met vakantie „om wennen Al in de tijd tan Jan Luyken Grote moeiiijkhedei bij oversteken van Hollands Diep weten van niets Provincie: geen toezicht on Rotteveer fris inde mond IlSliwwft PIJPLEIDING NAAR PERNIS Men zal alsnog trachten veer te behouden Grote beurt voor Nieuw Amsterdam Schepen van HAL met officier voor recreatie Pijpleiding Mij. verpompte meer 9e3t0ttm1mmufr neus Uw rekening draagt een naam bij Vlaer Kol KRITISCH BEKEKEN Zal schap i.ooptreden lesa nie*iial@n nF ROTTERDAMMER WOENSDAG 13 JULI I960 Pagina 3 en maft geipatraen, tet tchip en mannen: But, fpan uit het zeil, Des vroomcnt In 't oop Bedryft f He water ichepti "%/cheén niet vA yden *z.oem (Van een onzer verslaggevers) STRIJEN Het leggen van een 115 kilometer/lange pijplei ding van Terneuzen in Zeeuws- Vlaanderen naar de Shell-raffina- derij in JPernis ondervindt grote .vertraging. Technische moeilijk heden hebbeii al een grote achter stand op het werkschema véroor- zaakt. Sinds het.begin van het werk, in april van dit jaar' is bijr na 15 kilometer gelegd. Men ver wacht niet dat mén'half augustus met het karwei zal klaar'kómen, zoals aanvankelijk in de bedoe ling lag. structuur overgordijnstot 8en^lk^dlJ^SlSB|i'®. 'jjipMs jijfjt ÉWflt mr«o«AAB QBssitn Een frisse en aangename adem maakt ui aantrekkelijk. Doublefflint helpt riiötici ett adöii ftls to iioiicleii, WiiHt Dotih isttiltit fitii. pil èiilviit vèn hil.iiik. btiiiliidi i lit ik ge inhakt van sjièelaa! gekclcctêerdó hlgrcdiëntèn .ett stithak is dubbel gezuiverd. Daarom is ijoubieniint dubbel goed. Neem siièë plezier voor twee bn merk zelf hoe goed DoubiemlBt doet. Van 14 juli tot 4 augustus WALA sp'eciaalhuis (1649-1712) Ned. dichter en graveur ...deed Vlaer Kol (van 1691) bankzaken. Dat is misschien wei interessant Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf; dat ook uw zaken behandelt, alsof het die van henzelf waren: direct en persoonlijk. Geen wonder dat' men zegt: bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. Batikiers anno 1691 Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351.* Rotterdam, Coolsingel 75, tel. 120126. Bilthoven, Julianalaan 4, te). 2571/72. JJsselsteih, Kloosterstraat 7, tel. 2195. ILTET particuliere veer «ver de Rotte van de lieer A. J. Blom vormt alleen al uit recreatief oogpunt een belangrijke schakel tussen Bergschenhoek en Oud: Ver- iaat. Van 'vader op zoon is dit veer meer dan een eeuw in dc 'vaart gebleven. Ge durende deze honderd jaar hebben beide belanghebbende gemeenten niets aan dit veer gedaan. Wel hebben zij de vruchten geplukt van liet veer, dat vele recreatie- zoekenden uit Rotterdam en omgeving naar de Rottenicrcn heeft gebracht. Ook de: be- woners van de Rottekadc hebben weinig (financiële) belangstelling Voor liet pontje getoond. Ondermeer zjjn dit twee redenen, die er de. oorzaak van zjjn geweest dat de familie Blom ermee ophoudt. Zij hebben té lang armoe "geleden, te lang klaarge staan en te lang gemerkt dat men het „wel goed; vond". Burgemeester Van Gent van Bergschenhoek is! op. - de- hoogte gesteld van hetr feit, dat de veerdienst Wordt, gestaakt. Zijn enige reactie dn was: „Hoe moet dat dan?" En verder is er niets gebeurd. :Merkwaardiger nog is het dat beide 'ge. meehtebesturen nietop de lioogte waren .met de "situatie waarin "liet veer zich mo menteel, bevindt. En.' dat in plaatsen waar b\jna niets verborgen kan blijven en waar men zich tijdens raadsvergaderingen' op windt over onbelangrijker zaken. Het is wel tekenend voor het gebrek aan belang stelling waarin het veer zich „verheugde". Men zal alsnog trachten bet veer te handhaven. Als het niet te laat: is. De ge meenten Bergschenhoek", Zevenhuizen;: Rot terdam en