J. v. Dorp blij met filmzaaltje Bezoek museum beslist moeite waard '08 gordijnstoffen jeu de boidebaan voor V alkenhof be woners HOOGERWERF Staelduinse Bos met sluiting bedreigd kopa^m Zwervende Ier raakte weg en vrienden kwijt Collectie van A. Verboon is uniek 3.80 4.98 6.- opruiming 5.- DE KLERK ZN PPROBL VERSTILD LEVEN de kattenbeker Koerier I r stormloop Mannen verdacht van 9 inbraken ingeslot Wethouder„Zo moet hef' en Man ver giftigd door kolendamp 98 Stichting Recreatie boos Onderhandelingen over verhuur aan golfclub om zeker te zijn J* :-7# Maskerade-optocht start in Zomerstr. VLAARDINGEN PASFOTO'S DIA'S N31VüVddVSindl BEL 4502 of 9094 VAN DER SNOEK Een kent geen hindernissen Pagina 3 2 A VRIJDAG 22 JULI 1966 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. van Dorp, de zeer actieve con servator. van het „Museum voor de Nederlandse Zeevisserij" heeft na jaren eindelijk de mogelijkheid om in een provisorisch ingerichte ruimte op bescheiden schaal films te vertonen. De oude, niet in gebruik zijnde keuken van het Reedershuys bleek met enige moeite te transformeren in een redelijk filmzaaltje. De heer Van Dorp wil deze ruimte niet alleen IttUINCijÉN- V indaag en morgen - -..en dagelijks SCHIEDAM en dauelijki gedurende de vakantieweken maar ook daarna blijven gebrui ken voor het vertonen van films en eventueel voor het houden van lezingen en ontvangsten. Aanwinst Medewerking ROTTERDAM De Stichting Recreatie in Den Haag heeft de strijd aangebonden voor het be houd van het Staelduinse Bos bij Hoek van Holland als recreatie terrein. Het gevaar dreigt dat dit bos voor hét publiek gesloten zal worden, nu de eigenaresse Van Rijckevorsel, met de Rotterdam se Golfclub praat over verhuur. Kantoormachines 'n.v: verzekerings maatschappij westblaak 22-r'dam tel. 010-110004* citröen den Ouden loede liesveld 151 in onze expositiekelder van 22.7-3.9 internationale kunstnijverheid vlaardingen Duizenden van deze luxe SKAI tassen zij" er verkocht en de „fjjg bUjüt maar toenemen! geen wonder, want het is een toonbeeld van vakmanschap, puntgaaf afgewerkt, met solide rits en brede soufflé, een tas uit de luxe serie ...die U voortaan iedere dag gaat gebruiken. SKA! tassen, Ideaal voor een massa boodschappen of de week ends (en U weet 't, SKAI is sterker dan /eer en blijft soepel...) verko pen wij voor nog géén zeven gulden. Morgen begint de verkoop van deze fraaie weekend- of bood- schaptassen, geheel eontraste' rend afgepaspeld, in zwart en cognac voor Ciin tel. of schrift, best. I OILS." (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Lustrum-maake- tadeoptocht waarmee de vakantieweek nterdag wordt geopend begint om 15.30 I tsr bij de Ericaschool in de Zomerstraat. Via de Brede Steeg gaat het naar de Markt waar voor bet stadhuis zal wor- j dta gedefileerd. De stoet gaat dan langs de volgende route naar het Oranjepark waar de va- kanlleprinsès en prins gekozen worden: Hoogstraat Brede Havenstraat VVestha- i vtnplaats Oude Havenbrug Schledamse- «g en Callenburghstraat. 14 JUUT/M 4 AUGUSTUS Opruiming van een assortiment originele PLOEGSTOFFEN. Proef stukken en niet meer volledige series van 1965. Geweven en bedrukt, 120 cm breed, van 8.95 en 10.50 per meter, nu voor en „PRIVERA" 100% linnen PLOEGSTOF, 120 cm breed, nu voor de helft van de prijs, per meter (Vin een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN' „Zo moet u gooien, bovenhands", aldus wethouder G. Walstra donderdagavond tijdens de ope ning van een Jeu de boule"-ve!dje bij het bejaardencentrumdë Valkenhof. De mtheudcr demonstreerde de aanwezige bewoners hoe volgens de regels van de kunst de bal moet worden gegooid en wat de volgende werpers moeten doén om een pnnt te scoren. Deze-sportieve activiteit van de wet