i^feteeds vóórt Burgemeester Aschoff verjongde Rozenburg Een computer kreeg - door het uitvallen van het elektrische net - één seconde geen stroom Regelmatige controle op pensions buitenlanders Burgerlijke stand ROTTERDAM Morgan roept de Mok AGENDA constructeurs en aankomende constructeurs Burgemeester neemt 31 aug. afscheid Laatste vergadering van gemeenteraad F ototentoonstelling voor liet laatst Medische dienst Aft rxVS% ïS,3f P^^I' ■v v.v: iT w v: Hengelconeoursen in park 't Nieuwelant Brandweer Maasland doet mee aan strijd in Joegoslavië Tanker verbouwd tot autotransportschip Geen ernstige overtredingen Yeilingbericfat DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2 A ZATERDAG 13 AUGUSTUS jp66 (Van een onzer redacteuren) rpiEN" tegen een dat burgemeester J. C. Aschoff van Rozenburg -*• zijn wenkbrauwen fronst als hij deze kop leest. Toegegeven, hét is wat overdreven. Aschoff had de ontwikkeling van de gemeente waarvan hij ruim negen jaar burgemeester was niet in zijn hand. Maar het Rozenburg dat woensdag 31 augustus afscheid van hem neemt, omdat hij de volgende dag burgemeester van Terneuzen zal zijn, is een ander Rozenburg dan het Rozenbuprg dat hem op 1 juni 1957 inhaalde. Het dorp maakte in deze negen jaar een gedaante verwisseling door die haars gelijke in den lande niet of nauwelijks kent en het was burgemeester Aschof die aan dit proces leiding gaf. Voor alle betrokkenen op een vlotte en plezierige manier! „Jongste" gemeente Burgemeester Aschoff heeft zijn Rozenburgse ambtsperiode er op zitten. Hij verlaat een ander Ro zenburg dan het Rozenburg dat hem ruim negen jaar geleden ver welkomde. Het is verjongd, ver nieuwd en vergroot. Van zijn toe komstige gemeente weet hij nog niet veel. Wel dat ook daar de relaties met Rotterdam zullen blijven bestaan. De heer Aschoff hoopt dat die in Terneuzen even pretlg zullen zijn als ze in Rozen burg waren. mm Die ene seconde is genoeg om in het werk van vele mensen - voorberei dingen soms van vele jaren - grieze lige fouten te laten sluipen. Dat mag niet; dat kan niet. Daarom hebben vele grote bedrijven een noodstroomaggregaat, dat het werk van het openbaar net automa tisch overneemt, zonder enige onder breking. Deze aggregaten, niet alleen voor computers, maar ook voor telefoon centrales, televisietorens, ziekenhui zen, verkeerstunneis, enz. ontwerpt, fabriceert én installeert HEEMAF. En niet alleen noodstroomaggrega- ten, maar ook volledige elektrische uitrustingen voor fabrieken, centra les, bruggen, sluizen enz. Het is duidelijk, dat het ontwerpen van zulke grote en belangrijke op drachten een verantwoordelijke op gave is. Op onze PROJEKTENAFDELING zijn bureaus en tekentafels vrijj voor bekwame die willen meewerken aan deze grote en kleine - maar altijd interessante - projekten. Belt U eens met onze Personeelsafde ling voor het maken van een af spraak voor een oriënterend gesprek. U verneemt in dat gesprek alle bij zonderheden over het werk (in een nieuw gebouw), over de salariëring en de promotiemogelijkheden, over de huisvesting, over de personeels clubs, enz. Dezelfde mogelijkheden zijn er ook voor TEKENAARS die een carriëre willen beginnen bij een bedrijf met wereldfaam. Schriftelijke sollicitaties of verzoeken om inlich tingen te richten aan de Personeels afdeling, Postbus 4, Hengelo (Ov.). HEEMAF N.V. HENGELO TELEFOON (05400) 15830 IHBËI Recreatie-man Geen gepreek SCHEEPVAART- en industrie-' burgemeester J. C. Aschoff, helemaal thuis in de druhke be drijvigheid van het Europoort en Botlekgebied. 