KÜÜ Lagerhuis hoorde van Wilson weinig nieuws Opnieuw stijging aantal zaterdagelftallen Pendelaars ontslagen Versiering komt in metro nu aan bod Indonesiërs bestormen hoofdkwartier Kosten ruim tweehonderd miljoen £S3 6EBRS. KWAAITAAL Hl BEBRS. KWAAITAAL TURK ZWAAR i GEWOND BIJ ONGEVAL ;0 Na bezoek van [vreemdeling 1800 gulden kwijt GescbSIlén dVer continentaal plat Na besprekingen met Johnson Veel meer strafzaken Jofian Maasbach koopt bioscoop Koopmans-Jansen zijn eerste kampioenen Raadslid vraagt over Rotte-veer Mevrouw hield veel van dure en mooie kleren Vier mensen onwel bij plaatsen van aardgasafsluiter Treinbotsing door misverstand Rijk verstrekt de West honderd miljoen Fietsers in botsing: een gewonde Chocoladefabriek geheel uitgebrand G. N. Koekebakker overleden Jaarverslag afd. Rotterdam KNVB Nederlands schip in Suez opgehouden Smit-Lloyd 9 in de vaart ENERGIEKE TELEFONISTE-TYPISTE BETONTEKENAARS of AANK. BETONTEKENAARS w 2 A WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1966 I fife I ROTTERDAM M Ondanks de recente staking en de vertragin gen die zich bij de bouw hebben voorgedaan, verwacht het Britse aannemersbedrijf Fbster-Wheeler er in te zullen slagen de in Euro poort in aanbouw zijnde olieraffi naderij van de British Petroleum Company Ltd., zoals overeenge komen, omstreeks de jaarwisse ling te kunnen opleveren. De eer ste tanks zijn reeds beproefd en men is thans bezig met het leggen van pijpleidingen tussen de diver se onderdelen van het bedrijf. j OPGAVE VAKANTIE-ADRES 'OK KtH'TKW» VMMfc.it Pagina 4 DJAKARTA Honderden jonge ïndo- neslërs hebben dinsdag bet hoofdkwar- tier van het zogenaamde Nationale Front I bestormd en bezet. Zij eisten de ontbin ding va® deze organisatie, die in feite een nogal losse federatie van politieke partijen en bewegingen is. Het Nationale Front as volgens hen een broeinest van ondermijnende aktiviteit, waarin commu- aisten, die achter de mislukte staatsgreep stonden, de boventoon voeren. Innuddels hebben de Indonesiërs immi gratie-autoriteiten gelast dat buitenlan- tïers, <ïie in Groot-Dj&karta resideren, zich moeten laten registreren. Deze maat regel, geldt niet voor geaccrediteerde di plomaten, toeristen en buitenlanders, die slechts voor een korte periode in Indo nesië zijp. Aangenomen wordt dat de -verordening jn 1 bijzonder is bedoeld voor de zogenaamde Chinezen v-an over zee, die het overgrote merendeel van de -•buitenlanders in Indonesië uitmaken. Gisteren is ook bekend geworden dat president Soekarno nog gee® vier dagen «a de beëdiging van uet nieuwe kabinet I er een 28ste minister aan heeft toege voegd. Het is Moeljadi Djojoraartono, die m het vorige kabinet minister van socia le 2aken was. Hij is thans de speciale raadsman van Soekarno voor sociale en godsdienstige zaken. De president schijn t maar moeilijk 2ljn gewoonte om vrienden en bescher- melingen op sleutelpostcn te benoemen te kunnen opgeven, zo tekenen politieke waarnemers hierbij aan. Tot maart jL telde net Indonesische kabinet overigens »og mec-r dan oonderd leden! WEERT Een 76-jarige alleenwonende man' uit de Egmontstraat in Weert is gisteren zijn portefeuille met 1800 gul den,kwijtgeraakt aan een Duits spre- kende vreemdeling. Deze kwam bü hem op bezoek in'gezelschap van een 4-jang jongetje om 25 gulden terug te" brengen, die-hij naar hij zei van'een kennis van de oude man had geleend, I Tijdens zijn bezoek -toonde de man veel belangstelling voor het meubilair in de 'Woning. Hij wilde- alle antieke kastjes bekijken, zowel van binnen als van buitefi. j Later bleek, dat die belangstelling alleen deinhoud van de kasten gold, want toen de vreemdeling al geruime tijd was .vendtofenen "ontdekte de man, dat hjj zijn portefeuille