&OTTEBDAM Zitten en kijken in De Hoek Burgerlijke stand MOB worstelt met veel te lange wachtlijsten Honderd kinderen gaan kamperen met „Leger" 10-40 korting VmADS cjmamii j Herv. Gem. kampt met financieel tekort Letsel Chinees onbekend SEIZOEN OPRUIMING Mv Te kort aan mankracht Vervoer per vrachtauto Uerxiamttttt' Duitsers noemen rozen-koningin prinses Beatrix Uit taT f 400 gestolen Vuil storten bij Fokkerstraat wordt duurder .Ng BON volgende week 1 De weg was nog niet gereed... Prov.weg 24 bis voorraiigsweg naar N'kerk Marktberichten D' "K* r'vMÉÈM Velen namen geld bij spaarbank op voor vakantiedoeleinden Hond trekt zijn baas omver: hersenletsel Opening expositie in Weeshuis luidt vakantieweken in B. Brussaard kreeg zilveren medaille "uit- OPGAVE VAKANTIEADRES Onfortuinlijke dief bekend nog inbraak B. en W. willen liet pijnloos afmaken van dieren afstoten GRATIS j TRAMPOLINE I SPRINGEN IN dagje uit? fijn...naar rmiiihHii Geen reserves meer nr ROTTERDAMMER DOXDERDAC 21 JULI 1966 ËBJSm? Vandaag en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks via de uit de krant geknipte bon minstens een week van tevoren - citvöen 1Jt den Ouden IKS" Pagina 3 2 4 AT bij als eens eerder veroordeeld was, b«d <le 28-jarige kok L. A. J. W. wel „•jllen toegeven. Eén keer, in België, he tende bij tegenover de rcehter-coimnissaris, wr president van de rechtbank mr. A. R. t Hes somde de inhoud van 's mans stral- «aster op, dat een dozijn Belgische en Duitse vonnissen bleek te bevatten. In zjjn .«baorteland, België, wacht hem bovendien nol een half jaar gevangenisstraf. Mr. B. V d. Meulen eiste wegens diefstal een jaar roit aftrek tegen hem. De man was werk- raant bü een café-restanrant aan de Nieuwe Binnenweg. Op de ochtend van de achtste jaei bad hij zijn sleutels „vergeten", waarop y naar het huis van de bedrijfsleider ging dB diens exemplaren te lenen. Aan die alflitelrmg zat ook de sleutel van de brand- last- V. beperkte zich niet tot het openen ÏSn de zaak, maar strekte zijn activiteiten ook uit tot de brandkast. Hjj deed een greep in een kistje, dat daarin stond en maakte zo „ik schrok er eigenlijk zelf van" 2600 buit. Een deel daarvan, 1700 had Ij teruggegeven, de rest bad hij opgemaakt. ^Vj, teruggegeven", merkte de officier op. *0 bracht ze hij iemand, die ze naderhand Mtt de politie heeft gebracht." Verdachte* nudsman, mr. A. de Mooij, vond dat de diefstal de man eigenlijk op een presenteer- blaadje was aangeboden. In februari had de 25-jarige W. J. v. d. L. een baan als melkbezorger gekregen en in diezelfde wand al maakte hij zich schuldig aan ver- duistering. Zijn werkgeefster omsloeg de jongeman niet ligj *as een ijverig em ployé maar trof een regeling waarbij de melkbezorger het bedrag van 530 zou terugbetalen. Toch maakte v. d. L. zich in april schuldig aan hetzelfde vergrijp; nu verdween er 170 in zijn eigen zak. Ook bierna bleek het bedrijf bereid hem in èeast te houden, zij het in een functie waarbij hjj niet met geld om hoeft te gaan. tegen de jongeman, die verminderd toe rekeningsvatbaar wordt geacht, eiste de officier van justitie, mr. W. D. van Mee,ter, ucgen maanden met aftrek, waarvan drie toorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en inschakeling van bet consultatie bureau voor alcoholisme. De officier raadde de man aan, de portemonnee voortaan te laten beheren door zjjn vrouw. Alcohol speelde een belangrijke rol in het over de schreef gaan van de 61-jarige wachtsman 11, K„ die in april zeven fietsen stal en dere verkwanselde aan buitenlandse zee lieden. De rijwielen, die hij ber en der in Botterdam wegplukte, stonden op een na allemaal op slot. Met een speciaal voor dit doel gekochte schroevendraaier, forceerde de verdachte de sloten. Tien maanden met aftrek, waarvan drie voorwaardelijk, een proeftijd van drie jaar met toezicht en in schakeling van het bureau alcoholisme eiste de officier. Korte tijd nadat hü zijn laatste straf had uitgezeten, maakte de 21-jarige nutroos J. K. zich schuldig aan een „bü ronder smerige streek", zoals de officier rei: hü beroofde een