Dominee zijn is h en brengen Grote belangstelling bij Qffc ut ROTTERDAM Kermisweek ging als een nachtkaars Kom zing met ons voor de 150ste keer IERKSTERS m if ui Duitse autokrakers gepakt Nieuw verwarmingssysteem voor bad Groenoord Vuurwerk werd afgelast uit j 1* if Veel liefde voor het jeugdwerk J. Henry Dunant in Maassluis Spion treft man Zonnehuiscollecte start komende week -uit Vier gewonden in^ „Rotterdam aan Zee" vierde 40 jaar Bromfietsers botsten, meisje in ziekenhuis $cj!ötterdmtmter nF. ROTTERDAMMER Pairina 3 2 A MAANDAG 15 AUGUSTUS 1966 nubeduidend goedkoper Een speciale verkoop Terlenka venstervallen, voor prijzen, die nooit voor mogelijk zijn gehouden. Bijzonder mooie venstervallen, van ragfijne, geweven Terienka. drie soorten van de meest ver kochte series, normale prijzen van 1.50 tot 2 gulden, morgen slechts één dag, door elkaar voor minder dan de halve prijs. terlenka Venstervai mm mm Venstervai b Venstervai C Morgenvroeg óm 9 uur begint de verkoop van deze drie soor ten Terienka venstervai, door elkaar voor één prijs, dgL M M (Van een onzer verslaggevers) VAARDINGEN „Halen en brengen" was de titel van de af scheidspreek die ds. W. J. Schou ten zondagmorgen hield in de uit puilende Nieuwe'Kerk. De predi kant, die leraar wordt' aan. het Groen van Prinstererlyceum; preekte naar aanleiding van de tekst „Geeft gij hun-te eten" uit het verhaal van de wonderbare spijziging, zoals dat iri het Ma'r- cusevangelie staat. Toespraken Jeugdwerk O.N. had veel succes bij seriewedstrijden m SCHIEDAM De Schiedamse kermisweek is zaterdag even na tien uur als een nachtkaars uit gegaan. Vrijwel de gehele avond was het op de anders drukke druk ke Bróersvest ,,een dooie boel". Alléén de café's hadden vrij veel klandizie. 5? Bij de gemeente Vlaardingen kunnen worden geplaatst gemeente vlaardingen voor het schoonhouden van kantoorruimten. Werktijden: maandag- tot en met vrijdag morgen van 6.009.00 uur. Aanmelden: 's morgens van 9.0012.00 uur op de af deling personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. Burgerlijke stand WktFo otfA&Jt Qsnusmmi Verivarming Gtfn uf. of schrift* fctte. voor Ds. Schouten wees er op dat dit woord van Jezus een opdracht Is aan de discipe len. Een opdracht in een onmogelijke situatie: zij moeien eerst het brood verza melen en het dan weer wegbrengen., Een kwestie van eerst halen en dan brengén. In dit licht zag de predikant zijn werk in de afgelopen 23 jaar in zijn wijkge- meente. Het voornaamste in dit verhaal vond hij dat het woord van Jezus „Ik ben het brood des Levens" hier niet wordt uit gesproken maar gebeurt. Daar komt hei uiteindelijk op aan. In de dienst sprak de heer J. Tol, ouderling, namens de wijkgemeente en de centrale gemeente hartelijke dank woorden aan het adres van ds. Schouten, lenden drukten hierna de predikant en Honderden gemeenteleden en belangstel lenden drukten hierna de predikant en zijn echtgenote de hand. De bijeenkomst voor genodigden na de dienst werd in de kerk gehouden toen bleek dat de belangstelling zo groot was HE UITTOCHT van Rotterdammers uit do Mad naar elders,: een verschijnsel, dat zich al jaren voordoet, is ook het afge lopen jaar doorgezet zelfs in sterkere mate dan voorheen. Uit een overzicht van liet gemeentelijk bureau voor de statistiek Mjjkt, dat niet minder dan dertigduizend mensen, om precies te. ziin 30.303, de stad verlieten. Daar staan ruim 22.000 mensen