Atlantic Star gaat er zo ■BI Vier schepen over Atlantische Oceaan Dieren en clowns grote aandacht bij Heros enkele velours 7.80 8. 80 9.80 m ii deklerk&zn Autodieven gepakt na niet betalen benzine en staat tussen de herenkleding Kleuter dood na val uitzien Twee weken in Rotterdam Dr. Joh. v. d. Spek Rc Geen besmetting tbc in Zuid wijk Auto terecht via radio Veronica stormloop Jongetje speelt in de dakgoot Tram twee keer uit rails Drlioümlrtimurr optHfiming OPGAVE VAKANTIEADRES P£ it OTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 15 JULI 1966 i sli 1 I 6fï «I M ësffl rMl Mtiiaaa B5l£^£g (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De vier schepen die de Atlantic Container Line eind volgend jaar en daarna op de Atlantische Oceaan in de vaart zal brengen, zijn uniek in hun soort. Elk van deze 14.000 ton dw schepen zal (als basis) 1400 auto's en 300 grote containers kunnen meenemen. Nederlandse partner in de nieuwe rederij is de Holland- Am erika Lijn, die in september 1967 als eerste van de vier schepen de Atlantic Star zal gaan gebruiken voor dit speciale soort vervoer. De vier schepen zullen worden behandeld in de Prinses Margiet- haven (Eemhaven), door een maatschappij die (zoals wij gisteren berichtten) gezamenlijk gesticht is door de HAL en Europe Con tainer Terminus. De bestelling van een derge lijk uniek schip brengt een enorme, investering met zich: het schip kost tussen de 25 en 26 miljoen gulden, er is een groot aantal containers besteld (de HAL heeft er reeds een aantal in huur), er moeten trailers worden gekocht (reeds besteld bij DAF en NETAM) en (er moet een speciaal haventer rein komen. Nietteman ver wacht de HAL de Atlantic Star vrijwel direkt na het in de vaart komen lonen te kunnen exploiteren. Mannen (3) verdacht van aantal inbraken (Van een onzer verslaggevers) MODERN Radarapparatuur in De Hoek verdubbeld Ammonsalpeterfabriek voor Europoort OTTERDAM „De mensen willen sensatie en mooie vrou wen. Het circus Heros van de fa milie Togni brengt ze mee". Deze opmerking maakt ex-circusdirec teur en nu generaal-manager voor Holland yan het Italiaanse circus Heros dat van 21 juli tot en met 4 augustus de reusachtige tent opslaat op St.-Jacobsplaats. Dit circus (een van de vier die de familie Togni, ondermeer in Spanje, heeft) staat onder auspi- ciOn yan het Italiaanse ministerie van töurisme. Semafoon gestolen uit personenauto Een opruimingsaanbieding in VELOURS zoals alleen De Klerk dat maar kan doen. Prachtige velours voor overgordijnen (B-keus) met hoge glanzende pool, in een groot aantal kleuren, waaronder goud, fraise en koningsblauw, 120 cm breed, nu enorm voordelig, van 14.90 en 16.50 per meter nu per meter voor en (B-keus), 120 cm breed, Tienerband en koor treden vanavond op fabrieksnieuwe 3D cm langspeelplaten via de uit de krant geknipte bon minstens een week van tevoren waar®© -ss&Mm @®&s©®ar '"V^ /-* ff>.- V* Hansi*' De Atlantic Container Line (waarin ook de Zweedse rederijen Wallenius, Transatlantic en Swedish America Li- r.e deelnemen) gaat vier van deze sche per. exploiteren op de route Gothen burg. Bremerhaven. Rotterdam en Ant werpen enerzijds en New York en, Bal timore anderzijds. De schepen zullen alle Atlantic S.„. gaan helen. De vier rederijen verwachten met deze sche pen een besparing op het laden en lossen in de havens van 75 procent te bereiken (laden in 6 tot 8 uur). Daar naast zullen minderarbeidskrachten nodig zijn, wordt de verpakldng van de goederen goedkoper en zal minder schade optreden. Een direkte verlaging van de vracht zal de eerste jaren ■waarschijnlijk onmogelijk zijn (om. vanwege de hoge investeringen in con tainers e.d.). HAL-direkfear P, C. van Houten noemt het In de vaart komen van deze schepen een omwenteling, even belang rijk als destijds de overgang van zell- ep stoomschip. De Holland-Amcrika Lijn meent de ontwikkeling