Brug verlaten als sirene loeit I wordt door geplaagd EXTRA Carbonpapier overbodig Rechtstreeks gevolg Sociale evolutie in het land Robot maakt krantepagina 2 minuten m BARENDRICHTSE BARRIèREs PrinseUföficiïjw bezoekt Aruba Arabische top zonder Nasser Speck is buiten levensgevaar Nederlander op zee vermist Derde neger in Cleveland Als u Esso Extra tankt rijdt n zuiniger. En veiliger: want Esso Extra geeft uw auto de kracht om vlot te reageren! TIJGERSHIRT Pinkster remde kiezersopkomst; Samenwerking van Gen. Eleitóc/AJEIJ 25 .•..nsr..' Parade in Warschau duurde vier uur Polen niet eens met uitspraak landgenoot Vestiging Hercules nabij Rotterdam Feestredenaar redt automobilist 1 25 1.50 Melkpoeder aan India overgedragen 196« f DE ROTTERDAMMER ZATERDAG 23 JULI; 396$ ,E provincie Zeeiand zal dit jaar ongeveer anderhalf miljoen gulden minder bij de tolhuisjes van de Oosterscheldebrug opstrijken dan oorspronkelijk was geraamd. Geschat was dat elk jaar 210.000 lichte vrachtauto's en 140.000 zware vrachtauto's over de brug zouden rijden. Nu de brug ruim een half jaar in gebruik is heeft de Provinciale Zeeuwse Brug maatschappij, die de Oosterscheldebrug exploi teert, deze prognose grondig moeten herzien. Conclusie: Verwacht wordt dat er dit jaar slechts 70,000 lichte vracht auto's en 14.000 zware vrachtauto's de tolhuisjes bij de oprit op het eiland Noord-Beveland zullen passeren. Het verschil zal de provincie dus anderhalf miljoen gulden kosten. Terugverdienen Geen tegenwicht Gemeden Inmiddels worden bij Barendrecht de voorbereidingen, getroffen voor de bouw van. de tunnel, die de' brug moet" vervangen. Eind '1968 zal deze tunnel ge reed zijn. Ruim twee jaar zul len transportondernemingen de route via Oosterscheldebrug en Barendrechtse brug nog links laten liggen: de provincie Zee land zal dat duchtig aan haar kas merken. (Van'een correspondent) ROME Er wordt door de Italiaanse pers bij de Italiaanse gezinnen die op vakantie gaan en vooral bij hen, die de bergen als tijdelijke verblijfplaats hebben uitgekozen, op aangedrongen toch vooral voorzorgsmaatrege len te nemen tegen slangebeten. Grote trek Pluimvee WmÊSimmmm aanbieding voor iedereen zolang de voorraad strekt: Ideaal voor sport, fiets, strand, vakantie, enz. 2 maten Tijdelijk bi] Esso dealers, die op deze extra aanbieding wijzen met een raambiljet. o Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM - De Amerikaanse 3M Company heeft een papiersoort ge fabriceerd, dat carbon overbodig maakt. Er bestaan meer carbonloze pa pieren, maar het bijzondere van het 3M product is, dat er chemische inktcel- len door de papierstof zijn verwerkt. In een kwarto vel bevinden er zich ongeveer honderd miljoen! Als er een sterke druk op het papier wordt uitgeoefend (b.v. door middel van een schrijfmachineletter), breekt een aantal inktcellen en wordt een af beelding gevormd. De copie bevindt zich dus in het papier en niet erop, zoals bij andere carbonloze papieren. Aan de Amerikaanse vinding. Action papier genaamd, zijn tal van voordelen verbonden. Formulieren kunnen snel ler worden verwerkt nu er geen car bonpapier nodig is; niemand hoeft meer vuile vingers te krijgen; geen af val van carbon; duidelijke copieën; het bovenste vel kan; normaal papier zijn; lichter papier dan bij andere carbonlo ze systemen, hetgeen porto bespaart. De Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen NV te Amsterdam brengt het Action papier op de Neder landse markt. De omzet is, aldus een woordvoerder, veel groter dan aanvan kelijk werd verwacht. ■aar oor- dijk uit E4er jaar laa- ru- rant ieer we" het als bij evit bok gen icht de als oest pen ;tea rein de de om ant een wis :e!d ik en oen Ijpt ke- >or- Het grote knelpunt in het tra ject Goes—Rotterdam over de nieuwe dammen en bruggen weg door Zeeland is de Baren- drechtsweg. Dit