tegenover, die Rotterdam als woonplaats kozen. Dit levert een vcrtrekovcrschot op van rond achtduizend mensen. Cijfers laten tien, dat Rotterdam al sedert 1931 een ver- Irekovensehot heeft gehad, maar nog nooit z» groot als vorig jaar. Het aantal van acht. (iaiteml wordt slecltts benaderd door dat uit het jaar 1939, toen ook bijna achtdui zend mensen op zeventig na uit de stad wegtrokken. De statistici van de ge meente maken zich overigens niet a! te grote zorgen over het toenemend vertrek. Zij geven toe, dat aantallen als 29.263 en 30.803 voor het vertrek in respectievelijk 1964 en 1965 sterk tot de verbreiding spre- ktn, maar zjj trekken onmiddellijk in twij fel, dat er sprake is van een uitzonderlijk groot vertrek. Volgen» hen is er evenmin sprake van een bijzondere ontwikkeling. Zij grijpen terug naar de jaren twintig om aan te tonen, dat de omvang van het ver trek uit Rotterdam in de afgelopen jaren vrijwel even groot was als in Je jaren 1928, 1929 en 1938. Bovendien voeren de ge meentelijke statistici aan, dat in die. tijd liet totaal aantal inwoners veel kieiner was dan nu. Zij concluderen dan ook, dat bet vertrek in 1965 in verhouding tot.het aantal inwoners in 1965 belangrijk lager lag dan in 1930. Wél moeten zjj erkennen, dat het aantal mensen, dat na 1945 in Rotterdam is komen wonen, steile achtergebleven is, opnieuw vergeleken met de jaren twintig. De statistici, trekken deze vergelijking, om dat ijeide perioden, de jaren twintig en de huidige naoorlogse jaren, gekenmerkt w-or- den door hoogconjunctuur. Hun tweede conclusie is, dat het grote vertrekoverschot niet kan worden toegeschreven aan een uit zonderlijk groot vertrek, rnaar eerder aan het'Wegblijven van nieuwe inwoners. Ten 'slotte blijkt uit het overzicht van het ge meentelijk bureau -voor de statistiek, dat hét grootste deel van de mensen, die uit Rotterdam vertrokken zijn, huiten liet Rijn. :raondgebied is gaan wonen. Slechts een kwart is binnen dit gebied verhuisd. Het- zelfde geldt ook voor. het aantal nieuwe ingekomenen. Ongeveer 65 procent van hen waren in de afgelopen jaren afkomstig uit gemeenten buiten Zuid-Holland of uit het buitenland. ROTTERDAM De Chr. Zangvereni ging „Halleluja" begint morgen, dinsdag 16 augustus, weer met de repetities: 20.30 uur in wijkgebouw Lange Hilleweg, (Van onze correspondent! MAASSLUIS Vrijdagmiddag heeft het hospitaalschip ,T, Henri Dunant van het Nederlandse Roode Kruis ligplaats genomen in de buitenhaven. Aan boord bevonden zich chronisch ziöken. voorna melijk afkomstig van Rotterdam. Het hospitaalschip had een reis gemaakt door de Zeeuwse wateren en was in Maassluis gekomen om de patiënten nog enige rusti ge uren te bezorgen, daar zij in Maassluis niet werden gedebarkeerd. Het was vrijdagavond druk bij het schip want familieleden van de patiënten waren naar Maassluis gekomen, om te vernemen hoe men het aan boord maak te. Loko-burgemeester P. van der Snoek en enkele bestuursleden van de Rode Kruisafdeling Hoek van Holland - Maassluis - Maasland waren aan boord. In de vroeg ochtend vertrok de Henri Dunant weer uit de haven Maassluis om naar Rotterdam op te stomen en daar de patiënten weer aan de familie af te leve ren, nadt zij een week volop hadden genoten. dat men onmogelijk in de consistorieka- mr kon samenkomen. Een aantal spre kers kreeg nu'de gelegenheid de vertrek kende pastor lof toe te zwaaien. -• Als eerste deed dat de