kwijt was I -DENïjHAAG Delegaties van Neder- land, Denemarken.; en West-Duitsland hebben - gisteren -in Kopenhagen bespre- klagen gevoerd over. de geschillenten I aanzien.var, de afbakening van het conti- 1 nentaal "plat;. Zij hebben voorstellen uitge werkt die aan 'de respectievelijke regerin gen. zulten"worden voorgelegd. Deze -voorstellen houden in: twee bilaterale I (Nederlands-Qultse ,i. en Deens-Duitse) overeenkomsten tot gezamenlijke voorleg- gingaan het internationale hof van justi tie in'Den Haag van de geschillen over ae afbakening. Een derde overeenkomst be: gt een gezamenlijke benadering van het hof met het verzoek de beide zaken ••te voegen, aldus een mededeling van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Het betreft hier de toepassing van het Geneefse verdrag van '58. LONDEN Vietnam, de liquiditeit van het pond sterling, zomede het lot van de Britse militaire bases in het Ver re Oosten, zijn gisteren In het Lagerhuis aan de orde gekomen, toen premier Wilson verslag uitbracht van zijn een daagse bezoek aan president Johnson in Washington. Veel nieuws kwam er niet uit. Een Labour-afgevaardigde van de linkervleu gel veronderstelde dat Wilson voor Ame rikaanse druk was bezweken inzake de voorgenomen inkrimping van de militai- komende jaarwisseling gereed J BOTTERDAM in het afgelopen jaar Is hel aantal zzterdagelfUUen uitkomend -la" afdeling Botterdam van de KNVB precies de helft .geweest van het aantal zonddgteams dat aan de afdellngscómpeti- tie deelnam. "Bleef het aantal teams in de zandagsector in vergelijking met-het sei zoen daarvoor stabiel, de xaterdagafde- ïlajg groeide mét - ongeveer veertig elftal len. Een en ander blijkt alt bet weer keu rig op tijd en uitstekend verzorgde jaar verslag van de afdeling Botterdam van do KNVB. Bedroeg het aantal zondagteams 700, dat in de zaterdagsectie 350, Ia dit voor bet zat^rdagvoetbal een ver- heugend verschijnsel, spijtig is het dat er evenals in de zondag- als de juntorensec- tie ook in het zaterdagvoetbal van de afdeling Botterdam in het afgelopen sei zoen e«n aanzienlijke stijging geweest is van het aantal strafgevallen. Het totaal in <je-afdeling werd in vergelijking met het vorig jaar met 50 pet. verhoogd van 25-f ftrt 305. "Deze cijfers bedroegen voor het zaterdagvoetbalresp. 50en 69. Te recht wordt er to het jaarverslag dan ook gesproken van een schrikbarende stijging, "temeer daar in het seizoen 1964-1965 namelijk een teruggang in het aantal strafzaken was geconstateerd. Me de daardoor is de teleurstelling nu des te groter- Competitieieider E. Roelfzema steekt -niet onder stoelen of banken dat de com petitie enorm is vertraagd door het on gunstige weer. Zodoende zijn niet alle wedstrijden gespeeld. Secretaris JaaR DEN HAAG Voorzitter en oprichter •van de stichting „Volle evangelie-zen- VSiraz" de heer Jofhsn Maasbach uit Den Haag heeft het Capitol theater aan tie Ixjosckrinsekade in zijn woonplaats ge- Stodfat Hü gaat er een centrum voor ge bedsgenezing «n de kantoren van de stiAtixrg to onderbrengen. De bioscoop, eigendom van mevrouw K«9m in Lugano en geëxploiteerd door de beloscoopondernemmg gebr. Hirsdh- berg jn Den Haag bestaat 32 jaar en heeft duizend zitplaatsen. Voll® evangelie-zending gebruikte tot nog toe voor de bijeenkomsten en congressen in Den Haag de Haagse «ie- renSin, terwijl ook wel voor langere tijd den grote tent op bet Malieveld werd geihiHind voor de genezmgs-^menkom- sien. "Elders in bet land maakt de stich ting voor zijn samenkomsten gebruik van gëtouurde zaten en tenten. Het lagt niet In de bedoeling van de beer Maas- S a® ook elders in bet land pgden aan te tapen, Het is nog niet bekend J waaneer de bioscoop beschikbaar komt. Keur tekent