Bièis-wijk hébben besloten met "de provincie'-'deel te nemen' aan de ge meenschappelijke regeling voor het recrea tiegebied- Rottemeren. Opgericht zal -wor, den een recreatieschap, dat tot teak zal hebben de belangen van de recreatie bin nen het gebied var. de Rottemeren te be hartigen. Het is tijd dat provincie en gemeenten een veer laten. Niet alleen fi- nanciël, maar door inzet van allo mogelijke middelen om het veer alsnog te behouden. hij recut liggen. Dat levert echter moei-' lijkheden op met de lorries waar de- pijpen op rusten. Op het oog een niet zo moeilijk pro-, bleem, maar de technici verzekeren dat het niet zo eenvoudig is het probleem op te lossen. Op de wal .bij Strijen is men nu bezig met een - meer beweeglijks konstruktie voor de lorries De. moeilijkheden die de- pljpleggers ondervinden doen zich" vooral voor bij het „nemen" van het Hollands Diep tus sen het ZnldhollandseStrijen en Noordschans in -Brabant. Vooral Ae am-: bachisheerlijkheld Kromstfijen veroor zaakt veel last. Door', de weigering van Kromslrfjeii Dow Chemical, toestemming te verlenen de ptjp.samën met nog drie pijpen van de Staatsmijnen door-haar gebied te laten lopen zijn de werkzaam heden bemoeilijkt. Deze weigering van Kromstrijen levert voorat moeilijkheden op bij het-overste- ken van het Hollands Diep. Nu menniet van het land van Kromstrijen gebruik mag maken ligt de ruim twee kilometer lange pijp in allerlei bochten juist buiten het Kromstrijense land te wac.iten om in het Hollands Diep gelegd te worden. Het is de technici deze dagen web dui delijk géworden dat het niet eenvoudig is om een kilometerslange pijp die'in bochten gewrongen op het'land ligt, keu rig recht het water in te trekken en in de uitgebaggerde sleuf te leggen. Door de pijp als een touw aan te trekken gaat Mevrouw Blom is er trots op dat zij al die jaren maar één maal de gemeente Bergseaenhoek om steun beeft moeten vragen. Dat was enkele jaren geleden in een bar koude winter, die maanden aan hield. Toch is ze verbitterd over de ma nier waarop haar de steun werd ver teend. „Wanneer de bouwvakkers vrijdag eruit vriezen staan ze maandag al'bij de gemeente voor de deur,.Maar Janus -was een apart geval. f i r, Vier' maal moesten wc naar Bergschen hoek fietsen. De gemeenteambtenaar vroeg waar zijn ouders van hadden ge leefd, Belachelijk, We kwamen toch voor onszelf?" Ze kregen de' steun, ƒ48 per week. Daar moesten zij. haar. man en twee kinderen, die nu zeven en tien jaar oud zijn. toer. van leven. De veerman sc.tept bet water uit de boot. Hij heeft vandaag twintig cent ver diend met het overzetten van tante Gcer- truida, een vaste klont. E!ke week haalt zij de huur van haar huisjes aan de overkant oo. Dan gaat zij met haar geld- buideltje, dat de grijze waas van ouder dom draagt, de huurpenningen opstrij ken. De veerman krijgt twee dubbeltjes. In de winter, toen de Rotte met een viiesje ijs was bedekt én de veerboot niet voer, vroeg men. tante Geertje of zij niet de huur had opgehaald, „Jawel", zei de bejaarde tante Geertje, „ik ben over het ijs-gegaan". Dit typeert de bewoners van de Rottekadc. Zonodig gaan ze nog liever, vijf kilometer over de Irenebrug naar Zevenhuizen lopen,- dan dat .ze de veerman vijftien cent betalen. De veerman moest het van de stadsmensen hebben. Die betaalden toen minste de volle prijs. Tijdens de weekcin- - .ROTTERDAM Ingebroken is in het kantoor "van de" bank -De: Hoop-Offérs aan- de Westersingel.