botterdam Stuif in" was uitschieter P. Boschman is tevreden over vakantieweken Zeeman zwaar gewond bij nachtelijke brommertoeht Liever duizend kantjes tekort dan 500 over. AGENDA Df LU J m H „Kom Zing" voor de 150ste keer iÊ& In 1967 zal het creatief werk zich uitbreiden Spoorboom ramde vrachtauto Toeristen zagen film van Schaper Jongen (9) viel in scheepsruim Stejlütterflamuirr moderne FORTEX Boerenpartij sticht Hoekse afdeling Ds. A. A. Bos komt naar Vlaardingen '4$ '4? heetmanjj -wit- Buitenlandse gasten bezochten Vl'dingen Brillant, symbool van uw geluk pg rotterdammer Pagina 3 2 A DINSDAG 9 AUGUSTUS 1966 (Van een onzer verslaggevers) VTjAARDINGEN De vakan tieweken zijn weer achter de rug. De heer P. Boschman, ambtenaar jeugdzaken die gedurende twee weken de leiding heeft gehad van alle activiteiten, is aan het oprui- men begonnen. In een „af get abel- ze]f wi, dnen Da. moeten we Hij. de" Visbank zit hij achter een bureau zijn papieren te ordenen. Papieren zijn er in overvloed: rekeningen, statistieken, bezoe- kerslijsten, bedankbrieven enzo voort. Evenementen De heer Boschman gaat zijn balans opmaken en dan, tegen het eind van het jaar, begint de plan ning alweer voor de volgende vakantieweken. Hij weet echter in welke richting hij moet gaan Maar daar zit nog heel wat aan vast voor het weer zover is. JAARVERSLAG HARINGHANDELAREN: VLAARDINGEN Vandaag en morgen en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks wi®fMs mm&smsm „Foor vergeten mensen" &f- wmm. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De tweede en laatste week van het Jeugdfestijn 1966 in de Sporthal Margriet is maandagmorgen begonnen. Er waren ditmaal ongeveer vijfhon derd kinderen. In de eerste week in juli begon men 's maandags met duizend kinderen. Dat was dus tweemaal zoveel, maar dit debuut van het Jeugdfestijn 1966 was dan ook boven alle verwach ting. Tafelspelen MAN FORTEX Forta heeft m geheel eigen still wor de Moderne man, die «eet «at iiij «IL Fortex herenkleding «erkrljgluar cl] AR verliest zetel "Veronique", 1 brillant 210.- '"Gracioso", 1.grote en 5kleinebrillanten 695.- Een ring met brillant betekent zoveel voor een vrouw. Het is een symboo! van liefde en geluk, het mooiste geschenk dat u haar kunt geven.En (prettige bij komstigheid!) het is tevens een stukje familiebezltdataltijdzijnwaardehoudt edelsteenkundigef.gj», H diamantexpert g.i.a. ■MB U1NBAAH 92 tel.116670 ïliaah oostzeedijk.155-157'. rotterdam rjgT ZIET ER- NAAR UIT, dat Alex- H aW3crstad heel sterk het stempel -van „eniam-studentenstad opgedrukt zal try. Naasl de vergevorderde plannen voor f twuw van een studentenflat aan het tlojj ra» Csnipenplcin onderhandelt de idchtïng Studentenhuisvesting op het ogen- j>lik met het gemeentebestuur over de bouw nog een tweede flatgebouw, eveneens h de Alexanderpolder en van dezelfde tle (250 kamers) als de eerste. De on- tohandelingen gaan thans over optie op (jnt grond. Hoewel het gemeenlelw- ,raar lieb nog niet heeft uitgesproken over ito plaats, waar de studentenflat gebouwd ,a «orden, heeft het stichtingsbestuur toch ,1 duidelijk bepaalde gedachten. „Het liefst jouden we in de buurt zitten van de Laan na ■y6udesteyn, tussen het in aanbouw «inde universiteitscomplex in Alexander- jpd, aldus professor mr. V. J. Slagter, jitter van de stichting Studentenhuisvesting, iödet» e"1 bijeenkomst op de Seven Seas, Dit whip is, roals bekend, aangekocht om je huisvestingsnood onder de Rotterdamse jtudenten Ie bestrijden. Hel is te versachten, dat voorlopig geen einde jal komen aan het tekort aan woon- jjimle voor de studenten. Alle initiatieven tea spüt aal liet tekort eerder toe. da naf. armen. Voor 1970 wordt hrt tekort geraamd op 555 kamers. Het tekort zou met rnim tweehonderd teruggebracht worden wanneer ds tweede studentenflat in Alexandcrstad