Tocht van 150 km Vlucht van Gemini-10 zeer ingewikkeld „Voor mijn gezin is het de doodklap" Nog de geen wantrouwen Nederlandse in gulden 'MUz ieJC I W ereldmuziekconcours start in nieuwe hal Financieel Weekoverzicht Bedrijfsleven pessimistisch Soldaat had liefdessmart LANCERING OP MAANDAG 14-jiuii verdachten voor rechter Geen akkoord ministerraad Russen voor het eerst in Kerkrade Onwezenlijk Schertsvoorstel Jarigen Cals niet somber l%6 lh»D\M.MLK 2 A ZATERDAG 16 JULI 1966 Gezagscrises (7) Barbarossa (3) HE? ztt erop. Honderd vijftig vermoeide Tweede-Kamer leden hebben de boel de boel gelaten en de zwaarwichtige Kamerstukken verivisseld voor frivoler artikelen als zwem broeken, luchtbedden, hang matten, bergstokken, werp hengels en thrillers. Ze waren er aan toe, want het voorbije parlementaire seizoen is zenuw slopend geweest. Minder door het aantal Kamervergaderingen dat viel nogal mee dan door het wisselvallige politieke klimaat, waarin de ene storm opstak als de andere nog maar nauwelijks was geluwd. Om de reeks nog even op te sommen: de herrie om „het" huwelijk, het nerveuze touwtrekken om Vondelings uitgaven- en dek- kingspbn, de te elfder ure af- qeicende crisis om Boaaers' hnvrolannen. de twee Koekoek verkiezingen, de Amsterdamse troebelen en de vaweeen daar van. de numerus clausus" en tenslotte de sombere oniveers- ivolken boven het begrotings overleg van het kabinet-Cals. Voetsporen Regenkapje stuk? fcesa plakband gebruiken! Goed materiaal is het halve werk! T PLAKBAND DAT KLEEFT! Concert lb HO P .1 111 ij 3 Aquanaut Vos onderwater naar de Maasstad Via WJ. dot het htlj ijk- it «en eed MS iro- loel dat de um een mx aar en J0- (Van een onzer verslaggevers) LOBITH V"' goede moed is de aquanaut Jan Vos (29) vanmor gen om vjjf uur in de douanehaven van Lobith begonnen aan zijn 150 kilometer lange onderwatertocht door de Rijn en de Lek naar Rotterdam. ,,Ik zie niet in wat er fout kan gaan. Als de luchtver- bindingen intakt blijven, is er geen vuiltje aan de lucht", zei de kleine Haarlemmer, voordat hij zijn duikerheim opzette en in de onder de boeg van de sleepboot Nina bevestigde stalen kooi kroop. voor de waterdruk, onverschillig op welke diepte hij zich bevindt. Aan boord van de sleepboot krijgt de aquanaut assistentie van de leer ling-duiker Theo Brands die de wacht houdt bij de zuurstoftoevoerkranen èn van de oud-marineduiker Bene Dech, die voortdurend met hem in telefonisch kontakt staat. De laatste zal ook om het uur een praatje met de duiker gaan maken. Gedurende de tocht krijgt de aquanaut ook bezoek ven de camera man .Jacq. de Geer, fervent ama- n£ Amerikaanse Boeing Company, de grootste vliegtuigfabriek »n de wereld., bestaat vijftig jaar Xatunrhjk werd by dit jubileum hel vet - leden met icrgcten Men bouwde nauwkeurig het eerste vliegtuig na. dat een snelheid behaalt van 115 km per uur. De testpiloot was enthonsui.d. .Zonder moeite kom je op een hoogte van 5 000 voet", zei hu .Alleen moet je er een half uur voor uittrekken." Als de tocht volgens de plannen ver loopt, blijft de aquanaut twaalf uur lang in zijn witte cel en kruipt hij er bij aankomst in de Maasstad van avond tussen vijf en zes uur bij de Parkkade pas weer uit. - De tocht js vrijdag overigens met pech begonnen. De sleepboot, onderweg van Haarlem naar Lobith, passeerde in de nacht van donderdag op vrijdag ter hoogte van Arnhem een boei aan de I verkeerde kant Het fatale gevolg was dat de kooi klem raakte tuisen de on- teur-duiker. die onderwateropnamen derkant van het schip en een zai maken voor het NTS-joumaal van du r-^khn en ernstig iverd beschadigd