Tweede cross was zeer in Motoren en bromfietsen baggerden door polder Aardgasexplosie: man gewond NIEUW! SLAAPKAMERBREED TAPIJT NU OP (SLAAP) KAMERBREEDTE Drs. Buntjer nam van Meteomast van 80 meter deze maand in gebruik 90 Liefde en Vrede feest nog lnstig door nwir% DE UI J DE KLERKS ZN a. een machinist-badmeester b. een werkster RIJKSDIPLOMA PRAKTIJKDIPLOMA 24.- 68.- W egomlegging dl verbreden Emous Strijd tegen luchtverontreiniging JMlo i tent a mm er „Rotterdam aan Zee" bestaat#jaar Ledenvergadering Van H.B.S.S. ,The Motions naar Viaardingen -uif Alle SCH00LARTIKELEN b.v. een DIPLOMAT SCHOOI VULPEN 7,50 (Van een medewerker) SCHIEDAM De tweede bromfietscross, die donderdag avond in de 's-Gravenlandse pol der werd gehouden, trok ook" dit Steer evenals dinsdagavond grote belangstelling. Zo'n kleine vijfhonderd toeschouwers (ook nu weer groteendeels bestaande uit jongelui) hebben gezien, welke capriolen de deelnemers moesten maken om door de woestenij te komen. Ook autokraken in Rotterdam opgelost iiftSliBi mm Velen drukten hem de hand (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In de Broek polder is een begin gemaakt met de bouw van een tachtig meter hoge toren voor waarnemingen, die het K.N.M.I. gaat doen op het ge bied van de luchtbeweging in de lagere luchtlagen. Deze zogenaam de meteomast, die enkele honderd duizenden guldens gaat kosten, zal vooral dienst doen in de strijd te gen de luchtverontreiniging. Man overleden aan «revolten ongeluk Gemeente Schiedam rsubeduidend goedkoper 4RIHNGËN Vandaag en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks MIDDELBARE HANDELSAVONDSCHOOL KENNIS IS MACHT CURSUS 1966-1967 SCHOOLGELD 37,50 a 45,- PER JAAR j De meeste rijders moesten by be paalde modderplassen van hun brorn- fitïs of motor afstappen en zelfs dan jtvramen zj er moeizaam doorheen. De pareer W3S op sommige plaatsen der tig tot veertig centimeter diepi maar dat deerde de renner nlel. Wel verliep de cross daardoor Iraag. want van een elkaar inhalen was nau welijks sprake. Het ging er overigens erg' soepel aan toe bij deze cross, want wanneer een rijder bleef steken, dan schoten direct een tiental Jongens en zelfs meisjes toe om de berijder weer op gang te helpen om met zijn allen de bromfiets enkele meters een duw in de goede richting te geven. Deze keer waren er bovendien «toto- ren van de Motorcrossvereniging Waas land in de klasse van 250 cc en er werd eerst gereden in twee manches. H. v. d. Ende uit Maasdijk werd winnaar van de eerste manche, gevolgd door H, Kruit hof en J. v. d. Ende, die respectievelijk tweede en derde werden. Tn de tweede manche werd H. Kruithof (Maasdijk) winnaar, tweede werd H. v. d. Ende derde Niek Bijl en vierde J. v. d. Ende (Maasdijk), De finale leverde een over winning op voor H. Kruithof, 2. H. v. d. Ende, 3. J. v. d. Ende en 4. M, Bijl. vereniging Maasland, streden ook nog 1 Naast de cross van de Motorcross- enkele Schiedammers met hun" brom mers om de eerste plaats en hierbij werd G. v. Leeuwen winnaar J. Griek tweede on D. Winters derde. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND ~- Met de ar restatie van de twee Rotterdammers in verband met autokraken In de Hoek, blijkt de Hoekse politie eer, goede vangst te hebben gedaan. Niet alleen zijn vele inbraken in auto's nu opgelost wat Hoek van Holland betreft, maar bovendien blij ken de knapen ook inRotterdam veel auto's te hebben opengebroken. De twin tig-jarige H. B., die voortvluchtig was, heeft zich inmiddels bij de politie ge meld. Overigens zijn deze twee niet de enige daders, ook twee militairen zijn inmid dels verhoord door de politic. Deze laatste mannen, eveneens twintig-jarige Rotterdammers, waren in Duitsland gele- SCHIEDAM Donderdagmorgen om half twaalf heeft zich voor de ingang van de metaalbuïzenfabriek Excelsior aan de Buitenhavenweg een hevige aardgasont- ploffing voorgedaan die betrekkelijk goed is afgelopen. De 26-jarige gasfitter J. C. van Leeuwenstein uit Klundert. werk zaam bij de firma T. W, Verdoom te Papendreoht, -was in een-diepe kuil bezig met. een aardgasleiding, die. vermoedelijk niet geheel was afgesloten. Toen een vrachtauto voorbijreed kwamen .de uit laatgassen in contact met het aardgas, waarna een ontploffing volgde en een steekvlam van twee a drie,meter-ontstond. De gasfitter kreegschroeiwondenaan het gelaat en aan de handen. Hij moest zich onder doktersbehandeling stellen. Enkele andere gasfitters die hij hei werk waren betrokken, .onden ver genoeg van de kuil af en liepen geen letsel, op. De brandweer die spoedig ter plaatse was, behoefde geen dienst te doen. i ft VGAARDINGEN Op 31 juli, vyaren 319(3 mensen ingeschreven als woningzoe kenden tegen 3211 een maand daarvoor, in de afgelopen maand werden 118-. aan vragen afgevoerd waarvan, elf wegens gewijzigde omstandigheden-en10-7(omdat gerd. Men verwacht dat nog veel meeriwoonruimte werd-'toegewezen.-Hèt;aahtai inbraken aan het licht zullen komen. 'nieuwe aanvragen bedroeg '03. 1 - n Si_- - -V BSSÜEkS Bij De Klerk is uw slaapkamer al lang geen "vergeten kamer meer. Het zijn óók (eet kamers, wcón-kamers. Voor die slaapka mers hebben wij nu een speciale collectie slaapkamer-tapijt, met aparteslaapkamer- kieuren, en - natuurlijk - op slaapkamer breedte: 300 cm. Ditis'nieuw in Nederland Ook in prijs: een uitkomst voor het leef-baar maken van uw slaapkamer! KAMEH-3REEDTWEN-tapijt, 300 cm breed, in de keuren blauw, tomaat, geel, groen en crème, per strekkende meter. SLAAPKAMERBREED boudê-tapijt, in de kleuren geel. blauw en tomaat, per strek- /IQ kende meter "wi SLAAPKAMERBREED all-nylon tapijt, in de kleuren grij3, groen, blauw, goud en rood, per strekkende meter COMPLETE WONINGINRICHTING BOTTEROAM/DEN HAAG/LTTRÊCHT/YUSSlNGcN/OEVENTEfiWOOfW maandag gesloten (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De werkzaamhe den ter verbreding van het Emous zullen dinsdag 16 augustus beginnen. In ver band hiermee moet het verkeer van de Westlandseweg-Schiedamsedijk in de richting Kethlweg gebruik maken van de Voorstraat en Burgemeester De Bor desplein, tussen 07.00 en 17.00 uur. Het verkeer uit de richting Kethelweg via Emous kan normaal doorgang vin den. Wel dient men rekening te houden tnet af- en aanrijden zandauto's. De ver keersmaatregelen zullen ongeveer drie weken duren. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De economlsch-direc- teur van het Gemeente ziekenhuis, drs. J, Buntjer, hield donderdagmiddag in het zusterhuis van het gemeenteziekenhuis een drukbezochte afscheidsreceptie. Hij was vergezeld van zijn echtgenote, doch ter en schoonzoon. Zijn zoon, landbouw kundige van beroep, kon niet aanwezig zijn omd-t hij momenteel in Nigeria ver blijft Onder de talrijke bezoekers, die van de sympathieke en zeer sociaalvoe- lende" functionaris afscheid namen, be- De belangstelling van het KNMI gaat uit naar de klimatologische gesteldheid van de stadslucht. Het TNO In Delft wil zoveel mogelijk te