A. P. Weeda Chris de Korte expert in de grondjudo-sport Lu. n-yKenaar en mej. Ue Graaff kandidaten voor wethoudersschap lechte eerste dag strandzesdaagse Joep van der snelste zeepkistracer benoemd tot i raadslid Kennis aanpassen Stormachtige begroeting in stromende rei Stuk papier zet auto in brand Gratis judoles slaat aan Slippende wagen treft visser 3^|iültcrönmmrr Portefeuille met f 10.000 gestolen CHU houdt zich aan afspraak Meisje won verliezersronde Avondvierdaagse in 5 Hoek van Holland U start bij Rondgang vjlMriiingën pE ROTTERDAMMER Pagina 3 DINSDAG, 2 AUGUSTUS s 1966 M. Eykenaar (46) wethouder? Mej. G. D. de Graaff ...wethouder?... VLAARDINGEN Bijna be dolven .onder een grote lauwer krans nam. Joep van der "Windt maandagmiddag de hulde in ont vangst, als winnaar van de jaar lijkse zeepkistenraces op de Voor straat. jDe opkomst voor dit fes tijn was als altijd groot. INENflNG tegen difterie - kinkhoest tetanus - kinderverlam ming en tegen pokken. Vandaag...... wsmmssm SCHIEDAM Fort» leeft een geieel eigen stijl toot de medemd men, die «eet «at tifi wil. Fortei kerenkleding «rtrijgtsar bij VLAABDINGEN De heer A. P. Weeda gaat nu definitief de lege plaats innemen in de PSG-fractle die ontstaan is door het bedanken van de heer A. Wil- schot. Hoewel dit in de.iyó lag is er cWn een mogelijkheid geweest, dat het niet door zou gaan. Voor de heer Weeda aan de heurt was moesten namelijk eerst ntevrönw mr. M. BeliingwoutRooden- bnrg (oh) en heer M. W. Lënsvelt jsgpl bedanken. In de PSG heeft men namelijk de af- spraaka dat voor een lid van een van de drie partijen die bedankt een ander lid van dezelfde partij terugkomt. Bij de vakature die ontstond na het vertrek van de heer Wilschut is er echter een stro ng in de CH gegweest, die de zetel verdeling in de fractie van vijf christe- lijk-historischen en vijf anti-revolutio- uairen wilde wijzigen op basis van de statenverkiezingen, namelijk in zes chrisj telijk-historischen en vier-antirevolutio- ^Achter de schermen is hierover uitvoe rig gepraat en uiteindelijk heeft men toch de afspraak die voor de verkiezin gen gemaakt werd gehandhaafd. Dins dagmiddag heeft mevrouw Beliingwout dan ook bedankt voor haar plaats in de raad en zo ook de heer Lensvelt. De heer Weeda bevestigde dat hij van het sttadhuis bericht had ontvangen dat hij zal benoemd worden tot raadslid. Als alles meezit zullen de geloofsbrie ven van de heer Weeda nog in de raads vergadering van donderdag kunnen wor den onderzocht gelijk met die van de andere nieuw-gekozen raadsleden, die in september hun plaatsen zullen innemen. De heer De Korte zou zo weer terug willen naar Japan. Hij heeft zich daar bijzonder, goed kunnen aanpassen. De vechtermentaliteit van de Japanner ligt ook hem wel. Toch- blijft hü nu weer in Nederland en gaat hij proberen hier men sen te interesseren voor een intensieve aanpak. Di Japan heeft de heer De 'Korte zjjn vierde dan graad behaald. Over de er kenning daarvan in Nederland zijn nog enkele moeilijkheden geweest. Eigenlijk was hü nog een jaar tekort derde dan maar de heer Van Gorsel meent dat men moeilfjk dergelijke maatstaven kan la- ien gelden als men in de bakermat van het judo iemand goed genoeg acht om een hogere graad toe te kennen. De stromende regen kon de blijdschap van het weerzien niet temperen. Ouders en vrienden en een; groot deelvan de eerste groep, onder wie ds. L. R. Krol en de heer en mevrouw Horastra, waren op het station aanwezig. Het duurde wei even voor men doorkreeg dat het beneden in de hal - droger was dan op hef open perron: Het enthousiasme was zo groot dat velen nauwelijks merkten dat het regende. De eerste tien minuten