Demonstraties na verklaring Mao Tse-toeng Geschil radio- en platenfirma's ORDE VERSTOORD IN HITPARADE DUITSE Meer geld geëist Jeugdorkest van weer kampioen? Tewaterlating bracht Heusden op de been Hexrivier op V erolme-werf van stapel (WEB %1 Amusement iÜFPROIfWlONtS gffcfgg In eigen kuil? Archiefwerk ill VANAVOND TE ZIEN VANAVOND TE HOREN iTfcirëyilsi DE ROTTERDAMMER Kruiswoord-puzzel (Van onze correspondent) BONN De draaitafels in de studio's van de negen Westduitse radio-omroepen worden sinds 1 augustus praktisch niet meer ge bruikt Er liggen geen grammo foonplaten op, die voor uitzending zijn bestemd. Dit is een gevolg van een conflict tussen de grammo foonplatenindustrie pïus de „Ge- sellschaft für Verwertung van Leistungsschutzrechten" GVL (het Westduitse equivalent van de Ne derlandse BUMA) enerzijds en de „Arbeitsgemeinschaft Rundfunk- anstalten Deutschlands" ARD, de overkoepelende organisatie der omroepen, anderzijds. Oplossing vorige puzzel (Van een onzer verslaggevers) HEUSDEN Opnieuw heeft een tewaterlating op de Verolme- werf in Heusden de bewoners van dit dorp en de mensen uit de om geving op één eind gebracht. Dui zenden waren zaterdagmiddag bijeengestroomd op het werfter- rein en op de boorden van de Bergse Maas om blakerend in de felle zon dit altijd weer spectaculaire gebeuren van dicht bij mee te maken. Deze keer dan van de S. A. Hexrivier, een koel- schip van ruim tienduizend ton. Het wordt gebouwd in opdracht van de South African Marine Cor poration Ltd te Kaapstad. 50 If Wordt vervolgd) uwer VA^AVOIVP.: pagina 4 2 A MAAA'DAb 15 -UGIjSTLS P.e AVRO heeft het zaterdag va or de rtijker niet al te moeilijk gemaakt: van 5 minuten over 7 tot aan het tweede journaal was er een ononderbroken stroom van amusement, die naarmate de avond vorderde van geringer kwaliteit was. Weekend begon aardig met onder meer een interviewtje met wielrenner Jan Jansen die alsnog hoopt naar de wereldkampioenschappen te worden afgevaardigd, zeker na het publiek excuus voor het vergeten van een af spraak. Willeke Albertihet vorig sei zoen iedere Avro-saterdagavond kla gelijk zingend present, vertelde nu aan Koen Verhoeff dat ze met echtgenoot Joop Oonk een boutique in tiener- kleding gaat beginnen. Aardig iccs de korte en begrijpelijke uitleg van de testplaat die voor iedere uitzending de gelegenheid biedt het toestel juist af te stellen. De internationale orgelparade bracht vier organisten die het steeds popu lairder wordende pijploze orgel vaar dig bespeelden. De Zuidafrikaanse Cherry Wainer heeft het meeste notie van show. Hetlaatste brok vertier kwam van André Carrell die in re Gorcumse Nieuwe Doelen vele Nederlandse ar tiesten ontving, een saaie opeenvolging van liedjes zonder toppen. Voor hen die wilden kiezen toas het een trieste avond: op Nederland 2 volgde de KRO het zelfde recept; amusement tot het einde. Hier was het showprogramma Buona Sera uit het Televisietheater van de RAI te Rome van voortreffelijke kwaliteit. Ontroerend was de literaire ontmoe ting (uit 1962) met de vorige week overleden dichter J. C. Bloem. Prof. H.A. Gomperts benaderde Bloem met veel eerbied voor diens werk. PEKING In alle grote steden van communistisch China zijn zaterdag avond- massale demonstraties gehou den na de publikatie van een door de Chinese leider Mao Tse-toeng en an dere hoge functionarissen van