praeses van -de centrale kerkëraad -ds. J. W. de Jong. Hij merkte op dat ds. Schouten in het dagelijks gebruik zijn wezen had geopenbaard. Aaii hem kon je zien hoe hij zijn werk,verrichtte. Fen ander opmerkelijk -punt vond ds. De Jong de grote voorzichtigheid waarmee ds. Schouten altijd te werk ging. Hij be treurde het dat de predikant weggaat nu de discussie over de duidelijkheid van het dominee-zijn is begonnen. De nieuwe, nestor van de predikanten ds. J. Bouterse haalde aan dat ds. Schou ten op zijn dertigste jaar al nestor was. „Nu u -halverwege de vijftig bent gaat u al weg als emeritus, zo. schieten we van daag door de kerk". Ds, Bouterse legde de nadruk op het feit dat'ds. Schouten nu in plaats van herder en leraar alleen dat laatste deel van zijn functie nog maar gaat vervullen. De leraar wordt nog al eens ondergewaardeerd, aldus ds. Bouterse maar hij was ervan overtuigd dat dit onjuist was. Hij wenste ds. Schou ten ook namens de classis Schiedam een goede tijd toe in zijn nieuwe werk. Ds. Y.' J. Tiemersma sprak namens de Gereformeerde Kerk. Hij was dank baar voor de goede samenwerking tus sen hervormd en gereformeerd, vooral in zijn wijk. De medewerking van ds. Schouten was daarbij van zeer veel belang geweest. Dieppe-comité dat vroeger :n Frank rijk onder de vissers werkte kon de heer Thurmer veel goeds van de schei dende predikant vertellen. Ds. Schouten zelf kreeg tenslotte nog maals gelegenheid om te spreken. Hij geloofde dat hij niet alleen leraar werd maar wilde het liefst spreken van leraai en herder, omda t er ook een stuk leiding aan te pas komt. Het vertrek was eigenlijk, maar half want hij blijft in Vlaardingen en hij zal ook nog wet eens preken. De samenwer king met 'de gereformeerde Kerk vond hij erg belangrijk en in de beroe pingsopdracht aan ds. A.A. Bos was ook dit punt een van de overwegingen geweest. Namens de 'gemeente Vlaardingen sprak wethouder E. P. van der Veen. Hij belichtte de werkzaamheden van ds. Schouten in.het jeugdwerk op aller lei terrei*. Be contacten met de ge meentel ij ko overheid waren altijd ple zierig. Het besluit leraar te worden zou wel samenhangen met de grote liefde van de predikant voor de jeugd. De heer J. Thurmer sprak namens de VLAARDINGEN De aspiranten van de C.K.C. „Oranje Nassau" hebben zaterdag met veel succes deelgenomen aan de serle- wedstrijden, georganiseerd door de korfbal vereniging ADO te 's Gravendeel, De A-aspiranten, die ingedeeld waren in ie hoogste afdeling noteerden twee. overwin ningen en twee gelijke spelen, hetgeen vol- -doende was .'voor de-eerste prijs,, bestaande uit een mooie beker. De B-tjes-wonnen drie wedstrijden en verloren er een en eindigden op de tweede .plaats. De 10- en .li-jarigen (C-tjes) plaatsen zich ook als tweede door 5 punten te behalen uit vier ontmoetingen. De uitslagen waren: Or. Nassau A—P.K.C. A 20: Terheyde A—Or. Nassau A 01; PJC.C, AOr Nassau A 0OOr. Nassau A—Terheyde A l—l; P.K.C, B—Or. Nassau A 05; Or. Nassau B ADO B 30: Or. Nassau B—PJC.C. B 4—0: ADO B—Or. Nas sau B 11—0; ADO C—Or Nassau C 03: Or. Nassau OVIOS A OOr. Nassau CAJDO C 20; VIOS A—Or Nassau C 1—0. Zaterdag worden de jaarlijkse wedstrijden gehouden jnet als Inzet de „Amcrika-beker", beschikbaar gesteld -door de familie Knust-Graichen bij hun vertrek naar de States. De aspiranten spelen dan tussen 10 en 12 uur en de overige leden korfballen tussen 14 en 17 uur op de terretnea. aan