ffa Tilburgstroom opdrachten voor EPS organisten gaven samen concert Engelsen op bezoek bij „Olivier van Noort" ,Hij had me wel kunnen doodslaan' Containervervoer op oostkust ill Koöp uw brood op slechts één manier jjjSjgBS opruiming Auto in beslag Padvinders-uitivisseüng Burgerlijke stand Havenongelukken 0mê mmmm Vrijspraak of lagere straffen voor provo's in hoger beroep Flatgebouw voor bejaarden met hoger inkomen r ter meulen L roi'XEKDAMAIER Pagina 3 2 A DINSDAG 19 JULI ,1966 IK (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „Misdaad loont niet" is een spreekwoord af komstig uit de wereld van de misdaad. Alles komt toch uit, de „politie komt overal achter vult „de gewone man" graag aan. En 4lifat dat laatste betreft, na de serie voor een groot deel onopge loste bankovervallen begint dezelfde „gewone man" toch te twij- ielen. frN Rotterdam echter is één instantie die wel van memng is dat I misdaad loont. Dat is de „Electric Protection Services" (kort- Leg EPS) die met haar in de Maasstad gevestigde alarmcentrale fwei degelijk aan misdaad verdient, althans aan de bestrijding er- Lan. De grote golf van vermogensdelicten al of niet gepaard gaande !®et geweld en bedreiging heeft, behalve aan de EPS, geld, veel |geld gekost. ENTHOUSIAST 4': Kamperen mag een uitermate sportieve bezigheid zijn, maar waarom zou U zichzelf niet een beetje mogen verwennen, tij dens de heerlijkste weten van het jaar? Voor hen, die een goede nacht rust boven aifes stellen en niet op de grond willen liggen, gijn deze stretchers bedoeld. Veldbedden, geheel uitneem- baar, met metalen frame met i verende spanbeugels, maat 60x190 cm, bespannenmet canvas doek, voor nog géén tientje. En om het genot volkomen te maken, een luchtbed, ilgmodel, 5 baans met hoofdkussen, warm gevalcanïseerd, net zo Ideaal liggend als Uw matras thuis... voor nog géén zeventien gulden. stretcher 60x190 cm luchtbed HET reizen per schip wordt steeds meer een kwestie van recreatie bedrijven. Passagiers willen zich aan boord -kun nen bezig houden met alle mogelijke vormen van amusement en op een reis zoveel mogelijk van de wereld zien. De aanstel ling van een speciale recreatie-officier aan boord Van haar pas sagiersschepen is-een bewijs dat de Holland-Amerika Lijn deze verandering in de* reisgewoonten erkent. Een ander aspekt van deze verandering-is het feitidat de rederij de Statendam twee van de normale overtochten vanuit' New York naar het con tinent het karakter van een cruisereis geeft. «ss&smasr Morgen beglnt-de verkoop van deze stretchers en luchtbedden op';de Camping-afdeling. 2e etage, voor prijzen, die U geen tweede teer kunt verwachten. Lfm Tiet» landen Kerstreis mm SCSI Vraag van bakkers: citroen den Ouden ioe4© FKipstraat 27- Coolsingei 4 (Rotterdam BANKEN WERKEN HARD AAN BEVEILIGINGEN j •vu «ta l ti MSla Slot Phil, ear Uk (en. OW iv n» EPS gaat er waarschijnlijk aan verdienen- Na de eërste overval die no de Tilburgse AMKO-bank heeft de alarmcentrale rnlm honderd op drachten gekregen van banken, bijban ken en andere geldbéherende kantoren om een onderzoek In te stellen naar de juiste beveiliging en om die dan even- taeei aan te brengen. n« alarmcentrale die vorig jaar naar wrjkaans voorbeeld open ging heeft in !k land van Uncle Sam opmerkelijke resultaten geboekt bij de bescherming teeen overval, braak en brand. In Neder land is men