het centrale comité van de communisti sche partij goedgekeurde document, waarin de vastbeslotenheid wordt uit gesproken, de huidige zuivering van tegen de party gekeerde elementen tot het 'bittere einde door te voeren, In bet stuk worden de Chinezen aange spoord tot nieuwe krachtsinspannin gen om de economische doelen te be reiken. In de verklaring, die het sluitstuk is van een zitting van het centrale co mité, die twaal fdagen geduurd heeft, komt duidelijk tot uiting, dat China niet kan schipperen in zijn voortdu rende ideologische strijd met de Rus sische „moderne revisionisten" zelfs niet om wille van een gemeenschap pelijke actie ten aanzien van Vietnam. De verklaring is in Peking door dui zenden luidsprekers uitgezonden. Vol gens het Chinese persbureau klonk na het einde van de uitzending overal gejuich en werd er massaal geroepen: „Lang leve de Chinese communistische party" en, „Lang leve Mao". In grote optochten werden rode vlaggen mee gevoerd. De industrie heeft de tarieven voor het spelen van grammofoonplaten door de omroepen met duizend procent verhoogd. Tot dusverre ontving zij van de ARD een jaarlijks bedrag ineens van 2,4 miljoen Mark. De omroepen zijn niet bereid dat te betalen en stellen, dat ze dat trouwens ook niet zouden kunnen. Zij hebben zodoende drastisch ingekrompen. Intussen verrichten de eigen orkes ten der omroepen overwerk om een flinke hoeveelheid geluidsbanden te produceren, waarmede het wegvallen van de platen kan worden gecompen seerd. Het is een duidelijke aanwijzing, dat de omroepen niet van plan zijn voor de industrie en de GVL de vlag te strijken. Luisteraars, die de geliefde „hits" en „Schlagers" in volle omvang willen horen, zullen moeten omschake len op het „British Forces Network", op het „American Forces Network" en op Radio Luxemburg, Voor die buiten landse omroepen geldt de gigantische prijsverhoging namelijk niet. De vraag is dan ook gewettigd, of de industrie plus de GVL voor de West duitse omroepen niet een kuil hebben gegraven, waarin zij zelf zullen vallen. Het is immers aan het veelvuldig spelen van een bepaald plaatje te danken dat het een „hit" wordt, het geen de verkoopwaarde van die plaat bepaalt. De radio stimuleerde recht streeks de omzet der industrie en de royalties der muziek- en tekstdichters. De kleine producenten van grammo foonplaten, die niet behoren tot het machtige „Verband" der Westduitse industrie, nemen dan ook hun kans waar en hebben de radio hun produk- ten aangeboden. Zo kunnen nu „hits" warden gemaakt van liedjes, die een paar weken geleden nog niemand had gehoord. De GVL liet zich tot dusverre via de industrie voor één minuut 98 Pfennig het tamboer- en trompetterkorps „Euro band" uit Rotterdam op de tweede plaats met 10814 punt (eveneens een eerste prijs met lof). betalen. Dit honorarium zou nu moeten worden verhoogd tot 9,80 Mark. Van elk uur muziek, dat een grote omroep ais de .Westdeutsche Rundfunk" te Keulen uitzendt, is gemiddeld een kwartier gebaseerd op grammofoonpla ten en aangezien de ARD, als verte genwoordigster der omroepen, het bij het jaarlijkse bedrag van 2,4 miljoen Mark wil laten, zal er nu nog maar een tiende deel van de tijd van grammo foonplaten worden uitgezonden, d.w.z. anderhalve minuut uit elk uur muziek. Het sterkst zal de inkrimping van het gebruik van grammofoonplaten te merken zijn