mm A YON-A GENTENbelangrijk inderdeel van Rotterdamse politie LINDEYER TEKENT HET GOUDEN BOEK Hoeks strandseizoen dreigt mis te lopen «lïSl o Stop een*... in uw tank pijpleiding van PHM naar Caltex ROTTERDAMMER Pagina 3 ZATERDAG 30 JULI 1966 O OTTERDAM Een belang rijk onderdeel van de Rot- rdamse politie is het corps van .jyon-agenten. Deze mensen, die Kat kun werk betreft minder in belangstelling staan dan hun ollega's van de recherche, de verkeerspolitie of de kinder- en sedenpolitie verrichten, meestal vanuit hun woning, een belang- jk stuk politiewerk in de wijk raarin zij zijn geplaatst. De grote kracht van de rayon- a»ent is zijn vrijheid om naar figen goedvinden uiteraard lijn zijn superieuren volledig in gelicht te werken in de wijk, jelf contacten te onderhouden, een onregelmatige surveillance uit te voeren, zelf eventueel te bemiddelen bij moeilijkheden, „tn eventueel vermanend op te treden om in het kort juist die dingen te doen waarvoor zijn collega's van het bureau niet altijd voldoende gelegenheid hebben. Bovendien is hij door zijn grote kennis van de wijk een vraagbaak en inlichtingenbron voor vele diensten, en niet alleen van de politie. ROTTERDAM „Die morgen was ik even op het bureau. Toen hoorde ik dat een vrouw van 25 was bestolen. Er waren twee jongetjes aan de deur geweest die beleefd vroegen of ze een bood schap mochten doen. De vrouw zei dat ze een pakje sigaretten moch ten kopen en gaf ze een briefje van 25. De jongens kwamen niet terug en de vrouw waarschuwde het bureau. Toevallig wist ik dat een bepaald ventje die morgen van school had gespijbeld. En uit het signalement van de ander wist ik haast zeker welk tweetal het was. TELEFONISTE POLITIEMAN AU VIES --Rotterdam If S:' ïd'rW? t TUINEN NOZEMS HANGSLOTEN ZWARTE WEGJE SE® RIJNMONDIG HIJ heeft de band met de gemeente Rotterdam niet verbroken. De als referendaris van de afdeling financiën ge pensioneerde ambtenaar J. Lindeyer (69) blijft de man van het Gouden Boek: het kunst zinnige losbladige boekwerk waarin hooggeplaatsten bij of ficiële bezoekën aan de Maas stad hun handtekeningen zet ten. Tekenaar-etser-calligraaf Lindeyer blijft de bladen ont werpen. Nu, na twintig jaar, opgelopen tot zo'n 120. Verxinnen SS 5D "s* n, Toen de agenten bij het huis van een van de jongens gingen kijken, bleek het juist te zijn. Ze waren echter de stad sitgtgaan met het geld. Toen ze des swafe terugkwamen wertden ze in hun sr gepakt". Dit is een van de ver- tetijes die rayon-agent J. Huisman in Schiebroek vertelt ozn het belang van let bestaan va» ide rayon-agenten aan te kots. Niet om zich zelf in de hoogte te deken of om de rayon-agenten boven tan collega's van het bureau te verhef fen. <X heeft uw vergunning toch wel MJ u?" Deze bloemenkoopman die een raste plaats heeft wel. Hij kent de rayon-agent. „Ik heb hem gelukkig psg niet te hulp moeten roepen", zegt pi- Hoofdagent Huisman (40) woont met bouw en kinderen in een eengezuishuis s® de Meidoornsingel, een huis dat het pin Huisman pas heeft betrokken. Hij wam vijftien jaar geleden naar Schie- ais rayon-agent nadat hij in 1951 ij! de poHtie-opleiding kwam. Waarom de politie? „Kennissen zeiden: jij zou ®u echt wat voor de politie zijn, en Mvepdien is een vriend van mijn vader »W>. Over het rayon-agent zijn, zegt hij: •Je bent de vraagbaak want je kent de ïensen beter. Zelfs GEB en „bestratin- t®' komen bij je voor inlichtingen." evenals in de andere wijken is in Schie- woek de heer Huisman graag gezien W de jeugd. Hij is namelijk «cretaris van de jeugd-natuurwacht. «De diensten zijn niet vast, dat is fijn, sunt dat regelen naar wenselijkheid, j doe de dienst vanuit mijn huis." «vrouw- Huisman meent: „Het is gezel- I maar je bent meteen onbezoldigd raeroniste als vrouw van een rayon- Njcot, En er komen per dag iheel wat """toontjes". - Pakhuismeesteren een 10"-pijpleiding in gebruik cjomen die haar tankterreinen met de jij. 