Bustocht interessant SêS\fWÉiësm Chauffeur Scheffers: 99lk ga er zelf wel eens kiiken" in de eendensamenleying ADVERTEREN LOZIE EN nAAR zitten ive dan in de bus. Ja, allemaal zitten, want staan- V plaatsen worden niet gegeven. Zijn er teveel passagiers, dan wordt er een bus bijgehaald. Eenvoudig. Je hebt er dan ook vijf gulden voor betaald, voor die Europoort-rit van de RET. Een rit m bijna honderd kilometer die ongeveer drie uur duurt hangt af van de oeververbindingen. Staan zou bijzonder vermoeiend zijn. Vierenveertig passagiers ver trekken nieuwsgierig vanaf de Centrale post van' de RET aan het Kruisplein. Zij zijn gewapend met een plattegrond van het ge bied waarop in rood de route is aangegeven en met bovendien enkele nummers die correspon deren met een gestencild vel met commentaar. Gasten Onderbreking J pulcini sono gialli. Le galline fanno le uova chicchiricclti, staat er in keurige letters op het schoolbord. Het'is Italiaans en toil. zoveel'zeggen als: De kuikens zijn geel. De kip legt een ei, kukeleku. De schoolklas leest het hardop en schrijft het keurig in schriften. Giechelig Bij de foto's (van boven naar beneden) Internaat TE HUUR RIANT GELEGEN 4-K. MAISONETTES MAKELAARS - DORDRECHT r „ottekdammer ZATERDAG 6 AUGUSTUS 1!)66 ^pyy-& •,v.'> j School van 9 9 Chauffeur R. A. Scheffers zetom drie uur (woensdag er. zondag wordt de rit gereden) zijn wagen in bewe ging. Door de krakende micro foon vertelt hij opgewekt dat de passa giers zoveel mogen roken als zij zelf willen, als ze de boel maar niet in brand steken. Buiten zijn briefje met commentaar om geeft chauffeur Scheffers als een volleerde gids zijn „gasten" allerlei saillante bijzonderheden, zoals de. oudste boom van Rotterdam in het parkje langs de Westersingel en dat soort dingen. In de tunnel komt de eerste. en enige pech. Zijn 'explicatie gaat niet verder dan: „Als u zonder benzi ne komt te zitten, dan moet u..." Wat men dan moet doen gaat in gekraak verloren. Omdat het toch langs de rou te ligt, stuurt hij zijn bus de garage yan de BET aan de Sluisjesdijk bin nen. De geluidsapparatuur wordt gere pareerd. Langs de Waalhaven, 's werelds grootste gegraven haven, aldus de beschrijving. („Nog steeds?" vraagt een passagier) gaat het naar de Vonde- Iingenweg, nadat eerst bij de Eemsha- ven is gestopt „om beter te kunnen zien", en de chauffeur gelegenheid te geven zijn commentaar voor te lezen. Chauffeur Scheffers is niet op zijn mondje gevallen. Langs de Shell rij dend stelt hij vast dat er tanks zo groot zijn dat als iedere Nederlander er een liter water in zou doen, ze nog niet vol zijn. En heel deskundig, over de vlam van de Shell: „Dat is niet het verbranden van overtollige gassen, maar een veiligheid." Hoe dat dan in zijn werk gaat, blijft buiten beschou- VOOR CHAUFFEUR K. A. Schef fers was het een verrassing dat hij de Europoortrit moest rijden. Hij was juist bezig aan een norma le rit. Hij „doet" echter al drie jaar die Europoort-rit. Dit jaar pas twee of drie keer. „Ik vind het leuk werk," zegt hij. „Ik ga er wel eens met m'n auto en mijn vrouw heen. Dan leer ik weer wat en dat kan ik dan mijn passagiers vertel len. Zo zie je de ontwikkeling van het gebied". „De ene keer zijn de passagiers leuker dan de andere keer. Ze rea geren steeds anders." Hij vindt dat het erg druk is voor deze bustocht. Voor de heer en mevrouw C. P. C. den Boer (concierge van de Chr. Technische school in Schiedam) is het de eerste keer dat zijde rit meemaken. Commentaar over de grote ontwikkeling van het gebied: „Geweldig". Mevrouw vindt dat het vroeger wel heel anders was. „Dan maakten we wel eens een fietstocht, maar het is nu wel ver anderd," zegt ze een beetje meewa rig. Voor de familie Blok (vader, moe der zoon en dochtertje) is Euro poort eveneens een ontdekking. Va der Blok komt er wel eens, maar de andere gezinsleden toch niet. Mevrouw vindt het „zeer interes sant". De Botlekbrug wordt zonder stagna tie genomen. Eerste onderbreking vormt de rit over het Verolme-complex. ,-plk; zegt de chauffeur-reisleider enthousi ast de Karei Doorman ligt er, en het nieuwe studentenschip..." Dat van die Karei Doorman ontlokt ons recht ge aarde Nederlanders enige kritiek op de rijksuitgaven. De bus rijdt door nieuw-KÊzenburg naar de Euro- paweg. Alsof we het nog niet hadden ge zien, wijst chauffeur Scheffers op het groen links en rechts van de weg. „Dat