botterdam Familie Bovenberg over Kythera Thaiïs fcöiait er leven in kantorencomplex nieuw ^HCi 1 m AGENDA Jubilarissen onderscheiden Mn mij 1 Stadstimmerwerf wordt beschermd Jammer dat de waterleiding met is 'SÊSÈÊÈÊÊÈ I i m M 11 ili! SSÜ gewon aanrijding HBSS komt in actie voor niéuwe seizoen 9rBoller^tttnntrr Brand Chauvinistisch mm DE heer Bovenberg en echt genote („miss Kythera") bekijken de foto's die zij in het werkkamp hebben ge maakt. Filmvoorstellingen in gebouw Triangel Gesprekken m Man verdacht van diefstal 10.000 -wit- (Van een onzer verslaggevers) V/XAARDINGEN „Wc hebben er keihard moeten werken maar daarnaast toch ook een machtige vakantie gehad". Dat zeggen de heer en mevrouw Bovenberg na een maand Kythera-werkkamp. „Eenmaal weer thuis kan je het allemaal wat makkelijker overzien en dan is de slotconclusie toch wel dat het kamp zeer goed ge slaagd is op alle punten. Dat wilnietzeggen dat er niets zou zijn dat niet beter had gekund. Zulke dingen waren er wel", aldus de heer Bovenberg. !tv f 1 y:/;;.Yi ;v./y WIK.',;.;P - V Een tweede, keer naar Kythera zou?hen best lijken. Maar "of dat gebeurt en hoe is noghelemaal niet te zeggen. Voorlopig moeten zij weer een heel jaar werken. Maar deze maand op Kythera 'zul len ze niet vergeten en de banden met hun medewerkkampers.;.zijn niet-voor niets gelegd; SCHIEDAM Afscheid drs. J. BUNTJER, Economisch Adjvnct-Directeur van het Gemeente-Ziekenhuis GEMEENTE SCHIEDAM 1 Herhaling is de toverkracht van de reklame GEMEENTE SCHIEDAM RECTIFICATIE Sluiting cafe's tijdens vakantieweek SOLLICITANTEN LET ER OP DAT U HET V JUISTE NUMÏVSER VERMELbtï '!Ê$ÊsSÊ0gi «8®Bé 1» iYfl •'•v.y'v 1 OPGAVE VAKANTIE-ADRES CIRCUSDIRECTEUR Bruno Togni was VJ niet aanwezig toen zijn circua Heros een «tour de ville" door liet centrum en iiet oostelijk stadsdeel maakte. Zijn gezond beiilstoestand,. sinds de aanval die enkele leeuwen op kern ondernamen de dag na de première, was nog niet voldoende vooruit gegaan. HÜ heeft nóg vrij lioge koorts. Wel weren tij de ioclit door de stad byna alle artiesten en een groot aantal dieren. By het circus heerste voor de tocht een zenuw achtige spanning. De paarden van de Rut- (erdamse politie, toch echt wel wat gewend, nconneu te 6teigeren en te springen toen Je" olifanten naar buiten .werden geleid. Truien en vesten moesten de Hollandse kou verdrijven en parapluies werden mee genomen om- eventuele regen,vdie niet kwam, op te vangen. Voorop gin^ een'Ro meinse strijdwagen, compleet niet kamp- vecliter- Tussen de, overige wagens, liepen Je paarden, de kamelen 'en zelfs twee lama's. Ook waren, er: pony's. De artiesten hadden plaats genomen op diverse kleurige praalwagens waarop zij wel of niet ïn aetie waren. De clowns trokken' uiteraard de meeste aandacht; De enkele honderden me ters lange stoet, waarvoor het verkeer moest worden omgeleid,, werd besloten met de olifanten - van circus Héros. Ook voor het circus was liet een „uitje". Kinderen van artiesten mochten op de wagens meerijden. Hen wat boze opa langs de route merkte op ,1- Vind het maar een rommeltje Zijn kleinzoon was het er niet mee eens. Hoewel liruao Togni niet aanwezig was, was de familie Togni en eins de. circusdirectie, wel vertegenwoordigd. Adriana, Etna en Willy reden op bun paarden mee. Inmiddels heeft Bruno Togni, pit vreugde voor 'zyn herstel, reshonderd vrijkaarten gegeven voor de kinderen, van'hel bijzonder" gezins- en jeugd werk (rooms-katholiek). Gisteren word een kind vat) de artiest Enzb Gardonn (trapeze werker) in de r.k. kérk aan de Bosjes ger doopt- Maandag gaat hét circus naar Leiden. Over de resultaten wat de aantallen' bezoe kers betreft is men bij Heros bijzonder tevreden. Slechts op de avonden waarop de wereldkampioenschappen voetbal op de tv waren, was het wat minder.; Over de hele periode genomen heeft dit geen merkbare iuvloed gehad. een mac en tevens e vakantie Ze vinden het jammer dat het project niet Is klaargekomen. Maar er is toch voldoening- over hetgeen is gepresteerd; „Degroep was fantastisch'', zegtme vrouw Bovenberg, ze heeft dat trouwens in haar brieven al geschreven. Er zijn geen ernstige, ziektegevallen geweest en de sfeer was prima. Het contact met de bevolking was erg intensief, vooral door de tussenkomst van de vele teruggekeerd de .emigranten die als tolk optraden. ..We' hebben 'veel hulp van de Grieken gehad bij. ons werk en wat er nog niet. klaar is 'lean best door de bevolking wor den afgemaakt. Of dat zal gebeuren is dé vraag. Aan het eind van onze arbeid hebben we als proef water1 door. het bui zenstelsel laten lopen. De verbinding tussen bron en reservoir was nog wel niet klaar maar we lieten gewoon op een punt bij de bron water in de leidingen lopen en door het hoogteverschil kreeg men in het dorp water. Als je de kraan in de herberg open draaide stroomde daar een dun straaltje uit. We waren allemaal wild enthousiast en we schreeuwden „water, water". Wat gebeurde er echter? De Grieken kwa men aanlopen met emmers omdat ze dachten dat er brand was. Het heeft wel even geduurd voor ze begrepen wat er aan de hand was en toen gingen ze ge woon verder met hun werk. Dat was voor ons wel een teleurstelling. We werk ten uiteindelijk voor de Kytheranen maar wij waren veel blijer dan zij met het succes. „Kijk", zegt mevrouw Bovenberg, „dat is nu wat wij niet begrijpen. Het kost jaren om deze mensen uit hun lethar gie te halen." Toch worden er ook successen .geboekt. Een plaatsje in de buurt van Kythera dat helemaal geen water heeft moest worden geholpen. De heer Koksma was er gaan kijken en had de mensen aangeraden een koe te kopen. Dat was gebeurd. Na een hele poos werd hij weer door de bevol king geroepen. Min of meer beschaamd ging hij "er heen omdat 'hij dacht de zaak een beetje verwaarloosd te heb ben. Wie schetst zijn verbazing toen hem twintig koeien werden getoond. „Dat was een initiatief van de eigen mensen. Wcl werd er r.u van Koksma verwacht dathïj voor een waterleiding j den Livadie,, „We hadden het af kunnen zou zorgen. Toch zijn dit de hoopvolle j krijgen als er een efficiëntere werkwijze was geweest", zegt .'de-- heer 'Bovenberg. Door wat verkeerde planning van het team dat op Kythéra voor de wereldraad werkt hebben wé een paar keer stukken over moeten doen en bok een keer op nieuw moeten- beginnen omdat we ver keerd zaten." - Wij waren als kamp nogal chauvi nistisch, werd er gezegd, omdat we zo hard aan het project werkten. Maar. dat was -volgens ons ook. de bedoeling. Er is op Kythera;,ook- een landelijk werkkamp dat in Miio Potamos een huishoudschool bouwt. Daar wordt sterk de nadruk ge legd op hef onderlinge gesprek over oecu mene, en andere zaken. -Men gaat wel hulpverlenen maar zeker zo belangrijk is het onderlinge; gesprek dat daardoor op gang komt.: Van. de aanvang afzijn wij echter werkkamp geweest 'met één vast omlijnde taak; Dat wü niet zeggen dat er