BOTTERDAM Totaal 95 jongens en meisjes Jeugd gaat kamperen in boerderij te Ellecom fris inde mond Waagmeester Van Room opnieuw in actie Vrouw bedwelmd met chloroform bij roofoverval Vier leden onderscheiden JLCFBASEit CO b. een JONGEDAME Zingend kamp gaat mee; radio is verboden ODI neemt deel aan Vops-serie „otap maar op laat je wegen Pagina 3 WOENSDAG 27 JULI Wófr' (Van een medewerker) SCHIEDAM Wanneer er za terdagmorgen 30 juli om tien uur weer een geweldige drukte heerst voor het huis van de familie Ale- man in de Warande, dan betekent dat, dat de gereformeerde jeugd voor de zesde maal een week va kantie „ergens in Nederland" gaat beleven. In de voorgaande vijf jaren vertrok men ook vanaf Een frisse en aangename adem maakt u aantrekkelijk. Doublemint helpt mond en adem fris te houden, want Doublemint is fris en zuiver van smaak. Doublemint is ge maakt van spedaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet de Warande en de autobussen en vrachtwagens (met fietsen en kof fers) zorgden voor de nodige drukte, meestal reeds om acht uur in de morgen. Dit keer ver trekt men wat later, namelijk om tien uur. De kampen zijn in twee weken verdeeld: zaterdag dê jon gere groep en 6 augustus de oudere jongens en meisjes. Eisen Samenwerking ^EVROUW en de heer Van Dijk hij de binnendeur tussen de branderij en .het magazijn. Mevtóuw Van Dijk staat op de plaats, waar de overvaller haar vaii achteren een in chloroform- gedrenkte doek in het gezicht [duwde, waarna zij vrijioel' onmiddel lijk bewusteloos raakte Forfex fieett een seheel eigen stijl voor de moderne man, die weet wat bij wit, Fortex tterenklédifig, werkrijgbaar Mi Korte Hoogstraat 11a - Tel. 6151 VLAARDINGEN T\E voornaamste taak van een plaatselijkeVereniging voor Vreemdelingenverkeer is het „verko pen" van haar stad of dorp. Verko pen in de zin van propaganda ma ken voor de rust, de natuur, het vermaak, de stedebouw, noem maar op. De WV van Nederlands op een na grootste stad Rotterdam is daar in het vorig jaar wederom aardig geslaagd, zoals ik in de eerste zin van het jaarverslag lees. Het .aantal overnachtingen in de hotels is gestegen en het bezoek aan de toe ristische attrakties is toegenomen. Een fijn geluid voor Rotterdam, dacht ik zo. De stad kan echt nog wel wat meer bezoek hebben. Slechts' met topweekends zoals Pasen en Pinksteren zijn alle Maas- stedelijke hotelbedden bijna altijd bezet, maar de overige tijd van het jaar is er in Rotterdam altijd plaats. Hoe meer mensen dus, hoeliever. Toch laat het jaarverslag ook een wat minder opgewekt geluid1 horen en Jan Krant kan meevoelen met de WV dat dit haar niet zo lekker zit. Het gaat er dan om dat het bezoek toch minder is gestegen dan in de voorgaande jaren, met andere woor den de. stijging valt een beetje te gen. De VVV zoekt de oorzaak daar van in de ongunstige weersomstan digheden en misschien ook wel in de fors gestegen prijzen. Nederland is geengoedkoopte-eiland meer en men zal zich meer moeten gaan inspannen om de toerist naar Rotter dam te halen. En de remedie van de WV: meer werving, propaganda en publiciteit. Bovendien fs er nog iets bijzonders van deze weekkampen te vertellen, want voor het eerst gaat men naar een kampeerboerderij. Hoofdleider, de heer G. H. Veen noemde dit een expériment voor deze jongens en meisjes, van wie er in de komende week in totaal