jp dot jaar gereed is. Professor Slagter „oeoide het tekort aan kamers zeer ernstig. Hjj vertelde, dat liet aanbod elk jaar min der wordt, een ontwikkeling, waarin geen ommekeer is te verwachten. „Des te groter ook de vreugde over de aankoop van de Se ven Seas," zo zei de heer Slagtcr. De Seven Seas sal ruimte bieden aan 280 studenten. Rct is niet de bedoeling daarvoor ingrjj- ptnde verbouwingen uit te voeren. Uiter lijk ut de Seven Sea* geen veranderingen ondergaan. De beperkte verbouwingen, die toch nog altijd 2,2 miljoen gulden zullen vergen, blijven gr, edeels beperkt tot het impassen van de accommodatie van de hut ten. Verder zullen aan boord van het schip drie collegezalen worden ingericht, een gro te voor tweehonderd studenten en twee klei- acre. Ook komen er twee studiezalen. Pie perige ruimten, zoals bars, conversatietalen, iet zonnedek en het zwembad zuilen on veranderd door de Stichting Studentenhuis vesting in stand worden gehouden. „De Se- ven Seas biedt een ideale huisvesting," zo roemde professor Slagtcr, toen lig hierover sprak. De verbouwing van het schip (door TFHton-Fijenoord) zal ongeveer vijf weken in beslag nemen. Zij zal worden uitgevoerd zodra het schip terug komt van zjjn laatste reis, op zaterdag 24 september. „Wy hopen, dot we dan 1 november klaar zijn," aldus professor Slagter. Hy rekende voor, dat de Seven Seas, die ligplaats zal vinden in de Pirkhaven, in 1968 volledig bewoond zal worden door medische studenten. Tot die tjjd zullen ook studenten van de economi sche hogeschool aart boord van het schip gehuisvest worden. Voor hel komende stu diejaar zullen dat er tweehonderd zijn tegen tachtig studenten van de medische faculteit Behalve voor Je aan boord wonende stu denten zal de Seven Seas ook ten algemene nutte worden aangewend. Plnnnen bestaan om aan boord een mensa te exploiteren, waarvan alle Rotterdamse studenten gebruik zuilen kunnen maken. De capaciteit wordt geschat op 350 maaitijden per vlag, wat een fractie is vergeleken by dfe capaciteit van de keuken van de Seven Seas. Die is be- ven stimuleren", zegt de man die nu voor het derde jaar de leiding van de Voorlopig ben ik met de afwikkeling van de hele boel nog wel een paar weken bezig", aldus de heer Boschman. „Het hele feest is echter naar mijn mening zeer geslaagd. Twee duidelijke uitschieters zijn er geweest, de „Stuif in-Stuif uit" en de tentoonstelling „Toen onze grootouders kinderen wa ren". De expositie loopt nog een week. De belangstelling daarvoor is bijzonder groot Zaterdag was men de 2509 bezoe kers al ruim gepasseerd. De „Stuif in" heeft alle verwachtingen overtroffen. De heer Boschman is een overtuigd voorstander van deze vorm van vrije tijdsbesteding. Dat het, na een aarzelend begin in 1965, dit jaar zo zou aanslaan is iets wat ook hij niet had verwacht Zeker is het dat men het in deze richting moet zoeken. Volgend jaar zal het misschien nog groter moeten wor den opgezet Waar de ruimte te vinden? De heer Boschman zou het liefst een open ruimte hebben waar met een doorzichtige afscheiding verschillende afdelingen kun nen worden gemaakt „Dat is voor de leiding makkelijker", zegt hij. „De zeven meisjes die we nu hadden waren, eigenlijk te weinig We konden niet alles even goed in het oog houden. Dat is wel no dig. Ook moet er volgend jaar waarschijnlijk een leeftijdsgrens gesteld worden. De wat oudere jongelui gaan zich dikwijls lopen vervelen." „De zuivere handvaardigheidsdingen zijn het meeste in de smaak gevallen. We moeten volgend jaar naar mijn me ning dan ook geen tafeltennis of sjoeLen en kwartetten meer hebben. Dat slaat toch minder aan. Houtbewerken en boetseren, tekenen en verven, dit is wat er gedaan moet worden." „We hebben nu gezien dat de jeugd vakantieweken in handen heeft. Hij vindt het bijzonder boeiend werk Ondanks het