Ozonapparaten geheel gerevideerd Proef slingergoot voor niet geslaagd HOOGERWERF IffSt** Rennersclub Schiedam 3 wielerronden in ll DfuJ J M KOELKASTEN Koerier NSU autotroef Garage VAN BALEN N.V. Man aangereden op zebrapad S'damse Brandweer bcstaatéöjaar MACHINES GEVRAAGD HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN FA. F, J. KLOET ZN VP SMEDING Vervuiling minder maar stank nog niet VLAARDINGEN Brandweer rukte 55 maal uit in drie maanden per L000 in3.wèter fiebbea tSiïZ& ^»iÖ In kader van vakantie feest: Jongens hadden nog meer op kerfstok In j imi weer veel huizen opgeleverd - 4975,— 6150,— MIJN VRIJDAG 5 AUGUSTUS 1966. pubeduidend 145 cm nW '•/Kif 1-1, SCHIEDAM Ter bestrijding van stank, veroorzaakt door het rioolgemaal aan de Marconi straat, heeft men in de linker zuig- keldeT voor proef een slinger- goot aangebracht om het riool water te dwingen een bepaalde doorstroming in de kelder te ma ken, zodat er geen dode hoeken ontstaan, waar hel rioolslib kan bezinken. (Van een onzer verslaggevers) CALLENBURGSTRAAT 41 kantoorinstallaties SYSTEMEN Hoeveelheden voorn modern Wsss/r OPGAVE VAKANTIE-ADRES nu beduidend goedkoper Amstelploeg ÜSWm uit assem schildersbedrijf - 2é Maasbosstraat'80 - Tel. 3276 - Vlaardingen Een kent geen hindernissen NSU-Prinz 4 NSU-1000L NSU typ 110 - 6975,— Buys - Ballotlaan 4 tel 8700- VLAARDINGEN' R ko'ITKHMAMMF.R Pajxina 3 Waarom zoude U ook niet de mooiste vitrages die denkbaar zijn voor Uw ramen hangen... de prijs behoeft nu werkelijk geen bezwaar.meer te zijn! Broderie Mystère, de elegante vitrage met prachtig en rijk borduursel, een genot om te zien! Terlenka gordijnen In hoogtes wn 1.45 tot 2.05 meter, met onderzoom of sehulprand, door elkaar per meter voor nog géén zes gulden. 4, V I 4 a v t 5: - M V i i s li v- 1 Sifi S&jsmm Horgen begint de verkoop van deze rijke Broderie Mystères, met onderzoom of sehulprand afgewerkt, van 1.45 tot 2.05 hoog, door M| aft/i elkaar fZ^MK per meter JS %fiS voort Géén ttl. af schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) 9CHIEDAM De 78-jarige J. J. var, G. uit Schiedam werd donderdag op de notterdamsedijk aangereden door eei. bromfiets, bestuurd door dc 21-jarige schilder J. A. de "W. uit Rotterdam die door het groene licht over het zebrapad ■.ras gereden. De man kreeg een buil op zijn hoofd en hield er een pijnlijke rechtervoet van over. Na behandeling door de G.G.D. kon hij evenwel weer naar huis gaan. Bij later onderzoek bleek echter dat de stank niet minder was geworden. Wel was de vervuiling van de keider sterk verminderd. Als men een beter resultaat wil bereiken, zal men de schotten, die het water dwingen in een bepaalde rich- Morgen ruiterconcours in het Sterrebos (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De' Rultervereniging „Schiedam" houdt zaterdag op het terrein vin de voormalige zandvlakte tn het Slerrebos in het kader van de Sehledamse Vakantieweek baar eerste eoncoursdag. De bedoeling is het publiek te laten kennismaken met de paardensport. Deze concoursdag, die een aantrekke lijk programmanummer van de komende Schiedamse Vakantieweek belooft te wor den en ongetwijfeld veel belangstelling zal trekken, begint 's morgens om half tien met verschillende fraaie dressuur- proeven. Na de lunchpauze 'om ongeveer één uur zullen de diverse voorgeschreven springnumrners worden afgewerkt.