onge veer vijftig naar Ellecom zullen gaan en de week daarna ongeveer 45, In clusief de nodige leiders en leidsters. In de eerste week is de heer Veen hoofdleider, in de tweede week de heer C. H. L. Winkelman, die de nodi ge assistentie krijgen van leiders, leidsters, helpsters in de keuken etc. ■De kampeerboerderij waar de - GJC (Gereformeerde jeugdclubs) naar toe gaan heeft de naam „De Pol". De deelne mers hebben enkel boekjes met uitge breide gegevens ontvangen, alsook het boekje: „Zingend kamp" waarin tal van liedjes staan die gezongen zullen worden. De ouders weten dat zij in dringende gevallen telefonisch kontakt met „De Pol" kunnen krijgen (08330 - 4148), maar de kampleiding hoopt, dat dit niet nodig zal zijn. Ook mogen ouders desgewenst een kijkje komen nemen maar om het programma niet al te veel in de war te sturen wordt dat niet gewenst hoewel men geen bezwaren zal uiten tegen even tuele bezoekers. (Van een medewerker) SCHIEDAM De .chr. korfbalvereni ging ODI leeft momenteel wel in een vakantiesfeer (zoals trouwens alle sport verenigingen) maar toch heeft het. bestuurreeds ingeschreven voor de VOPS-seriewedstrijden op zaterdag 20 au gustus. die dit keer door ODI zelf wor den georganiseerd. Ieder jaar weer neemt ODI aan deze seriewedstrijden deel. Deelnemende verenigingen zijn: VEO, ODI, Pernix en Snel. Om 14.00 uur volgt de opening, waarna de diverse wedstrijden een aanvang zul len nemen. Tegen zes uur hoopt men tot de prijsuitreiking te kunnen overgaan. De wedstrijden duren 25 minuten en er zal in vier afdelingen worden gespeeld. In afdeling 1 speelt het eerste team van ODI, in afdeling 2 de reserves, in afde ling 3 de junioren en in afdeling 4 ODI A. De „Algemene bepalingen" laten acht regels zien, waaraan men zich tijdens dit tournooi. heeft te houden. Regel acht luidt: „Voorzover niet anders bepaald, geldt het gehele reglement van wedstrij den der CKB ook voor dit tournooi." Een onbillijkheid lijkt ons echter het bepaal de in regel 5, waarin staat: „Het te laat aanvangen van een wedstrijd kan bestraft worden met een doelpunt ach terstand. Dit ter beoordeling aan de tour-- nooileiding." Een wel wat zware straf, waarin moge lijk beter bepaald kan worden dat de te laat arriverende partij vijf minuten met een speler minder moet uitkomen. De wedstrijden zullen worden geleid door scheidsrechters van,de CKB, hoewel die in afdeling 3 en 4 door „eigen mensen" worden geleid. Belangstellenden zijn zeer welkom op Harga bij deze VOPS-se riewedstrijden. FR werd hier 1 vorig jaar al rekening mee gehouden toen de VVV deelnam aan een grote propa- ganda-aktie in de Verenigde Staten,- die Holland Bus Promotion, werd ge noemd en waarover u'het vorig jaar' in de krant hebt kunnen lezen. Zo'n; aktie kost veel geld, zoals me verteld is. maar de betekenis ervan is' toch veel meer waard. Zo'n aktie'lévert: altijd toeristisch geld.op, anders zou de VVV er heus niet aan' béginheh.