EINDE VAN STROOM GERUCHTEN Geslaagde van ..Tour van Drie" Rodney Baldwin gaf uitstekend concert Luchtvaartpionier (82) Jan van Bussel overleed cm behuod voor recreatie Cirrus neemt in volle zee over Verlichting voor molen aan Kromme Zandweg Stichting zet I zinnen op militair terrein GEVAARLIJK! GELE TRUI VOOR ROB HMK G. Verolme: geen verandering in verhouding met Indonesië Allereerste nachtlanding Zwarte Zee met booreiland in Port Hareourt Meer passagiers en vracht via luchthaven opruiming OPGAVE VAKANTIEADRES ÏERISDEJf roèïK] Kan brillant groeien? heetman de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 26 JULI 1966; s MET KiMM HOEK VAN HOLLAND Een uniek stukje bos bij Hoek van Holland, een oord waar de rust nog overheerst, wordt een golf baan. Over de huur ervan heeft de Rotterdamse Golfclub volle dige overeenstemming bereikt met de eigenaresse, de familie Van Rijckevorsel. Het wachten is op de nodige vergunningen, die onder meer gegeven moeten worden door het provinciaal' be stuur en het gemeentebestuur van 's-Gravenzande. Het Stael- duinse Boswant zo heet het bij weinigen bekende bos bij de Hoek ligt op het grondgebied van deze gemeente. (Van onze correspondent) OOSTVOORNE Over niets anders spreekt men meer in het Recreatie Centrum „Kruinin- ger Gors" in de badplaats Oost- voorne en omgeving: de 12,2 seconden van de renner, de held Rob Haak. De tour van drie, hét grote wielerevenement van de 140 jeugdige renners van het Recreatie Centrum in Oostvoor- ne heeft ieder jaar fenomenale pedaal-ridders, maar de 12,2 seconden van de blonde Rob Haak is in feite een Wereld record". TIJDEN ROTTERDAM Het laatste concert van de reeks bijzondere orgelbespelingen in de Laurens- kèrk werd maandagavond gege ven door de Engelse organist Rod ney Baldwin. Ket is zeker niet het minste vdn de vier geworden, a! waren er verscheidene bezwaren ONTOELAATBAAR tegen de wijze van weergave, ra- gistratie en frasering in te bren gen. Onmiddellijk willen wij hier aan toevoegen dat aan de andere kant veel lofwaardige vertolkin gen vielen te beluisteren. EXCLUSIEF Fletsacrobaat TWEEDE ETAPPE via de uit de krant geknipte bon minstens een week van tevoren 2,4 Uniek stuk bos wordt golfbaan PACHTERSECHTPAAR WETERINGS niet geheel gerust ROTTERDAM Het zuidelijk stadsdeel krijgter een attraktie bij: het is de bedoeling dat de onlangs"geheel gerestaureerde 7 molen aan deKromme Zandweg in Charlois 's avondsmet schijnwerpers wordt verlicht. De vroege re wijkraad voor Oud-Charlois hééft in dertijd op deze verlichting sterk aange drongen. Inderdaad is de molen in schijn- werperlicht een bijzonder aantrekkelijke blikvanger, 'die de Zuiderparkgordel mooi afsluit. Een bijkomend voordeel is dat de veiligheid''s avonds met dat licht zal worden bevorderd. - E. en W. stellen degemeenteraad nu voor ten behoeve van deze verlichting een krediet van vijftienduizend gulden op. de lopende begroting .'te regelen. Met deze verlichting komt de molen in de rij van interessante Rotterdamse, gebouwen die 's avonds verlicht zijn: het stadhuis, het Schielandhuis, het monument op het Plein 1940. - HOEK VAN HOLLAND On geveer dehelft van het Stael düinse Bos, dat als erfgoed met omliggende landerijen eigendom is van de Erven Van Rijcke vorsel, is militair terrein. Het Wordt als munitieopslagplaats gebruikt door de luchtmacht. Een .stevig en hoog hek. van rasterwerk sluit dit gedeelte van het bos af van het overige. Grote borden geven aan, dat het gevaarlijk terrein is en dat de toegang 'verboden is. Dat wordt nog eens onderstreept door de toevoeging, dat het ter rein met honden wordt bewaakt. Sedert enige tijd is de bewaking echter sterk teruggebracht. Over dag lopen slechts een paar lucht- machtmannen op het terrein rond. 