bij ons geen, contacten zijn gelegd en dat er niet gesproken is. Dat is er beslist wel slechts mét tegenzin laten gaan. „Als jul lie weggaan is het hier weer doods" was het commentaar van de Grieken. Het afscheid was dan ook ontroerend." Ze beseffen dat wat wij gedaan hebben nut tig is geweest en de twee cnaanden dat de Vlaardingers -er gewerkt hebben is er flink wat leven in de brouwerij geweest en dat missen ze nu wel erg." Ongeveer 200 meter buis moet er nog gelegd worden tussen Boven- en Bene perspectieven. In Livadie waar de groep heeft ge werkt. "eft de bevolking de Hollanders -sgg YvvV m Y i At Y7.iv- Vvél'.VfO: W-vI. Vr r? v -1* - r 1 V" "jgu-; -fesc, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het moderne kan torencomplex aan de Lange Nieuiv- straat, dat onderdak zal bieden aart de PTT, de HAV-bank en.de Spaar bank Anno 1820, nadert zijn vol tooiing. Toch zal hetnog wel en kele maanden duren voordat alle bedrijfs ruimten in gebruik zullen zijn ge nomen. Waarnemend directeur van de PTT, dé heer J. Koning, vemxscht dat de inventaris van het postkantoor aan de Tuinlaan 114 vermoedelijk reeds in oktober geheel zal'zijn overge bracht naar het'nieuwe complex. De directeur van de Spaarbank, de heer L D. Holtkamp, sprak als zijn me ning uit dat het hoofdkantoor aan de Lange Haven 80 in de loop van sep tember zal kunnen verhuizen. Zowel bij de PTT als bij de Spaar- bank Anno 1820 komt er enorm veel kijken bij een verhuizing, omdat het hier voornamelijk oni'moeilijke ex terne problemen gaat, die hoojdza- kelijk liggen in het vlak van een permanente „service" aan het pu bliek, De werkzaamheden kunnen daarom geen' ogenblik onderbroken worden. Bij de HAV-bank, waarbij het voor namelijk om administratieve bedrijfs ruimte gaat, is men thans bezig met het overbrengen van meubilair en kantooroulillage van het „moeder"- gebouw aan de overkant maar de Lange Nieuwstraat. Men denkt nog deze week met de.tamelijk omvang rijke verhuizing gereed te komen. In ieder geval komt er leven in dit nieutve kantoorpand, dat geheel in een moderne architectonische vorm geving is opgetrokken. kV Y, SCHIEDAM De aannemer L. A. S. deed woensdag aangifte dat een hem toe behorende: ..bouwlift ter .waarde, van 3500 op het bouwwerk aan de Betto- weg was ontvreemd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De zevenjarige voet ganger R. v. d. T. is woensdag bij het oversteken van: de rijbaan op de Burge meester Knappertlaan aangereden door ostt motorrijwiel, bestuurd door F. A. M. De G.G.D.bratiht. het kind. met een- echte hersenschudding en enkele schaaf wonden aan hét hoofd naar de Dr. Nölet- stichting. Bijkant.: De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 23, uitsluitend redactiezaken,; W 363054 (b.g.g.: 010 - 115588" én 01808 - Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hofetr. 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie bo- veh, dag. van 1830-19.30. ':Y' - Y- Y' Belangrijke telefoonnummers: Alarm Politie 264656; alarm brandweer' 269123; alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: - Rembrandt, Rembrandtlaaa «h,. teL 268855. (Van een medewerker) SCHIEDAM Met nog enkele weken voor de deur voordat het nieuwe voet balseizoen ook voor HBSS een aanvang gaat nemen, heeft HBSS voor zaterdag reeds een oefenwedstrijd op het pro gramma staan. Het sterke Rotterdamse Neptunes komt "om vier uur naar Harga om-daar als'sparringpartner voor HBSS te