- Maar ook hier geldt".dat de kost voor'de baat uitgaat. De aktie"tverd gevoerd in samenwerking met de' Amsterdamse WV, de Hollahd-A- merika Lijn, de KLM en deVa- vo-G^eyhourid,. de bekende autobus^ maatschappij. Nederlands 'twéé;, grootste stedenkregen eènenorme publiciteit in pers, radio en televisie van Amerika en Canada. Streken en, steden werden bezocht- met éenpf o- pagandabu's die het interessanter be- zienswaardige ëri schone, van Röjtér- ;dam en'Amsterdam yerkoiidigderu En dat dan ónder: andere door* twéé 'charmante WV-gastvrouwen. Marti- ne Kuyper en Mineke Müys -'zijn' hui)namen én ze prijken 'op ';éeh; grote foto in het jaarverslag.' Lieftal-- lig. poseren ze voor., een. berg New-';* Yorkse wolkenkrabbers in een costuum 'dat Jan Krant s nou eens een keerniet had willen zien. Het te dat eeuwige Volendams'c gedoe. Wit puntmutsje, veelkleurige streep- jesrok, zwarte blouse en schóón- geschuurde-klompen: Waarom toch altijd dathooghouden van een .il lusie?Waarom, toch" altijd;aan de andere kant van de oceaan zien waar te.maken dat wij in Holland zo gekleed gaan? 'Als: die -Amerika^, nen de overtocht maken en hier ko^ men, zien ze toch dat er bijna geen sterveling zo rondloopt, zeker in Itote terdam, niet Ëeri eindje verderop in het jaarverslag alweer een plaatje: een rijtje zingende,, inderdaad char-^ mante, gastvrouwen tijdens eert ak tie in het Engelse Birmingham,-.ge-, kleed in," ja' u raadt het,, i'n ,'t VoleiiT dams... Terecht stelde de kampleiding veel eisen aan de ieelnemers. Dat alle fietsen en koffers voorzien moeten zijn van la bels met naam en adres, is een logische zaak, maar ook wordt vereist, dat men een goede gezondheid moet hebben óp de ■dag van het vertrek. Deelnemers die bij- T\E heer; P. Lr uan- Rooit- weegt met zichtbaar genoegen twee charmante i-irtr „lichtgewichten":' r;;.) Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen onder de aandacht van belanghebben den, met name adspirant-kopeis van woonschepen, dat het in verband met het in zeer beperk te mate aanwezig zjjn van Lig- plaatsruimte in deze gemeente praktisch uitgesloten is, dat vergunning wordt verleend tot het hebben, innemen of inrich ten van een ligplaats voor een woonschip. Dit geldt evenzeer voor het ko pen van een woonschip met een z.g. ligplaatsvergunning. Belanghebbenden wordt geadvi seerd zich vóóraf in verbinding te stellen met de Havenmeester. Hoofdstraat 17 te Schiedam. Burgemeester en Wethouders van Schiedam. De Burgemeester, H. SABEL. ivB. De Secretaris, M, J, BLOK. heel .verdienstelijk vooral met het EH BO-werk op het strand. - Wijkraadsvoorzitter A, Lests was van mening dat de EHBO in de Hoek een. bijzondere plaats inneemt; Het werk bete kent het inzetten van jezelf-voor de me demens. Helaas Worden ongevallen nog maar al te vaak verergerd door on deskundig optreden. Sprekend namens de Rotterdamse Raad voor de Lichamelijk Opvoeding noemde de heer Burik enkele van de taken die de EHBO vrijwilig op zich neemt op gemeente ijk gebied, Op het strand.- de kampeerterreinen, camping, sportvelden, vakantiekampen en deree- ilijke is men altijd paraaf om 'zonodig handelend op te treden. De heer Burik sprak echter de hoop uit dat men* niet te veel wérk zal krijgen. (Van onze correspondent) HÓEK VAN HOLLAND Met een zeer druk bezochte receptie en een geslaagde feestavond in hotel America heeft de Hoekse EHBO-veréniging dinsdag haar gouden jubileum gevierd. Namens het hoofdbestuur van de Konink lijke Nederlandse Vereniging voor EH BO reikte de voorzitter van deze lande lijke organisatie, dr. Van Leene, aan dc heer Ph. Oprei, voorzitter van de Hoekse EHBO. het gouden vaantje uit. In verband mét hun langdurige werk voor de EHBO in het algemeen en voor Hoek van Holland in het bijzon der kregen