's Nachts maken soldaten van Van Heutz enige ronden bui ten de afrastering om. De hon den zijn verdwenen. Ook op dit bosgedeelte, het mooiste deel, heeft de Stichting Recreatie in Den Haag haar zin nen gezet;Jnihaar«brief^aan Ge-, deputeerde Staten van- Zuid-Hol land schrjjft het j bestuur, dat de alleszins Verantwoord is om te proheren ook dit "deel van het bos open te stellen voor de open luchtrecreatie. Voorshands ziet hét 'er niet naar uit dat het zal gebeuren. hoewel de bewaking is- teru'gge-- bracht blijft het terrein als muni tie-opslagplaats gehandhaafd. De hoge hekken en de borden ook Het is de bedoeling om de golfbaan aan te leggen in het bosgedeelte, dat thans, als openbaar recreatieterrein beschikbaar is voor het publiek. Het gaat om ongeveer de helft van het bos. De andere helft is militair terein en niet toegankelijk. Gedacht wordt aan een baan, waar niet alleen Rotter dammers, Hagenaars en Delftenaren, maar ook buitenlanders, zoals Ameri kanen en Engelsen, die bij de olie-raf finaderijen in Europoort werken, kun nen spelen. „Het wordt'een:baan vóór. de hele Rijnmond", aldus- de voorzit ter van de-Rotterdamse Golfclub- Hij heeft overigens geen. idee, wanneer de baan in gebruik zal kunnen 'worden genomen. „Wist ik het maar", zo ver zucht hij. De verhuur, van het Staeldüinse Bos heeftlange tijd de gemoederen bezig gehouden.- 'Wekenlang heeft het in het anders zovreedzame en rustige bos gegonsd van geruchten. Iedereen praatte over: het Staeldüinse Bos, een stuk familiebezit, zou'of verhuurd of verkocht worden. Iedereen praatte ero ver, maar weinigen, wistdp het heel fijne ervan. En die het- wisten deden de- boerderij- willen uitkopen", zegt. de geheimzinnig en zeiden van niets fe neer Weterings zonder de gedachte uit weten, .Maar een ding stond zo vast "té spreken, dat hij zelf in het andere als de eeuwenoude beuken in het bos: geval wei eens u'tgeköcht zou kunnen defamiiie Van Rijckevorsel ging er worden, wat mee doen. Het meest hardnekkige gerucht was, E.en .zei 0 nog de rentmeester dat het bosterrein verhuurd zou wor- W. de Bruin van mets te weten. Wat den aan de Rotterdamse Golfclub, hij wist, had hij uit de kranten. Maar Juist dat gerucht heeft de Stichting wat er ook met het Staeldüinse Bos ROTTERDAM Het veerschip Cirrus van de rijksluchtvaartdienst, dat gister avond te Rotterdam afmeerde, heeft in de noordelijke Atlantische Oceaan, ter hoogte van de Lofodden, In volle zee een interessant avontuur beleefd. Vorige week heeft de Cirrus, omdat het weer in het noorden van de Atlan tische, Oceaan steeds slechter werd en er een zware depressie in aantocht was die het verblijf daar in hoge mate onaange naam zou maken, haar station eerder móeten verlaten dan oorsoronkelijk in de bedoeling was. Op de thuisreis kwam er een seintje van hei collega-weersehip Cumulus 'om assistentie. Aan boord van de Cumulus had de Portugese zeeman Carlos Antoi- nio Coelho (42) namelijk een acute aan val van blindedarmontsteking. Of dc Cir rus zo goed wilde zijn de Portugees mee te nemen. Op radio-medisch advis had tweede, stuurman Vermeer van de Cumu lus hem al peniciline toegediend en hem 1 met ijszakken