- Er werden geen vermissingen geconstateerd... V Eveneens is ingebroken bij Kats* brandstoffenhandel aan de Brielselaan. Er werden enkele pakjes zware shag en tien ballpoints gestolen. Het aantrekkeD van de pijp door ee: aan de overkant van' het Hollands Diep' zou enige dagen geleden- aï beginnen- maar 'door alle moeilijkbeden is er tot nu toe nog niet veel van gekomen. De oorspronkelijke opzet was eerst de Westersehelde te „nemen". De daarvoor: benodigde kabel kon men eenter niet op tijd aanvoeren in- verband met de zeelie denstaking ia Engeland. De 17 centimeter dikke pijpleiding van Dow Chemical gaat dienen voor het ver-* voer van ethyleen. van de Shell raffinade- rij in Pernis naar de fabrieken van Dow in Terneuzen..De kosten van bet projekt worden geraamd-op: 15 miljoen. In totaal moet' er- 115 kilometer pijp worden, ge legd." - r 1 ten. De secretaris betwijfelt echter of er alsnog iets zal kunnen worden ge daan bm de veerboot in dienst te hou den. Ook dé heer A. van Gent, burgemeester van Bergschenhoek, is met vakantie. De heer Van Helden zei dat het veer een zaak is voor de provincie en niet voor de. gemeente. Wel wildé hij er aan toevoegen dat het gemeentebestuur met alle mogelijke middelen zal zoe ken naar een. -oplossing voor dit vraagstuk, teneinde de' veerboot in de vaart te houden. Veeiman Blom vertelde nog, dat de boot vermoedelijk zaterdag op de kant zal worden getrokken, waarna hij met zijn vrouw met vakantie zal gaan. Hét wachten is nog op een familielid, dat het,karweimet .eenbestelwagen zal verrichten. Ook b(j-d« gemeente Rotterdam was no-g niets bekend over het staken van het veer. Mén toonde, ziéti daar zeer ver rast over dit bericht, dat officieel nog niet bekend was. Het vérdwijnen van het veer zou uiteraard zeer worden be treurd. Wethouder R. Langerak (sport én recreatie) zou op de hoogte worden gesteld van deze ontwikkeling. I komenetaoin 1 ia, op .alle artikelen, die wij ver- 'i: i kopen, geven wij ROTTERDAM Eind september zal de Nieuw Amsterdam van de Holland-A- merika Lijn weer voor-de grote vijfjaar lijkse onderhoudsbeurt het dok ingaan. Het schip zal 73 dagen uit de vaart zijn en op 13 december weer vertrekken naar de Verenigde Staten op - de z.g. Kerstreis. De mogelijkheid bestaat dat korte tijd hierna het schip weer geruime tijd zal komen stil te liggen. Dit is afhankelijk van - de beslissing die de Imco (intergou vernementele,maritieme consultatieve or ganisatie) zal nemen ten aanzien van de veiligheid van passagiersschepen. Vooral de brandbeveiliging zal daarbij grote aan dacht-krijgen. Deze zaak komt in decem ber aan de orde. De laatste grote verbouwing onderging het iri 1937 gebouwde schip in 1962. (Van een onzer verslaggevers) BERGSCHENHOEK De gemeente besturen vanBergschenhoek en Zeven huizen waren dinsdagmiddag nog niet op de hoogte van het feit, dat de heer A. J. Blom van de Rottekadc 15 de veerdienst over de Rotte tussen beide gemeenten op zeer korte termijn wil staken. De heer A. Gljzenbërgh, gemeente-secretaris van Zevenhulzen, sprak'over eeft ékbuxle dou- che" toen hij er van hoorde. De heer A. van Helden, gemeente-secretaris van Bergschenhoek, zei-niet te weten dat de veerdienst (vermoedelijk reeds aan - het einde van deze .weck zal worden gestaakt. De heer GijzenÉergh zei dat het veer onmisbaar is. In het bijzonder voor de Rotterdammers "die in grote getale ge durende de weekeinden laiigs de Rotte een ruime mate van recreatie vinden. Hij had nooit iets van moeilijkheden met hét veer gehoord. Wel was hem bekend dat de veerboot in een slechte staat van onderhoud -verkeert en dat het gezin van de veerman er slechts een karig stuk brood mee verdiént. Het speet de heer Gijzenbergh dit burge meester A. van 't Verlaat momenteel met "vakantie'is. Hij zou het college van B.. en W.. over de kwestie inlich- Struktuur gordijnstof, het meest verkochte artikel van dit seizoen. Een technische presta tie, zoals op dit strukcuurdoek