'Wit- VLAARDINGEN „Bij aperte onwil of een uitstel, hetwelk ex cessief dreigt te worden, zullen wij niet aarzelen, desnoods door dwangmaatregelen een einde te maken aan ongewenste toestan den. Wij zijn namelijk met u van mening dat de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten menswaardig en veilig dient te Probleem .'9JmUIi\(ÏËN Vandaag. en morgen en dagelijks SdHEDAM en dagelijks DE vertrekkende burgemeester ver. gelegenheid hun welkom uit te spreken. telt bet verhaal van de metamorfose De burgemeester zegt dan tegen de domi- met opgewekte nuchterheid en hij is er nees en de pastoor. „Eén van u krijgt de man niet naar de ontwikkeling op zeven minuten, vijf mag ook, maar acht eigen naam te schrijven: niet en astublief geen gepreek". ti, Op hun beurt laten de Rozenburgse „Toen ik hier kwam was het dorp oud. Het had een agrarische bevolking van drieduizend mensen. Import was er niet. Een boer haalde eenmaal per week met een paard en wagen het huisvuil op. Vuilnisemmers waren er niet. Verolme was net gevestigd en nog niet eens officieel geopend. Meer in dustrie was er niet." En toen begon de nieuwe burgemeester aan zijn nieuwe opdracht: Hij sloeg van eerste paal tot eerste paal steeds voort, ontving koninklijke bezoeken en arran geerde aan de lopende band begroetings- samenkomsten voor de nieuwkomers. Rozemburg groeide en vergroeide want in met Botlek- en Europoortgebied schakelden de industrieën zich als een lange ketting aaneen en Rozenburg bouw de woningen om de werkers te kunnen huisvesten. Vele honderden nieuwe wo ningen kwamen voor nieuwe mensen, de laatste twee jaar zelfs duizend netto per jaar. Netto, want er werd ook heel wat afge broken. Nieuwe mensen, want de agra rische bevolking vond elders heenkomen. De meesten in de Noord-Oost-Polder, in het algemeen zijn ze allemaal goed weg gekomen, al Heeft dit uiteraard wel heel wat problemen gegeven. Zo vernieuwde Rozenburg zich tot een frisse woongemeente voor achtduizend mensen, waarvan tachtig procent import. Mensen trjt nieuwe banen en jonge ge zinnen die het geboortecijfer sterk deden stijgen. Zo ook verjongde Rozenburg zich, daalde de gemiddelde leeftijd tot 27,9 jaar en werd Rozenburg een van de „jongste" gemeenten in het land. Deze verjonging maakte scholen bouw op grote schaal nodig. De bestaande scholen waren niet best en werden allé door nieuwe vervangen. Op dit moment zijn nog in aanbouw: twee kleuterscholen (de derde „zit te komen"), drie lagere scholen en een centraal gymnastiekgebouw. Ten dienste van die sterk groeiende bevolking kreeg het oude raadhuis er een uitbreiding bij die groter was dan het bestaande gebouw, kwam er een ge meentelijke technische dienst met een eigen huisvesting en een onderafdeling voor de Blautsoenen, verdubbelde zien het brandweerkorps,- dat binnenkort sa men met de Gemeentewerken zal- kun nen beschikken over een nieuwe garage waarvoor de rijksgoedkeuring ontvangen is, werd het aantal sportvelden verdub beld en kwam er o.a. een tennispark tot stand („getennist werd hier vroeger niet"). De heer Aschoff is een „industrieburge meester". Voor zijn Rozenburgse ambtsperiode was hij acht jaar wet houder in Velzen, waar hij veel bemoeie nis had met de Hoogovens. In rozenburg was het niet anders: alle bedrijven in Botlek- en Europoort heeft hij zien ko men. Hij was „als kind aan huis" bij de grote en kleinere bedrijven en zij zien hem straks node vertrekken naar de gro tere industriegemeente Terneuzen, waar eveneens een zeer krachtige ontwikke ling gaande is. kerken zich van Jmn goede kant zien: Zowel „kerk en Industrie" als „kerk en recreatie" verrichten uitstekend werk. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Alle leden van de Vlaardiogse Heagelaarsbond worden her innerd aan de concoursen, die binnen kort speciaal voor hen worden gehouden in de wateren van park 't Nieuwelant in de Babberspolder. De jeugdleden komen op zaterdag 20 augustus aan bod en deze kunnen zich tot vrijdag 19 augustus voor deelname opgeven. De bejaarde en invalide leden worden op zaterdag 27 augustus met hun hengeluitrustingen in het park verwacht en kunnen zich tot vrijdag 26 augustus aanmelden voor deelname. Het inleggeld bedraagt ƒ0.50 en de vol gende bestuursleden schrijven de liefheb bers van de hengelsport gaarne voor deel name in: W. Coolen, Parallelweg 114c-, M. Haddeman, Joh. de Withstraat 126a; G. Heaneveld, Wilhebninastraat 30 en D. Berveling, Spechtlaan 251. Beide concoursen beginnen 's morgens om negen uur en in het uiterste geval is het ook nog mogelijk om zich een half uur tevoren aan te melden. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG De Rozenburgse ge meenteraad komt woensdag 31 augustus om 16.30 uur in buitengewone openbare vergadering bijeen in verband met het vertrek van burgemeester J. C. Aschoff naar Terneuzen. Na de vergadering wordt een af scheidsbijeenkomst voor genodigden ge houden. In aansluiting op deze bijeen komst is er een receptie voor de bevol king. (Van een onzer verslaggevers) tus komt de gemeenteraad nog eenmaal in zijn oude samenstelling bijeen in een gewone openbare vergadering. Deze ver gadering is nodig om een aantal lopende zaken af te doen zodat de nieuwe raad, optreedt niet met half afgewerkte zaken jaqttrajdas uba Jjoam. ajsaoa ap ut aip te maken krijgt. Op 31 augustus is er een buitengewone raadsvergadering waarin afscheid zal worden genomen van de aftredende le den. Deze bijzondere vergadering begint 's morgens om negen uur. Maar al Is de heer Aschoff dan „indus trieburgemeester", hij is niet minder een „recreatieburgemeester" en als actief lid van het dagelijks bestuur van het recrea tieschap Brielse Maas kan hij bij zijn vertrek neerzien op duidelijke successen die hier werden berekt. Met name de ÏCrabbeplaat is recreatief tot geweldige ontwikkeling gekomen en voldoet in ster ke mate aan de behoefte. He burgemeester zegt: jat sta op het standpunt dat de mensen niet te ver van huis goede recreatiemogelijkheden moeten hebben. Hat acht ik ees le vensnoodzaak. Zowel het Breilse Meer als de duinen op Voorne voldoen aan deze behoefte." In dit verband stemt het de Aschoff ook tot genoegen dat juist dezer dagen werd begonnen met de aanleg van een dijkverzwaring voor de grote boulevard met twee verkeerstroken, een fiets, en een wandelpad met diverse gezellige zi tjes langs de Nieuwe Waterweg. Over anderhalf twee jaar een belangrijke aanwinst voor de passieve recreatie. En wat het dorp zelf betreft? De burge meester Is er altijd op uit geweest de nadelen van de industrie zoveel moge lijk weg te nemen. Daarom was het zijn streven, en dat van het gemeente bestuur, het dorp helemaal in het groen te „verpakken", een streven dat wonderwel is gelukt: Het Rozenburgse woongebied bestaat voor 60 procent uit groen, voor 15 procent uit straat en voor 25 procent uit woningen. Tot het wegnemen van de nadelen van de industrie behoort ook de strijd tegen de luchtverontreiniging. Burgemeester Aschoff (lid van de Raad voor de Milieu hygiëne) is van mening dat dit probleem door overheid en industrie samen moet worden bestudeerd en aangepakt. „Geen geest van twee partijen kweken, maar samen er aan werken". In het algemeen heeft de heer Aschoff de bereidheid bier toe bij de industrieën beslist gevonden. Hij vindt dat hierover nog veel verkeer de meningen bestaan. Hetzelfde is het geval met het nieuwe bestuurslichaam Rijnmond, (,,'k Had er best nog een poosje in willen mee willen doen"). „Men komt te snel met kritiek. Gelukkig zijn nu een stel deskundige mensen aangetrokken, maar die zijn nog maar net met bun studies begonnen, wat wil je-" Burgemeester Aschoff, veelzijdig man als hij is, houdt zich ookbepaald met afzijdig van het kerkelijk gebeuren. Niet voor niets was hij jarenlang ouder ling-kerkvoogd bij de Hervormde Ge meente te Santpoort en zelfs Synodelid. Hij weet hoe hij als burgemeester de kerken kan dienen met een regelmatige informatie1 over-de ontwikkeling van de ten en de, pastoor,vop zim-karner wegwijs temaken in. de, plannen: „Dé, kerken moeten waten waar ze aan toe Zi}va' als'èfe begroet;rigsayonden vóór de nieuwe tfewariersf'wofderi' gehouden, dan gijn de kerken er ook en krijgen zij (Van onze correspondent) MAASLAND "Voor de derde maal zal de Maaslandse Vrijwillige Brandweer deelnemen aan de Internationale Brand weerwedstrijden, die dit jaar wan 3 tot 11 september in Kariovac te Joego-Slavië zullen "orden gehouden. In heide vorige wedstri "en, 1961 in Duitsland en 1963 in Frankri.k, wisten de Maaslandse brand weerlieden successen te boeken. Uit bijna alle landen van Europa wordt aan deze wedstrijden deelgeno men. Bovendien door landen' achter het ijzeren .gordijn, door Latijns- en Zuid-A merika en Afrika. Uit Nederland zullen Amstelveen, Oost. voorne en Maasland vertegenwoordigd zijn. In totaal zullen ongeveer -14.000 brandweerlieden elkaar bekampen, het geen neerkomt op ongeveer 1400 korpsen. De deelnemers zullen onderdak krijgen in een daarvoor beschikbaar gestelde legerkazerne. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vanavond, zater dag, is er van 19.00 tot 21.00 uur voor het laatst gelegenheid de tentoonstelling „Toen onze grootoudera kinderen waren", in het Weeshuis te bezoeken. De expositie heeft zeer veel belangstel ling getrokken. De week verlenging is dan ook niet overbodig geweest. Halver wege de afgelopen week werd de drie- duizendste bezoeker reeds geregistreerd. Een verdere verlenging zit er echter beslist niet in. Vanavond is het de laatste kans voor hen die het Vlaardingen van 50 jaar terug eens willen bekijken. ROZENBURG Vrijdagavond 26 augustus vergadert de gemeenteraad voor het laatst in zijn hui dige samenstelling. Koffie-surrogaal. In DuitEchland wordt onder toezicht van d® overheid dit jaar haagappels (vruchtjes van Mei- of hage- doorn) ingezameld, teneinde daarvan een product ter vervanging van koffie le vervaardigen. Voor dat doel is door de regering een oorlogs-maatschappij „,,vooë j i Surrogaten opgericht. De be- voir ROTTERDAM De werf Van der GiessenDe Noord N.V. in Alblasserdam heeft in opdracht van de rederij J. A. Reinecke in Hamburg een motortank schip van 3.450 ton laadvermogen omge bouwd tot autotransportschip met de naam Travetal, -Het schip, dat nu 450 per sonenauto's kan vervoeren, is woensdag afgeleverd. Tot de werkzaamheden be hoorden onder meer het maken van een dubbele bodem, een tussendek en het vervangen van het bestaande bovendek door een geheel nieuw, dat circa ander halve meter hoger moest worden aange bracht. Tussen het nieuw ingebouwde tussen dek en het nieuwe bovendek is een hijs- baar dek aangebracht, dat door middel van elektrische lieren wordt bediend. Dit doet dienst bij het vervoer van personen auto's, zodat in het tussendekruim de auto's in ttwee lagen worden vervoerd. Bij het vervoer van vrachtwagens wordt het hijsbare dek tegen het bovendek aan getrokken, zodat er dan één ruimte ont staat. De voorsteven boven het nieuwe tus sendek is opklapbaar gemaakt. Door mid del van hydraulische pompen wordt dit in zijn geheel naar bovengedraaid. Ook is een rijbrug ingebouwd voor het in- en uitrijden van auto's. VLAARDINGEN Geboren: Antonie C zv A C van Toom en. P van Es; Ronald M zv C A van Vecnen en K Meertens, Maassluis. Overleden: J Horree 65 cv I Langhorst: F van der Giessen 7? ev F Vermaas; J van Niel 2 w, Rozenburg. „Met .deze regels besluiten burgemees ter en wethouders het', antwoord op de vragen die het liberale lid van de gemeenteraad IL M. J. Dubbeldam enige tijd geleden stelde over de hulsvesting van buitenlandse werknemers en het toezicht op de pensions waarin deze verblijven. Van excessen in pensions of onwil om aan de voorwaarden te voldoen is vol gens het college momenteel echter geen sprake. Sinds 1963 wordt incidenteel con. trole uitgeoefend op pensions voor bui tenlanders. Uit het oog moet niet worden verloren dat dit voldoende was omdat pas geelide. lijk aan de huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten een algemener karakter heeft aangenomen. Het college heeft vorige maand overigens een besluit ge nomen, de controje op huisvesting in pensions een geregeld karakter te geven. In Vlaardingen werken volgens gege vens van het GAB 557 buitenlandse arbeiders, 380 van hen wonen ook in Vlaardingen, van wie 199 in dertien pensions met vijf of meer vreemdelingen. Het college is van mening dat alie buitenlandse werknemers die aan het produktieproces in Nederland deelnemen ook recht hebben op een aan redelijk eisen voldoende huisvesting. Het pro bleem is dikwijls dat de buitenlanders zelf met mindere eisen genoegen nemen. Soms is dit een belemmering voor een gericht beleid van de overheid. B. en W. nemen aan dat de vraag van de heer Dubbeldam om scherper toezicht niet inhoudt op zelfstandig door buiten, landers bewoonde huizen. Dat zou naar hun mening een ongeoorloofde inmenging zijn. Ook tehuizen waar een enkele kostganger inwoont willen B. en W. buiten beschouwing laten. Voor wat betreft de pensions van enige omvang geschiedt de controle volgens de Bouwverordening