dienen. HBSS 2 en 3 spelen om twee uur voorwedstryden tegen SSS- 2 - en 3. Trainer A. Bierhuizen heeft voor de nieuwe competitie waarin HBSS stel lig van plan is weer mee te gaan doen - een selectièploeg samengesteld, waaruit de spelers voor de twee hoogste teams gekozen.; zullen worden.' Deze ploeg be staat uit de volgende spelers: J. v. Heest, N. Mulder, K- Leewangh, C. Vermeulen, H. Jonkman, A. Boender, G. Radëmaker, G. Bezëmer, D. Aaldijk. J. Schop, D. Dro ge, L. v. Driel, H. Prins, C. Corbeau, H. Homburg, P. Baanvinger, J. - Moerman, W. Capello, W. Koning, M. v.d. Ven, D. .v. Putten, J. Schot, L. v.d. Kraan en G. Deijl. De spelers worden donderdag- avonds speciaal onder handen genomen door trainer Bierhuizen, nadat zij dins dags reeds met de andere spelers van: HBSS hebben getraind. gen, de Grieken zijn al dik tevreden als het volgend jaar klaar is. In Boven Liva die liggen de leidingen en ook in Bene den Livadie is het grotendeels klaar. De bevolking heeft in de laatste plaats zelf de aansluitingen al verzorgd op 'de di verse huizen. Verder is de leiding van.de bron naar de dorpen gelegd. Tussen de bron en het reservoir, dat ook klaar is. moet nog een stukje gedaan worden. -: Bij al dat werken heeft de groep een mooie tijd op het eiland gehad. Bijzon der; veel heeft men aan het strand geze ten én de hoge temperaturen zorg ion wel voor een gebruinde huid die veel thuisblijvers heit zullen benijden. SCHIEDAM Twee Schiedammers zijn koninklijk onderschieden In verband met hun veertigjarig dienstjnbileum. Het zijn de heren A. Wessel, chef van de administratie bij de gemeentelijke Ver voer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst en M. Mulder, functionaris bij de Vere nigde Glasfabrieken. In de kantine van de Reinigingsdienst werd woensdagmiddag in kleine kring het jubileum van de heer Wessel ge vierd. Wethouder H. Sabel sprak hem namens het gemeentebestuur toe en speldde hem de eremedaille in goud ver bonden aan de orde van Oranje-Nassau op de rever. Vervolgens voerden wet houder mr. P. van Bochove en de heer E. T. Kraan, directeur, het woord, waarbij de jubilaris de gebruikelijke gratificatie en een bloemstuk werden aangeboden. Namens de jubileumcommissie overhan digde de heer G. J. Koppenol enige geschenken. Mevrouw Wessel kreeg bloe men. In de kantine van de Verenigde Glasfa brieken aan de Buitenweg werd van middag het veertigjarig jubileum van de heer Mulder gevierd. Hij werd on derscheiden met de eremedaille in zil ver verbonden aan de orde van Oran je-Nassau. Ook hier reikte wethouder Sabel het eremetaal uit. De heer Mulder (56) is nog maar kort bij de Vegla in Schiedam werkzaam. Hij werkte tot 1965 bij de te Nieuw-Buinen gevestigde fabriek van het concern. In de gemeenten Borger (Nieuw-Buinen) en Onstwedde heeft de heer Mulder veel en belangrijk werk verzet in het gerefor meerd kerkelijk- en verenigingsleven. Van een onzer verslaggevers) .VLAARDINGEN De filmdienst van Liefde en Vrede, de Fico, verzorgt vrij dag in opdracht van het vakantieeomité drie jeugdvoorstellingen in gebouw Tri angel. De films zijn bestemd voor kinde ren van acht jaar en ouder. De voorstellingen beginnen om 10.30, 14.00 en 16.00 uur. De toegangsprijs is vijftig cent. Donderdag 4 augustus kunnen tussen 10 en 11 uur al kaartjes aan de zaal worden gekocht. Vrijdag zijn kaartjes verkrijgbaar vanaf 9-30 uur- Vertoond wordt de spannende film „Taffy", over ten olifantje dat als huisdier wordt ge- i houden. In de film komen' prachtige na- tuurspna'mén voor. Naast alles wat men .in de vrije tijd dééd is; de.