Na pensionering naar Schiedam ROTTERDAM AGENDA Gedurende 48 jaar 10.000 huwelijken gesloten Jongen dood na inslikken pionnetje Eïectrteiteitsnet Schiedam moet nodig „op de helling" Eurobal wordt groots dansfeest DE UJ J Broodcourante Artikelen VAN DER SCHAFT - Textiel ff P. Boschman optimistisch gestemd Krediet van twee ton nodig Burgerlijke stand jSggj^asrsas sa Duizend kinderen bezochten op eerste dag het jeugdfestijn '66 Met honderd gulden op avontuur êr DE ROTTERDAMMER Pagina 4 DLVSDAG 19 JUiT J MdHNCtëft Mooi werk Fijnste afdeling Ondanks spoedoperatie Sport SCÜIEDASl HONDERDEN KOOPJES IN LINGERIE - TRICOTAGE LAKENS EN SLOPEN BADDOEKEN - BADLAKENS 10% KORTING BEKENDMAKING Uitgewoond MODERNE MAN GEKLEED! Fcrtei ttljl wor de meden» mie, die veel mi wi *11 Fortex Mledinj wkrijgtar tij s\ 2 4 Chef van burgerlijke stand A. Magielsen met pensioen (Van een onzer verslaggevers) f VLAARDINGEN De heer A. T. Magielsen, ambtenaar van de burgerlijke stand van Vlaardingen, zal blij zijn als het vrijdag 22 juli is geweest. Op die «ag namelijk gaat h(j met pensioen. Het gemeentebestuur biedt hem dan een receptie aan omdat de heer Magielsen meer dan 47 jaar op de burger- y lijke stand is werkzaam geweest. „Tegen al die belangstelling zie ik echt op zegt de man die zelf een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven i van veel Vlaardingers. ^en teleurgesteld", aldus de lieer R. Langerak, «ethouder van sport en recreatie, toen wij hem spraken naar aan leiding van hetgeen hij hij de opening van Jeugdland meedeelde: er is geen rijksgoed- keuring gekomen voor het eerste schooi en iostructièliad van een serie van zes, die Rotterdam heel hard nodig heeft. „Het was de bedoeling, dat «ij elk jaar aan één bad van de serie van zes zouden beginnen. Dat eerste school- en instructie- bad -moet komen aan de Burgemeester de Josselin de Jonglaan in Overschie," vervolg de de wethouder, „Die zwembaden zijn niet alleen nodig omdat we daarvan in Rotter dam een zo groot te kort hebben, maar nu wordt dat tekort ten zeerste acuut, omdat het buitenwater, niet alleen van de Njeuwe Maas maar ook in de polders, zo sterk ver vuilt, dat het ongeschikt wordt om in te zwemmen!"* De heer Langerak kondigde aan: Ook zie. ik mij straks genoodzaakt, het open zwembad in Overschie te sluiten. Ik had gehoopt, dat dit rou kunnen waih- ten tot hel aan de Burgemeester de Josse lin de Jonglaan klaar zou zijn. Daarvan komt au helemaal niets. Binnenkort zal Overschi-e liet dus helemaal zonder zwem bad moeten doen Dat is een hoogst onbe vredigende toestand." Op onze vraag naar de invloed van de vervuiling op andere openluchtzwembaden zei de heer Langerak: „De "WUgenplas ver vuilt sterk. De Kralingseplas is nu nog bruikbaar als zw-emwater, mits die terdege wordt schoongemaakt en uitgediept. Als we dat niet doen is daar de zaak heel gauw mie.' Ik heb daarvoor een voorstel Sdaar, dat binnenkort naar de gemeenteraad gaat." En ten slotte: „Er is* voor de Rotterdam se jeugd toch al zo weinig. Juist de schooi en instructiebaden zijn het hardste nodig. Met mijn programma voor deze zes baden is Rotterdam voor wat betreft recreatie en jeugdzorg echt in moeilijkheden gebracht." DB de officiële opening van Jeugdland '66 heeft wethouder R. Langerak toe gegeven dat de „Rotterdamse jeugd veel ontbeert". Pij zei: „Op straten en pleinen dreigt gevaar. Er is nog niet overal vol doende ruimte voor de jeugd gereedgeko men. Er is nu ook geen rijksgoedkenring gekomen voor het eerste schoolinstructie- bad. Kinderen hebben ruimte nodig". De heer Langerak zei dat sinds het eerste Jeugdland 40(1000 kinderen er «en bezoek hebben gebracht. De wethouder stelde vast dat Jeugdland steeds beter voor de dag komt. Er is groot verschil tussen de eerste jn 1958 en de achtste nu, niet in opzet wel jn -uitvoering." Hij merkte op dat Jeugd land het kleinste en vreedzaamste land ter wereld ist. „Vijftig procent van de stads jeugd blijft in <?e vakantie thuis en gaat jiiet naar bulten", zei hij. Bijkant De Rotterdammer, Vlaardin gen. Smalle Havenstraat li, tel. 6775 Ib.g.g. 010 - 1X5588) Uitsluitend voor de- dactiezaken 9493 (bgg. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H Verhei)", V7agnerstraat 24 B, tel. 3345, tnaandag t/m vrijdag 18.00-19.30, zater dag 1730-19.00 uur. Vlaardingen: - brand 4444; .GGD 2431 Apotheek; Wester, Voorstraat 53, tel. „Als ik zeg dat Ik meer dan tiendui zend huwelijken heb gesloten Is dat eer der aan de lage dan aan de hoge kant. Het aantal geboorten en aangiften van overlijden die ik heb behandeld zijn bij benadering niet te zeggen. Reken maar uit. Vroeger waren er zo'n driehonderd geboorteaangiften per jaar. Nu zijn dat er veertien- tot vijftienhonderd. Een klei ne 40.000 geboorteaangiften zltter er dus zeker wel in." De heer Magielsen is geboren ia Stad aan het Haringvliet. Op 15 februa ri 1919 kwam hij naar Vlaardingen, Daarvoor was hij een jaar te Kaalte in Overijsel werkzaam na eerst als volon tair in zijn geboorteplaats te hebben ^cwcrlct» In Stad aan het Haringvliet kreeg de heer Magielsen reeds zijn eerste contac ten met Vlaardingen. De bekende gere formeerde predikant uit Vlaardingen ds, W, Sfeders kwam namelijk nog al eens preken en wanneer de boot naar Den Bommel In Stad aan het Haringvliet aan legde en het tres hoog water, kwam men er -niet zonder natte voeten af. De heer Magielsen heeft toen eens de predikant op zijn schouders op het droge gebracht. In het "vervolg was hij altijd present ais ds. Sieders weer eens kwam en dat ge beurde nog al eens. „Kunt u me weer dragen meneer Magielsen," vroeg hij al tijd „.én dan ging Ik weer," De heer Magielsen is gedurende de 47 jaar dat hij in Vlaardingen werkt heel wat te weten gekomen van het intieme leven van de inwoners. „Wij maken het hele leven van de mensen mee; van ge boorte via huwelijk tot overlijden toe. Natuurlijk zijn er zaken waar niemand dan alleen wij van weten. Naar buiten kan je over deze dingen niet praten, maar toch blijft het mooi werk. Ik zou nooit anders dan op de burgerlijke stand willen werken. Het contact met mensen is hier zeer intensief en dat maakt het aantrekkelijk. Toen ik kwam bestond het hele secreta- riepersoneel van Vlaardingen uit twintig man. De stad had toen ook nog geen twintigduizend inwoners. Mijn chef in die tijd was de heer Habraken. Van hem heb ik het werk geleerd. Hij hield me altijd voor: „Magielsen beschouwt de bur gerlijke stand als een porseleinkast." Daar heeft hij groot gelijk in gehad. Ons werk vereist een grote accurates se. Fouten maken wordt getolereerd. On ze hoogste baas, wat het werk betreft, is de officier van justitie. Alle registers en huwelijksakten gaan ieder jaar naar de officier en daar wordt gekeken of er gestuft is of geradeerd. Dat mag name lijk niet,. Als dat wel is gebeurd krijg je een standje en een boete. Om die boete gaat het met maar het standje wil je niet hebben. Als het trouwens veel voor komt is dat niet zo prettig. Het is dus altijd oppassen geblazen. Ik neb het echter altijd zonder waarschuwingen van de officier kunnen doen. Het werk is gelukkig wel vereen voudigd. Vroeger moest je eerst een ge boorteaangifte in het klad Inschrijven. Daarna kwam het dan in het net en dan moest er nog een exemplaar voor de rechtbank geschreven worden, woordig wordt alles