bouwwerk uit 1887 moet elke dag zo'n tach tig keer opengedraaid worden om het drukke scheepvaart verkeer op de Oude Maas door te laten. Daarom staat ér aan beide zijden van de brug een bord met het opschrift: „Brug verlaten ais de sirene loeit". D Oostersclieldebrng ZEELAND MOET DE TOL ORANJESTAD Prinses Beatrix en prins Claus hebben hun rondreis door de West voortgezet met een bezoek aan Aru ba. Gisterochtend arriveerden zij op het vliegveld van Oranjestad, waar een grote menigte was samengestroomd ons de ho ge gasten te verwelkomen. Na de offi ciële ontvangst maakte het paar een rij toer door Oranjestad, luid toegejuicht door de enthousiaste bevolking, 's Mid dags werd een bezoek gebracht aan enke le grote bedrijven op het eiland. De vijf kilometer lange Ooster scheldebrug is gefinancierd door de provincie. De bouwkosten, ruim •zeventig miljoen guldenzouden binnen, tien jaar door tolgelden te rug verdiend moeten worden. Een rit over de brug kost voor perso nenauto's f 2,50, voor lichte vracht autoV 4,50, en voor zware vracht auto's 6,-. Geen geringb bedragen, KAÏRO Egypte zal niet deelnemen aan de Arabische topcor forentie, die op 5 september moet bevidnen. President Nas ser zei gisteren In een radiorede, dat hij 1 niet naast de „reactionaire -krachten" op Arabische topconferenties wilde zitten. Met react'jnaire krachten bedoelt hij meestal do Arabische monarchieën. Het Egyptische blad Al Gomhoeria meldde gisteren, dat Egypte over een operationeel luchtverdedigingssysteem met raketten beschikt dat op honderden kilometers afstand eventuele aanvallende voorwerpen kan waarnemen en in enke- ie seconden vernietigen. „Westelijke im perialistische mogendheden zouden daar door gedwongen zijn hun politiek ten aanzien van het Midden-Oosten te wijzi gen",.aldus het blad. CHICAGO Richard Speck, de ver moedelijke moordenaar van de acht ver pleegsters in .Chicago, wordt buiten le vensgevaar beschouwd, zo deelde giste- jen rechter Daniël Ryan mee na een s telefoongesprek met-de twee hartspecia- s haten die Speek hebben onderzocht. Zij hadden-een ontsteking van het hartvlies hij hem geconstateerd, maar voorspelden i een spoedig herstel. Speck, die in het r, gevangenishospitaal: te Chicago ligt, moet ui principe op 28 juli voor de rechter verschijnen. Hij is nog steeds niet onder vraagd. WARSCHAU Het duizendjarig bestaan van de Poolse staat en de vesti ging van het communistische bewind in Holen twee en twintig jaar geleden zijn gisteren in Warschau gevierd met een grootse parade, die vier uur duurde. Ze werd afgenomen door o.a. partijleider Go- mulka en minister van defensie Spy- chalsky, die in een felle rede het Ameri kaanse optreden in Vietnam en de „mili taristische en revanchistische politiek van Bonn" hekelde. De parade werd ge- opend met het overvliegen van 35 Iljoes- Pa-bommenwerpers, die de Poolse ade- laar en daarna het getal 10Q0 vormden. maar daar tegenover staat -dat de afstandGoes-Rotterdam door de Oosterscheldebrug met bijna veer tig kilometer verkort is; Die verkorting is vooral belangrijk voor transportondernemingen, die verschil lende trajecten naar hetzelfde doel al tijd op een goudschaaltje tegen elkaar afwegen. Toch maken de vrachtver voerders heel weinig gebruik, van de route over de Zeeuwse eilanden, die voert over Je Oosterscheldebrug, Gre- velingendam, Haringvlietbrug en de Barendreohtsebrug. Daar zijn verschil, lende oorzaken voor aan te wijzen. Ten eerste ie kwestie met de tolgel- den. Transportondernemers hebben becij ferd dat de afstandsverkorting van de route over de Zeeuwse eilanden ten op zichte van het traject door Noord-Bra bant, geenszins opweggt tegen de hoge tolgelden die -'>P Oosterschelde- en Ha ringvlietbrug geëist worden. Het zware vrachtverkeer moet voor een enkele rit over beide bruggen 12, het lichte vracht verkeer