behandeld. Op het ontmoetingspunt van beide schepen was de toestand niet prettig: windkracht zes, toenemende wind uit het zuiden, hoog oplopende zee. Bovendien was het halftwaalf 's avonds en al wordt het in deze tijd van het jaar op die hoge breedte nooit helemaal donker, er was een zware schemering, die het zicht danig belemmerde. De twee schepen manoeu vreerden zodanig, dat er, zoals de zee man zegt, zoveel mogelijk „lij werd ge maakt", d.w.z. zij -gingen zo gestopt lig gen, dat zij het water, waarover de sloep moest varen, die Coelho van het ene naar het andere schip overbracht, be schermden tegen wind en golven. Het ging allemaal heel goed: een sloep werd neergelaten. Coleho kwam in een meer dan miserabele toestand aan boord van de Cirrus, waar de voorlopige behan deling met peniciline en ijsblazen werd voortgezet. Bij aankomst in Rotterdam was Coelho in zoverre opgeknapt, dat hij met een taxi naar het Havenziekenhuis mocht. Gisteren ging de Tour van Drie van start. Het ging met 10 minuten vertra ging (om 10 minuten over negen) om dat de auto van Miss Tour Tonic van der Ent vol water stond en ijlings een nieuwe wagen moest komen. Maar die 600 seconden wachten aan de start op het Gorsplein in „Kruininger Gors" maakten de renners alleen maar feller. Ze luisterden nauwelijks naar de Rot terdamse wethouder R. Lagenrak die hen op de zware rit naar Renesse het allerbeste toewenste. Op de Polderslaan, even buiten de kom van het dorp Oostvoome, 15 minuten rak, gebeurde het. Eerst was het Chiel Huijgen die in de tijdrit 12,9 seconden af liet drukken. Heel-rustiek is de open. plek in .het Staeldüinse Bos. Al eeuwen lang staat daar de hoeve Stael- duin. Sedert het begin'van deze eeuw wordt de boerderij be woond door de jam. Weterings. In het Staeldüinse Bos ligt 'het exclusieve kampeerhuis Hout duif. Elk jaar weer komen daar de kinderen van hooggeplaatsten -*, om zich onder leiding te ont spannen. v vorsel de enigen die 'In het bos, wonen. Tot en met gisterén" stonden zij vreemd tegen de geruchten'asm te'-kij ken omdat zij het fijne er, niet van wisten- Zo zei de heer .Weterings:. „het lijkt me gek, dat zé het,zomaar zullen verkopen". Zijn vrouw: „Ik kan hét niet-geloven". Helemaal gerust op. de ontwikkeling is - het pachterspaar echter niet. „Als het even kan zou ik Recreatie in Den Haag ernstig veront rust. Het bestuur van de stichting heeft daarvan duidelijk blijkgegeven in twee protestbrieven één: aan-ge deputeerde staten van Zuid-Holland en een aan. het gemeentebestuur-van s-Gravenzande. De stichting, die ijvert voor een goe de recreatie, een doeltreffende vakan- iiebesteding en het veilig stellen van natuurschoon, is bang, dat het Stael düinse Bos gesloten zal worden voor het publiek. Niet alleen de Stichting Recreatie is daar bang voor, maar ook de plaatselijke VVV en het ANW in Den Haag. Zij zeggen, dat het (eventu eel) sluiten van het Staeldüinse Bos voor het publiek In strijd is met het algemeen belang en daarom ontoelaat baar. Elk weekeinde komen enige hon derden mensen uit het Westland, maar ook van verder, naar dit unieke zoii gebeuren, de zeventig pachters zouden er geen hinder van'hebben. Dat wist hij wel. 