zijn er heel wat omhelzingen geweest -maar ook TAN KRANT krijgt in deze va- kantie geen overstelpende, hoe veelheden post, met uitzondering van de dorpsgezichten, strandge zichten, bergen in kleur of in zwart wit, die in een constante stroobr cp zjjn bureau komen. Jan Krant denkt er aan binnenkort een wand te be hangen met al die kaarten'. Maar daarover vandaag niet. Wel over een andere reaktie die gisteren kwam; een op het verhaaltje over de huis dieren en de vakantie; Twee dames uit Maassluis melden Jan Krant dat er nog wel degelijk pensions rijn voor huisdieren en dat die nog niet helemaal volzitten. Ze voegden:: er een advertentie uit een streekblaad- je bij. Het gaat over een dieren- pension in Schipluiden. Dan weet u dat al vast als u nog op vakantie gaat. Met al die regen van de.laatste weken is dat ook al geen pretje. Hollanders schijnen échter onver beterlijke optimisten te-zyh: L-Ze denken steeds: morgen schijnt de zon, en dan gaan ze toch maar weg. En wat het buitenland betreft, daarvan ben je.ook niet zeker, want in Italië is het weer ook niet al te best. "k; De twee dames hadden tevens nog"- enkele reakties op niijn verzoek om: suggesties voor het zogenaamde Schouwburgplein. Zij stellenvoor Bovenover. Jammer, dames,maar, .in Rotterdam hebben we' al- eéh Straat mèt een dergeiyké naam.' Dié ligt in Kralingen bij het bungalow- parkje. De andere haam is het.'ovért; denken waard: Gara-dak,naar 'de parkeergarage, c wel -wat gezocht vindt u zelf niet?. In ieder geval hsr^f telijk dank voor uw medewerking. - (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM Op de Overschieseweg raakte maandag een bestelauto in'brand, bestuurd door de 32-jarige chauffeur P.T.W. Oorzaak van de brand was een stuk droog papier, dat op de uitlaat van de wagen terecht kwam en vlam vatte. De brandweer onder leiding van waar nemend commandant J. Keuzekamp was "spoedig ter plaatse, en bluste de brand, die vrij veel schade veroorzaakte. De.vlam die in een pan met frituur vet sloeg waarin' bitterballen bruin lagen te 'worden, veroorzaakte, maandagavond bij de familie W. W. aan de Boerhaave- laan een binnenbrandje en hevige consternatie. De brandweer onder leiding van de hèer Rademaker moest er bij te. pas ko men. De-brand werd spoedig geblust, maar de schade aan vitrage en meubi lair, gelukkig'verzekerd^ bedroeg toch nog, ƒ400.,. '-'Vi.i'i L-.l' Negenendertig jongelui, onder wie zelfs twee meisjes, betwistten elkaar de eer de snelste zeepkistracer van Vlaardingen te zjjn. De meest wonder lijke bouwsels moesten dienen om dat resultaat te bereiken. Uiteraard deden zich de nodige valpartijen voor, maar gelukkig liep dat steeds goed af. De jeugdige renners lieten zich zelfs door enkele zware regenbuien niet af schrikken. Onverstoorbaar zetten ze hun tocht voort. De toeschouwers had den het kennelijk minder op het gure weer begrepen, want in de loop van de wedstrijd verdwenen er steeds meer. De prestaties van de deelnemers hebben van dit gebrek aan belangstelling ech ter allerminst, geleden. Een van de (Van een onzer verslaggevers» VliAARDINGEN De mogelijkheid om in de vakantieweken gratis judoles te krijgen in de sportschool van Van Gorsel is kennelijk aangeslagen bij de jeugd. Maandagmorgen stond een kleine veertig jongelui te wachten om de eerste beginse len van het judo te leren. Zelfs een paar meisjes waren meegekomen, maar zij moesten worden teleurgesteld. De bedoeling van de heer Van Gorsel is de jongens zoveel bij te brengen dat zij na verloop van een week een eenvou dige partij kunnen maken. Vrijdag zal. uitgemaakt worden wie in een week het meeste opgestoken heeft.. Gezien het en thousiasme