ROTTERDAM V.K m Hl IK voor heren ten in Eerbeek ook nu weer succes DEM m «MNS op de tapijt afdeling rrmi I LJLÜJ Enterprise won beker in Voorzanger DEKLERK&ZN Felle brand in houten loods opruiming Bijna 5 meter vis gevangen Animo van jongelui blijft groot 88 „Groene gordel" van Haarenlaan bijna voltooid stormloop Helios met 3-1 verslagen Man schoot met auto Buitenhaven in "if Inbraak winkel: buit f 1600 citxöen den Ouden 1 Kipstraat 27 Coolslnget 4 Rotterdam AU Ze et- Leusden Campin 6-delig Camp',n8P*aten 60x180x2 cm i-delig.geroW VLAARDINGEN en, dagelijks SCHIEDAM en dagelijks Vier 30 cm langspeelplaten in cassette ter meuien 'MS '&1 Dt l ^n.ViLK Pagina 3' 2A AM) \y, j l Li t'U jTET daRcUiEs bestuur van Rymnond is li „;et van plan rich tc haasten met het .(To, van een oordeel over het nieuwe Rotterdamse havenphn tussen Maassluis en Koek van Holland. Voordat er een beslis- (inf kan vallen over het al dan niet uitvoc- [<n van de plannen zullen de voor- en na delen ernstig tegen elknar moeten worden slgewogen. In antwoord op schriftelijke rrsgen van paeifistisch-soeialistisehe Rgju- mondraadsleden, mevrouw j. II. II. Gerding- RrgiBk en de heer A. van de Veer, zegt het dagelijks bestuur, dat het weet van de ver onalisticg, die over deze plamien lies-taat. Met name over de invloed die de nieuwe jjoTOt zal hebben op de bodem een verdergaande verrilting - zal het Rjjn- „oBdbestuur zich nader laten informeren. Verder antwoordt het dagelijks bestuur, dat jgt nieuwe havencomplex een zaak van belaag is voor het gehele Rijnmondgebied. Het heeft dan oo keen grote prioriteit, zo vel uit economische als planologische over- wegingen. Er is inmiddels ambtelijk contact i ^genomen met het Rotterdamse gemeen tebestuur, aldus het dagelijks bestuur van «ba m uba ua|8t|ü eije ut jSöpjöoa tenqjao|attuo3 pp uba jaepjojd us tsnmsqsfud SiifUtinjdo ep tij yoo snp saa/^ f|M usasS utzeB ajotjaO )8t| JOOA 0!JP8|jOD ejpUBjJOH 'a|9tjaS ep d(> VLAARDINGEN - Het bestuur van de Vlaardingse Hengelaars Bond heeft rijn best gedaan om alle driehosderd bejaarde en invalide leden in de gelegen- beid te stellen deel te nemen aan bet speciaal voor hen gehouden concours in één der vijvers van park t Nleuwelant in de Babberspolder. Men zou zidh bijna gaan afvragen waarom deze mensen zo weinig van zich laten Liorcn. want slechts twintig liefheb bers van de hengelsport bevonden zich zaterdagmorgen langs de waterkant, en kele uren turend naar hun dobbers om zo nu en dan op te halen. Mogelijk was het wat fris maar het bleef droog gedurende de tijd dat er „geconcourst" werd en de vangst viel bepaald niet tegen. Van de twintig deelnemers waren er twaalf die hun vangsten konden laten meten, betgeen inhoudt dat overige adat hengelaars geen succes hadden met hun verblijf nabij het viswater. De extra prijs voor de vangst van de grootste vis, een compleet simmen doosje, beschikbaar gesteld door de heer D. Bervellng, kwaan in het bezit van H. Wijnhorst die een vis van 48 cm. verschalkte. In totaal bleek üiij 79 cm. vis te fcebben gevangen waardoor hij tevens aanspraak maakte op de eerste prijs. De andere prijswinnaars waren, (met tus sen haakjes het aantal centimeters ge vangen vis); 2. G. de Zwart (73), 3. G. Boomsma (56), 4. G. "Wijrihorst (54), 5. H. Huijzer (40), 6. S. Bakefkar (39), 7, A. Zwaans (35), 8. M. Haddeman (19), 9, 10 en 11. A. N. de Jong, J. Dumortier en H. W. Biomsteel (allen 18 cm) en 12. P. v. Tienen, die met een vangst van 15 cm. als hekkesluiter fungeerde. De