over het algemeen wat kat-uit-de-boom-kijkerig". Maar het ziet er naar uit, mede door de ontwikkelin gen van de laatste maanden, dat deze particuliere beveiiigmgs- en alarmerings- aaatsebappij er ook in ons lantl flmk wat klanten bij krijgt Interessante bijzonderheid: m de Prins Alexanderpolder staan drie bijkantoren van banken. Twee daarvan zijn door de EPS voorzien van beveiligingsinstallaties en ook op de alarmcentrale aangesloten. Eén niet. En juist die bank in dit geval echter toeval werd slachtoffer van een overvaller die echter, dank zij krachtdadig optreden van het publiek, snel kon worden gegrepen Directeur van de jonge maatschappij is de heer Frank van der Lijke, een en thousiaste werker die nu tevens belast is met de opbouw "van een nieuwe centrale m Brussel. Hij spreekt uit ervaring als hij zegt: „De bankwereld m Nederland is op het ogenblik hard bezig met onderzoe kingen naar de beste beveiliging Dat is vooral na de grote overval m Tilburg." „De laatste maanden hebben we vele besprekingen gehad met veiligheidsin- specteurs". Hij geeft toe dat men in Axne- nka met deze materie, heel wat verder is. De banken waarmee EPS de laatste tijd in contact is gekomen, zij'n Juist de kleinere kantoren zoals districtshoofdbu reaus en provinciale banken. „Het ig bin nenkort geen lustoord meer." Er zijn drie soorten beveiligingen: in braak, overval en brand. De eerste en de laatste zijn het gemakkelijkst. Bij betre den of bij ander onraad, gaat in de cen trale van de EPS een signaal. De man die hij de bank of ander gebotrw bezig is bemerkt dat niet. Veelal kan hij op heter daad worden betrapt. Bij overvallen ligt het iets moeilijker. Hoewel daar een f' ;1 alarm zeer bruikbaar is De heer Van der Lijk» kan krass' staaltjes vertellen van zeer ondoelmatige beveiliging. Hij is een tegenstander vat dichtslaande deuren bij een overval. man wordt zenuwachtig en vecht zich naar de vrijheid waarbij ongetwijfeld ge wonden zullen vallen", zt„t hij. „De over valler weet niet of er elders in het ge bouw wel of geen deur naar de vrijheid is. Hij zal die blijven zoeken. Ik ken een bank, een oud herenhuis, met een derge lijke beveiliging aan de zijde van de klanten. Maar omdat het mooi weer was, stonden de deuren naar de tuin wagen wijd open Een ander voorbeeld van slechte bevei liging? „Er zijn banken waar op de balie tot bovenaan toe een stalen hekwerk Is waardoor een overvaller niet over de balUl kan springen. Maar links en rechts daarvan zijn deuren naar de ruimte voor het personeel. Behalve het stil alarm, dat dus de poli tie alarmeert en waarvan de overvaller zelf niets merkt, waardoor hij niet zenuw achtig wordt is er een andere belang rijke bescherming mogelijk. De kassier, de man dus die het geld beheert, moet achter kogelvrij glas zitten dat hem rond om beschermt en dat tot aan het pla fond rijkt. De overvaller zal dan met een briefje moeten duidelijk maken dat hij geld nodig heeft. De baliebeambte moet daarmee naar nsVJv Van 14 juli tot 4 augustus /r ROTTERDAM Er bestond veel be- langstelling voor het derde concert in de reeks bijzondere bespelingen, maandag avond In dc Laurenskerk. Dit was geen wonder, want er concerteerden twee be roemde organisten: Luigi Tagllavinl uit Bologna die het koororgel bespeelde en Marie-Claire Alain, op het transept orgel. Taghavini, die reeds eerder uitsteken de indrukken 