- De Federatie beschouwt dezé wedstrijd als een streekconcours, zodat de prestaties van de amazones en ruiters teven' gere kend worden voor hun hogere klasse ringen. Hierdoor zullen alle landelijke lüiterverenigingen uit dit. regionale dis trict. ongetwijfeld de beste prestaties proberen te. leveren. Men verwacht niet (Van een onzer verslaggevers) •SCHIEDAM In september zal, het zestig-jaar geleden zijn, dat de Schiedam se Vrijwillige Brandweer in! haar tegen woordige vorm werd opgericht.. Evenals dit bij de viering van haar veertig- er. vijftigjarig bestaan 'het geval is jgèweest, ligt het in de bedoeling bok het zestig jarig bestaan op waardige wijze te, ge denken. Het voornemen bestaat dit 'te. doen door het organiseren van .een- feestelijke bijeenkomst voor het personeel niet hun dames op vrijdag ,21 októbér,„in,'het, ge touw Musis Sacrum". - -- Een comissie bestaande uitenige staf leden en bestuursleden van „Vriendschap Zij Ons Doel", is reeds druk in de weer deze festiviteiten voor te. bereiden.' Waar U mensen en handen ie kort komt kunnen machines U helpen. Profiteer-Mechaniseer! Schrijven, optellen, aftrekken,fak- «oreren... ja zelfs Uw gehele boekhouding kunt Umechaniseren. Maak het nieuwe tfèigen! Bel 9063 of kom en overtuig U in onze showroom. minder dan ruim vijftig paarden' aan de start. Dit concours belooft dus een specta culair hippisch evenement te worden. («lef. (01808)" 3697 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De brandweer, moest gedurende de afgelopen drie maanden niet minder dan 55 maal uitrukken voor branded en hulpverleningen (geen brand). Het aantal uitrukken over de periode van 1 april tot en met 30 juni in de jaren vanaf 1963 bedroeg in 1963 47 maal. iri 196,4 —"41 maal en in 1965 29 maal. Het eerste halfjaar van 1966 sluit af met een aantal uitrukken van 105, in 1965 73, in 1964 97 en in 1963 104 maai.1 V !- Er werd in het tweede kwartaal van 1966 55 (29) maal door de brandweer uit gerukt. Hierbij waren geen uitslaande branden Cl) en geen scheepsbranden (0), 14 (8), binnenbranden, 21 (2) buitenbran- den. waaronder drie auto's en een drij vende heistelling, 1 (3) schoorsteenbrand, 5 (2) geruchten van of onderzoek naar brand, 1 (0) loos alarm en 13 (4) hulp verleningen. 'r- De 'cijfers tussen haakjes hebben be trekking op het tweede kwartaal van '65. SCHIEDAM .Vijf korpsleden heb ben het examen brandwacht 2e klasse afgelegd. Aan drie brandweermannen lukte het dit zó fel begeerde diploma in de wacht te slepen: Het'warén de heren A. L. Breddels, Th. J, Jansson en K. G. Verwaal. Cursusleiders waren de heren G. H. Rafemakers én W. Nesse. SCHIEDAM Vannacht om tien mi nuten over twee werd er loos alarm ge geven bij de GGD én de politie. Beide instanties kregen 'een telefonische mede deling dat op de Singel een man bewus teloos op straat lag. Bij aankomst op de aangegeven plaats bleek er evenwel niets aan de hand te zijn. ting te gaan, ongeveer een halve meter moeten verhogen. - Door een ozon-injecterende installatie in de leiding van de uitlaatgassen te mon teren en zodoende een kwantum ozongas sen te vermengen met deze gassen, is de stand zo niet geheel, dar. toch voor het grootste gedeelte verdwenen De installa tie is evenwel van tijdelijke aard, Men zal haar te zijner lijd dienen te vervan gen door een definitieve apparatuur. De twee ozontoestelien voor het leve ren van het gas, dat gebruikt wordt bij het neutraliseren van de stinkende gas sen, zijn weer in gebruik genomen. Beidé toesteilen zijn geheel gerevideerd eh de beschadigde en gebroken onderdelen zijn door nieuwe vervangen. In het rioolgemaal, „Marconistraat" werd door de elektrisch gedreven pom- pen 8.412.433 m3'water verzet, waarvan de gemiddelde kosten hebben bedragen 2,99 per 1000 m3. Het rioolgemaal „Westfrankenland" verwerkte 