houder" kwamvoort uit een initiatief om voor de bewoners van :de Valken hof iets recreatiefs in de buitenlucht te organiseren. De" heer C. van der Bergh, oud-raadslid én bestuurslid van het be jaardencentrum, had een suggestie in deze richting gedaan. Tijdens een korte speech voor de ope ning van de baan vertelde wethouder Waistra dat zijn collega De Bruijn op het idee was gekomen van het Frans spel „jeu de boule". Dit spel is uiterma te geschikt om door. oudere mensen, zonder al te veel inspanning, te wor den gespeeld. De spelregels zijn niet ingewikkeld en er kunnen veel varia ties worden gemaakt. De wethouder hoopte dat er in de. toe komst flink van de baan gebruikt zal worden gemaakt. Met het oog op de vele aanwezige dames- merkte hij op, ondanks het feit dat het spel typisch voor mannen is, vrouwen er ook wel mee overweg-kunnen. Hierna gaf de wethouder zijn demonstra tie onder het wakend oog van directri ce mejuffrouw M. Prins en de raadsle den de heren H. Krabben en M. Mooy en de dames i- de Vries en Bleeker. Ondanks de demonstratie yan de wet- houder, die het.bovenhandse gooien bij dit spel als vereist liet zien. mag de bal op alle mogelijke manieren worden geworpen, ook- onderhands, hetgeen trouwens gemakkelijker is. VLAARDINGEN Stadhuis, burger- OW, opening vakantieweken, '19.30. Grote Kerk, Oranjecarillon, beiaardoespeling floor Chris van Boom, 20-21. .VLAARDINGEN Grote Keik, Kom tmg met ons. 13; Ericaschool, Zo merstraat start maskerade-optojht 15.30. Weeshuis, Tentoonstelling "Toen onze ou ters kinderen waren" 14-17,19-21 •isserljmuseum, Westhavenkade: De monstratie fustfabricage 11-11.30 en io demonstratie nettenboeten, iz-1230; Filmvoorstelling ,,'t Schot is te boord" en "Vissen met de boomfcor" «■15,45 en 16-18.45. Bethelkerk, Avond-gebed 19.30. Bijkant. De Rotterdamer, Vlaardln- «n, Smalle Havenstraat 11, tel. 6775 I .010 115538). Uitsluitend voor re- 5 flachezaken 9493 (b.g.g. 6619). v~u 9rten bezorging Vlaardingen: H. Wagnerstraat 24 B, tel. 3345, t/m vrijdag 18.00-19.30, zaterdag 17-30-19.00 uur. V laar dingen: Brand 4444; GGD 2451. j^Pötheek: Wester, Voorstraat 53, tel t?^Kant' De Rotterdammer: Lange fr, 5®iraat 28, uitsluitend redactiezaken. 6619) (b-g-g- Oir - 115588-en 01898 ws.ehtschaI>: 'V- Gogh, Dr. Zamen- 139, tel. 152400. ^pbten bezorgen: Agentschap zie bo vra, dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarrr 264656; alarm brandweer 269123, "•Krih G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Nieuwiand, dr. Wibaut- Plem 17, tel, 267532. T~\n is de oude keuken van hel Ree. dershuysthans met inzet van'velen getransformeerd in een aantrekkelijk film zaaltje, dat plaats biedt aan ongeveer vijf- lig mensen. De lustrum-vakantieweken hebben hel mogelijk gemaakt, dat conser vator J. vart Dorp zijn lang gekoesterde teens in vervulling zag gaan. Men besloot namelijk tot de verbouw vart de keuken nadat duidelijk werd dat het vertonen van visserijfilms in de vakantieweken zal voorzien in een grote behoefte. De filmdienst „Fico" van Liefde en Vrede zal gedurende de vakantieweken vijf films draaien, die gratis ter beschik king zijn gesteld door het ministerie van landbouw en visserij. Deze films geven een globaal overzioht van enkele belang rijke facetten van de visserij. Bij de films, is. er één van Herman van der Horst -,,'t Scfhot is te boord". Ook is er een film over Liet vissen met de boomkor en een rolprent over „De Hoop". Behalve deze film heeft het museum In de vakantieweken ook iets te- bieden op bet gebied van de oude ambachten. Deheer D. Borsboom, die '2Ï- jaar„-kuipersbaas .was .bij de firma Betz'en Van Heyst, zal in, het weekein de kufpdémonstratles géven In de dróogkuiperlj van het museum. Me vrouw W. Beerdam zal laten zien boe het ncttenbreien