in de sectoren symfonieën, opera's en het „Schlager"-repertoïre. In de afdelingen kamermuziek en mo derne (bijvoorbeeld elektronische) mu ziek zal niet veel veranderen omdat daarvan maar betrekkelijk weinig op platen staat. Het zwaarst getroffen wordt de amusementsmuziek, de veertig procent van het dagelijkse programma van een omroep als de WDR uitmaakt. De songs van de sterren, die mede dank zij de omroepen beroemd zijn geworden, zullen van de draaitafels verdwijnen. De omroepen zullen nu zelf „Schlagers" moeten produceren. Dag en nacht musiceren de eigen orkesten der omroepen. In de populai re programma's worden de „hit-para des" natuurlijk gehandhaafd. Het zal Interessant zijn om te volgen of de populariteit van deze of gene „Schlager" en deze of gene zanger of zangeres begint te dalen, nu hun „nummers" met meer zo vaak over de radio worden gespeeld. Onder elkaar wisselen de omroepen nu ook muziek programma's, voor zover zij die zelf hebben geproduceerd, uit. Vele „stars hebben bij de omroepen gezongen en die opnamen kunnen zonder meer worden herhaald. De keuze is boven dien veel groter dan de omroepen aanvankelijk hadden gedacht. Alleen de kritische luisteraar zal bemerken, dat er in de uitzendingen der radio-omroepen iets is veranderd, dat men meer dan vroeger het eigen orkest of jazzcombo hoort. Alleen de kleine zenders krijgen het moeilijk, bijvoorbeeld Radiom Bremen, die de muziekprogramma's voor het grootste deel met platen placht te vullen, omdat zij geen eigen orkest heeft. Zij zullen evenwel door de grotere omroepen worden geholpen. Zodoende is het heel goed mogelijk, dat de grammofoonpla- temndustrie zelf in de kuil tuimelt, die zij voor de omroepen heeft gegraven. 4 -t K &Jr, «s Horizontaal 1. verzekeringsbrief, 5, klap., 8. andere naam voor Wodan, 9. Tekening, 10. puntig voorwerp. 11- lengte maat, 12. persoon om wie men algemeen lacht, 13. scheik. element (afk.) 16. emen- tus(a£k.), 18, telwoord, 20. zuidvrucht, 22. pret, 24. godin v.d. twist, 25.verstand, 26. onderricht, 27. slingerplant in Azië Vertikaal 1. speelgoed, 2. rivier m Duitsland, 3. evennachtslijn, 4. voor zetsel, 5. insektje, 6. voedsel, 7- schaker van Helena, 9- ontkennmg, 11. vogel, 14 plaats in Gelderl., 15, verhindering, 17 tijding, 18 landtong, 19 ongaarne, 21. spijstafel, 23. deel van het oor, 25. mu zieknoot- Horizontaal: 1. part, 5 Ezau, 9. hoeveel 11 Amoer, 13. delta. 15 mars. 17 leer, 18. pan, 19. dessert, 21. patat, 22. stralen, 24 lis, 26 Leon, 27. poet. 28. aneta, 30. Kreta, 31, dertien, 32. kerk, 33. mest. Verticaal: 2. ahorn, 3. roes, 4. ter, 5. eed, 6. Zeelst, 7. allee, 8. kamp, 10 hart, 12 Maarten, 14. termiet, 16. keten, 19. dal, 20. San, 21, panter, 22. slag, 23. roede, 24. loens, 25. stal, 27. pree, 29. ark, 30. kim. KERKRADE Het Nationaal Jeugd orkest uit Israël is heel dicht bi) de alge mene overwinning van het wereld Mu ziek Concours 1966 gekomen. De jury gaf voor de sprankelende concertuitvoe ring 359 punten, één punt beneden net maximaal te geven aantal. De titel die de Israëlische musici sedert 1958 in hun be zit hebben, kwam verleden week, toen de GÜS Brass-band uit Kettering 358 pun ten kreeg, duidelijk in gevaar. De definitieve beslissing ten aanzien van deze titel (en de door koningin Juliana beschikbaar gestelde „Zilveren Lier") zal vanavond vallen: dan treden de drie