in het vrachtvervoer met deze nieuwe sche pen volledig te kunnen bijhouden. De KAL Introduceerde ir. i853 als een der eerste rederijen het vervoer van goederen ;n kleine containers (7 m3i. begon in 3960 met lading op pad- Iets te verschepen en startte twee jaar geleden met de studie van container vervoer over de Atlantische Oceaan. Daaruit bleek het niet gemotiveerd te zijn schepen te laten bouwen die uitsluitend voor containers zouden zijn ingericht. Er werd toen met Wallenius een oplossing gevonden.die resulteerde in de bestelling van twee schepen voor het transport van onverpakte auto's, trailers en containers bij de werf Fran ce Gironde in Duinkerken (Frankrijk). Later sloten zich de twee andere reder ijen aan. die -iok elk een schip bestel den (Duitsland en Zweden). Voor de vier schepen werd de Atlantic Contai ner Line opgericht, gevestigd in Bermu da. De schepen zullen een wekelijkse dienst gaan onderhouden en in Rotter dam dus afmeren in de Prinses Mar griethaven, aan een terminal waar ook schepen van Moore McCormaek Lines ïnc. en pulpschepen van Wallenius zul len worden behandeld. Verder ligt het in de bedoeling tezijnertijd ook de con ventionele vrachtschepen van de HAL die diensten op de oostkust van de Verenigde Staten onderhouden, hier te doen Iaden. In New York zullen de schepen be halve aan pier 40 van de HAL ook worden behanedld aan een speciale container-terminal te Port Elizabeth (New Jersey). Daar is 450 meter kade en een terrein van 26 hectare met loodsen, kantoren e.d. beschikbaar. Sa men met Moore McCormaek Lines heeft Atlantic Container Line met het oog op dit projekt Container Terminals (N.Y.) Inc. opgericht. In Antwerpen zullen de schepen me ren aan de germinal van Wallenius: in Baltimore is de zaak nog niet helemaal rond. Hoewel de schepen in de eerste plaats voor containervervoer worden gebouwd, Is net transport van auto's, trailers en pallet-lading de komende Jaren ook belangrijk. De schepen, krij gen twee trallerdekken en vier auto- dekken; de voertuigen worden aan boord gereden via een deur- Inhet achterschip, ia groepen van zes tot acht stuks en voorafgegaan door een personeelsauto. Deze brengt de chauf feurs terug zodra de auto's gesjord zijn. Voor de geleiding van de ver- keerstroom zuilen verkeerslichten of t,v. toesteilen worden geplaatst. geladen met behulp van grote brugkra- nen aan de wal (geen laadgerei aan boord dus). Kleine containers en ladin gen op pallets komen de' schepen bin nen via drie zijdeuren in de romp (vorkheftrucks). De Atlantic Star en de andere drie schepen zullen ongeveer een evengrote romp krijgen als de Statendam, name lijk een lengte van 107 meter, een breedte van 26 meter en een holte tot het bovendek van 19 meter. In de ma chinekamer komt een 20.700 pk motog ,te staan, die voor een snelheid van ruim 21 mijl per uur zal zorgen. Moder ne voorzieningen zijn o.m.: een boeg- propeller (voor gemakkelijker meren), stabilisatietanks (weinig slingering) en een bulbsteven- (besparing van 6 pro cent op het vermogen). Er zal accom modatie zijn voor 43 bemanningsleden en twee passagiers. ROTTERDAM Als gevolg van een abuis plaatsten wij donderdag bij het artikel over het gouden artsenjubileum van dr. Joh. v. d. Spek een verkeerde foto. Wij bieden daarvoor onze ver ontschuldigingen aan. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De dertigjarige P. W., de 26-jarige R. van S. en de 3G-jarige L. de R. zijn donderdag voor de officier van justitie te Rotterdam geleid. De man nen, alle drie afkomstig uit Schiedam, worden er van verdacht ingebroken te hebben bij de transportonderneming van v/h: Van de Water aan de Havenstraat, bij het „Huis van Mariene", uit de da- rneskapsalop Lilian aan de Broersveld en in een fabriek t eRotterdam. De politie heeft het onderzoek voortgezet. De grote containers: 20 en 40 voet) worden decis aan dek'en deels (voor in) in het schip vervoerd. Ze worden Van 14 juli tot 4 augustus Wacht geen dag langer om Uw kleine van de zo zeer ontbeerde frisse buitenlucht te laten ge nieten. Vooral nu wij morgen beginnen met de speciale Opruimings verkoop van een grote partij wandelwagens. Wandelwagens van 72.50, ge heel verchroomd, met spat borden en vering, verstelbare rugleuning en voetenplankje en geheel opvouwbaar. Ëen zeer solide wagen met hoge wielen en rem, compleet met tasje achter rugleuning en een haak voor Moeders tas, deze luxe wandelwagen kiese U mor gen uit voor nog géén Veertig gulden. Morgen om 9 uur begint In onze Baby-afdeling beneden de ver koop van deze elegante, solide en liehtlopende wandelwagens, In twee frisse ruiten en in effen donkerblauw. voor Géén tel. of schrift* best HOEK YAN HOLLAND De in-de semafoor gevestigde radarpost wordt verdubbeld. In een naast de semafoor neergezet gebouwtje zal nieuwe appara tuur worden geplaatst, waarschijnlijk nog voor het eind van dit jaar. Deze verdubbeling is een aanvulling op het bestaande radarnet, dat van eind 1956 dateert. Door de enorme groei van de scheepvaart is de radarap paratuur langzamerhand verzadigd ge raakt Het In Noordwijk gevestigde Neder landse Radar Proefstation is, inmiddels bezig met een studie voor een nieuw radarsysteem langs de Nieuwe Water weg. De verdubbeling van de appara tuur in De Hodk is dus slechts een tijdelijke maatregel. ROTTERDAM Bij het eerste con- tactondenoek naar tuberculose bij leer lingen van de school aan de-Keienburg 50 is gèen enkel geval van besmetting gevonden. Dit deelt dr. H. A. van Geuns, - (lirekteur-geneesh'eer van het consultatiebureau ter bestrijding van de tuberculose, mee. Het tweede onder zoek wordt gehouden In de vierde week van augustus. Daarmee zal dan naar alle waarschijnlijkheid het onder zoek definitief kunnen worden afgeslo ten. ROTTERDAM In het afgelopen weekeinde werd uit een garage in het centrum van de stad een Wolseley perso nenauto ter waarde van 10.000,eigenaar een 44-jarige accountant uit Engeland, gestolen. De garagehouder liet de diefstal van de auto omroepen door Radio "Veronica met als resultaat, dat een bewoner van de Lisbloemstraatde mededeling door gaf. dat de gestolen auto op de Hoyie- desingel stond. Inderdaad werd de wagen daar onbeschadigd aangetroffen. Hij werd aan de eigenaar teruggegeven. DEN HAAG Esso Giemie N.V. deelt mee dat het ontwerp -van de fabriek voor kalkammonsalpeter, die deel uitmaakt van het ammoniak- en kunstmestproject in Europoort, zal worden verzorgd en uitgevoerd door het bedrijf van Fried- rich ühöe in Dortmund. De capaciteit van dit fabrieksonderdeel bedraagt 335.000 ton per jaar. Zoals reeds eerder werd meegedeeld is de -directie van de uitvoering van het gehele project, dat behalve deze kalkam- monsalpeterïabriek installaties voor de fabricage van ammoniak, ureum en salpe terzuur omvat, gegund aan Fluor Neder land in Haarlem. - Tijdeas.de voorstellingen op de We- reldtcntoonstelllng in New-York werd het circus de „Circus Oscar" toege kend. Een van de belangrijkste onder delen is de beroemde leeuwengroep die directeur Bruno Togni zelf presenteert. Het zijn twintig leeuwen uit Abessinië en Somaliland. Deze groep heeft voor diverse Italiaanse films, o'.a. Spartacus, Cleopatra, en voor t-v. opgetreden. Om de grote Europese toernee te kun nen maken, sieeft Heros twee .speciale treinen en zeventig vrachtwagens. De grote tent, ongeveer tachtig bij vijftig meter, heeft een piste van 45 bij zestien meter. Er kunnen zesduizend bezoekers in. Het circus geeft 24 maanden lang voorstellingen. In de winter wordt meestal in Palermo -opgetreden. AUe ar tiesten, de beste hebben contracten van vijf jaar, zijn Italianen. In de stallen en hokken zijn' 250 die ren; dertig leeuwen, vijftien olifanten, honderd paarden (Arabische volbloeds, Lippizaner, Hongaarse