en nettenboeten in vroeger jaren werd beoefend. Een bijzondere aanwinst voor bet muséum is zonder twijfel de particuliere verzameling zee- en visserijdocumen-tatie van de heer A. Verboon Jzn. De heer Ver.boon heeft een der grootste en meest complete verzamelingen op dit gebied van ons tand. De collectie was voor een particulier niet meer te beheren. Het bestuur van het visserij museum is edhter erg gelukkig deze belangwekkende col lectie in tiaar 'bezit te hebben gekregen. De verzameling omvat onder meer dui zenden vrenten van vissersschepen, oude handschriften, een kleine bibliotheek en enkele gebruiksvoorwerpen. De heer Ver boon heeft deze collectie in twintig jaar opgebouwd. Een aardige aanwinst is ook een ■bronzen 'beeldje van de vroegere stadsomroeper Tinus Roozenboom, ge woonlijk „Tinus Roos" genoemd. Het •bronzen beeld is gemaakt door de Vlaardingse beeldhouwer G. van Brandwijk. Gedurende vijf dagen van de vakantie weken komt er in het museum een Rij dende Viskeuken van net productschap voor vis. In deze keuken zullen gratis demonstraties in visbereiden worden ge- ..v." Van 11 juli tot h augustus Een zeer bijzondere aanbieding om Uw linnenkast eens flink uit te breidenMaar dan niet wachten en nü kopen, voor prijzen die U alleen in zo'n Opruiming kunt verwachten. Morgen begint de verkoop van flanellen lakens In prachtige ruit- en streepdessins. geven. Door deze keuken zullen de Vlaar- dingers wat meer bij de vis worde nbe- paald na alle documentatie die men over „de vangst" kan opdoen in het museum. Het museum dat tot voor kort bijna niets had over de walvisvaart, beschikt sinds een paar dagen over een harpoen kanon en een 25 ton wegende klauw waarmee walvissen aan boord werden gehesen. Deze attributen zijn op de ge- heel nieuw ingerichte binnenplaats te be zichtigen. Met steun van net rijk heeft men thans ook de beschikking gekregen over twee nieuwe vitrines waarin scheepsmodellen kunnen worden ge plaatst. Onder meer heeft de museumlei ding opdracht gegeven tot de bouw van een model van een hek- en een stoomtrei- ler. EXCLUSIEVE DRUKSTOFFEN. Van een bekende fabrikant, die voor wereldberoemde concerns de gordijnstoffen drukt, kochten wij de gehele voorraad restant- en proefstukken. Stuk voor stuk originele handdruk, 120 cm breed. Morgen vindt U deze zeer bijzondere stoffen op onze gordijnafdeling. Normale collectieprijzen van 10.- tot 25.- per meter. •COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE G/66'62 Nu per meter voor I COMPLETE WONINGINRICHTING SCHIEDAM Vorige week'zijn drie Schiedammers naar het Huis van Bewa ring te Rotterdam gebracht om voorge leid te worden voor de officier van justi tie. nadat zij eerst op het hoofdbureau van politie te Schiedam waren verhoord. Hierbij bleek dat zij negen inbraken op hun kerfstok hadden. Vijf ervan hebben we reeds eerder gemeld, namelijk bij het transportbedrijf Van der Water aan de. Havenstraat, bij het zandstraalbedrijf Gebr. Cruson aan de Strickledeweg 32, op 4 juli bij de dagwinkel van een loodgietersbedrijf aan de Dr. Zahmenhofstraat waar ze een tran sistorradio en twintig gulden ontvreemd den, bij de dameskapsalon Lilian aan het Broersveld en bij het modehuis Mar iene, eveneens aan het Broersveld, waar ze er met de kassa vandoor gingen. Deze werd naderhand teruggevonden op een braakliggend terrein van het voor malige bagijnhofje. Bij nader onderzoek bleken de Schiedammers ook te hebben ingebroken op 27 juni bij het compostbe- drijf De Vara aan de Jan van Riebeeek- weg, op 1 juli bij de NV houthandel Van der Eist Co., Buitenhavenweg 32, op 2 juli bij het café-restaurant de Gouwe Geit aan de 's-Gravelandseweg waar zij een bedrag van honderd gulden meena men en op 4 juli bij de N.V. Steur's Wijnhandel aan de Burgemeester Honner- lage Grethelaan no. 5. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagmorgen is de zeventigjarige heer A. Adriaansen, wo nend Burgemeester Knappertlaan 290, door kolendampvergiftiging overleden. Hij was naar de kelder gegaan om de kachel van de centrale verwarming aan te maken. Toen hij wat lang wegbleef ging men kijken en vond men hem be wusteloos op de grond liggen. Hij werd onmiddellijk door de GGD naar het nabijgelegen Gemeentezieken huis gebracht, waar hij bij aankomst bleek te zijn overleden. ROTTERDAM:- BINNENWEG, BEUERLANDSELAAN ROTTERDAM/ DEN HAAG/UTRECHT/VLISSINGEM IDEVENTER/HOORN De keuken die In enkele maanden tijds is veranderd In een aantrekkelijk filmzaaltje biedt plaats aan ongeveer vijftig mesen. Mét voldoening vertelt de conservator Van Dorp dat ondanks krap pe financiën dit resultaat is bereikt door de belangeloze medewerking van velen. De elektrische installaties -zijn op ad vies van de iieer A. Rietveld van het GEB geplaatst. Het GEB heeft tegen kost prijs de materialen geleverd. De heer W. B. van Ginneken van de Stadsgehoorzaal 'heeft eveneens geadviseerd en' zijn perso neel de heren H. Horten 'F. v.d. Knaap en M". Rorije hebben heel wat werk ver zet.; De-heer At. <de Bruijn een gepensio neerd timmerman nee'ft het véle timmer werk geheel belangeloos verricht en de verf werd goedkoop geleverd door de heer G. Plantinga die ook de kleuradvie zen verzorgde. De banken kwamen van de Vlaardingse Gemeenschap. De heren A. J. van Dorp M. Onderdelinden en M. v.d/Wagt .hielpen met adviezen'op aller lei gebied. Niet vergeten mogen worden de beide suppoosten van het museum de heren B..van Hees die de zeventig gepas seerd is en K. Boerdam die deze leeftijd bijna heeft bereikt. Zij beiden hebben twee maanden lang bijzonder veel werk verzet om van een „vieze troep" een toonbaar geheel te ma ken. Deheer Van Dorp meent dan ook dat zij een groot aandeel hebben gehad In dit door velen gratis verrichte karwei. WETHOUDER G. WALSTRA volgens de regels HOEK VAN HOLLAND Door de hevige regenval vande laatste dagen heeft men vooral op de Hoekse kampeer terreinen veel last van 'het water. Op het tentenkamp hebben velen hun biezen moeten pakken, maar ook de vaste huisjes zijn kennelijk niet waterdicht. In .verscheidene huisjes stond -net wa ter. enkele centimeters hoog en in de afgelopen twee nadhten verleende het Ro de Krui in een 'aantal gevallen bemidde ling. Men stelde stretchers en dekens beschikbaar zodat de onfortuinlijke kam peerders in het recreatie-gebouw konden overnacaten. 't huis mel de zolder in capelie 't meest besproken huis in het rijnmondgebied modolwonlng (duidelijk zichtbaar vanaf de provinciale weg) geopend: dagelijks van 10.30 -17.00 uyr en van 19.00 - 21.00 uur; zaterdag® van 10.30 -17.00 uur. verdere Informatie in de modelwoning of door de rotterdamso vestiging van het bouwfonds nederlandse gemeenten (de instelling die duizenden helpt bïj het verkrijgen van de woning naar wens) weslblaek 22 telefoon 12 59 31 -12 93 69 180x230 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij flanellen lakens in prachtige ruit- en streepdessins voor on gekend lage Opruimingsprijzen. Géén ttf. of schrift, best. Dat zal niet. Maar het mechanise ren, van Uw boekhouding kan 'n moeilijk probleem zijn. U kunt voor beide bij ons terecht. Van paperclip tot faktureer machine U vindt het allemaal in onze show room. Be! voor al Uw kantoorbe hoeften 9063. CALLENBURGSTRAAT 41 KANTOORINSTALLATIES MAASLAND Op hun verzoek is' aan de heren M. Plooij en W. D, van Wijk met ingang van* 1 -september eervol ontslag -verleend uit de gemeentedienst van Maasland. De heer.M. Plooij,. thans ambténaar bij gemeentebedrijven, is benoemd bij het centraal boekhoudingskantoor van