ƒ9 betalen. Het grootste knel punt in de dammen en bruggenweg dö'or Zeeland is echter de Barendrechtsebrug. Deze uit 1889 daterende oeververbinding tussen IJsselmonde en de Hoekse Waard kan op geen stukken na de verkeers stroom langs de nieuwe route opvangen. De brug heeft slechts twee smalle rijba nen'en geen separaat fiets- of voetpad. Het zou allemaal nog geen onoverko melijke bezwaren opleveren, de Oosterscheldebrug is ten slotte ook maar tweebaans, als de Barendrechtse brug niet om de haverklap openge draaid moest worden. Aan bef de zijden van de brug staat een groot boord met het opschrift: ,3rug snel verlaten als de sirene loeit". Dat voorschrift moet de stroom automobilisten zo'n zeventig a tachtig keer per dag opvolgen, om het drukke scheepvaartverkeer op de ,Oude Maas tussen Botlek en Dordrecht voorrang te verlenen. Soms blijft Je brug, een half uur openstaan en dan zijn de wachtende auto's niet meer te tellen. Transporton dernemers mijden daarom met de Ba rendrechtsebrug ook de Oosterschelde brug. NEW YORK De Poolse afvaardiging bij de Verenigde Naties heeft gisteren haaf diepe teleurstelling uitgesproken over de verwerping van de Ethiopisch-Li- beriaanse klacht over het Zuïdafrikaanse bestuur in Zuidwest-Afrika door het In ternationale hof. Deze verwerping was gesteund door de Poolse rechter Wini- arski. Het is de eerste maal dat een land zdch distantieert .van een uitspraak yan een landgenoot in het hof. DEN HAAG De NV Hercules Pow der Company Den Haag, een dochteron derneming van de Amerikaanse maatschappij; Hercules Incorporated, zal nabij Rotterdam een fabriek voor, de fa bricage van DMT. vestigen. DMT (dume- thyl teraphtalaat) is de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van po lyester en films. De NV Hercules Powder Company heeft reeds een chemische in dustrie in Zwijndrecht. Er zijn dit jaar al zoveel mensen door slangen gebeten, dat er zelfs een open baar debat is ontstaan over de vraag, wat de beste oplossing is voor het pro bleem, datparadoxaalgenoeg, als een rechtstreeks gevolg van de sociale evolu tie van het land, de laatste jaren groter geworden is. Er zijn vier soorten adders in Italië: Tezamen vormen zij de enige groep giftige slangen, die het land kent. De „vipera ammodytes" oftewel ge hoornde adder, komt alleen voor in Vene- zia-Giulïa. De „Vipera ursinii" treft men vrijwel uitsluitend aan óp'de Gran Sas- so, een bergtop, die tot de Abruzzen behoort. De „vipera berus" leeft in het gehele Noorden van-Italië op grote hoog te in het gebergte. De „vipera aspis" kan men in de meeste delen van het land, ook in Sicilië tegenkomen. Een uitzondering vormt Sardinië, dat als zoveel andere eilanden ter wereld, zoals Corsica, Madagascar en de Hawaii- éilanden, geen giftige slangen kent. De „vipera aspis" en de „vipera berus" zijn de-twee addersoorten, die zich zeer,sterk hebben vermenigvuldigd. De gebieden, die het ergste van deze toename van het aantal adders te lijden hebben, zijn die rond Florence. Rome, Napels en Genua en enkele dalen en heuvels in het Alpen gebied. In al deze gebieden is er sprake van een grote trek van de bevolking van. het platteland naar de grote stad. Vooral Ro me groeit ieder jaar in inwoneraantal door die grote trek van plattelanders. Deze plattelanders nu laten lege boerde rijen, onverzorgde landerijen, voorraden en boomgaarden achter. De vruchten en gewassen rotten op dè grond weg en leveren alleen nog maar aantrekkelijk voedsel op voor ratten- veldmuizen en andere kleine dieren, die zich door de mens nu niet langer meer bedreigd we ten, De boeren, hebben de akkers en velden veriaten om in de steden een naar zij menen, welvarender leven te kunnen leiden. De aantrekkingskracht van de steden op de plattelanders is zo groot, dat in de afgelopen tien. jaar honderdduizenden uit de provincie