Kethel komt er niet best af voor mm thuis Record aantal kinderen met versierde fietsen Band Liberté kwam niet opdagen - Heïigeicohcours een groot succes I gerej. jongeren gingen itaar op weg :W Arm van zeeman afgekneld Vrouw botst met auto tegen muur Vakantiefeesten in éérste week geslaagd Burgerlijke stand ^loUcntnmmrr Boéte Schoonheid Lange Haven Koopmansbeurs f. Ledéii van VTM en Mawa's liepen mee m Ergerlijk gedrag van jongens in trein m Acht vissers: legden gewicht in schatsV9 ff citrö (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De moderne mens is niet bepaald historisch gesteld. De hedendaagse tijd geest houdt zich meer bezig met het héden en de toekomst dan dat ze nog liefde voor het verleden haa opbrengen. Toch zullen in de icotnënde maanden de Schiedam mers geconfronteerd worden met dingen uit het verleden.", herin neringen in steen uit de Schie- damse historie. Vandaag. - - en morgen en dagelijks .SCHDEDAIl - en dagelijks Jongetje ontweken '.r 1 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De finale van de wereldkampioenschap pen voefballen heeft zaterdagmid dag de toeschouwers weggehou den hij de optocht met versierde fietsen maar de jeugd kwam in grote getale op. Een record aan tal van 93 kinderen, het hoogste aantal deelnemers in twintig jaar, deed mee aan deze lustrumtocht. CA ?5 Uitslagen ?en den Ouden Showroom Coolsingel bij Hofplein - ~üi# In juni ontvingnamelijk ihetgemeente bestuur een schrijven van de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappe lijk Werk, waarbij werd toegezonden liet ontwerp van de lijst van beschermde monumenten, voor de gemeente.- Schie dam, met de-mededeling dat binnen .vier maanden ih o ver weging, kon worden ge- zeven monumenten aan de lijst, tóe te voegen o£ daarvan af te voeren. Dit bete kende, dat men slechts tot oktober (1966) de tijd zou hebben. Deze termijn werd te kort bevonden, zodat men besloot er nog vier maanden bij te vragen, wat moge lijk was. In september wordt de nieuwe Baad geconstitueerd. Dit geeft al werk genoeg aan de winkel. in 1961 kwam de, nieuwe en zeer om vangrijke, Monumentenwet tot stand. De iteak, die deze met zich.mede bracht, kon 'de minister niét binnen de gestelde ter- fffij» van vijf jaren volbrengen. Hij kreeg er dan ook nog drie jaren bij, zodat hij eerst in 1969 zijn werkzaamhe den ten aanzien van de Monumentenwet 1961 voltooid behoeft te hebben. De lijst van beschermde monumen ten In de gemeente Schiedam, die voor 'Schiedam 164 en voor het voormalige Eétbel negen monumenten bevat, werd 'commissies, voor de funktionele en terri- jowel naar bét Schledamse gemeente bestuur als naar gedeputeerde Stalen gezonden. De eigenaren van de panden kragen eveneens bericht. Ze honden re clameren, hetgeen de Oud-Katholieke Gemeente van het Huis ve Poort aan de Dam no. 30 bij monde van haar voorganger,pastoor C. P. van den Berg, reeds op felle wijze heeft ge- :.daan.- Ie artikel 14 van de Monumentenwet staat vermeld,- dat het verboden is beschermde monumenten tc beschadigen of te vernielen, zonder vergunning van de minister deze monumenten ai- te bre ken of 'te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen, te herstellen, te gebruiken' of ie laten gebruiken op een wijze, waarop het monument wordt ontsierd of in ge vaar gebracht. Bij overtreding van deze bepalingen kan men een boete krijgen. Wat de. kerkelijke monumenten be treft, neemt de minister geen beslissing ingevolgeart. 