„barbecue" op het strand-van Platia-Ainos geslaagd. Men heeft daar zelfs gedurende het laatste weekend de nacht -in de open !'-■ lucht Y doorgebracht. „Het was een: prachtig gezicht 's morgéns dé zon boven zee ce zien oukomi n,' wer kelijk: onvergetelijk". Dat zelf. Ie week- end bracht men ook een bezoek aan het landelijke kamp in Müo-Potanios." Daar hebben we wel gezien da: een maar daarnaast,'hebben we getracht zo- j huishoudschool bouwe,; een minder dank- veel mogelijk onze opdracht uit te vöe-j baar project is als een waterleiding. Dat ren. laatste spreekt de mensen veel .meer Wij mogen het.dan jammer vinden dat aan."- .v. - we nu de zaak niet hebben rond gekre- De heerén mevrouw Bovenberg zijn het er wel over eens dat het eenmachti ge belevenis is.-geweest. Het contact met een ander volk en het leren kennen van heel andere problemen vinden zij bijzon der leerzaam voor iedereee.a. Daarnaast is er dan: de wetenschap dat: .men iets j voor de medemens heeft betekend en daarbij komt nog het beter leren kennen van mensen, die je dagelijks om je heen meemaakt. De gesprekken die in de groep zijn gevoerd grepen dikwijlsheel diep.- Ook daaraan oéwaren zij. prettige herinneringen, j Met ingang van 1 augustus j.l. is aan de heer drs. J. BUNTJER op zijn verzoek eervol ontslag verleend ais Economisch Adjunct-Directeur van het Gemeente-Zieken- huis. 'i'x - ïn verband hiermede zal op donderdagmiddag, 11 augus tus a.s., van 16.09 tot 17.30 uur,'in het Zusterhuis van het Gemeente-Ziekenhuis een receptie worden gehouden, waar gelegenheid is van de heer Buntjer afscheid te nemen. SCHIEDAM. 2 augustus 1966. Bij besluitvan Burgemeester en Wethouders van Schiedam van 22 juli 1966 zijn de na volgende instellingen van wel dadigheid afgevoerd van de lijst van. instellingen van. wel dadigheid, als bedoeld in ar tikel 3 van de Romp wet In stellingen van Weldadigheid: a, het ronds Groots of Hei lige Geest-Armen der. Ne- derduitsch Hervormde „Ge meente te Kethei; b. de Vereniging Zwakzinni genzorg te Schiedam.. Schiedam, 3 augustus 1966 GEMEENTE SCHIEDAM Sluiting eafé's tijdens vakantieweek 6-i- v' In verband met de vakantie week van zaterdag 6, tot en met zaterdag, 13 augustus 1966, heeft de Burgemeester beslo ten, dat de iririchtingen tot het verbruiken van eet- en drinkwaren op deze dagen open mogen blijven tot des nachts 1.30 uur; uitgezonderd zondag, 7 augustus 1966. Er mag dan muziek worden' mag dan muziek' worden gemaakt tot 1.00 uur. j gemaakt tot 1.00 uur. Tevens mag zonder nadere vergunning op bovenvermelde In verband met de vakantie week van zaterdag, 6 augustus tot ën met zaterdag 13 augus-' tus 1966, heeft de Burgemees ter besloten, dat de inrichtin gen tot het verbruiken van eet- ea drinkwaren op deze dagen open mogen blijven tot dés nachts 1.30 üur. dagen (uitgezonderd zondag, 7.augustus 1966) tot des nachts 1.00 uur gelegenheid worden gegeven om te dansen, mits vooraf de verschuldigde ver makelijkheidsbelasting is vol daan'. Voor dancings alsmede nacht bars blijft van kracht het ge stelde"; in de voor die inrich tingen verleende ontheffing van het normale sluitingsuur. Schiedam, 4 augustus 1966 Tevens mag zonder nadere vergunning op bovenvermelde dagen tot des nachts 1.00 uur gelegenheid worden gegeven om te dansen, mits vooraf de verschuldigde