getypt." Tegen- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ondanks «en spoedo peratie is de negenjarige Johannes Ideier van de Pieter Stastokweg overleden aan het Isnlikken van een pionnetje. Zondag was de jongen met zijn ouders op bezoek bij zijn grootouders in de Pretorialaan. Tijdens een spelletje "Mens erger je met" stak de jongen ten pion m zijn mond die hij doorslik te Omdat hij het benauwd kreeg ging men met hem naar de St. Clarasticn- tlng De benauwdheid was toen een stuk minder. De ouders kregen het ad vies de jongen koek te laten eten en de pion zo langs natuurlijke weg te erwijderen. Maandagmorgen vroeg kwam. hij echter aan het bed van zijn ouders omdat hij had. De ouders waarschuwden de huisarts die het ventje onmiddellijk m zijn eigen auto naar het Dijkzigtzieken- huis bracht. De jongen werd onmiddellijk geopereerd en de pion uit de luchtpijp verwijderd. Dit heeft echter niet meer mogen ba ten. De jongen is even Uier overleden. „Stuif in Stuif uit" kan succes worden De heer Magielsen merkt nu hij weg gaat toch wel dat hij heel wat gaat afsto ten. Hij heeft altijd prettig gewerkt. Al les gaat nu anders worden. „De hele afdeling kan goed met elkaar opschie ten." Met zijn twee medewerkers op de burgerlijke stand de heer K. Boer, die hem gaat opvolgen en de heer J. van Keulen vormt hij een hecht team, dat de verschillende werkzaamheden onderling verdeelt. De burgerlijke stand maakt deel uit van een groter geheel, waaron der ook bevolking en militaire zaken vallen onder leiding van de heer Van der Laan Bouma. „Volgens mij is het de fijnste afdeling van net stadhuis," zegt hij. ï-Wjf r *1*. f, v. ty»4 Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel 263954 Cb g.g. 019 - U5588 en 01898 - 6619). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. 'Zamen- pofstr. 139. tel. Ï52400 Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ven, dag. van 18 3019.30. Belangrijke telefoonnummers: Alam politie 284650; alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G D. 269280. Apotheek: Nieuwland, dr. Wibaut- plein 17, tel. 267532. (Van een onzer verslaggevers) f SCHIEDAM Ter versterking van de electricitÈltsneiten In de omgeving van het Openhaar Slachthuis, In de Hoogstraaten in het oosten van Schie dam 'hebben B. «n W, de gemeenteraad verzocht kredieten beschikbaar te stellen van respectievelijk 22.500, J 29.000 e» ƒ150.4000. De te iage spanning In het laagspanningsnet in de omgeving van het Openbaar Slachthuis maakt de aanleg vanongeveer 350 meter nieuwe kabel noodzakelijk. Het laagspanningsnet m de Hoogstraat vraagt eveneens voorzienin gen, vooral omdat bij het verbouwen en moderniseren van diverse winkel panden de electriciteitsinstallaties die- noverkomstig zijn aangepast. Dit bete kende in het algemeen gesproken te ven s uitbreiding van deze installaties, waardoor het stroomgebruik sterk is gestegen De aanwezige kabel is thans zodanig belast, dat zelfs kleine uitbrei dingen niet meer kunnen worden opge vangen In de onhoudbare situatie kan worden voorzien door de aanleg van een nieuwe kabel tussen de transformatorhuishuisje, staande bij het Stedelijk Museum en aan de Bultenhavenweg. Ook in het oosten van Schiedam is versterking van het elec- triciteitsnet noodzakelijk. Deze vraagt de bouw en inrichting van een transforma torhuisje op het Van 't Hoffplein en de aansluiting van hoog. en laagspan- ningskabels op dit huisje. Voor de aanschaffing van gas-, water en electriciteitsmeters vragen B. en W. dé "raad kredieten van respectievelijk ij. ƒ100.000., ƒ35.000 en ƒ40,000. In d_ bestaande bebouwing moeten regelmatig gas-, water- en elektriciteitsmeters wor den