vanavond F.en Arnhemse scheepswerf voerde in Jan Vos, die zich voedt met vruch- recordtempo de grote reparatie uit, zo-.tensap uit een pijpje op zijn helm. ver dat de tocht vanmorgen toch kon star-1 wacht dat hij halverwege de tocht een i ten i inzinking zal kriigen. Alle duikers on- TYTATTTï FIV .dervinden zo'n depressie als zij lange l-tl-M U L.' tijd aan een stuk onder water verblij ven. De onderwatertocht moet belangrijke gegevens opleveren voor de tocht die de aquanaut waarschijnlijk nog deze zomer wil maken van Calais naar Do ver en terug. KAAP KENNEDY De ruimte- klucht met de ..Gemini 10", die maandag om 23.20 uur zal begin nen, wordt beschouwd als een van 'de ingewikkeldste en meest ambi tieuze projecten van de NASA, het Amerikaanse bureau voor lucht- Het politiepersoneel van het Lcidse- i'en and de hoofdcommissaris Van au* Uoien een telegram en drong er ijj hem op aan dat hij tegen zijn ontslag by het ambtenarengerecht in beroep zal gaan. Het personeel van ktt Leidseplem mag zich wel bevoor- secbt gevoelen om blijkbaar zonder kaas op een conflict met de che£ van sat bureau zo iets te kunnen doen. Ik stel me voor dat honderden politie- mbtenaren m Nederland of indivi dueel of in groeps- of korpsverband wel hetzelfde zouden willen doen. Nu het er echter op gaat lijken dat is rechtspositie van de poiitieambte- aaar m Nederland een paskwil gaat worde» zou ook dat gevaarlijk spel kannen worden. Stel aat zo'n groep of korps een burgemeester heeft wens gedachtengang gelijk is aan die van Amsterdam, dan zouden ook zij met pensioen gestuurd kunnen wor den. Dat zou dan nog gemakkelijker ajn dan met die hoofdcommissaris, de is immers door de Kroon be noemd, en hoe ontslagen Ondanks een zeer goed geredigeerd ambtenarenreglement met nauwkeu rig omschreven rechten en plichten van de politieambtenaar is het verschil niet veel groter dan voor ruim veertig jaren, toen een commis saris een agent voordroeg voor ontslag omdat zijn gezicht hem niet aanstond Afgezien het zeer ernstige feit dat de rechtspositie van de politieambte naar een bedenkelijke vorm heeft aan genomen. wat de animo om bij de politie te gaan met zal vergroten, vraag ik me af hoe een ambtenaren gerecht over het ontslag van de hoofd commissaris kan oordele» als het on derzoek nu nog moet gaan beginnen ra et geen stukken zijn waarop recht gesproken kan worden. Waarom dit geval niet aan de beoordeling van het ambtenarengerecht voorgelegd? Bij bet geval van majoor K. en dat van J'ta der Putten kan. dit er zonder bezwaar aan worden toegevoegd. Leiderdorp C. Bax Of er door het zien en horen van historische gegevens, zoals die in de uitvoerige tv-reportage „operatie Bar barossa" ons werd gegeven, sprake raag zijn van „een stuk Russische pro paganda, waar wij het slachtoffer van zUn geworden", zoals dhr. Vlaardin- ïerbroek schrijft, betwijfel ik zeer wij kunnen hier alléén maar voor of 'ffen de operatie Barbarossa zijn Mij was de aanval op de U S.S.R reeds m september 1940 uit geruchten bekend Dit gerucht heb ik toen dade lijk doorgegeven aan iemand waarvan ra wist dat hij contacten had met de cMunumsten m Nederland Op 22 juni 1941 hield Winston Chur chill een radiorede, die ik nooit verge- ran zal en waarin hij duidelijk o.a. «r,, ...niemand was een meer conse quent tegenstander van het commu nisme dan ik was gedurende de afge lopen vijfentwintig jaar. Ik neem «een woord terug van wat ik daaro- 'w gezegd heb." Aan het einde van 'Jin rede riep hij de wereld op -Rusland en het Russische volk alle oulP te geven die noodzakelijk was" "stier was een goddeloos en verdor sen