de Cïaudius Civtlislaan-hoek Floreslaan. T\E vuurwerk-stellages aan de Maas- boulevard: doorweekt van de re gen en neergestort door de windhoos ROTTERDAM Zondagmiddag werd op de Maashaven de 32-jarige filiaalchef H. J. Th. Swaanen uit Schiedam door een kerkvoogdij woorden'van dank voor spionnetje getroffen dat door een hevige het begrip dat ds. Schouten altijd voor rukwind van een huis was losgetrokken, de materiële zijde van het kerkelijk [De man is met een hoofdwond naar het leven had getoond. Ook als lid van het Zuiderziekenhuis gebracht. Het vuurwerk, dat aan de Maasboule vard zoti worden ontstoken, moest op het laatste ogenblik worden afgelast. Een van de pyrotechnlsche medewerkers van de vuurwerkfabriek A.: J. Kat te Leiden zei dat" het vuurwerk door de hevige regen- buiten té nat was geworden om nog ont stoken te kunnen worden: Men wil het nu komende zaterdagavondproberen. Politie-agenten in een surveillance- wagen, iriaakten het argoloze publiek be- kend dat het spel niet doorging, maar orh streeks negen uur, het tijdstip waarop Het vtlurwerk had moeten beginnen, kwa men. uit de stad steeds meer natgeregende voetgangers en droogzittende automobi listen naar de Maasboulevard om de vuurpijlen te aanschouwen. In Musis Sacrum was de twééde avond Omdat twee voetgangsters zaterdag avond op de Burg, Knappertlaan ter hoogte van café Trianon op zeer onver- antwoordeiijke wijze de rijbaan oversta ken moest -de bestuurder van een perso nenauto, de 28-jarige chauffeur F, C. M. M. uit Vlaardingen plotseling hard rem men, evenals een adhter hem rijdende auto. Het gevolg was dat de eerste auto een verkeerszuü finaal van de sokkel reed en zware schade aan de voorzijde opliep. Er werd niemand gewond. HOEK VAN HOLLAND Op het kam peerterrein is vrijdagavond de heer J. de (Van een medewerker) VLAARDINGEN Waarheen men ook met vakantie gaat, overal blijkt dat men weet dat in Vlaardingen wekelijks op zaterdagmorgen een zangbijeenkomst wordt gehouden onder het motto: „Kom zing met ons en dóe als wij". Aldus de heer L.'T. van Bree, -die als voorzitter van de commissie zaterdag met enkeie woorden herinnerde aan het feit, dat het de 150ste keer was, dat men het zangfestijn in de Grote Kerk beleef de. Hij betuigde zijn dank aan al dege nen, die medewerking hebben verleend aan de organisatie, waarbij hij de aan dacht vestigde «opde bezorging van de gestencilde programma's aan de rusthui zen enz. Verder was het een gewone bijeen komst zoals altijd, zij het, dat de va kantie invloed had op het aantal hezoe- kers, dat toch nog ruim 208 bedroeg. Niettemin waren er zoveel' bloemen mee gebracht, dat na afloop van' de bijeen komst liefst 70 zieken, eenzamen, en be jaarden met een hartelijke bloemenatten- tïe van „Kom zing" kon. worden ^verrast. Het zingen, op zaterdagmorgen is begon nen met het doel geld bijeen te krijgen voor de restauratie van hét kerkgebouw en de heer 'J. Thurmer deelde'mee. dat inmiddels meer dan -33.000 is bijeen' gebracht -en dat men goede hoop heeft dat het oude bedehuis te zijner tijd ge restaureerd zal kunnen worden. Evenals de eerste bijeenkomst werd het orgel zaterdag bespeeld door de heer Gijs de Graaf, die als muzikaal intermez zo van J. S. Bach „Preludium en fuga" ten gehore bracht. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Van 22 augustus tot 3 september houdt de plaatselijke afdeling van „Het Zonnehuis" weer een Ujstcollecte. Op de laatste dag van de ze periode wordt er ook nog een straat- collecte gehouden. Het werkcomité van de afdeling Vlaardingen ziet het als een plicht haar steentje hij te dragen aan de instandhouding van de Zonnehuizen en dan met name aan het bijna gereed zijn de „Zonnehuis", (met 204 bedden) in Ho ly- Het bestuur vraagt belangstelling voor de collecte. Iedereen die wil mee helpen de lijst- en straatcollecte te doen slagen kan zich opgeven bij de volgende adres sen: N. W. Muijs, Hofsingel 24, tel. 2834; G. J. Pontier. Binnensingel 82, tel. 4303; Rijken, Kievitlaan 3, tel. 3138; H. Niestadt-Huber, Salviastraat 5, tel. 5886; A, van Dam, Boraeostraat 22, tel. 2341; P, Vooijs, Roemer Visscherstraat 45, tel. 8360. M. v. d. Brink-Tom, Dirk de Derdelaan -48, teL 7821; R. v. d. Kuil-v.. d. Helden, Fh, de Goedestraat 142. Nijs hartelijk gehuldigd, omdat hij 30 jaar verbonden was aan de vrijwillige brandweer te Rotterdam. Bovendien -was hij vijf jaar (sedert de oprichting)-lid van de kamp- brandweer, in Hoek van Holland. De leiders van de karnpbrandweer, de heren Hoppen- brauer e Wijers. boden cadeaus aan en ln het recratiegebouw werd ter ere van de jubilaris een dansavond 'gegeven. HOEK. VAN HOLLAND De 27-jarige P, W. uit Frankfurt, passagier op dé nachtboot Amsterdam-Harwich deed bij aankomst in Hoek van Holland aangifte van dieftal van zijn portefeuille. Daarin, bevonden zich een paspoort» autopapieren, vijftien Engelse pon den en honderd Duitse Marken. De man deelde zijn hut roet drie andere passagiers, maar het onderzoek van de politie leverde geen resultaat op. MAASSLUIS De afgelopen week- wer den de traditionele viswedstrijden gehouden onder auspiciën van de Maassluise Ge meenschap. Voor deze wedstrijden bestond grote belangstelling, in het bijzonder van de zijde der jeugd. Niet minder dan 60 jongelui hadden zich aan de Zuidviiet aan de water kant gezet. Bij'de jongens ging de eerste prijs naar B. Alkemade, met 14 ondermaatse en een bovenmaatse vis. T. Lagerwij ving de grootste vis,:die 170 gram woog. Van de ouderen hadden zich 40 deelne mers gemeld. De vangst viel niet mee. Ais eerste kwam uit de bus K. den Bakker, met 500 gram. A. v. d. Heuvel werd tweede met 480 gr, 3. B. Groen 340 gr.: 4. J. v. d. Meijde 310 gr. 5. J. v. Meeberg 300 gr: 6. D. Molen dijk 250 gr. én tevens zwaarste vis een exemplaar van. 210 gr.: 7. P. de Groot 200 gr. 8. K. v. d. Heuvel 200 gr. 9. P. Deelen 173 gr. 10. C. de Groot 140 gr. SCHIEDAM Géborén: Alexander T H ZvO WH «Bi.tscber en M iH P-rein; Marianne D dv W M de Zeeuw en C van der Burg; Mark G zv 1 Hoogendam en A Keldermans; Hubertus C M zv L JM Verbeek en H T van Tol; Mirjam dv A Scholte.en D Meijer; Robert J zv 'K Verschoor en S J van Gemier de; Marcel R rv M C Bakker erf G Pluijm; Edwin zv A W Zwamborn en H W Manders; Martijn D zv M J Mark en T C Schuurman Hess. Jy - Wat ié strijd aan de Somme de En tente Mogendheden kost.'De Engclsché verlies-lijsten van de maand Juli bevat ten de vermisten zyn meegeteld de namen van 17.200 officieren en 129.300 man. Totaal dus 146.700 man nen. Men neemt nu in aanmerking, dat de Fransche verliezen niet veel gerin ger zullen zijn, dan komt men wat de Belgen verloren nog niet meege rekend tot een verlies aan de zijde der Entente van om en nabij 300.000 man. De enkele kilometers grond en liet dertigtal dorpen, die de Entente in de maand Juli won zijn dus wel zeer duur betaald. VLAARDINGEN De 51-jarige fietser A. M. verleende vrijdagavond op het kruispunt Van Hoogendorplaan-Mr. L. A. Kesperweg geen voorrang aan een per sonenauto. M. werd aangereden en is met een vermoedelijke hersenschudding tiaar het Holyziekenhuis gebracht. O Op de Broekweg slipte zaterdagavond dè 24-jarige scooterrijder J. P. uit Rot terdam. De man kwam tegen een voor hémrijdende personenauto terecht. Hij vieTeri liep een bloeduitstorting aan zijn linker been op. De 25-jarige duo-passa- glere G. M, P.