'heeft gemaakt met zijn bespelingen hier ter stede, was ook nu weer te bewonderen door zijn uitermate verzorgde vertolkingen. In heldere re gistraties, met fabuleuze techniek en bui tengewone muzikaliteit bracht hij een serie composities uit de Italiaanse ba- rok-periode ten gehore. Van Girolamo Frescabaldi klonken, ter opening van de avond, drie stukken, resp. een klankvolle „Toccata Avanti la Messa degli Aposto- h", een zangerige Canzon „quarti toni" en een levendige, puntig gespeelde ,3er- gamasca" Van Michelangelo Rossi, die nog een leerling van Frascobaldi is geweest, speel de de „meester der verfijning", die Tagli- avini ongetwijfeld is, de vierde Toccata, een stuk voor afwisselende stemmingen. Prachtig klonken ook de drie „Airs", waarvan vooral de tweede boeide door de melodiek, en de fraai opgebouwde Passacaglia van Bernardo Pasquini, Een. groot contrast met deze Italianen .vorm den de twee koralen van Braihms, weinig gespeelde, maar waardevolle stukken: het warm 'klinkende „Jesus Christus, unser Heiland" eh het ingetogen „O wie selig seid ihr doch, ihr Fromtnen". Niet minder boeiend 'bleek het spel van Mane-Claire Alam, die haar pro- grammadeel inzette met een virtuoos gespeeld Preludium en fuga m d van Vincent Lubeck Ook twee koralen van Franz Zunder uit de school van Frescobaldi werden stijlvol en muzi kaal verklankt Haar beste prestatie le verde de organ is te hierna ongetwijfeld met de drie versies van. het schitterende koraal: „Allein Gotf in der Hoh sei Ehr" van J S. Bach. Opvallend was hierbij, dat ook de tegenstemmen steeds duide lijk bleven klinken. De organiste besloot hierop het concert, dat tengevolge van -het speciale karakter wel wat langer dan gewoon was, met een feilloze weergave van de Dialoog in C, een contrastrijke compositie van de Franse barokmeester Louis Mardhand ROTTERDAM De politie heeft giste ren de Citroen ID van een twintigjarige Amsterdamse student in beslag genomen. De carrosserie van de wagen was ver gaan en de chaissisbalken waren gebro ken. de kassier om geld te halen. Deze kassier heeft dan alle tijd om een stil alarm te maken. Iedere minuut is winst. Het zelf m de kas geld pakken is dan niet moge lijk. Bovendien zou dit stil alarm op diverse plaatsen moeten kunnen worden gemaakt. „De bankbeambten hoeven geen helden te spelen, daar zijn ze niet voor", zegt de heer Van der Lijke. Een speciaal overvalcommando bij de politiecorpsen is volgens -de heer Van der Lijke niet direct nodig. Ter illustratie vertelt ihij: „In Engeland is onlangs een bank overvallen die was beveiligd. De overvallers wisten dat. Ze konden maar een beetje geld -meenemen. De politie was er in drie minuten. Toch ontsnapten de rovers in het drukke verkeer". Een ander belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van overvallers-is' de auto matische camera die, zodra er stil alarm wordt gemaakt-üedereep aan 'de-balie, en dus meestal oók'de bvervailèrsfilmi Bij diverse overvallen is dit systeem uitste kend gebleken. Ir Amerika wordt bij banken*vaak aangegeven of de hank tegen-overval en of diefstal is beschermd-en -dat een auto matische verborgen camerawordt ge bruikt. „Dit werkt preventief'ea schrikt de mensen die tot eigen' schade met het systeem hebben kennis., gemaakt meestal af", zegt de k$er Van der Lijke, die op een vraag of dat hier-ook mogelijk z zijn zegt: „Er