'De verklanking van J. S. Bachs Fan tasia in G, BWV 572 (IV-ll), die wij enkele weken geleden van Jeanne Demes- sieux hoorden, heeft ons maandagavond veel meer voldaan., vooral met betrek king tot het laatste deel, het Lentement, waarvan door net aanmerkelijk snellere tempo het dalend basmotief beter tot zijn recht kwam. Ook wat de registratie betreft werd oen grotere eenheid in de verschillende delen CVitement - Grave -. Lentement) bereikt. Minder voldeed ons de „Suite du deuxième ton", van Louis Clórambault, waarin wij de fijne Franse geest misten, zowel door de toegepaste registratie als in het toucher. Ook de versleringen wa ren niet altijd even verzorgd, terwijl ver scheidene onderdelen wat stokkerig klon ken' in plaats van vloeiend;met die typische Franse zwjfer waarmee dit werk meestal wordt uitgevoerd. De drie manualiter-fuga's van Bachs oudste en meest begaafde zoon Wilhelm Friedemann, de Sonata in F van Carl Philipp Emanuel Bach en de Voluntary it- a van Stanley, (waarmee Baldwin zijn concert opende) genoten een gloedvolle weergave, waarop weinig in het nadeel valt aan te merken. Dit was over hel algemeen ook het geval met de laatste compositie van het programma: Praelu- dium et Fuga in b, BWV 544 (11-10) van J. S. Bach, zij liet dat wij enkele foutie ve mariuaalwisselingen in de fuga hoor-: den. Er .zullen weinig organisten zijn, die de moéd hebben om bij het constateren van een minder gunstige registratie reso luut af te breken en opnieuw te begin nen. uiteraard met een betere register-, keuze. Baldwin heeft dit bij het Praelu- dium .van Bach gepresteerd zonder een spoor van nervositeit. W. P. VERHEUL leden van de Rotterdamse Golfclub zegt de stichting) onttrokken tvorden aan de beschikbare algemene, recrea tieruimte. Een kleine groep bevoor- VVie gisteren alles wist, maar d&aro- rechten, die voor zijn recreatie ver niet wilde praten, was inejuf- naar mag worden verondersteld frouwVeraart, leidster van het ex- niet alleen op het Staeldüinse Bos is clusieve kampeerhuis „Houtduif" in aangewezen, in tegenstelling tot de het Staeldüinse Bos. „Ik ken de. fami- zeer vele gezinnen voor wie dit bos lie persoonlijk", zei ze. „We zitten sa men in het bestuur van een stichting, die hetkampeerhuis exploiteert. Niét zomaar voor kinderen, maar vóór-kin-; deren, die studeren-'. Pachter Wete rings weet: „Kinderen van ministers en zo. Die komen, hier naar toe, als hun ouders met vakantie zijn". Mejuffrouw Veraart zal' er niet om rouwen wanneer hét b'os gesloten wordt Zij vindt, dat dit publiek- zich heelslecht gedraagt vernièlzuchtig en luidruchtig. „Wanneer ik tijdens het weekeinde de kindereA méé zou ne men door het bos, zouden zé. een -com- stukje bos. Ze hebben het ontdekt als plete cursus Uit-Het-Volle-Leven krij- nnn nrenhfin sjfOYicïnlfföKiivl tnonn TJ„i een prachtig wandelgebied, waar de rust nog overheerst. Met wandelkaar- ten gewapend doorkruisen zij het Staeldüinse Bos. „Het zou zonde zijn als, dat niet meer kon"'zegt de heer A. H. H. M. Weterings. Een-mensenleven lang hij is 52 jaar woont de heer Wete- geri"; zegt mejuffrouw Veraart „Het is een schandaal, dat we" tot' di'ëp in de nacht lastig worden gevallen door no zems op loeiende bromfietsen. Zelfs in onze tent (achter het kampeerhuis) vallen ze ons lastig". Van mèfuffroüw Veraart mag het bös best dicht. Voorlopig is'het nog niet zover rings, al in het StaeldüinseBos. Hij meent de voorzitter van de Rotter- werd als zoon' van pachtboer Wete- damse Golfclub. „Dat wij net bos hii- rings geboren in. de hoeve Staelduinen ren betekent niet, dat we het-óök slui- eeri schilderachtig; bouwsel, dat een kleine driehonderd jaar oud,is. „Ook lek", weet mevrouw Petronella Wete- rings-Hendriks (40) te vértellen.