-D. kreeg een aantal schaaf wonden. Op de Maassluisedijk viel zondagavond de 17-jarige bromfietser C. de D. uit Rot terdam ómdat hij de macht over zijn stuur, verloor. D. is met een gekneusde rechter enkel en schaafwonden in het Holyziekenhuis opgenomen. „Tl/TISS Groenoord" sloea de eerste J-'-lbal voor het tva terpolo tornooi ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Schiedams zwembad. van het Eurobal geheel uitverkocht Ondanks een klammige, tropische hitte werd er volop gedanst en was de stem ming nog geanimeerder dan de vorige week. In de grote zaal speelden The Riats, in de bovenzaal draaide discojockey Joop D. plaatjes en in De Bron, het zaaltje ernaast hielden de Newports de vro lijke stemming er in, vooral bij de wa-, terpoloërs, die zich hier kennelijk met veel plezier vermaakten. Het zaaltje was eivol. Het zangeresje Karin Kent liet verstek gaan. - (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND „Rotterdém aan Zee", de vereniging van kampeer ders in Hoek van Holland, heeft zaterdag Liaar 40-jarig'bestaan gevierd. Toen de Rotterdamse wethouder van Sport en Recreatie, de heer R. Langerak, op het kampeerterrein arriveerde, was het er opvallend stil. Allen dié niet di rect iets met het jubileum te maken hadden waren naar het strand, getogen jm te genieten van de uitzonderlijk mooie dag. Iedereen gunde dat de kampeerders van harte, maar voor de jubilerende vere niging was 'net toch wél een beetje, jam mer. "Wethouder Langerak 'Onthulde-de nieu we' vlag van „Rotterdam aan Zee" eb tijdens de daarop volgende receptie ver telden zowel verenigingsvoorzitter G. J. Giesen als de wethouder iets over de geschiedenis van de vereniging, een histo rie die tevens de geschiedenis van de kampeerterreinen zelf is. Tijdens de receptie in het recreatiege. bouw bleek echter dat toó.i niet iedereen aan het strand zat. Verscheidene spre kers staken de loftrompet over „Rotter dam aan Zee", de vereniging -die 40 jaar lang opkomt voor de belangen der kam peerders. Het is mede het werk van de kampeerdersvereniging dat vrijwel elk huisje nu gas en waterleiding heeft, ter wijl men wellicht binnen afzienbare tijd ook over elektriciteit zal beschikken. Daarnaast ontziet men zich niet zono dig ook de vinger op wonde plek te leggen, als liet de kampeerders zelf aan gaat. Dat is nog zeer onlangs gebleken toen voorzitter Giessen kritiek uitoefende op de te hoge huren van kamphuisjes. Een gezellig kinderfeest, gevolgd door een kampvuur, vormde het uiterlijke hoogtepunt van het jubileumfeest. SCHIEDAM Op het ogenblik dat zaterdagmiddag op de Dam een personen auto, bestuurd door de 30-jarige monteur T. A. van V. uit Veenendaal. wilde'weg rijden, botste een bromfiets, bestuurd door de 66-jarige kantoorbediende S. J. A. A. tegen deze auto met als gevolg dat de daar achter rijdende, bromfiets, bestuurd door de 22-jarige chauffeur B. J. B. uit Rotterdam, plotseling