collega van 200. Deze diefstal was niet het enige delict waarvoor hü terechtstond. Op de avond van de 12de april zwierf hü door Rotter dam, werd door de politie in de kraag gegrepen wegens openbare dronkenschap. Ontnuchterd vrijgelaten ging hjj opnieuw op pad en drong de keukendeur was niet op slot een woning aan de Staten- laan binnen. Een jaar en zeven maanden jeugdgevangenis eiste de officier, hetgeen de mogelijkheid inhoudt, dat de jongeman bij goed gedrag na één jaar voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. ÜAdKifeateS T> OTTERDAM Actueel tafereel AA in Hoek van Holland, badplaats van de Maasstad bij uitstek: zitten en kijken naar de scheepvaart in de Waterweg. De Koningjn-Emma- boulevard heelt daar ruimte ge noeg voor. Duizenden maken vooral met het betrokken weer van deze dagen gebruik van deze promenade. Het is er goed toeven als het strand wat minder lokt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij de Spaarbank anno 1820 te Schiedam werd in de afgelopen maand 2.355.961.43 (v.j. juni .1.498.204,70) Ingelegd en j 2317.999,38 (v.J. Juni 1,841,358,80; terug betaald Een gering inlegoverschot, ongetwij feld een gevolg van het opnemen, van geld voor vakantiedoeleinden Het inlegoverschot bedroeg over het eerste halfjaar IMS ƒ2.300.472 tegen ƒ2.415.103,16 over het eerste halfjaar 10S5. Het tegoed van inleggers bedroeg ultima Juni 1906 57.385.283,07 (30 juni 19S5 51356,47736). Het aantal spaarders bedroeg per 30 juni 1366 56,487 (30 juni 1965 55.132). Het totale obligo en de reserves waren eind juni 1966 voor 29.127.41357 belegd ln effecten, voor 8.872.034,88' tn hypotheken en voor 16.110.073,64 in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. Be liquide middelen be droegen per 20 juni 1966 6.918.75159. MAASLAND De Christelijke Boeren en Tuinderabond, afdeling Maasland, zal op zinsdag 2 augustus het jaarlijkse uitstapje voor haar leden houden. Men vertrekt 'a-morgens om half acht en men hoopt *s-a vonds om ongeveer tien uur weer ln Maasland te zijn. De reis gaat onder meer naar de N.O .-Polder, door het Gaasterland en terug o.a, over de afsluitdijk. •VLAARDINGEN Ondertrouwd: Lambert van de Merwe. 25 Maassluis en Meta Josina Moerman 21 Pr. Hendrikstraat 32; Jannis Abraham Nieuwenhuize 21 Vondelstraat 62 ea Nelletje Ruwaard 21 Sportlaan 97. Geert MuMer 83 2e Spoorstraat 4 en Adrian a Maria Cornelia Malleus. Botterdam, Johan Jaco bus Schouten 23 Rotterdam en Suzanna Pe- tronella van der Velden 21 Roerdompstraat 20, Jacob Korpershoelc 21 BiBltonlaan 52 en Emmy Anna Droog 19 Sehoutstraat 35; Jo- fcannes Cornelia Verkade 21 Rotterdam en Maria Westerhoft 19 Wagneistraat 21 B: Erandscus Antonlus Franke, 24 Nachtgaal- laan 16 en Rosalina Christina van den Broek tl Utrecht; Gerardus Adolf van Tienen,. 20 van Schravendijkplein 86 en Geertruida van Weerkom 16 Vette noords trant 2; Johannes Cornells Wamsteker, 23 Veerplein 4,1 en Ma ria Catharina Elisabeth Margaretha Bulte, 21 lnsstraat 19; Hermanus Hendrinus Gemt Bal, 25 Rotterdam en Frederika Maria Rte- veld 22 Bilderdijkstraat 14; Leo Pleter Elshout, 23 Abbenbroek en Maria Allegonda Moerman 22 Vondeistraat 14; Arend Moer man 23 Mozartlaan 39 en Annetje van Dorp J* P. K. Drossaartstraat 35; 95; Johan Smits Lombokstraat 13 en Jenny Sieke 17 Curagao- laan 182; Johan Heinrieh df Bouw 35 Breda ca Adriana Schippers 33 Pr. Hendrikstraat 6. Geboren: Martina d.v. P. Bleljleven en H Philips v.d. Palmstraat 1 D. Johannes z.v. J. A. Hoogerwerf en M. G. Borsboom v. Baer- lestr 196; Maria Catharina d.v. J. van Keu len en b.C, Kroon: Johs v. Bijnenstr. 53; Hendrik Adrianus Johannes z.v. C. Tebrugg- Se en C. van Huizen; Leeuwerikstraat 12. Overleden: Johannes Franken 73 ebhtg. v. C. Koole Twee Vriendenstr 22; Hendrina Tom M. Claudius Civiltslaan 40; Willem Christ: aan Hulsmaan 81 wedr. v D. Sterk, Spoors in gel Roode Krulsgebtmw, Emmastraat 38: Herv. Ger. Comité, ds. L. Vroegmwey, 20, Grote Kerk, Oranjecarrillon: Beiaard concert Chris van Boom, 20—21. Bijkant. De Rotterdammer, Vlaardin- ï®a> Smalle Havenstraat 11, teL 6775 'bgg, 010 - 115588). Uitsluitend voor de- éactiezaken 9493 (b.g.g. 6619). Klachten bezorging Vlaardingen: H. vetten, Wagnerstraat 24 B, tel. 3345, baandag t/m vrijdag 18.00-19.30, zater dag 1730-19.00 uur. yiaardtogen: brand 4444; GGD 2451 2S^POthe4lï: ^rester> Voorstraat 53, tel. Bijkant. De Rotterdammer; Lange kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken 6619? 