2.471.500 m3 water, waarvan de kosten gemid. een gemiddelde prijs van 3.69 per 1.000 m3. In totaal werd--door de rioolgemalen gezamenlijk 16.766.024 m3 water verzet, waarvan de kosten aan elektriciteit in totaal 51.187,24 bedroegen. De gemid delde kosten van de elektrische energie per 1.000 m3 waren dus 3.05. i' In het waterverzet van het rioolgemaal „Marconistraat" 'is' echter mede begre pen het waterverzet van degemalen „Nieuwland", „Kethel", „Blijdorp", .Oostfrankeland". Industrieterrein" en „Groenoord", zodat het netto water verzet van de gezamenlijke rioolgemalen uiteindelijk 11.298.631 m3 bedroeg. Hiervan .uitgaande bedroegen de ge middelde kosten van elektrische' energie per 1.000 m3 4.53. .runILLtn 3FLUHk m VtöflBDINGÉNl C SCHIEDAM Twee waarschuwings- vest hingen,- werden vannacht' dóór on- bedragen. Door het rioolgemaal' „Kéthel" werd 562.100 m3 water verzet tegen een gemid delde prijs van 6.65 per 1.000 m3. Door het gemaal „Nieuwland" 3.684.410 m3 te gen een gemiddelde prijs van 1,62 per 1.000 m3. Voorts werd het gemaal „Oostfranken land" 888.841 m3 water verzet- tegen de prijs van -3.41 per 1.000 m3 en door het gemaal ,,'t Hoofd" 139.348 m3 tegen een gemiddelde prijs van 2.53 per 100Ö m3. Het gemaal „Blijdorp" had een 'water verzet van 17.799 m3. waarvan de gemid delde prijs per 1.000 m3 20.72 was. Deze hoge prijs per 1.000 m3 hoewel bijna 7.lager dan in 1964 - wordt veroorzaakt door het elektriciteitsver bruik van de communitor, 'hetwelk rela tief veel groter is dan het verbruik van de pompen, alsmede door het .betrekke lijk geringe waterverzet van .dit gemaal, hoewel dit verzet ongeveer 4.000. m3 gro ter is dan in 1964. Het waterverzet van het rioolgemaal „Wiliemskade" bedroeg 286.350 m3, waar van de gemiddelde prijs 1.02 per 1.000 m3 was, terwijl 'het gemaal „Industrie terrein" 215.826 m3 watér verzette tegen. bekende daders ontvreemd. De lantaarns vertegenwoordigden eenwaarde van zes tig gulden en waren het eigendom van de Schiedamse' bewakingsdienst SCHIEDAM Geboren: Elisabeth dv A A Bok en N van Mcerendonk; Angelique-L Vdv J OithofcnJ Eikmans. Overleden: M J- van Grootveld, 60 eclitg in 't Veld. -■ Dringend verzoek, uw vakantie adres vla de uit de krant geknipte bon, dié wij regelmatig op de advertentiepagina plaatsen, MINSTENS ÉÉN- WEEK VAN TE VOREN op te geven. ludien deze schrifte lijke opgave niet tijdig in ons bezit is, kan de toezending ernstig worden vertraagd. DIRECTIE Kamerbreed Sisaltapijt, de ideale vloerbedekking voor huiskamers met veel kinder voeten... nu per meter een tientje minder dan normaal! Een uitgezochte kwaliteit van 31.50, die oersolide is (U kunt het aan twee. kanten gebruiken)... waarvan wij het merk niet mo gen noemen, omdat wij het morgen gaan verkopen voor onze eigen prijs, per meter voor nog géén twee en twintig gulden. Neemt kamer Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit prachtige solide kamerbreed Sisaltapijt, 380 cm breed, in 3 zeer geslaag de kleuren. 'per meter voor Giin te/, af schrift, btst. SCHIEDAM Twee jongens, de 12- jarige J. R. en de 15-jarige J. R„ die dezer dagen een grote ravage hadden aangericht in de Groen van Prinste- rerschool aan de Singel 24, bleken bij nader onderzoek nog meer op hun kerfstok te hebben. Ze hadden o.m. een 'fiets gestolen uit een schuurtje aan ,de Marconistraat. Daarna-hadden ze een bezoek ge bracht aan de sportschool Bishoff en aan'het r.k. kerkelijk jeugdcentrum, beide aan de Singel. Uit het laatstge noemde, gebouw ontvreemdden 'ze twaalf-gulden. Ze klömmen aan de achterzijde door een vernielde ruit in de machinefa briek Kolier aan dé Nwe Mathenessér- s'traat,, ddorsnuffelden op het kantoor alle bureaus waarna ze twee sigaren meenamen. - Tén 'slotte forceerden ze- aan de ach- terzijde',v4"ri",de''fabfië!c Wijbcf aande Couwenhovenstraat 21 de deur, door- zóchten op het kantoor alle bureaus en,, bewerkten met een hamer, de brandkast,' waarna ze een tijdlang gin gen: spelen met een telmachine. Hier namen- ze twee doosjes paperclips en èen-aantal KES-zegels mee. i '.-Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In juni werden 225 wo ningen opgeleverd; lil eigendom van de gemeente en 114 gebouwd door particu lieren. Bij dit laatste aantal behoor* voor '"bewoning uitgeven van deerste flat 72 woningen gélegen aan de Johan Braakensiekstraat-Burg. van Haa- renlaan, gebouwd door de S.S.N. De stand van de opgeleverde woningen vanaf 1 januari 1966 t/m 30 juni 1966 bedraagt 680. Op 30 juni«1965 bedroeg dit aantal 270 woningen. Per 1 juli zijn in Uitvoering 1316 woningen, waarvan 931 in opdracht van de Gemeente en 385 in opdracht Van particulieren. :'In 'de 'maanden mei en juni werden 32 woningen aan de bestemming onttrok ken. SCHIEDAM Onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap belegt de Ren nersclub Schiedam in een tijdsbestek van tien dagen niet minder dan drie wieler ronden, waarbij dit keer ook Kethel Is ingeschakeld. Kethel komt ln de vakan tiefeesten van de SG nauwelijks voor en juist daarom vond het bestunr van de RC Schiedam dat er een Ronde van Kethel moest komen. Ditis de eerste keer in de geschiedenis dat zulks ge schiedt, terwijl het ook nog nooit is voorgevallen dat er drie wielerronden in tien dagen werden gehouden. De Ronde van Kethel is volgende week woensdag. Daarna volgt op zaterdag 13 augustus de Ronde van Schiedam en op zaterdag 20 augustus krijgt Schiedam professionals binnen haar muren, wan neer de 6e Prof-ronde van Schiedam wordt verreden. De heren M. Letterman, H. Breur en J. Gordijn, bestuursleden van de RC Schiedam, deelden ons deze gegevens donderdagavond tijdens een persconfe rentie in Hotel Restaurant Rijnmond mee. waarbij ook al diverse bekende namen uit de bus kwamen. De Ronde van Kethel is bestemd voor nieuwelingen en zal gaan over een af stand van 60 km. Men start om half zeven en het parcours is gelegen in de Koekoekslaan. Vinkeniaan, Zwaluwlaan en Leeuweriksingel. Martin Verwey uit Zevenhuizen (3e bij de kampioenschappen van Zuid-Holland) is van de partij, even als H. Cardol uit Bilthoven, terwijl .van de „eigen mensen" genoemd mogen wor den Henny Hoek (3e in de Ronde van Feyenoord), André v. Dun (boekte reeds 93 overwinningen bij de B- en A-aspiran ten). Benny v.d. Hulst, Arie Teeuw, Jan Bergkotte, Jan Voorsluis en Piet Heyster. Er zal gereden worden om de grote prijs van rijwielhandel de Favoriet. De, toegang is gratis. Niet alleen in Kethel zal het publiek gratis toegang krijgen, ook bij de Ronde van Schiedam op zaterdag 13 augustus behoeft- niemand te betalen. Wel kan men dan reeds kaarten in voorverkoop verkrijgen voor de grote Profronde van 'Schiedam, die een week later wordt ver reden. In de voorverkoop kosten plaatsen 1.'25, op 'de dag zelf 2.30. Voor de Ronde van Kethel waarvan de prijsuitreiking op het DHS-terrein zal gebeuren kan men 60 deelnemers inschrij ven en doordat er 184 inschrijvingen waren, moest het bestuur van de RC Schiedam gaan selecteren. Voor de Ronde van Schiedam kan men 100 inschrijvingen hebben en er zijn reeds 87 renners ge noteerd, terwijl sommige „groten" meestal op de laatste dag inschrijven. Deze ronde voor amateurs gaat