het bijzonder mooie decoratieve bloemdessln Is aangebracht. Duizenden meters van dit doek rijn er verkocht voor 4.10 por meter. Nu in deze Opruiming bijna twee gulden goedkoper. (m.u.v, .een onkel merkartikel) Wees dus ook in de opruiming kwaliteits- en prijsbewust Profiteer vanaf morgen van dit aantrekkelijk, controleerbaar voordeel, ook op Wala Foundations en Hollandia Tricot in alle filialen van -ROTTERDAM De Holland-Amerika Lijn gaat een nieuwe dienst aan boord van haar passagiersschepen in het leven roepen: de zg. dienst voor recreatie en amusement. Met de leiding van deze dienst zal aan boord een stafofficier wor den belast die de titel van recreation officer krijgt. Zijn taak zal bestaan uit het organiseren, programmeren en doen uitvoeren van alle ontspanningsaktivi- teiten en amusement tijdens de. reis. Daarnaast is hij belast met het regelma tig onderhouden van het contakt met de passagiers. De master of ceremonies en diens assis tent en de hostess, die allen officiersfunk- ties bekleden, - zullen aan hem onder geschikt zijn, evenals descheep'smusici en de overige artisten. De recreation offi cer zal een uitmonstering op de mouwen van zijn uniform dragen, die bestaat uit drie gouden galons op een lichtgroen fluwelen achtergrond, De rederij heeft deze beslissing geno men in de overtuiging, dat amusements aan boord van haar passagiersschepen van evenveel belang is als accommodatie, voeding en bediening. f" De nieuwe dienst is op 28 juni voor het eerst aan boord van de Statendam in werking getreden. De Hoiiand-Amerika Lijn is de eerste transatlantische scheepvaartmaatschappij die tot de aanstelling van een recreation officer is overgegaan. ROTTERDAM Bij Koninklijk besluit is mr. H. J. J. v. d. Biesen be- Inoemd tot vice-repsident van de recht bank in Almelo. ROTTERDAM In 1965 heeft de in 1958 opgerichte N.V. Rotterdam-Rijn Pijp leiding Maatschappij 10.347.378 top ruwe olie' naar Duitsland verpompt. Ten op zichte'van i964 betekent dit een verhoog de aktiviteit van iets minder.,'danz.èvéd procent. De hierrrifeè fcorresp.dnqerepp vferVoétspre^tatie 1 bedroeg 2,008 roi jöen ionkilometer. Begonnen werd met enige uitjarei- iipgs- en pmbouwwérkzaamhéden op de ihinpsliitiofis'pti'his, Ööstérhóüt' én' Ven- •beret .j.hllk Dé Male kös en van de IMjiip' VpWt N|B}eldirfisys|cëtn Tri lijlMnl filinneh geheid wordfch dp j' tl iillljl"'li- - |l l I 1 Blijkens het jaarverslag waren eind j.905 onderhandelingen gaande niet de péutsclie'Bnnk qvét eën leiunk ypn D.M. bij keert een öhvdratidéi'd dividend;, i jt ,'iin dptit petj uit. Het geplaatste: arifadti- M1 taiitaal s 31 mlljoèn waatvan 'iDa. _A.-S. Talma. Wat sinds enkele, l dagen angstig werd gevreesd, doch nog; i steeds verre gesteld, is geschied. God nam gisteravond te 7 unr „onzen Talma",. zoo noemde immers,ons antiretv volk i Item zoo gaarne, tót zicli. ji i Op de middaghoogte zijner krachten' weid de des tyds physiek zoo krachtige: volksleider uit het leven weggerukt. Aritius Sybrandns Talma toch werd? I in 1864 té Angeren (Geid.) geboren. .Na i zijn studiën voltobid tevhébbênïvópri p predikant aan de RjjkóUnivèrsiteit' té" 1 Utrecht, werd h(j 29 Januari 1888 be*. 1 roepen-te Hcinenoord (bq Oud-Beijer- land), vertrok in 1891 naar Vlissingen en werd in 1895 predikant te Arnhem. Kipslraat 27 Coolsingel 4 Rotterdam ROTTERDAM Tijdens werkzaamhe den aan boord van hét puitse sieepschpi Hugo Stinnes 53 dat bij Thomsen in de Waalhaven ligt, heeft de achttienjarige matroos P. Last een terugslaande lierslin- ger op zijn neus gekregen. In het Haven ziekenhuis bleek dat het neusbeentje was gebroken en het neusvlees was gespleten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1