Vlaardingen en de Al gemene Politieverordening. Tussen eind 1963 en juni 1966 heeft het college een achttal malen voorwaarden gesteld tot SCHIEDAM Ondertrouwd: G J Beek man 23 en G C Schutte 21. P Beljaars 19 en Kerssen 19. A A H Boon 27 en M H ViUerlus 21. F Bovenberg 37 en G M J Adriaansens 37. A Hartog 20 en L Duiihuizen 21. H van Hemen 22 en W L van Buuren 19. H Krom menhoek 24 en E J van Ravens 22. B C de Man 19 en J J den Outer 18. A Monster 20 en M W van der Avoird 22. A Oosterveld 20 en J K Bakker 21. A van Prooijen 58 en F Graalman 52. B G Reedijk 22 en H Volheda 23. B Roctus 22 en C Korsten 21. D Stetae 23 en T van Nugteren 22. J A A Suljker 22 ea M H C van der Hoeven 20. W H van der Velden 24 en H Bonwens 22. B Vrij 21 en E L van Iperen 20. C Wolters 19 en T Liekendiek 18. Getrouwd: F Bonefaas 22 en R W de Vos 22. P A M van der Endt 22 en J A M van Wwinden 23. W Struijk 22 en J M van der Linden 21. J Feteris 34 en M de Held 18. J M Flux 20 en H J M Lljbers 19. E A van Soest 24 en C C M Plooij 23. M Plloij 38 en J A Schaar 30. P J op ten Berg 21 en D F M Neleman 20. W van der Veer 25 en R Renard 24. C F van Dulleman 23 en D van Wijk 20. B van Beek 36 en A M Blumenthal 21. M de Jong 27 en A M G den Houting 20. Groeneweg 28 en Y C de PrieSIie 287b F Geboren: Lijdia G, dvCC Fonk en S J Sneep. Romko F J, z v J P J Sehlarmann en H M Wijzenborke. Joseph us H, z v F Hartman en M J Kegel, Ronald, z v A Om- mering en J van der Slot. Abraham J W, z v B Berendsen en W L Lit. Koppenjan 20 en M H Bergkotte 19. Overleden: JCW Wansink 83, wed Ven- VLAARDINGEN Ondertrouwd: Cornells Smit, 29, Jan de Rooijstraat 17 en Allda Spee, 27, Jan de Rooijstraat 17. Cornells Kraijo. 28, Rotterdam en Elizabeth Geertrui- Nieuwenhoff, 24, Burg. Luijerinksingel 6. Plooij, 23, Pr. Hendrikstr. 14 en Come- Wlt, 18, Pr. Hendrikstr. 14. Fulps van ,'22, Den Helder en Ler.i Hakker, 19, branütitr. 33. Adrianus Johannes Ga- i Maria Hersbach, 28, Poeldijk en Hendri- ka Janna Ruizenaar, 20, Van Viandenstr. 57. Johannes Krijgsman, 23, Schiedam, en Allda Jannetje Brijs, 19, Bentheimstr. 18. Antoon Christiaan Johannes WlUebrands 3 Dijklaan 73 en Dirkje van Steensel, 25 Dijklaan 69. Gerrit de Kok, 22 Dr. Brugmastraat 32 en Lena van Minnen, 23 Brederostr. 6b. Gerrit Verheij, 33 Cronjéstr. 48 en Christina de Wit, 21 Prof. Teldersstr. 179, Gerardus Jan van der Vaart, 21 Eendrachtstr. 38 en Klazi- na Geertruida Sluimer, 20 Diepenbrockstr. 159. Cornells van Putten, 28 Rotterdam en 12. Geboren: Michel z.v. J. H. Hoevenaar en Angelina Maria van Leeuwen, 20 Bomeostr. J. Pont, Sonoystr. 71. Cornells z.v. C. van der Stoep en I, J. Zwart, Fann, Scholtenstr. ld. Wilheimina Nicollna d.v. W. N. Goos en J. C. Treffers, Dayer 8. Paulus Hendrikus z.v. L. Borsboom en H. Boelen Schoolstr. 11. Antonette Lucienne d.v. L. van den Bos en J. van der Jagt, Sperwerlaan 307. Marcel z.v. R. W. Hofman en O. C, van Oosten, Vaart- weg 88. Rebekka d.v. H. van E&Scker en J. van Linden, Spechtlaan 722. Salomè Sophia d.v, A. Kool en T. Stem, Chopinstr. 21b. Trooster, 21 en Margaret ha Elizabeth Bree- Getrouwd: Andreas Domtnksus Antonitw Trooster, 21 en Margaretha Elizabeth Bree- man, 21. Arie Don, 25 en Beatrix de Jong, 19, Paulus Johannes Westerdijk, 24 en Fleun- tje Johanna de Pee, 22, Johan Smits, 18 en Jenny Sleke, 17. Overleden: Cornells Antoon van der Hoek, 84 wedr. van E. Letterman, Maassluis. MAASSLUIS Geboren: Sandra Juliana dr v B K Noorderwerf en M E van Dam: Charles ziv v G J Haring en M R van Leeuwen: Aagje Maria dv D T Prince en M van der Meer; Jeannette dr v C Booister en J N Lagerwij; Margaretha dr v H van Velden en A van den Berg: Gerrit Hendrik zn v H van Dorssen en A M van der Sluis; Marianne dr v L Wander en J I Spijker: Reto Andreas zn v H J A van Aaien en A Zaugg; As tri a Jolanda dv D C de Leeuw en J C J Soeters; Albertha Jantina Jacobs dr v J F L v Kessel en A J de Wit. Ondertrouwd: H H Huisveld en K KNOL: A den Engelsman en C M de Heus. Getrouwd: A Stolze en M W Noordam. het treffen van maatregelen. Eenmaal heeft dit ertoe geleid dat een pension in een ander pand werd ondergebracht. Het college si van mening