4 Cbgg" 01 115588 en 01858 Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- «ofstr. 139, tel. 152400. Klachten bezorgen: Agentschap zie bo ren dag. van 18,30—19.30. 'langrijke telefoonnummers: Alarrr, Politie 264656; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en GJ>. 269280. Apotheek; Nieuwland, dr. Wibaut- Plein 17, tel. 267532. MAASSLUIS Geboren: Jeroen Baldwin zv J A Hurnmelen en R Andrlessen; Ernst zv F Abbas en H Harsta; Jflrgen zv T Dekker en G Versteeg; Fjanctsus Josephus Wilhelmus zv C M Hoozenburg en A J Plompen: Margit Henrietta Brigitte dv E Rietveld en G A de Bruijn; Olf Bonifaüus Marlnus zv N C M Meinders en L Schuma cher; Marline Louisa Johanna dv G F Ble- rings en W M Th J F Doek; Catharina Louisa Maria dv W G Philippa en C L M Out; Jeannette dv D I Langeadoen. en A Robbemond. 'Ondertrouwd: A Oosthoek en C Saiy; H W G Houweling en L F van der Lee. Getrouwd: A M J Dries en J Bruinings. Overleden: Hendrik» Wilhelmina Hoedolf 84 weduwe van P Dubbelamn; Koek Johannes 55 ongehuwd. j "SCHIEDAM Geboren: Johanna I. dv J van den Bosch en M C Faasse Overleden: H M J Kruitwagen. 74 ir; J van Oers 94 jr; A J van Leeuwen, 7S jr wed: de Bok, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het Medisch Op voedkundig Bureau te Vlaardingen beeft in 1965, zij het moeizaam, goed werk kunnen doen. Het MOB heeft echter blij kens het jaarverslag vooral te kampen met personeelsgebrek. Voor de toekomst is men wat dit betreft niet al te opti mistisch gestemd. Vorig jaar heeft men geen maatschappelijk werkster aan het bureau kunnen verbinden. Een psychia trisch sociaal werkster is er dit-jaar wel, maar niet in vaste dienst. De contacten met onderwijsmensen zou het bureau graag wat meer onder houden maar hiervoor is praktisch geen tijd aanwezig. Een punt waaraan het bureau erg veel waarde hecht is een korle wachttijd tussen aanmelding van een kind en de behandeling. In 1965 was deze tijd gemiddeld een half jaar. Dat is veel te lang. Een schrale troost is dat het in 1964 nog langer duurde voor men een kind in behande ling kon nemen. Niettemin doet het MOB zijn werk en gezien het aantal behandelingen dat vorig jaar werd verricht doet men al het mogelijke ondanks het perso neelsgebrek om de zaken te laten draai en. In 1965 werden honderddrie aanmel dingen gedaan. Vierentwintig kinderen stonden op de wachtlijst. Het bureau voltooide zestig onderzoeken. Zeventien kinderen onderzocht men SCHIEDAM De 75-jarige G. A. K, liep woensdagmorgen en hersenschud ding op bij een val die zijn hond hem veroorzaakte. De man liep in de Alei- dastraat met het dier aan de lijn te wandelen. Bij het naderen van. een even eens aangelegde hond sprong het beest van de oude heer plotseling op en trok zijn baas omver. De eigenaar van het dartele dier moest naar het Gemeentezie kenhuis worden gebracht. niet, zij werden naar andere instanties doorgestuurd, Een aantal aanmeldingen werd weer ingetrokken. In een jaar werden achtendertig behande lingen beëindigd terwijl men aan het eind van hel jaar nog tien kinderen onder behandeling had. De meest voor komende moeilijkheden lagen op het gebied van het leren, maar ook ge- dragsmoeilijkbeden waren dikwijls een reden voor onderzoek. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De vakantie feesten, die zaterdag 23 juli beginnen, worden vrijdagavond officieel geopend. In de burgerzaal van het stadhuis wordt een korte bijeenkomst gehouden. Daarna zal het comité de genodigden verzoeken hen te volgen naar het Weeshuis. Daar is de tentoonstelling „Toen onze grootou ders kinderen waren" ingericht. Met het bezichtigen van deze expositie zullen de vakantieweken dit jaar voor geopend worden verklaard. De lustrummaskerade-optocht op zateri dag is het eerste evenement waarmee de jeugd de twee weken vakantievreugd in-, zet. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Leger des Heils Jeugdkorps-Schiedam maakt onder lei ding van jeugdsergeant-majoor Goossen van den Hoek deze zomer veei werk van de zomerkampen in Lunteren, waaraan gedurende de eerste twee weken van augustus honderd kinderen en twintig leiders zullen deelnemen. Er zijn onder meer zondagsscboolkampen en jeugd-, zang- en muziekkampen. De afvaardiging uit Schiedam ver blijft op het mooie jeugd-buitencen- trum van het Leger des Heils te Lunte ren. Er zijn daar een groot tenten kamp, eetzalen en recreatiezalen beschikbaar. Dankzij de vriendelijke bemiddeling van een aantal Schiedamse bedrijven en van stadsgenoten kon men een uitge breide inventaris bij Schiedamse win- keiiers kopen, o.a. borden, bekers, bestek; tentlampen, keukenbox, gascom- l'oor enz. Ten bate van de zomeractiviteiten werd een zeepactie ondernomen, die uitste kend is geslaagd en thans is afgelopen. Enkeie duizenden pakjes zeep werden vlot en prettig verkocht. De Schie damse Heilsoldaten en ouders van de kinderen verlenen hun medewerking door het bakken van cakes en boter koeken. Verder werd voor de zomer kampen toegezegd koeken, krentenbol len, boter, flesjes limonade, limonadesi roop en snoep. Voor de schoolgaande kinderen en de oudere jeugd zijn er sinds het vorige jaar geen daguitstapjes meer met de luxe autobussen. Het vervoer naar de kampen geschiedt per vrachtauto, zoge- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Wethouder H. Sabel heeft vandaag in het kantoor van de Dienst voor Sociale Zaken aan de heer B. Brussaard (64) uit de Burgemeester van Haarlenlaan 1169 de zilveren medail le in de orde van Oranje-Nassau uitge reikt. De heer Brussaard viert vandaag namelijk het feit, dat hij veertig jaar geleden als ambtenaar in dienst van de gemeente is getreden. De jubilaris is thans werkzaam als Commies A bij de Gemeentelijke Deinst voor Sociale Zaken. De heer Brussaard heeft de wens geuit zijn jubileum in alle stilt te vieren. Op alle niet-afgeprijsde artikelen 10% korting. modchufe •ehledamsewag si vlamrdingan tol, 320S Duur speelgoed.1 De heer W. uit Elle- woutsdgk verloor op weg naar de haven een briefje van 60. Er werd natuurlek druk naar gezocht. Toevallig viel de aandacht van een der zoekenden op het papieren scheepje van een kleinen jon gen. Hü ontdekte daarin het gezochte papiertje. De jongen keek vreemd op, dat z*ün scheepje zoo de aandacht trok, maar was wat in zyn schik over de groote som, waarvoor hij het kon ver- koopen. Dringend verzoek," uw vakantieadres die wij regelmatig op de'advertentie pagina plaatsen, op «e geven. Indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE VLAARDINGEN Mejuf frouw R. S. de Waard uit Den Haag is enkele dagen geleden te Did.) uitgeroepen tot Rosenköni- gin 1966. In een groot verenig i- gingsgebouw aldaar werd zij be laden met 113 rozen, aangeboden door de vele gasten die zich daar bevonden. Mejuffrouw De Waard maakte deel uit van een (NCRV) reisgezelschap met als reisleidster mejuffrouw A. den Duik uit Vlaardingen, die zitting in de jury had toen de Rosenkönigin moest worden ge kozen. Jaarlijks wordt door de bevol king te Clausthal-Zellerfeld een Rosenkönigin gekozen. Het was voor het eerst xn de dertig jaren, dat dit evenement wordt gehou den, dat een Hollandse tot de uitverkorene behoorde. Als teken van waardigheid werd mejuffrouw De Waard een rose sjerp omhangen waarop met „gouden" letters stond: Jlosenköningin Clausthal-Zeller feld 1966". Van de „kurleiter" Petrusch kreeg de gelukkige va kantiegangster een zeer groot fraai boeket rode rozen in haar armen gedrukt, een fles wijn van de eerste Rosenprinses en verder nog een boeket rozen van de tweede prinses. Terwijl de groep de volgende dag onderweg was voor een bergtochtn werd het huis waar mejuffrouw De Waard verblijf hielddoor pers en publiek besormd. Te Clausthal-Zeller feld werd mejuffrouw De Waard ook wel prinses Beatrix ge noemd... Al met