vermakelijkheids, belasting is voldaan. Voor dancings alsmede nacht bars blijft van kracht het ge stelde in de voor die inrichtin gen verleende ontheffing van het normale sluitingsuur. Schiedam, 2 augustus 1966. DEN' van myn goede vrienden itwan» een paar dagen 'geleeka; niet:eeB'iéér.1 verbolgen gezicht - op me af. Hy 'v,as.; boos over bet nieuwe televisiebestcL „Hebben «ie in ons land .zo vaak ver- guisrie „zuilen" zelf ui" elgen iuifltlelen «Ie liëlè zaak op^ehmnvri", 7.0 zei liij vcr- ontwaurdigil, „en nu moet je *s: zien wat zé aan zendtijd krijgen. Dé NTS pikt éénvoudig het leeuwetlcel in!" Ik ben niet met m'n vriend gaan discussiëren, nmar ik moest aan 's mans kwaadheid denken, toen ik de foto kreeg die hiépi by is afgedrukt. Een groepje; slopers is bezig een reclamezuil op tie Coolsiiigel in Rotterdam tegen de groivdte italétw Dat ding stond ergens by«le boek yan; de Binnenweg en. laten wé eerljjk zijn,; een wonder van schoonheid is zo'll reclamezuil nooit, ondanks de mooie papieren juffrouwen, die zijn afgebeeld; op de aan deze zuil geplakte reclame. Zuil-met-juffrouwen moest het veld ruimen voor de metro, zoals televisies zuilen met hun omroepsters ruim baan «uoesten maken vOor aenlerc belangen. Ik /ai me nirl kwaad mrikcn oni de zendtijd van dc televisiczuilen. Als op- tvinding daarover uéodzakëlyk 'is,' zal '■'Yo-Y- f kS ;vji "jfc - iemand anders dat wel in onze kr'ant' «I min.; Heerlijk dat ik me daar niét inéé bciioef te bemoeien. Ook niet om liet' slopen van de reel amézuil op de. Cool- singel. Als onze fotograaf dit plaatje ,'itiet op "m'n bureau bad gedeponeerd, zou ik liet vertlwijnen «ran de CoolsintgéR" zuil, niét eens hébben opgenierkt.'yEn voor ile firma's dié voortaan beroofd zijn. van een van hun mogelijkheden tot plak- reciamc is ook,gezorgd. Langs de.Karel5. DoormEnstraat staan zes grote' nieuwe zuilen ingroepjes van tweedc venti- latieschuchtenvan de ondergrondse parkeergarage. Die zullen echt niet. «vorden gesloopt en ets is rnitnté genoeg op voor zonnebrandolie, hier, kauwgum,, grammofoonplaten," sigaretten en' prik-'; limonade.: -Ontsiering': van de Karei: Doormanstraat? Die dingen kunnen ons mogelyk leiyker worden dan zy nu ai zijn! NOG EEN'paar regels over lëts anders. Gisteren hebt u het ver zoek óm -postzegels dat ikï namens de héér A. W. van Meervëld. uit; Boskoop plaatste kunnen lezen. Het is mogelijk: dat u daarbij niet pre cies; zijn adres hebt kunnen ontcijfe ren omdat de laatste letters niet zo best doorkwamen op 't papier. Daar om nog een keer het adres waar u uwpostzegels kwijt kunt: Azalea laan 56 in Boskoop. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ook de Stadstimmer werf aan de Korte Haven no. 35 komt op de lijst van beschermde monumen ten voor. Het wordt beschreven als een langgerekt, achttlende-eenws gebouw, bestaande uit twee bakstenen vleugels met lage verdieping en schilddaken. In het midden van de voorgevel bevindt zich een eenvoudige poort met pilasters en hoofdgestel. Boven de omlijste deur met bovenlicht van hout prijken de twee Schiedamse wapens. Het jaarverslag over 1965 van Ge meentewerken, welke diénst haar ze tel heeft op no. 33 (ook op de mo numentenlijst voorkomend), vermeldt onder meer,dat er in het afgelopen jaar een honderdvijftigtal bouwplan nen en projecten op hun stedebouw- kundige merites weiden beoordeeld en waar nodig suggesties óf tegenvoorstel len gedaan. Wat de grondverwerving door de ge meente