'raffinaderij in Pernis verbindt ffemde een snellere en economischere E minS van produkten tussen deze [r°L3eo te verkrijgen. De pijpleiding is s!rfmd voor het vervoer van vloeibare jukten van derden. De contakten die een rayon-agent on derhoudt met het bureau zijn erg be langrijk. De heer Huisman zegt er over: „Je gaat dan verslag uitbrengen van de dienst en je krijgt eventueel opdrach ten. Bovendien is er het contact met je collega's van het bureau, de uitwisseling van gegevens. Door zo'n gesprek kan er iets aan het licht komen, zoals dat geval met die twee jongens en dat briefje van 25". Dat de speciale taak van de rayon agent niet zo gemakkelijk is als op het eerste gezicht wordt gedacht, blijkt uit de opmerking van de heer Huisman: „Je bent mens. Je probeert bijvoorbeeld kindergevalletjes tot een gunstige oplos sing te brengen. Je ziet die kinderen vaker. En je -houdt ze toch wel in de gaten. Er wordt dan ook wel gevraagd: ken jij die of die jongen. En in vele gevallen ken ik de bewuste ook." De rayon-agent bezoekt regelmatig de scho len en heeft zo zijn kontakten met het onderwijzend personeel. „Je -bent in de eerste plaats politie man maar daarbij komt wat ik zou willen noemen, het sociaal maatschappe lijke. Je bemiddelt bij burenruzies en klachten bijvoorbeeld. De rayonagent heeft daarvoor meer tijd dan zijn colle ga's van het bureau." De klachten en telefoontjes uit de wijk gaan, hoewel men de heer Huisman ook wel persoon lijk benadert regelrecht naar het bu reau. Bij zijn dagelijkse gang hoort de rayon-agent dan wel wat er aan de hand is en wat dient te worden uitge zocht. En daarbij zijn dan onderzoekjes bij baldadigheid en bij kleine vernielingen. Hij probeert dan te bemiddelen, maar zal in ernstiger gevallen niet schromen de recherche of de kinderpolitie te waarschuwen. Uiteraard krijgt de heer Hulsman ook in die gevallen het ver loop van het onderzoek en het uiteinde lijke resultaat te horen. Dat de rayon-agent een soort vertrou wensman in de wijk is, blijkt uit de opmerking die de heer Huisman eens van iemand kreeg: „De politie zou hij er niet voor hellen, maar u wel..." De heer Huisman meent dat de rayon- Deze twee wandelende dames, be woonsters van een bejaardentehuis in de buurt, maken graag een praatje met de rayon-agent. agent ook een soort morele zwijgplicht heeft. Bij herhaling zal hij natuurlijk al les met zijn chef overleggen en bespre ken, Niet alle gevallen waarmee de ray on-agent in contact kamt, liggen op het strafrechterlijke vlak. Het bestaat voor een deel uit adviezen. „De mensen den ken wel eens dat de politieman iemand die een ruit heeft gebroken, kan ver plichten te betalen. Dat is echt niet mo gelijk." Tegenover die zogenaamde g< zedig heid vanuit eigen huis dienst te doen, staat toch ook dat de rayon-agent in „Meneer de pliesie ik heb zo'n worm gevonden", schept het knulletje op. Ze hadden nog geen vissen. De rayonagent waarschuwt vriendelijk: „Val maar niet in het water, en trap de bloemen niet stuk. Goede vangst hoor". e- heeft ie ..