de ge meente Maassluis. De heer W. D. van Dij'k, thans ambtenaar ter secretarie, is benoemd tot ambtenaar ter secretarie van de gemeente Schoonhoven. In een brief aan het gemeentebestuur van 's Gravenzande en aan Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland zet het be stuur van de Stichting Recreatie uit een, dat dit niet te accepteren is. Ge zegd wordt, dat het sluiten van het Staelduinse Bos voor het publiek in strijd is met het algemeen belang en daarom ontoelaatbaar is. Wanneer hel Staelduinse Bos aan de Rotterdamse Golfclub wordt verhuurd, dan houdt dat in, dat het bos voor de recreatie van een zeer kleine groep be voorrechten onttrokken wordt aan de beschikbare algemene recreatieruimte. Het stichtingsbestuur veronderstelt, dat deze kleine groep bevoorrechten niet zo hard om het Staelduinse Bos zit 1e springen als de „zeer vele gezinnen, voor wie dit bos een oase zou kunnen betekenen temidden van een woonwues- tijn van torenflats, beton en glas, om ringd door rokende schoolstenen". Het Staelduinse Bos is als erfgoed in eigendom bij de Erven Van Rijckevor sel. Ongeveer de helft ervan (45 hec tare) is in 1958 gekocht door het rijk om er een munitie-opslagplaats te ma ken. Het overige deel is altijd voor de recreatie bestemd geweest. Dat is ook vastgelegd in het streekplan voor het Westland. In het bos ligt onder meer een kam- U**1 "ul«i. (01898) - 369? SCHIEDAM Een Ier die met vier andere landgenoten kwam werken by de N.V; Nederlandse Pijpleiding Combinatie aan de Botlek en een busje had gehuurd om niet z'n vyven naar het station te rijden, vervoegde zich donderdagavond na lang durige omzwervingen in Rotterdam en omstreken by het politiebureau aan de Lange Nieuwstraat. Tydcns zyn zwerftocht in de voor hem geheel onbekende omgeving was hy niet alleen dc weg maar ook zyn vier landgenoten op onbegrijpelijke wyze kwijt geraakt. Het ergste was dat een van hen het adres van het pension by zicli bad. De Schic- dainse politie ontfermde zich over de buitenlander en gaf hem een begeleiding mee. Al zoekend kwam men ten slotte terecht bij de N.V. Koelhuis Z.H.E. aan de Albert Plesmanweg 69, waar een van de employés zich over de zwervende Ier ontfermde en hem nachtlogies verschafte. Bovendien beloofde hy de man vrijdagmorgen de weg te zullen wyzen naar het pjjpleidingbedrjjf aan de Botlek. peerterrein, waar elk jaar grote groe pen jongens uit de steden naar toe ko men. Overigens is het.niet zeker of de ver huur tegen een hoge prijs wei doorgaat. Iemand van de Rotterdamse Golfclub meende vanmorgen in alle wazigheid, dat er nog wei onderhandeld zou worden. Iets positiever zei hij, dat zeker voor de Rotterdamse Golfclub de zaak nog niet beklonken was. Eerder heeft de Stichting Het Zuid- Hollands Landschap geprobeerd om het Staelduinse Bos te kopen. Dit is echter afgeketst op de prijs, die zo hoog was, dat er geen kans was op financiële steun van rijk en provin cie. ongevallen- en ziekte-, brand-, inbraak-, bedrijfs- en WA-verzekering HOEK VAN HOLLAND Wanneer de weersomstandigheden dit enigszins toelaten- zal er zaterdag aan de Haakweg een interna tionale autocross worden gehouden. Enkele weken geleden moest de autocross door het - slechte weer worden uitgesteld. - V wigiy'r O MAASSLUIS 'Maandagavond om-ina» gen uur zal de NCRV op het tweede net'van de televisie een documentaireuitzenden over Maasluis. De produktie ts van;: Piet Pons en de regie van Jan van Hillo, beiden geboren té Maassluis. Kipstraat 27 Coolsingel 4 Rotterdam schelpen en koralen van de wereldzeeën VEERPLEIN 29 - TEL: 2128 - VLAARDINGEN PASSAGE 12 - TEL: 262924 - SCHIEDAM voor alle verzekeringen en autofinanciering Kantoor: CALLENBURGSTRAAT 82 VLAARDINGEN '•**-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1