15, dan in overeenstem ming met de eigenaar, indien en voor zover het betreft een beslissing, waarbij wezenlijke belangen.van de godsdiensitoe- lenlngsn In het geding zijn. 'Alvorens; pre-advies aan de gemeente raad !uit te brengeri, zal het College 'van B, en W.d e velerlei facetten van dit onderwerp, dat grotendeels in het cul tuur-historische vlak ligt, met grote nauwkeurigheid en met medewerking van een aantal deskundigen bestuderen. Allereerst zal natuurlijk de stedebouw- kundige van de gemeente, de heer Rein K. ïledöerus, zijn deskundige visié óp a.ezè ingewikkelde materie moeten ge ven.7 Met het oog op de -stadssanéring heeft jhij reeds een kaart gemaakt, waar op hij de wenselijkheid van het verdwij nen ofvoortbestaan van bepaalde monu menten heeft aangegeven. "Ook de stadsarchivaris,'drs. Van der Feyst, zal ongetwijfeld een woordje meespreken. Hij .zal. onder meer richtlij nen moeten, aangeven voor het onder zoek van de dikwijls fraaie gevelstenen at onze gemeente. Een gedeelte ervan zal waarschijnlijk een plaats vinden in ihet Stedelijk Museum. Bovendien, zullen de Gem; Dienst, van Gemeentewerken en de Gem. Commissie voor Stadsontwikkeling ai stadsuitbreiding hun medewerking ver lenen. ÜóMonumehtériwet kan een prachtige aanleiding vormen, om de (Schiedam mers) wat meer te betrekken bij over- heidsaangelegenheden. Hier hebben - we namelijk een onderwerp, dat de gewone bteger kan aanspreken, voorzover hij tenminste nog enige liefde gevoelt voor de schoonheid van oud-Schiedamse we tenswaardigheden. Bij de gemeentebegro ting van 1965 besprak de gemeenteraad de wijziging van de gemeentewet van 9 juli 1964, betreffende de benoeming van VLAARDINGEN Sportschool Van Gorsei, Van Viandenstraat: Gratis Karate n-Y001 beginners boven 15 jaar, 1900-20,00. Weeshuis: Tentoonstelling „TOen onze grootouders.-.", 19.00-21.00. VLAARDINGENSportschool Van Gorsel, Van Viandenstraat: Gratis judo- ■es voor de jeugd, 0900 .Plein Groen van rrlastererlyceum. Van Hogendorplaah, ffinderwedstrijden Babberspolder: Vóór de kleuters van 10.00-12.00 en voor kinde ren van 6-14 jaar van 14.00-46.30. Eri- cascjfcool. Zomerstraat: „Stuif in-Stuif 10.00-12.00 en 14.00-16.00! Weeshuis, tentoonstelling „Toen onze grootou ders-.", 14.00-17.00 en 19.00-21-00 Visserij- tnuseum. Rijdende viskeuken, demonsta- nes vtsbereiding: 10.00-12.30 Ir,, "'é-30, visserijfilms 15.00 en 16.00. VJsbank: Vertrek excursie „Galak" Rot- Klachten bezorging Vlaardingen: H. Verney, Wagnerstraat 24b, tel.'3345, maan- S§. t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 1730-19 uur. yiaardlngem Brand'4444; GGD 2451.' Apotheek; A. Bót,-Billitonlaan 66, tel. Bijkant. De Rotterdamroer Lange t fr^?raat uitsluitend redactiezaken, ^263954'(b.g.g. 010 - 115588 eri 01898 - Agentschap:J. v. Gogh. Dr. Zamen- dobtr. 139, tel. 152400. „wisenten bezorging: Agentschap,zie bo s' ,dag' van 1*-30-19.30. ■Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie '264656; «darm brandweer 269123; "Srm G.G. en QX). 269230. •Apotheek: Retobrandt, RembratidUaan teL 268855. toriale decentralisatie. Vanuit de raid Werd toen gevraagd, in welke mate B. en W.