-Js het racé komen nog andere ver- fSpU|en om een grotere flexibiliteit te inkrijgen bij de uitwisseling van produk met andere ondernemingen en te- gjjs voor het vervoer van produkten via °*e leidingen'naar plaatsen in bin- en buitenland. ien< iV 's*HvV/v Z' bjxémi4t0m Parken controleert de rayon- agept regelmatig. „Je kunt niet weten en voorkomen Is beter dan genezen". feite 24 uur van de dag dienst heeft. „Ja, ik ga er wel eens uit voor stroperij, dat kan mg h; Schiehroek. Er zijn dan boeren die mij waarschuwen." Dat „landelijke" van Schiebroek komt ook naar voren bij een van de taken van de heer Bukman, namelijk de controle op stieren die moeten zijn ingeschreven in een register. Voor de rayon-agent zijn het voorjaar en het najaar drukke tijden. Het aantal klachten is dan vrij hoog. In de zomer is er komkommertijd. Door de activitei ten van de „Schiebroekse Ge meenschap" kan de Schiebroekse jeugd echt wel iets anders doen dan rondhan gen. En de heer Huisman vindt dat er in Schiebroek voldoende speelgelegen. heid is, ma„r dat de jeugd er niet naar wil zoeken. Hij zegt dit omdat de rayon agent ook al te maken heeft met op straat voetballende jongens, „Er zijn 'hier zo'n veertig tot vijftig gemeenschappelijke tuinen. Maar de een zegt: ik betaal ervoor dn i'k wil niet dat er op het gras wordt gespeeld en de ander zegt: ik betaal ook en mijn kinde ren mogen er wel spelen. In het verle den heeft dit wel tot moeilijkheden ge leid, maar die zijn nu gelukkig voor bij." En over de vissende jongens? „Ik zie ze liever vissen dan dat ze kattekwaad uithalen. Ik Iet er wel scherp op dat ze niei hele grasgazons en singeitaluds ver nielen voor één worm of dat ze ro- zesirulken ondergraven maar verder laat ik het, oogluikend toe. Overigens vind ik dat iedereen er voor moet zorg dragen dat het groen in ere wordt ge houden." Met de uitbreiding van de wijk kreeg ook de rayon-agent specifieke klachten zoals ruzies en moeilijkheden over het schoonhouden van fiatportieken, over herrie in flats die nogal gehorig zijn. „De meeste 'klachten hebben echter een achtergrond. Meestal is ex al iets mis tussen de 'klagers. En overigens is het een kwestie van verdraagzaamheid", zegt hij. Met groepjes nozems of wat onorde lijkheden op straat heeft in het alge meen de rayon-agent het gemakkelijker dan zijn collega's. Dat komt omdat hij de jongens kent, en zij weten dat, „Als ik langs zo'n groepje jongens fiets of loop in burger of in uniform dan hoor ik meestal: he, jongens daar gaat Huisman". De verschijning van een ray on-agent is meestal voldoende". ,,'t Klinkt misschien wat chauvi nistisch, maar deze wijk Is niet crimi neel, Er valt met praten en met overleg rveel te bes-eiken. Zoals met de eigenaar van een aantal grote vrachtwagens waarover de bewoners diedie dingen voor hun neus kregen, niet waren te spreken. Het is nu tot aller tevreden heid opgelost," Tussen het gesprek door ,gaat af en toe de telefoon- Een ervan is van een landbouwer die moppert omdat er jon gens door zijn rogge lopen, „Ik ga di rect wel eens kijken", zegt de heer Huisman. Het zijn niet alleen nare gevallen waarmee de rayon-agent wordt gecon fronteerd". Ik kwam een keer bij een vrouw die was zo bang voor inbrekers dat zij aan iedere deur zes tot zeven extra hangsloten had aangelegd. Boven dien had ze zelf een uniek waarschu wingssysteem bedacht. Ze sloot de stroom 's nachts af, en stak de stekker van de stofzuiger die naast haar bed lag, wel in het stopcontact zodat die als iemand het licht aandeed zou gaan draaien". Iets dat rayon-agent Huisman, en zijn collega's in andere „bosrijke" ge deelten van Rotterdam doen is, surveil leren te voet of met de (snel-) brommer door parken en groenstroken. „Dat is voor gluurders en zo. Daar hebben we nogal last van. Je maakt dan ook wei eens een praatje met wandelaars. Je hoort dan wel eens wat. Veel mensen kennen we." Over het beruchte „Zwarte Wegje", een stil onverlicht weggetje buiten langs de spoorbaan zegt hij: „Mijn dochtertje mag er niet over." Als politieman heeft hij daar wel eens narigheid voorkomen. „Een "tijdje geleden kwam er een hui lend meisje naar me toe die terwijl ze wees naar een op een motor wegrijden de man zei: hij deed zo .gek. Ik kreeg meteen het idee dat er iets mis was. 