prijzen, die uit textielgoedereu bestonden werden in de (kantine van de Sportvereniging „Willen- is-Kunnen" uitgereikt door de heer W. Coolen, voorzitter van de VUB. Hij maakte de deelnemers attent op het tweede con cours dat 27 augustus eveneens in park 't NIeuwelant zal worden gehouden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmiddag zijn ongeveer veertig leden van „Liefde cn Vrede" naar Eerbeek vertrokken om diar een week te gaan kamperen. De jongens van veertien tot zestien Jaar ringen de meisjes van dezelfde leeftijd «flessen, die zaterdagavond na een mooie weck weer thuis kwamen. De twee tot nu toe gehouden tneisjeskampen zijo goed verlopen. Met de jongenskampen ad fcet hopelijk ook goed gaan. De grote man achter dit kampeerwerk, da heer X. van Vliet, gaat zelf mqg haar Eerbeek. Hij blijft ook tijdens 5e tweede week als de jongelui van twaalf tot veertien jaar hun oudere vriendjes komen aflossen- De-heer Van Vliet gelooft dat evenals aadere jaren de kampen weer zullen sla gen. De animo om mee te gaan is altijd groot. Ook dit jaar zijn er -weer een hele boel jongelui die graag mee zouden gaan, maar, afgewezen moesten worden in ver band met hun leeftijd. Enkele van ben kwamen echter 'toch wel een kijkje ne men tijdens de weekeinden. Een bewijs vindt de 'heer Van Vliet dat het kampe ren aanslaat. Dit jaar gaan de oudere jongens van veertien tot zestien niet allemaal na een weak terug. Twintig van hen blijven'ook de tweede week in Eerbeek, zodart men met een ikleine zeventig man „zit". Nor maal slaapt men od een boerderij maar de groep van twintig vormt de tweede week een tentenkamp. Het kamp wordt dit jaar to het teken van het tachtigjarig bestaan- van „Liefde en Vrede" gehouden. Een kampcommis sie heeft reeds lang van tevoren allerlei plannen gemaakt, zodat de kampeerders zich ook bij slecht weer best zullen ver maken. Van 23 tot 30 augustus gaan leden van „Liefde en Vrede" naar het bekende CJV-tentenkamp op het landgoed de Treek In Leusden. Het kamp wordt die week grotendeels geleid door Vlaaidin- gers. Als de groep groot-genoeg is gaat men per bus, bij kleinere deelname neemt men de flets. De kampcommlssie meent dat deze -week moet slagen en vraagt dan ook van de leden wat propaganda te maken voor het kamp. Exclusief reisgeld bedraagt de •kamp-prijs 35 voor leden- en 42,52 voor nietleden. Men kan zich opgeven in de bibliotheek van Obadja en ^verder zijn er inschrijfformulieren verkrijgbaar aan de NachtegaaUaan 36 en Lom bokstraat 39. Zaterdag deed de 26-jarige bouwkun dige inspecteur B. M. bij de politie aan gifte dat zijn scooter, merk Lambretta T.Z. 6883, was gestolen. Hij had zijn ver voermiddel afgesloten op het Stations plein neergezet. Man 14 juli tot 4 augustus Al Is kamperen een sportieve bezigheid, het la toch-heef nor maal, dat jong en oud eisen stelt aan de nachtrust en het heerlijk luieren en nlets-doen overdag! Met deze gedachte verkopen wij een grote partij Camping matrassen en camping-platen (die ideaal zijn onder de slaapzak) voor prijzen, beduidend lager dan normaal. Camping matrassen van 109% polyaether, in fleurige creton ne uitvoering, 6-dellg. Camping-platen van Polyaether uit één stuk, gerold, voor tién- tallen doeleinden Morgen begint de verkoop van dezePolyaether campingma trassen en platen, op onze Camping-afdeling, 2e etage,.een genot en een comfort voor Uw camping. Géén taf. of schrift, heit. VLAARDINGEN Tijdens de gereformeerde kerkdienst in de Holykapel deelde ds. Th. Swen zon