weten komen over de luchtvervuiling. Aan dg hoge toren kunnen alle denkba re apparaten, die beide lichamen nodi; In zee opgevischle waren. Een 16-tal senepen uit Ouddorp en Goerec hadden ui zee tabak en vaten olie opgevisolit, doch in strijd met de wettelijke bepa lingen geen kennis gegeven aan dcri "tirgemeester van de eerste Nedcrlund- sche plaats welke zij aandeden, in casu den Hoek van Holland. De directie der accijnzen eisebt thans van ieder hunner c®n borgtocht van 400. Daar 7ij deze echter niet kunnen betalen worden on derhandelingen gevoerd. denken te hebben, voor hun doel wor den gevestigd. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling veel eerder met de bouw van de mast te beginnen. De gedachte aan een dr- gelijke mast komt van prof. dr. J.J. "Went uit Arnhem. Hij kwam op het idee om de onderste luchtlagen te on derzoeken door middel van apparaten bevestigd aan een mast. De mast in Viaardingen komt de staan in de Broekpolder, op het terrein van de vuilstortplaats. Om het gevaarte neer te zetten graaft men eerst de grond weg tot men op de zandlaag eronder terecht komt. Dan wordt -een aantal „frames" in de grond geplaatst weike, verzwaard met betonnen platen, dienst gaan doen als zogenaamde ankers voor de aluminium mast. Men hoopt ongeveer 24 augustus de - eerste zestig meter van de mast over eind te zetten. De iaatste twintig meter zal enige dagen in beslag nemen. Aan het eind van de maand kan de mast in gebruik worden genomen. Een soortge lijke toren met eenzelfde apparatuur is ai in gebruik in Noordwijic en IJs- selstein. t? V Ï5 (Van onze correspondent) MAASLAND De heet J. H. Jonge- jans (35) uit Viaardingen is in het Holy- ziekenhuis overleden aan de verwondin gen, die hij donderdag had opgelopen bij een auto-ongeluk op de rijksweg 20 ter hoogte van de brug over de Trekvliet. Het slachtoffer botste, na in een slip te zijn geraakt, tegen een tegemoetkomende auto, waarna zijn wagen in brand vloog. Omwonenden slaagden er in hem zwaar gewond en overdekt met brand wonden uit de brandende wagen te ha len. Na overgebracht te zijn naar het ziekensuis is hij daar in de loop van donderdag aan zijn verwondingen over leden- vonden zich burgemeester H. Roelfse- ma, commissaris van politie K. -Rijpma en echtgenote, de wethouders P. van Bochove, H. Sabel "en W. van Schoone- veld en de raadsleden mejuffrouw G. Burger en de heer M. Eykenaar. Bovendien waren aanwezig de chef van Bureau Huisvesting, de heer J. van der Griend, directeur van Gemeentelijke Technische Bedrijven J- van Har- tingsvelt, ziekenhuispredikant drs. H. "W. Hemmes en specialisten, die aan het zie kenhuis verbonden zijn, alsmede zusters en leden fan het administratief en tech nisch personeel. De toespraken waren kort en bondig maar daarom niet gespeend van warmte «n waardering voor de heer Buntjer. On der meer voerden geneesheer-directeur J. H. van der Berg het woord, directrice B. Essink, die een cadeau onder couvert overhandigde namens de zusters, en.- de internist B, van Esch. Hij overhandigde namens de gezamenlijke specialisten een grasmaaimachine en qveneens een enve ioppe met inhoud. De voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer P. Nagtegaai, (tuinman van het ziekenhuis), zei, dat er als er bij de economisch-directeur werd 'aangeklopt om geld voor onderhoud van de tuin, de ze altijd nog wel een gaatje vond om het te verschaffen. De heer en mevrouw Buntjer" hadden altijd erg met de P.V. van het Gemeen te-Ziekenhuis meegeleefd. Op een tuin feest hadden ze zelfs een keer 'met een vrolijk rondedans meegdaari, zèi de P.V.