zijn tegenstanders die me nen dat je niet meer moet vertellen, dan nodig is". De heer Van der Lijke onderkent het gevaar van hevige gevechten in of bij de bank als de politie dank zij snelle alarme ring er heel vlug bij is. Dit kan gevaar voor mensen opleveren. „Er zijn,, vooral in Amerika, deskundigen die van mening zijn dat de politie niet-op de plaats zelf moet komen. Bij -stil alarm -gaat in de USA de politie scans Biet eens naar de bank. Men grendelt een groter gebiedt af en probeert de overvallers bij de vlucht te pakken." Als grote voordelen van een over val (stil) alarm zie' de heer Van der Lijke dan ook: 1. Voorkomen van vechtpartij, en omdat de man niet jn het nauw komt 2. De tijdsmarge voor overvaller en poli tie wordt kleiner. 3. Het geeft de politie Een voorbeeld vam de doeltreffen de werking van de verborgen auto matische camera. Een bankrover met een revolver: de hand nadert de balie. Maar hij is al gefotografeerd. Hij kon dan ook, dankzij deze foto, snel wor den gearresteerd. de mogelijkheid de omgeving vast af.te zetten. 4. Het werkt preventief. Een van de redenen waarom de beveili ging m Amerika op een hoger plan ligt, komt, volgens de EPS-directeur, omdat de banken het noodgedwongen moeten doen. De verzekering eist dat en geeft aanmerkelijke kortingen,,soms tot zeven tig procent bij beveiligingen. „In ons land zijn we nog niet zo ver. Er zijn wel enkele verzekeringsmaatschappijen die de Amerikaanse regels toepassen. - Maar dat zijn dan ook Amerikaanse maatschap pijen en dis kannen ons". 1 „Hiér moet men al die Installaties nog leren kennen-en onderzoeken. In-Ameri ka Is daarvoor een overkoepelende-orga nisatie, Specialisten bekijken iedere-nieu we installatie en geven er dan specifica ties bij". De heer Van der Lijke vindt dat er nog te weinig bij de houw van bankge bouwen, de veiligneidsiaspecteurs worden bijgehaald. „In de USA is er een ideale samenwerking tussen architecten en vei ligheidsmensen. Al bij de eerste plannen worden de deskundigen erbij gehaald." „Maar wij mensen moeten allemaal zelf meer op dit gebied waakzaam zijn. Auto's moeten beter worden afgesloten, zodat eventuele rovers ze niet lukraak kunnen wegnemen, In Belgie moest laatst een bank worden verbouwd. Er moest ook aan de kluis worden ge werkt. De directie -besloot het 's nachts te laten doentom zo min mogelijk-last te veroorzaken. Niemand werd- ge waarschuwd, met opzet, 's Nachts bra ken werklui de straat naast het ge- houw op.en-gingen graven, naast de kluis. Niemand keek er vreemd van op. De tweede en derde nacht hetzelf de. Pas de vierde nacht werd de politie gebel-domdat iemand er hoofdpijn van kreeg", vertelt de heer Van der Lijke, als voorbeeld van nonchalance van gewone mensen. A 1 J ROTTERDAM "Ik ben nor maal helemaal niet bang, maar de Schrik Is me nu wel in de benen gaan zitten". Dat zegt mejuffrouw T. Oosterhuis (37) die maandag het slachtoffer Is geworden van een roofoverval. Hoewel de tas waarmee de overvaller wegrende is teruggevonden zonder het geld Is de man zelf nog steeds voortvluchtig. Mejuffrouw Oosterhuis is weer aan het werk gegaan bij de dro gisterij m Hoogvliet met een flin ke buil op haar hoofd en wat hoofdpijn. Ze zegt: „Het moet iemand ge weest zijn die bekend was mat de situatie, een man die wist dat ik 's morgens geld bij me heb voor de winkel". „Hij had me best kunnen