over een afstand van 80 km. met een staritijd van 16.30 uur. Het parcours hiervan is weer gelegen bij de Tuinlaan en Lange Nieuwstraat, hoewel de prijsuitreiking in gebouw Irene zal plaatsvinden. Het late startuur komt doordat er die middag zwemwedstrijden worden gehouden en men elkaar géén concurrentie wil aan doen. Arie v.d. Ende. winnaar van de Ronde van Feyenoord (van dit jaar (nieuweling) is op 13 augustus van de partij, evenals Rik Snijder (winnaar Ronde van Groes- beek), J. Zoetemelk uit Rijpwetering, G. van Krimpen uit Halen, Boy Kanselaar uit Schiedam, Frans Ouwerkerk uit Rot terdam. .Voorts is de kans groot dat de Amstel ploeg die dag naar Schiedam komt met rijders ais Harry Stevensen Rtidi Li- brechts, die in de Olympiatoer het ploegenklassement wonnen. Sjaak Koe- vermans uit Vlaardingen komt ook. Het klapstuk van dit wielerfestijn komt op zaterdag 20 augustus, wanneer de zesde Profronde van Schiedam wordt gehouden eh renners van naam en klasse naar het de flat aan de vijver in spijkenisse spreekwoordelijk voor fantastisch wonen op billijke condities modarwonlog akefebtraal san de vijver geopend: dinsdags en dondèrdagsyan 10.30—1? uur 1 en van 19-21 uur; zaterdags van 10.30-17 uur. k verdere Informatie In de modelwoning of door j L de rotlerdamse vestiging van het bouwfonds j l nederlandse gemeenten (de Instsfling diej duizenden helpt bij het verkrijgen van do woning naar wens), westblaak 22, telefoon 12 59 31-12 93 69 pTVDEfilNXia f'r<o ïïmEmm Rookverbod voor kinderen. De ge meenteraad van ISaam heeft ap verzoek van de plaatselijke afdeling van den Bond van ISederl. Onderwijzers besloten, in de politieverordening de volgende bepalingen op te nemen: „Hel is aan den verkooper van tabaksartikeleu of zijn vervanger verboden in de uitoefe ning van bet beroep aan een kind bene den 16 jaar tabak, sigaren of sigaretten te verkoopen, teii geschenke aan te bieden of op eenige andere wijze te verstrekken „Overtreding van .deze verbodsbepaling wordt gestraft met, hechtenis van ten. hoogste, zes dagen 'of geldboete van ter hoogste 25.-" Heel vroeg. Bent 'u er -wel eèns heel vroeg in de morgen op uil getrokken met eën verrekijker? Moet doen! Mostert heeft wel de góede kijker voof u telefoon 3007 nieuw* gewéldig auto-van-uw-tavcn parcours Lange Nieuwstraat-Tuinlaan ko men. De kans is groot dat Rudi Altig; ea' Jan Janssen dan van.de partij zullen zijn. In ieder geval een van deze twee. Ver der de Willem Il-ploeg.met de Engelse gasten Drewell en Hitchen, Michel Stol- ker, René Rijbroeck,-de Belg Planckaert, Bart Zoet, Wim Zilverberg, Piet Rent meester, Theo Sijthof, Piet v.d. Lans, Leen v. Dongen, Jo Captein en -Kees v. Amsterdam. Ongeveer 50 renners zal deze.-, ronde..; tellen, ónder'Wie de Zwitser Baevlswil en de renner R. Catus uit Indiana (USA). Ook de prijsuitreiking van de Profronde.- waarvan de start om 14.45 uur zal plaats vinden en die zal gaan over een afstand, van 100 km„ gebeurt in gebouw Irene:: Om 14.00 uur vindt een voorwedstrijd plaats voor adspiranten. Behalve tijdens" de twee eerste ronden is er ook voorver koop van de Profronde bij het „VW-kan toor en bij sigarenmagazijn L. Stouthan- del, Lange Haven hoek Appelmarkt. hoogstraat 150 vlaareUngeo m tweede oproepom nieuwe namen voor, het voor buitenlan ders ietwat moeilijk uit te, spreken Schouwburgplein heeft een aardige stroom reakties ontketend. Twee abonnees kwamen met- -• dezelfde naam aandragen: Doelenplein. De heren R. H. Both uit Vlaardingen. en J. W. de Lang uit" Rotterdam von den-dit de simpelste; naam en ik kan- dat niet ontkennen. Lekker iri 't ge hoor, niet gek. Een naam die meer inhoud heeft dan de Huidige, en. meerslaat het meest dominerende gebouw rond hét plein. Mevrouw C.' Straver-van Stralen uit Rotterdam, komt met Ontspanningsplein of Plein van Ontspanning, denkend aan de bezigheden die hét gemeenté- bestuur op het plein zou willen zien: spelevaren, rolschaatsen1 of. het beoefenen van „jeu dé boules". 