waarmee de 'jongens de les-, sen volgen moeten er vrijdag (heel wat: zijn. die een aardige wedstrijd te zien kunnen geven. (Van onze correspondent). HOEK VAN HOLLAND Vanavond zullen honderden wandelaars van start gaan voor de vierde W-vakantie- ayon'drvierdaagse. De start is vanaf de rondgang tussen kwart over zes en kwart voor zeven: De Rondgang is gele gen in de hoek an liét sportpark achter de KNVB-vakantiekampen en is aangege ven met borden. Het juiste aantal deelnemers is nog niet bekend. Middels de voorinschrijving hebben zich al enkele honderden gemeld, maar bet grootste aantal deelnemers verschijnt toch als regel pas op de eerste wandelavond. Degenen die zicLi nog niet hebben gemeld wordt aangeraden vroeg tijdig aanwezig te zijn. Men kan inschrij ven bij een der barakken van de Rotter damse vakantieschool. twee meisjes, Hermien Huis in 't Veld, presteerde het: zelfs om vele jongens te snel af te zyn. Zij: won de verlie zersronde en kreeg bovendien de prijs voor de mooist verzorgde wagen: de traditionele stadhuishanddoek van de firma Van der Schaft. De prijzen gingen naar de volgende jon gelui: Winnaarsronde: eerste prijzen: Joep v.d. Windt (krans), Freddy de Bruyn, Laurens van Dorp. Tweede prijzen: Herman Dickhof, Piet Hui- bregtse. Dick v.d. Zwam Derde prijzen: Onne Brouwer, Martin Weüzerwaard, Peter Hofman. Troostprijs: Theus van der Poel. Verliezersronde: Eerste prij zen: Hermien Huis in 't Veld, Roe land Andrea. Tweede prijzen: Wim van der Ende, Arjan v.d. Schaft. Der de prijzen: Dick v.d. Vaart, G. Troostprijs:' Dick de' Jong. Prijs voor de snelste driewieler: René Scheurko gel. De jury bestond uit mevrouw M. Mèul- dijk en de heren L. van Zanten en W T. Putter jr. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De eerste dag van de strandzesdaagse van Hoek van Rolland naar Den Helder heeft giste ren alle rekord gebroken wat slecht wmt: aangaat. De eerste etappe naar Was senaar was bar en boos: veel regen, een narde westenwind en slechts een klein beetje zon. Vanochtend zag 't er voor de tocht naar Noordwijk iets beter uit. Organisator Henny Horsman bleef maandagochtend kort voor de start bij het Jagershuis echter optimistisch. „Nie mand is verplicht mee te lopen", zei hij. De 300 deelnemers (het maximum om nog tot een goede organisatie te komen) gingen welgemoed het strand op. De wandelaars, onder wie dit jaar veel jongeren (de gemiddelde leeftijd is 22 jaar) liepen in oliejassen, lange broeken, plastic capes en laarzen. De oudste tippe laar is de 70-jarige J. Dokter uit Alk maar, de jongste de 10-jarige Paulus Brasser uit Krommenie. Alle 300 wandelaars bereikten dé etap peplaats Wassenaar, na een zware tocht. Het grootste deel van het trajekt moesten ze vanwege het hoge water door rul zand lopen. En dat valt beslist niet mee. De deelnemers aan de strandzesdaagse kampeerden vannacht in de bossen van Duinrell, waar tientallen tenten tussen de bomen stonden. Komende nacht slaapt men op een camping in Noordwij- kerhout. De andere pleisterplaatsen zijn Umuiden, Egmond en Callantsoog, Zater dagmiddag tegen één uur wordt de kara vaan (compleet met een verpleegster, eén, masseuse en een blarenprikfcer) aan de gemeentegrens van Den Helder ver welkomd door de burgemeester.'Hoeveel zullen er dan nog over zijn? On donderdag 4 aug. 19S6 van 1.30 - 2.00 uur nn. zal er een huize van de Vlaardlngse art sen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze Inenting tegen pokken voor kinderen, die. de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tegen difterie - kinkhoest - tetanus - kinderverlamming voor géborenen in 1860 of later. Aan. kinderen, die een half Jaar