-ivoorzitter, die een blcemengeschenk in petto had. Ontroerd dankte de heer Buntjer alle sprekers- Hij zei, dat het hem zwaar viel afscheid te nemen. Hij was niet minder dan 27 jaar als secretaris-penningmeester aan het ziekenhuis verbonden geweest. Zes jaar geleden was hij economisch-di recteur geworden. De bouw van het nieu we ziekenhuis betekend» een zware in tensivering van zijn dagelijkse taak. Hij (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De fcam- peerdersvereniging „Rotterdam aan Zee" zal morgen het feit vieren, dat zij veer tig jaar geleden werd opgericht. Voor de kampeerders in de Hoek vormt dit de aanleiding om met de jubilerende vereni ging uitgebreid feest te gaan vieren. Hoogtepunt voor de vereniging zelf-zal zijn een receptie, die "s middags van twee tót vier uur wordt gehouden in'het recreatiegebouw op het nieuwe kampeer terrein. Doordat de kampeerterreinen in Hoek van Holland tot de oudste in Nederland behoren, is uiteraard ook „Rotterdam aan Zee" een van de oudste, zo niet de oudste kampeervereniging in ons land. Omstreeks 1920 werd door enkele Rot terdamse gezinnen en door enige jonge- renclubs voor het eerst in de duinen in linnen tenten gekampeerd. Toen in de, volgende jaren het aantal kamperenden groter .werd, .moest de-,overheid ter voorkoming van minder gewenste toestanden op het gebied van de hygiëne en zedelijkheid aan dit kamperèn, dat verspreid in de duinen gebeurde, enige leiding gaan geven) De eerste daad was om 'de kampéerteriten 'op éen terrein bij-, een te brengen. De keuze viel 'op een stuk grond dat als weiland werd ver huurd aan de heer ^A. Tukker. w Toen de gemeente A had gezegd, moest' zij dok wel B, zeggen, met andere woor-' den zij had op het weiland te zorgen voor drinkwater, sanitair, politietoezicht en verlichting, terwijl een particulier een' winkeltje opende voor de verkoop van levensmiddelen. Thans heeft „Rotter dam aan zee", mede dankzij de activitei ten van voorzitter G. Giesen, zich ontwik keld tot een krachtige vereniging. ft VLAARDINGEN Rijksgocdkeurlnr werd verleend aan de N.V. Bouw- 'en Aanne- mingsmaabschappij Both voor de bouw van 53 eengezöish-iizeti en veertien garages in HoIy-^Noord, ten Dehoeve vande pensioen verzekeringsmaatschappij ..Progress". N.V. te Botterdam. voor Lyceum, H.B.S., M.U.L.O., enr. 9 VEIE SOORTEN AGENDA'S in grote sortering bij: was o.a. ook secretaris van de bouwcom missie geweest. Ten slotte noopte zijn gezondheidstoe stand hem afscheid te nemen van het werk, dat hij zovele jaren met liefde had verricht. Na het officiële gedeelte van de recep tie bleven velen nog geruime tijd gezel lig napraten- Bij het badhuis aan de Lange Haven kunnen geplaatst worden: werktijden: vrijdags van 8 - 20.30 uur zaterdagsvan 9 -18.30 uur maandags van 8 -13 uur werktijden: vrijdags van 16-20.30 uur zaterdags van 10 -18.30 uur maandags van 3 -13 uur Beloning volgens de gemeentelijke rege lingen. Sollicitaties binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan de afd. Personeelszaken ter se cretarie, Nieuwstraat 26, Schiedam. (Van een medewerker) SCHIEDAM De jaarlijkse algemene ledenvergadering van KBSS zal op vrij dag 26 augustus worden gehouden in de kantine op Harga. Naast de gewone agen dapunten als jaarverslagen en ingeko men stukken zal ook een verslag door het bouwfonds worden gegeven, alsmede zullen -enkele