'Misschien een wat té populaire naam voor het .plein, ik weet jtniet, eennaam die echter wel de spijker op de kop slaat. - De Schiedamse heer H. J. W. Spiessens vertelt me dat de weinige reakties op '„mijn vraag veroorzaakt worden door" ue huidige aanblik van hetplein. Kaal 'en zeer onaantrekkelijk. Maar toch ziet hij het vóltooidè plein reëds ,in gedachten, en vindt het toepassë- lijkste:Maaspleiri. Rotterdam noemt men de Maasstad, schrijft hij eri ook u gebruikt die naam nogal eens., „Rotterdam heeft een straat, en een kadé,die zo rieten, waarom.nu géén plein? Rotterdam heeft zijn ontwik keling te danken aan de'Maas: én. waarom hét mooiste-plein dan geen Maaspléin: genoemd? Een' 'logische gedachtegang,'vindt Jan'Krant,'. 'k Kan er veel"voor vóelen,- Lijn-: baanplein is', 'de suggestie van. dè. heer H. W. Teeuw uit Rotterdam Een vertrouwde klankvoor toe-, risten, zegt hij. Eventueel Lijn baan-esplanade. Maar dat is toch net iets te buitenlands; zoals ik iri'; de vorige,é^an de lijn"; óverdfft- onderwerp al schreef. U hoeft het "daaruiteraard niet mee 'eens te zijri. Een instemmend briefkaartje, kreeg ik van de heer P.-Krant (geen iwoer. van me; maar iemand die zich in dit geval stellig een andere naam "heeft aangemeten). Eenprachtigidee vindt hij: Prof. Dreesplèin. Als het zover eens komen kan, het is een pracht mens. Wat- heefthij niet voor het land gedaan. Zo'n (naam.zal door óns nageslachtnog .worden geëerd,zegt hij. Ook daar. kan ik alleen maar „dat^is zo" op'zeggen, maar nogmaals: een haam van één -bepaalde persoon -lijktme niet', zo taktisch. Het „moet m.L toch een on persoonlijke naam worden. TYE SUGGESTIE Muzenpléiri van lJ mevrouw, H. M. van Eérsel-yan Driel uit Vlaardingen is niet niéuw: Een andere/abonnee kwam op het zelfde, zoals u zich misschien' zult herinneren. Ik ben bang dat- die naam een hoop mensen niet veel; zal zeggen. En wat te denken, van een verbastering als, Muizenpleinï De naam Muzenplein ligt inderdaad ge makkelijk'in de mond, zoals die me vrouw me schrijft. Het past mooi bij de kunstgebouwen die rond1 het plein staan. En de verklaring (van de naam doet -ze er bij. Volgens het- woordenboek van Vari Dale is „mu ze" de Latijnse naam .van de godin nen van de kunst én dé wetenschap bij de oude Grieken.'Mevrouw Van Eersel woont in Vlaardingen, inaar verklapt dat Rotterdam' nog altijd, als haar geboortestad een grote, aan trekkingskracht op haar uitoefent.' Soms zingt ze nóg wel eens-het lied „O heerlijk Rotterdam, waar ik als kind ter wereld kwam". Rotterdam is niet meer als vroeger, zo staat het in haar brief, maar het bouwt weer aan zijn toekomst. De stad is anders dan vroeger en voor ouderenwel- licht niet meer „als toen", dat: moet ik toegeven. Vroeger kon men heer lijk wandelen en zich ontspannen in. de Oude Plantage, straks ongetwij feld op het Schouwburgplein. Uiter lijk iets anders, maar toch met hét-; zelfde doel.' Jan Krant bedankt 'u voor de suggesties, kaarten en brie ven over dit onderwerp. Ik dacht zo dat de discussie over het. Schouw- - burgplein gesloten kauworden. v.nf.293.- 12 rr.ncl. CREOrET atUKELSDlJK,21 ROT-TÉ.RO.AM TEt..2W943'.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1