moesten ze nauw ook in de stad eens doen," merkt een wat zure dame op. Het blijkt dat het grootste deel van de passagiers bestaat uit Rotterdam mers of bewoners van buurgemeen ten. Het zijn echtparen en gezinnen. Van echtparen werkt de man meestal zelf in het gebied. Hij laat dat trouw merken door allerlei aanvullingen op de woorden van de chauffeur te geven of die aan te vallen De vrouw kykt en luistert bewonderend naar haar echtvriend in de geest van: „Wat weet jij'dat allemaal goed." Na een gedeelte van Euro poort-West te hebben gezien, met dé veerboten NorwaVe en Norwind en de vingerpierën van de Shell en het Euro centrum (volgens de chauffeur niet voor gewone mensen iri werkpakken) komt de „grote rust" hij Rob de. Pio nier, een legendarische naam, diefde RET'ers nu eens in het echt kunnen zien. L*?;.,- Na de drukte van de industriegebie den volgt dan, over de Dintelhaven- brug de landelijke rust van Oostvoor- ne, waarover chauffeur Scheffers ly risch uitwijdt. „Je hoeft er toch niet voor naar Limburg," zegt hij pathe tisch. Langs Brieile, Heenvliet, Geer vliet en Spijkenisse met steeds links het gezicht op rokende schoorstenen, veraf of dichtbij, gaat het naar.Hoog vliet. Passagiers mogen uitstappen in het winkelcentrum, niemand doet het. De gele bus volgt zijn weg over de Groe ne Kruisweg en drie uur na vertrek staat de bus weer op het Kruisplein. Vierenveertig Rotterdammers en niet-Rotterdammers weten weer wat meer van wat Rotterdam ten westen van de stad hllemaal uitvoert. Chauf feur Scheffers krijgt eeri applausje voor zijn officiële en officieuze com mentaar. Bij de uitgang (alleen de voordeur gaat open), diept iedereen iets op uit zak of tas. - Het is eigenlijk niet een klas, maar een hele school van vier klassen. Hoe veel leerlingen die ene arme onderwij zer dan onder zich heeft? Vier, eigen lijk vijf, maar een is er met "vakantie. Het „lokaal"meet drie bij drie meter. Deze ongetwijfeld kléinste school stond tot vandaag op de St. Ja- cobsplaats en maakte deel uit van .het Italiaanse nationale circus Heros. De leerlingen zijn kinderen van" cir cusmensen. Zowel van de directiele den als van een bar-man. Ze- zijn, als Iedereleerling, wat schreeuwerig, en giechelig als er „be zoek" komt De school wijkt, behalve dan wat betreft het 'aantal kinderen, daii ook' iri weinig af van een echt dorpsschooltje. Een groot verschil is er, de onderwijzer, gebruikt als aan wijsstok een circuszweepje. Niet om de kinderen te slaan, maar gewoon om in stijl te blijven. Onderwijzer is de54~jarige Italiaan Silvestre Vittorio uit Bologna, Hij., is pas. vier maanden bijHeros, Hij doet dat werk ''s. middags. help.t hij bij-; dé kassa iri'dé"" vakantie van zijn eigen schooi,, tot oktober. „Ik heb 'dan wat van Europa gezien,? zegt hij. Hij heeft zijn vrouw en drie dochters, de. oudste op een lyceum, in Italië thuis gelaten. Over zijn leerlingen zegt hij met PROVO VWfJ, HALFWAS kuikenszijn de provo's in de eendensamen- leving. Met recht en met reden. Moet je zien, .wat voor een maatschappij onze eenden-volwas- senen ons straks achterlaten. Ons zwemwater opzijgedrukt door een metro-viaduct, wat zeg ik, een heel metro-station. Onze wilgenbosjes weggehakt. De rust van het park waarin-wij zijn geboren verstoord door gera tel, gehamer, gedreun, van herrie en: nog eens herrie. Herrie is leuk, weet'je. Wij. hebben nooit iets an ders gekend en we makèn er nóg een beetje herrie bijl Slechts tweemaal in de week rijdt een RET-bus over de Dintel- havenbrug, woensdags en zon dags. Rechts op de achtergrond een deel van de nieuwe Gulf-raf finaderij. In felle discussie gewikkeld over voor- en nadelen van land bouwgrond en Industrie. Door liet raam van de bus zijn beide te zien, de Esso-raffinaderij bij Spijkenisse en vruchtbare grond met landbouwgewassen. Over de dam rijdend krijgen de passagiers, na alle Industrie, een mooi beeld van het Brielse- meer en de belangrijke recreatie ve waarde ervan. Geheel links: De rondrit over de Verolme-werf Iaat inte ressante aspecten van de scheepsbouw zien. Hier de Reine Fabiola in dok. Wij zullen onze weg best vin den. Hebben we geen' eende-ou~ ders voor nodig,. Natuurlijk, in de wereld die onze eenden-ouders 'ons nalaten, want er is geen ande re wereld. Wegtrekken naar een park of naar het vrije veld? Goed, maar dat andere park wordt straks ook verdrongen. Dat gaat zo in Rotterdam, waar