aanvullingen en correcties iii het huishoudelijk regëlement plaatsvinden. (Er is-ook-een bestuursverkiezing waar bij de heren D. van Hern en (vele jaren penningmeester) en A. W. den Hoed <ak- tief lid. vain de bouwcommissie) aftre dend zijn en zich niet meer herkiesbaar stellen; De. wedstrijdsekretaris J. de Hoop is ook aftredend maar weer her kiesbaar. -Voorts zullen enkele commis sies benoemd worden en een erelid, die het' zilveren insigne wegens het 25-jarig lidmaatschap zal ontvangen. Ondanks de stijgende prijzen op de wereld-Iedermarkt, kopen onzeikJahten morgen eën'fan- tastisch mooie akte-tas Voor een ongekend lage prtjs. Magnifieke dubbele akte-tas sen'met twee ruime vakken, twee grote voorzakken... zó solide dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert, morgen voor ietimeer dan een tientje. Ideale tassen voor de kinderen -die naar school gaan, maar even goed, voor hun vaders, die naar kantoor zo'n tas kunnen ge- .b'rulken. Morgenvroeg om 9 uur begint de: verkoop van deze dubbele aktetassen met 10 .jaar garantie op het leder, voor - Géén teh of schrift, beit. oeie (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De tachtigjarige Christelijke jeugdvereniging „Liefde en Vrede" zit nog steeds volop ln de jubi leumfestiviteiten. Een van de hoogtepun ten wordt het optreden van de Neder landse beatgroep „The Motions", die aan het eind van de sportweek, van 22 tot 27 augustus, naar Viaardingen komt. „Liefde en Vrede" heeft beslag kun nen leggen op de hal van de gemeente- reiniging aan de Hoflaan waar men een groot aantal jongeren kan bergen. Op deze avond komt ook de populaire Maassluisse beatband „The Black Specs" de feestvreugde verhogen. Op 3en 4 september wordt er een jubelweekend georganiseerd in een jeugdherberg te Eist (Utr.). De toneel groep Argus verzorgt op 21 oktober een avond voor de ouderen terwijl op 7 en 8 november twee feestavonden gepland zijn voor de leden van Obadja. Op 9 en 10 november tenslotte krijgen de junior- groepen hun feest. Ter -aflsuiting- van het- jubileumjaarjis er op 13 november eenherden kingsdienst in de Grote Kerk. Alle leden en oud-leden van L. en V. worden in deze dienst verwacht. De grote Jaarver gadering op 15 november betekent; net, slot van het jubeljaar. 'Nu de vakanties bijna weer voorbij zijn beginnen niet alleen de activiteiten voor het jubileum. Ook de gewone vere nigingswerkzaamheden gaan weer begin nen. Op zondag 14 augustus beginnen, zowel de jongens en meisjes van .Obadja /ondclu' als de ave Tubs van L. en V. VLAARDINGEN Weeshuls: Ten toonstelling „Toen onze grootouders...", 19.00-21.00. EN MORGEN... VLAARDINGEN Grote Kerk: „Kom zingt met ons..." 11.00. Weeshuis: Ten toonstelling „Toen onze grootouders...", 14.00-17.00 en 19.00-21.00. Bethelkerk: A- vondgebed, 19.30. MAASSLUIS Grote Kerk: concert door Feike Asma, 20 00. Klachten bezorging Viaardingen: H. Verhey, Wagnerstraat 24b, tel. 3345, maan dag t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 17.30- 19 uur. Viaardingen: Brand 4444; GGD 2451. Apotheek: Van Hogendorp, Van Hogen- dorplaan 129a. Tel. 4233. Bijkant. De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 28, uitsluitend redactiezaken, tel. 263954 (b.g.g. 010 - 1155S8 en 01893 - 6619). Agentschap: J. V. Gogh, Dr. Zamen- hofstr. 