daarbij aan dat het met name in de steden ontoelaatbaar moet zijn dat er in de week op vrijwel on bespeelbare velden wordt getraind zodat deze terreinen in het volgende week-ein- de moeten worden afgekeurd. Aan deze zaak zal ia het nieuwe seizoen de nodige aandacht,worden geschonken. No altijd bestaat de afdeling Goerree voort. De hoge reiskosten staan een oplos sing in het Rotterdamse afdelingsvoetbal in de weg, hoewel de competitie weer iets kleiner van opzet zal worden nu Herkingen als kampioen van Goerree de stap naar de 3e klas afdeling Rotterdam heeft gewaagd. Niettemin blijft het scheidsrechlersprobleem op Goerree en Overflakkee nijpend. Voor de gemiddeld zes tot zeven wedstrijden per week is slechts één officiële scheidsrechter beschikbaar. Pogingen om een scheids- rechterscursus te organiseren zijn tot op heden mislukt 'UTRECHT Het tandemduo Koop mans—Jansen en de aehtervolglngsploeg van Olympia zijn de eerste nationale wie lerkampioenen op de baan van het sei zoen 1966. Koopmans—Jansen beheerste het tandegaUummer, na vele jaren weer* op het programma geplaatst, in het Utrechtse stadion volkomen, in de finale gaven Kipping en Ruikers wel goed par tij, doch zij waren duidelijk de minderen van de combinatie KoopmansJansen. Het kampioenschap ploegachtervolging bleef in bezit van Olympia. Theo Nikkes- sen, Gert Bongers, Frans van de Ruit en Cornelisse brachten de Amsterdamse ver eniging opnieuw de zege. In -ie finale J was de ploeg van de Bataaf uit Haïfwe» j geen partij voor de formatie van Olym- pia. 1 De uitslagen zijn: finalen tandem: 1. KoopmansJansen de 200 me'er in 11 i sec; 2. Kipping—Ruikers. j Om de derde en vierde plaats: 3. j Brink—Tuyöman 11,5 sec.; 4. Ten Tije Raaymakers- Finale ploegachtervolging; 1. Olympia (Amsterdam) -;.62.9; 2. Bataaf (Halfweg) 5.032. Om de derde en vierde plaats; 3. De Bollenstreek (Lisse) 5.01-8; 4, Usselstreek (Wezep) 5.07.1 SUEZ De havenautoriteiten vah Suez zouden beslag hebben gelegd op de la ding van het Nederlandse vrachtschip „Cornells van der Schoot" uit Harlingen. De goederen, bestaande uit landbouw werktuigen, waren bestemd voor Israël, zo werd tiit Suez bericht. Het oponthoud voor kapitein Loos uit Zwolle en zijn. acht mede-opvarenden is, volgens de rederij, to wijten aan de vrachtbrief, waarop de naam van de Swiss-Israëll Bank te Genève-voorkomt. In Harlingen verwacht men, dat het mis verstand spoedig zal zijn opgelost. Van de raffinaderij, die ongeveer vijf miljoen ton per jaar zal produceren, geven wij hierbij een schetstekening, waarop de toeschouwer de raffina derij in westelijke richting ziet. Op de achtergrond de zuidwaarts lopen de uiterste tak van het Galandka naal, daarachter ziet men wat er van de duinenrij van De Beer rest, nog verder naar achteren liggen de Maasvlakte en de Noordzee. De Nieuwe Waterweg ligt rechts en valt buiten de tekening. De BP-raffinaderij wordt het weste lijkste werk van het Europoortcom- plex voor zover het thans bouwrijp is. Pas als de Maasvlakte is droog gelegd, kan men verder westwaarts bouwen. De bouw van de raffinaderij zal de BP meer dan tweehonderd miljoen gulden kosten. ,-t-i Zoals te verwachten, zal het produktie- proces op de raffinaderij tot het uiter ste zijn gemechaniseerd. "Alle negen produktie-eenheden, de -hulpinstallaties en het transport in het tankpark en bij de oliehaven de insteekhavens op de achtergrond en de-haven links op de tekening zullen van een centrale controlekamer uit wörden bediend door totaal twaalf operators. In de BP-raffinaderij zullen de modern ste middelen worden toegepast ter be strijding van luchtverontreiniging. In teressant is een enorme schoorsteen, die de afgassen hóóg in de lucht ver spreid. (Van een onzer