ze veèt meer interesse: hebben voor gra ven, wroeten' en bouwen' dan voois óns, eendekuikens. En van dat vrije veld blijft in Nederland, écht niet' zo veel meer over. Dat hebben onze ouders ons verteld, want toen zij van de win- tervlucht uit Zuid-Europa, terug kwamen, leek heel Nederland, voor - hen één grote stad. Daarop mopperen wij. Net of je mei mopperen wat opschiet. Neen, wij mopperen niet. Maar. wijac cepteren niets van onze eende-oü- ders. Lekker provoceren. Lekker herrie schoppen. Herrie in ons .ei gen slootje. Kunnen jullie, oude, afgedankte eenden het mee/ doen'. een glimlach: „Het zijn goede leerlin gen, en dat'ze wat druk zijn? Welke kinderen zijn dat niet." Ook "Vittorio heeft zijn onderwij- zerstrots als hij vertelt dat zijn quin tet met goed gevolg onlangs examen heeft gedaan. „We moesten toch we ten hoe ver het er mee stond?" Dat gebeurde op de internationale school van Luxemburg toen het circus daar stond. Het is, niet de gewoonte van Heros een eigen klasje te hebben. Het kwam nu zo uit De oudste kinderen zitten in een internaat in Italië en de anderen zijn nog te jong. In Italië gaan ze van plaats naar plaats naar school. Dat is nu niet mogelijk. „En anders raken ze zo achterop," Daar zitten ze in het kleinste schooltje van ons land. Het meisje met het zwarte haar is Gabi, Togni van acht (dochter van Bruno Togni) Het jongetje met het polo-short is haar zesjarig broertje Elvit. De jon gen met het vest is de zesjarige Flavïo Togni (zoontje van Enis Togni) en met het jack aan is de achtjarige Ralfi Geryk zoon van een ex-artiest die nu de bar van Heros beheerst. Loris Tog ni van zeven, broertje van Flavïo is met vakantie naar Duitsland. zegt Renate Togni, vrouw van Bruno Togni die nog steeds niet helemaal is hersteld van de leeuwenbeten. Voor Vittorio is, het niet vreemd di verse klassen tegelijk te hebben. „Dat komt vaker voor in Italië", meent hij. Hij „doceert" alle vakken. De school is slechts in de morgenuren, 's mid dags hebben zijn leerlingen vrij. Over zijn leerlingen zegt hij tenslotte: „Ach, 't is net een gezin". En zijn ogen verraden dat hij denkt aan de jaren dat zijn eigen kinderen nog zo klein waren. Intussen proberen zijn leerlingen de draak met hem te steken achter zijn rug om. Het zit ze niet glad en Vitto rio begint te mopperen, in vloeiend Italiaans, „Basta". ADVERTEREN EN adverteren is twee. Het kan op de meest groffe manier het kan ook hee'; charmant, het kan bot gebeuren en ook vriende lijk en origineel. Van die laatste 'soort stond' er donderdag in dezekrant een advertentie opgemaakt als fami lie-advertentie en ook in die omge ving geplaatst.; Er stond: Geboren: Bessen De Kuy- per telg van nir. Distillateur De Kuy- per en Zwarte Bes. Schiedam, 4 au- gustus 1966. Voorlopig adres: alle gro te horecabedrijven en slijterijen in Nederland. Mevrouw de Kuyper-Bes, gefelici teerd met een dergelijke adverten tie. -' - :/'L Ook uit Schiedam kwam, het is weer enige tijd geleden (het stond in: een advertentieblad), de volgende an nonce: „Wil degene die mijn fiets heeft gestolen op de (straatnaam weg gelaten, Red.) zijn nek er mee bre ken." Het is erg een fiets te missen, de eigenaar zal echt wel onthand zijn, maar om iemand dan dat te wensen. Adverteren en adverteren is twee. TJERTA IS'EEN.bijzonder beest. De prachtige herdershond spreekt twee talen en kan ze nog schrijven ook. Dat zou men kunnen denken als men de foto's bekijkt. Herta, en nog een herdershond, zijn eigendom van ,Jlob de Pionier", He in het Europoortgebied een befaamd restaurantje heeft. Aan de wand is het bordje opgehangen met de tekst: Wilt U mij s.v.p niet voeren?, en de vertaling in het Engels eronder, Please, don't feed me? Per slot werken er zoveel Engelssprekenden dat het wel nodig is dat ér een vertaling bijstaat. Herta en haar huisgenoot kregen van de gasten zoveel te eten dat ze ziek werden. Een gebod als: voeder de dieren niet", klinkt in een gastvrije zaak wat hard, vandaar deze originele wijze. Het bijzondere is dat Herta ook geen lekkere hapjes van de gasten meer wil aannemen nu de hond er aan gewend is slechts van zijn baas eten te krijgen. I MET CENTR. VERW. a/d Hugo vin Gijnweg te DORDRECHT Event, direct te betrekken. Vrije sector. Dzgel. te bezichtigen, garages beschikbaar. Öranjepark 2 tel01050 - 43973 en 42109. Pagina 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1