hevig moest remmen, zodat -de duopassagiere, de 19-jarige J. E. L. J. kwam te vallen. De GGD heeft het meisje met een bloed uitstorting aan het linker ..onderbeen naar het gemeenteziekenhuis gebracht. m IViïBNEER J. Hordijk uit de Blan- 11 kenburgstraat 93 te Rotterdam kwam onlangs bij Jan Krant met een suggestie voor het beveiligen van het Metro-emplacement aan de Hilledijk. U weet wel, daar waar een groot lek is gemaakt zodat men niet meer van buiten op het empla cement kan komen dat, door de hoge spanning die door de „derde stroomrails" loopt, zeer. gevaarlijk is. Hij zei dat tussen het emplace ment en de straat een brede strook loopt. De heer Hordijk suggereerde daar bejaardenwoningen te bouwen, want, zo zei hij, de kinderen kun nen dan niet meer bij het hek en die oudjes zullen ér echt niet over klimmen. Hij had al uitgerekend dat er zo'n driehonderd woningen, bestaande uit een benedenwoning en een vrij bovenhuis zouden kun nen worden gebouwd. Het plan is niet gek, meneer Hordijk, maar het is niet uit te voeren. Die strook, is namelijk een deel van de waterkering en zal worden opgehoogd tot ongeveer de hoogte van het hek. Jammer voor u, maar de suggestie was goed. Op dit terrein, namelijk dat van de bejaardenwoningen, heb ik ook een voorstel. Dat deed ik op, tijdens een weekeind kamperen in Neder land. Op dat kampeerterrein (waar om zou ik het woord camping gebruiken als er. een goed bruikbaar Hollands woord voor bestaat) stond een grote ingerichte caravan (of kampeerwagen zo u wilt) en daarin woonde een bejaard echtpaar gedu rende een hele lange periode. Nou, dacht ik, zouden niet veel bejaarden in Rotterdam het hele jaar in zo'n caravan, die v.oorzjen isvan ver warming en» verlichting en een eigen toilet willen" .wonen in een mooie bosrijke omgeving? Er zijn nog voldoende stukken natuur oyer die als „trailer-park" zoals de Arhe- rikanen het noemen,: kunnen wor den aangelegd en waarin dus een aantal van deze wagens bij elkaar kunnen staan. Het més snijdt dan aan twee kanten. De bejaarden kunnen hun, vaak veel te, grote huizen, die bijna niet meer zelf zijn te onderhouden, afstaan aan jongge trouwden of aan grote gezinnen die in veel te kleine flatjes, zitten. En voor de bejaarden zelf kan het een rustige Oude dag betekenen na een leven van. drukte in een grote stad. Tenslotte wil ik vandaag nog even inhaken op de campagne van de Nederlandse Spoorwegen die strijdt tegen het. uit de ramen gooien, van flesjes. Het naar buiten werken van vuil. uit raampjes van auto's schijnt langzamerhand ook een echt Hol landse gewoonte te worden. Weet u wie hiervan vooral dé dupe zijn? De berijders van motoren én 'scoo ters. Het is voor deze mensen geen pretje als zij achter een auto rijden om een brandende peuk in het gezicht te krijgen of een handvol sinaasappelschillen of een prop pa pier of een stuk afgekloven brood, een klokhuis en noemt u zelf maar op. Allemaal zaken die kepnelijk in de auto niet meer thuis horen, worden tijdens de rit achteloos het raampje uitgewerkt, opgeruimd staat netjes. Maar-of andere mensen het in hun gezicht krijgen doet ër niet toe. Bovendien is het levensge vaarlijk. De scooterrijder of de motorrijder die iets- dergelijks -in zijn gezicht krijgt, maakt een schrikreactie. Die kan fataal zijn, vooral als men juist aan een inhaal manoeuvre bezig is. Die smerige gewoonte waaraan heel wat auto mobilisten zich schuldig