monster, onverzadelijk in zijn be- Srar,e naar bloed en roof. Ik meen ook dat Generaal de Gaulle door zijn braoek aan Rusland duidelijk heeft «ten blijken, dat een „operatie Barba- tossa" nooit meer mag worden voorbe- teid. Wij waren tijdens de bange oor logsjaren zeer gelukkig met het feit, ajt voor Duitsland door een zwei-Fronten-Kneg" en de kracht ook van de Russische oorlogsinspan- een overwinning niet mogelijk Wassenaar, F. Th. Roeters van Len- aep en ruimtevaart. Het omvat onder meer een rendez-vous met een honderd minuten eerder gelan ceerde „Atlas"-raket en met een andere raket van hetzelfde type, die zich al sinds 16 maart in de ruimte bevindt. De commandant van Gemini 10" is John Voung Zijn mede-piloot is Michael Collins, die tweemaal gedurende bijna een uur de ruimte-cabine zal verlaten. Het eerste uustapje moet dinsdagavond plaatsvinden, waai by bij foto's zal ma ken Gedurende de tweede ruimtewan- deling. woensdagavond, zal Collins een plaat ophalen, die zich op de sedeit maart m de ruimte wentelende attasraket. bevindt De geleerder, hopen met behulp Aanvankelijk was bet de bedoeling, dat de kooi aan twee bomen achter het schip zou worden voortgesleept Bij proeftochten bleek echter, dat de sleep boot niet meer naar haar roer luister de. Daarom besloot Jan Vos de kooi aan de boeg te bevestigen. De Haarlem mer, die van zijn zeventiende jaar af onderwater werkt en die verleden jaar de Eerste Haarlemse Onderwaterdienst oprichtte, maakt de spectaculaire toebt om de kwaliteiten van het door hem ontworpen overdrukduikerspak aan te tonen. Zijn uitrusting heeft als grootste' pluspunt, dat de duiker immuun blijft j van deze plaat gegevens te verkrijgen over de botsingen met micro-meteoneten i waaraan de raket heeft blootgestaan. Tii- dens dit „Rendez-vous" zullen de ruimte vaarders zich op een hoogte van 740 km bevinden De ruimtevlucht zal drie da gen duren. De cabine dient 500 km. van de kust van Florida op zee terug te ke ren. Kaap Kennedy kijkt echter met zorg naar het doen en laten van de orkaan „Celia". die met een snelheid van onge veer tachtig kilometer per uur ten zuid oosten van de lanceerbasis over de atlan- tische oceaan giert Het zal tot zondag duren voor men met zekerheid kan zeg gen of de lancering in verband met de storm zal moeten worden uitgesteld. Na zo'n veelbewogen jaartje is bet meer dan begrijpelijk dat de parle mentariërs woensdag het Binnenhof de rug toekeerden in de vurige hoop AMSTERDAM Twee maan den gevangenisstraf luidde de eis tegen de 29-jarige grondwerker A. S. uit Zwanenburg, die zich gisteren voor de Amsterdamse rechtbank moest verantwoorden wegens poging van zware mis handeling van een bereden po litieman, tijdens de ongeregeld heden op 14 juni in Amsterdam. AMSTERDAM Het Kamerdebat in zake de overheidsfinanciën heeft de effectenbeurs versterkt In de mening, dat er heel veel krachtsinspanning no dig zal zijn om de van de weg afgeraak te wagen weer in het spoor te krijgen. Het is jammer, dat de regering te laat de ontsporing gemerkt heeft, althans maatregelen heeft genomen, zodat kost bare tijd verloren is gegaan. Laat men zich spiegelen aan de baast onoplosba re problematiek der Britten, die worste len met een chronisch verstoord even wicht in de economie, een gat in de betalingsbalans en een gewantrouwd pond sterling. Er zijn verscheidenen punten van overeenkomst in de ontwikkeling in En geland en in ons land. In Engeland zijn de lonen de laatste jaren veel meer gestegen dan de produktivitelt De eco nomie groeit per jaar ongeveer 2'/: pet. terwijl de lonen meer dan het dub bele zijn gestegen. De