ROTTERDAM en is geen s mmrn a J Hoekse vierdaagse nog geen groots evenement Al in de tijd van Christiaan Huygens... te VLAER&KOL Kantongerecht, imposant gèjonw aan Lange Haven MN JA AGENDA WERKSTER 1 wig'' en emng succes mg As Wessel kreeg gouden medaille Monumentenlijst met historische toelichting FORTEX er '--i Thurlede" houdt emng twee evenementen Uw rekening draagt een naam by Vlaer Kol MODERNE MAN^H ADVERTENTIES houden U op de hoogte en helpen bij het maken van de juiste keus. -uit- PË KUT'J'ÜhDA.MJIhK WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1966; (Van een medewerker) SCHIEDAM Vanuit de kam peerboerderij „De Pol" in Elle- eom kunnen we "heel goede be richten doorgeven van de Gere-, formeerde jongeren/die daar za terdag zijn gearriveerd. De vijf tig jongens en meisjes hebben wel vanaf hun vertrek tot en met dinsdag veel regen gehad, maar het vakantieprogramma is er be slist niet minder feestelijk door geworden. Integendeel, de jon gens en meisjes hebben het bui tengewoon naar hun zin,, maken het ene spannende avontuur na het andere mee en hun ouders kunnen gerust.zijn over deze kampeerders. Een frisse en aangename adem maakt u aantrekkelijk. Doublemjnt helpt mpnd en adem fris te houden, want Doublemint is fris en zuiver van smaak. Doublemint is ge maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten cn de smaak is dubbel gezuiverd. Daarom is Doublemint dubbel goed. Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet. Deelname groeit gestadig M - Fortex heen een de moderne man, die weet wat hij wil. Fortex herenkleding verkrijgbaar hl Korte Hoogstraat 11a Tel. 6151 VLAARDINGEN GEMEENTE SCHIEDAM Ontheffing Winkelsluitingsbepalingen GEMEENTE SCHIEDAM Sluiting café's tijdens vakantieweek VEER geachte, directie" Pagina 3 /"•KOTER dan ooit zal dit jaar onder tie V Rotterdamse studenten de vraag naar kamers zi)n lager dan ooit is evenwel liet aanlig van kamers. Dit is liet levensgrote probleem waar drie dagelijkse bestuurders Van 3e Algemene Rotterdamse Studenten vereniging elke dag weer voor staan. Ge schat wordt, wellicht wat aan de hoge kant, dat rond negenhonderd nieuwe studenten zich in de komende maand voor de econo mische hogeschool zullen aanmelden. Voor vijf- tot zeshonderd van hen ook een schatting zullen kamers moeten worden gevonden. Hoewel het hier allerminst gaat om zeer exacte cijfers, kaa er toch wel staat op worden gemaakt, dat het dringend wordt onder de studenten. Op het ogenblik al lijkt het een onmogelijke zaak. De afgelo pen weken is het aantal aangeboden kamers niet boven de tien per week gekomen. Van die kamers was het grootste deel niet ge hinkt voor de studenten. Ö1 omdat ze te duur waren, óf omdat ze te ver verwijderd lagen van liet centrum van de stad, van de Economische Hogeschool. Het bestuur van de Rotterdamse Studentenvereniging houdt cr heel serieus rekening mee,' dat demon straties nodig zullen zijn om de Rotterdam se bevolking bij het probleem van de ka mers te betrekken. „Een tentje opslaan op de - Coolcingel zou het wel doen", ineent dc heer D. Snijders, secretaris van de stu dentenvereniging. Hij vertelt, dal publica ties in de pers.en andere activiteiten slechts povere resultaten hebben afgeworpen. Een gerichte actie leverde vorig jaar bijvoor beeld zestig kamers op. Dit jaar waren het er niet meer dan twintig. Overigens zal het raiddel van demonstreren pas aangegrepen worden wanneer alle andere middelen te kort schieten. Allereerst zullen dc studenten proheren door een uitgebreidere pereaclie de - aandacht voor hun nijpende nood te vragen. Ook zal de Rotterdamse studenten vereniging meedoen aan de landelijke actie via de radio en televisie. De heer Snijders zégt:, „De Rotterdamse student zoekt een niet te kleine kamer voor een betaalbare prijs. Hij moet