maken, u moet er bij u zelf.eèns op letten, "is nergens voor- nodig. De straat is toch ai vuil genoeg. Bewaar het in een plastic zak dié u onder het dashboard hangt en ledig die; bij één pompstation, een wegrestaurant of als u thuis komt Dat is veiliger, netter en gemakkelijker. r- HOEK VAN HOLLAND Binnen een week nadat in Hoek van Holland twee Rotterdammers waren gearresteerd ln verband met talrijke inbraken ln' .auto's, heeft de Hoekse politie opnieuw toegeslagen. Vrijdagnacht werden drie jeugdige Duitsers aangehouden, eveneens verdacht van talrijke diefstallen. Zij hielden zich verdacht op in de buurt van geparkeerde auto's. Bü onderzoek bleek dat in de kofferruimte van hun wagen talrijke autospiegels, tweetonige hoorn en andere accessoires waren verborgen. De drie knapen. W. W. S. (21), E. D. 'L. (18) en H. R. B. (17), allen uit Diisseldorf, z(jn vla. de Vreemdelingen dienst overgegeven aan de Duitse politie. Omdat zjj ook in faun woonplaats voor diefstallen werden gezocht zuilen ze in Duitsland worden berecht. v Zuid-Afrika won waterpolotornooi (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De viering van het tien de seizoen van Bad Groenoord is tijdens het afgelopen weekeinde op waardige wijze met twee spectaculaire evenemen ten afgesloten. Vrijdagavond gaven de meisjes van de Zwolse Kunstzwemgroep ,JDe Daphnia's" in een verlicht zwembad een bijzonder aardige zwemshow, die een feeëriek shouwspel bood. Zaterdagmiddag was de beurt aan de waterpoloërs. Aan het polotoernooi waar voor'; „Miss Groenoord" de eerste bal sloeg,.'namen, vier topploegen deel, o.a. het nationale team van ZuidrAfrika, on der de- naam „De Springbokken". Dit team maakt thans een toer door Europa en behaalde reeds opmerkelijke succes sen. Gezien -.hét feit dat een waterpolotoer- nooi op" dit niveau in Schiedam tot de 'grotè 'uitzonderingen behoort, was er slechts hmtige belangstelling, misschien vanwege de vakanties. Onder de aan wezigen bevonden zich burgemeester H. Roelfsema, commissaris van politie K. Rijpma en de wethouders mr. P. van Bochove (voorzitter van Bad Gröen oord) en W. van Schooneveld. Er werd opmerkelijk goedgespeeld. Hét Zuid-Afrikaanse team demonstreer de practig clean polospel. Ook het Ne derlandse Jeugd Zevental was in prima conditie. De deelnemers toonden zich bij zonder enthousiast over de organisatie en de ontvangst, waarvoor het bestuur van de Schiedamse Zwemclub had gezorgd. Na afloop werd 's avonds in „De Amstelbron" mevrouw M. Boon-Rorije gehuldigd, wegens het feit dat zij tien jaar lang medewerkster bij het „Bad Groenoord" is geweest. Sedert woensdag is in Bad Groenoord de nieuwe apparatuur om het. water te verwarmen in werking. Dit is een grote vooruitgang voor de accommodatie van het druk bezochte bad. De warmte van het water kan nu worden afgesteld op de temperatuur, die er op dat ogenblik heerst. Dank zij deze moderne outillage kan het bad het volgend jaar vroeger open gaan, macr de sluitingstijd in de maand september wordt gehandhaafd. De uitslagen van het waterpolotoernooi zijn als volgt: Zuid-Afrika team Ne derlands Jeugd Zevental (met verlen ging) 43, London team Zuidhol landse combinatie 36, London team- Ned. Jeugd Zevental 53. Zuid-Afrika team Zuidhollandse combinatie 3—2. Einduitslag: Zuid-Afrika team 1, Zuid hollands team 2, London Team 3, Tied. Jeugd Zevental 4.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1