- gebruik dachten te maken van de mogelijkheden, welke door deze gewijzig de bepalingen werden geopend. Deze wijziging van de gemeentewet schept nieuwe mogelijkheden voor de sa menstelling yan commissies, nu ook niet-raadsleden in beheerscommissies kunnen worden benoemd. Maar 3. en W. vonden voorlopig, nog geen termen aanwezig om. vérdere decen tralisatie na te streven. Het is mogelijk, dat de gemeenteraad in zijn nieuwe sa menstelling dit belangrijke onderwerp opnieuw zal aansnijden en dan met meer succes. Destijds bleken verschillende raadsle den er wel iets voor te gevoelen, onder meer het prof, chr. raadslid, de heer M. Eijkenaar was op duidelijke wijze er voor geporteerd. Als we de lijst van beschermde monu menten nader beschouwen, valt het op dat-bijna alle panden, aan de inderdaad pittoreske- Lange Haven erop voorkomen en 'daarnaast .'lë:;mindere mate éeh aantal panden aa n dé "Korte 'Haven "c hGróte Markt. Verrassend Veel panden kómen aan dc. Tuinlaan (10) en Lange Nieawstraat (II) op de lijst voor. Daaren tegen komen op de lijst bijna geen pan den voor in de omgeving van het befaam de Zakkendragershuisje, dat natuurlijk wei wórdt beschermd. Het óud-Schiedamse stadsgedeelte ■van nauwe en kronkelige sloppen en stegen, dat de auteur F. Bordewijk op zo'n plastische wijze in zijn. novelle Verbrande Ervus beschreef (het zg. Schienoko-plan), zal dus onder de slo pershamer vallen. Kethel; komt er niet zo best af. De oude Hervormde kerk, enkele, huizen en boerderijen mogen dan op de lijst voorkomen, de Schiedammers zouden toch wel graag, zien, dat de gehele oude dorpskom, het historische „hart" van het vroegere agrarische dorp, voor het nageslacht bewaard bleef. Overigens kanmen aan de'hand van deze lijst van .-beschermde monumen ten, als -men weer in! "détails wil afda len, heel wat' historische stadscuriósa vermelden. Daar is bijvoorbeeld de Koopmansbeurs aan de Dam,- die gesticht werd In 1718; Het monumentale gebouw (heeft de glo- 1 „rierijke dagen van het Schledamse brandersbedrijf gekend en het is meer dere malen getuige geweest van eb en vloed in de conjuncuur van de plaatse- - lijke.jeneverindustriè. De herbouw in 1792 had plaats onder leiding van de békende architect Giudïci. Het nieuwe gebouw, in de stijl van Lode- wijk' XVI opgetrokken, werd- in 1E48 door brand vernield. Alleen de fhurèn en enkele bergstenen onderdelen bleven be houden. Het gebouw werd in dezelfde stijl herbouwd Dorische zuilen dragen een brede, bewerkte lijst, die het onder huis en de begane grond scheiden, ter wijl Ionische zuilen de kroonlijst van de bovenverdieping dragen. De voorgevel heeft een vooruitsprin gende middenrisaliet met nissen aan weerszijden .van de deur en bekroond door een fraai fronton. In het midden ervan bevindt zich een uurwerk, terwijl links het beeld van Neptunüs en rechts dat van Mercurlus de ruimte vullen. Een achtkantig, open torentje staat aan de voorzijde van het dak. Heg gebouw domi neert de gehele omgeving. £^E koopmansbeurs op de Dam, die werd gesticht in 1718, heeft de glorierijke dagen van- het Sahiedamse brandersbedrijf nog gekend. ROTTERDAM Bij een ongeval-aan boord van het' Indiase m.s. (Cbennat Jaijam In- de Botlek is -zaterdagmiddag' de rechterarm" van de 31-jarige -stoker; AU "Hussaih Khalfe nagenoeg afgekneld.' Hij raakte met -zijn-arm bij het reinigén- van de cilinder van de .hoofdmotor be kneld tussen zuiger én, cilinder. De man is opgenomen in het Havenziekenhuis, VLAARDINGEN 'Zaterdagmorgen reed de 45-jarige Johanna M. J. met haar vrachtauto op de Wilhelminasingel