er kunnen leven, hij moet er kunnen studeren." De heer Snijders blijft érbii, dat erzulke 'kamers over zijn in Rotterdam. Hjj noemt als, voorbeeld de stu denten, die op goed geluk alle hliizen langs de Hcemraadssingel afliepen en onderdak vonden. Het is een goed voorbeeld, hoezeer de Rotterdamse studenten voor hun huis- vesting aangewezen zjja op de Rotterdamse i bevolking. De bouw van studentenflats, zoals op de Maasboulevard en, in een ver- der verschiet, in Alexanderstnd, en de aan- koop van de. Seven Seas, zijn prachtige ij initiatieven, maar ze helpen liet probleem na de studentenhuisvesting niét uit de t wereld, hj feite biedt, de Seven Seas geen soelaas voor de studenten van de Economi- j, êclie Hogeschool, zegt dc heer Snijders- Het schip is bestemd als onderkomen voor de medische studenten. Zolang er ruimte is Zullen eefiiter ook de economische siu- xf denten er gehuisvest kunnen worden. Hu reeds Staan er nicer dan honderd .man voor op de Hjs(, aldus de heer Snijders. v e-~> »?irv,| 8 ,S| Tijdens -le heenreis stond de bus ve le malen in files, maar toch arriveerde men rond een ttur bij boer en boerin Dijkstra, die de kampeerboerderij behe ren. De eerste indruk van de boerderij was maar povertjes, maar toen men een en ander goed had bekeken en al zo'n beetje een indeling had gemaakt, was men er weg van- 's Middags kre gen de afzonderlijke groepen (vijf in totaai) toestemming om de omgeving te gaan verkennen, mits mén om half zes weer aanwezig was voor de maal tijd. Zaterdagavond moest men naar bepaal de adressen >n Rheden gaan en na een toespraak en het zingen van het kamp lied moest dan om een zeil worden gevraagd, dat men weer nódig had in de kampeerboerderij. Werd de toespraak góed. gehouden en het, kamplied, goed gezongen, dan kreeg men. een zeil mee. (afgesproken werk met de bewoners van de huizen) en dat moest naar de Her vormde Kerk worden gébracht. Dé "groep van Wim Boele deed dit het best ën won de prijs. 'Het werd wel nachtwerk alvorens de kampeerders in de boerderij (in hun slaapzakken on op stroo) sliepen, maar daarvoor zijn ze jong. Na vele vermanin-- gen van hoofdleider" Gr. H. Veen was omstreeks half twee 's nachts alles/muis stil. - Op die avond hielden de provo's een happening en men koos zelfs .een Miss Provo. Nienke Westerveld was, de geluk kige en met vuurwerk engeknal werd dit feest luister bijgezet. „Misschien dat er klachten zijn" zo moeten de leiders gedacht hebben, want zij maakten een spel, waarbij de jongens en meisjes tien grieven moch ten indienen. Die waren gauw gevon den: 'het eten was niet goed, de boerde rij slecht, het weer bijzonder slecht, enz. Men vormde een zogenaamde -kerkeraad van Ellecom, die de grieven stuk voor i-.uk behandelde en de vra genstellers "an repliek diende Het ge heel vormde een prachtslot van deze tweede kampdag. Een. speurocht die bijna de gehele dag zou duren stond dinsdag op het program ma. De groepen werden met een ver huiswagen „ergens in de omgeving" weg gebracht, daarna „gedropt" en men (Van onze correspondent) HOK VAN HOLLAND De VVV-va- kantie-avondvierdaagse, die dinsdag avond van.start ging, is nog geen vier daagse van groot allure. Misschien is Hoek van Holland daarvoor wat te klein en in elk geval, bestaat de Hoekse avond- - (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen om tien uur heeft de loco-burgemeester H. Sabel 'n de kantine van de Gemeentelijke Ver- voers-, Heinigings- en Ontsmettingsdienst aan de Buitenhavenweg aan de heer A. Wessel, chef van de administratie van deze Dienst, met een korte toespraak de ere-medaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Vandaag viert de heer Wessel bij deze dienst zijn veertig-jarig jubileum. De ju bilaris werd op 19 mei 1910 te Schiedam geboren en woont aan de Van Ruysdael- laan 