vervangen. Dit is nodig om verlie zen, veroorzaakt door te lage aanwijzing van oude meters, te voorkomen. Boven dien vraagt een verhoogd verbruik me ters van grotere capaciteit, aldus stellen B. en W. in hun toelichting De Gemeentelijke Reinigingsdienst beeft voor 1966 vierduizend nieuwe vuil nisemmers nodig ter vervanging van versleten en kapotte emmers en ten be- I Vul nu Uw linnenkast aan en U spaart tientallen guldens. De beste merkartikelen o.m. HOLLANDIA - JANSEN TILANUS - SEAHORSE - NOVANA - KOALA. Rijkestraat 9 - Voorstraat 31 - Vlaardingen hoeve van nieuwe woningen, die in de loop van dit jaar gereed zullen komen. Het college van B. en W. verzoekt de raad hiervoor een krediet van ƒ36000 te voteren. B en W. stellen de raad bovendien voor een krediet van ƒ23.000 te verlenen ter dekking van de kosten verbonden aan de vervaardmging van schetsontwer pen voor een meuwe aula op de Algeme ne Begraafplaats. Reeds geruime tijd Is de bouw van een nlenwe aula op de Algemene Begraaf plaats een onderwerp van studie. Twee ontwerpen kwamen inmiddels van de te kentafels. Doch B. en W. lieten de verde re uitwerking achterwege, omdat de kosten van de verwezenlijking van het eerste en het tweede ontwerp niet aan- vaardbaar waren. Tot op heden heeft dit ^oorbercideade werk een bedrag van ƒ18.000.— gevraagd. De pogingen om tot op maandag 25 juli bijeenkomt, in behan deling nemen. een ook finantieel verantwoord plan te komen zullen echter moeten worden voortgezet. Een plaatselijk architectenbu reau is inmiddels bereid gevonden een voorlopig ontwerp te maken tegen een honorarium van ƒ5.000.—. Deze en ande re voorstellen zal de gemeenteraad, die ill %dré,2V r Rosner en W H Geldermaa, Broekweg 164D; Willem zv J van Dorp «n M Bakelaar Jac van Dijks- straat IS, René Marcel zv M J Kind en C C Jonker Burg A. v Walsumlaan 105; Willem Albertus zv C P de Hoog en Id G Gruteke Jan J-' Arkelstr 23; Petrus Cornells Herman zv J H Weltcns en E H Koog Dirk de Derdelaan 155, Harry zv H Botermans en J van Iterson van Baerlestraat 225; André zv H Botermans cn J van Iterson van Baer lestraat 225; Arie Johannes zv J Bezemer en A Donker Rijkstraat 37; Jan WUlem zv J Nieuwland en. E F Kooijman Dirk de Derde laan 153: Robert Cornells zv T van Papeveld en M Verhoeven v Beethovensingel 137 b. Ronnie zv C E La Lau en J Koppenaa, Spoorsmgel 135 SCHIEDAM Geboren: Sylvia C J dv W H van Scheepen en M Verhaal; Jannetje dv G Pappers en. J van Grootveid; Anna W A dv G F J Schuurrnans en W A van der Lir.gen, Abraham G A zv G Fons en A J Klos. Mieke I J dv I C Schaap en R H Haisma, Cornells zv C Tettero en J Koetsier. Huiberdma A dv W R van Soelen en A de Man; Elisabeth A dv M Gordijn en A de Zwart, Margaretha G dv W Noordijk en M M van der Steen Niet alleen als ambtenaar geniet de heer Magielsen bekendheid, In sportkrin gen Is hij geen onbekende. Jarenlang Is de heer Magielsen scheidsrechter ge weest na eerst zelf te hebben gevoetbald. „Dat betekende niet zo veel. Ik ben nooit een crack geweest." Ais scheidsrechter heeft hij zijn sporen verdiend. Het ama teurvoetbal leidde hij tot in de eerste klas en zelfs een wedstrijd Nederland BBelgië B heeft hij geleid. Verder was hij enkele malen grensrechter in inter lands. Nu nog is hij secretaris van de sub-commissie scheidsrechters in het district Rotterdam. Een functie die hij al twintig jaar bekleedt. Hij was lid van de protest- en straf commissie van de voetbalbond en hij is gedelegeerde bij de examens voor jeugdleider. In 'de sportwereld heeft hij zodoende heel wat vrienden en relaties gekregen. 