slechte,weer zijn de resul taten van de verschillende evenementen goed uit de verf gekomen. De toren trok dit jaar meer dan tweeduizend beklim- mers. De belangstelling voor de "Waag was dan ook groot. Het vogelcircus viel tegen. Ruim 1200 bezoekers tegen meer dan 1800 vorig jaar. Het bezoek aan Duinrel was ook niet om over naar huis te schrijven. Iets meer dan driehonderd kinderen maakten van deze dagtochtengalegenheid gebruik. Het weer zal hier wel de boosdoener genoemd kunnen worden. De wandel mars en de optocht met versierde fietsen en de zeepkistenrace, beproefde num mers in de vakantieweken, trokken weer een groot aantal deelnemers. De algemene indruk is dat het bezoek zeker niet minder is over het geheel ge nomen. De voorstellingen in de stadsge hoorzaal waren zeer goed bezet. Swieber- tje was totaal uitverkocht en Robin Hood bracht tooli ook een vijfhonderd bezoe kers op de been. Voor de -Stuif in" wer den 530 weekkaarten verkocht en 628 dagkaarten. Gedurende alle tien dagen van openstelling is de Ericaschool vol geweest. SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM - De film van Jan Scha per „Schiedam kiest voor het water" is maandagmiddag in het Monopole Thea ter voor de eerste maal voor buitenlan ders vertoond. Men was namelijk op de goede gedachte gekomen de Duitse en Engelse gasten, die op het'ogenblik in het kader van de Internationale Jeugduit wisseling 1966 in Schiedam vertoeven, deze Schledamse documentaire te laten zien. Behalve de buitenlandse jongelui woon den alleen de heren P. van den Boom, directeur van de Scbiedamse Ge- bestuurd door de achttienjarige Engelse zeeman A. A. J. van het in Vlaardingen liggende Britse motorschip Athelbeadh botste tannacht op de Vlaardingerdijk bij de Vijf Sluizen tegen een bermpaal, die daardoor werd ontzet. De bromfiets werd aan de voorzijde eveneens geheel ontzet. De man viel en moest met een zware hersenschudding naar het Gemeen teziekenhuis worden gebracht. Vanmor gen was zijn toestand nog van dien aard dat hij niet kon worden gehoord. In dezelfde nacht deed de eigenaar van een bromfiets in Vlaardingen bij de poli tie aangifte dat zijn motorfiets was gesto len, Het is mogelijk dat dat dezelfde Een bromfiets, bromfiets is als waarop de Engelsman z'n meenschap en J. Paalman, directeur van het Stedelijk Museum en een aantal jour- reiend op een maaltijd voor 1250 mensen, nalisten de filmvertoning bij. VLAARDINGEN tilt het jaarverslag 1965/1966 van de Nederlandse Bond van Hiringsh&ndelaren blijkt dat een tdveel aan haring, al Is dit nog zo gering, on- ranstlg is voor het gehele bedrijf. Het Is beter dnlxcnd kantjes te kort te komen dan er vijfhonderd over te houden- Het jaar 1964 was door de beperking van de aanvoeren reeds gunstiger dan 1963 en zo was ook het seizoen 1665/66 door de kleine aanvoeren en de hoge prijzen weer gunstiger dan het vorige seizoen. Volgens de "cijfers van de Dienst der Nederlandse Hanngcontrole waren tot 31 december 1965 aangevoerd 377.602 kan tjes haring met een totale opbrengst van 28.129.919, een gemiddelde prijs van 74,41 per kantje tegenover een aanvoer van 516.403 kantjes is 1964 met een totale 120 Jeugdige wielrenners van de Tour de France, gevolgd door een zeven tal reclamewagens, werden maandagmor gen om tien uur door de Schledamse politie door de stad begelfeid. De stoet kwam van Rotterdam en reed in de rich ting Vlaardingen waar ze bij de gemeen tegrens door de Vlaardingse politie wer den overgenomen. Het voorbij trekken van het legertje wielrenners trok uiter aard veel belangstelling bij het Scbie damse publiek. VLAARDINGEN Weeshuls: Ten toonstelling „Toen onze grootouders...", 19.00-21.00 VLAARDINGEN Weeshuls: Ten- toonstelling, „Toen onze grootouders...." 14.00-17.00 en 19.00-21.00. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Verhev, Wagnerstraat 24b, tel. 3345, "JStttmag f/m vrijdag 18-16.30 zaterdag 17-30-19 uur. Vlaardingen: Brand 4444; GGD 2451. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- «orplaan 129a, tel. 4233. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - bol9). Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamennof- tfc 139, tel 132400. Klachten bezorging: Agentschap zie koven, dag. van 18.30—19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656; alarm brandweer 289123; alarm G.G. en GD. 269280. „Apiheek: Van Westendorp, Parkweg 2°7, tel. 267674. opbrengst van 30.730.071, en een gemid delde prijs van 59,51 per kantje. Leek de beperking van de aanvoer van gezouten haring tot 450.000 kantjes tege nover een export van 347.163 vaten in 1964, gelijkstaande met ongeveer 385.700 kantjes wei heel sterk, daar er slechts een hoeveelheid van 64.300 kantjes beschikbaar zou blijven voor de bokkin gexport en de binnenlandse handel, men kon zich ook van handelszijde wel met de beperking verenigen, omdat in Je .ex port van 1964 grote posten waren begre pen voor Rusland en Roemenie, waar men in 1965 niet bij voorbaat op kon rekenen. Achteraf bleek de totale export in '65 ook slechts 291215 vaten te hebben bedragen. Deze uitvoer was dus 55.948 vaten klei ner dan m 1964 en daar de export naar Rusland en Roemenie tezamen 65.301 va ten heeft bedragen tegenover 12.899 va ten in 1985, was de export naar de regel matig vaste afzetgebieden slechts 3.546 vaten kleiner dan in 1964 ondanks de hoge prijzen. Er zijn in het seizoen 1965/66 in totaal 32 000 vaten gezouten haring ingeVoerd, waarvan ongeveer 25 procent, dus slechts 8.000 vaten, uit Ierland en circa 50 pro cent uit Schotland en de rest uit Noorse landen. VLAARDINGEN Maandagmiddag viel de negenjarige H. de Vries die met enige jongens aan het spelen was op de luiken van een schip in de Koningin Wilhelminahaven in een drie meter diep ruim. De jongen kwam zodanig terecht dat hij een hersenschudding opliep en door de GGD naar het Holyziekenhuis moest worden gebracht. HOEK VAN HOLLAND Tijdens een vergadering van het polderbestuur in 's-Gra- venzande van de polders Nleuwland en Noordland ia de heer P. Beekenkarap uit Hoek van Holland gekozen tot voorzitter van dit polderbestuur. De heer Beefeenkamp volgt in deze functie de heer C. van Staal duinen op, die 41 jaar zitting heeft gehad in de verschillende polderbesturen. Regeeringskoeien. De provinciale Friesrhe Commissie van den Clir. Nat. Werkmansbond heeft besloten Jen Mi nister san Landbouw te verzoeken om Regeeringskoeien let; beschikking ie stel len op dezelfde wijze als thans reeds Regeeringsvarkens verkrijgbaar zijn. Zeppelins. Gisteren passeerden ten Noorden van Terschelling 9 Zeppelins, koersende in Westelijke richting. Negen Zeppelins passeerden te Nes op Ame land, koersende om de West. WWWWVWWWWVWWA/vj ongelukkig avontuur had beleefd. Omdat de achttienjarige bromfietsei M. M. N. maandag op de Eduard Van Beinumlaan even achterom keek, reed hij pardoes tegen, een personenauto aan, waarvan de bestuurder nog waarsdhu- wend had geclaxoneerd. De bromfietser kreeg een snij won! aan de linker hand en kwetste zijn rechter heup. De GGD braoht de jongeman naar het Gemeente ziekenhuis, waarna hij na behandeling weer naar huis kon gaan. Een van de afsluitbomen op de spoor wegovergang aan de Nieuwe Damlaan kwam maandagmorgen onverwachts naar beneden. De afsluitboom kwam tereebt op de laadbak van een juist passerende vrachtauto en verbrijzelde tevens de bui tenspiegel van een daar achter rijdende auto. Naar de oorzaak van het ongeluk, waarschijnlijk van technische aard, wordt een onderzoek ingesteld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag wordt in de Grote Kerk op de Markt voor de 150ste maal de gemeenschapszang „Kom zing met ons en doe als