verslaggevers) BERGSCHENHOEK Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond, waarvan de agenda hoofdzakelijk ha merstukken bevatte, stelde de heer J. Telkamp (soc.) voor gelden, ter beschik king te stellen voor het veer over de Rotte, dat zoals bekend zijn dienst enige weken geleden heeft gestaakt. De heer Telkamp gaf deze suggestie naar aanlei ding van een voorstel van B. en W. f 37,000 te reserver envoor de bouw van een nieuw raadhuis. Een deel van deze gelden wilde hij bestemmen voor het Rotte-veer. Burgemeester A. van Gent antwoord de, dat hij het aanwenden van dit bedrag voor een ander doel dan het raadhuis niet opportuun achtte. Bovendien wilde hij over het veer niet spreken, omdat het onderwerp niet aan de orde was. Desgevraagd deelde de burgemeester mee, dat het gemeentebestuur de kwes tie van het veer heeft voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. KRIMPEN Van der Giessen.de Noord N.V. heeft het bevoorradingsschip Smit-Lloyd 9 afgeleverd aan Smit-Lloyd N.V., die het schip heeft verhuurd aan de Amerikaanse olieboormaatsühappij Reading and Bates Offshore DriXing Coirr. pany. Het bijna 60 meter lange vaartuig gaat dienst bij de bevoorrading van boor eilanden. Van der Giessen-de Noord heeft reeds vijf van deze schepen gebouwd, een zesde is in aanbouw. In een dagblad zit u dus goed met uw advertenties DOETÏNCHEM Verdacht van dief stal van bontmantels, suèdejasjcs en an dere kledingstukken is vandaag mevrouw P. uit Zatphen voor de officier van jus titie in Arnhem voorgeleid. Bij huiszoeking trof de politie een hoe veelheid kledingstukken aan, die voor een groot deel van diefstal afkomstig moeten zijn. Bij deze voorraad vond men alleen al voor ruim zevenduizend gulden aan gestolen mantels en jasjes, waaron der vier bontmantels en zeven suède- jasjes. Een van de bontjassen heeft een driedu waarde van meer dan den rieduizend gul- Mevrouw P. zo bleek uit het politie onderzoek, hield veel -van dure en mooie kleren, maar omdat'het kopen daarvan financieel onmogelijk bleek, had zij naar een andere mogelijkheid gezocht en ge vonden. De laatste jaren heeft zij in verschil lende kledingszaken en warenhuizen haar slag geslagen. De politie kwam haar op het spoor door een tip van een bont zaak, waar zij twee nieuwe bontmantels had gebracht, die vermaakt moesten worden. Hierbij was de jas, die meer dan drieduizend gulden waard bleek te zijn. De politie ging de herkomst van de jas sen na. De kledingstukken waren afkom stig van C. A. uit Amsterdam en van daar naar het filiaal in Doetinchem ge zonden. In het filiaal had men de jassen nog niet gemist. Van eén aantal bü de huiszoeking gevonden kleren, kon de her komst niet meer worden nagegaan. DELFT Vier mensen zijn gisteren onwelxgeworden toen een gasafsluiter moest „worden geplaatst voor de om schakeling op aardgas in Delft "Zoals gebruikelijk hadden de mannen van het gasbedrijf door een klein gat in de vrij oude leiding een zg.„blaas" in gebracht om de buis tijdelijk te dich ten. Toch ontsnapte er nog gas toen men een deel van de buis wegzaagde om ruimte voor de afsluiter te maken. Het uitstromende gas bleef in de omgeving van de werkkuil hangen, zodat de verse lucht aanzuigende mo tor ook het gas aanzoog, dat dus ook in de „gas"-maskers terecht kwam. Een van de mannen wist tijdig de kuil te verlaten. Hij werd even later toch on wel. Een van de mensen die in de om geving aan het werk waren, zag dat er iets aan de hand was. Hij sloeg di rect alarm, zodat zeer snel een zieken wagen ter plaatse was die de mannen naar het Oude en Nieuwe Gasthuis bracht. Geen van de mannen bleek ernstig nadeel van het gebeurde te hebben opgelopen.. UTRECHT Bij het rangeren in Em merik is gisteravond enige