doodslaan", meent ze. Mejuffrouw Oosterhuis weet de toedracht nauwkeurig te reconstru eren: „Toen ik m de kleder het slot van mijn fiets stond open te maken, hoorde ik iets achter me. Ik draaide me om en zag een jon geman met een nylonkous over het hoofd op de tenen naar me toekomen. Voor ik Iets kon uit brengen had hij me met een hoc keystick enkele klappen op het hoofd gegeven. Ik viel op de grond en verloor daarbij mijn tas". De aanvaller griste de tas met het geld weg en vluchtte de tran op naar buiten. Ik ben hem nog even achterna gehold. Maar was hem al gauw kwijt. Een garage houder die door mijn gillen werd gealarmeerd, heeft de politie ge beld". ROTTERDAM De padvindersgroep Olivier van Noort, die vorig jaar een bezoek bracht aan Engeland, met name aan de 1st Dinting Scout Troop uit Glos- sop, krijgt de Engelse padvinder-colle ga's nu op bezoek in Nederland. Zater dag 23 juli komt de Scout Troop naar het padvinderscentrum De Rendierhoeve te Moergestei. Na een met activiteiten en manifestaties volgeladen week komen de Britse jongens naar Rotterdam, en ook hier wacht hliun een groots programma. Donderdag 4 augustus vertrekken de bui tenlandse gasten weer naar hun vader land. Het programma m Moergestel ziet er als volgt uit: zondagmorgen £4 juli: mor genwijding m het Engels en Nederlands, 's middags een tea-party voor padvin ders, ouders en belangstellenden op de Rendierhoeve, 's avonds kampvuur. Maandag en dinsdag: een zwerftot ht door het vennengebied van Noord-Bra bant (de nacht wordt doorgebracht in kleine plastic tentjes). Woensdag: ex cursie naar het Trappisten-klooster en bezoek aan De Eftehng, 's avonds de monstratie m Moergestel, met als b.jzon- dere gasten burgemeester G, J. J. Poort en enkele wethouders, tot slot een lampi onoptocht. Donderdag: „zeeroversdag", 's morgens worden de nieuwe verkenners „gedoopt" .tot Ruige Zeebonk, 's middags sport. Vrijdag: bezoek aan het Neder landse Qpenuchtmuseum in Arnhem, en *s avonds kampvuur. Zaterdag: verirek naar Rotterdam In de Maasstad zal de zaterdag en zon dag individueel kunnen worden doorge bracht, maandag is er een ontvangst op het stadhuis, waar waarschijnlijk burge meester Thomassen de groepen welkom heet. De padvinders bekijken füm3 over Rotterdam en Europoort, 's Middags wordt een bezoek aan de Caltex Petro leum Mij gebracht, 's Avonds is er film. ROTTERDAM Geboren: M J T Ruig- roJc-v VlijTn-en d, J J J Bos-Verdcnschot d- L M G Veldboer-Peltenburg d; M H F S Jansen-Verkruysse z. P F J den Haan-de Koning z; T H Korver-Cortlever z; P J v Faassen- v d Poel z; S Westerveld-Bergtier d; N Dammers-Nederveen z, A C M Ot- terspoor-v Rijswijk d: M M Mud-v Klooster d; G C Knobbe-Baas d; M Tatipikalawan-Ba» sing d; M J Eijkhout-Valat d, J F v Kou- wer.-Vinkenvleugel d; C Bossche-Naaktgebo- ren d; J Davids-Schurer d; E H Scheepsbou wer- Verschoor d: B H Wolthuis-Kruijt z\ T C v d Veer-de Bok z. Pz Sixni-Sadat d; N v Leeuwen-de Graaf d; T Ritmeester-Priede- nch d. D M W Veenholt-de Waard d; M-,J v Veen-Weemhoff z; C Hoekstra-v d Velden z; C L Kettmg-Madsen z; J v d Bxoek-v Donse laar d; G v d Hooven-de Wit d; C Wol- ters-Noordijk t; M Mohrke-Snellman T C Spanjersberg-de Kok z; A M A Rous seau-Samson z; C Bolderman-Bekker z; A Barnhard-r d Bilt z: C P v Dam-r d Bergh d; P A M v d Veerdonk-den Ouden zE Dunk-Bodegom A Pispilis-de Boer z; C J Baard-de