Limburgse harmonieën aan, tw. uit Thom, Simpelveld en Bochholtz. De ze zijn alle van een dusdanig niveau dat zij nog in staat moeten worden geacht het jeugdorkest uit Israël te overtreffen. Het concert van het Israëlische ensem ble bestond uit Manhattan-symphony van Serge Lancen (verplicht werk) en de Vuurvogelsuite van Strawinski (keuze- werk). Het duizendkoppige publiek was zo enthousiast over de uitvoering van de ze werken dat het orkest onder leiding van Shalom Ronly-Riklis, een toegift moest geven: de ouverture La Forza del Destino van Verdi. Een ander hoogtepunt van dit week einde nam het tamboer- en pijperkorps ..Kunst en Genoegen" uit Leiden voor zijn rekening. Dit gezelschap behaalde za terdag bij de marswedstrijden de hoogste nationale en internationale onderschei ding van het Wereld Muziek Concours ïn de sectie drumband. Zaterdag werd aan de instructeur H. Freysen, die zijn vreugde niet op kon, de twee WMC-vlag- gen die deze onderscheidingen symboli seren, uitgereikt. Dit Leids gezelschap bewees tot ge noegen van velen dat er voor een drum band ook andere mogelijkheden zijn dan de monotone muziek die door dit soort gezelschappen geproduceerd pleegt te worden. Achter „Kunst en Genoegen" eindigde Evenals bij voorgaande tewaterlatingen op de werf in Heusden verliep ook die van zaterdag voortreffelijk. Nauwelijks hads een kostelijke laag champagne de boeg van het schip benat, of het gleed snel te water. Met behulp van vier rem- schotten en zeven ankers en kettingtros- sen werd voorkomen, dat de Hexrivier op de tegenovergelegen oever terecht kwam. Vir sleepboten zorgden voor de rest. D doopplechtigheid van de S. A. Hex rivier werd verricht door de vrouw van de ambassadeur van Zuid-Afrika, me vrouw J. J. Fouché. Met een charmant gebaar gooide zij in twee keer de fles champagne aan diggelen tegen de scheepswand. Overigens liep zij daarbij twee natte champagne-handen op. Want zo krachtig de worp, zo rap zwaaide de fles, waarvan de scherven bijeengehouden werden in een netje, naar haar terug. De ambassadeursvrouw was genoodzaakt per soonlijk in te grijpen om de druppende flesse-scherven van zich te houden. De zakdoeken van omringende heren waren goed genoeg om haar handen te drogen. Na de doop en de tewaterlating volgde een bijeenkomst in de cantine op het werfterrein. Daar spraken de heer C. Verolme en de heer J. J. Fouché, de am bassadeur van Zuid-Afrika. De S. A. Hexrivier is "bestemd voor het vervoer van fruit en vis. Het schip is bij na 21 meter breed. Dit betekent, dat het niet afgevoerd zal kunnen worden door de sluis bü Andel, Die is niet breder dan dertien meter. Er wacht de Hexrivier een sleepreis van twee dagen over een afstand van ongeveer 85 kilometer. De route gaat over de Bergse Maas, de Nieu we Merwede, de Beneden Merwede en de Noord naar Rotterdam. Bovendien zal het schip volgepompt moe- tenworden met meer dan een miljoen li ter water om onder drie vaste bruggen in de route door te kunnen komen. De Hexrivier zal bii de Machinefabriek van Verolme in IJsselmonde worden afge bouwd. Onmiddellijk aa de tewaterlating is op de Veroime-werf in Heusden de kiel gelegd van een Bitumen-crude carrier van 23.000 ton. Het schip, dat gebouwd zal worden voor Klosters Rederi A. S. te Oslo is speciaal ontworpen voor het ver voer van bitumen. Verwacht wordt, dat het schip volgend jaar