wij" gehouden. Wat in het najaar van 1963 zeer beschei den begon Is oltgegroeld tot een weke lijks gebeuren dat niet meer weg te den ken valt uit het Vlaardingse leven. ■Reeds talloze mensen hebben zaterdags en qp feestdagen gezongen en een vaste kern van zo'n paar honderd mensen is regelmatig in de kerk aanwezig als om 11 uur de zangdiensten beginnen. Gijs de Graaf zal zaterdag, evenals de eerste keer op 19 oktober 1963, het orgel bespelen. Er wordt verder geen officieel feest van gemaakt, maar de zangers zelf kunnen er een feest van maken, aldus de man die veel werk voor deze zang- diensten heeft verzet, de heer J. Thur- mer. De bioemengiften die iedere zatérdag weer gedaan woiden voor mensen die er niet bij kunnen zijn gaan ook nu door. De heer Thurmer vraagt echter of men wil uitzien naar mensen die mogelijk ai die jaren vergeten zijn. „Kijk eens rond of u niet iemand weet die nu juist hier voor in aanmerking komt maar eigenlijk nog nooit aan de beurt is geweest De adressen kunnen weer worden opge geven bij de neer J. Thurmer Mozartlaan 26, liefst per brief want hij is tot vrijdag met vakantie Jeugdfestijn draait nog drie dagen Dei men dit enorme aantal kinderen niet heeft gehaald, kan verschalende oorzaken hebhen, H(>l is mogelijk, dat ouders en kin deren helemaal niet. meer aan deze tweede tveek hebben gedacht. Misschien is het. ge deeltelijk te wijten aan de kermis. Toch is een opkomst van vijfhonderd kinderen nog uitermate redelijk. Er is een dertigtal leidsters en leiders, dat grondig geïnstrueerd werd door de orga nisatoren van het Jeugdfestijn 1966, de heren C. Bolmers en G. Rens. De kinderen kunnen zich met allerlei zaken bezighouden. Veel belangstelling genoot het grote verkeersterrein, waarbij de verkeerslichten door de jeugd zelf worden bediend. Achter negen schrijfma chines houden even zoveel kinderen waarschijnlijk de eerste type-oefenin gen van hun leven. In een bepaalde hoek van de Sporthal zijn de kinderen bezig met een sjoelbak, terwijl anderen aan het schommelen zijn. Tafeltennis blijkt eveneens geliefd bij de jeugd. Ook het edele korfbalspel vindt tal van spelers. Twee, blijkbaar rustige kinderen, zitten te dammen. Een wat drukker stel gooit met scherpe pijlen op een groot bord. Er is een natuurgetrouwe Supermarkt en een rolschaats- en een racebaan. Ech te naaimachines brengen een aantal meisjes ertoe „een stukje op te zetten In de schildershoek vieren kinderen in witte schorten hun artistieke creativiteit Xlnrftn altijd n» klaut keurt Korte Hoogstraat 11 a TeL 6151, Vlaardingen SCHIEDAM, EEN BLOEMENSTAD SCHIEDAM Een plaatje van da Stadskwekerij waar in 1965 niet min der dan 81.322 heesters, 1.082 bomen, 31.156 rozen en 1.770 vaste planten werden verwerkt. Dat staat te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag, Nog meer cijfers? Er werden 50.000 voorjaars- en 100.000 zomer- en 15.000 kasplanten gekweekt. In de stad werden 350 bloembakken geplaatst. Aantallen uitgezette bollen: 13.400 narcissen, 18.050 tulpen en 44.450 cro- cussen. Als dat eens allemaal bij el kaar op een terrein had gebloeid! Maar dan was de rest van de stad van al dit schoons verstoken gebleven en Schiedam kan best wat fleur ge bruiken. Trouwens, deze enorme hoe veelheden bollen en planten betekenen niet dat dit ook allemaal tot bloei ge komen is. Het slechte weer heeft veel kwaad gedaan, waardoor het onkruid welig kon tieren. Hierdoor was het aanzien niet zoals men dat gewenst had. Waarschijnlijk zal het dit jaar met al die overvloedige plasregens niet veel beter zijn! bot Daar is een complete plasticartike- len afdeling, een ruime timmermanswerk plaats en een constructie-afdeling. En deze tweede week mogen de kinde ren ook plakken en knippen met crêpepa pier. Tot vrijdag 12 augustus kunnen ze zich hier elke dag 'van negen nar 's morgens tot