42A. -.Omtrent de activiteiten van de heer wessel buiten de dienst kan worden ver geld, dat hij inde periode 1936-1943 gedurende vijf jaar secretaris en junio- renleider was van de Korfbalclub Schie dam. Vanaf 3938 is hij lid van het be stuur van de Schiedamsc IJsvereniging en van deze vereniging is hij reeds vijf entwintig jaar secretaris. Voorts is hij vanaf 1939 secretaris van bet wereldcomité .van de Nationale Vere- b'ging tot bevordering van harmonische uchaamsontwikkeling. vierdaagse voor een groots wandelevene ment nog wat te kort. Dit jaar is het de derde keer, dat de vierdaagse van start ging. De wandeltocht groeit, niet met enorme sprongen, maar gestadig. En dat vindt de Hoekse VW enorm belangrijk. Nadat men voor het eerste jaar ruim driehonderd wandelaars kon verwelko men werden dat er vorig jaar vijfhon derd en /toen dinsdagavond de lijsten waren gesteld kwam men voor dit jaar tot een totaal van 656. Wellicht had men er iets meer van ver wacht, maar het zeer slechte weer van de laatste weken heeft de „toeristenin dustrie" geen goed gedaan en bij dia toeristen waren in de voorgaande jaren veel wandelaars. Daarom was men toch wei tevreden over het deelnemersaantal. Zeer tevre den was men in elk geval over de organisatie. Van. alle kanten was er medewerking. Dire politiemannen zorg den óp enkele vitale punten voor een veilige oversteek. Veel dames en heren waren naar de barakken van de-vakan tieschool gekomen om de controle posten te bezetten, de na-inschrijving te regelen, startkaarten uit te reiken en later weer in te nemen, terwijl de EHBO met enkele mensen paraat was voor blaren en verwondingen, dié overi gens op deze eerste avond wel mee bleken te vallen. De wandelaars konden al naar gelang van de leeftijd keus maken uit drie afstanden, namelijk zeven, tien en vijf tien kilometer. De allerkleinsten liepen de zeven kilometer in nauwelijks een uur en met regelmatige tussenpozen meldden ook de anderen zich, zodat het wandelaarspeleton woensdagavond weer volledig van start kan gaan. De kerkgang 'werd -niet' vergeten én zondagmorgen, zijn alle kampeerders naar de Gereformeerde Kerk in Rheden geweest, 's Middags werd een flinke wan deling .gemaakt en> 's avonds stond, een nachtwandeling op het programma onder, leiding van jeugdouderling Visser, en- diens zoon. Eerst tegen twaalf uur keer de-men .van. dit avontuur terug, na een wandeling naar de Posbank. Toen hét klokslag twaalf .uur was,.- 'betekende dat de verjaardag van deel nemer Jaap van der Steen, die natuur-- lijk feestelijk werd. toegezongen. Zijn ouders waren, er maahdag ook en deel- 1 den; in de nuidiging. De heer J. v. d. Steen kreeg intussen gelegenheid foto's en 'films op .e nenien van de omgeving van de kmoeerboerderij. ■■■'.-• - Een op het programma staand -gekostu meerde .voetbalwedstrijd liet men ook nog doorgaan, ondanks de neerstromende regen. "'-'Juist daardor 'werd het geheel een fantastisch schouwspel, waarbij de provo-groep met 32 won..Maandagmid dag wilde men in Doesburg gaan -winke len, maar - de winkels,, waren "die,- dag gesloten. In "de. avonduren werd éen op- drachtenspel .uitgevoerd. W AP deze boerderij ,,D.e Pal" in V Ellecom kamperen de jon gens en meisjes var- de GJC. Voor 'de ingang van de ,,s!aap stul" poseren:de heer G. H. Veen '-.