. De eerste, de- Td2 wordt -begin oktober 1969 gelanceerd. De tweede, de Tdl gaat zes weken later de ruimte In. Het doel van de Tdl is het verrich ten astronomische waarnemingen en het bestuderen van kosmische stralen, De Td2 moet de relatie zon-aarde waarnemen. De levensduur van beide satellieten is minimum 12 maanden. Fokker deelt mee, dat de groep, die zich European Satellite Team heeft ge noemd. reeds 17 weken hebben samen gewerkt cm hun. afzonderlijke ontwerpen tot een geheel om te "smeden". Verwacht mag worden, dat er voor dit programma in Europa veel belangstelling zal bestaan en de. concurrent groot'zal zijn. De groep bestaat uit: 1. Alliot Automation. Ltd in Engeland, die als hoofdaannemer optreedt en tevens de apparatuur voor de attitude control verzorgt 2. De'Franse fabriek Societe Francaise Thonyson Houston heeft als taak de levering .van het telecommunicatie- pakket en zal zorgen voor dé inte gratie van de verschillende in de satelliet te ondernemen experimenten. 3. De Italiaanse fabriek van- radio apparatuur" Fiar verzorgt de power supply, waaronder begrepen de leve ring van zonnecellen en batterijen, 4. Zweden, vertegenwoordigd door Asea, levert een belangrijk deel van het be nodigde test equipment en verder ondei'steunings equipment voor de be proeving op de grond. Tenslotte heeft in. deze .groep Fokker als taak het ontwerpen en vervaar digen van de constructie van de satel liet en de verzorging van het ther misch'evenwicht -er-, ♦as i JKR1MPEN A. D. IJSSEL Een zeldzaam gebeuren: Teunis Pols (92) en Margje Kreuk (90) zijn zondag bij leven en welzijn zeventig jaar ge trouwd. De platina bruiloft wordt maandag in de Steanbak- kerstraat 73 in huiselijke kring gevierd. De bruidegom., die nog elke zondag twee maal.naar de oud- gereformeerde kerk gaat, is vroeger zandschipper geweest. Hij herinnerde zich nog goed dat dit met zeilschepen gebeurde. Mevrouw Pols kan de laatste jaren wat minder goed zien. Sinds er in Krimpen een kerk telefoon-bestaat gaat zij öokhiet meer met haar man mee naar de kerk. Het bruidspaar heeft nog tien kinderen in leven en een groot aantal'iclein- en achterkleinkin deren. Zij lezen nog trouw onze krant CAPELLE Dank zij een snelle alar mering van de bewoners kon de rijkspoli tie in de tuin van een bungalow aan het 's Gravenpark de Rotterdammer J. J. V. aanhouden, die in deze bungalow een aantal gouden en zilveren sierraden bleek te hebben gestolen. Bij het onderzoek dat volgde bleek de man ook in het bezit te zijn van enkele ringen die het resultaat waren van eerde re inbraken aan het 's Gravenpark en de 's Gravenweg. V. die een goede bekende van de poli tie is, werd dezer dagen voor de officier van justitie geleid. ROTTERDAM De situatie op de ar beidsmarkt voor havenpersoneel is in, 1965 weinig veranderd, zo concludeert het jaarverslag van de Scheepvaart Ver- ecnlglng Zuid. Het totale aantal arbei ders steeg van 16.054 tot 16.706 aan het eind van het jaar, een groei die voorna melijk toe te schrijven Is aan arbeiders in vaste dienst van de bedrijven. Het aantal pendelaars bleef ongeveer op hetzelfde peil dankzij een intensieve werving. Gebleken is echter dat het hou den van wervingsbijeenkomsten niet zo doelmatig is. Steeds meer meldden zich kleine groepen werknemers, reizend in auto's of kleine autobussen. Het jaarverslag zegt nog weinig posi tiefs te kunnen meedelen over de Stich ting Havenwerk Rotterdam. De tech nische sektor functioneert goed en vormt als het waren de coördinatie van het ove leg tussen een groot aantal technische medewerkers van de haven- en vervoer bedrijven. Wat de sociale zijde aangaat valt er een stagnatie in de ontwikkeling van de diverse projekten te cohstateren, Teneinde tot een betere ontplooiing van haar aktiviteit te komen zal de siruk- tuur van de stichting opnieuw dienen te worden bezien. De havenbedrijven toonden belangstel ling voor de automatisering van de admi nistratie (een commissie heeft reeds werk