hengsten. Tirolers, Deense gevlekte paarden, Siciliaacse Vos sen en Shetland ponies), kamelen, cLiim- pansé's. la-ma's en zelfs duiven. Acrobatiek is er uiteraard ook. Nieuw is -dat tegelijk twee nummers luchtacro- batiek -worden getoond. Het zijn de Jarz en De Cardonas. Koorddanser Daviso heeft om zijn nummer met theekopjes te kunnen brengen 15.500 uur training ach ter de rug. Het geboorteland voor de clowns lj Italië. De clowns krijgen in circus Heros dan ook een grote plaats. Liefst twintig clowns voeren tegelijk een traditionele „Charivari" op. Trampollnespringers vul len het programma aan evenals show girls en andere groepen clowns. Circus Heros heeft drietaonderd man personeel in. dienst. Heros gaat er trots op een kleurig circus te brengen. Niet alleen de olifanten en de meisjes zijn kleurrijk - uitgedost maar de tent zelf heeft veel Keur. Die is van binnen he melsblauw met oranje en rode banen. De specialiteit is het snel en bijna onopge merkt wisselen van de artiesten. Er werken diverse leden van de zeer rijke Tognlfamilic .mee. De leiding be rust bij vader Ferdinando. De andere kinderen zijn Adriane (zij verzorgt het financiële gedeelte), Willi (artistieke lei ding), Bruno (algemeen directeur) en Ents (administratief directeur) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Uit de personenauto van de 37-jarige chef-monteur M. M. uit Rotterdam is de eerste helft van juni een semafoon ontvreemd. Het apparaat heeft een waarde van 2500. Donderdag ontdekte de eigenaar de diefstal van het kostbare toestel. De laatste veertien dagen was de auto in Schiedam in reparatie geweest. Ook had de wagen op verscheidene plaatsen in de stad geparkeerd gestaan. 14 JUUT/M 4 AUGUSTUS STREEPVELOURS in een groot kleuren-assortiment COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE 'S MAANDAGS GESLOTEN G/66/61 nu per meter voor I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUERLANDSElAAN I ROTTERDAM/OEN HMG/UTRECHT/VUSSINGEN DEVENTER/HOORN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De politie heeft giste ren een zesjarig' jongetje uit de Mar- nixstraat van de dakgoot van zijn ouder lijk'huis waarin hij zat te spelen wegge haald. Zijn ouders-waren niet thuis. ROTTERDAM De negentienjarige kantoorbediende mejuffrouw G. J. M. van Oers van de Wijdehof is met haar fiets op de Beijerlandselaan tegen de laadbak van een plotseling stoppende vrachtwagen gereden. Zij is met een ge broken knie naar het Zuiderziekenhuis vervoerdl Op een oversteekplaats op de Plein- weg is'de elfjarige Riena de Hoog uit de Bas Jungeriusstraat aangereden door een bromfietser. Het meisje is met klachten over pijn in haar voeten naar het Zuider ziekenhuis gebracht evenals haar moeder die van schrik een zenuwtoeval kreeg. Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Om half twaalf gister avond was bij een tankstation In Dor drecht een auto, na te hebben getankt, zonder betalen weggereden. De Rotter damse politie zag de auto op -het Kra- lingseplein. Een achtervolging begon- Dé auto ging weer' terug de Van Brienen oordbrngop. -. "fi Bij de kruising met rijksweg 1(5 werd de achtervolging overgenomen door een snellere auto van de. rijkspoli tie die de anto even voorbij restaurant Van Kekent kon aanhouden. In de wa gen zaten de 21-jarige losse werkman H.W. de achttienjarige losse werkman R.K, en de zeventienjarige varensgezel E.H.A.S. uit Amsterdam. Het bleek dat de wagen op 9 jnli in Amsterdam was gestolen. De jongens zijn naar Amster dam gebracht. O Vannacht is in de Karei Doorman straat aangehouden de 21-jarige matroos W. vri. V. die even te (voren bij V. en D. een vitrineruit had vernield en een over hemd, een trui, een stropdas, en een. zon nebril had weggenomen. - 0 Een dergelijke inbraak was 'oóK ge pleegd bij Martens en Co aan de Nieuwe Binnenweg. Daar verdwenen- elf jum pers, vier twinsets en' drie vesten met een waarde van 340. 