al was het voor de NCRV-groep een overweldi gende ontvangst in Duitsland. SCHIEDAM De negentienjarige Schiedammer, die dinsdag bij hét Coop-comlexaan de Koemarkt 5500 had ontvreemd en door de politie werd aangehouden, heeft nog een inbraak be- kerrd. Op 9 juli is hij na het vernielen van een ruit binnengeklommenbij de wasserij Noordhoek aan de Nieuwe Ha ven. In het kantoor van de wasserij" ont vreemde hij uit een bureaulade een be drag van veertig gulden. Uit de consumptietent van P. Steren- borg aan de Koemarkt hebben onbekend geble en daders vannacht een aantal goe deren ontvreemd ter waarde van ach thonderd gulden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In verband met de komst van het aardgas, dat zoals bekend geen vergiftige bestanddelen bevat, zal net de gemeentelijke vervoersreimgmgs- en ontsmettingsdienst in de toekomst niet meer mogelijk zijn honden en katten pijnloos af te maken, B. en W. stellen de gemeenteraad voor de tarieven voor het afmaken uit de desbetreffende verordening te verwijde ren. Indien de raad met het voorstel van B. en W. akkoord gaat zal de Dieren bescherming in Schiedam deze taak van de gemeente overnemen. (Van een onzer verslaggever.-) SCHIEDAM Van mevrouw H M Z. die werkzaam was in het nog 1e openen bejaardentehuis Spaland van de hervorm de gemeente aan de Willem Andriessen- laan te Kethel, is uit haar tas een porte feuille met vierhonderd gulden gestolen. Mevrouw M. had haar tas aan de leu ning van een stoel gehangen toen ze even Wegging om een boodschap te doen. Bij haar.terugkomst bleek dat de porte feuille uit haar tas was verdwenen. r.aamd jeugdvervoer. De reiskosten worden hierdoor zeer sterk verlaagd. De belangstelling voor de zomerkampen wordt steeds groter, zowel bij de kinde ren als bij de leiders. Voor het volgen de jaar rekent men al op een dubbel aantal aanvragen. De meuwe Schie damse officieren, de majoors C. G. Gerstel-Verrijk, zullen een dag het kamp bezoeken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B en W stellen de gemeenteraad voor het tarief voor het storten van vuil op het terrein aan de Fokkerstreat te verhogen van dertig tot vijftig cent per hectoliter. Deze prijsver hoging achten B. en W. noodzakelijk om dat de jaarlijkse kosten van de stort plaats, die in oktober 1965 in gebruik is genomen, worden geraamd op het hoge bedrag van 135.000 De opbrengst van de rechten zal door dit nieuwe tarief met ongeveer vijfdui zend gulden stijgen. Bij deze raming is rekening gehouden met een aanzienlijk mindere storting door particulieren. De hoge eisen die Gedeputeerde Staten aan de nieuwe stortplaats stellen maken het noodzakelijk het tarief te verhogen voor het in ontvangst nemen vaD afval, door derden aangevoerd en gestort m afvoerschepen of op het stortterrem Door deze hoge eisen van GS zal er namelijk meer mankracht nodig zijn, ter wijl het afdekken van vuil, het afpom- pen van vuilwater en het berijdbaar hou den van de stortplaats belangrijk hogere bedragen vergen. legen Inlevering van deze bon (Van onze correspondent) BERK EL' en RODENRIJS Twee jon gens uit Schiedam zijn gisterarvond, ko mend uit de richting Pijnacker over de Klapwijksebrug recht door gereden. Zo als bekend was de provinciale -waterstaat hier ijverig ibezig een nieuwe weg aan te leggen. Maar deze verbinding is nog niet gereed. Alleen het zand ligt er nog. Dat ondervonden de jeugdige Schiedammers, Hun auto kantelde enliep scnade op. Zelf kjvamen ze er goed af. Geldig van 22 t/m 28 fuli R j i behalve zondag 24 iufi 8 WASSENAAR 1.000.000 in1 recreatiecentrum boa en duin speeltuin trampoline, j midget-golf kano's bowïïrtg etc. café-reet. „De Scltaapakool".' Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De financiële situatie van de hervormde gemeente in Schiedam blijkt nog steeds precair te zijn. Het college van Kerkvoogden maakte" on langs bekend, dat,het,totaal der uitgaven in 1966 f 377,021 zal bedragen (vorig jaar ƒ340.640), welk bedrag een aanzienlijke verzwrarlng van lasten betekent ten op zichte van het vorige -jaar. Dit is begrij pelijk. want ook voor de kerkelijke ge meente werken de algemene' loon- en salarismaatregelen van 1 januari door. De onderhoudskosten 'van de gebou wen vormen een steeds zwaardere be lasting. Niet minder dan vier kerken, zes pastorieeen, twee kosters woningen en een voormalige noodkerk vragen voortdurend om onderhoud. Dit moet beslist gebeuren.om achteruitgang in bruikbaarheid en waarde te voorko- Alle prijsstijgingen, die de laatste jaren zijn gesignaleerd, gelden evenzeer voor de kerkelijke gemeenschappen. Daar naast wordt men telkens geconfronteerd met onverwachte tegenvallers. De in komsten voor 1966 worden geraamd op ƒ375.950. Uitgaande van dit bedrag blijft er niettemin een tekort van ƒ1.071. In feite is deze begroting niet zo sluitend als ze wel lijkt, want men heeft aan *de ene kant de inkomsten ruim veertigdui zend gulden hoger geraamd, terwijl men anderzijds het vicariaat heeft opgeheven. Bovendien bezuinigt men zoveel moge'- lijk op de personeelsuitgaven en ge bruikt men de rente van de belegde fondsen voor de dagelijkse uitgaven. Er zijn geen reserves om de tekorten op te vangen. Begin van dit jaar is men begon nen met een aktie, waarbij op de lidma ten een beroep werd gedaan om zelf de vaste bijdragen te verhogen. Bij een aan tal lidmaten is dat ook gelukt. De aktie is nog steeds aan de gang, zei een van de kerkvoogden, de heer W. Ch. de Bree, Ook over de ingevoerde noodcollectes is men niet ontevreden. Doch hij voegde eraan toe, dat de vakantiemaanden fu nest zijn voor de ontvangsten van de Hervormde Gemeente. Daarbij komt, dat het stopzetten van de avonddiensten in drie van de vier kerken eveneens een nadelige invloed op de ontvangsten uitoe fent. Al mag er op het ogenblik nog geen spra ke zijn van het wegvallen van een predikantsplaats, op den duur zal de sterk voortschrijdende ontkerstening haar wrange vruchten beslist gaan af werpen, in de vorm van een permanen te financiële noodtoestand' van 'de'her vormde gemeente en trouwens ook van andere kerkgenootschappen. Zoals onlangs prof. dr. ir. H. G. van Beusekom het scherp formuleerde op de algemene vergadering van de Vereniging van Kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde Kerk, nl. dat de grote vraag waar het in 1966 om zal gaan is: „Zal de kerk in deze geseculariseerde samenle ving tenslotte nog een plaats hebben? Of zal zij verdwijnen, met door vervolging of stelselmatige, atheïstische propaganda, maar vanzelf door de groei van de wel vaartsstaat, waaraan we allen meedoen, omdat we in andere dingen niet meer geïnteresseerd zijn". In een bepaalde hervormde wijkge- meente werden in 1964 zes huwelijken gesloten en in het eerste half jaar van 1965 niet één. DEN HELDER De kruiser „De Zeven Provinciën" is vanmorgen vroeg bij Den Helder aan de grond gelopen. Na drie kwartier kwam de kruiser op eigen kracht weer vlot. Onbeschadigd kon „De Zeven Provinciën" de reis vervolgen. ..De Zeven Provinciën" was op weg naar Den Helder om daar een ernstige zieke aan wal te brengen Bij een ondiep te,'„De Bollen" genaamd, liep de kruiser met het vorschip aan de grond. Toen het schip na drie kwartier vlot kwam, kon de zieke worden afgeleverd en vertrok „De Zeven Provinciën" voor de voortzet ting van het normale oefenprogramma weer naar zee. (Vervolg van pag. 1) Een ton rijst Kort voor twee uur vanmiddag ar riveerde voor de Chinese kanselarij m Den Haag een vrachtwagen van een handelsmaatschappij, beladen met een groot aantal zakken rijst. Er was sprake van zelfs een ton. De wagen werd direct binnengelaten, nadat de politie hem had gecontroleerd. Enige minuten later, terwijl men nog bezig was met het uitladen van de rijst, kwam een gele CD-wagen aan. De politie wilde de wagen onder zoeken, maar de Chinezen weigerden dit en reden terug. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLE De provinciale weg no, 24bis, lopende van de Kerkiaan in Capel- le tot de Kerkiaan in Nieuwerkerk a.d, IJssel zal woden aangewezen als auto weg ten behoeve van een vlotte awf shng van het snelverkeer. Dit weggedeel te zal dus gesloten 'zijn voor alle verkeer in beide irehtingen, behalve voor (motor rijtuigen. Het langzame verkeer kan ge bruik maken <van de 's-Graenweg, die parallel loopt met de provinciale weg. In venband met uet gereedkomen van de provinciale weg hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten nog een aantal verkeersmaatregelen te tref fen Zo zal de provinciale weg no. 24 bis, lopende van de Keridaaa in Capelle tot een punt vijftig meter voor de aanslui ting op de Kerkiaan in Nieuwerkerk wor den aangewezen als voorrangsweg. Bovendien zal een verbod links afslaan gelden voor het verkeer in beide richtin gen op de provinciale weg bij de kruisin gen Klaas Klinkerskade, Ouderkerkse- laan en 's-Graenweg en op de kerkse- laan, waar beide wegen op de provincia le weg aansluiten. Een verbod rechts aslaan zal gelden op de provinciale weg bij de kruisingen Klaas Klinkerskade en kerskade, de Ouderkerkse'laan en de 's-G raven weg, waar deze wegen op de provinciale weg aansluiten. Deze verkeersmaatregelen zullen in gaan nadat de vereiste verkeersborden zijn geplaatst. Reeds enige tijd is deze weg, het verlengde van de Van Rijccke- vorselweg (vanaf het Kralingseplein naar Capelle) gereed. VEILING WESTERLEE ,,ID^.LIER~ Aardappelen 21—37 kg., poters 11—13. andijvie 33—33, dubh. bonen 30—115, snijbonen 150200. tuinbonen 26—28, Ahean- te 330330, Golden. Lamp 350470, Franken- thaler 340—3S0, Muscaat s—320, Aberson 320—350, komkom, /krom 1819, waspeen 12—25. pepers 120405. postelein 1837, prut- men 85170, spinazie 19—36, spitskool 1518 uien 28—63, rode kool 3241, prei AI 3755* BI 46 paprika 3—27 st, perziken 3 —46 sla i Au192 bloemkool 6 98—102, 8 93—09 10 8486, 12 43. 15 27, bospeen 17—36 bos. pe terselie 2—selderij 28, kroten 11—16, tomaten A 325—355, extra B 330—380 toma ten A 310—325, B 295—315, I C 310 —350 CC 205—225 (I) Per stuk. komkom AA 2528, A 2325, B 2133. C 1518, D 12, Netmeloen 5 90105, blank 8 105—115, 10 90—95 netmeloen 6 185—180, 8 160—170, pijp 10 140—14S, 12 1—115, Ananas 6 ISO. 8 165, suiker S 210. 8 195. 10 205, Ogen 6 130, 8 60—155, 10 75—110, 70-35, 15 40—80. 4030 kg aardappelen, 500 andijvie 1100 dubb bonen, 1370 snijbonen, 160 tuinbonen, 1300 Alicant, 550 Golden Lamp 13500 kom kom, 3600 Waspeen, 190 pepers, 660 postelein, 3300 pruimen, 870 spinazie, 500 spitskool, 500 uien, 1000 rode kool, 1100 prei 2500 bos peen, 2200 selderij, 675 kroten, 720O st extra kom kom 41000 I, 17000 Bm. 65 200 totaal, 12000 netmeloen 1500 ogenmeloen 700 paprika, 8800 perziken 13920 sla, 450 bloemkool 38.435 bak es exp. 245)9 bin, 40934 totaal. 0 MAASSLUIS De heer S. de Jongh is aan de Technische Hogeschool te Bellt geslaagd voor het kandidaatsexamen civiel ingenieur Kipstraat 27 iggawg m m TK MOET het al weer hebben over de Comunidad Evangeh- ca Espanola. De aanleiding vormen twee brieven: een van ds. De Tom be en een van de heer G. den Bra- ber. Die eerste brief is eert erg pret tige, de tweede een wat sombere. Om kort te gaan: er is een geldelijk tekort en of u, lezers, nu wil helpen dat tekort te dekken. Nee, het te kort is niet zo groot Als we alle maal wat geven is de zaak zo weer in orde. Is er te veel, dan heeft men een reserve voor dit goede werk. Eerst de brief van ds. De Tombe. Hij reageert op mijn stukje over het bejaardentehuis in Madrid van enke le weken geleden. En hij bedankt me zeer uitvoerig en zelfs vleiend! Niet nodig, dominee, het is mijn taak te helpen. Ik ben wel geen ombudsman, maar tn bepaalde ge vallen probeer ik in deze hoek van de krant op mijn manier te helpen. Maar dan slaat de luimige toon van ds. De Tombe ineens om in een ernstige. Hij begint over het tekort van de Commumdad. Ds. De Tombe stelt dat ik in Rot terdam ongetwijfeld goed geïntrodu ceerd ben. Dan vraagt hij of ik maatschappijen ken waar Spanjaar den werken. Die dan bij het werk van de Comunidad ongetwijfeld zijn geïnteresseerd. En of ik nu zo'n directeur kan vragen wat geld op de giro van de heer Den Braber te storten (nummer 181382, telefoon 201936). Die Spanjaarden helpen toch ook mee aan de opbouw van de illustere stad Rotterdam, zegt