Wachter d; A L Heere-v Lange- veld z, P M v d Linden-v d Graaf z, J J Roosa-Weijnen z, R Fister-Bijl Z', M Valk-Krab z, J Schouten-Smilde z, J Buren-de Jong z, A Gerritse-Rijsdnk z P v .4 f v.c JL i *i ROTTERDAM De Scheepvaart- en Sieenkolenmaatschappij n.v, In Rotterdam zal samen met George Gibson and Co Ltd te L'eith in september'beginnen met een lijndienst voor containers tussen Rotter dam en Grangemouth, aan de Engelse oostkust. De nieuwe dienst, die onder houden wordt onder de naam „Macvan", zal tweemaal per week een afvaart geven in beide richtingen. Alle-goederen zullen "in de haven van verschepjing op flats worden geplaatst of gepakt-worden-in containers. Er zal zo wel met eigen containers als met huur- containers gewerkt worden. Door deze werkwijze, zo schrijven de initiatief nemers in een communiquée wordt be reikt, dat de voordelen van container vervoer ten goede komen van kleine en grote zendingen, omdat alle lading in de haven van verscheping tot eenheden worden samengevoegd. Als voordelen noemen ze onder meer de tijdsbesparing bij vervoer van huis tot huis, de mogelijkheid van besparing op verpakkingskosten en het vermijden van schade. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan boord van het Nederlandse binnenvaartuig St. Theresia in de Merwehaven is de 62-jarige, haven arbeider J Porteugen uit Wamel gewond geraakt. Hij werd aan zijn nek getroffen door; een baal salpeter van vijftig, kilo die, uit een hijs viel Ds man is naar het Havenziekenhuis gebracht. De 25-jarige havenarbeider H. Verschaik uit Schoonhoven is gewond toen aan.boord van het Duitse schip Nordland in de IJsselhaven door een wegglijdende pijp die aan een zijde werd opgetrokken. Hij kreeg een gebro ken linkeronderbeen en een gekneusde rechter voet. Hij werd behandeld in de verbandkamer van de SV Zaan- de St Jobsweg. Varen zaak met HAL-schip van recreatie t Gélu. tel. of schrift, bat. Smokkelaar-spelm. Men schrijft uit den Gelderschen Achterhoek: De jeugd iiier heeft een nieuw spel uitgevonden: snlokkelaar-spelen. Er wordt een streep op de kpeeïplaiits getrokken, dat is de grens. Een paar „kommiezen" gaan er ijj liggen. Enige smokkelaars nemen een varken, dj. een \<m hun kameraden, op den schouder, en dan gaat het op het „Grosze Vateriand" aan Meestal worden ze aangehouden, en dan- wordt 't varken serbeürd-verklaard-en verkocht! Nownaal legt dit schip de- afstand (via Cobh'of Galway in. Ierland^ Sou thampton en/of Le Havre), af in 8 tot 9 dagen, maar de béide „adventure cruises to Europe" duren liefst 16 da gen. Tijdens de overtocht doet de Sta tendam Bermuda, Madeira, Lissabon, Vigo, Guernsey en Londen aan. Met recht een cruise dus. In deze havens wordt de reis minstens "acht uur on derbroken (in Lissabon twee dagen!), om het de passagiers mogelijk te ma ken iets van de omgeving te zien. De HAL heeft de bedoeling dit soort rei zen in de toekomst uit te breiden. Daarnaast "gaat de rederij .uiteraard door met het gebruikelijke jaarlijkse cruiseprogramma. Het t hoogtepunt is weer de traditionele 80-daagse wereld reis van de Rotterdam, volgend-jaar voor de zevende maal. Voor minimaal 10.000 gulden kunt u meevaren.