dagmorgen rnee dat het orgel niet zou spelen zodat a capella moest worden gezongen. De heer Jac. Po lak, die het orgel zou bespelen, deed wel enkele pogingen om het instrument „aan de praat" te krij gen, maar alles bleek -tevergeefs; er kwam geen enkele klank uit (het instrument. Toen ds. Swen het eerste lied had opgegeven liet hij daarop vol gen: „Wie zet to"? Niemand gaf antwoord maar het was de.heer Polak die inzette, dit keer niet met het orgel maar met zijn stem, want de organist had inmiddels zijn plaats haast -zijn echtgenote midden in de -kapel ingenomen. Ook op tweede verzoek, van de predikant zétte de organist spon taan in met als resultaat dat de andere kerkgangers zich bij zijn stem aansluitten. Daarna' behoefde de predikant niets meer te vragen want men ging, pas zingen wanneer de „voorzanger" iets van zich Laad laten horen. Na de gereformeerde kerkdienst volgde een hervormde dienst, waarin ds; J- van Noort zou voor gaan. Tijdens deze dienst is niet a capella gezongen. Aan het orgel mankeerde niets. Althans niet vol gens de koster van de hervormde kerk en de gereformeerde gast-- organist, die op de orgelbank plaats nam, enkele knoppen inschakelde- en -gewoon aan zijn inleidend spel begon todat de bijeenkomst om half elf een aanvang nam (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. Vrijdagmiddag zijn. op de vierde oversteekplaats van de-Burg. van Haarenlaan. namelijk bij de Troel- stralaan, de verkeerslichten in. werking gesteld. Binnen enkele .weken hoopt men de groene gordel op deze drukke rijbaan gereed tte .hebben, zodat de verkeers- beveiliging opde meest doeltreffende wijze zal, zijn voltooid. m 14 JUL! T/M 4 AUGUSTUS Een unieke opruimingsaanbieding zuiver wollen FRISÉ TAPIJT, vast geweven kwaliteït.Uitsluitend op KING SIZE kamerbreedte van 366 cm. Normale prijs 129.55 per strekkende meter QQ nu voor slechts O vb" (dus slechts 24.30 per m2) „JUBILEE" MOQUETTE TAPIJT van 100 °/o zuivere scheerwol. Een structuur-tapijt van OESSO, slechts in één kleur, een bijzonder mooi goudbrons. Wand-tot-wand tapijt op KING SIZE kamerbreedte van 380 cm, van 135.-per strekkende meter, QQ nu héél voordelig voor (25.80 perm2) COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE 'S MAANDAGS GESLOTEN: COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTERDAM: BINNENWEG BEUERLANOSEtMN 7/66/B1 iROÏTERDAM/DENHAAGfUTRECHpVUSSINGEN (DEVENTER (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 34-jarige schilder P. J. van S. viel in-de-nacht van zaterdag op zondag met zijn auto in de Buiten haven. Op eigen gelegenheid wist'de schil der zich in. het duister uit zijn - benarde situatie te bevrijden en op de wal kant'te klauteren. Drijfnat ging hij naar het bureau aan de Lange Nieuwstraat, waar hij de politie van het ongeluk vertelde. De man had zijn wagen .aan deBuitenhavenweg ge parkeerd. Bij het wegrijden heeft hij ver moedelijk verkeerd ingeschakeld, waar dóór de' wagen vooruit het water.inschoot SCHIEDAM De beslissing in klas A van de Algemene Bedrijfsvoetbalcom petitie (ABC) ls gevallen. Enterprise won de beslissingswedstrijd tegen Helios met 3-1, waardoor de beker voor een jaar naar de prijzenlcast van dit team, bestaande uit classificeerders, gaat. De overwinning op Helios was verdiend, hoe wel er wel de nodige spanning was. Na een doorloopbal kon Enterprise 1—0 scoren, nadat Heliosdoeiman v. Heest ver uit zijn -doel had moeten komen. Een hard schot, van grote afstand betekende 20, al hield keeper v. Heest de bal in eerste instantie te gen. De tweede helft was tien minuten oud, toen de snelle Wigmans de bal aan Bonefaas overgaf, die geen fout maak te en 2—1 op zijn naam bracht. De vreugde duurde voor Helios niet lang, want al spoedig was het 31. Daarna werden de kansen in dit stug ge. maar toch wel sportieve duel ver deeld, zonder dat er werd gescoord. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagmiddag ontstond in een houten loods achter fcet pond Tollensstraat 5b een felle brand in een hoeveelheid opgeslagen emballage. Het vuur verspreidde zich snel nadat ook twee bussen met petroleum vlam hadden gevat. De brand is ontstaan door de zes jarige Johannes B., die in de loods met lucifers had gespeeld. Zijn moeder ontdekte wat er aan de hand was en waarschuwde de brandweer, die onder leiding van commandant J. Keuzekamp het vuur spoedig onder be- Scheidsrechter v. d. Have, geassisteerd ■door de neutrale grensrechters Koning en v. Sijll, leidde uitstekend. Na afloop overhandigde ABC-voorzitter A, Verlinde bloemen aan de aanvoer der van Enterprise, de-heer v, Geene. Ook arbiter v. d. Have en de 'grensrech ters kregen een bloemenhulde. Aan voerder Krabbendam van Helios schonk zijn collega van Enterprise woorden van felicitatie en bloemen. En terprisebestuurder J. van Geene had weer bloemen voor Helios, dat-de tweede prijs won. terwijl tenslotte wed- strijdsekretaris J. Mastenbroek in- de bloemenhulde deelde voor de keurige wijze, waarop bij deze competitie tot ieders tevredenheid heeft georga niseerd. In de eindstand heeft Enterprise nu tien wedstrijden gespeeld en 18 punten, ge volgd d-oor Helios met 16 uit 10 en SCP met 14 uit 9. De kampioen van klas B. kan eerst na de vakantie bekend wor den, omdat v. -d. Bor nog tegen Veveo moet spelen zodat daarna mogelijk een beslissingswedstrijd tegen Ter Braak zal volgen. De stand aan de kop is hier: Ter Braak 814, v, d. Bor 712, Veveo 7—11 en Mafa Boys 8—11. Een takelwagen heeft de personenauto op dwang wist te krijgen. De schade be- hc-t droge gebracht. droeg ongeveer 2.500. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardto- Ijn> Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 w.g.g. 010 - 115588), Uitsluitend voor de- oactiezaken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H, "erheij, Wagnerstraat 24 B, teL 3345, •Mandag t/m vrijdag 18.00-19.30, zater dag 1730-19.00 uur. Vlaardingen: brand 4444; GGD 2451 .^Apotheek: Wester, Voorstraat 53, tel. Bijkant. De Rotterdammer: Lange rfffcstraat 28, uitsluitend redactiezaken, 6619)63954 (b-g'E' 010 115588 611 °I8S8i Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- nofctr. 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo- een eiig, van 1830—19.30. Oriangrijke telefoonnummers:Alarm Politie 264656; alarm brandweer 269123; alann G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuw land, dr. Wibaut- Plein 17, tel. 267532. SCHIEDAM Vanmorgen om negen uur ls ln de sporthal „Margriet" het Seogdfestijn 1966 opengesteld voor kinde ren van zes tot twaalf jaar. Voor de kinderen is er alle gelegenheid om zich te amuseren en te ontspannen of om een of andere hobby te beoefenen. In de toet vlaggetjes, ballonnen en plastic fign- "ren feestelijk versierde hal staan niet minder dan 21 speelstands opgesteld. De jongens kunnen timmeren naar model maar ook naar vrije keuze waar bij een echte timmerkist en het nodige materiaal ter beschikking staat. Voor de meisjes zijn er echte naaimachines voor het vervaardigen van