ds. De Tombe. Of Jan Krant nu in het algemeen bij zijn rijke, hooggeplaatste kennis sen geld wil vragen! Nou, het spijt- me ds. De Tombe, maar daaraan begin ik niet. Nog daargelaten of ik wel rijke, hooggeplaatste kennissen bezit, dit past niet in het kader, van het werk aan deze rubriek. Ik wil graag dat heb ik al meer gezegd >n het kader van deze rubriek hulp voor een of ander goed doel vragen. Daaronder vailt de Comu nidad. Maar dat doe ik dan op mijn manier en dat is schrijvender-' wijs! "TPOEN ik de brief van ds. De -1 Tombe al had gelezen kwam er een ang epistel van de heer G. den Braber bmnen. U weet het mis- schien nog, hij is een der mensen, die zich nu al een jaar of vier inspannen voor het kerkelijk bear beiden der protestantse Spanjaar den in ons gebied, In juli 1962 werd het eerste contact gelegd, releveert de heer Den Braber. Daar kwamen bezoeken van, lessen in het Neder lands, praten over en weer. Totdat* men besloot meerdere geestverwan ten op te zoeken om te komen tot een wekelijks samenzijn. Eerste gevolg was; de zaterdagse, reume, waarmee op 2 maart- 1963; werd begónnen in- een lokaal van de' Statensingelkerk In Rotterdam. En zo ging het verder, Kerkdiensten werden belegd. Aanvankelijk op wis selende plaatsen, maar sedert febru ari 1965 op een vast punt: de kerke-- raadskamer van de (Anglicaanse) St. Mary's Church, Pieter de Hooch- weg 133. Elke zondag wordt daar het evangelie aan de Spanjaarden verkondigd. Daarnaast wordt in-, tensief aan evangelisatiewerk ge daan Constant wekt men, in gesprek en met geschrift, Spaans-" sprekenden op de diensten bij te wonen. Nu Is ook een bijbelstudiekrinr gevormd, die per 3 september a.s. zal beginnen in Atrium, Karei Door manstraat 143. Zodra zich gezinnen met kinderen in of om Rotterdam vestigen kan de zondagsschool wor den geopehd. Studiemateriaal is daarvoor aanwezig. Verder ligt het in de bedoeling, schrijft mij de heer Den Braber, filmavonden te houden, waarop evangeliefilms met Spaanse tekst worden vertoond en waar grammofoonplaten met toelichtende, tekst van evangeliserende- strekking worden gedraaid. Volgende winter hoopt men zelfs een uitbreiding van het werk tot stand te brengen: De Turken',wil men dan gaan bereiken. Eerst met het houden van gezellige avonden, natuurlijk om ook hen met het evan gelie te confronteren. Er zijn al evangelies in die taal aanwezig. lyjAAIt NU de financiële zaken: Ik zei u al, het gaat niet, om zoveel geld. Men werkt niet met zeer grote bedragen, het belang rijkste is de liefde, die uit de da den spreekt. In 1965 werd ontvan gen aan koliekten ƒ438,72 en aan giften ƒ1118,75. Dat is samen 1557,47. Men gaf uit 1418,83; bij dat getal wordt het tekort over 1964 (a ƒ72,68) geteld, zodat een totaal van 1491,51 ontstaat. Over dat jaar 1965 was dus een overschot van 65,96. Dan dit jaar tot dusver: In de eerste zes maanden werd ontvangen aan koliekten ƒ217,35 en aan giften ƒ375,50, samen ƒ592,85. De uitgaven bedroegen ongeveer 640. Daarmee was het overschot dus opgesou peerd. Maar.schrijft de heer Den Braber me, de openstaande re keningen tot het einde van juli be dragen ongeveer 245. Zijn vraag is nu en ik geef die maar door „wilt u helpen dit, voor ons zeer aanzienlijke, tekort te dekken?" En ook „ons te voorzien van wat in de a.s. wintercampagne nodig zal zijn?" Daar stelt Jan Krant zich dus graag achter. En hij vraagt zich af of het mogelijk zai zijn een paar* duizend gulden met zijn allen te storten op giro 709 van de Algeme ne Bank Nederland, Blaak 34, Rot terdam, ten name van Comunidad Evangelies ,Espanola, (Het mag ook wel op het al genoemde nummer van de heer Den Braber.) Als alle lezers van deze rubriek een bedrag je gireren kan de Comunidad voort. Een suggestie: als u nu eens elk jaar een bedrag stortte? NTot slot dit: De heer Den Braber schrijft aan het slot van de brief: „Wilt u de Here om Zijn zegen op dit werk vragen en blijven vragen? Doen wij ook." Ook daar sluit ik me graag bij aan, want zonder die ze gen is er niets mogelijk!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1