handelsbalans over juni toonde een deficit van 55 miljoen of bijna het dubbele over mei ad 28 miljoen. De zeeliedenstaking, welke het land geteisterd heeft, is de voornaamste oorzaak van het toegeno men tekort. Reeds eerder is Engeland in moeilijk heden geweest met snel wegvloeiende pondensaidi en het was te danken aan de internationale hulp in grote stijl, welke toen een devaluatie van het pond sterling heeft voorkomen. Deze week moest de Britse regering over gaan tot een verhoging van het discon to tot 7 pet. Het pond sterling lag weer zwak in de markt en de eerste minister Wilson kondigde verdere harde maatre gelen aan, zowel wat betreft de binnen landse situatie als voor de overheidsuit gaven over zee. De nieuwe crisis rond de Britse valu ta wijst op 'net feit, dat de Engelse ziekte nog niet over is. Het internatio naal wantrouwen in deze belangrijke munt levert het bewijs, dat de pogi» gen tot herstel van het economisch evenwicht onvoldoende zijn geweest. Het mes moet er dieper in en dat is een moeilijke taak voor een kabinet, dat op de kiezers moet letten. Nederland, let op Uw zaak, zouden wij willen uitroepen en ga toch niet in de voetsporen van Engeland. Gelukkig hebben we hier nog niet veel last van wantrouwen in de gulden, van het weg trekken van grote buitenlandse saldi. Maar als hier geweigerd wordt het eco nomisch evenwicht te herstellen door onvoldoende maatregelen op het gebied der bestedingen, dan moeten we straks niet verrast zijn, als het kwaad dieper Invreet en internationaal het vertrou wen in ons land te loor gaat. Het kabinet-Cals heeft veel kritiek in de Tweede Kamer ontmoet betreffen de de maatregelen, welke genomen zijn om de overheidsuitgaven te beperken. Tot een veroordelende uitspraak is het niet gekomen, omdat men de begroting voor 1967 wil afwachten. Intussen is het de beurs wel duide lijk geworden, dat de naaste toekomst niet zonder ernstige zorgen is en dat het bedrijfsleven weinig goeds van de komende maatregelen ter dekking van het deficit der begroting te wachten staat Zal er weer gegrepen worden naar het middel van lastenverzwaring? Ook het uitstellen van overheidswer- ken. hoe noodzakelijk ook, kan vermin dering van werk voor de ondernemin gen betekenen. De zeer krappe kapitaalmarkt veroor zaakt moeilijkheden bij het uitvoeren van diepte-investeringen en ter beurze vreest men, dat volgend jaar de moge lijkheden voor het bedrijfsleven veelszins beperkt zullen zijn. Sluiting van bedrijven zal dan in toenemende mate waarschijnlijk zijn en de onderne mingen, welke meer geïnvesteerd heb ben dan economisch verantwoord zal blijken te zijn, zullen het eerst het loodje moeten leggen. Het is geen wonder, dat de effecten beurs nog steeds volhardt in een matte houding. De opleving in de interna tionale aandelen, welke we vorige week signaleerden, is alweer voorbij. Olies daalden deze week van ƒ144 tot 137 wegens aanbod uit Amerika, Uni levers werden het slachtoffer van de Britse crisis en kwamen van ƒ93 op ƒ85,50, terwijl gisteren gesloten werd op ƒ88. Philips ging terug van ƒ105.50 tot ƒ100.50, maar gisteren kwam een herstel tot ƒ103. Zelfs AKU, dat met zulk een mooie kwartaalsstaat voor de dag kwam, een grote stijging in de omzet en een half jaarwinst, welke toe nam van ƒ32 miljoen tot fiOVs mil joen. moest een veer laten en kwam van 340 op 335 pet. Als een eenzame vogel in de lucht fungeerde ons natio naal luchtvaartfonds, dat tot boven 500 opliep. De New Yorkse beurs is de laatste tijd weinig stabiel en het Dow Jones gemiddelde is flink teruggelopen. De oorlog in Vietnam, welke een vermin derde populariteit