poppenkleer- tjes. Bovendien kunnen zij gebruik ma ken van schrijfmachines voor het -tik ken van een eerste "brief. Er is voor alle kinderen gelegenheid om te schilderen, tekenen, plakken, knip pen en een zogenaamde bouwplaat sa men te stellen- Bizonder practisch is de Supermarkt, geheel samengesteld uit leeg verpakkingsmateriaal van beken de levensmiddelen en huishoudelijke artikelen om de meisjes, spelenderwij ze wegwijs te maken in het labytint vaan een zelfbedieningszaak. Meer dan nuttig en leerzaam is de ver keerslum waar personeel van de ver keerspolitie op een ingewikkeld circuit op een voor de jeugd aantrekkelijke manier verkeerslessen geeft. Voor de liefhebbers van „speed" is er de minia tuur racebaan waarop wedstrijden wor den verreden. Hetzelfde gebeurt dage lijks op de rolsehaatsbaan waar ook vrij gereden kan worden. Elke dag levert drie winnaars op die vrijdag met elkaar gaan kampen, om in het bezit te komen van een paar rolschaatsen. Met een leeshoek en een plantentuin be vat dit Jeugdfestijn ook enkele stands -met modern speelgoed. Hiervoor zorg de Speeigoedhandel TEBA, één van de vele winkeliers die met enkele bedrij ven en de Dienst Gemeentewerken de heren G. Bens en C. Bolmer's alle moge lijke hulp verleende om Jeugdfestijn te maken wat het nu Ls. Voor de meer passleven onder de kinderen is in de foyer een bioscoop ingericht. Hier wor den leuke programma's'vertoond. De toegang bedraagt per dag sléchts één gulden. Voor eenzelfde-bedrag.ontvan gen de kinderen een consumptiekaart die gedurende de gehele dag'hetónont- heerlijke „natje en droogje" garan deert. - Ouders die een kijkje-willen kómen nemen betalen twee kwartjes entree. Hen wordt evenwel -verzocht zich niet met de kinderen-te-bemoeien, maar toezicht en-leiding over te laten aan een staf van medewerkers (stera) waarover de organisatie beschikt. Jeugdfestijn is ook open in de week van 8 tot en met 11 augustus. Dit voor kinderen die momenteel op vakantie buiten de stal verblijven. Van 14 juli tot 4 augustus De ware liefhebber van klas sieke muziek neemt slechts ge noegen met de allermooiste vertolking en de beste geluids weergave... dat is voldoende be kend, evenals de gepeperde prij zen van een werkelijk goede en mooie langspeelplaat. En daarom Is deze aanbieding van een cassette met liefst 4 klassieke langspeelplaten- voor nog géén tientje een aan bieding zonder weerga voor muziekminnende vaders! Vier 39 cm langspeelplaten, met o.a. Pianoconcert van Tchalkcwsky, walsen, noctur nes en polonaises van Chopin, Hongaarse Rhapsodle van Liszt. de Moldau van Smetana, de vijfde van Beethoven, onvoltooide van Schubert enz. gevat in een fraaie cassette, compleet voor nog géén tien gulden. <TO«0ö$rrE«j Morgen begint In onze Disco» hoek de verkoop van deze Cu» settes met vier spiksplinter» nleuwè klassieke langspeelpla ten, met een sublieme geluids weergave, A S\/i per cassette ffAfjfl met 4 platen Hw Jap voor 0 AjPj Géén ttl. of schrift, bttt. T/AN het werk dat de Centrale Jeugdmigratie Dienst doet heb ik u al eens eerder verteld. Toen werd gevraagd een of twee jongens, die in september een vakopleiding bij Shell of PTT gaan volgen, op te nemen in de gezinnen. Ik kan nu melden dat deze oproep niet onbe- antwoord is gebleven. De CJD .is er dankbaar voor. Maar... er zijn nog meer adressen nodig. Daarom nog een keer: Wie heeft er ruimte in huis en gezin? Wat gegevens: als.de jongelui ion- der de 18 jaar zijn gaan zij elk weekeinde naar huis. Boven die leef tijd is dat