'Leuk was het daarom dat hij enige tijd gèleden het huwelijk kon sluiten tussen de bekende Rotterdamse scheidsrechter Piet Romer en een Vlaardingse. Daarbij waren heel wat bekende sportmensen present, onder andere Leo Horn. Vrijdag zullen dan ook heel wat sport mensen aanwezig zijn op de receptie in het stadhuis. De heer Magielsen zal dan zelf moeten luisteren naar toespraken die hij in de afgelopen jaren zelf zoveel heeft gehouden. Veel bruidsparen zullen zich zijn gloedvolle toespraken ongetij- feld nog herinneren, want bij staat be kend om zijn rijke taalgebruik. „Ik krijg nu nog brieven van mensen die 30 of 35 jaar geleden door mij zijn getrouwd. Dat vind ik leuk. Als het kan ga ik die mensen opzoeken. Dat bedoel ik nu met het mooie van dit werk. De mensen die me schrijven zijn altijd gelukkig ge trouwd en dat geeft voldoening." Stilzitten gaat deze vitale man beslist nog niet. ,Jk blijf In de sport werkzaam en in Schiedam ga Ik huwelijken sluiten. Ik ben daar aangesteld ais ambtenaar van de burgerlijke stand, alleen voor het sluiten van huwelijken. De administratie Is er dan niet meer bij. Ondanks zijn publieke optreden trekt het hem hele maal niet om zelf in het middelpunt te staan. Vrijdag zal het in de burgerzaal tussen 16.39 en 18.00 uur wel druk wor den want velen zullen htm toch na zo veel jaar de hand willen drukken. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Na een ru zie met zijn schoonzuster hiesloot een vijftienjarige jongen uit Medemblik de wereld in te trekken. Met honderd gul den op zak, waarmee hij een rekening moest betalen, -kwam hij in Hoek van Holland terecht. Toen hij in een. pension kamers wilde bespreken kreeg men arg waan en bij de politie viel de knaap spoedig door de mand Van de honderd gulden was nog 8,25 over... De knaap is naar nuis teruggebracht (artikel 20 Wederophomvwet) Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat zij voor nemens zijn om met toepassing van artikel 20 der Wederop houwwet een bouwvergunning te verlenen tot plaatsing van een houten noodgebouw voor het onderbrengen van een tij delijk filiaal van de Gemeen telijke en BK. Leeszaal en Bi bliotheek op een terrein ten noorden van de Hargsingel. kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie Q no. 1769 (gêd Het bouwwerk is In strijd met het vigerende uitbreidingsplan (uitbreidingsplan in onder delen „Kethel-Centrum'"), De op dit bouwplan betrek kinghebbende stukkien liggers gedurende een week na de dagtekening van deze bekend making ter gemeen.te-s.-'creta- rie. Afdeling Algemene Zaken, Oude Kerkhof 19a, voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kun nen belanghebbenden bezwa ren tegen het verlenen van de vergunning schriftelijk bij hun College Indienen. Schiedam, 18 juli 1968 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris. M J. BLOK De Burgemeester. H. SABEL wJB. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wanneer zaterdag de vakantieweken beginnen zal de jeugd twee weken lang haar hart kunnen opha len aan een geheel nieuwe activiteit. In de voormalige Ericasehoo! aan de Zo merstraat is namelijk de zogenaamde „Stuif in-Stulf uit" Ingericht. Hier kun nen de jongelui de meest uiteenlopende dingen doen. Boetseren en tafeltennissen, sjoelen en tekenen, hout bewerken en legpuzzles maken Vorig jaar is met dit creatief bezig zijn van de jeugd al een bescheiden begin gemaakt. Zowel in de West wijk als op de Van Hogen dorplaan is er toen een dag gelegenheid geweest voor de jeugd om zelf .ets te maken van klei of van papier. Dit jaar is het comité jeugdvakantie- vreugd ervan uitgegaan dat dit soort werk op den duur de toekomst heeft Men heeft daarom besloten om op gro tere schaal de mogelijkheid hiertoe te openen Het