vier nur 's middags kostelijk vermaken. CVan onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De Boeren partij heeft nu ook in Hoek van Holland een afdeling gesticht, die een onderdeel is van de afdeling Rotterdam. De afde ling Hoek van Holland is speciaal in het leven geroepen met het oog op de sa menstelling van de nieuwe wijkraad. Door driekwart van de kiesdeler te ha len heeft de Boerenpartij recht op een zetel in de wijkraad. De heer A M. Sala is benoemd tot voorzitter van de afde ling. Het staat vast dat er een kandidaat voor de wijkraad wordt gesteld, maar men kon op dit moment nog niet zeggen wie dat zou zijn. De kandidatuur van de Boerenpartij maakt een eind aan de onze kerheid die er op dit punt bestond. Het zal de AR-partij een van de twee zetels in de wijkraad gaan kosten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ds. A. A. Bos te Veenendaal heeft het hem toegezegde be roep van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen aangenomen. Hij gaat de va- kature bezetten die bij de wijkgemeente Nieuwe Kerk zal ontstaan door het ver trek van ds. W. J. Schouten, die zoals gemeld de benoeming tot godsdienstle raar aan het Groen van Prinstererlyceum heeft aangenomen. Ds. Bos (45) werd in 1954 kandidaat en aanvaarde datzelfde jaar op 8 oktober zijn ambt "bij de Hervormde Gemeente te Kootwijk. Sinds 23 oktober 1960 dient hij de noodgemeente te Veenendaal. (De Hervormde Gemeente te Veenen daal is van Gereformeerde Bondssig- natuur; de noodgemeente houdt aparte kerkdiensten. - red.) m (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandagmiddag heeft burgemeester mr. J. Heusdens een dertigtal deelnemers aan de vierde Summereourse of Industrialisation in het stadhuis ontvangen. Deze cursus wordt in Den Haag gegeven onder auspiciën van het ministerie van eco nomische zaken voor leidinggevende figuren uit de ontwikkelingslanden. Men tracht deze mensen op deze manier een indruk te geven van de mogelijkheden tot industriële ont- plooiinng van hun land. De deelnemers ko men uit verschillende Zuidamerikaanse Jan den. Het gezelschap bracht eerst een bezoek aan Cincinnati Nederland N.V. Burgemeester Heusdens gaf in de burger zaal een overzicht van de geschiedenis van Vlaardingen en van de expansie van de ge meente na de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester ging in op de problemen die me!, dergelijke snelle groei verband houden, zoals huisvesting, onderwijs enz. De leden van het gezelschap namen de gelegenheid te baat een aantal vragen te stellen, met name over de wijze waarop in Nederland gemeenten industrieën proberen aan te trekken en ook de manier waarop de financiën van een gemeente worden ge regeld. Na de discussie bezichtigde het gezelschap het stadnuis en was er nog een ongedwongen samenzijn m de hal van het oude raadshuis. "yAKANTIE houden (we hebben gisteravond afgesproken dat ik er nog even op zou doorgaan) is een. hele kunst. Een kunst die, geloof ik, maar weinigen machtig zijn. En nou moet ik oppassen dat ik niet de schoolmeester ga uithangen, alsof ik, Jan Krant, de vakantiewijsheid in pacht zou hebben. Integendeel, telkens betrap ik ook mezelf er op dat ik het verkeerd doe. U weet hoe dat gaat: Je kijkt al lang van te voren naar je vakantie uit. Je weet meestal al maanden waar je naar toe gaat. Je bestudeert de folders en de kaarten, je maakt daaruit op wat er te koop is en je maakt je plan nen. Je wilt immers zoveel mogelijk zien? En als je dan eindelijk op je vakantie-adres bent aangeland, dan is het gevaar groot dat je achter elkaar je programma gaat afwer ken, Alle aantrekkelijke plaatsen en gelegenheden moeten worden be zocht en je sjouwt de ene dag naar bos A en de andere naar zwembad B, en ga zo maar door. Je vakantie vliegt voorbij en vaak krijg je niet eens de kans door je