vier leden de zilveren G. J. Tilanus medaille. Deze onderscheiding is genoemd naar de oprichter van de landelijke EHBO. Voorzitter Oprei, se cretaris H. de Weers en de leden G. J. Edeling en C. P. Edeling mochten uit handen van de heer Van Leene de medaille in ontvangst nemen. Voorzitter Oprei gaf een beeld van het verleden van de vereniging, een verleden datwordt gekenmerkt door een grote maté van. activiteit. In 1916 kwam de vereniging van de grond. Men liet alleen mannen toe 'met een maximum van - der tien. Dit; omdat men lering, had getrok ken uit een reeds eerder opgerichte EH- BO-vereniging, waarbij een .slechte verstandhouding tussen mannelijke' én vrouwelijke-' leden de vereniging tot de- ondergang leidde. Gedurende dertig jaar stond de vereniging onder leiding van dr. K. Ml Knip en gedurende -de laatste vijftien jaar is dr. J. J. yan Lonkhuijzen de docent. De -vereniging heeft in al die jaren, een goéde naam gekregen in allerlei opzich ten. Vèel békende Hoekenaren schaarden *ich; in de'loop del 'jaren in de vereni- gingsrijen, Het afhalen van schepelingen, eerst per sleepboot, later per redding boot, bezorgde de vereniging een naam tot ver over de grenzen. De heër Oprei prees-zich gelukkig nog enkele-van de oude: garde op de receptie aan te treffen, namelijk-ere-voorzitter'N. J. Kortsmit en de heer G. J. Edeling. Omdat het kleine ledenaantal op de duur niet houdbaar bleek, ging men over tot uitbreiding van het ledental en na de tweede, wereldoorlog liet men noodge dwongen ook'dames'toe. Dat was. ove rigens een besluit Waarvan men nooit spijt heeft gehad, want verschillende da mes maakten zich in de loop der jaren Over de uitstekende samenwerking met het Rode Kruis sprak vervolgens de heer Timmermans. -We kunnen trots zijn op de EHBO, zo zei hij, want wat zou het Rode Kruis zijn zonder de EHBO, De heren D.v.d. Burg en H. v.d. Made, respectievelijk sprekend namens de voet balvereniging Hoek van' Holland en de Hoekse Sport Vereniging legden de na druk op de medewerking die de EHBO altijd weer belangeloos'verleent bij sport evenementen. Op zichzelf ig. een 50-jarig bestaan niet zoveel bijzonders, -meende de heer v.d. Made, maar-50 jaar werken en actief zijn, dat is wel iets bijzonders. Donateur zijn van de EHBO is gewoon een plicht voor een vereniging, ai heeft men die plicht nog maar kort geleden beseft. i. Politie-adjudant E. H, van Dijk vertel de dat hij bij archiefwerk, van de naam van de EHBO tegenkomt.Zelf heeft hij enkele malen een „afhaaltocht" op zee meegemaakt en daarbij- ervaren dat het bepaald geen peuleschilletje is om bij slecht* weer een gewonde van een groot zeeschip over te nemen. Tegen zijn ge woonte meende Dr. van Lonkhuijzen, als laatste in de rij, toch ook nog iets te moeten zeggen. „Er.is iets van trots in mij",, zo zei de heer van Lonkhuijzen, „trots over de wijze waarop de Hoekse EHBO zijn werk doet. Ais arts behoef ie nooit bang te zijn dat er geen EHBO-ers bij de hand zijn,want - ze werken op practisch elk bedrijf en bij elke instantie in de Hoek. SCHIEDAM Geboren; Christinus P. A. W G. van Gelderen en B, A. Holleman; talé zv G. Bok en -A. N. Tanis; Budolph A. L zv H. Maat en C. J. Xoomneef; Stepha an J- w S. J. van der Tonnekreek en H. J. M; Groen; Robert C. zv S. van VHet en E. Subs; Hum P. zv S. van Vliet en E. Buljs. overleden: H. H. van