mei zal worden opgeleverd. Bij een ontploffing n de olieraffi naderij van Poza Rica in -ie Mexicaanse staat Vera Cruz hebben zondag 80 men sen verwondingen opgelopen. De explosie schijnt veroorzaakt te -'.jn door een breuk in een van de leidingen. Ze was zo heving dat de ruiten ui nagenoeg de hele stad sneuvelden. Door snel ingrijpen van de brandweer kon een grotere ramp voorkomen worden. De KRO zendt de laatste tijd steeds meer program ma's van Italiaanse makelij uit De uitzending van vrijdagavond 19 augustus (8.50 tot 9.40 uur via Neder land 1) heet „Buona Sera". Tot de medewerksters behoort de bekende Gigliola Cinquetti. Zij werd twee ;aar geleden op haar zestiende beroemd met haar op het Eurovisie-festival gezongen en winnende liedje Non Ho l'etè. NED. 1 NTS: 7.35 uur Flipper. 8.20 uur Alles de lucht in, komische film met Nor man Wisdom. 10.10 uur Een bezoek aan de Congo. NED. 2 AVRO: 8.01 uur Mr. Magoo, tekenfilm. 8.05 uur Extra special, zigeunermuziek. 8.35 uur En direct de la Camargue. 9.20 uur De val van Berlijn. Hilversum 1 VARA: 8.05 uur Dicht bij huis, vakantieprogramma. 9 uur Revolutie in Nigeria. 9.25 uur Edmundo Ros en zijn orkest. 9.40 uur Boeketje romantiek. 10,05 uur Grote componisten en het volkslied. Hilversum 2 NCRV: 8 uur Concert door Piet van Egmond op het radio- concertorgel. 8.30 uur Fondant bij de koffie, serie bitterzoete ver halen rond de eeuwwisseling, 9 uur Kapel van de Kon. Luchtmacht 9.20 uur Met band en plaat voor u paraat. De chauffeur schoof achter het stuur, schakelde in De auto schoot soepel vooruit Statig zat juffrouw Jones naast Huil op het verende kussen. De auto slingerde als het ware met een licht gesis over de natte weg. Het had iets van een droom, dacht juffrouw Jones. En: Mevrouw, meneer had de chauffeur gezegd. Hij zag natuurlijk een echtpaar in hen, kon moeilijk met het hardnekking door meneer Huil beleden vrijgezellenschap op de hoogte zijn. Ach, het leven was vreemd, erg vreemd... bestuurder, kon het daarom niet zo goed als juffrouw Jones waarnemen, hoe de lichten van de stad op hen toeijlden. Jammer dat de rit zo kort duurde, dacht juffrouw Jones, Zij had nog nooit eens een autotocht van belang gemaakt Pensionhoudsters konden zich die luxe niet permitteren niet om geldelijke redenen en niet om redenen van tijd. Vooral om de laatste reden niet. Vakanties waren voor juffrouwen Jenes ondenkbaar. Nu je hier zo reed, voelde je dit gemis pas recht. Hoe heette die man ook weer, die die film had vervaardigd...? Hitch... Hitch... Was het niet Hitch cock? Ja, het was Hitchcock. Een naam die je niet dikwijls ontmoette. „Moord zonder einde" was van hem. Deze rit had wèl een einde. Het einde was er al. Deze straat uit en je had Churchill Square met het Alhambra-tbe- ater... Daar had je het Alhambra reeds... De wagen met juffrouw Jones erin hield, langs de trottoir band schurend, stil voor de stralend verlichte bioscoopin gang. De chauffeur opende het portier aan de zijde waar Huil zat Huil slapte uit, hielp juffrouw Jones bij haar, uitstappen. Haar geschoeide hand voelde uiterst kil aan het schichtte door Huil heen, dat deze kilte niet alleen door het leer veroorzaakt werd en dat het hem niet zou verwonderen, wanneer juffrouw Jones schier geregeld koude handen zou hebben, welke koude zij zelf dan niet opmerkte. Het weer was weer droog. Huil rekende