gemeentebestuur werkte prettig mee door de oude Ericaschool beschikbaar te stellen. Verder heeft men van een aantal bedrijven materi aal gekregen, onder andere hout, leg- bouwstenen en stukjes linoleum om mo zaïeken te maken De heer P. Boschman, de ambtenaar van jeugdzaken, die de leiding van de vakanteiwerken heeft ziet veel in deze vorm van jeugd bezighouden Vorig jaar bleek wel hoe gioot de belangstelling voor deze vorm van recreatie was. Trou wens, in Jeugdland in Rotterdam gaat het helemaal op deze manier". Mejuffrouw Hannie van Breen is het met deze opvatting helemaal eens. Zij gaat de eerste week de „Stuif in." in de Ericaschool runnen. Van haar is ook de opzet van de verschillende manieren waarop men zich bezig kan houden. Zij heeft er kijk op als aankomend schooljuf- frouw. Ze heeft er al vier jaar kweekschool opzitten, maar maakt vol gend jaar nog vol om de hoofdakte tc halen mogelijkheid voor meisjes om te v.v en te bakken Als alles goed east Ss de culinaire produkten te krijgen de kantine die nog wordt ingericht a De heer Boschman ziet het.--.-ilW optimistisch tegemoet. .De medeworvÜ, voor het werk is plez.eng Vo"^ activiteiten zijn genoeg meisjes ak iT ding beschikbaar. Hoe het zal gaan mS worden afgewacht De tentoonstel!™. Toen onze grootouders kinderen v3 komt ook goed van de grond.' De vw dingers beginnen nu te komen met slu lei voorwerpen om het geheel meerT ven te geven v w De vaste attracties als torenHu.— het wegen op de stadswaag, dut, weer onder leiding van waagmeesterT van Roon, de dagtochten naar Dsta»» en de havenrondvaarten vinden ittlu V. noeg aftrek. Ais het weer meezit nllei het ongetwijfeld weer twee mooie i.i,„ worden. Zonder twijfel za! het werk, dat oud-wethouder H. K. vj® m! nen ais voorzitter van het vakautC mite heeft verzet, aan dat succes S vreemd zijn. Hennie heeft zoteel moeilijk de oude uitgewoonde lokalen van de school voor haar doel aangepast. „Het ergste werk was de school weer toonbaar te maken". Gemeentewerken heeft heel wat werk gehad om alle vernielde ruiten weer in te zetten en andere veraiellngn te herstellen. Samen met de andeie mede werksters is Hannie bezig geweest de school schoon te maken. Maandagmiddag zag alles er weer heel behoorlijk uit en voor de opening kan er aan het uiterlijk nog heel wat worden gedaan. Dan zal een van de meisjes haar plaats bij de deur innemen om de kaartjes van een gulden te verkopen. Tegen die prijs kan men de hele vakantieweken in de school terecht. Er komt ook nog een (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Meer dan duizend jon gens en meisjes hebben op de ope ningsdag het „Jeugdfestij 1936" m de sporthal Margriet bezocht Maandagmor gen om acht uur stonden reeds de eerste kinderen voor de poort te trappelen van ongeduld om binnengelaten te worden. Het laatste kind ging pas om tien uur naar binnen. Van negen tot vier uur hebben de duizend jongens en meisjes -van zes tot twaalf jaar zich uitstekend weten te amuseren met de talnjke evenementen, die dit jeugdfestijn hen biedt. Het bezoekersaantal heeft alle verwach tingen van de organisatoren overtroffen Aanvankelijk had men ongeveer vijfhon derd kinderen verwacht. Bovendien zijn er 850 lunchpakketten verkocht, even eens ver boven de verwachting. 