- Daar naast maakt het vlaggeschip van de HAL een cruise naar de Middellandse Zee en bet hoge noorden. De Nieuw Amsterdam zal m de ko mende lente een vier weken durende cruise door de Middellandse Zee, langs het Midden Oosten en dqor de Zwarte Zee maken. Daarbij worden havens in tien. landen aangedaan. De Statendam maakt in 1967 de Vierde jaarlijkse cruise- yanaf de west kust van i de "Verenigde (Staten naar het Verre" Oosten'en het Stille-Zuid- zee-gebied:de 62-daagseOriënt-Paci- fic Cruise. Verder worden vanuit New York van november tot mei een aantal cruises 'naar de iWestindische eilanden gemaakt.. Aangezienr de. „Festival Sailings' rederij veel populariteit en succes be zorgen, gaat men ook hier mee door. Volgerrd jaar 2ullen er zes van en naar New York worden gemaakt (de Rotterdam en de Nieuw Amsterdam elk drie). De afvaarten van de Nieuw Amsterdam zullen aan Nederland en Belgie worden gewijd, terwijl op de Rotterdam Ierland nadruk zal krij gen. Aan bod komen volgend jaar ook weer de Tulip Time sailings, elk één met de Rotterdam en de Nieuw Amsterdam vanuit New York en één met de Maasdam vanuit Montreal. De JECerstreis van dit jaar vanuit Rotterdam zal door de Nieuw Amster dam worden waargenomen. De Sta tendam maakt opnieuw een „Golden West "Sailing", een reis van Rotterdam naar Los Angeles en San Francisco via West-Indie en het Panamaka- naal. de De Maasdam zal in november van dit en volgend jaar een reis -om de wereld via Australië en Nieuw-Zee- land maken. -De reis loopt via Sou thampton, Port Said, Suez, Colombo, Fremantle, Melbourne, Sydney naar Wellington. Via Tahiti, Los Angeles en Jamaica komt het schip naar de Maasstad terug. In het gewone passagiersverkeer zal de HAL volgend jaar 50 heen- en terugreizen varen in de New York- en Canadadiensten, met de Rotter dam, Nieuw Amsterdam, Statendam en Maasdam. Dit laatste schip neemt de taak van de Ryndam in de dienst op Canada waar. De Ryndam zal dit najaar namelijk de Seven. Seas van de Europa-Canada Linie veijvangen, die, zoals bekend, als huisvestings schip voor studenten in Rotterdam zal worden afgemeerd. De Maasdam zal met langer Bremerhaven aanlopen. jPEN van de succesvolle ervtse- ■*-J schepen van de HALde Nieuw-Amsterdam. SgvSgMsi,-; Dinsdag worden De Doelen, de velden van Feijenoord en het m.s. Nieuw Amsterdam bezichtigd, 's avonds staat Scheveningen op het programma. Woensdag, de laatste dag van de Britten in Nederland, worden Amsterdam, Mar ken, Volendam en de IJsselmeerpolders onder de loupe genomen. Die avond is er een groot vaar wel-kampvuur in het openluchttheater De Perenhof aan de Honingerdijk. (Van een onzer verslaggeefster) ROTTERDAM De rechtbank deed vanmorgen uitspraak in de zaken te gen drie van de acht provo's, die in hoger beroep waren gegaan na Ton nissen van de kantonrechter. De zaken tegen v|jf van hen zijn aangehouden tot september. De 26-jarige leerling van de acade- I mie voor beeldende kunsten J. .M. van der L. werd, conform het oordeel van de officier van justitie vrijgesproken van het hem ten laste, gelegde: geen gevolg geven San een bevel tot ver wijdering. De kantonrechter had hem tot een week hechtenis veroordeeld. Twee maal acht dagen hechtenis we gens deelnemen aan een volksoploop en geen gevolg geven aan bevel tot verwijdering eiste de officier tegen de 21-jarige student J. van V. De uit spraak tegen deze jóngeman, luidde acht dagen hechtenis. De 22-jarige laborant J. J. H. uit Amsterdam werd veroordeeld tot een tnaal vier dagen hechtenis na een eis van twee maal vier dagen. Dé beide