af met de chauffeur, ontbood hem tegelijker tijd voor na afloop der voorstelling. De chauffeur tikte aan zijn pet: Mevrouw, meneer. Veel plezier. Zij gingen de roezige bioscoophal binnen. Huil wees juf frouw Jones de vestiaire. Zij schudde het hoofd, prevelde iets, waaruit Huil verstond, dat zij haar mantel wilde aan houden. Aan het loket naast de vestiaire ontving Huil de kaartjes voor de besproken plaatsen. Ze bereikten de bi oscoopzaal. Een ouvreuse, een witgeschort meisje, geleidde juffrouw Jones en Huil door het halfduister naar hun stoe len. Negen en tien, meneer, zei het meisje. Huil gaf haar een gulle fooi, waarop het meisje met hoog geluid zei: Dank u wel, meneert Ze zouden vooraan op het balkon zitten. Huil had de beste plaatsen weten te bemachtigen. Hij klapte de zitting van stoel 10 voor juffrouw Jones neer, ontdeed zich van zijn jas en hing deze over de balustrade. Juffrouw Jones deed haar handschoenen uit. Het was de tien-minutenpauxe tussen twee avondvoorstel lingen. Ergens vandaan klonk muziek, welke een te harde vrou wenstem accompagneerde. „Tea for two...", zong de vrouwenstem, „Tea for two..." Op het doek sprong, grel, reclame voor reclame. Juffrouw Jones besteedde er geen aandacht aan, vingerde uit haar tasje een rol pepermunt, maakte het omhulsel los en presen teerde Huil er eentje. Graag, zei Huil, ofschoon hij pepermunt verfoeide. „Tea for two...", zong de sopraan. Het irriteerde Huil, dat gezeur over die thee. Tea for two! Tea for two! dreinde het De stem stopte en men wist niet of de thee nu nog gekomen was. Het doek werd blank. Aan alle kanten flitste het licht aan. De zaal bleek tot de laatste stoel bezet Gepraat rumoerde. Hitchcock trok; zijn roem was zelfs tot Brightstead doorgedrongen. Huil walgde van de pepermuntsmnak in zijn mond. Waar om begonnen ze nu niet, dan kon hij dat vieze ding, onopge merkt door juffrouw Jones, stilletjes op de grond depone ren.» De muziek speelde thans: „Yes, sir, that's my baby.-" Wel, alle mensen, eerst die onmogelijke thee en nu die vervelende baby, dacht Huil. Waar bleef het journaal? Het licht floepte uit, het journaal ving aan: een ontmoe ting tussen regeringsleiders van achter het IJzeren Gordijn en ervoor; een bosbrand in Callfomië en een brand in Londen in Londen brandde het altijd een kunstrijd ster op schaatsen niet onaardig, vond Huil een ge ramd schip, dat de Theems werd opgesleept... KtGEuaap Y<s£t£VEw?uEHaser VAN WEL,fee jeBSeaSTEKEN- MEMBSe.f men CHTB CC LAAT- WWARtSCHUWIW© peer aueeki 5AT IKTOêeSf NCEMtë SKKTAUTO ©(«EEN SttS* HAUW W Wï «KSARCHRAWaWAR U WILDE MD SPREKEK /AE NEER: Ni EET WfcCWT MAUOE .EVE ÊèLl GAUW VWPBJ WAPEU v Hilversum 1 '02 m. VARA: 18.00 Nws. 18.15 Act. 18.25 Licht urn. trio. 18.45 From, ork, en zangsoliste. 19.20 Dansork. 19.50 Ten zuiden van de Rio Gran de. lezing. 20.00 Nws. 20 05 Vakantieprogr. 21.00 Revolutie in Nigeria, klankb. 21.25 Lichte gramm. 21.40 Chansonprogr. 22.05 Sopraan en bariton met instrum. begeleiding. 22.30 Nws. 22.40 Eventueel SOS-be- rlehten.22,45 Act. 23.00 Jazz- magazine. 23.35 Voordracht van gedichten. 23.55-24.00 Nws. Hilversum II ?98 m. NCRV: 19.00 Nws en weerpraatje. 19.10 Radiokrant. 19 30 Geestelijke liederen (gr,). 20.00 Licht or gelspel. 2030 Fondant bi) de koüie: hoorspel, 21.00 Kapel van de Kon. Luchtmacht (opn.). 21.20 Klassieke gramm. 22.15 Avondoverdenking. 