beroering ontstaan in de Lorelei-express. Door een misverstand tussen een Nederlandse xna- aiinist en een Duitse rangeerder kwa men de treindelen bij het combineren wat te hard met elkaar in aanraking. Dit veroorzaakte een fi'kse schok in de trein. Gevolg: een aantal reizigers werd onder de bagage 'bedolven of op andere wijze min of meer pijnlijk getroffen. In het postrljtuig bijvoorbeeld verloren drie postambtenaren hun evenwicht. Zij gin gen van de heen, hetgeen een hunner op een lic.ite hersehschuddig kwam te staan. NOORWIJK Werkgeversvereni gingen van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen zullen de in dustriële ontwikkeling in de overzee se rijksdelen aanmoedigen en hebben daartoe in samenwerking met de drie regeringen twee stichtingen in het le ven geroepen: de stichtingen tot be vordering van investeringen in Suri name en op de Nederlandse Antillen. De Nederlandse regering zal aan elk 50 miljoen in vijf jaar ter be schikking stellen en zo nodig meer voor deelnemingen in op te richten bedrijven. Bovendien zal de Natio nale Investeringsbank leningen kun nen verstrekken aan deze bedrijven. De bedoeling is dat de deelnemingen der participatiemaatschappijen de 49 procent niet zullen te boven gaan en dat deze zo spoedig mogelijk zullen worden overgedragen aan Surinaamse en Antillaanse beleggers, zodra zij op eigen benen kunnen staan. De deel nemingen geschieden voor rekening en risico van de staat re verplichtingen ten oosten van het Su- ezk'anaal. De Britse premier ontkende dit in krachtige bewoordingen. Wilson, die twee weken geleden odfc een bezoek aan Moskou bracht zonder veel succes te boeken, naar wordt aance.- nomen deelde mee dat president Johnson hem verteld had over „het bill vend verlangen ven de Amerikaanse ie' gering voor onvoorwaardelijke onderha'ni'v"1"'-- delingen in de Vietnamese oorlog". Tegen- nover de pers heeft hij zaterdag ji terugkomst uit "Washington verklaard „geen onmiddellijke vooruitzichten voor vredesbesprekingen" te zien. Veel bijzonderheden wenst de Britse premier overigens niet mede te delen Hoofddoel van zijn reis naar Washington' was geweest de aspecten van de Vietna mese oorlog door te nemen, zomede de Amerikaanse president verslag uit te brengen van zijn besprekingen met de Russische premier Kosygin. Inmiddels zijn de Britse goudreserves v voor de vijfde achtereenvolgende maand gedaald. Hoewel het ministerie van finan ciën niet bekend maakte om welke bedra"' gen het ging, wordt in financiële kringen aangenomen dat het werkelijke goudver lies van dezelfde aard is geweest als in november 1964, toen Wilson aan de macht kwam. Het ging toen om reserves, ten bedrage van 890 miljoen dollar. (Vervolg van pag. ii Vooral uit West-Brabant trekken dagelijks duizenden pendelaars in bus sen naar bedrijven „boven dé Moer dijk", zoals men het daar. noemt. Al lerlei instanties hebben jaren geléden al gewezen op de moeilijkheden die zouden ontstaan wanneer de conjunc tuur zou omslaan. Het ziet er nu naarC uit dat deze voorspellingen waarheid worden. De ontslagen die de uitleenbedrijven van arbeidskrachten fa» West-Brabant T aan enkele honderden pendelaars hebben gegeven z(jn een duidelijk teken, dat er een zekere ontspanning op de arbcids- markt aan bet ontstaan is. Dit verklaarde ons vanmorgen de heer C. A. Bakker secretaris van het Christelijk Nationaal" Vakverbond, In een commentaar op deze ontslagen, die in de komende maanden wellicht nog door meerdere gevolgd zul len worden. ROTTERDAM Toen de heer G. Hofma (71) uit de Mosoelstraat in Hoog vliet gistermiddag op het kruispunt van de Aveling met de Digna Johannaweg met zijn fiets plotseling linksaf sloeg, reed hü tegen een andere fietser aan. die juvït