- Zij, haar man en twee kinderen zijn van de ongeveer zeventig pachters van de omliggende landerijen eveneens ei gendom van 'de familie Van Rijcke-, ten voor het publiek. Het kan -heel goed zijn, dat wij het bos; dat we niét voor. het golfspel gebruiken,,.voor. het 'publiek toegankelijk houden", zo zegt hij. Wat zegt, de Stichting Recreatie: „Het bos zal ten K^Soeve van een klei ne groep bevoo^ifchien (ongeveer 180 Dal kén bij ons. U koopt een ring met een tleine brillant Deze steen kunt u telkens uilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder: grote uitgaven ineens,, een steeds edeler en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen. solitair ringen met 1 steen' in prijzen van 125.-, 200.-7325.- 'en hoger. edelsteenkundige t.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 tel 116670 filiaal oostzeedijk 155-157 rottefdam een oase zout kunnen betekenen temid den van een woonwoestijii van toren flats, beton en glas, omringd door, ro kende schoorstenen". :."Y j De voorzitter van de Rotterdamse Golfclub is daar 'niet. onderstebovën van. „Ik weet zeker, dat .wanneer wij er gaan spelen het dos intensiever zal wordèribenut dantot nu toe.-,;Het is me niet bekend hoeveel jaar- of dag kaarten er precies 'worden, uitgegeven, maar-' ik .weet wel, dat' het er .-niet opvallend veel zijn'Y aldus'de voorzit ter :vbn de golfclub. - - - ROTTERDAM Hetbesluit van de Indonesische marine om alle maritieme prdjéktep, met in begrip i van 'dé: bouw van. een 'scheepswerf-in.. Tand jong Priok, onder haar toezicht te plaatsen, zal geen verandering brengen in de, tot dusver uitstekende-verhoudingen met Indonesië, zo heeft de directie .van Verolmé's' Vere nigde Scheepswerven meegedeeld. Niet vergeten', moet worden, aldus het commentaar, van Verolmë, dat de Scheepswerf Carya Putra een Indone sisch projekt is. De werf moetbinnen acht jaar gereed zijn. Wel is dé financiering van dit projekt gestart met behulp van een door de Ne derlandse regering verstrekt krediet. Er werd, destijds een overeenkomst gete kend tussen'Carya'Putra en Verolme's Verenigde Scheepswerven om samente werken bij,de bouw.van. de scheepswerf met bijbehorende. Havenbedrijven. Voor dit projekt werd te Tandjong Priok een terrein van ca. 300 hectare vrijgemaakt. Op 8 februari 1965 werd de eerste paal geslagen. In hauwe samenwerking met Carya Pu tra zal Verolme de volledige- „know how" leveren, zowel voor de bouw van de werf als voor de. bouw van de sche pen. Voor een bepaalde tijd zal het con cern de verantwoordelijkheid van de or ganisatie; en de technische .leiding van dit bedrijf op zich nemen. Uiteindelijk zal deze werf geschikt zijn voor het bou wen 'van schepen tot 150.000'tori dwt. ROTTERDAM De heer J- J- van gezet. De motor ervan had drie cilinders Bussel (82) is overleden. Woensdagmid dag is dc begrafenis op de Algemene Begraafplaats Crooswijk. De naam Van Bussel zal de jeugd van nu waarschijn lijk weinig zeggen, maar de ouderen ken nen hem uit de pioniertijd van de lucht vaart. Jan van Bushel was de eerste Rot terdammer, die een vliegbrevet behaalde. Hij was ook de allereerste vlieger die een nachtlanding maakte. Op. 15 februari 1911 maakte hij zijn brevetvlucht en op 8 mei kwam de officiële erkenning van de Féderation Aviatique Internationale af, de officiële internationale luchtvaar tinstantie in die dagen. Jan van Bussel was, dus de eerste Rot terdammer met een, vliègbrevet en de derde Nederlander. Adriaan