voor president Johnson met zich brengt, de teruggelo pen autoverkopen, de krappere geld markt en de gestegen rente, gepaard met de vrees voor een discontoverho ging, maken Wallstreet soms zenuwach tig. Op de lokale afdelingen overheers te een matte stemming. Brocades Steeman kon zich gedeeltelijk van de eerder geleden koersverliezen herstel len en kwam van 637 op 660 pet. Gist en Spiritusfabriek ging terug van 420 op 415 pet. De aannemingsmaatschap pijen liggen de laatste tijd ook zwak ker in de markt, ongetwijfeld door het risico van een verminderend aantal op drachten. De rem op de overheidsuitga ven» alsmede op de woning- en be- drijfspandenbouw, zal gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in de bouwwe reld. Ver. Bedrijven Bredero zijn nu al teruggegaan tot 289 pet. Ver. Bedrijven Nederhorst tot 395 pet.. Holl. Beton tot 277 pet. en Bat. Aannemlngs Mij tot 282 pet. De maatschappij tot expl. van onroe rende goederen De Wereldhaven heeft intussen meegedeeld, dat het eerste halfjaar nog beter Is geweest dan v.j., omdat het gereed komen van onroeren de goederen tot belangrijk hogere huur inkomsten heeft geleid. De koers der aand. bleef rond de 375 pet. hangen. Met belangstelling nam de beurs ken nis van het bericht inzake de overname der Ver. Bankbedrijven door de Ned. Middenstandsbank. Men was reeds op de hoogte van het feit, dat de vroegere Zuidholl. Bank fusiekandidaat was. De koers der aand. Bankbedrijven kwam op 167 pet. Het is jammer, dat weer een zelfstandig bankbedrijf verdwijnt en opgeslokt wordt door een grote han delsbank. Maar de drang naar schaal vergroting is haast onweerstaanbaar in onze moderne tijd. Opvallend vast lagen de aand. Sla- venburg's Bank, waarvan de koers steeg van 167 tot 174 pet. Nu weer een kleinere bank wordt opgeslokt door een grote instelling, gaat men het lijstje na, welke regionale bank nu aan de beurt kan komen voor fusering. Daaruit zal wel de koersstijging te ver klaren zijn. De obligatiemarkt lag luier en het resultaat der emissie 7 pet. Investe ringsbank voor Onontwikkelde landen is tegengevallen. „Ik ben met stomheid geslagen. Voor mijn gezin is het de doodklap", zo reageerde de in de bouw werkzame ver dachte op de naar zijn mening te zware eis van de officier van justitie, mr. H. G. van Everdingen. Deze was echter van oordeel, dat S. de straf verdiende, om dat hij duidelijk de bedoeling had gehad de ruiter buiten gevecht te stellen. De grondwerker bevond zich 's mid dags op de Nieuwe Dijk bij de Dam waar hij stond tè kijken naar een charge van de bereden politie. Op een gegeven moment schrok hij volgens zijn verkla ring zo hevig van de beweging van een paard, dat hij een van een stalen neus- versterkmg voorziene werkschoen uittrok en deze met grote kracht naar de be rijder wierp zonder deze echter te raken. Ter verdediging voerde verdachte aan. dat hu op dat ogenblik niet wist wat hij deed. „Ik ben ontzettend bang van paar den en was een beetje geschift", zo zei hij Een tweede verdachte, de 23-jarige kok H. V. uit Amsterdam hoorde twee weken gevangenisstraf tegen zich eisen, omdat hij op 14 juni op de Dam de bemanning van een politiewagen voor moordenaars had uitgemaakt. Ter zitting verklaarde j hij, dat hij hevig geschokt was door de j dood van de metselaar Jan Weggelaar en daarover zijn misnoegen had willen uiten. Hij gaf toe „moordenaars" te heb ben geroepen en dat zijn opzet was ge weest, de politic te beledigen. De recht bank zal op 29 juli uitspraak doen de komende anderhalve maand volstrekt ongemoeid te blijven. Of die hoop in vervulling 2al gaan. hangt af van veertien