dat de gestelde eisen moeilijk: scherper kunnen worden gesteld. De betrokken pension houders moeten, gezien de door hen te maken kosten, een redelijke termijn heb ben om aan de gestelde eisen te voldoen. Tegen onwil of te lang uitstel zal streng worden opgetreden. Do Maasstad wordt toch opgenomen in het binnenlandse luchtnet van de Neder landse Luchtvaart Maatschappij (NLM, dochtermaatschappij in oprichting van de KLM). Dit blijkt uit de nieuwe KLM- dienstregcling die is uitgegeven en een inlegvel geeft met de dienstregeling van de NLM. Rotterdam wordt 's morgens aan gedaan door de Friendship die uit Maas tricht naar Schiphol gaat en 's middags door het toestel dat uit Amsterdam naar uid-Limburg gaat. Op heide vluchten wordt ook Eindhoven (Welschap) aange daan. Het is lange tijd onzeker geweest ol Rotterdam zou worden opgenomen. Aan vankelijk dacht men bij de KLM dat Rot terdam geen interesse had en bovendien zou liet binnenlandse net tevens aanvoer voor de KLM en Schiphol betekenen met aansluiting op de internationale lijnen. Rotterdam heeft dat, dank zij goede lucht- verbindingen met Londen, niet nodig. Toen zowel het gemeentebestuur, de Iueht- bavendirectie en de Kamer van Koop handel de KLM duidelijk hadden gemaakt dat er wel interesse in Rotterdam be stond, moest de hele opzet worden ge wijzigd om dit mogelijk te maken. Een enkele reis RotterdamAmsterdam (of omgekeerd) kost elf gulden en een dag- retour zeventien. Daarbij komt dan nog de luehchavenbeiasting op Schiphol. Deze wordt op Zestienhoven niet geheven. Op het binnenlandse net zullen de verplichte tijden van aanwezigheid op de luchthavens voor het vertrek vanmoedelijk aanzienlijk korter zijn dan tot dusver, nu varieert dk van drie kwartier tot een uur. Luchtvaart, direkteur A. v. d. Hoeven is blij met de beslissing. Hij ziet het voordeel vooral in de mogelijkheid om vanuit het Oosten de randstad snel te hereiken. Hij denkt niet dat de belangstelling om vanuit Rotterdam naar het Noorden en Oosten Ie vliegen groot zal zijn. De tijden noemde hij voor Rotterdam uitstekend. De odbtendvhidht is zo gepland dat mensen uit Limburg en Brabant juist op tijd in Rotterdam zijn oin de KLM-vlucht naar Londen te kunnen halen. Deze doorverbindingen zijn erg be langrijk. De Luflhansa-lijn op Düsseldorf doet het niet zo goed als verwacht. Deze vluchten geven in Duitsland namelijk geen goede doorverbindingen op het inter nationale net vanuit Duitsland. Intussen is békend geworden dat het binnenlandse luchtnet een feit is. De KLM heeft mee gedeeld dat op 29 augustus de eerste vluch- ten zullen worden gemaakt. De NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij} zal worden geleid "door oud-KLM-gexagvoerder J. J. Abspoel. De twee van de luchtmacht gehuurde Fokker-Friendships krijgen de namen en registratienummers: PH-KFA .Jan Dellearts" en de PH-KFB „Willem Versteegh". In het net zijn opgenomen Rotterdam, Eindhoven, Maatstricht, En schede en Groningen. Alle heen- en terug reizen zjjn. zo gepland dat ze met alle door de lucht met Amsterdam verbonden luchthavens op een dag mogelijk zjjn. De aankomsten op Schiphol geven goede aan sluitingen. Het personeel van de NLM komt van de KLM. Het heeft inmiddels een vol ledige Friendship-opleiding achter de rug. Er komt geen stewardess maar een hof meester aan boord. Er zal slechts koffie VEILING WESTERLEE DE LrER, 12 augustus 6000 kg aardap- pe!en. i ICO andijvie, S00 Duhb bonen. 110 Pronkbenen. 1600 Snijbonen. 2500 Aiicant. 400 Golden Samp, 8QOO Komkom. 470 Waspeen. 53 Pepers. 700 Postelein, 840 kg spinazie, 720 uien, 240 Kroten, 240 Prei. 370 bos peen. 420 Peterselie. 1000 Selderij, 7650 «tuks Komkom Extra. 53000 I, 7500 Bm - totaal 71,150. 13000 Netmeloen, 3200 Ananas-, 283 Suiker-, 150 Ogen-, 13000 Paprika, 160 Sla, 800 Perzik. 34000 Bloemkool. 42.825 bakjes Export, 850 Bin - 49.425 totaal. Ogenmeloen 6 130 stuk. 8 120, rijp 10 5—-105, 12 75-80. is 50. Paprika 4-45. Perzik 3-28. Sla I U-28ia, Bloemkool 6 67—71, 8 4254. 10 32—34. 12 25. 