(links), ''die deze week hoofdleider i-s, mevrouw Dijk stra, leidster mejufrouw A, v. d. Ree,,boer Dijkstra en „kookster" 1 mevrouw Van Ravens. moest maar "ien hoe men weer in Elle com kwam. "Uit alles blijkt wel, dat.de jongens en meisjes, het best-naar hun zin maken. De aktieve leiders en-leidsters hebben dan ook een programma gemaakt dat deels buiten- en, deels binnen afgewerkt kan wordeh. Bij bijzonder slecht weer blijft uien binnenshuis en zodra het droog is, wordt het programma op „buitenshuis" afgestemd. - De, omgang met de leiding-, is uitste kend.. De jongens en meisjes moeten hoofdleider Veen gewoon „pa" noemen eh mevrouw. Veen wordt daarom- maar „ma" genoemd.' Mevrouw van Ravens, die mc-t mevrouw Veen voor het eten zorgt, (geassisteerd door :mej, v; d. Ree) wordt. Mien jehóemd. De afzonderlijke groepen hebben ieder een: eigen- naam. De groëp van leider-Wim Boele heet „De Provo's",'dié van - Piet van Zwet „Ku Klux Klan". die- van Mieke de Laat „Mekkies", die. van Jan Aleman luistert naar dé naam „De babydolls" en die van Ank Huisman naar „Jollifies".' Aj. zaterdag hoopt men na een week van feest in Elecom terug te keren naar Schiedam.- waar dan een nieuwe groep klaar staat om onder leiding van de heer C. H. I.. Winkelman ook een week in deze "kampeerboerderij door te brengen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Teneinde de aandacht Van de Schiedamse bevolking, te vesti gen. op het inmiddels fraai .uitgegroeide complexvan de Vólkstuindersvereni- ging. „Thurlede"; houdt de ontspannings- commissié hiervaneentweetalexclusie ve" evenementen.; Op-zaterdagavond 13 augustus een gro te lampiotlóptocht voor de kinderen der leden met muzikale medewerking van de drumband Excelsior. Aan de ouders is verzocht üv 'anderen behulpzaam te zijn bij hét- versleren van wagentjes of iets dergelijks,, eri tevens om hun tuintje en het hierop ,j»ïplaatste huisje te verlich ten. v - y" De lichtstoét vertrekt om 20.30 uur van af het clubhuis voor een tocht over het tweehonderdvijftig tuintjes tellende complex; Na afloop hiervan is er voor dé kinderen feest in het clubhuis met de hieraan verbonden tractaties. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus volgt dan. een tentoonstelling in het clubhuis van de op het complex ge kweekte bloemen, fruit en groenten. Al le inzendingen worden dóór een jury ge keurd en ^bekroond waaraan, attractieve prijzen zijn'verbonden. - 1 Eris - contact opgenomen met dé be sturen van de plaatselijke aquariumver- ïnigingen .om gedaan te krijgen dat le den hiervan met hét beschikbaar stel len van enkele fraaie visbakken aan de ze tentoonstelling extra luister bij zet ten. (1629-1695) Nsd. wis-, natuur- en sterrenkundige ...deed Vlaer Kol (van 1691bankzaken. Dat is misschien wel interessant. Maar onze huidige cliënten vindén het belangrijker, dat Vlaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandelt, alsof het die van henzelf warendirect en persoonlijk. Geen wonder dat men zegt: tey\ bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. Bankiers anno 1691 Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351.* Rotterdam, Cooisinge! 75, lei. 120126. Bilthoven, Julianalaan 4, tel. 2571/7!2. IJsselsteïn, Kloosterstraat 7,- 'tel; 2195. r SCHIEDAM Aan de ontwerplijst van de ie beschermen 'monumenten gaat een historische toelichting vooraf waarin- wordt vermeld dat Schiedam, omstreeks het midden van de dertiende eeuw ontstaan nabij het slot „Huis te Riviere", zich in de loop van de veertiende eeuw ontwikkelde tot een welvarend centrum waartoe talrijke grafelijke privileges in aanzienlijke mate hebben bijgedragen. Tegen heteinde van de 'zeventiende eeuw begon de ontwikkeling van de brandewijnindustrie, die een dergelijke Kltirfts altijd-•«» kliUK'kaurl Het GEMEENTE ZIEKENHUIS te SCHIEDAM vraagt voor het schoonhouden van de opera tiekamer een 5 daagse werkweek, ieder weekend vrij. Salaris op 23 j. leeftijd ƒ2,82 per uur. 6% vakantietoeslag. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de adjunct-directrice, 's-middags tussen 2 en 3 uur, behalve op woensdag en zaterdag. Burgemeester en Wethouders van -Schiedam maken bekend, dat i.v.m. de vakantieweek voor de werkdagen in de periode van 6 tot en met 13 augustus 1966 bij hun besluit van 18 juli 1966 onthetfing is verleend: 1. van het verbod winkels pa 18.00 uur voor het publiek geopend te hebben, met dien verstanhe, dat deze onthef fing geldt tot 22.00 uur; 2. van de verboden bepaalde winkels op maandag vóór 13.00 uur dan wel op maan dag. dinsdag of woensdag na 13.00 uur voor het publiek geopend te hebben: een en ander onder bepaling, dat door het winkelpersoneel gedurende de tijden, dat de winkels krachtens deze onthef fing geopend z/n, geen over werk mag worden verricht. Schiedam. 18 juli 1966. Burgemeester en Wethou ders voornoemd, De Secretaris. M. J. Blok De Burgemeester. H. Sabel, w.B. In verband met de vakantie week van zaterdag. 6 augustus tot en met zaterdag 13 augus tus 1966, heeft de Burgemees ter besloten, dat de inrichtin gen tot het verbruiken van eet- en drinkwaren op deze da gen open mogen bi/ven tot des nachts 1.30 uur. Er mag dan muziek worder. gemaakt tot 1.00 uur. Tevens mag zonder nadere vergunning op bovenvermelde dagen tot des nachts 1.00 uur gelegenheid worden gegeven om te dansen, mits vooraf de verontschuldigde vermakelijk heidsbelasting is voldaan. Voor dancings alsmede nacht bars blijft van kracht het ge stelde in de voor die inrich tingen verleende ontneffing van het normale sluitingsuur. Schiedam, 2 augustus 1966. Een Koerier kunt u om een boodschap sturen vlucht zou nemen, dat Schiedam in de tweede helft vande achttiende,eeuw een periode van grote economische bloei be leefde. .,vd-.ii;,;: .y.' 'Ste;i Van deze welvaart getuigen nu nog de talrijke patriciërshuiszen aan dè Lange Haven én de overgebleven vier- monu mentale korenmolens, - die- het graan voor de jeneverstokerijen maalden. Het monu- mentenbezit v.an Schiedam is (grotendeels geconcentreerd aan "de Lange Haven, 'die- als voortzetting van de Schie binnen de veste de oudste stadskern in een boog omspant. ,- - Vele koopmanshuizen en pakhuizen zijn hier Van belang wegens hun ty pische bouwvorm, zoals de iElokgevél voor de pakhuizen, en vanwege de details, soms ook in verband met het interieur. Een van de meest imposante gebouwen aan Se Lange Haven is het Kantonge recht, het voormalige woonhuis van de industrieel C. Nolet, dié het pand in de jareii '3031304 d°or de architect Giudi- ci in Lodéwijk XVI-stijl liet bouwen. Geen kosten werden hierbij ontzien. 'Een. hoge, dubbele stoep geeft toegang tot een brede deur. Een kop omgeven door vruchten is'boven het bovenlicht van de deur gebeeldhouwd. De bakste nen gevel heeft, een in bergsteen..versier de, middentravee. Op de uiteinden van de stoep staan twee fraai, gebeeldhouwde hardstenen lantaarndragers. Naast het pa triciërshuis bevindt zich een, poort- Vazen bekronen dc bakstenen posten ervan. HCet interieur is niet minder stijlvol. In "hmrpri" ppn' hVfpf Van ie" Maat er boverr ëen: brief vanjpn Jezer "die in Boslcoopwoont, eei$abonnee die een-editie van ónze; krant-krijgt waarinJan Krant '"'niet schrijft- Toch JktWamjdeze brieft bijmij tef- recht "omdat de« dl rek tie mijn -ru-"J briek waarschijnlijk de geschiktste vond om er aandacht aan Ae-schenf» kent - En., ik doe dat met het-aHer- "grootste plezier,fbrndat -de' scim|vec; een .verzoek tot u alien richt, een verzoek dat mogelijk wat 'plezier, kan brengen in zijn moeilijke levöiv Ik. dacht dat ik deze jnan. het beste zelf aan het woord kan laten^zijh nood; in eigen woorden laten vertel-; len. Dit schrijft - hij;, „Langs-,deze weg wil ik mij tot u wenden-'mét; een beleefd verzoek. IVIijn naam; is A W. van Meerveld,Azalealaan 56; in Boskoop. Ik bengehuwd eiij wij hebben 5 kinderen. Mijn leeftijii is:. 