zijn weggetrokken, waar door de maatschappelijke verhoudingen in Italië volkomen'veranderd zijn. De toename van het aantal knaagdie ren in de doof de- mens verlaten gebie den opende -ook: grote - perspectieven voor de slangen, die In - de knaagdieren een gewild voedsel vinden.; Vandaar dan ook, dat hun getal eveneens sterk-toegenomen is. SIS'®ISÖ* Zo sterk zelfs, dat sommigen hebben voorgesteld de zwarlkopmaki of ïnongoz in te voeren, een wezelachtig dier, dat veelvuldig in Afrika en Azië voorkomt. Dr. Giuseppe Scortecci van de universi teit van Genua heeft in een krante-arti- kel verteld, dat een aantal zwartkopma- ki's het land is ingevoerd om te zien of zij. in het Italiaanse klimaat kunnen aar den. Hij onthult deze maatregel om er tegen te ageren. Met vermanende verwijzing naar ande re experimenten van deze aard in het verleden, vestigt hij de aandacht op de gevaren, verbonden aan pogingen de loop van de natuur te beïnvloeden. In, de vorige eeuw hebben de ratelslan gen op de eilanden St. Lucia en Martini que, die daar oorspronkelijk vanuit La tijns Amerika zouden zijn ingevoerd om de ontsnapping van slaven te voorkomen, zich zo sterk vermenigvuldigd, dat er een gevaarlijke situatie ontstond. Men nam toen zijn toevlucht tot de zwartkop- maki. Eerst doodden de zwartkopmaki's de ratelslangen, maar vervolgens richtten ze hun aandacht op het pluimvee, waarbij ze voor de kleine pluimveehouders grote; schade aanrichtten. In Jamaica werden ze ingevoerd om de aanval te openen op knaagdieren, die het suikerriet beschadig den. De knaagdieren namen daarop de wijk in de bomen om aan de dieren te ontsnappen, en deden zich in plaats van aan suikerriet te goed aan fruit. Dit zou ook in Italië ikunnen gebeuren, zegt hij. In elk geval zouden de zwartkopmaki's' in de bergen van geen enkel" nut zijn, omdat zij behoefte hebben aan warm te. In Italië voorkomende dieren, als- egels, aldus dr. Scortecci, kunnen wel van nut zijn bij de-bestrijding: v^n de slangen- plaag. Zij moeten wettelijk-; worden beschermd, zodat ze zich ongestoord kun nen vermenigvuldigen. Maar de beste op lossing voor het vraagstuk is natuurlijk de vermindering van het aantal knaagdie ren, die de slangen zo ruimschoots als voedsel kunnen dienen. Men zou dit on der meer kunnen bereiken doof het,; strooien van giftige: eikels. Door de slahf' gen hun natuurlijke prooi te ontnemen, aldus besluit dr. Scortecci, voorkomt men het snelst, dat hun aantal zich uit breidt. HAMILTON Op een zandbank bij het Caraïbische eiland Antigua is het zeiljacht Stella Maris, eigendom van de 68-jarige Nederlander John Pflleger, ver laten aangetroffen. Van de eigenaar was geen spoort te bekennen. Een tot de uit rusting van het-jacht.behorend redding- vlot en een zwemvest ontbraken. Ffiieger was vijf weken geleden van Bermuda' vertrokken voor de 1600, km lange tocht naar het. eiland Sint Maarten, dat voor de helft deel uitmaakt van de Nederlandse Antillen. Hij bezit daar een villa waar hij zich voor de rest van zijn leven wilde terugtrekken. Men heeft hem de tocht ontraden met het oog op de wervelstormen, die vooral om deze tijd van het jaar inhet Caraïbische gebied plegen voor te komen. De Amerikaanse kustwacht kijkt naar de vermiste uit. Pflieger en zijn jacht waren het laatst op 21 -juni gesignaleerd, 160 fan oostelijk van Bermuda. Hij had geen radio aan boord. CLEVELAND De rassenonlusten der laatste dagen in verschillende, Ameri kaanse steden, hebben gisteren een derde dodelijk slachtoffer onder de negers geëist. Het is de 54-jarige Samuel Win chester. Hijwerd neergeschoten toen hij in Cleveland bij een halte op een bus stond te wachten. Het schot viel uit een voorbijrijdende auto. AMSTERDAM De-21-jarige militair W.J.K. heeft misschien zijn,leven te dan ken aan een stilte waarom een feestrede naar verzocht voor het