22.30 Nws en herhaling SOS-berlch- tcn. 22.40 Boekbespreking. 22.50 Pianorecital. 22 30 Lichte gramm. 23.55-24 00 Nws. OK AMMO l O ONPLAXEN PROGRAMMA J R A A D O M- ROtP VANAVOND VAN 13-20 UUR I. Maurice Ravel: 1. Daphnis et Chloé; 2. Valses nobles et sentimentales. II Darlus Mtl- haud: La création du monde. III. Francis Poulence: Concert Champêtre bIV:;;.:'; Hilversum L 492 ra, AVRO: 7.00 Nieuws en ochtendgym nastiek. 7.20 Lichte grammo- ioonmuziek. VPRO: 7£0 Dago pening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte grammoloonmuziek. (8150-8.33 De groenteman). 850 Morgenwijding. 9.00 Operamu ziek (gr.). 9 35 Waterstanden. 9.40 Klassieke grammoloonmu ziek. 10.00 Voor de kleuters. >0.10 Lichte grammofoonmu- zlek. (11.00-11.02 Nieuws). 12 00 Stereo Metropols orkest, 1227 Mededelingen t.b.v. land» en tuinbouw. 12.30 Draaiorgelmu- ziek (gr.). 12.40 Orgel en saxo foon. 1300 Nieuws. 13.10 Actua liteiten. 13.30 Gevarieerd mu ziekprogramma. 14.30 Voor de kinderen. 15 30 Stereo: Licht orkest. 10 00 Nieuws. 16.02 De Echtscheidingsrechter. come- die. 1625 Stereo: Miss Mozara- be. folkloristische mis (opn.), 16.55 Jazzorkest. 9720 Lichte grammofoonmuziek voor de Jeugd. Hilversum U, 298 m. KRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende woord. 7.15 Lichte grammoloon muziek. (720-7.32 Nieuws). 7.55 Overweging, 8.00 Nieuws. 8.10 Voor de jeugd. 8.30 Nieuws. 822 Lichte grammofoonmuziek met vakantletips (9.30—9.35 Conciliepostbus). 10 00 Symfo nische ochtendconcert (gr.) 11.50 Volaan.... vooruit, praat je. 12.00 Angelus. 12.03 Huismu ziek door amateurs (opn.). 1220 Voor de boeren. 12.27 Me dedelingen t.b.v. land- en tuin bouw. 122ft Nieuws. 12.40 Actu. aliteiten. 12.50 Lichte grammo foonmuziek vofr de tieners, 13.35 Voor de plattelandsvrou wen. 13.45 Licht muziekpro gramma (opn). 15,10 Grammo foonmuziek. 1Ü20 Er was foonmuziek voor de tieners, Show. 16 00 Voor de zieken. 16.40 Voor oudere luisteraars. 17 00 Voor de kinderen. 17.30 Licht instrumentaal septet. 17 50 Overheidsvoorlichting. 18 00 Licht ensemble met zangsolisten (opn.). 18.30 Neder landse en Duitse cabaretlied jes Hilversum III. 240 m. en FM-kanalen. NRU/NCRV: 9 00 Nieuws 9.02 Lichte Instrumen tale muziek (gr.). 1Ö.CO Nieuws 10 02 Muzikale cock tail. (11.00 Nieuws.) 12.00 Nieuws. 12 02 Volksliedjes. 1230 Programma rond Frank Sina tra 13 00 Nieuws, eventueel ac tualiteiten. 13.02 Licht or gelspel. 13 30 Klanken van ei gen bodem (gr.). 14.00 Nieuws. >4.02 Lichte vokale muziekjes. 15 00 Nieuws. 15 02 Licht platen- programma. 16.00 Nieuws 16 02 Gevarieerd muziekprogramma (gr.). 16,30 De Top Tien van deze week (gr.). NRU/Vara: 17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Ver- zoekplatenprogramma. Nederland I. NTS. 19.00 Nws in het kort. 19.01 Klaas Vaak, film voor de kleuters. CVK/ IKOR/RKK: 19.06 Kenmerk, NTS: 19.35 Flipper, TV-Iilm 20.00 Journaal en weerover- zicht. 2020 AUes de lucht in, speelfilm. (AUe leeftijden). 22.05 Socutera: Stichting Ned. Vrijwilligers. 22,10 Een bezoek aan de Congo, documentaire. 22.40-22.45 Journaal. Nederland II, NTS: 29.00 Nws in het kort. AVRO: 20.01 Mr. Magoo. tekenfilm. 20.05 Zigeu nerklanken. 20.05 En direct de la Camarque, documentaire re portage. 2120 De val van Ber lijn, documentaire. NTS: 22.10- 22.15 JournaaL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2