passeerde. Beiden kwamen, te vallen en de heer Hofma is met een rug- wervelfractuur naar het Dijkzigteieken- huis gebracht. In het algemeen gezien meende' de heer Bakker dat deze ontwikkeling, mits die zich niet ver doorzet, moet worden toegejuicht. "Want veel van de sociaal- economische moeilijkheden van de laatste jaren worden veroorzaakt door een ster ke oververhittinng van de arbeidsmarkt Enige afkoeling is naar het oordeel van de CNV-secretaris van belang. De heer Bakker achtte het logisch dat bü enige kentering in de conjunctuur het eerst de werknemers van uitleenbe- ïdrijven in moeilijkheden komen. In de eerste plaats omdat deze werknemers doorgaans meer verdienen dan op grond van de c.a.o, mogelijk is en in de tweede plaats omdat zij niet in vaste dienstbe trekking zijn van.de werkgevers aan wie de uitleenbedrijven „leveren", zodat het gemakkelijker is de diensten van deze werknemers op te zeggen. Voor de uitleenbedrijven die b(j voor keur part-time werkkrachten leveren (typistes e.d.) voorzag de heer Bakker vooralsnog geen moeilijkheden, omdat er aan deze krachten 'ook bjj neergaande conjunctuur behoefte zal blijven bestaan. PURMEREND Vanmorgen vroeg is de chocolade- en suikerwerkenfabriek „Jaka" te Purmerend uitgebrand. Het vuur, dat gretig voedsel vond In de op geslagen vetten en chocoladepoeders, greep zo snel om zich heen, dat de brandweer zich moest beperken tot het redden van belendende percelen en het nablussen. De fabriekshal brandde ge heel uit. Alle machines en voorraden gingen verloren. ««SS, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nu op sommige ge deelten reeds wordt gewerkt aan de af bouw van de metro, komt ook de ver siering ervan met kunstwerken aan. bod. Een daarvan is er al: Bouke IJIstra heeft in de westelijke toegang van het station Stadhuis een grafische voorstelling in beton uitgevoerd. Verder krUgt de ooste lijke toegang tot de zuidelijke hal van het station Beurs een draadplastiek in aluminium van Johan van Reede, terwijl in de westelijke toegang tot de zuidelijke hal van dit grootste van de Rotterdamse gfgl AANNEMINGSBEDRIJF Mathenesserlaan 183 - Rotterdam-2 -Tel.235025 vraagt voor haar kantoor van de beton- vloerenfabriek aan de Giessenweg 20 in Spaansepoldcr voor zo spoedig mogelijk een die tevens in staat moet zijn eenvoudig maar verantwoordelijk administratief werk te verrichten. Wij denken aan iemand van ea. 18 jaar, die verantwoordelijkheidsgevoel heeft en een afwisselende betrekking ambieert. Wij bieden aan de geschikte persoon voor deze funktie een hoge salariëring, alsme de goede sociale voorzieningen. Sollicitaties gaarne schriftelijk aan ons kantooradres Mathenesserlaan 188. Tele foon 235025. Bjra AANNEMINGSBEDRIJF Mathenssseilaan 186 - Retterdam-2 -Tal. 235025 vraagt voor de afd. „Fabriek Vormbe- ton", in verband met verdere opvoering van de produktie van haar Kwaaitaal. vloerelementen, op de constructie-afde ling: Opleiding: H.T.S. dig. U.T.S. of gelijkwaar- Goede sociale voorzieningen, waaronder een eigen pensioenfonds. Schriftelijke sollicitaties te richten aan bo venstaand adres. Eventuele mondelinge in lichtingen kunnen desgewenst telefonisch verkregen worlen (na 18 uur 010-201457). metro-stations een reliëf In gneisgraniet korrt van Henk'de Vos. Het is de bedoeling dat er in bet cen trum van de noordelüke hal van dit sta tion ook' een grote plastiek komt, maar daarover moet de uiteindelijke beslissing nog vallen. Ger van Iersel heeft de beschikking gekregen over de oostwand van de grote hal in het metrostation Centraal Station. Hij 'zal daarvan een keramische wand maken. Voor kunstzinnige versieringen 1 op 'dé Linker Maasoever is nog geen definitie ve beslissing genomen. Er is een