'De directeur van de sporthal, de heer nir zijn de medewerksters die gedurende de vakantieweken de jeugd zullen helpen creatief bezig te zijn. Hannie van Breen (tweede van linkszal de eerste week van de „Stuif in" in de Ericaschool runnen. VISSERMBBRICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN, 19 juli Vanmorgen kwam aan de afslag de treiler Voorloper, VL 18, schipper Jac Jol. met 208 kantjes. Aan de afslag alhier betaalde men vanmor gen voor maatjesharing klein ?S90. maatjesharing groot 114—f 126 en gezouten makreel f 491—30, alles per kantje C. Bolmers, raadt dan ook aan voor de verdere dagen de entreebewijzen en de kaartjes voor de lunchpakketten, beide voor een gulden per stuk, een dag van te voren na twee 's middags af te halen. In de tweede week van augustus zal het jeugdfestijn tijdens de traditionele Schiedamse feest- en kermisweek wor den herhaald. Indien het „Jeugdfestijn 1966" evenals maandag gedurende de ge hele week een trekpleister blijft voor de Schiedamse jeugd, dan zal dit experi ment volgend jaar zeker opnieuw worden gehouden. lUHtdlifl klin« k«tr) Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151, Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Voor de vierde achter eenvolgende maal zal op de zaterdagen van 6 en 13 augustus in Musis Sacrum het Eurobal worden gehouden. Het dansfeest belooft grootser dan ooit te worden. Kosten noch moeite zijn gespaard oiu het traditie geworden bal tot een eclatant succes te maken. Burge meester H. Roeifsema zal vermoedelijk, evenals vorig jaar, het bal openen en de buitenlandse gasten toespreken. Ook dit jaar komen er jongelui uit Esslingen (Duitsland) en uit Neath (Engeland). Vorig jaar hebben totaal ongeveer veertienLionderd jongelui de beide avonden van het Eurobal bezocht. Het Eurobal-comité had aanvankelijk ge dacht dit jaar het hal m de nieuwe sporthal te kunnen geven, maar daar van Is men afgestapt. Men had name lijk niet verwacht, dat de hal zo vroeg in bet voorjaar zou opengaan, maar pas in augustus. Volgend jaar hopen de organisatoren het bal in de sporthal te kunnen houden, omdat Musis Sacrum langzamerhand te klein wordt. Daarom ook is het noodzake lijk gebleken dat men het bal over twee avonden verdeelt. Als gastzangeres zal Karin Kent optre den. Vooral op het Knokke-Festival 1966 is zij in het middelpunt van de be langstelling komen te staan. Ook de be kende beatgroep „Tbe Riats" verleent on der leiding van Ko van de Hoeven haar medewerking Tegen de achtergrond van smaakvolle en suggestieve decors zal er in Musis' Sacrum voor het danslustige publiek op drie plaatsen tegelijk gelegen heid zijn zich te amuseren. Het programma luidt als volgt: zater dag 6 augustus in de grote zaal het show-, dans- en amusementsorkest „The Wooltown Jazz Band" o.l.v. Jan Sehe- pens; m de bovenzaal de beat-groep „T-ie Next" en in het zaaltje ernaast „De Bron", „The Metronome Quartet o.l.v. Pete van Hees. Zaterdag 13 augustus in de grote zaal de beat-groep „The Riats" o.l.v. Ko van der Hoeven, met als gastazngeres Karin Kent; ie de bovenzaal „The Newports" o.l.v. Paul van Klaveren en in „De Bron Hakkert's Diotheque met discjockey Joop Deze tweede Eurobal-avond wordt ook bijgewoond door de gasten van het jubi lerende Bad Groenoord, dat op 13 au gustus in samenwerking met de SZC een internationaal waterpolotornooi houdt. Hieraan doen mee een waterpoloteam uit Zuid-Afrika, kunstzwemsters van de Zwolse BZZ de waterpolospelers van de Nederlandse selectie en een aantal ande re buitenlandse gasten. Het bal duurt van acht uur 's-avonds tot een uur 's-nachts. Vanaf maandag 25 juli Is er bij het VW-kantoor in de Flantage voorverkoop van de toegangsbe wijzen. die ondanks de algemene prijsstij ging slechts vijfentwintig cent duurder zijn dan verleden jaar. Ze kosten nl. drie gulden per stuk. m ANDAAG gun ik u «en blik op een miniem facet van mijn dagelijks bestaan. "VVat u daarmee te maken hebt? Evenveel als ik met het uwe: op een heleboel tijdstippen leven we volkomen onafhankelijk van elkaar en we hebben niets