54 jaar en" ik ben reeds enkele-'|arenr geheel invalide.. Ik kom al heel lang- niet meer buiten mijn woningCei» lig nu al weer zes "maanden op'ïbed,- Toeh; probeer ik iets van'rn'i^eyea; te maken. Ik ben blij dat de Here.: Jezus Christus mij. de. kracht geeft om, nog een bezigheid te zoeken!.Tk ben verleden jaar namelijk een l»bé: •by begonnen, het verzameien ;yart postzegels van Heel de wereld. Daar kan ik uren mee bezig, zij ri, het doet veel vergeten. Maar nu heb ik hulp - nodig,- geachte direktie..Ik wil u vra- gen mij.te hélpen 'dobr.een oproepjev in uw mooie dagblad. Maar ik jkah' geen advertentie betalen, aangezien mijn inkomen, dat niet meer toelaat. Ik hoop dat u een vriend en een óüd-bézorger .van uw -krant -,"yah vlak na de oorlog kunt, helpen)- Jk. zal u er erg. dankbaar voor zijn. Ik wens u- allen' het allerbeste toe cn dat u de kracht inoogt ontvangen om uw werk voort te zetten tot eer en verheerlijking- van .zijn .heerlijk" ken naam.Zo eindig ik met de-har telijke groeten." - V7'-te v.'".'; Dat is dan de enigszins verkorte'; brief 'van de heer Meerveld. Weinig aan toe te voegen, dacht ik. Mocht u ergens postzegels - hebbenliggen waar u niet mepr naar omkijkt of nooit naar gekeken heat, stuuf ze hem. XI weet' nu dat u deze mail,-die zoontzaglijk veel moet missen, jkunt helpen. Eh dat is heel veel waard.-; Bijkant. De Rotterdammer:-Lange. Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, de marmeren gang met fraaie Idmbrise- $19f3954 010 "5588 en 01898 - ring - ziet men een gesneden trapleuning met lantaarnhouder. Stuczolde.-ingen en marmeren schoorstenen, gesneden friesen en deuren versieren de verschillende ka mers. Er is een plafond op artistieke wijze bewerkt door P Tossar.. De zit tingszaal bezit een rijk versierde zolde ring. Halve zuilen en pilasters verdelen de wanden in diverse vakken, die een prachtig versierd fries dragen. Alles ademt hier distinctie. In 1908 is het ge bouw gerestaureerd. SCHIEDAM Geboren: Jim E z v R I Rozenberg en T J Stuiters; Eduardus W J z v W Pieterse en C J M Knol; Astrid M J d v M X, Adriaanse en M A van de Kooij; Arie M z v L van Bennekom en C J H Hoeks; Mlrande D e v B Voofbaeh en M Zevenhui;- zen: Ingrtd d v J R Nijhoff en M van den Hoek: Gerhardus J z v J H M Bouhuis en A P W M Beysens; Roland z v T de Lange en W Verbaan: Karin d v A van Wagtendonk en G H F Eilerkarop: Emile M z v H M Roest cn H M M KerWaan: Helena d v C J Schroot- en N van de Vate: Marco z v D Hoppe en J Verwol; Johanna C d v A Rltman en G J Woord. Overleden: F J M Rechters 59; G H Ko ning 57: N van den Bout 69 wed Schouten. SCHIEDAM Geboren: Sylvia dv B de Roo en E van Os: Bastiaan zv G H van den Bosch en N Oosterman; Hendricus C zv T van Son e E J dc Winter; Johanna M dv J P Jansen e H J Muiiwijk; Anemieke JM dv V I de Roo en A M C A C Ariëns; Anna M dv J van Eek en H L ten Brink Overleden: C M Overdijk, 50 echtg van Gulik; J F Cordemans. 91. Agentschap: J. v. Gog.i, Dr. Zamen- hofstr. 139, tel. 152400 te - Klachten bezorging: Agentschap» zie boven, dag van 18.30—19.30. -o: Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; alarm brandweer 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. - te Apotheek: Rembrandt. Rembrandt laan 5b. tel. 268855. VéktHBO. Een uitnemende plaat. Men weef'dat de A.N.W.B„ Toeristenbond voor Neder land, door haar zeer lovenswaardige' bé-, moeiingén reeds drie wandelwegen- in ons land heeft geopend. j; i Deze gaan voor -een belangrijk£deel door dc schoonste particuliere bezittin gen, waar de wandelaars dus als „gasten" zich hebben te gevoelen en te gedragen. Nu heeft de Toeristenbond een plaat uitgegeven, die in beeld en onderschrift een niet overbodige waarschuwingjbe vat. en dus wel ter harte mag woéden genomen. - tt"'''--' Het onderschrift Inidt: ,Xaat nietoals dank voor "t aangenaam verpoozehf'Deh eigenaar van 't bósch de schillenien dei; doozen"." Moge deze uitgave haar doel bereiken,; 't zal het toerisme ten goede komépi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1