uitspreken van zijn speech. De militair reed gisteravond in Amsterdam-Noord op een eenzame weg tegen een boom. Hij raakte daarbij beklemd en ernstig gewond. Niet ver van de plaats van het ongeluk werd in een huis een nogal rumoerig feestje ge houden. Op een gegeven ogenblik vroeg echter een feestredenaar om stilte en juist toen hij zijn speech zou beginnen hoorden de feestgangers het gegil van de gewonde automobilist. Ze snelden naar buiten om eerste hulp te bieden: De bran weer moest er aan te pas komen om K. uit de in elkaar gedrukte cabine te be vrijden. In ernstige toestand is hij naar een Amsterdams ziekenhuis vervoerd. De feestgangers hadden de lust tot feestvie ren verloren. i ■«I!®® -.Uil O 9 ■9 STOP'N TIJGER IN UWTJUIKI (Van onze sociaal-eoc. redactie) DEN; HAAG De „Radio Corpora- tion of America" heeft een elektro nische zetmachine onthuld, die niet be hulp van computer en video Intwee minuten een complete.; krantepagina klaarmaakt, die dan alleen nog"op de gedrukt. 'v Deze ietwat griezelige robot, die blij kens een bericht' in „Offset" 170.000 dollar (rond ƒ600.000) gaat kosten, be zit een computergeheugen, .waarin vier verschillende lettertypen in diverse grootten zijn" opgeslagen.; Op de juiste wijze geprogrammeerd .produceert hij 600 letters per seconde, die hij "elektro nisch in.cen kathoüestraalbuis schrijft Door middel van een lens worden de letters op filmmateriaalovergebracht (ook gevoelig papier kan worden, ver werkt), "zodat, het .eindresultaat een'" film is voor kopie, die, al naar de Ver-, dere verwerking, kan worden gedrukt, in boekdruk, offset of diepdruk. Men voedert de computer met kopij, die door de machine wórdt gelezen én zonodig- van woordafbrekingen (aan het eind van de regel) wordt voorzien, - welke gegevens op een magneetband worden vastgelegd. Deze band wordt op zijn beurt gelezen door de Video- comp (zo" heet de-nieuwe machine) zelf, die daarmee, de-juiste letters in" de ge wenste grootte uit zijn geheugen op diept De machine werkt dus zonder loden of andere metalen letters, foto beelden of matrijzen. Commentaar van de Nederlandse Christelijke Grafische Bedrijfsbond op dit- bericht: als die machine ingang vindt, kunnen de zetters wel naar huis toe gaan. En niet alleen de zetters, ook de clichografén en correctoren. CALCUTTA In Calcutta is gisteren namens de Nederlandse regering een gift van 540 ton melkpoeder aan India overge dragen, De Nederlandse consul-generaal, de heer. B. Potjer, zei dat dit slechts een deel is van de hulp die zijn land India biedt ter bestrijding van hef voedselte kort. Behalve de regeringsbijdrage van 9,4 miljoen roepies (ongeveer ƒ4,5 mil joen) heeft het Nederlandse volk nog 46 miljoen roepies 23 min.) geschonken. Deze laatste som is ten dele gebruikt voor het zenden van 6.000 ton rijst, 5.000 ton melkpoeder .en andere voedingsmid delen. De rest zal worden aangewend voor kunstmest en het financieren van landbouwprojecten, aldus de consul-gene- raaL DEN HAAG Het'feit dat de op komst bij de gemeenteraadsverkiezingen; op 1 juni geringer was dan bij de staten verkiezingen in maart houdt misschien; met Pinksteren verband; Pinksteren viel dit jaar op 29 en 39 mei. zodat een aantal kiezers op 1 juni nog op Pinksterva kantie was. Deze veronderstelling uit mi nister Smallenbroek in zijn antwoord op schriftelijke vragen van het Eerste-Ka- merlid Bührmann (ei.), die de geringere opkomst meende te kunnen verklaren uit de spreiding van de zomervakanties. Mi nister Smallenbroek acht dit weinig waarschijnlijk. DEN HAAG De Algemene Kunstzij de Unie (AKU) en General Electric, gash: samenwerken. In Amerika hebben zij een nieuwe onderneming opgerichtvoor de ontwikkeling en commerciële: produk- tie van synthetische garens ea vezels op basis yan polymeren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1