0 Donderdag is ingebroken in de Brookline Bar in de Delistraat. Uit de kassa verdween 180 en ongeveer vijf honderd gulden aan Nederlands eD Ame rikaans papiergeld. 0 In het kantoor van de stuwadoor- maatschappij Aegir in de Hellouwstraat is zevenduizend gulden gestolen bestaan de uit een aantal loonzakjes dat was opgeborgen in een bureaulade. O Bij de Hollandse Wijnhandel aan de West-Kruiskade is een etalageruit ver nield. Zeven flessen drank werden gesto len. 'ROTTERDAM Vanavond, vrijdag/, van zeven tot acht uur zal op het Stad-, huisplein een Amerikaanse tienerband en een tienerkoor optreden. Het geheel, dat d enaam „Musical Youth Internatio-' nal" draagt, bestaat uit 95 studenten, die na zorgvuldige selectie werden gekozen. Alle deelnemers zijn lid van de Ameri- kaanse organisatie „People to people". Lester McCoy is de dirigent van de tie-, nerband. „Musical Youth International" maakt op het ogenblik een concert-tour nee door Europa. In Nederland geeft het' ensemble alleen in Rotterdam een con»--: (cért. "(RVf Van 74 juli tot 4 augustus Niet alleen in onze- magazijnen wordt er met deze Opruiming duchtig het mes er in gezet... neen, ook de platenfabrlkanten willen ruimte voor nieuwe pro ducties. - Morgen zult U verbaasd «aan, want dan ziet U in Onze Disco- hoek beneden, bergen en stapels 30 cm fabrieksnieuwe lang speelplaten, uit de laatste se ries tot 15 gulden toe, mi voor nog géén drie gulden. Kies Uw feveïingsplaat, en pro fiteer door nu Uw platencollec tie flink uit te breiden met alle genres muziek. Dringend verzoek, uw vakantieadres die wij regelmatig op de advertentie pagina plaatsen, op te geven. Indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE. ROTTERDAM Vannacht is een tram j van lijn 3 in de bocht van de Bergselaan naar de Schiewesg uit de rails gelopen en tegen een mast van de bovenleiding gere-i den. Nadat de tram weer in de rails was j geholpen reed de wagen even verder in de bocht van de Schieweg bij de j kruising Schepenstraat en Staahou-j dersweg weer uit de rails. Een mast van; de verkeerslichtinstallatie werd bescha- digd. De tram is naar de remise Kralin-i gen gebracht. .De wagen was aanl weerszijden beschadigd. klassiek dansmuziek zuid amerikaans populair klassiek dixieland (Van een onzer verslaggevers) "ROTTERDAM Een echte DAF- racewagen, de eerste, is op het ogenblik in Rotterdam. Hij staat als trekpleister bij-Peek en Cloppenburg in de Hoogstraat. Het is de Alexis formule 3-wagen. De tvagen is vooral gebouwd om de toepassing van de variomatic ook in andere dan de nor male personenwagens te demonstre ren. DAF heeft al met succes met deze wagen op- de circuits gereden. ROTTERDAM De vijfjarige Henrico de Laoze is donderdagmiddag in het So-1 phiakinderziekenhuls overleden. Woens- i dag was het ventje voor zijn ouderlijke woning in de Graaf Jan van Nassau- straat met zijn fietsje gevallen. Hij kreeg j het stuur tegen hals en borst. De kleu- ter kreeg een hevig opgezwollen hoofd. I Met een particuliere auto is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij gistermid dag is overleden. Morgenvroeg '/begint' fnOnze Discohoek de Oprulmingsyer- fcoop van deze i duizenden.30 cm langspeelplaten Géén tef. of ichrift. best. "1 Vredesgentchten uit Engelse bron. Londen, 14 Juli. (Reuter). De Morning Post" verneemt uit St. Petersburg Er wordt veel gesproken over liet vertrek van de Ministers van het kabinet naar - bet hoofdkwartier van den Tsaar. 1 k In, invloedrijke kringen meent men, dat wanneer Oostenrijk weer zijn voel- v horens uitstrekt voor een afzonderlijke. vrede, dit door de Geallieerden zou worden welkom geheeten en ook-dat de tjjd zou kunnen komen, dat de Gc- alliecrden tot een overeenstemming ge- raken over de basis van de toekomstige-?;! vredesvoorwaarden. wwvwwwvvwwwvwv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1