Maanen 53: W. I. van Beers, 80; T. J. Heggers, 56, ecfefg. Du- mout, - mevrouw Van Dijk naar achteren ging om de pinda's in de branderij te halen, volgde de man haar cn duwde haar van achteren een doek in het gezicht. Mevrouw Van Dijk, die he vig schrok, raakte bijna onmiddellijk bewusteloos. De man sloot de binnendeur tussen de branderij en het magzijn af met een touw. Daarna stal hij uit een bureau een bedrag van vijfhonderd gulden en uit de toonbanklade nog eens zestig gulden. Ongeveer een half uur na het gebeur de kwam de heer Van Dijk thuis, die met zijn bestelauto voor de zaak was weggeweest. Toen hij zijn vróuw niet in de bedrijfsruimte zag, liep hij de trap op naar boven, waar de woonver trekken van het echtpaar liggen. Ook daar was zijn vrouw niet. Hij ging weer naar beneden en halverwege de trap gekomen zag hij door een ruit zijn vrouw op de grond in de branderij liggen. Hevig geschrokken waarschuw de hij onmiddellijk de politie. Inmiddels was het touw van de tus sendeur gehaald en de vrouw met een gias water weer bij kennis gebracht. Mevrouw Van Dijk was erg overstuur, maar had bij haar val geen letsel opge lopen. De politie stelt momenteel een uitgebreid onderzoek in naar de identi teit van de dader, van wie de eigenares van „Sindoro" een signalement kon op geven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Mevrouw M. P. van Dijk (54), eigenaresse van dc koffie- en pindabranderij „Sindoro" aan de Vismarkt 3a, is maandagmiddag het slachtoffer geworden van een roofover val. Een onbekend gebleven man, die een zak pinda's kwam halen, duwde de vrouw onverwacht een doek in het ge zicht, die vermoedelijk was gedrenkt in chloroform. De inbreker wist met 560 gulden te ontsnappen. Om ongeveer half drie bestelde een net geklede heer van ongeveer 45 jaar een kilo pinda's aan de toon bank beneden in het magazijn. Toen 200 gestolen. Beide, diefstallen beteke nen voor mij en mijn man een groot verlies. We kunnen ons - niet tegen diefstal verzekeren omdat .ons bedrijf een open zaak is", aldus mevrouw Van Dijk, die vaak alleen in de zaak staat en nu tcch web erg bang-is-geworden. TAN KRANT vraagt";"zich af'of dat -nu eens -niet anders kan. Nederland heeft zich zo nu al tien tallen jaren in -hel --buitenland,;ge; presenteerd. Altijdmaar- weer it die klederdracht, dié,1 ik weet 'r we! zo uniek is en zo aardig. Maar tocb ook zo onwézenlijk. 'Als al die Ne derlandse WVs zo grasg hun stac of dorp zo goed 'mogelijk van dt hand willen doen endaarvooi steeds naar nieuwe mogelijkhedef zoeken, waarom ookdan. niet wa' variatie in de presentatie? Het jaar verslag van de WV wijst ër-meer malen op dat een goede propagandj zo uiterst belangrijk is. Juist daar om moet er ook eens wat -aan dit klederdracht worden gedaan. Het i! zo onecht Hollands en zeker onecht Rotterdams,-' viifdt "Jan -Krant. O' denkt u.daar anders over? Telefoon 135305 Rotterdam-2 Leeftijd 22-27 jaar, die op de boekhoudafde- ling zelfstandig »1 moeten werken. Praktijk diploma boekhouden gewenst. Leeftijd 17-22 jaar, voor behandeling van correspondentie en 'andere administratieve werkzaamheden. Typediploma.gewenst. Sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres. Gedurende de laatste maanden is reeds eerder bij de handelsonderne ming ingebroken en een bedrag van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1