betreft, werden ongeveer tien hectaren land in der 'minne aangekocht ten behoeve van, het op 26 oktober 1964 vastgestelde ohteigeningsplan „Woud- hoek-Spaland" ten noorden van het dorp Kethel. De aankoop van panden (krotten) in de binnenstad ten behoeve van de sane ring moest vanwege de investeringsbe perking tot het strikt noodzakelijke be- psjrkt blijven. In totaal kocht de ge meente: 42 percelen voor de sanering van de binnenstad, één; perceel voor de bouw van het nieuwe stadhuis, twee per- celen»-voor de bouwvan «cholen aan de Dwarsstraat, één perceel voor de ver- keerssituatie aan de St.-Llduinastraat en.iPacht- ,eei1 en ander met een totale op zeven voor afbraak bestemde percelen san de Parallelweg. Er werden in 1965 in totaal 41 wo ningen en 15 bedrijfspanden gesloopt. Op 31 december 1965 had de gemeente in totaal 39 pachtcontracten. lopen,- waar bij los land en boerderijen werden ver- pervlakte van 117.79.42 ha Per 1 januari 1965 werden de pacht contracten van twee boerderijen niet verlengd en wel een wegens overlijden van de pachter en de ander voor de aanleg'van nieuwe industrieterreinen. In de loop van het jaar werden zeven pachtcontracten van los land ontbonden wegens de verwezenlijking van .stede- bouwkundige plannen, een en ander (in clusief genoemde 2 boerderijen) meteen totale oppervlakte van 31.83.25 ha. Eveneens in de loop van het jaar wer dén door aankoop twee pachtcontracten bij de reeds bestaande gevoegd. Het be troffen twee boerderijen met een tota le oppervlakte van ongeveer 9.02.42 ha. Per 1 januari 1965 werden 26 pachtcon tracten gesloten, waarvan 25 continue ringen. Het 'betroffen verpachtingen van los land eti boerderijen met een gezamen lijke oppervlakte van 81.55.07 ha. De pachtprijzen werden in deze gevallen te vens aangepast aan de betere pacht (Van een ónzer verslaggevers) 81 SCHIEDAM Een Schiedamse chauf feur. de 28-jarige' H.. zou zondagnacht bij dc winkelier S. W. uit de Lange Kerk straat c-er. portefeuille met f 10.00Q heb- ben ontvreemd. Na zijn aanhouding werd de 'man ingesloten op het hoofdbureau van politie aan de Lange Kerkstraat* Hefe,- onderzoek wordt voortgezet Op zaterdag 6 augustus zal de'vere- nigihg ;,L)e Reddingsmedaille" een in zameling houden. Deze vereniging: steunt oud-redders en weduwen van redders;- Hoewel Hoek van Holland eea üitgespro-' ker. „reddersplaats" is, is het merkwaardig genoeg de eerste keer dat eén dergelijke inzameling in de Hoek wordt)'gehouden Dringend verzoek, VuW<ï .vakantie adres via de uit de krant geknipte bon, dié wij regelmatig op de advertentiepagina plaatsen, - r'Hf-- SHNSTENS EEN/WEEKyi:*'* 'v VAN" TE VOREN ^|g|KS op tégeven. ïn'dien deze schriften, lijke opgave niét tijdig in ons- bezit is, kan de toezending, ernstig worden vertraagd. Y'.'- DIRECTIEY VAHT®G &&&.SL QK&XZtBSr Maatschappij Jüeeland". Op dc wedrr- «ipcnin; van dn vaart door de Maat-;: schappij „Zeeland" bestaat alle .kans,:; «lat een der unde «lazbooten «veer gereed gemaakt wordt voor liet vervoer vpti l «Ie Engelsrbe mail Duitsclio kinderen naar ons. land. Vry geregeld passeeren te Zevenaar thans wagons met Duitsche kinderen, voor wie dc toestand daar te lande zóó on-Y dragelijk is, dót ons land meet bysprin-Y gen. Over bet algemeen is het dén kleinen wel aan te zien, dat zy onrterv voed zyn, zoodat de Hollandsche kost;, den kinderen wel zal smaken. - «wwwvvws/vwvvwwvwv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1