'k Zei tegen het kind -ga maar naar bin nen, het was vlak bij haar huis. Op de brommer achtervolgde ik de man, maar dat had geen direct succes. Een auto nam de achtervolging over. Later werd de man gepakt, en 'het bleek mis". „Maar nog veel liever heeft de heer Huisman dat zo iets kan worden voorko men vandaar die surveillance en de gesprekken. Een goed geheugen Is voor de rayon-agent dan eigenlijk onmisbaar. Samen met zijn bekendheid van de wijk en de mensen zijn onregelmatige surveillance en het vertrouwen dat hij probeert te krijgen en in veel geval len lukt dat goed is de rayon-agent voor het Rotterdamse politiecorps een haast onmisbaar „instituut". „Hé Jan, stop eens" Even de brom mer controleren. Het stuur zit los en „Jan" krijgt het advies dat te maken. Hij doet er goed aan het te doen want de rayon-agent onthoudt zijn ge zicht SHELLPIJP groeit naar 213 meter Jaloezie op de Euromast VANGRAIL of geen vangrail op Willemsbrug Met een tunnel vang je veel meer verkeer ROTTERDAM mag geen in- structiebad bouwen „Den Haag" geeft lessen droogzwemmen ■r- 'S'-r&pZttr. ÏX#*'* v-' S.*.SK' v-vr.. 2 - p-'.'-az <- "V 4^'w aWS t.X-v,s Met zijn „gouden handen"'heeft hij behalve het Gouden Boek in zijn le ven een enorme berg werk verzet. Zijn etsen vinden via de kunsthandel een weg naar een groot publiek, zijn schilderijen hangen her en der. Amb tenaren die 40 jaar bij de gemeente zijn of met pensioen gaan, ontvangen een door Lindeyer ontworpen oorkon de. Ook hijzelf heeft er een hangen boven de tafel waaraan hij werkt, gedateerd 20 november 1958. Tekenen, schHderen, of calligrafe- ren voor zijn beroep heeft hij nooit gedaan. Lindeyer: „Een dikke boter ham had ik er nooit mee verdiend, vooral vroeger niet. Jk ben altijd ad ministratief geweest, maar tekende heel veel in m'n vrije tijd. Als er collega's van mij met pensioen gingen of jubileerden werd Ik wel eens ge vraagd Iets bij een oorkonde te teke nen of zo." Dat werk werd in brede kring be kend en kort na de oorlog wilde de De show gaat voort. Het beroem de Franse circus Bouglione helpt het circus Heros met een tijger nummer na het ongeluk met de leeuwen. Laat nu één van die tijgers op 'n dag verschrikkelijk hard gaan rennen. Geen van z'n maats kon 'm bijhouden. Grote consternatie in de piste. Ten slotte heeft een van de ver slagenen de moed om de gestreep te atleet te vragen waar hij de enorme krachten vandaan haalt om zó hard te kunnen lopen zon der 'n spoor van vermoeidheid. De kampioen haalt z'n tijger schouders op. Eenvoudige zaak", zegt hij. ,Jk heb 'n pompbediende in m'n tank gestopt Tot enkele weken geleden was men op het strand in Hoek van Holland opti mistisch over de vooruitzichten voor het zomerseizoen. Het voorseizoen was zon der meer goed geweest en een aantal stralende weekeinden bracht het eerste geld In de latden van de strandexploitan- ten. Er werd meer omgezet dan de laatste jaren in het voorseizoen. Alles wees erop dat het weer eens een goed jaar zou worden, het eerste eigenlijk sedert 1957. Natuurlijk is het nog wat te vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar toen enkele weken geleden het weer plotseling omsloeg, kwam er de klad in Het zand waaide over de plankieren en tussen de naden van de tenten. En ook nu staan de exploitanten somber temid- Een triest beeld van de stilte In Hoek van Holland. Op deze terrasjes had het erg druk moeten zijn en in het zand ook. De eigenaar prijst ech ter warme maaitijden aan voor de wandelaars op het strand die in jas sen zijn gehuld. den van lege consumptietenten. Door het minder goede weer ziet men vaak alleen een paar verdwaalde wandelaars op het