mannen die eigenlijk ai maanden :an vakantie toe zijn en steeds duiiielijker tekenen van over- vermoeidh iid gaan vertonen: Cals en de zijnen Slagen die c-r niet in de eindjes voor 1967 aan elkaar te knopen en de gaten te stoppen, dan klapt de zaak en moet de Kamer van reces worden teruggeroepen. Reden waarom de par lementaire vakantiegangers, rege ringsgezind of oppositioneel, in para doxale eensgezindheid niets zo hartstochtelijk begeren als over eenstemming in het Kabinet. Want het zal je toch maar gebeuren onder de palmen van de Costa del Sol of in de vredige dalen van Karfnthië een telegram van karnergriffier mr. Sche pel onder je bruingebrande neus ge drukt te krijgen: „In verband met Tweede Kamer op donderdag 21 juli stop Overkomst dringend gewenst stop Schepel stop". Maar geen zorgen voor de tijd De gedachte aan een kabinetscrisis hjkt onwezenlijk en belachelijk omdat ja omdat er eenvoudig geen alterna tief is Vervroegde Kamerverkiezin gen bieden alleen uitkomst als ze een meerderheid van VVD en CHU aan de macht helpen die het radio- en tv-vraagstuk regelt in de geest van de heren Toxopeus en Beernmk. Komt die meerderheid er niet (en maak u wat dat betreft geen enkele illusie), dan zal elke andere coalitie weer voor dezelfde onoplosbare pro blemen komen te staan. KVP - PvdA - AR kunnen de financiële problema tiek, KVP - VVD - AR - CH de omroepkwesrie met aan. Een zuiver rooms-rood verbond maakt even wei nig kans als een KVP - AR-mrader- heidskabinet, dat het bij wijze van noodverband misschien vier maanden zou uithouden, maar beslist geen vier jaar. Nee, als de omroepwet binnen is, kunnen we weer verder praten, maar zover is het nog met Het ontbreken van een alternatief houdt natuurlijk niet in dat er geen kabinetscrisis kan komen. In dit ta melijk bizarre landje is zq langzamer hand alles mogelijk, ook een tweede regeringszelfmoord binnen achttien maanden, 't Is de laatste dagen wel duidelijk geworden dat de moeilijkhe en in de ploeg van Cals ondanks ellenlange besprekingen nog maar wei nig van hnn scherpte hebben verlo ren. De vermoeidheid begint een har tig woordje mee te spreken en daarin schuilt zowel een groot gevaar alsook een redelijke kans op een uiteindelijk akkoord. Vermoeidheid verlamt de fantaste en daarmee het vermogen om compromissen uit te denken die de zakelijke tegenstellingen bezweren. Vermoeidheid leidt ook tot geprik keldheid, ergernis en animositeit. Daaruit kan een sfeer groeien waarin een uitbarsting onvermijdelijk wordt. Maar aan de andere kant: vermoeid heid kan halstarrige bewindslieden tot concessies dwingen, waartoe ze in fysieke topvorm verkerend nooit be reid zouden zijn. Dat hebben de Brus selse marathonzittingen wel uitgewe zen Hoe langer die duurden, boe meer de aanvankelijk zo standvastig verdedigde standpunten afbrokkelden tot kleurloze bouwstenen voor een al les en niets omvattend, maar in ieder geval algemeen-geaccepteerd compro mis. Vergissen wij ons niet, dan wordt die uitputtingstechniek op het ogenblik in de Trèveszaal toegepast. Er is een theoretisch kansje, dat een aantal Kamerleden nog om een andere reden dan die van een eventu ele kabinetscrisis van vakantie zal worden teruggeroepen. Op voorstel van KVP-fractieleider Schmelzer heeft de Kamermeerderheid immers beslist dat. mocht het rapport van de in te stellen commissie van onderzoek naar het Amsterdamse politiebeleid nog deze zomermaanden verschijnen, de Kamercommissies van bïnncn- iduuse zaneii t\. juautie ud.-(Luvtl Itj - UL.I1» lltit 1U» -l vL, LLL.i --.