tegen een tuinmuurtje aan. De vrouw moest uitwijken omdat een ombekend gebleven jongetje plotseling de straat overstak. Na de botsing klaagde de bestuurster ovèr pijn in de rug. Haar auto werd zeer zwaar beschadigd. Zaterdagavond werd op de Parallelweg een 33-jarige Engelse zeeman door een auto aangere den. Dé man, die onder invloed van ster ke drank verkeerde, stak zonder op of om-te zien de straat over. Hij is met een hersenschudding naar het Holyziekenhuis gebracht. dir. Wan pnze correspondent) MAASSLUIS Gok Maassluis was hij de vele duiz'ènden wandelaars en wande- laarsters t'e 'Nijmegen vertegenwoordigd. De- wandelsportvereniging VTM had met acht .deelnemers ingeschreven, onder wie secretaris A. Suurmond, die de monster- tocht (vóór de twaalfde keer heeft .vol bracht.--Alle' acht deelnemers, hébben de veertig kilometer gelopen en de eindstreep gehaald. Het waren mevrouw Smitr haar dochter Anke Smit, haar zoon Rik, Smit, mevrouw Kolenbrander, Frida Fastéhaü, Marie Terbrugge en Kees Noordzij; In- Apeldoorn namen mevrouw Ouwen- dijk' én Haar achttienjarige zoon deel aan de-vierdaagse, namelijk dertig kilometer perdag. Het aantal deelnemers van de wandel- sportverehiging „MawaV, voor de vier daagse; te Nijmegen was beslist klein te noémén, namelijk twee, die de tocht ech ter,met (succes hebben volbracht. De heer G.Lvan,Katwijk liep voor de derde maal met Succes over een afstand van 55 kilometer per dag. Het Mawalid 'de heer M.','Schéepens uit Maasland liep per dag veertig; kilometer' én heeft de vierdaagse Vöori de'elfde maal volbracht. In Apel doorn- liep de -heer K. Joosten over een afstand Van55 kilometer per dag: Hij volbracht-deze vierdaagse voor de tweede, mnal'. fVLAARDIKGEN De 'eerste (week vanV. de vakantiefeesten mag geslaagd worden genoemd. De" 'leider van de feesten,"de heer P. Bosehman, is over de deelname aan de verschillende evenemen ten -niet ontevreden. Vooral de „Stuif inr4Stuif, uit" is een overweldigend suc ces geworden en ook de kinderspelen in de; Wéstwijk trokken bijzonder veel be langstelling. De (dagtochten naarWassenaar moch ten! zich óndanks het niet al te mooie wéér,in een redelijke belangstelling ver heugen: Grote toeloop kregen ook de '.ia- vérl- -'én -rivièrroiidvaarten van' de Spido, nietrinrhetj,minst -door de deskundige en ;prétt'i'gë. uitleg van kapitein P. van den HeuVel.- - Het bezoek aan 'de Waag en 'tpreftyah dé Grote Kerk was goed. Opvallend was het dat zaterdagmiddag het! b'ezóek aan alle activiteiten sterk terugliep. 'Het bezoek aan de toren was nog .niet- de helft, van wat het door de \yeek was. De voetbalwedstrijd. Enge- land-Dultslan'd zal hieraan volgens de heerc-Bósö.iman wel debet zijn geweest. VLAARDINGEN De politie heeft zondagavond het spoorwegpersoneel op station Vlaardingen-Ocst assistentie ver leend, toen aeht Rotterdamse jongens,, die deel uitmaakten van,een gToep, van .zes tig, moeilijkheden veroorzaakten, in de trein van Hoék van Holland naar Rot terdam, Daar dé jongens zich. ergerlijk mis droegen vroeg de conducteur haar hun namen. Zü weigerden echter deze op té geven. In. Vlaardin-gen riep de' conduc teur de hulp van de politie in. Toen déze arriveerde veranderden dé Rotterdam mers hun houding. De politie heeft de jongens, die in leeftijd varieerden van vijftien tot zeventien jaar," ernstig ónder- houden. Om half drie was het'grootste deel van de deelnemers