strand. De oudste exploitant van het strand in Hoek van Holland, de heer Joh. Ver- hoeck is desondanks niet pessimistisch. Het seizoen duurt nog een paar weken en er kan nog veel gebeuren. Hij staat al 44 jaar op het Hoekse strand en hij kent het krappen van de zweep, als geen ander. Voor een goede verdienste moet het echter juist in deze weken mooi weer zijn. Maar het weer kun je nu eenmaal niet dwingen en daardoor blijft het altijd een riskant bedrijf. In tegenstelling tot voorgaande jaren is ook de camping niet geheel vol. Dat komt natuurlijk ook door de grotere capaciteit van het nieuwe terrein, maar juist in deze periode zou toch het hele terrein bezet moeten, zijn. Bij de Hoekse VW is het eveneens rustig. Er is bepaald geen sprake van beddennood in deze weken. Veel toe risten preferen bet om in het binnen land te blijven, waar men althans min der last heeft van de harde wind. toenmalige gemeente-secretaris wel eens wat werk van lindeyer zien. Om kort te gaan: een commissie vond het uitstekend en lindeyer werd "ge vraagd bladen voor het nog onbeschre ven Gouden Boek te gaan maken. „Kijk," zegt hij, „ik kreeg en krijg nog steeds een briefje met daarop de naam van degene die een bezoek brengt en zijn funktie. Het ontwerp wordt helemaal aan mij overgelaten. Ik doe er steeds iets in van Rotter dam. De stadhuistoren, het beeld van Zadkine.'de Maasbrug, noem maar op. Daarnaast een wapen van het land.pf de stad van de bezoeker en vrijwel altijd een bloemen-motief. Onder m'n pentekening ik gebruik Oostin- dische en Chinese inkt teken "ik dan de'letters die het bezoek verkla ren, zoals bijvoorbeeld „Visit of mr, Lyndon B. Johnson,, vice-president of the United States of America." Zijn laatste gouden bladzijde was bestemd voor de handtekening van president Habib Bourgniba van Tu nesië, neergezet, naast een havenge-^ zicht, een Tunesische vlag en een boe ket rozen. Zijn eerste weet hij niet meer zo precies te berkmeren. „Het had iets met Noorwegen te maken, dat Is 't enige dat ik er van weet." Tussen deze bladzijden bevinden zich onder meer de handtekeningen van Winston Churchill, president Tubman van Liberia, koning Boude- wijn, de Sjah van Herzie en prins Brenhard („die heeft er veel be langstelling voor, van de bodes op het stadhuis hoor ik wel eens dat hij graag terugbladert In het boek"). Lin deyer: „Ook de Chinese ambassadeur vond destijds zijn blad zo mooi,, dat hij z'n handtekening in Chinese letter tekens er naast zette. Dat blad heb ik zelf later ook nog gezien. Een juweel tje, eerlijkwaar." Jammer vindt Lindeyer het dat 't Gouden Boek opgeborgen is in het stadhuis. Liever zag hij de bladen na tekening bijvoorbeeld enige tijd ten toongesteld in het prentenkabinet van bet Museum Boymans-Van Bennin- gen, want dan heeft de bevolking er ook wat aan. Pet .bladzijde is calligraaf Lindey er zo'n 35 tot 40 uur kwijt, -waarvan het grootste deel gaat zitten in het verzinnen van de tekening. Het op papier zetten vergt maar een paar uurtjes. De vele honderden andere uren per jaar die hij aan de tekent, fel doorbrengt in zijn Kraiingse wo ning gaan op aan etsen en schilde ren. Oud-Rotterdam was een geliefd onderwerp en de haven is er zo een voor hem. Lindeyer tekent, grift de lijnen in koperplaat, drukt zelf af in zijn kelder en gaat er dan mee naar de kunsthandel. Er gaat geen dag voorbij zonder dat bij pen, potlood of penseel ter band neemt. Als geboren Rotterdam mer wandelt hij tussentijds ook graag een nnrtje in zijn stad („weet u dat de oorkonde die onder het beeld van Erasmus is Ingemetseld ook van mij Is?"). Als Rotterdammer Is hij de man van het Gouden Boek, het visitekaartje van zijn stad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1