krediet beschikbaar voor een plastiek bij het station Zuidplein. Het plan is, deze te doen opstellen vóór de toegangshal op het hogere niveau van het winkelcen trum. Dat betekent dat er eerst zal moe ten worden gewacht tot dat winkelcen trum er is. Voorts wordt er gedacht aan een plas tiek bij de Maashaven. Zoals men vreet, zal het metro-viaduct langs de oever van een gedeelte van de Maashaven lopen. Met de op Delta-hoogte gebrachte wa terkering ontstaat daar straks een hoogst aantrekkelijke boulevard. Het zou wel licht passend zijn, al? er op die boule vard een kunstwerk wordt opgesteld. Dringend verzoek, uw vakantie adres via de uit de krant geknipte bon, die wij regelmatig op de advertentiepagina plaatsen, MINSTENS EEN WEEK VAN TE VOREN op te geven. Indien deze schrifte lijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE ROTTERDAM Met zware Inwendige kneuzingen in de buik in de 26-jarige Turkse operator Arif Yavuzyicitogln uit Brlelle dinsdagmiddag ialevensgevaar- Ifjke toestand naar het Dijkzigtziekcnhuis gebracht, na een ongeval op het terrein van de BP-raffinaderij. Hij rivas op weg naar het schaftlokaal toen er een vrachtwagen naderde die 16'riy tot 15 km jier uur reed. Op de treeplank stonden enkele arbeiders die onderweg waren opgestapt. Arif wilde op de linker bumper springen, waarop een dikke ijze- ren poot van een takel stond. Hij green zich vast aan die poot, maar zakte omlaag. Hü viel en werd overreden, ft Naar hetzelfde ziekenhuis gingen de 19-jarige studente F. N. T. Spanhoff c haar moeder, de 57-jarige mevrouw If. Y". C. Spanhoff-van Ëfferen van de Ma- thenesserweg. De studente bestuurde on der toezicht van haar moeder op rijksweg 13 een auto, Zij raakte met het rechter- T voorwiel in de berm en verloor de macht over het stuur. De auto sloeg over de kop en kwam op de andere rijbaan te recht Een tegemoetkomende auto voor- kwam door uitwijken een frontale bot- sing, maar schampte de auto van de dames. De vernielde auto moest worden weggesleept. Op de Maasboulevard slipte vannacht de auto va nde 26-jarige Fransman J. C. P. Laurent. De auto sloeg tweemaal over de kop, beschadigde een 'bank en Weef op het dak liggen. Laurent had een vei- ligheidsgordel om en liep geen letsel op. De bij hem zittende 22-jarige chauffeur J. P. Ohampagnat had dut niet Hü kon uit de auto kruipen en. was niet in staat op te staan. Met rugklachten werd hij naar het Havenziekenhuis gebracht. De y; auto moest met een takelwagen worden weggehaald. - f i ROTTERDAM Dinsdag is op 65-jari- '7- ge leeftijd overleden de heer G. N. Koe kebakker, voorzitter van de Rotterdamse U' Centraie voor het Buurtverenigingswerk (vanaf juli 1957). Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van de centrale. Verder was hij bestuurslid van de Rotter damse Stichting tot Coördinatie van het Buurt- en. Speeltuinwerk en voorzitter van de Contact Commissie Wijk Noord,; in welke laatste funktie hij veel deed voor de vakantiebesteding van de jeugd. Vrijdagmorgen om half tien wordt een - uitvaartdienst gehouden in de Hillegar- duskerk, waarna de teraardebestelling om half elf op de rooms-katholleke be graafplaats in Crooswljk is. Londen - Het vorig jaar zijn fat Engeland bijna 30.000 mensen aan longkanker gestorven, zo heeft dt Britse minister van gezondheid be kendgemaakt. In de meeste gevallen werd de ziekte veroorzaakt door het roken van sigaretten, ft De Maastrichtse ere-divisieclub MW heeft dinsdagavond op eigen terrein voor 2500 toeschouwers met 1—0 verloren van FC Luik. Het beslissende doelpun viel in de zevende minuut van de tweede helft. - Andries, door Luik van Tilleur overgeno men. scoorde de enige treffer. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2