in de hal van de gemeen- tereinigmgsdienst verzameld om een deskundige jury te laten uitmaken w'e de mooiste versierde fiets had. De juryle den hebben het beslist niet .gemakkelijk gehad. Hoewel er, zoals ieder jaar -een groot aantal stereotiep met gekleurd, pa pier versierde rijwielen meededen, va ren er dit keer hijzonder veel originele ideeën De organisatoren hadden vier catego rieën gemaakt; originaliteit, duo's, pa pier en levende bloemen, In al deze (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het zaterdag ge houden eerste jeogdhengelconcours In 'het kader van het Kindervakantlefeest, maar belegd door het bestunr van de Vlaardingse Hengelaars Bond, is ten groot succes geworden Liefst 112 jeugdi ge liefhebbers van de hengelspert waren naar park f. Nieuwelantgekomen om daar tijdens de morgenuren hun geluk te beproeven. Niet allen smaakten het- genoegen om hun dobbertjes met succes uit het water te halen, maar toch' waren er nog 42 deelnemertjes, die wel contro leurs bij zich moesten .laten komen. Zij kwamen allen in hetbezit van een prijs, waarbij zij in de kantine van De Hollandiaan in de gelegen'.teid werden gesteld om hun keuze te bepalen uit speelgoed of, hengelsport artikel en. De heer W. .Coolen,voorzitter van -.de VHB. sprak allen toeen hoopte dat ook veleh' dèel zuUën' némën' aan'~het' tweede! jeugdhengeleoncours, dat op za terdag 6 augustus zal worden gen-ou den, maar dan 5a de vijvers achter; de Fortuna-velden aan de Floreslaan. jon gens en meisjes-tot,en- met, de-leeftijd van veertien jaar 'worden 'daar ver; waeat. Tot donderdag" diént meta (Zich op-te geven aan, één van de kantoren van het Comité" Jeugd vakantievreugd. Bij het concours van zaterdag kreeg Arie Letterman een, extra prijs omdat hij met een snoek van 47 cm, dc grootste vis had gevangen. De eerste twintig prijswinnaartjes wa ren: 1. Arie .Verhei); 2. Peter Harms: 3. j TfEN peerwas er.'ais. de kippen bö. om een, visje te verschal ken. evenals trouwens de deel nemer men --ihet jeugdhengelcon- coürs in park f-- Nieuw eland. Beide visliefKebbers wachten met kattengeduld het spannende moment „beet",, af. Blijft nog. de vraag iub zich dan over de vis) gaat ontfermende kat of de ■hengelaar. (Van een medewerker) SCHIEDAM Vijftig gereformeerde jongeren zijn zaterdagmorgen om kwart over tien naar Ellecom vertrokken, om daar een week vakantie vreugde te bele ven in de kampcerboeidery „De Pol". Vele ouders waren tradlifegetroiiw ln de Warande vóór het' hals van de. familie 'Aleman aanwezig/om hun kinderen weg té brengen en hen uitgeleide te doen. - De rijwielen werden" in een gereéd- staande 'grote vrachtwagen -geladen, een fraaie tourirfgcar "van de fa. Ringelberg arrivedrde intuhsèn-en -in 'de allerbes te stemming s£aiptérr dé V®fÖg jongens en meisjes van de Geréf. Jeugdclubs (G.J.C.) in dé bus. Oök de jeugöpre'di- kant ds.- P.F. Bveraars was getuige,van dit vertrek. Lo vader van Ghristine en Arie Liebeek was speciaal vanuit- Otfddorp gekomen om zijn kinderenaan de vertrouwde banden van hoofdleider G. II. Veen over te dragen. .Anja, Wisse" en Jaap Tanis zijn ook ïnée naar Eileccan. en zij ■geven de voodkeur aan! dit, vakantie kamp', want hun -otfdérs gaan infusséh naar Ouddorp. Allemaal bewijzen, dat het wakantiefeest van deze jeugdclubs goed is en dat men met verlangen uit- zag naar Ellecom, waar dit keer in een boerderij onderdak wordt