programma heen te komen want je komt dagen tekort! T)EZE manier van vakantie hou- den geeft je een heleboel te zien, maar daar blijft het dan ook bij. Ik weet zeker dat er meer te genieten valt als men het wat rusti ger aan doet. Maar we jachten en jakkeren zo het hele jaar door, dat we in onze vakantie soms moeite hebben dat hoge tempo los te laten. In dat geval komen we, ook al ligt ons werk stil, niet tot rustDan is er voor pa weinig anders belangrijk dan de voetbalwedstrijd op de tele visie, zelfs al wordt die avond aan avond vertoond, en dan blijft moe elke avond bezig met naaien of brei- en van kleren voor de kinderen die ze de hele dag aan het verbieden is geweest. Echt vakantiehouden is je zelf van dit alles helemaal losma ken. Een kunst! "TEN andere kant van de va-" J-J kantie waarbij we gerust eens mogen stilstaan, zeker als we alle maal weer gezond en wel thuisgeko men zijn, is het gevaar voor ons ven. Ook m deze vakantie is het leven van ons allen herhaaldelijk bedreigd, maar wij zijn bewaard, j Water en verkeer hebben ook dit" jaar weer hun vele slachtoffers geëist. Misschien zijn er ook wel uit uw familie- of kennissenkring die, net als u, opgetogen zijn vertrok ken, maar niet terugkeerden. Een bus met schoolkinderen stort van een viaduct en een ontroostbare rouw doet plotseling zijn intree in tweeëndertig gezinnen. Het bericht verschijnt op de voorpagina's van alle Europese kranten en een zwij gend meeleven gaat uit naar de ge troffen gezinnen. Iemand die ergens aan het Gardameer was geweest, vertelde mij dat daar een drukke /erkeersweg vlak langs een interna tionale camping loopt. De beheerder had hem verteld dat op deze weg verleden jaar veertig kinderen de dood vonden. Om het verschrikke lijke hiervan wat af te zwakken ver telde hij erbij dat ik er wel reke ning mee moest houden dat dit aan- - tal het hele seizoen gold. Ik vertel dit niet om de mensen die naar het Gardameer willen de stuipen op hef lijf te jagen. Er zijn daar meer kam4 peerplaatsen en misschien zijn «f wel veel campings aan het Gardaf meer waar nog nooit één verkeersor/ geluk is gebeurd. Maar ik vertel hu u alleen om ermee aan te tonen dtl het niet vanzelfsprekend is indien 4 behouden thuisgekomen bent. Latei we ons niet te groot voelen om daar voor dankbaar te zijn en onze afhan kelijkheid te erkennen. VEILING WESTERLEE DE LIER, 8 augustus 6400 kg ardappe- len; 300 andijvie, 450 Dubb. bonen; 800 snij bonen; 1700 Alicante; 400 Golden Champ; 10 800 Komkom3368 Waspeen; 110 Rabar ber; 523 Spinazie; 570 Spitskool; 50 StoofSla: 630 Uien: 1900 Rode kool: 250 Prei; 116C Postelein: 480 bos Seldenj; 380 kroten. 1080f stuks Komkom extra: 59 874 I; 24 00® Binn.; 20 000 NetrraeJoen; 1850 Ananas; 350 Suiker: 2000 Ogen; 28S0 Paprika; S20Ö Perziken; 180C Sla; I400O Bloemkool; 32795 Bakjes export, 3700 Binn.; 36.495 totaal. Aardappelen 22—35 kg; Poters 18—20; An dijvie 5669; Dubb. bonen 480; Snij- 130—150; Abcante 190250; Golden Charap 190270; b'ranketna ier 180230; Komkom (krom) 23—27; Waspeen A 26—28, 1819; Postelein 33—49; Rabarber 17IS; Spinazie 58—61; Spitskool 42—47; Uien 38—47; Rode kool 20—34; Groene kool 45; Savole kool 42—46; kroten 33; Prei AI 62, BI 35; Kom kom. AA 22—32, A 19—26, B 15-24,0 14—18, D 12: Netmeloen S 85—115; Blank 8 60—75, 30 20—30; Netmeloen 6 90—110 8 80—90; Rijp 10 55—65, 12 40—45; Ananas 6 110—145 8 85—130, 10 60—1, 12 55—75; Suiker 6 125—180, S 110—155, 10 80 VEILING WESTERLEE Ogeraneloen 155180 st, 8 135145, 10 110—125, Rij o 12 10—30, 15 50; Paprika 4—20; Perziken 4-129; Sla I 10—2814; Bloemkool 8 6369, 8 47—52. 10 31—35, 12 24; Peterselie 1114—2554 bos; Selderij 46(4; Kroten 12; Stoofsla 50—60 kg.; Tomaten A 285410, Ex tra C 305—475; Tomaten A 250—310, B 220—235,1 C 245—375, CC 220—275,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1