laatste verdachten waren door de kan tonrechter elk tot twee maal acht da gen veroordeeld. ROTTERDAM De bakkers in Rotter dam en omgeving zijn ontevreden over de i.i-uisvroüweij. Hef is tijdens de vakan tieregeling van de bakkerijbedrijven bij zonder moeilijk, aldus de Rayonale Bak kerij Commissie om- vast te stellen" hoe veel brood er gebakken moet worden om aan de vraag van die. dag te voldoen. Deze toch al moeilijke opgaaf wordt nog ingewikkelder gemaakt door plotselinge veranderingen "in het" kopen van -brood, veranderingen- die door, die -regeling' zijn ontstaan. - - - Brood is een. dagartikel.' 's-Morgens wordt een bepaalde 'hoeveelheid gebak ken,' en als die te groot is betekent dat schade. Is er échter te weinig, dan kost het altijd nog zo'in -driè"tot vier uur om weer bij te-bakken. De Rayonale Bakker Commissie nu vraagt de huisvrouw 'zios te houden aan,-de volgende regels:- I, 9 Kies één manier om" uw 'brood te kopenrNeem het bij" uw tijdelijke'óak- ker aan huis (hij komt namens uw eigen bakker) of haal'het m de, win kel, maar blijf bij één methode. De bakker die dagelijks biju langskomt, bezorgt immers ook op zaterdag. Koop vroeg. Wanneer-,'s-morgens een sterkere vraag naar brood blijkt dan was gedacht, dan kan er om elf uur nog deeg worden gemaakt, en om'drie uur 's-middags"is er Haa bers hrood. Bestel, als net kan, vrijdag al voor zaterdag. Maak het uw. tijdelijke bakker mak kelijk. Yaak is het een scholier die vakantiewerk; verricht.', De Rotterdanise bakkers stelen het op prijs om ook in- de vakantie de aan-huis-bezorging té handhaven; al is het noodgedwongen op een andere ma nier. En tot slot- moo.it u geen. brood heb ben ontvangen, belt u dan het nummer van de Vakantiecommissie van de RBC, 118150. ROTTERDAM In samenwerking met „De Vrije Gedachte", de Midden standsvereniging voor Handel en Nijver heid en de RemonstrantsGereformeerde Gemeente wil degemeenschap Rotter dam van üiet Humtaistisch Verbond een stichting oprichten, die de bouw en ex ploitatie op zich zal nemen van een com plex van honderd tot honderdtwintig ser viceflats voor bejaarden, die na hun pensionering een nettoinkomen 'hebben van ten minste tienduized gulden. Het is de bedoeling, dat het complex zal worden gebouwd in de premiesector en men heeft reeds gevraagd om toewij zing van .grond in de binnenstad, liefst in 'de nabijheid van winkels. Het is de bedoeling dat.de echtparen of alleenstaanden, die in dit complex zullen wonen, zo lang mogelijk zelfstandig zui len blijven. De service-verlening omvat onder meer de diensten van een huismeester, zorg voor het schoonhouden van de. woningen en eventueel, voor zo ver nodig, het verstrekken van maalatij- den- Mogelijk- zl aaö het gebouw een dienstencentrum worden verbonden. De op te richten stichting 2al zicih aansluiten bij de Humanistische Stich ting voor Huisvesting Bejaarden. Voorzit ter is de neer D. Ch. Stemmer, secretares se is mevrouw A. H L. ter Kuile-Schok- king, penningmeester is drs. J. Zwakhals. Verder zijn bestuursleden mevrouw E. Tas-€aüo, mevrouw mr. C. J. Welle Don- ker-Visser, mevrouw mr G. Ver- beek-Obr en de heren S. Braadbaart, II Lamberts, dr. P. H. Mars, mr. A. ,Stem« pels, drs. W. van dér -Vlerk, D. vaa der Heul, W. de Loos, .J J. de Klepper, Ir. M. K. J. J. ter Kuile en J. C. Faasen. *0^1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1