gezodht en waar geslapen zal worden op strozak ken. De jongens en meisjes zijn in vijf groe- -pen verdeeld, die worden geleid door respectievelijk mejuffrouw Ank Huis man, mejuffrouw De Laat, de heer Jan Aleanan, de fheerWim Boele en de heer Piet van Zwet. Mevrouw Veen en mevrouw v. Ravens hebben de verzorging van het eten dn de -keuken op zich -genomen en me juffrouw v.'d. Ree assisteert hen en treedt tevens pp als algemeen re serve. Juist toen de bus en even later de vracht wagen in de richting Rotterdam ver trokken waren, viel er zaterdagmorgen een fikse regenbui in Schiedam. Het zal de jongens en meisjes weinig gedeerd hebben, want zij waren op weg naar een week vol vakantievreugde. Zaterdag ■vertrekt een 'groep ouderen ook al naar Ellecom. Dan is de heer C. H. L. "Winkelman hoofdleider. afdelingen waren er zeer mooie exem plaren te bezichtigen. Weliswaar had het de jongelui hel wat moeite gekost heelhuids met htm om gingshal te komen. flets in de reini- De harde "wind pleegde nogal eens een aanslag óp dé versieringen, die' daar- ln de meeste ■gevallen niet tegen bestand waren. In de-afdeling, originaliteit vielen :op Barend de Beer, Glaasje' op laa.t u, rijden en twee jongetjesdie ais vlinders ver kleed waren, In de afdeling bloemen fietsten heel wat fraai opgemaakte 'vehi kels mee. - j De route die afgelegd moest worden voor men in het Oranjepark het eind-; punt had bereikt was voor veel kleintjes eigenlijk te lang, vooral door de haidé wind en de dreigende regen:Niettemin was de stemming opperbest al ontbraken de toeschouwers langs de route groten^ deels en had de muziek verstek laten gaan. De drumband Liberté schitterde door afwezigheid. Het vakantiecomité verkeer de hierover ook in het duister. De beidé auto's, waarop de muzikanten pjaats zou den nemen, reden leeg mee. Om toch nog een feestelijk tintje aan het geheel te geven ontstaken beide - gemeent-auto's hun blauwe zwaailichten. Bij de vaste muziektent in het Hof werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter van het vakantiecomité de heer H. K. van Minnen.. De juy bestaar.- d uit de dames Sparreboom, Meuldijk, Boschman en De Veer en de heren Bosch man en Van Zanten kenden aan de vol gende kinderen prijzen toe; Originaliteit: Eerste prijzen; Willy Strays, Sjaan v.d. Ende, Ella Luiting Ike Scholtz. Tweede prijzen: Trudi v.d. Linden, LiesbetHoogerwaard, Fran cises Hogendijk, Henny Bongers. Dsi- de. prijzen: Margriet v.d. .Vlis,- Marga Kronenburg, André de Goede, Trudi tpWEE fraaie en kleurige „vlinders" presenteren zich voor de jury. Beide jongens vielen op in de af deling originaliteit. Verhagen, .Troostprijzen: Marijke van i Vliet .en.EÏs Pet. Duó'svEerstè prijzen: Ada en Wilma van Vliet,!Kees en Piet Bruining, Tweede prijzen: Piet van der Staay, Aad van der Helra en Michell Moll- Derde prijs; Peter,,van Galen en Sjaak van Rijswijk. Troostprijs: Hans van Rijswijk en Gerard Bontebal. Papier: Eerste prijzen: Femmy Torn, Ine ke'. Dijkshoorn, Sjaak Verheul, Tweede prijzén Tineke Woudkamp, Ariette Boógérd, Kees de Zeeuw. Derde prij zen:' Wim' Pluimgraaf, Anneke den Brêems, Jaqueline den Breems. Vierde prijzen: Arie den Draak, Els de Graaf, Willy Dijkshoorn. Troostprijzen: Hec- riette Bijker, Petra Visser, Ada Malta. Bloemen: Eerste prijzen: Ada dan Breems, Jan Verkade, Martin Leer in 't Veld. Tweede prijzen: Martin de Veer, Janny Poortman, Kees