met elkaar te maken, maar op een be paald ogenblik (een ogenblik dat hieronder volgt) worden we met el kaar geconfronteerd, en dan gast het erom... ja, waar gaat het dan om? Om het recht van de sterkte, de eigenwijste? Of van de wijste? Gaat u maar eens met me roee, op een goede dag. Daar stapt Jan Krant 's middags het gebouw van De Rotterdammer uit, zijn tas (mei natuurlijk de krant van die dag) onder de arm. De zon schijnt, en Jan voelt zich best. Opgewekt loopt hij naar de tram. Even wachten bij de halte, even knipogen naar de zon en naar een huppelende kleuter, en daar is zijn lijm Achter instappen, zegt hij beleefd tegen een van de vele toeristen die telkens opgewekt naar voren lopen omdat ze dat in The Hague, Haag of La Haye waar ze net vandaan ko men, hebben geleerd. Gaat u voor, mevrouw, zegt hij tegen een moe der-met-kind (u merkt intussen wel dat Jan Krant het toonbeeld vaa zo-hoort-het is) en dan stapt WJ zelf naar binnen. Het Is druk en warm. Eén stempeltje, zegt hij tegen de conducteur, en hij vraagt zich voor de zoveelste keer af waarom deze functionaris nu een conducteur heet, wat toch wagenbestuurder be tekent Dan begint zijn confrontatie met de medemens. Pardon, mag ik even passeren? vraagt hij, want ach terin de tram blijven staan is, zoals hem werd geleerd, niet netjes. Voor in de wagen rijn dan nog lege plaatsen, maar achter kunnen Se mensen er niet mee in, omdat er geen ruimte meer is. Een meneer gaat opzij. Maar een mevrouw met een boodschappentas heeft hem niet gehoord. Pardon me vrouw, mag ik even passeren? Geen reactie. Mag ik er even langs, me vrouw? Ze hoort niets, pan een zacht duwtje in de rug. Verontwaar digd draait ze zich om. Mag ik even langs? vraagt hij nogmaals heet be leefd, hoewel hij een geïrriteerde ondertoon niet kan verhelpen. De vrouw beweegt zich zuchtend opzij en: Ha, denkt Jan, ik kan verder Maar nee. nu zijn het twee druk m gesprek zijnde jongens die hem het pad versperren. TAE TRAM stopt voor de halte, remt iets te abrupt en iedereen valt een stukje naar voren. Zo ook Jan. Dan, door het luidsprekertje, de conducteur: Nog een stapje door lopen, dan kunnen de andere mensen ook nog mee! Met wat voor kleine stapjes de mensen doorgaans lopen blijkt nu. Sommigen ver plaatsen hun voeten welgeteld veer tien centimeter. Jan echter staat nog steeds achter de eerste draaiing van de gelede tram. Hij heeft er al half in berust. Niemand loopt door, waarom zou hij het wel doen? Neg een klein stapje doorlopen, we moe ten verder! roept nog eens de con ducteur. Vooruit maar, denkt Jan- en daar gaat hij weer,Op ten® (letterlijk en figuurlijk) trappend, mensen half opzij duwend, stomp® in de rug oplopend, struikelend over uitstekende benen, het evenwicht verliezend in een bocht. Maar dan: de overwinning wenkt Vooraan is nog genoeg plaats om desnoods op de grond te gaan ljï* gen. Eindelijk is zijn doel bereist- genoeg plaats voor zichzelf, 'en mogelijkheid voor anderen om ook met deze tram mee te gaan. hu kijkt terloops naar buiten en sten plotseling tot zijn grote schrik,va» dat hij al twee haltes voorbij zS® bestemming is. Mag ik er «vea langs? vraagt hij dan voor1 laatste maal, en als het ware uit gestoten door een mensenmassa tui mel thij de tram uit. Volgende kk' maar lopen, neemt hij zich voor. Hebt u zichzelf in deze momentop name herkend? Wie was u? Eerw_ zeggen. Dan zal ik ook eerlijk beken nen dat ik wel eens een enkele heer blijf staan, om te praten met e® kennis, of zomaar. Maar na zo'ni dag als hier beschreven neem ik weer heilig voor om altijd door te lopen, hoe moeilijk het ook is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2