Mulder en Henri. Bakker gingen hem voor. Voor Henri Bakker werd in 1938 die, is in 1933 reeds overleden een standbeeld opgericht. Voor Jan van Bussel is aan zoiets nooit gedacht. Hij is gewoon "verge ten. Toen in 1961 enige vrienden Jan van Basse Izouden huldigen, omdat hij ,50 jaar tevoren boven deMolenheide in Gilze-Rijen zijn brevet ^haalde, 'bleek zelfs dat zijn naam slechts in heel weinig luchtvaartboeken stond. Dat heeft Jan van Bussel tijdens zijn leven wel verdriet gedaan. Bij zijn huldiging constateerde hij spij tig: „Anderen gingen met de eer strij ken. Van Meel, die overal wordt ge noemd alseerste gebrevetteerde vlieger, kreeg.zijn. papieren ruim een maand na dat ik ze had." En in tegenstelling met de andere luchtvaartpioniers heeft Jan van Bussel nooit een onderscheiding ge had. Wellicht kwam dat, omdat Van Bussel na- de eerste wereldoorlog reeds zijn helm en vliegpak aan de wilgen hing. Hij zette een taxi-bedrijf op en dat heft hij sedertdien altijd geleid. Jan's vader had in de Gedempte Bo- trsloot een fietsenzaak. Jan was rijwiela crobaat. Hij haalde kunsten uit op een fiets boven op een tafel. Een kennis vroeg hen gekscherend of hij wat voor dé vliegerij zou voelen. Jan had daar wel oren naar en ging in 1910 naar de Bredase vliegschool. Een jaar later deed hij zijn brevetvlucht in een toestel, van het type waarmee Blriot ovéer het ka naal' was gevlogen. Een timmerman had dat 'ding van latten en zeildoek in elkaar en leverde 24 pk. Zeven minuten kon Van Bussel er mee in de lucht blijven. Bij langer vliegen liep de motor warm. Die brevetvlucht werd hoogst merk-, waardig. Oud-wielerkampioen jhr. Bosch van Drakenstein zou namens de Vereni ging voor de Luchtvaart aan de FAI rapporteren over Van Bussels vaardig heid. Die kwam eerst niet, omdat het weer te slecht leek. Maar hij werd alsnog „opgetrommeld" en'om vijf uur (s middags zat Van Bussel -jn z'n na- maak-Blériot. Hij'was nèt m de lucht, toen het pikdonker -werd. Opj de Molen hei werden vuren ontstoken om Van Bus sel bij de landing te helpen. Van Bussel maakte dus bij zijn brevetvlucht meteen de allereerste nachtlanding in de vliege rij.... Zoals alle luchtvaartpioniers werd Van. Bussel stuntvlieger en luchtvaartde- monstrant. Hij kreeg tijdens zijn korte vlie gersloopbaan één ongeluk: boven Bergschenhoek plofte z'n motor uit ei kaar. Het laichte zeiidoek-en-latten kistje kwam op de grond en Van Bussel kwam er ongedeerd uit..... om toen hij thuiskwam in de krant te lezen dat hij bij dit ongeluk zou zijn omgekomen, o Rob Haak wordt in de „Gele Trui" geholpen door Miss Tour van Drie, Tonie van der Ent. Toen kwam er hét moment 'waaraan tijd- waarnemer G. Boerendonk twijfelde aan zijn stopwatch: 12,3 seconden voor Wmi llmer (winnaar vorig jaar). Maar het was juist, wnok de andere wek kers stonden op 12,3. Tenslotte gebeur de wat alle andere sportgebeuren deed verbleken: Rob Haak spelede met afstand, tijd en mogelijkbdeen: twaalf en twee-tiende seconden. Men twijfel de aan alles, aan startschot, aan horlG- ge en wat ook nog nooit eerder gebeur de. Wethouder Langerak had er geen •woorden voor, hij wist niets meer te zeggen. Rob werd in de Gel trui geholpen en dkreeg een ferme kus van Miss Tour, Juist daarna klonk er een mededeling via de geluidswagen waar iedereen har- tleijk om moest lachen: „De Tour moet voortmaken anders halen we de veer pont van Hellevoetsluis niet." Toen ver trok de karvaaan, de nog steeds sprake- loze