de Jonge. Derde prijzen: Annie Poortman, Nellie Kom, Heieen Mulder. Vierde prijzen: Wilma Hilvers, Ineke van Santen, iVIar- ja de Willigen. Troostprijs: J. Hey- koop. (Van een medewerker) - 'VLAARDINGEN De leden' van de Hengelsportvéreniging „Zethameta" za gen,er zaterdag niet 'tegen op om ondr minder -gunstige weeromstandigheden hunzevende concours te vervissenIn- de wateren van-de Schie werd dat concours gehóuden, maar de vangst liet nogal te wensenover. Dit had echter gees in vloed' óp de' prettige stemming onder-,de vissers. "Van alle deelnemers waren er acht,, die gewicht óp de schaal: legden en', dat wa ren: 1.' G.-de Zwart,>8 stuks, 480 gram; 2. J. Verheij, 7 stuks, 400.gram; 3. S. v. Oor, 5 stuks, 330 gram; 4. L. Bakelaar, 5 stuks, 300 gram; 5. P. v. 't Oor, 4 stuks, 210 gram; 6. P. Groen, 4 stuks, 180 gram; 7. W. Korpersïioek, 3 stuks, 150 gram en 8- J. Koster sr.. die één visje van 40 gram ving. SCHIEDAM Ondertrouwd: P A Biemans 23 en G J C Peek'20: 'G J W Brand 26 en A J Kopmels 26: H Brons 23 en M M Breuker 26: A F N van Donk 23 en L van Willigen 18; F Dooper 26 en M W C van der Hoeven 22; J Feteris 34 en M de Held 18; J C van Gerven 56 en S van der Plas 57: F Irrgang van der Hoeven 21; J B L van Son 26 en P M A Esseboom 21; J W Meulendijk 22 en J J Stekete, 19; L' Stolk 22 en M J Brouwer Duikeren 20: L de Vries 24 en M A van Eijk 23; B-de Waal 23 en M T Jongenengel 26 en A A Rosman 22; S van. der M^de 22 en 22; Getrouwd: W D Nieuwpoort 22 en G I M Quartel 21: E J van Oosten 26 en A A de Rover 21:C A Zwanenburg 23 en G M de Roo 18: D de Jong 27 .en Y J Bolk 21: M J Lantinga 32 en M.A Bezemer 31; 'R Bö,ckhuijs 20 en A L Lorië 23; M van Overveld 22 en Swartjes 22; A da Luz 38 en L W Venzelaar 42; W G den Daas 29 en M H L Thyssen "30; P van Bokkum 25 en C rLinstra r!9; K H Daalraeijer4 21 en E C van Leeuwen 19; A Eddcs 25 en C A ^itenga 23: J B^ Stam 25 en H van Ruiven 23: A L M de Helde 21 'en N M Voogd 19; J Duk 22 en H M P Schuitema ker 19; J P Plooij 24 en W van Nieuwen- burg 18; A Koedoot 20 en S E Slnnema 25; E S Kaliar 28 en G E van den-Berg 23; Geboren: Patrick J zv H F J Rorije en A M Bouman: Jan H A zv B J Breddels en P C van Nielen; Maria L dvPC Penning en J P van Tilborg; Ingeborg M dv A Posrma en A K M van Hooyer»; Jan Hz v H L Breve en C A Snelders; Marguerite M B dv R P R van Rijn en B M E W Hendriksz; Jürgen zv C A Verwoert en H PI Heijstek; Mandy dv B van Helden en A H van Hagen; Moesirah dv A Aehmad en A J Postma; Johannes C T zvJGM Huijsmans en J A Bemdsen Overleden: J van Tilborg 69: I D Wolter 73 echtge M J Vol; J Veth 87 wed: 't Hart; P Fes 83; M de Jong 73. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 29-jarige C. van M. uit Vlaardingen reed vrijdagnacht met zjjn bromfiets frontaal tegen een lantaarnpaal op de Vlaardlngendijk, nadat hij de macht over het stuur had verloren. De politie vond de maai be wusteloos aan de kant van de weg liggen. Met een hersenschudding, diepe snijwonden aan het gelaat en vele kneu zingen werd de maji door de GGD naar het Ilolyziekenhnis in Vlaatrdingen gebracht. Hennie Dumortier; 4.. Henk Vetbruggèu; 5. Aad van Leeningen; 6. Rofoby de Leeuw: 7. Elsje Berveling; 8. Herbert Hogendoom; '9,: Bram .vv.d. Vaart;: 10. Frank Wiemeke; li.-Wim- v. Leeningen; 12. Kees v.d. Lugt; 13. Ton Nientied; 14- Jan Dijkshoorn; 15. Kees Ussenberg; 16! Hans v. Aarden: 17. Gerard v. Bodegom; 18. Sjaak Bijl: 19. Paul'v.d. Berg en 20. Locsje v.d. Waal. .