15 20, Bospeen 20—33 bos. Peterselie 12—119, Selderij 2014, Kroten 9, Tom 275305, A 285—320, Extra C 250—315, Tomaten A 290—2®, B 255-300, Cl 235—055. Aardappelen 1928, Poters 1215. Andijvie 40J3, Dubb. bonen 50—05, Pronk- 8085, Snij- 70115, Alicante 160—30, Golden Samp 210,253, Frankethaler 180290, Komkom (krom) 12. Waspeen A 30—37, B 13. Pepera 135215, Postelein 423. Spinazie 1531, Uien 1731. Rode kool 15—33, Kroten 31, Prei AI 58, Komkom AA 15—18, A 12—14, B 1225, C 12, Netmeloen 6 40—70, blonk 6 3540, 10 25, Netmeloen 8 85—115, 8 70—73, Rijp 10 55, 12 40, Ananas 6 80—125. 8 85—85, 10 50—75, 12 40-60, Suiker 6 135—190, 8 95—170, 10 70—110. Schiedam: J. Mokken storm. Graaf Flo- risstraat 75, tel, 264098; C. J. M. Vloot man, Singel 151, tel, 267760; P. van Sant brink, Van Heuven Goedhartstraat 97-111, tel, 262562. Vlaardingen: H. A. v. d. Hoeven, Em- mastraat 115, tel. 3495; M. Prins van Wijn gaarden, Van Hogendorplaan 28, tel 6264. Maassluis: G. A. A. v, d. Poel, Alb. Cuyppiein 11-12, tel. 2900; verloskundige mej, v. d. Veen, Jac. Catsstraat 24, tel. 2376 en mej. v. d. Hoeven, Willem Pijper laan 64, Maassluis-West, tel. 4380. Maasland: P. Noordam, Molenweg 1, tel. 01899-2035; veearts voor Maasland en Vlaardingen P. H. Kleinjan, Kethelweg 13a, Vlaardingen, tel. 01898-2467. Hoek van Holland: H. J. Fokkens, Har- wichweg 210, tel. 2566. m 'TOEN ik laatst aan een van m'a goede vrienden vroeg wat Rjjn mond was, kreeg ik dit antwoord' „Da's die schaakclub, die vori» week werd opgericht!" De man had nog gelijk ook. Een ander beant woordde diezelfde vraag met ea, peinzend: „Is dat niet dat nieuw» café, dat ze daar op die hoek n* hebben geopend?" Ook die man had gelijk. Het ziet er naar uit, dat het woord Rijnmond in Rotterdam ea het gehele gebied van de Nieuwe Waterweg net zo'n modewoord aan het worden is ais niet zo hee! lang geleden het woord „Europa". Aan die laatste mode danken we ontelba re Europoorten, een Euromast, bijne een Europaplein, een Euroster en noem maar op. Maar dat wil hele maal nog niet zeggen, dat het begrin Rijnmond of zelfs het begrip Eure- pa de doorsnee Rotterdammer aanspreekt. Ik zal eerlijk zijn: mij ook niet. Zeker, omdat mijn colle ga's en ik de geboorte van hei „openbare lichaam Rijnmond" heb ben meegemaakt en er over hebben geschreven weten we er vanzelfspre kend wat van. Maar met volle over tuiging te zeggen, dat ik precies de betekenis van de vorming van dat bestuurslichaam ken, dat ik me nu burger gevoel van een „groter ge- heel dan een Waterweggemeente, maar een kleiner geheel dan de pro vincie Zuid-Holland", neen, ik geel ronduit toe dat dit niet het geval is T\E bestuursvormen in onze mo- deme Nederlandse samenleving beginnen ons wellicht te ingewik keld te worden. Het zoeken en vin den van de weg in het ambtelijke en volksvertegemvoordelijke bos is een apart vak geworden, waarin de gewone burger de weg niet meer weet. Maar dat geldt niet alleen voor bestuursvormen. Weet u aan het eind van de week of de maand, waaruit uw inkomen precies is sa mengesteld? Kent u precies de bete kenis van alle codes en afkortingen, voor toevoegingen en aftrek op uw eigen wekelijkse of maandelijkse pa piertje, dat met het moderne woord „loonslip" wordt aangeduid? Be grijpt u waarom u een week gele den drie cent meer kreeg dan een maand tevoren en waarom u volgen de week twee en een halve cent minder krijgt? Weet u precies, hoe veel er aan postzegels op een brief van zoveel gewicht moet, hoevee! belasting u betaalt en in welke vorm. hoeveel een tram- en auto- busrit kost van. "Vlaardingen naar de Prins Alexanderpolder? Het gehele openbare en sociale leven is een ge compliceerde zaak geworden met honderd-en-een regels en regeltjes, die allemaal op een andere manier moeten worden toegepast In eat dergelijke samenleving Is het moge lijk geworden, dat een oude dame pas enige dagen na haar overlijden in haar huis wordt gevonden, dat een Franse jongen een week lang gewond naast een weg blijft liggen en dat uw buurman grote moeite heeft met het zoeken naar werk omdat hij „te oud is" terwijl u t zelf goed hebt. En in een dergelijke samenleving kan ik me voorstellen dat sommige jongeren hels-recalci- trant worden en de hele boel „in elkaar willen trappen". Alleen...» Ik weet voor dat alles geen