eenmaal per veertien da gen. Er is een vaste financiële, rege ling voor het verblijf der jongens in de gezinnen. De CJD komt nog héél wat z.g. gastgezinnen te kort. U kunt inlichtingen krijgen bij' het kantoor der Centrale Jeugdmigratie Dienst: mej. L. H. Middelbeek, Westersingel 109, Rotterdam, tel. 126559. Ook de Prot. Chr. Jeugdmigratle- dienst werkt in dit geval mee. ,U kunt ook daar alles te weten komen. Adressen: mevrouw W. Foeke- ma-Lievenstroo, Jonker Fransstraat 63b. tel. 115088; mejuffrouw M. Rin- gelberg, Walenburgerweg 93, tel. 247547; bureau ..De Heuvel", St. Laü- rensplaats 5, tel.137462, allemaal in Rotterdam. Maar denk niet, dat dit een Rotterdamse affaire moet worden. Adressen in plaatsen als Vlaardingen, Schiedam, Spijkenisse, Poortugaal. Rhoon zijn even harte lijk welkom! OEBT u ..een camera? Dat zal haast wel, want tegenwoordig is zo'n „kiekkast" ouderwets woord al het deel van zeer jeugdigen, zij het clan dat zij een eenvoudig modelletje krijgen. Het u oog voor de natuur? Dat zal over het alge meen ook wel het geval zijn. Als dat dan allemaal klopt kunt u ge makkelijk meedoen aan de dia/foto wedstrijd van de Rotterdamse Bond van Voikstuinders. Onderwerpen: „Volkstuin als gezinsrecreatie" en „Plant en bloem op de volkstuin". Hoofdprijs is een' camera of een waardebon van ƒ200. En er zijn nog meer prijzen, natuurlijk op fotogra fisch gebied. Een deskundige jury zal de inzen dingen beoordelen. Wie meedoet mag drie foto's en/of drie dia's inle- veren bij de Rotterdamse Bond van v Volkstuinders, De Slinge 19 of bij Rinck, Korte Lijnbaan 24. Men dient te vermelden op welke volkstuin de plaatjes werden ge maakt met eventuele verdere, .tech nische gegevens. Naam en adres moet erop staan en het motto „Volkstuinwedstrijd". Minimum-for maat 18x24 voor de foto's.' Wat de dia's betreft, alle formaten zijn tóe- gestaan. Tot 1 oktober kunt u inzen den. Van de inzendingen zal de bond een expositie gaan houden,, in no vember. Iedere inzender krijgt een uitnodiging. Na afloop kan met het materiaal terughalen op het adres -van de bond, dat ik al noemde (maandag tot en met vrijdag van -. 8.30-12 en van 13-17 uur. Moet ik nog zeggen waar de volkstuinen te vinden zijn in de Maasstad? Voor uit, laat ik het een keer. doen, maar dan globaal. Zuid: omgeving Zuider-' parkweg en De Slinge; Noord: omge ving Kleiweg, Hazelaarweg en Hoge Limiet; Oost: omgeving Toepad en Boszoom; West: Abraham van Stolk- weg. Dan-weet u genoeg. Als u toch meer inlichtingen wenst, de adres sen staan boven - de telefoonnum mers zijn: 116856 en 179144. De bond hoopt op veel deelnemers en wenst, de de»'nemers succes bij dit. leuke werk. Ik zou zeggen: van het zelfde! L1 EPlBIED voo:r de historie is er J-J tegenwoordig ook al niet meer hij. Kijk maar eens-naar dit plaat-, je. Die arme Johan van Oldenbar- nevelt, vastgenageld in zijn nis aan de gevel van het Rotterdamse stad huis, kreeg geen kous, maar een warmwaterzak op zijn hoofd. Het lijkt wel of de .strakke stenen fi- guur nu nog somberder van gezicht is». Ik wou maarzeggen: maak het niet te bont. Met het beeldje Fikkie is al genoeg uitgespookt! SCHIEDAM Vrijdagnacht hebben onbevoegden zich een toegang verschaft tot een filiaal van de N.V. Van. dér Méér en Schoep aan de Snelliussingel. De in brekers drongen door het bovenlicht het pand binnen. Na een dèur té hebben ge forceerd kregen zij toegang tot de winkel, waar zij 1.600 hebben entvreemd. ïséSISSI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1