- i-, U) m r-NIGE tijd geleden-heeft iemand uit een rijdende trein een leeg bierflesje weggesmeten. Dat. flesje' raakt' een spoorivegman en de ongelukkige moest zich- onder me dische behandeling stellen. - Waar schijnlijk was u. toen u dat bericht je had gelezen, even verontwaar digd ais ik, toen- de gegevens waar uit dat berichtjë werd samengesteld; op m'n redactietafel kwamen.-Dam-, aan dacht ik, toen de Nederlandse Spoorwegen mij de foto toestuurden; van een aanplakbiljet, waarmee dit bedrijf de reizigers tvil waamchti- wen, vooral. .niets. _uit de raampjes van een rijdende trein té gooien. Ik vind eri uvind dat waarschijn lijk ook dat de waarschuwing top;-, dat aanplakbiljet ;in'bijzonder nette termen is „verpakt". Ik' weet; dat weet ook u evengoed, dat iemand, die zo'h flesje uit het raam keilt, óp een stevige straf kan rekenen ais hij daarbij wordt gesnapt en dat het héél redelijk zou zijn, als zo'n waarschuwende affiche een aantal ongezouten woorden zou bevatten. En u hebt voor het gedrag van de flessen-wegsmijter geen goed woord., 'TOCH wil ik u iets vragen. 1 Bent wel eens'met vakantie!, geweest buiten onze grenzen? Per;' auto of autobus naar Italië, Spanje" óf Frankrijk? Per trein met'een" ge- zelschapsreis mee in de Zon-ex- press, Bergland-express of' een ande- re vakantietreln? Wellicht herinnert u 'zich dat.,er, uit die, trein gedurende de 'langs reis van alles en nog wat de raam—' pjes uitging. Wellicht hebt u op een autoreiseen' eetpa'uzè of óm andere reden een „noodlanding''1 gemaakt' op een aantrekkelijk plekje, .waarjit, als extraatje kon genieten" yan!feèn^ mooi uitzicht,' een bos mét voge.ls, .eenschilderachtig bouwwerk. Waarschijnlijk-hebt u dan óók.he- leefd) dat u terechtkwam tussen een, onbeschrijfelijke vieze bende .van papier, flessen, blikken, noem maar op. Allemaal achtergelaten.?! door lieden dié eerder op dat plekje (hun „noodlanding" hebbërivol bracht. ;Veel misschien hebt u zo'n "rustplaats zélf verrijkt 'mét de rom mel die u zelf kwijt wilde... Da t is allemaal naar en het heeft ietste maken ótetrd-? zelfzucht en onverschilligheid van de mens. „Als ik m'n vuil maar kwijt ben. Ik kom hier toch niet meer terug. Wat een ander hier vindt... mij'n zorg!" Ik heb zo'n 'idee, dat we bij onszelf moeten- beginnen. - Niet mét verontwaardiging om "wat' een-ander deed, maar wel met intomen van onze „egocentriek". Belangrijker dan wat, een ander doet óf nalaat is, geloof ik, wat wij zelf uitvoeren te- genover anderen; Daar behoort ook bij. het achterlaten, yan rommel;- op mooie rustplaatsen of het uit'een treinraampje deponeren van afval tijdens een vacantiereis.v - WA®"®© «AAS QBSJBStS» De verkeerswegen óp Walcheren." In t het verkeer lo-sclien Middelburg en Vlissingcn, dat steeds toeneemt, wordt een goede verbetering aangebracht door het aanleggen van een weg speciaalvoor: wielrijders langs het kanaal en dit door f verhreeding van hel jaagpad en vérlie- -j tering daarvan, 'en gedeelte, .namebjk f dat van Vlissingen tot Souburg,;'!»!thana j gereed. Het is echter zéker eén groote p- vêrhetering al ligt de weg hier .eït daar j nog niet geheel zooals .geweh^eht.jware. Titans is men begonnen aan hft gedeelte tusschen Souburg en Abeeie. ^vwvwwvwww^.v^^s .ViX

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1