«ti veigctue- tu. vuuiziLL.tr van J.1UU1 i» gtrmacu- „fea ter uloluuljuUs vou net idyyort ul.n speciale jvaniLiiCjuinniiiiifc in ie a.tuen. act vumstei-ocumeuer was een dl-üui is vul), si*.!, waui uei i» zocne- alliui LiaL uie uuiiiuiisait van uauei- zueiL, zu ze nog vuui iiau augustus ilöli >luiuuil gemuiyneeici ivvai twljzei-, duuug i» uiï.u.ii ue meeste Kauivu- uadi-ieaen mei vds-anue zijnj, lutn pa» vp zn vioegst ernd sept.em.jet met tell lappu» l. aan izuilltn UI UOU L.adisuiiijnijja nog mui een uue- iiiu-iappoiL. De neer aumneucr wiiue euuei mei etn getust geweien op leve». Zajii o ui eau ia ue laaLsle uageu oveiötloouiü uil_i uneven van up*e- woutieil niellocu ujt v»uuu Z OOva Zijn u v ei net UULSiag VaU llUUiu- LOUimiaaaiia VaJl uel iViLnen. üe i-vvje-iiaoueieiuei is et ue man met naai ont o aai unueioeio uooi te unj- i en maar zien vol tulü te blaken Vaü at cue uouatieta ugv eVennun iü Zij tl ddiu. Dus koos ntj weer ue geuiiuKc- njke, sttinme nnuuenweg. een poiiutx ongevaarlijk en zakelijk irrelevant stuntje ten gerieve van de achterban, bedoeld om WD en CHU de wind uit de zeilen te nemen, maar met grie vend voor de bevriende minister van binnenlandse zaken. Intussen is de heer Van der Molen druk bezig op de resultaten van het onderzoek vooruit te lopen en wel met potige uitspraken, die eerlijk ge zegd onze sympathie voor de man een deukje hebben bezorgd. Zowel in het gesprek met Elsevier als in de giste ren* gepubliceerde dagorder aan de Amsterdamse gemeentepolitie klaagt de heer Van der Molen over het on rechtmatige van zijn ontslag, maar trekt daaruit niet de logische conse quentie Van tweeen een. Als de heer Van der Molen meent dat hem on recht is aangedaan, moet hij in be roep gaan bij het Ambtenarengel echt. Doet hij dat niet, dan moet hij zijn -nond houden over onrecht. Zeker zo lang de resultaten van he* onderzoek nog met op tafel liggen. Voor een beroepsprocedure voelt c'e heer Van der Molen niet uit bedui, z- beid voor de „gezagsondermijnende invloeden die ontstaan indien over zulke rechtszaken ellenlange verhalen in de Nederlandse kranten verschij nen" (Elsevier). Een merkwaardige verklaring als men zich even rea liseert dat de scheidende hoofdcom missaris gisteren voor het front van de troep meende te moeten suggere ren,. dat de hoogste chef van de ge meentepolitie in den lande, de mi nister van binnenlandse zaken, be wust onrecht heeft begaan en de kracht mist om te doen wat zijn plicht hem voorschrijft. Over ge zagsondermijning gesproken. 't Is maandag dubbel feest in bet kabinet. Premier Cals wordt die dag 52 en minister Diepenhorst 50.' De laatste ziet men die halve eenw niet aan» Zijn uiterlijk is nog even jongens- achtlg-studentikoos als 25 jaar gele den toen ij reetor van het VTI-corps was. Volgens insiders heeft ook zijn stijl van speechen in die kwart eeuw geen wijziging ondergaan. Vanwege hun jeugdig voorkomen worden de minister en zijn staatssecretaris Grosheide In de parlementaire wan delgangen JDe werkstudenten van o. en w." genoemd. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Het kabinet Cals is er gisteren nog niet in geslaagd de voornaamste knopen van het financieel beleid voor 1967 door te bakken. Het lag aanvankelijk in de bedoeling uiter lijk op 15 juli het begrotingsoverleg af te sluiten, maar minister-president Cals deelde gisteren mee. dat ook vol gende week nog zal moeten worden vergaderd. Ondanks veelvuldig overleg in de af gelopen week schijnen de ministers tot dusver noch over het uitgavenniveau voor volgend jaar, noch over de dek- kingsmiddelen volledige overeenstem ming te hebben bereikt. Politieke waar nemers verbinden daaraan echter nog