geleden, driemaal werden ingeënt tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderver lamming, moet nog een vierde" injectie worden gegeven om' de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder vooraf gaande aanmelding vervoegen bü de huisarts, waarbij het oranje inentingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen ge boren in 1962 'volledig lieten in enten tegen difterie - kink hoest - tetanus - kinderver lamming. worden er aan her innerd, dat deze kinderen nu' voor een herinentlr.g in aan merking komen. Hierdor wordt de immuniteit weer verlengd.' Deze herinenttag vindt plaats door gebruik van gemengd vac cin tegen de genoemde ziekten. Door de huisarts zal bon 3 uit het oranje inentingsboekje worden ingenomen. VLAARDINGEN Weeshuis: Ten- wonstelling „Toen onze grootouders.." 19.00—20.00. TK wil m'n ruimte voor vandaag besluiten met een heel serieus stukje (en plaatje). Het is namelijk de allerlaatste waarschuwing aan de ouders en kinderen van Rotter dam-Zuid die rond-het metro-em placement aan de Hilledijk wonen. Deze week, het kan woensdag, donderdag of vrijdag zijn, komt de beruchte derde rail onder stroom te staan. Aanraking daarvan iszo niet dodelijk, dan toch in iéder ge val zeer, zeer gevaarlijk. Dé RET heeft er zijn best voor gedaan iedere belanghebbende te waarschuwen en voor te lichten; onderwijzend personeel, clubleiders en tenslotte- in een persoonlijke brief van de, di- j rekteur ale ouders. Bovendien is er een heel hoog hek aangebracht; dat, na een suggestie van een van de omwoners, ooi: tot in de grond is aangelegd. Over de hele leng te van het hek staan bordjes: „Hoog spanning, levensgevaarlijk". Zo te zien kan er niets mis gaan, maar kinderen klimmen overal op, onder en overheen. Als u, bewoner of voorbijganger, een kind ziet dat be zig is bij het hek, wilt u hem dan waarschuwen en eventueel .ook RST-mensen of politie? Iedereen kan meewerken ongelukken met de derde stroomrail te voorkomen. (Van onze correspondent) MAASLAND De heer A. Pegels uit Schiedam, die (beneden aan. de brug bij de Maaslandse Dam rustig zat te vissen, viel in het water toen een auto de steile vlietkant afgleed en de man in de rug raakte. Het was de wagen van de heer C. A. M, Spanjaard uit Delft, die op de brug in een slip raakte en achter de brugleuning van de kant stortte. De wagen bleef echter op zijn adater- feamt hangen. De heer Pegels, die door omstanders uit het water -werd gehaald, ■klaagde over pijn in zijn rug. De auto werd door een vrachtwagen op dé vaste, wal getrokken. De verjaardag van de Koningin- Moeder. Ter eere "van den verjaardag van de Koningin-Moeder staat heden-de .'i vlag op den Groote-Kerktoren, Ook van de officieele gehouwen en van particuliere woningen wappert deI driekleur. Regeerings-hippeneiercn. De Commis sie inzake Levensmiddelen te Rotterdam maakt bekend, dat vanaf heden tot nadere aankondiging regeerings-kippen- eieren (rood gestempelde) hij de daar- voor in aanmerking komende klein- handelaren en winkeliers verkrijgbaar zuilen zijn tegen hoogstens 6',4'rent per stuk. - (Van een onzer verslaggevers» SCHIEDAM Een portefeuille met niet minder dan tienduizend gulden werd in de nacht van zondag op maan dag gestolen van de heer S. W., eigenaar van een levensmiddelenbedrijf aan de Lange Kerkstraat. Men was aan de ach terkant via een opslagruimte het pand binnengekomen. In het woonhuis werd de portefeuille ontvreemd. MAASLAND Op donderdag 4 au gustus is er 's avonds om kwart voor acht een gezamenlijke bijeenkomst van de LTB-Studieclub CBTB in de Magneet. Korte Hoogstraat 11 a Tel. SISi, Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1