139. teL 162400. Klachtenbezorging: Agentschap zie bo ven, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie 264656, alarm brandweer 269123, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207, tel. 267674. Viaardingen - Bir. C. van Toor Dzn. OPLEIDING VOOR 3 jaar MIDDELBARE H.A.S. 5 jaar MIDDELBARE H.A.S. tevens geldig als Middenstands diploma. met ULO-diploma of 3 jaar HBS in 2 jaar te behalen. Het bedrijfsleven beveelt deze studie vooral voor kantoorbedienden aan. Talen, boekhouden, moderne bedrijfs administratie, stenografie en machine- schrijven. Goedkope Rijkscursus LESSEN OP MAANDAG, DINSDAG EN DONDERDAG ■Inschrijving van leerlingen dinsdag 23 augustus a,s. 's avonds van 7 tot ,9; uur, in het schoolgebouw, Cornells Houtmanstraat 2a, te Vlaardingeru m TN ONS volk zijn de liefhebbers van kerkorgelconcerten een zeer selecte groepmensen. Zij duiden terecht het kerkorgel aan als de. koning der muziekinstrumenten.' Maar zoals het met iedere zaak van. hoge adeldom het geval is: men moet leren ervan, te genieten. Ie mand die zonder enige muzikale kennis of voorbereiding plompverlo ren in een orgelponcert verdwaalt,' zal weinig meer ervaren dan een voor hem onverteerbare klanken- warreling. De .leden van de selecte groep orgelliefhebbers een vriend van me noemt hen „een apart ras" beschikken ovèr deze voor hen'zo nodige kennis van zaken en dat is me gebleken, toen ik op een avond een jonggetrouwd gezin op bezoek kreeg, waarvan man en vrouw blijk baar niet alleen verliefd waren op elkaar, maar ook- op het orgeL Met het logische gevolg dat we aan het discussiëren raakten. Daarin zijn or- geliiefhebbers sterk. Zo'n discussie is leuk, je verrijkt er je kennis mee en het is net of dekop koffie of thee of het biertje er lekkerder bij smaakt. TXAARAAN moest ik denken, toen ik een brief kreeg van een lezer uit Viaardingen, die het zo jammer vond dat er naar een orgel concert doorgaans zo weinig mensen komen luisteren. Vijfentwintig of hooguit dertig mensen, zo schreef hij, in een grote kerkruimte. Dat vindt deze lezer „jammer voor zo'n organist, die jarenlang heeft gestu deerd en die heeft bereikt dat hij zoiets moois kan uitvoeren." Ik ben het met de briefschrijver eens, dat het jammer is dat de groep orgellief hebbers zo klein van omvang is, maar ik besef ook dat het heel moei lijk zal zijn die groep te doen uit breiden omdat de „entreeprijs" tot die groep het verwerven van de voor het genieten van een orgelcon cert nodige muzikale instelling en kennis van zaken voor velen te hoog is. Om die „geestelijke entree prijs" te kunnen opbrengen is nodig een gesteldheid van hart, die het mogelijk maakt afstand te nemen van het lawaaierige dagelijkse leven met beat, televisie, verkeersproble men, ruimtevaart en wat niet al. Een schrale troost kan ik de Vlaar- dingse briefschrijver geven: wat voor orgelmuziek geldt, geldt voor iedere kunstuiting. Ik heb prachtige balletten gezien in éen schouwburg, die nog niet voor de helft was ge vuld. Ik heb over sommige schitte rende voorbeelden van vroeg-middel- eeuwse bouwkunst vergeefs gepro beerd documentatiemateriaal te krij gen „omdat daarvoor zo weinig be langstelling is, dat het de moeite niet zou lonen het te verzamelen." En ik heb door lege musea ge dwaald, waar niemand voor de geëxposeerde producten'van kunste naars van wereldnaam belangstel ling scheen te hebben. Maar ik denk ook met plezier tèrug aan de gezelli ge discussie-avond met de jonge man en vrouw, die me deed besef fen, dat er echt;nog wel jongeren zijn die'bereid: zijni tot het terrein van de waardevolle kunst door te dringen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1