oplossing. Het zou wel eens kunnen zijn, dat we ieder voor zich de grootste moei te hebben om ons staande te houden in de maatschappij van nu, die wel eens met een groot woord als wel vaartsstaat wordt aangeduid. HOEK VAN HOLLAND: Herv. Gem: 10 en 7 ds. Wassink Gerei; 10 en 7 ds. Rullman Herv. Evang: 2.30 ds, Vroegindeweij te Dcllt Vrijz Herv: 7 ds. Meihuizen te Den Haag. MAASLAND: Herv. Gem: 10 en 7 ds. Kelj zer Gerei: 10 en 7 ds. Potjer. MAASSLUIS: Herv. Gem: Grote Kerk 10 dhr. Krataia te Den Haag 7 ds. Brouwer te Honselcrsdijk Rusthuis 9 ds. Kalkman Ich- thuscentrum 10.30 ds. Kalkman Gerei: Im- manuelkerk 9.30 ds. Dercksen 430 ds. Duursema Maranathakerk 9.30 ds. Duurse- !M 430 ds, Dercksen Chr. Gerei: 930 en 430 ds. De Jong Gerei. Vrijg: 830 en 2.30 •ds. De "Waard te Hardenbérg Ned. Prot. Bond: 10.15 ds. Van Rossum te Voorburg Leger des Heüs 10 samenk. 6.45 openl. samenk. 730 samenk. ROZENBURG: Herv. Gem: Immanuëlkerk 9.45 ds. Evelein 630 ds. Westerveld „De Schans" 9.45 ds. Westerveld Geref: 830 ds. Mantz 630 ds. Winter Chr. Gerei: 9 en 6.30 ds. Van Smeden Gerei. VrlJg: 9,45 en 330 ds. Deddens. VLAARDINGEN: Herv. Gem: Grote Kerk 10 ds. Kolkert 5 ds. Nauta; Nieuwe Kerk 10 ds. Schouten (Afscheid) 5 dhr. Van Lam- balgen; Bethelkerk 10 ds. Bouterse 7 dhr. Van Lamblagen; Immanueikerk io en 7 ds. Room (HA); Rehobothkerk 9 en 1030 ds. v. d. Bos 7 ds. Kolkert: Icihtuskerk 10 ds, Van Veen 7 ds. Biesbroek; Holykapel 10.30 dhr. Hoogendam. Holyzlekenhuls: 9 ds. Hoorn. Ger. Gem: Kerk Westnieuwland 56 10 en 5 ds. Huisman. Chr. Ger. Kerk: Kerk Bmmastraat '116 9 dhr. v. d. Veer; 5 dhr. Van Sorge; Ds. De Cockschool 10 leesdlenst 3 ds. Drechsier. Chr. Ger. Gem: Dijksteeg 6. 10 en 5 dhr. Nijhof. Rem. Ger. Gem: Kerk Hoflaan 10 ds. Beukman. Le ger des Heils: Baanstraat 10 en 730 samen komsten. SCHIEDAM: Geref: Oosterkerk 10 ds. Beuke- ma te Sehiebroek. Kethel „Be Ark" 9 ds. Krol te Vlaardingen 3 ds. Bos te Zevenhui- VLAARDINGEN Woensdag 17 augus tus opent de Huishoudelijke Voorlichting het nieuwe seizoen met een propagandaslag. In „Het Hoekpunt", Broekweg 82, wordt die dag een tentoonstelling gehouden en verder ijn er een modeshow en kookdemonstraties. De openingstijden zijn van 10.00-42.00, 14,00- 16.00 en 19.00-21.00 uur. Er is gelegenheid tot inschrijven voor nieuwe cursussen. Iedere 50e bezoekster ontvangt een attentie. De toegang is gratis. worden geschonken en geen maaltijden in vxerbaivd met de korte vliegtijden. Tickets (retours 'zijn slechts een dag geldig) zjjn verkrijgbaar bij reisagenten en KLM-pas- sagekantoren. Zij zijn van te voren te be stellen en bovendien op de vliegvelden voor het vertrek. zen. Magnalia Det Kerk 5 ds. Zwaan ït Brielle. „De Goede Haven" 9 ds. Nani- mensma. Jullanakerk 10.15 ds. Nam- mensma 5 ds. Potjer te Maasland, terer des Hells: 30 dienst 6 open), samenk. 730 samenk. VrUe Chr. Geref, Gem: 10 en 4 ds. IJsselstein. Oud Gerei. Gem: 10 en S ds. Luitjes. Herv. Gem: Grote kerk 10 ds Van Reken te Overschie 5 dr Calender te Bladel Bethelkerk 30 d3 Klaassen Opstas- dingskerk 10 ds Van der Steen Vredeskerï 10 ds Vogel te Maassluis. KETHEL: Gebouw De Rank 830 ds Vsns Dorpskerk 10 ds Vons 7 ds ie Coq. Hm- Evang: Geb. „Irene" 30 ds. Biesbroek te Vlaardingen 4 ds. Kastelijn te Capellt oan de Ussel. VLAARDINGEN Weeshuis: Ton- toonstelling, „Toen onze grootouders.. 19.00-21.00. MAASSLUIS Groe Kerk: Concert Feike Asma, 20. VLAARDINGEN Nieuwe K«L Binnensingel: Afscheid ds. W. J. Scnou ten, 10.00. Klachten bezorging Vlaardingen: F Verhey, Wagnerstraat 24b, tel. 344', maandag t/m vrijdag 18-19.30, zaterdag 17.30-19 uur. VJaardliigeii: Brand 4444; GGD12451. Apotheek: Wester-apotheek, Voorstraat 53, tel. 2883. Bijkantoor De Rotterdammer: Lanf Kerkstraat 28. uitsluitend redactiezaKjn. tel. 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 0189» - 6S19>- Agentschap 3. V, Gogh, Dr. Zamenboi straat 139, tel. 162400. Klachten bezorging' A-gentschap boven, dag. van 18.30-19.30. Belangrijke telefoonnummers: AW™ politie 264656; alarm brandweer 28SJ4J, alarm G.G. en G.D. 269280. Apotheek: Gouka Groenelaan 127, "L 263035.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2