verricht). De SVZ heeft een compu ter voor de bedrijfsvoering van, de Cen trale voor Arbeidsvoorziening aan geschaft. Er zijn goede vorderingen gemaakt met het produktiviteitsonderzoek, aldus het jaarverslag. Het doel hiervan is het per artikel of groep van artikelen bepa len van de arbeidsprestatie, uitgedrukt in man-uren. Deze produktiviteit wordt beïnvloed door faktoren waarmee de stu- wadoorsondememingen van buitenaf war den geconfronteerd en waarop geen in vloed kan worden uitgeoefend, zoals de grootte der partijen, het scheepstype, de plaats van laden en lossen e.d. Het onder zoek wil een inzicht verkrijgen in de mate van invloed van elk dezer faktoren op de manuurprestatie. Het SVZ-verslag merkt op dat onge veer de helft van het aantal binnenko mende schepen geen rekening houdt met het eerder gedane verzoek zich vier uur voor aankomst bij het looddsstation te melden. Het gevolg hiervan is dat zich onoverzichtelijke en soms gevaarlijke si tuaties voordoen vooral na ongunstige weersomstandigehden. De verwezenlijking van het plan om te komen tot een redegebied voor de mond van de Nieuwe Waterweg zou een belang rijke bijdrage betekenen tot de beveili ging van het verkeer. Vele havenondernemingen zijn goed te spreken over het sinds 1 juli 1965 verschijnende lokale weerbericht voor het Rijnmondgebied. Het doel hiervan is de ondernemingen een grotere zekerheid te geven bij de planning van hun werk zaamheden en zodoende kosten te bespa ren. Het weerbericht wordt telefonisch gegeven via beantwoordingsapparatuur. Zesmaal per dag wordt het bericht gewij zigd, ongeveer parallel met de tijdstip pen waarop in de haven werkindelingen worden gemaakt. ARNHEM Gisterochtend zijn de kleed- en bestuurskamers van het club gebouw van de Arnhemse eerste divi sieclub Vitesse door brand vernield. De geraamde schade: vijftigduizend gulden. 4" U\ ROTTERDAM Op de Oudedijk werd maandag de 81-jarige weduwe S. Raadsen- de Voogt van de 's-Gravenwete- - ring plotseling onwel. In het Bergwegzie kenhuis bleek dat zij was overleden.' n?».. k' i *wr rV?1' i'j' r y -aTrit n.C-.i «AW* v tfS&ü:.;»!, S3 iSfcïSd» T> OTTERDAM Het eerste onderzoek naarhet voorkomen van tbc bit de onge il veer vijfhonderd onderwijzers en leerlingen van de openbare lagere school aan de Keienburg in Zuidwijk heeft uitgewezen dat er, zoals dr. L. Burema, directeur van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst gisteravond mededeelde, „slechts enkele gevallen van tbc zijn ontstaan". Zoals men weet, werd vorige week donderdag bekend dat er bij een aan deze school verhonden leerkracht een besmettelijke vorm van 'tbc was geconstateerd. Onmiddellijk zijn toen alle onderwijzers en leerlingen op een huidreactie onder zocht. Gistermiddag konden de resultaten van deze huidreactie worden afgelezen. Het onderzoek wordt voortgezet, zo zullen in de komende dagen van degenen die op deze huidreactie ongunstig hebben gereageerd röntgenfoto's worden gemaakt. Het consultatiebureau voor 'de tbc-bestrijdlng zal de kinderen die met vakantie zijn zo spoedig mogelijk oproepen. Dr. Burema deelde mee, dat bet nog een aantal dagen duren kan eer het onder zoek kan worden afgesloten. ROTTERDAM Op het teri-ein.van.de ASF -4- Albatros Superfosfaat., Fa- .briek op.de Vondelingenplaat is - de grootste mobiele kraan van Europa v aan het werk. Die kraan, toebého- j rend aan Van' Twist in Dordrecht, 4 heeft een hijshoögte" van'niet minder dan 118 meter én zij' komt dus een 1 stuk boven de Euromast uit! Met deze kraan wordt door de ASF een „superschoorsteen" van, 102 meter hoogte gebouwd. Dat „super" 1 is iets, waartegen de'Rotterdammers echt niet opkijken, want de grote f schoorsteen1 van' de Shell die in Pernis in aanbouw is, krijgt de dub- bele hoogte.- .1 Die hoge schoorstenen dienen om dei -bewoners van stadswijken en dorpen "tot in de vrij verre omtrek te vrij- waren van stank. - - - - v- «•<>'«-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1