geen alarmerende conclusies. Dat de problematiek ongewoon moeilijk is, was al maanden tevoren duidelijk; dat de oplossing ervan een abnormale tijdsduur vergt evenzeer. „We zijn desondanks nog veertien daag voor op het gebruikelijke tijdschema", zei een niet somber gestemde mr. Cals giste ren. Een vervelende bijkomstigheid is overigens, dat de vakanties van de mi nisters in de war dreigen te lopen. Die zijn in verband met de vakantiesprei ding van de scholen vroeger dan ande re jaren vastgesteld. Mede daarom zal alles in het werk worden gesteld om uiterlijk a.s. woensdag het begro- tingsberaad af te sluiten. Midden vol gende week worden trouwens enkele bewindslieden in Brussel verwacht om de vergadering van de EEG-minister- raad bii te wonen. Daarvoor moeten de beslissingen over de begroting vallen. KERKRADE Staatssecreta ris Egas (cultuur) heeft vrijdag in Kerkrade het vyfde wereld muziekconcours geopend. Deze plechtigheid betekende tevens de ingebruikstelling van de Roda- hal, de nieuwe muziek- en sport hal, van Kerkrade. Hierin is voor de eerste maai in het Benelux- gebied de Zweedse jawert-con- TOULON Toen ecu jonge Franse soldaat met verlof uit Duitsland thuis kwam en ontdekte dat zijn meisje het had uitgemaakt ging hij naar een rustig piekje in het bos waar hij de zorgvuldig bewaarde liefdesbrieven verbrandde. Brandweerlieden uit vjjf steden in de omtrek, honderdvijftig militairen en drie watersprenkelende wentelwieken moesten er aan te pas komen om het vuur te blussen dat door een windvlaag was uit. gegroeid tot een bosbrand die ruim vijftig hectaren bos in de as legde. De schuldbe wuste militaire meldde zich bij de politie. Of hij vervolgd zal worden is nog in over. weging, misschien acht men hem met zijn liefdesverdriet al voldoende gestraft. structie van voorgespannen ka bels van hoogwaardige staal toe gepast. Aan het wereldmuziekeoncouts nemen koren, orkesten en muziekgezelschappen uit 23 landen deel. Rusland is met een radio- en t.v.-orkest voor de eerste maal vertegenwoordigd. Staatssecretaris Egas zag in de nieuwe hal, die vijf miljoen gulden heeft gekost het teken van een voortgaande democra tisering van de muziekcultuur. Hr wees op het grote belang van internationale verbroedering dat ten grondslag ligt aan dit festival, dat ecu maand zal duren. De bewindsman pree sde spreekwoorde lijke gastvrijheid die de inwoners van Kerkrade en de provincie Limburg bij de huisvesting van de duizenden muzi kanten had getoond Ook de burgemeerter van Kerkrade, dr. Th. Gijzen, en de voorzitter van de stichting Wereldmuziekconcours dr. Ir. P. Wimgens, spraken hun vreugde uit over de totstandkoming van de Roda-hal. De openingsplechtigheid werd roze lmsterd met zang van de gezamenlijke koren uit Kerkrade en instrumentaal door het muziekcorps .De Bergkapel' van de Dominaie mijn Tenslotte heser militairen van het garnizoen Maastricht de vlaggen van de deelnemende landen Onder de gasten oevonden zich veel diplomatieke vertegenwoordigers en geestelijke autoriteiten De cyclus werd geopend met de dei de symfonie van Schubert xilgevoerd dooi het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Hierna werd het pianoconcert /an Chopin ten genore om bracht. Als soliste trad op de n Buenos Aires geboren Martha Argerich. winna res van het Chopinconcours 1965 u Warschau. Vandaag zal prins Bernhard als beschermheer van dit evenement het we reldmuziekconcours bezoeken. Hij zal on der meer getuige zijn van de marswedstrijden. Enkele Amerikaanse hlghschoolbands zullen speciale shows presenteren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1