wethouder Langerak achterlatend. Vaandag disndag de tweede etappe gaat het naar Zierikzee (vanuit Renes se) waar o.a. een voetbalwedstrijd Tour tegen jeugd Zierikzee wordt gespeeld en terug naar Renesse. Mór gen, woensdag 3e en laatste dag gaat het van Renesse terug naar Oostvoome met grootse ontvangst in recreatiecen trum „Kruininger-Gors", ROTTERDAM Ruim drie weken nat aflevering van de TTansworld Rig 58 van Schiedam te Cabinda (Angola) heeft de zeesIeepbo<» Zwarte Zee (9000 ipk) van L. Smit Co's Internationale Sleep dienst weer zen olieboorinstallatie op haar bestemming gebracht. •Het 'vlaggescbip van Smit arriveerde zaterdag met de Ocean Master II te Pórt Hareourt, Nigeria. Een succesvol besluit ii van een reis, waarin ook de sleepboten Clyde en Thames een zeer groot aandeel hebben gehad. Deze twee sleepboten-war ren op 25 mei met de Ocean Master II van New Orleans vertrokken voor de 6500 mijl lange reis naar Nigeria., Ter hoogte van Freetown nam de Zwarte Zee het booreiland over van de Clyde en Y de Thames, waardoor deze sleepboten vrij kwamen.voor ander werk. YVi;-N,v De Clydè is inmiddels met dé rotsbre ker Hercules vertrokken van Téma naar Brest, de Thames heeft het boorscbip Swampmaster overgenomen van de sleep- ':-: boot Oostzee, die met baar sleep van Orange kwam. .p-'. Momenteel heeft L. Smit nog ineer sleepreizen met materieel voor de "olie- industrie in uitvoering. Desleepboten Ierse Zee en Hudson zijn met de olieboorinstallatie Aramco Rig H onderweg van New Orleans naar Ras Tanura. Het transport: verwacht op zijn 10.060 mijl lange reis naar de Per- ■zische Golf omstreeks 28 juliGibraltar te 'passeren.' Desleepboot Oceaan is 'óp-21 ]uli,T: met '-'de 2waar beladén IbairuSfea Island II van Scaramanga (Griekenland) naar Bahrein (Perzische Golf) vertrok- ken. ROTTERDAM Het passa'giersver- 9 voer via de Luchthaven Rotterdam over het tweede kwartaal van 1966 vertoonde wederom een stijging tegenovèr de over- eenkomstige periode van 1965: van 135.306 op 181.939. .'.YvY' Ook het vrachtvervoer nam in dezelfde periode vrij aanzienlijk toe: 2.539.210 kg. in 1966 tegenover 1.882.925 kg. in-lS65<.: ri: ROTTERDAM Dé rióvitiaatscomV missie van de Societas Studiosorum Ré- formatorum Roterodamensïs is gewijzigd en'ziet er voor dit jaar ais" volgt uit: J. B. Opschoor,. praeses; C, J. Coumou, .vi- ce-praeses; B. van Dorp, ab-actis; A. van der Roest, fiscus; H. W. van Beek, V. L Goedvolk en C. Verhage, leden. Vsn 1i juli tot 4 augustus Morgen begint de speciale vér koop van grote elegante bood- schap tassen van het onverslijt-' bare Pergatex (kunstleder op linnenbasis). s Modieuse, practischetassen, afwasbaar, met zeer ruime ope ning en een zee van bergruimte. Pergatex tassen, die ónder alle weersomstandigheden soepel Blijven, voorzakje met rits en prettige rónde handvaten, koopt U morgen niet voqr de normale prljs.13.50, maar voor nog géén - zesgulden. INNSBRUCK Zeven Westduitse jongelui op vakantie in Innsbriick zijn afgezonderd nadat geconstateerd werd dat een van hén paratyfus heeft. Dringend verzoek, uw vakantieadres die wij regelmatig op de advertentie pagina plaatsen, op *e geven. Indien deze schriftelijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kap de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE. Morgenvroeg ent.9 trar begint de verkoop van deze tassen in moderne kleuren, als zwart, beige en cognac, voor m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1